Aktuality - Page 8 of 14 - ATC

Informujeme Vás o dôležitých zmenách v zákonoch a ich dôsledkoch

Kategórie:
01.12.2015 / Dane z príjmov

Novela zákona o dani z príjmov, ktorá bude účinná od 01.01.2016 – III. časť

Prinášame Vám tretiu časť prehľadu najdôležitejších zmien v zákone o dani z príjmov, ktoré budú účinné od 01.01.2016.   1. Odsúhlasenie metódy určenia základu dane stálej prevádzkarne za poplatok Stála prevádzkareň umiestnená v SR je zahraničnou závislou osobou daňového nerezidenta (daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou), pri zisťovaní jej základu dane sa musí aplikovať postup používaný pri transferovom oceňovaní. Daňový rezident môže […]

viac
01.12.2015 / Dane z príjmov

Novela zákona o dani z príjmov, ktorá bude účinná od 01.01.2016 – II. časť

Prinášame Vám pokračovanie prehľadu zmien, ktoré sú súčasťou novely zákona o dani z príjmov s účinnosťou od 1. januára 2016.   1.       Zdaňovanie príjmov z autorskej a inej duševnej činnosti Tieto príjmy rozdeľujeme na aktívne autorské príjmy (z vytvorenia diela a z podania umeleckého výkonu podľa autorského zákona) a na pasívne autorské príjmy (z použitia diela a z použitia umeleckého výkonu). Primárne sa tieto príjmy […]

viac
21.10.2015 / Dane z príjmov

Novela zákona o dani z príjmov, ktorá bude účinná od 01.01.2016 – I. časť

Ako každý rok aj tento rok NR SR dňa 22.09.2015 schválila Novelu Zákona o dani z príjmov, ktorá prinesie so sebou zmeny v zdaňovaní príjmov fyzických a právnických osôb. Účinnosť novely je od 01.01.2016, prinášame Vám však prvú časť zmien, ktoré majú byť už zohľadnené pri podávaní daňového priznania po 31.12.2015 to zn. aj za rok 2015: 1. Odpisy pri […]

viac
21.10.2015 / Dane z príjmov

Rozšírenie skupiny výdavkov (nákladov), ktoré budú uznané za daňový výdavok až po ich zaplatení

Novela zákona o dani z príjmov od 1.1.2015 priniesla aj rozšírenie výdavkov (nákladov), ktoré sa stanú súčasťou základu dane daňovníka iba po zaplatení. Ide o: · Kompenzačné platby u ich dlžníka, · Výdavky (náklady) na nájomné za prenájom hmotného a nehmotného majetku, bez ohľadu na to, či je nájomné platené fyzickej alebo právnickej osobe, (ak sa platí nájomné fyzickej […]

viac
21.10.2015 / Dane z príjmov

Novela zákona o dani z príjmov priniesla od 01.01.2015 zmeny v odpisoch, lízingu a uplatňovaní nákladov pre automobily zaradené do majetku firmy

Novela zákona o dani z príjmov priniesla od 01.01.2015 zmeny v odpisoch, lízingu a uplatňovaní nákladov pre automobily zaradené do majetku firmy Novela zákona zaviedla limitovanú vstupnú cenu pre osobné autá vo výške 48 tisíc eur pri uplatňovaní daňových odpisov. V prípade, ak podnikateľ vlastní firemné osobné auto nad uvedenú cenu, pri kalkulácii dane z príjmov za rok 2015 sa bude […]

viac
21.10.2015 / Dph

Návrh novely Zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších

Národná rada SR  plánuje v mesiaci september prerokovať návrh novely Zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších . Nižšie Vám prinášame stručný prehľad navrhovaných zmien. Osobitný režim uplatňovania DPH na základe prijatej platby Zámerom predloženej novely má byť zlepšenie podmienok uplatňovania DPH pre malé a stredné podniky zavedením možnosti posunúť […]

viac
20.10.2015 / Ostatné

Informácia o druhom kole registrácie virtuálnej pokladnice

Viac ako 150 000 podnikateľov, ktorí musia používať elektronickú registračnú pokladnicu (ERP), môže od 1. januára 2016 využívať bezplatnú aplikáciu finančnej správy – virtuálnu registračnú pokladnicu (VRP). Prístupná je cez počítač alebo smartphone, záujemcovia si musia podať žiadosť o pridelenie kódu VRP. Mali by tak urobiť čo najskôr. Aplikáciu VRP spustila finančná správa do prevádzky […]

viac
20.10.2015 / Dph

Informácia o oznámení k povinnostiam nadobúdateľa nového dopravného prostriedku (neregistrovaného pre DPH) za protihodnotu v tuzemsku z iného členského štátu z pohľadu zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov

Finančné riaditeľstvo SR, odbor daňovej metodiky, oddelenie metodiky dane z pridanej hodnoty k povinnostiam nadobúdateľa nového dopravného prostriedku za protihodnotu v tuzemsku z iného členského štátu z pohľadu zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o DPH“) uvádza: K špecifickej úprave uplatňovania dane z pridanej hodnoty […]

viac
20.10.2015 / Dane z príjmov

Usmernenie k zahrnutiu inventarizačných prebytkov do základu dane z príjmov podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov od 01. 01. 2015

Z dôvodu zabezpečenia jednotného postupu pri uplatňovaní zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP“) odbor daňovej metodiky vydáva k zahrnutiu inventarizačných prebytkov do základu dane z príjmov nasledovné usmernenie. S účinnosťou od 01. 01. 2015 sa v súlade so znením § 17 ods. 3 písm. j) […]

viac
20.10.2015 / Účtovníctvo

Usmernenie k ukladaniu oznámenia o dátume schválenia účtovnej závierky do registra účtovných závierok

Z dôvodu zabezpečenia jednotného postupu pri uplatňovaní zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona o účtovníctve“) odbor daňovej metodiky vydáva k ukladaniu oznámenia o dátume schválenia účtovnej závierky do registra účtovných závierok (ďalej len „RÚZ), nasledovné usmernenie. 1.      Zostavenie účtovnej závierky V zmysle § 17 ods. 5 zákona […]

viac

Archív

01.01.2020 | Účtovníctvo Zmeny zákona o DPH od 1. januára 2020
05.12.2016 | Účtovníctvo Zmeny v sociálnom poistení od 1.1.2017
02.12.2016 | Účtovníctvo Novela zákona o DPH
02.12.2016 | Účtovníctvo Elektronické schránky právnických osôb
13.10.2016 | Účtovníctvo Záruky za colný dlh (UCC)
13.09.2016 | Účtovníctvo Nárok na daňový bonus
13.09.2016 | Účtovníctvo Zahraničný cestovný príkaz
08.09.2016 | Účtovníctvo Zdaňovanie príležitostných príjmov
08.09.2016 | Účtovníctvo Limity pre dovoz tovaru na osobnú spotrebu
17.08.2016 | Účtovníctvo Povinná aktivácia schránok právnických osôb
09.08.2016 | Účtovníctvo Výška životného minima a exekúcie
09.08.2016 | Účtovníctvo Platenie odvodov v Sociálnej poisťovni SZČO od 1.7.2016
22.07.2016 | Účtovníctvo Informácia k VYHLÁŠKE MF SR č. 188/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje počet vydaných pokladničných dokladov na účely používania virtuálnej registračnej pokladnice
22.07.2016 | Účtovníctvo Informácia k uplatneniu odplaty (provízie) za sprostredkovanie do základu dane
22.07.2016 | Účtovníctvo Finančná správa zriadila colnícku nonstop linku pre verejnosť
30.05.2016 | Účtovníctvo Nový únijný colný kódex
30.05.2016 | Účtovníctvo Zmeny v kontrolnom výkaze DPH
30.05.2016 | Účtovníctvo Výmaz platiteľa dane zo zoznamu rizikových platiteľov DPH
30.05.2016 | Účtovníctvo Postup správcu dane pri daňových nedoplatkoch
05.05.2016 | Účtovníctvo Odpisovanie majetku po novom od 01.01.2016
05.05.2016 | Účtovníctvo Nové podmienky pre vrátenie nadmerného odpočtu od 01.01.2016
21.03.2016 | Účtovníctvo Registrácia zahraničnej osoby po 1.1.2016
21.03.2016 | Účtovníctvo Odpisovanie majetku po novom
21.03.2016 | Účtovníctvo Zmeny v poukázaní 2%
21.03.2016 | Účtovníctvo Požiadajte zamestnávateľa o ročné zúčtovanie
21.03.2016 | Účtovníctvo Nové podmienky pre vrátenie nadmerného odpočtu
21.03.2016 | Účtovníctvo Ako uplatňovať osobitnú úpravu DPH?
21.03.2016 | Účtovníctvo Dodatočné daňové priznanie po novom
21.03.2016 | Účtovníctvo Zmeny a vyplnenie tlačiva daňového priznania k dani z právnických osôb za rok 2015
21.03.2016 | Účtovníctvo Daňové priznanie právnických osôb za rok 2015
08.02.2016 | Účtovníctvo Nový spôsob určenia výšky niektorých pokút pri správe daní od januára 2016
08.02.2016 | Účtovníctvo Transferová dokumentácia aj pre tuzemské závislé osoby
25.01.2016 | Účtovníctvo Uplatňovanie daňových výdavkov pri majetku, ktorý môže mať charakter osobnej potreby
25.01.2016 | Účtovníctvo Nové nastavenie rozsahu oprávnení autorizovaných osôb pre užívateľov obojsmernej elektronickej komunikácie Portálu FS
07.01.2016 | Účtovníctvo Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2015 - Platenie preddavkov na daň na rok 2016
07.01.2016 | Účtovníctvo Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2015 - Výpočet pomernej časti dane a zaplatenie dane
07.01.2016 | Účtovníctvo Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2015 - Podanie daňového priznania
05.01.2016 | Účtovníctvo Uplatnenie tvorby opravnej položky a odpisu príslušenstva pohľadávky do daňových výdavkov
05.01.2016 | Účtovníctvo Uplatňovanie výdavkov na reklamné predmety do daňových výdavkov v roku 2015
05.01.2016 | Účtovníctvo Zaokrúhľovanie správneho poplatku podľa zákona o správnych poplatkoch
05.01.2016 | Účtovníctvo Oznamovacia povinnosť podľa zákona o dani z motorových vozidiel
21.12.2015 | Účtovníctvo Osobitná úprava uplatňovania DPH na základe prijatia platby za dodanie tovaru alebo služby od 01.01.2016
21.12.2015 | Účtovníctvo Informácia k obojsmernej elektronickej komunikácii medzi správcom dane a daňovým subjektom
21.12.2015 | Účtovníctvo Zánik daňovej povinnosti pri dani z motorových vozidiel
01.12.2015 | Účtovníctvo Finančná správa zverejnila tlačivá daňových priznaní pre budúci rok
01.12.2015 | Účtovníctvo Novinka vo virtuálnej registračnej pokladnici
01.12.2015 | Účtovníctvo Overovanie identifikačných čísiel pre DPH pridelených v členských štátoch Európskej únie
01.12.2015 | Účtovníctvo Novela zákona o dani z príjmov, ktorá bude účinná od 01.01.2016 – III. časť
01.12.2015 | Účtovníctvo Novela zákona o dani z príjmov, ktorá bude účinná od 01.01.2016 – II. časť
21.10.2015 | Účtovníctvo Novela zákona o dani z príjmov, ktorá bude účinná od 01.01.2016 – I. časť
21.10.2015 | Účtovníctvo Rozšírenie skupiny výdavkov (nákladov), ktoré budú uznané za daňový výdavok až po ich zaplatení
21.10.2015 | Účtovníctvo Novela zákona o dani z príjmov priniesla od 01.01.2015 zmeny v odpisoch, lízingu a uplatňovaní nákladov pre automobily zaradené do majetku firmy
21.10.2015 | Účtovníctvo Návrh novely Zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších
20.10.2015 | Účtovníctvo Informácia o druhom kole registrácie virtuálnej pokladnice
20.10.2015 | Účtovníctvo Informácia o oznámení k povinnostiam nadobúdateľa nového dopravného prostriedku (neregistrovaného pre DPH) za protihodnotu v tuzemsku z iného členského štátu z pohľadu zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov
20.10.2015 | Účtovníctvo Usmernenie k zahrnutiu inventarizačných prebytkov do základu dane z príjmov podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov od 01. 01. 2015
20.10.2015 | Účtovníctvo Usmernenie k ukladaniu oznámenia o dátume schválenia účtovnej závierky do registra účtovných závierok
20.10.2015 | Účtovníctvo Informácia k nároku na daňový bonus po ukončení vysokej školy
20.10.2015 | Účtovníctvo Informácia k oslobodeniu nepeňažného príjmu zo závislej činnosti od 1.1.2015 dosiahnutého formou produktov vlastnej poľnohospodárskej výroby
20.10.2015 | Účtovníctvo Informácia o novele zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov)
20.10.2015 | Účtovníctvo Informácia k podávaniu daňového priznania pre zjednodušený režim jednotného kontaktného miesta - Mini One Stop Shop
19.10.2015 | Účtovníctvo Usmernenie k možnosti účtovnej jednotky považovať sa za mikro účtovnú jednotku pre účtovné obdobie, ktoré začalo 1.1.2014 alebo v priebehu roka 2014
25.05.2015 | Účtovníctvo Informácia k zmene spôsobu zdaňovania peňažných a nepeňažných plnení poskytnutých poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti s účinnosťou od 1.1. 2015
05.05.2015 | Účtovníctvo Informácia k zdaňovaniu nepeňažných plnení poskytnutých zamestnávateľom zamestnancovi v nadväznosti na krátenie výdavkov v súlade s § 19 ods. 2 písm. t) zákona o dani z príjmov
04.05.2015 | Účtovníctvo Informacia k vypĺňaniu tlačiva „Oznámenie platiteľa dane o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou podľa § 43 ods. 11 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
07.04.2015 | Účtovníctvo Informácia o niektorých sumách potrebných pre výpočet daňovej povinnosti fyzických osôb na rok 2015
07.04.2015 | Účtovníctvo Spustenie virtuálnej registračnej pokladnice
26.03.2015 | Účtovníctvo Zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice (ERP) v znení nehorších predpisov
26.03.2015 | Účtovníctvo Zmeny v zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov
26.03.2015 | Účtovníctvo Vrátenie časti nadmerného odpočtu pred skončením daňovej kontroly
26.03.2015 | Účtovníctvo Zníženie hranice pre výnimku pri podávaní súhrnného výkazu v štvrťročných lehotách.
26.03.2015 | Účtovníctvo Úprava lehoty na podanie kontrolného výkazu
26.03.2015 | Účtovníctvo Zjednotenie lehoty na podávanie súhrnného výkazu aj pre daňového zástupcu
26.03.2015 | Účtovníctvo Doplnenie ustanovenia § 49 (odpočítanie dane platiteľom)
23.03.2015 | Účtovníctvo Ustanovenie § 68b upravuje osobitný režim zdaňovania telekomunikačných služieb, služieb rozhlasového a televízneho vysielania a elektronických služ
23.03.2015 | Účtovníctvo Ustanovenie § 68a upravuje osobitný režim zdaňovania telekomunikačných služieb, služieb rozhlasového a televízneho vysielania a elektronických služieb
23.03.2015 | Účtovníctvo Zavedenie osobitnej úpravy uplatňovania dane pre telekomunikačné služby, služby rozhlasového vysielania a televízneho vysielania a elektronické služby.
16.03.2015 | Účtovníctvo Navrhované zmeny v oblasti medzinárodného zdaňovania na rok 2014
16.03.2015 | Účtovníctvo Zmeny v ustanoveniach týkajúcich sa určenia miesta dodania
16.03.2015 | Účtovníctvo Legislatívne zmeny v Zákone o DPH
16.03.2015 | Účtovníctvo Ostatné legislatívne zmeny v zákone o dani z príjmov 2015
16.03.2015 | Účtovníctvo Legislatívne zmeny na rok 2015 v oblasti odpisovania
16.03.2015 | Účtovníctvo Legislatívna zmeny na rok 2015 - Kapitalizácia
16.03.2015 | Účtovníctvo Nedaňové výdavky - zmena na rok 2015
16.03.2015 | Účtovníctvo Legislatívne zmeny v oblasti na rok 2015 v oblasti rezerv
16.03.2015 | Účtovníctvo Legislatívne zmeny na rok 2015 týkajúce sa daňových/nedaňových výdavkov
16.03.2015 | Účtovníctvo Legislatívne zmeny na rok 2015 týkajúce sa úprav základu dane
16.03.2015 | Účtovníctvo Novela prináša zmeny v oblasti medzinárodného zdaňovania na rok 2015
16.03.2015 | Účtovníctvo Ostatné legislatívne zmeny v zdaňovaní FO na rok 2015
16.03.2015 | Účtovníctvo Ostatné legislatívne zmeny pri zdaňovaní FO na rok 2015
16.03.2015 | Účtovníctvo Legislatívne zmeny v oblasti oslobodenia príjmov FO na rok 2015
16.03.2015 | Účtovníctvo Navrhované zmeny v oblasti zdaňovania fyzických osôb na rok 2015
16.03.2015 | Účtovníctvo Zmeny v oblasti zdaňovania tzv. farmaceutických spoločností a vymedzených príjemcov plnení od týchto spoločností
16.03.2015 | Účtovníctvo Zmeny vykonané úpravou v rámci finančného a operatívneho prenájmu (lízingu)
16.03.2015 | Účtovníctvo Novela Zákona o dani z príjmov schválená v roku 2014
15.03.2015 | Účtovníctvo Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice - Služby podliehajúce evidencii
15.03.2015 | Účtovníctvo Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice - Konanie o certifikácii
15.03.2015 | Účtovníctvo Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice
15.03.2015 | Účtovníctvo Navrhovaná Príloha č. 1 k zákonu č. 289/2008 Z.z.
15.03.2015 | Účtovníctvo Novela Zákona o účtovníctva II.
15.03.2015 | Účtovníctvo Novela Zákona o účtovníctva I.
13.03.2015 | Účtovníctvo Navrhované ostatné opatrenia
13.03.2015 | Účtovníctvo Navrhované opatrenia v oblasti použitia podielu zaplatenej dane
13.03.2015 | Účtovníctvo Navrhované opatrenia v oblasti platenia preddavkov na daň a v oblasti podávania daňových priznaní
13.03.2015 | Účtovníctvo Navrhované opatrenia v oblasti zníženia administratívnej náročnosti a oznamovacej povinnosti
13.03.2015 | Účtovníctvo Uplatňovanie daňových výdavkov a úpravy základu dane
13.03.2015 | Účtovníctvo Určovanie zdroja príjmov u daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou
13.03.2015 | Účtovníctvo Navrhované zmeny v oblasti zdaňovania FO na rok 2014
13.03.2015 | Účtovníctvo Navrhované zmeny v oblasti zdaňovania fyzických osôb

Odborné publikovanie

Každoročne Vám prinášame Daňového sprievodcu,v ktorom nájdete odborne spracované a prehľadne členené daňové zákony, postupy účtovania a veľa ďalšieho.

Objednať

Napíšte nám a my Vám pripravíme nezáväznú cenovú ponuku

ÚčtovníctvoMzdyDaňové poradenstvoAudit

Adresa

Audit Tax Consulting, k.s.
Bajkalská 19B
832 15 Bratislava
IČO: 35858907

Kontakt

ATC@ATC.SK
+421 2 50 22 94 11
8:00 – 17:00