Informujeme Vás o dôležitých zmenách v zákonoch a ich dôsledkoch

Kategórie:

Archív

05.12.2016 | Zmeny v sociálnom poistení od 1.1.2017
02.12.2016 | Novela zákona o DPH
02.12.2016 | Elektronické schránky právnických osôb
13.10.2016 | Záruky za colný dlh (UCC)
13.09.2016 | Nárok na daňový bonus
13.09.2016 | Zahraničný cestovný príkaz
08.09.2016 | Zdaňovanie príležitostných príjmov
08.09.2016 | Limity pre dovoz tovaru na osobnú spotrebu
17.08.2016 | Povinná aktivácia schránok právnických osôb
09.08.2016 | Výška životného minima a exekúcie
09.08.2016 | Platenie odvodov v Sociálnej poisťovni SZČO od 1.7.2016
22.07.2016 | Informácia k VYHLÁŠKE MF SR č. 188/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje počet vydaných pokladničných dokladov na účely používania virtuálnej registračnej pokladnice
22.07.2016 | Informácia k uplatneniu odplaty (provízie) za sprostredkovanie do základu dane
22.07.2016 | Finančná správa zriadila colnícku nonstop linku pre verejnosť
30.05.2016 | Nový únijný colný kódex
30.05.2016 | Zmeny v kontrolnom výkaze DPH
30.05.2016 | Výmaz platiteľa dane zo zoznamu rizikových platiteľov DPH
30.05.2016 | Postup správcu dane pri daňových nedoplatkoch
05.05.2016 | Odpisovanie majetku po novom od 01.01.2016
05.05.2016 | Nové podmienky pre vrátenie nadmerného odpočtu od 01.01.2016
21.03.2016 | Registrácia zahraničnej osoby po 1.1.2016
21.03.2016 | Odpisovanie majetku po novom
21.03.2016 | Zmeny v poukázaní 2%
21.03.2016 | Požiadajte zamestnávateľa o ročné zúčtovanie
21.03.2016 | Nové podmienky pre vrátenie nadmerného odpočtu
21.03.2016 | Ako uplatňovať osobitnú úpravu DPH?
21.03.2016 | Dodatočné daňové priznanie po novom
21.03.2016 | Zmeny a vyplnenie tlačiva daňového priznania k dani z právnických osôb za rok 2015
21.03.2016 | Daňové priznanie právnických osôb za rok 2015
08.02.2016 | Nový spôsob určenia výšky niektorých pokút pri správe daní od januára 2016
08.02.2016 | Transferová dokumentácia aj pre tuzemské závislé osoby
25.01.2016 | Uplatňovanie daňových výdavkov pri majetku, ktorý môže mať charakter osobnej potreby
25.01.2016 | Nové nastavenie rozsahu oprávnení autorizovaných osôb pre užívateľov obojsmernej elektronickej komunikácie Portálu FS
07.01.2016 | Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2015 - Platenie preddavkov na daň na rok 2016
07.01.2016 | Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2015 - Výpočet pomernej časti dane a zaplatenie dane
07.01.2016 | Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2015 - Podanie daňového priznania
05.01.2016 | Uplatnenie tvorby opravnej položky a odpisu príslušenstva pohľadávky do daňových výdavkov
05.01.2016 | Uplatňovanie výdavkov na reklamné predmety do daňových výdavkov v roku 2015
05.01.2016 | Zaokrúhľovanie správneho poplatku podľa zákona o správnych poplatkoch
05.01.2016 | Oznamovacia povinnosť podľa zákona o dani z motorových vozidiel
21.12.2015 | Osobitná úprava uplatňovania DPH na základe prijatia platby za dodanie tovaru alebo služby od 01.01.2016
21.12.2015 | Informácia k obojsmernej elektronickej komunikácii medzi správcom dane a daňovým subjektom
21.12.2015 | Zánik daňovej povinnosti pri dani z motorových vozidiel
01.12.2015 | Finančná správa zverejnila tlačivá daňových priznaní pre budúci rok
01.12.2015 | Novinka vo virtuálnej registračnej pokladnici
01.12.2015 | Overovanie identifikačných čísiel pre DPH pridelených v členských štátoch Európskej únie
01.12.2015 | Novela zákona o dani z príjmov, ktorá bude účinná od 01.01.2016 – III. časť
01.12.2015 | Novela zákona o dani z príjmov, ktorá bude účinná od 01.01.2016 – II. časť
21.10.2015 | Novela zákona o dani z príjmov, ktorá bude účinná od 01.01.2016 – I. časť
21.10.2015 | Rozšírenie skupiny výdavkov (nákladov), ktoré budú uznané za daňový výdavok až po ich zaplatení
21.10.2015 | Novela zákona o dani z príjmov priniesla od 01.01.2015 zmeny v odpisoch, lízingu a uplatňovaní nákladov pre automobily zaradené do majetku firmy
21.10.2015 | Návrh novely Zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších
20.10.2015 | Informácia o druhom kole registrácie virtuálnej pokladnice
20.10.2015 | Informácia o oznámení k povinnostiam nadobúdateľa nového dopravného prostriedku (neregistrovaného pre DPH) za protihodnotu v tuzemsku z iného členského štátu z pohľadu zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov
20.10.2015 | Usmernenie k zahrnutiu inventarizačných prebytkov do základu dane z príjmov podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov od 01. 01. 2015
20.10.2015 | Usmernenie k ukladaniu oznámenia o dátume schválenia účtovnej závierky do registra účtovných závierok
20.10.2015 | Informácia k nároku na daňový bonus po ukončení vysokej školy
20.10.2015 | Informácia k oslobodeniu nepeňažného príjmu zo závislej činnosti od 1.1.2015 dosiahnutého formou produktov vlastnej poľnohospodárskej výroby
20.10.2015 | Informácia o novele zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov)
20.10.2015 | Informácia k podávaniu daňového priznania pre zjednodušený režim jednotného kontaktného miesta - Mini One Stop Shop
19.10.2015 | Usmernenie k možnosti účtovnej jednotky považovať sa za mikro účtovnú jednotku pre účtovné obdobie, ktoré začalo 1.1.2014 alebo v priebehu roka 2014
25.05.2015 | Informácia k zmene spôsobu zdaňovania peňažných a nepeňažných plnení poskytnutých poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti s účinnosťou od 1.1. 2015
05.05.2015 | Informácia k zdaňovaniu nepeňažných plnení poskytnutých zamestnávateľom zamestnancovi v nadväznosti na krátenie výdavkov v súlade s § 19 ods. 2 písm. t) zákona o dani z príjmov
04.05.2015 | Informacia k vypĺňaniu tlačiva „Oznámenie platiteľa dane o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou podľa § 43 ods. 11 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
07.04.2015 | Informácia o niektorých sumách potrebných pre výpočet daňovej povinnosti fyzických osôb na rok 2015
07.04.2015 | Spustenie virtuálnej registračnej pokladnice
26.03.2015 | Zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice (ERP) v znení nehorších predpisov
26.03.2015 | Zmeny v zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov
26.03.2015 | Vrátenie časti nadmerného odpočtu pred skončením daňovej kontroly
26.03.2015 | Zníženie hranice pre výnimku pri podávaní súhrnného výkazu v štvrťročných lehotách.
26.03.2015 | Úprava lehoty na podanie kontrolného výkazu
26.03.2015 | Zjednotenie lehoty na podávanie súhrnného výkazu aj pre daňového zástupcu
26.03.2015 | Doplnenie ustanovenia § 49 (odpočítanie dane platiteľom)
23.03.2015 | Ustanovenie § 68b upravuje osobitný režim zdaňovania telekomunikačných služieb, služieb rozhlasového a televízneho vysielania a elektronických služ
23.03.2015 | Ustanovenie § 68a upravuje osobitný režim zdaňovania telekomunikačných služieb, služieb rozhlasového a televízneho vysielania a elektronických služieb
23.03.2015 | Zavedenie osobitnej úpravy uplatňovania dane pre telekomunikačné služby, služby rozhlasového vysielania a televízneho vysielania a elektronické služby.
16.03.2015 | Navrhované zmeny v oblasti medzinárodného zdaňovania na rok 2014
16.03.2015 | Zmeny v ustanoveniach týkajúcich sa určenia miesta dodania
16.03.2015 | Legislatívne zmeny v Zákone o DPH
16.03.2015 | Ostatné legislatívne zmeny v zákone o dani z príjmov 2015
16.03.2015 | Legislatívne zmeny na rok 2015 v oblasti odpisovania
16.03.2015 | Legislatívna zmeny na rok 2015 - Kapitalizácia
16.03.2015 | Nedaňové výdavky - zmena na rok 2015
16.03.2015 | Legislatívne zmeny v oblasti na rok 2015 v oblasti rezerv
16.03.2015 | Legislatívne zmeny na rok 2015 týkajúce sa daňových/nedaňových výdavkov
16.03.2015 | Legislatívne zmeny na rok 2015 týkajúce sa úprav základu dane
16.03.2015 | Novela prináša zmeny v oblasti medzinárodného zdaňovania na rok 2015
16.03.2015 | Ostatné legislatívne zmeny v zdaňovaní FO na rok 2015
16.03.2015 | Ostatné legislatívne zmeny pri zdaňovaní FO na rok 2015
16.03.2015 | Legislatívne zmeny v oblasti oslobodenia príjmov FO na rok 2015
16.03.2015 | Navrhované zmeny v oblasti zdaňovania fyzických osôb na rok 2015
16.03.2015 | Zmeny v oblasti zdaňovania tzv. farmaceutických spoločností a vymedzených príjemcov plnení od týchto spoločností
16.03.2015 | Zmeny vykonané úpravou v rámci finančného a operatívneho prenájmu (lízingu)
16.03.2015 | Novela Zákona o dani z príjmov schválená v roku 2014
15.03.2015 | Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice - Služby podliehajúce evidencii
15.03.2015 | Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice - Konanie o certifikácii
15.03.2015 | Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice
15.03.2015 | Navrhovaná Príloha č. 1 k zákonu č. 289/2008 Z.z.
15.03.2015 | Novela Zákona o účtovníctva II.
15.03.2015 | Novela Zákona o účtovníctva I.
13.03.2015 | Navrhované ostatné opatrenia
13.03.2015 | Navrhované opatrenia v oblasti použitia podielu zaplatenej dane
13.03.2015 | Navrhované opatrenia v oblasti platenia preddavkov na daň a v oblasti podávania daňových priznaní
13.03.2015 | Navrhované opatrenia v oblasti zníženia administratívnej náročnosti a oznamovacej povinnosti
13.03.2015 | Uplatňovanie daňových výdavkov a úpravy základu dane
13.03.2015 | Určovanie zdroja príjmov u daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou
13.03.2015 | Navrhované zmeny v oblasti zdaňovania FO na rok 2014
13.03.2015 | Navrhované zmeny v oblasti zdaňovania fyzických osôb

Odborné publikovanie

Každoročne Vám prinášame Daňového sprievodcu,v ktorom nájdete odborne spracované a prehľadne členené daňové zákony, postupy účtovania a veľa ďalšieho.

Objednať

Email us and we will prepare a free price offer for you

AccountingPayroll AccountingTax AdvisoryAudit

Address

Audit Tax Consulting, k.s.
Bajkalská 19B
832 15 Bratislava
IČO: 35858907

Contact

ATC@ATC.SK
+421 2 50 22 94 11
8:00 – 17:00