KORONAVÍRUS – pandemické ošetrovné od 1. júna 2020

/ Mzdy, Ostatné - ATC.sk

Národná rada Slovenskej republiky schválila dňa 9. júna 2020 vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnom poistení“). Cieľom navrhovaných zmien a doplnení je zabezpečenie nároku na pandemické ošetrovné tým rodičom, ktorí i naďalej, po otvorení predškolských zariadení a škôl, budú poskytovať dieťaťu osobnú a celodennú starostlivosť z dôvodu neumiestnenia dieťaťa do predškolského zariadenia a školy resp. osobám, ktoré zabezpečujú osobnú a celodennú starostlivosť o príbuzného z dôvodu jeho neumiestnenia do zariadenia sociálnych služieb.

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v nadväznosti na zlepšenie epidemiologickej situácie v súvislosti s COVID-19 v Slovenskej republike vydal opatrenie, ktorým umožnil od 1. júna 2020 pri splnení prísnych hygienických a ochranných opatrení otvorenie:

  • zariadení starostlivosti o deti do 3 rokov veku, materských škôl, materských škôl pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
  • základných škôl na účel výchovy a vzdelávania žiakov prvého až piateho ročníka,
  • a základných škôl pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami na účel výchovy a vzdelávania žiakov prvého až piateho ročníka.

Schválená zmena zákona o sociálnom poistení umožňuje, aby sa kontinuálne zabezpečil nárok na pandemické ošetrovné tým rodičom, ktorí po otvorení predškolských zariadení a škôl neprejavia záujem o účasť dieťaťa na prebiehajúcom výchovno-vzdelávacom procese z dôvodu obavy o jeho zdravie (t. j. zo subjektívnych dôvodov) alebo ak sa dieťa výchovno-vzdelávacieho procesu nemôže zúčastňovať z dôvodu obmedzených kapacitných možností predškolského zariadenia alebo školy (t. j. z objektívnych dôvodov).

Uvedená právna úprava zachovania nároku na ošetrovné sa vzťahuje iba na predškolské zariadenia a školy, v ktorých bude prebiehať výchovno-vzdelávací proces, čo znamená, že za obdobie, kedy dieťa nebude navštevovať predškolské zariadenie a školu z dôvodu školských prázdnin, nárok na pandemické ošetrovné nepatrí.

Zmenou zákona o sociálnom poistení sa vzhľadom na postupné otváranie zariadení sociálnych služieb zabezpečuje nárok na pandemické ošetrovné aj vo vzťahu k osobám, ktorým sa v zariadeniach sociálnych služieb poskytuje sociálna služba ambulantnou formou alebo pobytovou formou. V prípade otvorenia týchto zariadení, nárok na pandemické ošetrovné vznikne alebo bude trvať tým poistencom, ktorí sa starajú o príbuzného v priamom rade, súrodenca, manžela, manželku alebo rodiča manžela alebo manželky, ktorému sa poskytuje sociálna služba v zariadení sociálnych služieb ambulantnou alebo pobytovou formou, ktoré bolo na základe rozhodnutia príslušného orgánu uzavreté, ak táto osoba resp. jej zákonný zástupca po otvorení zariadenia nevyužije poskytovanú sociálnu službu zo subjektívnych dôvodov (obava o zdravie) alebo ak osobe nie je možné poskytovať sociálnu službu z objektívnych dôvodov (kapacitné možnosti zariadenia).

Na účely overenia splnenia podmienok nároku na pandemické ošetrovné sa ustanovuje povinnosť okresným úradom v sídle kraja a poskytovateľom sociálnych služieb poskytovať Sociálnej poisťovni údaje o deťoch zúčastnených na prebiehajúcom výchovno-vzdelávacom procese a o osobách, ktorým sa poskytovala sociálna služba. Údaje v rozsahu a spôsobom určeným Sociálnou poisťovňou sú okresné úrady v sídle kraja a poskytovatelia sociálnych služieb povinní poskytnúť za predchádzajúci mesiac vždy do 10. dňa kalendárneho mesiaca.

 


Chcete sa o téme dozvedieť viac? Napíšte nám.

    Archív

    18.09.2023 | Mzdy, Ostatné Zvýšenie minimálnych odvodov SZČO od 01. januára 2024
    18.09.2023 | Mzdy, Ostatné Zvýšenie minimálnej mzdy od 01. januára 2024
    08.08.2023 | Mzdy, Ostatné Zvýšenie sumy životného minima od 01. júla 2023 do 30. júna 2024
    08.08.2023 | Mzdy, Ostatné Ukončenie vyplácania pandemického ošetrovného od 1. septembra 2023
    08.08.2023 | Mzdy, Ostatné Príjmy z prenájmu nehnuteľnosti z pohľadu zákona o dani z príjmov
    08.08.2023 | Mzdy, Ostatné Technické zhodnotenie prenajatej nehnuteľnosti z pohľadu zákona o dani z príjmov
    02.07.2023 | Mzdy, Ostatné Mimoriadne zvýšenie dôchodkov od 01. 07. 2023
    02.07.2023 | Mzdy, Ostatné Zvýšenie sumy stravného od 01. 06. 2023
    02.07.2023 | Mzdy, Ostatné Platenie preddavkov na daň v preddavkovom období od 01.04.2023 do 02.04.2024
    02.07.2023 | Mzdy, Ostatné Zvýšenie náhrady za používanie súkromného motorového vozidla pri pracovnej ceste od 1. apríla 2023
    11.04.2023 | Mzdy, Ostatné Daňový aspekt postúpenej pohľadávky u fyzickej osoby s príjmami podľa § 6 Zákona o dani z príjmov
    06.04.2023 | Mzdy, Ostatné Poukázanie podielu zaplatenej dane u fyzickej osoby za rok 2022
    13.03.2023 | Mzdy, Ostatné Povinnosti pre poskytovateľov platobných služieb vyplývajúce zo zákona o dani z pridanej hodnoty
    13.03.2023 | Mzdy, Ostatné Odpočítanie daňovej straty v daňovom priznaní k dani z príjmov právnickej osoby a dani z príjmov fyzickej osoby typ B za rok 2022
    06.02.2023 | Mzdy, Ostatné Minimálny preddavok na zdravotné poistenie od januára 2023
    06.02.2023 | Mzdy, Ostatné Nová povinnosť zamestnávateľov voči Sociálnej poisťovni od 1. januára 2023
    31.01.2023 | Mzdy, Ostatné Oprava odpočítanej dane pri úplnom alebo čiastočnom nezaplatení protihodnoty za tovar alebo službu podľa §53b zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
    31.01.2023 | Mzdy, Ostatné Zmeny v registračných ustanoveniach v zákone č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
    27.01.2023 | Mzdy, Ostatné Komentár k zákonu o dani z príjmov k 1.1.2023
    27.11.2020 | Mzdy, Ostatné Daňové výdavky 2020 - Kedy a za akých podmienok si uplatniť daňové výdavky – časť 3/3
    27.11.2020 | Mzdy, Ostatné Daňové výdavky 2020 - Kedy a za akých podmienok si uplatniť daňové výdavky – časť 2/3
    27.11.2020 | Mzdy, Ostatné Daňové výdavky 2020 - Kedy a za akých podmienok si uplatniť daňové výdavky - časť 1/3
    12.10.2020 | Mzdy, Ostatné Dôležité termíny pre opatrenia v oblasti dane z príjmov
    12.10.2020 | Mzdy, Ostatné Povinné a nadštandardné lekárske preventívne prehliadky
    12.10.2020 | Mzdy, Ostatné Dávka tehotenské a tehotenské štipendium od roku 2021
    07.10.2020 | Mzdy, Ostatné Čo prinesie koniec prechodného obdobia pre tzv. „Brexit“
    07.10.2020 | Mzdy, Ostatné Zmeny v podmienkach pre overenie účtovnej závierky audítorom
    07.10.2020 | Mzdy, Ostatné Príspevky na športovú činnosť dieťaťa
    11.08.2020 | Mzdy, Ostatné Vplyv koronakrízy na vyrovnanie preddavkov na DPPO
    11.08.2020 | Mzdy, Ostatné Možnosť zvýšenia výdavkov na spotrebu PHL o 20 %
    11.06.2020 | Mzdy, Ostatné KORONAVÍRUS - vykázanie daňovej straty v daňovom priznaní za rok 2019
    11.06.2020 | Mzdy, Ostatné KORONAVÍRUS - pandemické ošetrovné od 1. júna 2020
    29.04.2020 | Mzdy, Ostatné KORONAVÍRUS - špeciálna úprava odpočtu daňovej straty
    24.04.2020 | Mzdy, Ostatné KORONAVÍRUS - poskytovanie finančného príspevku v rámci projektu „PRVÁ POMOC“
    26.03.2020 | Mzdy, Ostatné KORONAVÍRUS - úprava podmienok nároku na nemocenské a ošetrovné
    24.03.2020 | Mzdy, Ostatné KORONAVÍRUS - opatrenia v oblasti dane z príjmov
    11.02.2020 | Mzdy, Ostatné Zmena v odpisovaní elektromobilov už aj za zdaňovacie obdobie 2019
    06.02.2020 | Mzdy, Ostatné Zásielkový predaj z pohľadu dane z pridanej hodnoty
    21.01.2020 | Mzdy, Ostatné Zmeny a doplnenia zákona o účtovníctva pre rok 2020
    16.01.2020 | Mzdy, Ostatné Daň z motorových vozidiel za rok 2019
    01.01.2020 | Mzdy, Ostatné Zmeny zákona o DPH od 1. januára 2020
    05.12.2016 | Mzdy, Ostatné Zmeny v sociálnom poistení od 1.1.2017
    02.12.2016 | Mzdy, Ostatné Novela zákona o DPH
    02.12.2016 | Mzdy, Ostatné Elektronické schránky právnických osôb
    13.10.2016 | Mzdy, Ostatné Záruky za colný dlh (UCC)
    13.09.2016 | Mzdy, Ostatné Nárok na daňový bonus
    13.09.2016 | Mzdy, Ostatné Zahraničný cestovný príkaz
    08.09.2016 | Mzdy, Ostatné Zdaňovanie príležitostných príjmov
    08.09.2016 | Mzdy, Ostatné Limity pre dovoz tovaru na osobnú spotrebu
    17.08.2016 | Mzdy, Ostatné Povinná aktivácia schránok právnických osôb
    09.08.2016 | Mzdy, Ostatné Výška životného minima a exekúcie
    09.08.2016 | Mzdy, Ostatné Platenie odvodov v Sociálnej poisťovni SZČO od 1.7.2016
    22.07.2016 | Mzdy, Ostatné Informácia k VYHLÁŠKE MF SR č. 188/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje počet vydaných pokladničných dokladov na účely používania virtuálnej registračnej pokladnice
    22.07.2016 | Mzdy, Ostatné Informácia k uplatneniu odplaty (provízie) za sprostredkovanie do základu dane
    22.07.2016 | Mzdy, Ostatné Finančná správa zriadila colnícku nonstop linku pre verejnosť
    30.05.2016 | Mzdy, Ostatné Nový únijný colný kódex
    30.05.2016 | Mzdy, Ostatné Zmeny v kontrolnom výkaze DPH
    30.05.2016 | Mzdy, Ostatné Výmaz platiteľa dane zo zoznamu rizikových platiteľov DPH
    30.05.2016 | Mzdy, Ostatné Postup správcu dane pri daňových nedoplatkoch
    05.05.2016 | Mzdy, Ostatné Odpisovanie majetku po novom od 01.01.2016
    05.05.2016 | Mzdy, Ostatné Nové podmienky pre vrátenie nadmerného odpočtu od 01.01.2016
    21.03.2016 | Mzdy, Ostatné Registrácia zahraničnej osoby po 1.1.2016
    21.03.2016 | Mzdy, Ostatné Odpisovanie majetku po novom
    21.03.2016 | Mzdy, Ostatné Zmeny v poukázaní 2%
    21.03.2016 | Mzdy, Ostatné Požiadajte zamestnávateľa o ročné zúčtovanie
    21.03.2016 | Mzdy, Ostatné Nové podmienky pre vrátenie nadmerného odpočtu
    21.03.2016 | Mzdy, Ostatné Ako uplatňovať osobitnú úpravu DPH?
    21.03.2016 | Mzdy, Ostatné Dodatočné daňové priznanie po novom
    21.03.2016 | Mzdy, Ostatné Zmeny a vyplnenie tlačiva daňového priznania k dani z právnických osôb za rok 2015
    21.03.2016 | Mzdy, Ostatné Daňové priznanie právnických osôb za rok 2015
    08.02.2016 | Mzdy, Ostatné Nový spôsob určenia výšky niektorých pokút pri správe daní od januára 2016
    08.02.2016 | Mzdy, Ostatné Transferová dokumentácia aj pre tuzemské závislé osoby
    25.01.2016 | Mzdy, Ostatné Uplatňovanie daňových výdavkov pri majetku, ktorý môže mať charakter osobnej potreby
    25.01.2016 | Mzdy, Ostatné Nové nastavenie rozsahu oprávnení autorizovaných osôb pre užívateľov obojsmernej elektronickej komunikácie Portálu FS
    07.01.2016 | Mzdy, Ostatné Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2015 - Platenie preddavkov na daň na rok 2016
    07.01.2016 | Mzdy, Ostatné Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2015 - Výpočet pomernej časti dane a zaplatenie dane
    07.01.2016 | Mzdy, Ostatné Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2015 - Podanie daňového priznania
    05.01.2016 | Mzdy, Ostatné Uplatnenie tvorby opravnej položky a odpisu príslušenstva pohľadávky do daňových výdavkov
    05.01.2016 | Mzdy, Ostatné Uplatňovanie výdavkov na reklamné predmety do daňových výdavkov v roku 2015
    05.01.2016 | Mzdy, Ostatné Zaokrúhľovanie správneho poplatku podľa zákona o správnych poplatkoch
    05.01.2016 | Mzdy, Ostatné Oznamovacia povinnosť podľa zákona o dani z motorových vozidiel
    21.12.2015 | Mzdy, Ostatné Osobitná úprava uplatňovania DPH na základe prijatia platby za dodanie tovaru alebo služby od 01.01.2016
    21.12.2015 | Mzdy, Ostatné Informácia k obojsmernej elektronickej komunikácii medzi správcom dane a daňovým subjektom
    21.12.2015 | Mzdy, Ostatné Zánik daňovej povinnosti pri dani z motorových vozidiel
    01.12.2015 | Mzdy, Ostatné Finančná správa zverejnila tlačivá daňových priznaní pre budúci rok
    01.12.2015 | Mzdy, Ostatné Novinka vo virtuálnej registračnej pokladnici
    01.12.2015 | Mzdy, Ostatné Overovanie identifikačných čísiel pre DPH pridelených v členských štátoch Európskej únie
    01.12.2015 | Mzdy, Ostatné Novela zákona o dani z príjmov, ktorá bude účinná od 01.01.2016 – III. časť
    01.12.2015 | Mzdy, Ostatné Novela zákona o dani z príjmov, ktorá bude účinná od 01.01.2016 – II. časť
    21.10.2015 | Mzdy, Ostatné Novela zákona o dani z príjmov, ktorá bude účinná od 01.01.2016 – I. časť
    21.10.2015 | Mzdy, Ostatné Rozšírenie skupiny výdavkov (nákladov), ktoré budú uznané za daňový výdavok až po ich zaplatení
    21.10.2015 | Mzdy, Ostatné Novela zákona o dani z príjmov priniesla od 01.01.2015 zmeny v odpisoch, lízingu a uplatňovaní nákladov pre automobily zaradené do majetku firmy
    21.10.2015 | Mzdy, Ostatné Návrh novely Zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších
    20.10.2015 | Mzdy, Ostatné Informácia o druhom kole registrácie virtuálnej pokladnice
    20.10.2015 | Mzdy, Ostatné Informácia o oznámení k povinnostiam nadobúdateľa nového dopravného prostriedku (neregistrovaného pre DPH) za protihodnotu v tuzemsku z iného členského štátu z pohľadu zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov
    20.10.2015 | Mzdy, Ostatné Usmernenie k zahrnutiu inventarizačných prebytkov do základu dane z príjmov podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov od 01. 01. 2015
    20.10.2015 | Mzdy, Ostatné Usmernenie k ukladaniu oznámenia o dátume schválenia účtovnej závierky do registra účtovných závierok
    20.10.2015 | Mzdy, Ostatné Informácia k nároku na daňový bonus po ukončení vysokej školy
    20.10.2015 | Mzdy, Ostatné Informácia k oslobodeniu nepeňažného príjmu zo závislej činnosti od 1.1.2015 dosiahnutého formou produktov vlastnej poľnohospodárskej výroby
    20.10.2015 | Mzdy, Ostatné Informácia o novele zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov)
    20.10.2015 | Mzdy, Ostatné Informácia k podávaniu daňového priznania pre zjednodušený režim jednotného kontaktného miesta - Mini One Stop Shop
    19.10.2015 | Mzdy, Ostatné Usmernenie k možnosti účtovnej jednotky považovať sa za mikro účtovnú jednotku pre účtovné obdobie, ktoré začalo 1.1.2014 alebo v priebehu roka 2014
    25.05.2015 | Mzdy, Ostatné Informácia k zmene spôsobu zdaňovania peňažných a nepeňažných plnení poskytnutých poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti s účinnosťou od 1.1. 2015
    05.05.2015 | Mzdy, Ostatné Informácia k zdaňovaniu nepeňažných plnení poskytnutých zamestnávateľom zamestnancovi v nadväznosti na krátenie výdavkov v súlade s § 19 ods. 2 písm. t) zákona o dani z príjmov
    04.05.2015 | Mzdy, Ostatné Informacia k vypĺňaniu tlačiva „Oznámenie platiteľa dane o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou podľa § 43 ods. 11 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
    07.04.2015 | Mzdy, Ostatné Informácia o niektorých sumách potrebných pre výpočet daňovej povinnosti fyzických osôb na rok 2015
    07.04.2015 | Mzdy, Ostatné Spustenie virtuálnej registračnej pokladnice
    26.03.2015 | Mzdy, Ostatné Zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice (ERP) v znení nehorších predpisov
    26.03.2015 | Mzdy, Ostatné Zmeny v zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov
    26.03.2015 | Mzdy, Ostatné Vrátenie časti nadmerného odpočtu pred skončením daňovej kontroly
    26.03.2015 | Mzdy, Ostatné Zníženie hranice pre výnimku pri podávaní súhrnného výkazu v štvrťročných lehotách.
    26.03.2015 | Mzdy, Ostatné Úprava lehoty na podanie kontrolného výkazu
    26.03.2015 | Mzdy, Ostatné Zjednotenie lehoty na podávanie súhrnného výkazu aj pre daňového zástupcu
    26.03.2015 | Mzdy, Ostatné Doplnenie ustanovenia § 49 (odpočítanie dane platiteľom)
    23.03.2015 | Mzdy, Ostatné Ustanovenie § 68b upravuje osobitný režim zdaňovania telekomunikačných služieb, služieb rozhlasového a televízneho vysielania a elektronických služ
    23.03.2015 | Mzdy, Ostatné Ustanovenie § 68a upravuje osobitný režim zdaňovania telekomunikačných služieb, služieb rozhlasového a televízneho vysielania a elektronických služieb
    23.03.2015 | Mzdy, Ostatné Zavedenie osobitnej úpravy uplatňovania dane pre telekomunikačné služby, služby rozhlasového vysielania a televízneho vysielania a elektronické služby.
    16.03.2015 | Mzdy, Ostatné Navrhované zmeny v oblasti medzinárodného zdaňovania na rok 2014
    16.03.2015 | Mzdy, Ostatné Zmeny v ustanoveniach týkajúcich sa určenia miesta dodania
    16.03.2015 | Mzdy, Ostatné Legislatívne zmeny v Zákone o DPH
    16.03.2015 | Mzdy, Ostatné Ostatné legislatívne zmeny v zákone o dani z príjmov 2015
    16.03.2015 | Mzdy, Ostatné Legislatívne zmeny na rok 2015 v oblasti odpisovania
    16.03.2015 | Mzdy, Ostatné Legislatívna zmeny na rok 2015 - Kapitalizácia
    16.03.2015 | Mzdy, Ostatné Nedaňové výdavky - zmena na rok 2015
    16.03.2015 | Mzdy, Ostatné Legislatívne zmeny v oblasti na rok 2015 v oblasti rezerv
    16.03.2015 | Mzdy, Ostatné Legislatívne zmeny na rok 2015 týkajúce sa daňových/nedaňových výdavkov
    16.03.2015 | Mzdy, Ostatné Legislatívne zmeny na rok 2015 týkajúce sa úprav základu dane
    16.03.2015 | Mzdy, Ostatné Novela prináša zmeny v oblasti medzinárodného zdaňovania na rok 2015
    16.03.2015 | Mzdy, Ostatné Ostatné legislatívne zmeny v zdaňovaní FO na rok 2015
    16.03.2015 | Mzdy, Ostatné Ostatné legislatívne zmeny pri zdaňovaní FO na rok 2015
    16.03.2015 | Mzdy, Ostatné Legislatívne zmeny v oblasti oslobodenia príjmov FO na rok 2015
    16.03.2015 | Mzdy, Ostatné Navrhované zmeny v oblasti zdaňovania fyzických osôb na rok 2015
    16.03.2015 | Mzdy, Ostatné Zmeny v oblasti zdaňovania tzv. farmaceutických spoločností a vymedzených príjemcov plnení od týchto spoločností
    16.03.2015 | Mzdy, Ostatné Zmeny vykonané úpravou v rámci finančného a operatívneho prenájmu (lízingu)
    16.03.2015 | Mzdy, Ostatné Novela Zákona o dani z príjmov schválená v roku 2014
    15.03.2015 | Mzdy, Ostatné Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice - Služby podliehajúce evidencii
    15.03.2015 | Mzdy, Ostatné Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice - Konanie o certifikácii
    15.03.2015 | Mzdy, Ostatné Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice
    15.03.2015 | Mzdy, Ostatné Navrhovaná Príloha č. 1 k zákonu č. 289/2008 Z.z.
    15.03.2015 | Mzdy, Ostatné Novela Zákona o účtovníctva II.
    15.03.2015 | Mzdy, Ostatné Novela Zákona o účtovníctva I.
    13.03.2015 | Mzdy, Ostatné Navrhované ostatné opatrenia
    13.03.2015 | Mzdy, Ostatné Navrhované opatrenia v oblasti použitia podielu zaplatenej dane
    13.03.2015 | Mzdy, Ostatné Navrhované opatrenia v oblasti platenia preddavkov na daň a v oblasti podávania daňových priznaní
    13.03.2015 | Mzdy, Ostatné Navrhované opatrenia v oblasti zníženia administratívnej náročnosti a oznamovacej povinnosti
    13.03.2015 | Mzdy, Ostatné Uplatňovanie daňových výdavkov a úpravy základu dane
    13.03.2015 | Mzdy, Ostatné Určovanie zdroja príjmov u daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou
    13.03.2015 | Mzdy, Ostatné Navrhované zmeny v oblasti zdaňovania FO na rok 2014
    13.03.2015 | Mzdy, Ostatné Navrhované zmeny v oblasti zdaňovania fyzických osôb

    Napíšte nám a my Vám pripravíme nezáväznú cenovú ponuku

      ÚčtovníctvoMzdyDaňové poradenstvoAudit

      Adresa

      Audit Tax Consulting, k.s.
      Bajkalská 19B
      832 15 Bratislava
      IČO: 35858907

      Kontakt

      ATC@ATC.SK
      +421 903 414 881
      8:00 – 17:00