Informujeme Vás o dôležitých zmenách v zákonoch a ich dôsledkoch

  Kategórie:

  Archív

  27.11.2020 | Daňové výdavky 2020 - Kedy a za akých podmienok si uplatniť daňové výdavky – časť 3/3
  27.11.2020 | Daňové výdavky 2020 - Kedy a za akých podmienok si uplatniť daňové výdavky – časť 2/3
  27.11.2020 | Daňové výdavky 2020 - Kedy a za akých podmienok si uplatniť daňové výdavky - časť 1/3
  12.10.2020 | Dôležité termíny pre opatrenia v oblasti dane z príjmov
  12.10.2020 | Povinné a nadštandardné lekárske preventívne prehliadky
  12.10.2020 | Dávka tehotenské a tehotenské štipendium od roku 2021
  07.10.2020 | Čo prinesie koniec prechodného obdobia pre tzv. „Brexit“
  07.10.2020 | Zmeny v podmienkach pre overenie účtovnej závierky audítorom
  07.10.2020 | Príspevky na športovú činnosť dieťaťa
  11.08.2020 | Vplyv koronakrízy na vyrovnanie preddavkov na DPPO
  11.08.2020 | Možnosť zvýšenia výdavkov na spotrebu PHL o 20 %
  11.06.2020 | KORONAVÍRUS - vykázanie daňovej straty v daňovom priznaní za rok 2019
  11.06.2020 | KORONAVÍRUS - pandemické ošetrovné od 1. júna 2020
  29.04.2020 | KORONAVÍRUS - špeciálna úprava odpočtu daňovej straty
  24.04.2020 | KORONAVÍRUS - poskytovanie finančného príspevku v rámci projektu „PRVÁ POMOC“
  26.03.2020 | KORONAVÍRUS - úprava podmienok nároku na nemocenské a ošetrovné
  24.03.2020 | KORONAVÍRUS - opatrenia v oblasti dane z príjmov
  11.02.2020 | Zmena v odpisovaní elektromobilov už aj za zdaňovacie obdobie 2019
  06.02.2020 | Zásielkový predaj z pohľadu dane z pridanej hodnoty
  21.01.2020 | Zmeny a doplnenia zákona o účtovníctva pre rok 2020
  16.01.2020 | Daň z motorových vozidiel za rok 2019
  01.01.2020 | Zmeny zákona o DPH od 1. januára 2020
  05.12.2016 | Zmeny v sociálnom poistení od 1.1.2017
  02.12.2016 | Novela zákona o DPH
  02.12.2016 | Elektronické schránky právnických osôb
  13.10.2016 | Záruky za colný dlh (UCC)
  13.09.2016 | Nárok na daňový bonus
  13.09.2016 | Zahraničný cestovný príkaz
  08.09.2016 | Zdaňovanie príležitostných príjmov
  08.09.2016 | Limity pre dovoz tovaru na osobnú spotrebu
  17.08.2016 | Povinná aktivácia schránok právnických osôb
  09.08.2016 | Výška životného minima a exekúcie
  09.08.2016 | Platenie odvodov v Sociálnej poisťovni SZČO od 1.7.2016
  22.07.2016 | Informácia k VYHLÁŠKE MF SR č. 188/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje počet vydaných pokladničných dokladov na účely používania virtuálnej registračnej pokladnice
  22.07.2016 | Informácia k uplatneniu odplaty (provízie) za sprostredkovanie do základu dane
  22.07.2016 | Finančná správa zriadila colnícku nonstop linku pre verejnosť
  30.05.2016 | Nový únijný colný kódex
  30.05.2016 | Zmeny v kontrolnom výkaze DPH
  30.05.2016 | Výmaz platiteľa dane zo zoznamu rizikových platiteľov DPH
  30.05.2016 | Postup správcu dane pri daňových nedoplatkoch
  05.05.2016 | Odpisovanie majetku po novom od 01.01.2016
  05.05.2016 | Nové podmienky pre vrátenie nadmerného odpočtu od 01.01.2016
  21.03.2016 | Registrácia zahraničnej osoby po 1.1.2016
  21.03.2016 | Odpisovanie majetku po novom
  21.03.2016 | Zmeny v poukázaní 2%
  21.03.2016 | Požiadajte zamestnávateľa o ročné zúčtovanie
  21.03.2016 | Nové podmienky pre vrátenie nadmerného odpočtu
  21.03.2016 | Ako uplatňovať osobitnú úpravu DPH?
  21.03.2016 | Dodatočné daňové priznanie po novom
  21.03.2016 | Zmeny a vyplnenie tlačiva daňového priznania k dani z právnických osôb za rok 2015
  21.03.2016 | Daňové priznanie právnických osôb za rok 2015
  08.02.2016 | Nový spôsob určenia výšky niektorých pokút pri správe daní od januára 2016
  08.02.2016 | Transferová dokumentácia aj pre tuzemské závislé osoby
  25.01.2016 | Uplatňovanie daňových výdavkov pri majetku, ktorý môže mať charakter osobnej potreby
  25.01.2016 | Nové nastavenie rozsahu oprávnení autorizovaných osôb pre užívateľov obojsmernej elektronickej komunikácie Portálu FS
  07.01.2016 | Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2015 - Platenie preddavkov na daň na rok 2016
  07.01.2016 | Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2015 - Výpočet pomernej časti dane a zaplatenie dane
  07.01.2016 | Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2015 - Podanie daňového priznania
  05.01.2016 | Uplatnenie tvorby opravnej položky a odpisu príslušenstva pohľadávky do daňových výdavkov
  05.01.2016 | Uplatňovanie výdavkov na reklamné predmety do daňových výdavkov v roku 2015
  05.01.2016 | Zaokrúhľovanie správneho poplatku podľa zákona o správnych poplatkoch
  05.01.2016 | Oznamovacia povinnosť podľa zákona o dani z motorových vozidiel
  21.12.2015 | Osobitná úprava uplatňovania DPH na základe prijatia platby za dodanie tovaru alebo služby od 01.01.2016
  21.12.2015 | Informácia k obojsmernej elektronickej komunikácii medzi správcom dane a daňovým subjektom
  21.12.2015 | Zánik daňovej povinnosti pri dani z motorových vozidiel
  01.12.2015 | Finančná správa zverejnila tlačivá daňových priznaní pre budúci rok
  01.12.2015 | Novinka vo virtuálnej registračnej pokladnici
  01.12.2015 | Overovanie identifikačných čísiel pre DPH pridelených v členských štátoch Európskej únie
  01.12.2015 | Novela zákona o dani z príjmov, ktorá bude účinná od 01.01.2016 – III. časť
  01.12.2015 | Novela zákona o dani z príjmov, ktorá bude účinná od 01.01.2016 – II. časť
  21.10.2015 | Novela zákona o dani z príjmov, ktorá bude účinná od 01.01.2016 – I. časť
  21.10.2015 | Rozšírenie skupiny výdavkov (nákladov), ktoré budú uznané za daňový výdavok až po ich zaplatení
  21.10.2015 | Novela zákona o dani z príjmov priniesla od 01.01.2015 zmeny v odpisoch, lízingu a uplatňovaní nákladov pre automobily zaradené do majetku firmy
  21.10.2015 | Návrh novely Zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších
  20.10.2015 | Informácia o druhom kole registrácie virtuálnej pokladnice
  20.10.2015 | Informácia o oznámení k povinnostiam nadobúdateľa nového dopravného prostriedku (neregistrovaného pre DPH) za protihodnotu v tuzemsku z iného členského štátu z pohľadu zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov
  20.10.2015 | Usmernenie k zahrnutiu inventarizačných prebytkov do základu dane z príjmov podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov od 01. 01. 2015
  20.10.2015 | Usmernenie k ukladaniu oznámenia o dátume schválenia účtovnej závierky do registra účtovných závierok
  20.10.2015 | Informácia k nároku na daňový bonus po ukončení vysokej školy
  20.10.2015 | Informácia k oslobodeniu nepeňažného príjmu zo závislej činnosti od 1.1.2015 dosiahnutého formou produktov vlastnej poľnohospodárskej výroby
  20.10.2015 | Informácia o novele zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov)
  20.10.2015 | Informácia k podávaniu daňového priznania pre zjednodušený režim jednotného kontaktného miesta - Mini One Stop Shop
  19.10.2015 | Usmernenie k možnosti účtovnej jednotky považovať sa za mikro účtovnú jednotku pre účtovné obdobie, ktoré začalo 1.1.2014 alebo v priebehu roka 2014
  25.05.2015 | Informácia k zmene spôsobu zdaňovania peňažných a nepeňažných plnení poskytnutých poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti s účinnosťou od 1.1. 2015
  05.05.2015 | Informácia k zdaňovaniu nepeňažných plnení poskytnutých zamestnávateľom zamestnancovi v nadväznosti na krátenie výdavkov v súlade s § 19 ods. 2 písm. t) zákona o dani z príjmov
  04.05.2015 | Informacia k vypĺňaniu tlačiva „Oznámenie platiteľa dane o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou podľa § 43 ods. 11 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
  07.04.2015 | Informácia o niektorých sumách potrebných pre výpočet daňovej povinnosti fyzických osôb na rok 2015
  07.04.2015 | Spustenie virtuálnej registračnej pokladnice
  26.03.2015 | Zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice (ERP) v znení nehorších predpisov
  26.03.2015 | Zmeny v zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov
  26.03.2015 | Vrátenie časti nadmerného odpočtu pred skončením daňovej kontroly
  26.03.2015 | Zníženie hranice pre výnimku pri podávaní súhrnného výkazu v štvrťročných lehotách.
  26.03.2015 | Úprava lehoty na podanie kontrolného výkazu
  26.03.2015 | Zjednotenie lehoty na podávanie súhrnného výkazu aj pre daňového zástupcu
  26.03.2015 | Doplnenie ustanovenia § 49 (odpočítanie dane platiteľom)
  23.03.2015 | Ustanovenie § 68b upravuje osobitný režim zdaňovania telekomunikačných služieb, služieb rozhlasového a televízneho vysielania a elektronických služ
  23.03.2015 | Ustanovenie § 68a upravuje osobitný režim zdaňovania telekomunikačných služieb, služieb rozhlasového a televízneho vysielania a elektronických služieb
  23.03.2015 | Zavedenie osobitnej úpravy uplatňovania dane pre telekomunikačné služby, služby rozhlasového vysielania a televízneho vysielania a elektronické služby.
  16.03.2015 | Navrhované zmeny v oblasti medzinárodného zdaňovania na rok 2014
  16.03.2015 | Zmeny v ustanoveniach týkajúcich sa určenia miesta dodania
  16.03.2015 | Legislatívne zmeny v Zákone o DPH
  16.03.2015 | Ostatné legislatívne zmeny v zákone o dani z príjmov 2015
  16.03.2015 | Legislatívne zmeny na rok 2015 v oblasti odpisovania
  16.03.2015 | Legislatívna zmeny na rok 2015 - Kapitalizácia
  16.03.2015 | Nedaňové výdavky - zmena na rok 2015
  16.03.2015 | Legislatívne zmeny v oblasti na rok 2015 v oblasti rezerv
  16.03.2015 | Legislatívne zmeny na rok 2015 týkajúce sa daňových/nedaňových výdavkov
  16.03.2015 | Legislatívne zmeny na rok 2015 týkajúce sa úprav základu dane
  16.03.2015 | Novela prináša zmeny v oblasti medzinárodného zdaňovania na rok 2015
  16.03.2015 | Ostatné legislatívne zmeny v zdaňovaní FO na rok 2015
  16.03.2015 | Ostatné legislatívne zmeny pri zdaňovaní FO na rok 2015
  16.03.2015 | Legislatívne zmeny v oblasti oslobodenia príjmov FO na rok 2015
  16.03.2015 | Navrhované zmeny v oblasti zdaňovania fyzických osôb na rok 2015
  16.03.2015 | Zmeny v oblasti zdaňovania tzv. farmaceutických spoločností a vymedzených príjemcov plnení od týchto spoločností
  16.03.2015 | Zmeny vykonané úpravou v rámci finančného a operatívneho prenájmu (lízingu)
  16.03.2015 | Novela Zákona o dani z príjmov schválená v roku 2014
  15.03.2015 | Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice - Služby podliehajúce evidencii
  15.03.2015 | Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice - Konanie o certifikácii
  15.03.2015 | Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice
  15.03.2015 | Navrhovaná Príloha č. 1 k zákonu č. 289/2008 Z.z.
  15.03.2015 | Novela Zákona o účtovníctva II.
  15.03.2015 | Novela Zákona o účtovníctva I.
  13.03.2015 | Navrhované ostatné opatrenia
  13.03.2015 | Navrhované opatrenia v oblasti použitia podielu zaplatenej dane
  13.03.2015 | Navrhované opatrenia v oblasti platenia preddavkov na daň a v oblasti podávania daňových priznaní
  13.03.2015 | Navrhované opatrenia v oblasti zníženia administratívnej náročnosti a oznamovacej povinnosti
  13.03.2015 | Uplatňovanie daňových výdavkov a úpravy základu dane
  13.03.2015 | Určovanie zdroja príjmov u daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou
  13.03.2015 | Navrhované zmeny v oblasti zdaňovania FO na rok 2014
  13.03.2015 | Navrhované zmeny v oblasti zdaňovania fyzických osôb

  Odborné publikovanie

  Každoročne Vám prinášame Daňového sprievodcu,v ktorom nájdete odborne spracované a prehľadne členené daňové zákony, postupy účtovania a veľa ďalšieho.

  Objednať

  Email us and we will prepare a free price offer for you

   AccountingPayroll AccountingTax AdvisoryAudit

   Address

   Audit Tax Consulting, k.s.
   Bajkalská 19B
   832 15 Bratislava
   IČO: 35858907

   Contact

   ATC@ATC.SK
   +421 903 414 881
   8:00 – 17:00