Informujeme Vás o dôležitých zmenách v zákonoch a ich dôsledkoch

Kategórie:
01.01.2020 / Dph

Zmeny zákona o DPH od 1. januára 2020

Národná rada Slovenskej republiky schválila v priebehu roka 2019 tri zákony, ktorými sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“). Išlo o nasledovné zákony: zákon č. 317/2019 Z. z. zo dňa 17. septembra 2019, zákon č. 318/2019 Z. z. zo dňa 19. septembra […]

viac

Zvýšenie sumy stravného od 1.7.2019

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vydalo dňa 19.6.2019 Opatrenie č. 176/2019, ktorým od 1. júla 2019 ustanovilo sumy stravného za pracovné cesty podľa § 5 ods. 2 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cestovných náhradách“).   Sumy stravného za pracovné cesty sú stanovené od 1. […]

viac

Zvýšenie základnej náhrady za každý 1 km jazdy

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vydalo dňa 15.5.2019 Opatrenie č. 143/2019, ktorým od 1. júna 2019 ustanovilo sumy základnej náhrady za každý 1 km jazdy podľa § 7 ods. 2 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cestovných náhradách“). Suma základnej náhrady za každý 1 km jazdy je […]

viac
09.05.2019 / Dane z príjmov, Mzdy

Poskytovanie príspevkov na rekreáciu zamestnancov

Príspevky na rekreáciu zamestnancov sú poskytované za podmienok ustanovených v § 152a zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“). V súlade s § 152a ods. 1 Zákonníka práce zamestnávateľ, ktorý zamestnáva viac ako 49 zamestnancov, poskytne zamestnancovi, ktorého pracovný pomer u zamestnávateľa trvá nepretržite najmenej 24 mesiacov, […]

viac
12.03.2019 / Dph

Sadzby DPH v členských štátoch EÚ podľa stavu z 1.1.2019

Členský štát Kód štátu Sadzba dane z pridanej hodnoty v % Základná Znížená Znížená pod 5 % Anglicko UK 20 5 Belgicko BE 21 6 / 12 Bulharsko BG 20 9 Cyprus CY 19 5 / 9 Česká republika CZ 21 10 / 15 Dánsko DK 25 Estónsko EE 20 9 Fínsko FI 24 10 […]

viac
23.02.2019 / Dph

Znížená sadzba DPH od januára 2019 nielen na ubytovacie služby

Od 1. januára 2019 sa zavádza uplatňovanie zníženej sadzby dane z pridanej hodnoty vo výške 10 % zo základu dane nielen na ubytovacie služby, ale aj na tovary a služby dodávané registrovanými sociálnymi podnikmi, ak je to v súlade s pravidlami poskytovania štátnej pomoci. Ide o nepriamu podporu registrovaných sociálnych podnikov. S účinnosťou od 1. […]

viac

Novely zákona o dani z príjmov schválené v roku 2018

V priebehu roka 2018 schválila Národná rada Slovenskej republiky viacero zákonov, ktoré novelizovali aj jednotlivé ustanovenia zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“). Nižšie uvádzame prehľad zmien zákona o dani z príjmov, ktorých účinnosť nastala už v priebehu roka 2018 alebo nastane v roku 2019.   1)  Nový spôsob výpočtu úľavy […]

viac
14.12.2018 / Dph

Zmeny zákona o DPH od 1. januára 2019

Dňa 23. októbra 2018 a dňa 29. novembra 2018 boli schválené novely zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len spoločne „novela“). Prinášame vám prehľad zmien, ktoré novela zavádza a ktoré nadobúdajú účinnosť od 1. januára 2019.   Hlavné zmeny zákona o DPH od 1. januára 2019 1)  Zrušenie zábezpeky na DPH 2)  Zmena […]

viac

Toto za vás účtovníčka neurobí

Rok sa nám pomaly chýli k svojmu koncu a okrem plánovania tých príjemnejších záležitostí ako sú vianočné sviatky a silvestrovské oslavy by ste mali, ako zodpovední podnikatelia, venovať zvýšenú pozornosť aj výdavkom (nákladom) vašej spoločnosti, pretože ich uznanie alebo neuznanie za daňový výdavok môže mať výrazný vplyv na výšku Vašich daní za rok 2018. Ak vám záleží na […]

viac
09.01.2018 / Mzdy, Účtovníctvo

Maximálny mesačný vymeriavací základ pre sociálne poistenie

Od 1.1.2018 bude maximálny vymeriavací základ pre všetky fondy sociálneho poistenia ( okrem úrazového poistenie, ktoré ostáva bez obmedzenia) 7 násobok priemernej mesačnej mzdy z roku 2016 a síce 6 384,00 €. Maximálny denný vymeriavací základ pre dávku PN a náhradu príjmu Od 1.1.2018 bude maximálny denný vymeriavací základ zamestnávateľa na účely výpočtu náhrady príjmu zamestnanca počas PN […]

viac

Archív

01.01.2020 | Mzdy, Účtovníctvo Zmeny zákona o DPH od 1. januára 2020
05.12.2016 | Mzdy, Účtovníctvo Zmeny v sociálnom poistení od 1.1.2017
02.12.2016 | Mzdy, Účtovníctvo Novela zákona o DPH
02.12.2016 | Mzdy, Účtovníctvo Elektronické schránky právnických osôb
13.10.2016 | Mzdy, Účtovníctvo Záruky za colný dlh (UCC)
13.09.2016 | Mzdy, Účtovníctvo Nárok na daňový bonus
13.09.2016 | Mzdy, Účtovníctvo Zahraničný cestovný príkaz
08.09.2016 | Mzdy, Účtovníctvo Zdaňovanie príležitostných príjmov
08.09.2016 | Mzdy, Účtovníctvo Limity pre dovoz tovaru na osobnú spotrebu
17.08.2016 | Mzdy, Účtovníctvo Povinná aktivácia schránok právnických osôb
09.08.2016 | Mzdy, Účtovníctvo Výška životného minima a exekúcie
09.08.2016 | Mzdy, Účtovníctvo Platenie odvodov v Sociálnej poisťovni SZČO od 1.7.2016
22.07.2016 | Mzdy, Účtovníctvo Informácia k VYHLÁŠKE MF SR č. 188/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje počet vydaných pokladničných dokladov na účely používania virtuálnej registračnej pokladnice
22.07.2016 | Mzdy, Účtovníctvo Informácia k uplatneniu odplaty (provízie) za sprostredkovanie do základu dane
22.07.2016 | Mzdy, Účtovníctvo Finančná správa zriadila colnícku nonstop linku pre verejnosť
30.05.2016 | Mzdy, Účtovníctvo Nový únijný colný kódex
30.05.2016 | Mzdy, Účtovníctvo Zmeny v kontrolnom výkaze DPH
30.05.2016 | Mzdy, Účtovníctvo Výmaz platiteľa dane zo zoznamu rizikových platiteľov DPH
30.05.2016 | Mzdy, Účtovníctvo Postup správcu dane pri daňových nedoplatkoch
05.05.2016 | Mzdy, Účtovníctvo Odpisovanie majetku po novom od 01.01.2016
05.05.2016 | Mzdy, Účtovníctvo Nové podmienky pre vrátenie nadmerného odpočtu od 01.01.2016
21.03.2016 | Mzdy, Účtovníctvo Registrácia zahraničnej osoby po 1.1.2016
21.03.2016 | Mzdy, Účtovníctvo Odpisovanie majetku po novom
21.03.2016 | Mzdy, Účtovníctvo Zmeny v poukázaní 2%
21.03.2016 | Mzdy, Účtovníctvo Požiadajte zamestnávateľa o ročné zúčtovanie
21.03.2016 | Mzdy, Účtovníctvo Nové podmienky pre vrátenie nadmerného odpočtu
21.03.2016 | Mzdy, Účtovníctvo Ako uplatňovať osobitnú úpravu DPH?
21.03.2016 | Mzdy, Účtovníctvo Dodatočné daňové priznanie po novom
21.03.2016 | Mzdy, Účtovníctvo Zmeny a vyplnenie tlačiva daňového priznania k dani z právnických osôb za rok 2015
21.03.2016 | Mzdy, Účtovníctvo Daňové priznanie právnických osôb za rok 2015
08.02.2016 | Mzdy, Účtovníctvo Nový spôsob určenia výšky niektorých pokút pri správe daní od januára 2016
08.02.2016 | Mzdy, Účtovníctvo Transferová dokumentácia aj pre tuzemské závislé osoby
25.01.2016 | Mzdy, Účtovníctvo Uplatňovanie daňových výdavkov pri majetku, ktorý môže mať charakter osobnej potreby
25.01.2016 | Mzdy, Účtovníctvo Nové nastavenie rozsahu oprávnení autorizovaných osôb pre užívateľov obojsmernej elektronickej komunikácie Portálu FS
07.01.2016 | Mzdy, Účtovníctvo Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2015 - Platenie preddavkov na daň na rok 2016
07.01.2016 | Mzdy, Účtovníctvo Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2015 - Výpočet pomernej časti dane a zaplatenie dane
07.01.2016 | Mzdy, Účtovníctvo Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2015 - Podanie daňového priznania
05.01.2016 | Mzdy, Účtovníctvo Uplatnenie tvorby opravnej položky a odpisu príslušenstva pohľadávky do daňových výdavkov
05.01.2016 | Mzdy, Účtovníctvo Uplatňovanie výdavkov na reklamné predmety do daňových výdavkov v roku 2015
05.01.2016 | Mzdy, Účtovníctvo Zaokrúhľovanie správneho poplatku podľa zákona o správnych poplatkoch
05.01.2016 | Mzdy, Účtovníctvo Oznamovacia povinnosť podľa zákona o dani z motorových vozidiel
21.12.2015 | Mzdy, Účtovníctvo Osobitná úprava uplatňovania DPH na základe prijatia platby za dodanie tovaru alebo služby od 01.01.2016
21.12.2015 | Mzdy, Účtovníctvo Informácia k obojsmernej elektronickej komunikácii medzi správcom dane a daňovým subjektom
21.12.2015 | Mzdy, Účtovníctvo Zánik daňovej povinnosti pri dani z motorových vozidiel
01.12.2015 | Mzdy, Účtovníctvo Finančná správa zverejnila tlačivá daňových priznaní pre budúci rok
01.12.2015 | Mzdy, Účtovníctvo Novinka vo virtuálnej registračnej pokladnici
01.12.2015 | Mzdy, Účtovníctvo Overovanie identifikačných čísiel pre DPH pridelených v členských štátoch Európskej únie
01.12.2015 | Mzdy, Účtovníctvo Novela zákona o dani z príjmov, ktorá bude účinná od 01.01.2016 – III. časť
01.12.2015 | Mzdy, Účtovníctvo Novela zákona o dani z príjmov, ktorá bude účinná od 01.01.2016 – II. časť
21.10.2015 | Mzdy, Účtovníctvo Novela zákona o dani z príjmov, ktorá bude účinná od 01.01.2016 – I. časť
21.10.2015 | Mzdy, Účtovníctvo Rozšírenie skupiny výdavkov (nákladov), ktoré budú uznané za daňový výdavok až po ich zaplatení
21.10.2015 | Mzdy, Účtovníctvo Novela zákona o dani z príjmov priniesla od 01.01.2015 zmeny v odpisoch, lízingu a uplatňovaní nákladov pre automobily zaradené do majetku firmy
21.10.2015 | Mzdy, Účtovníctvo Návrh novely Zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších
20.10.2015 | Mzdy, Účtovníctvo Informácia o druhom kole registrácie virtuálnej pokladnice
20.10.2015 | Mzdy, Účtovníctvo Informácia o oznámení k povinnostiam nadobúdateľa nového dopravného prostriedku (neregistrovaného pre DPH) za protihodnotu v tuzemsku z iného členského štátu z pohľadu zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov
20.10.2015 | Mzdy, Účtovníctvo Usmernenie k zahrnutiu inventarizačných prebytkov do základu dane z príjmov podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov od 01. 01. 2015
20.10.2015 | Mzdy, Účtovníctvo Usmernenie k ukladaniu oznámenia o dátume schválenia účtovnej závierky do registra účtovných závierok
20.10.2015 | Mzdy, Účtovníctvo Informácia k nároku na daňový bonus po ukončení vysokej školy
20.10.2015 | Mzdy, Účtovníctvo Informácia k oslobodeniu nepeňažného príjmu zo závislej činnosti od 1.1.2015 dosiahnutého formou produktov vlastnej poľnohospodárskej výroby
20.10.2015 | Mzdy, Účtovníctvo Informácia o novele zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov)
20.10.2015 | Mzdy, Účtovníctvo Informácia k podávaniu daňového priznania pre zjednodušený režim jednotného kontaktného miesta - Mini One Stop Shop
19.10.2015 | Mzdy, Účtovníctvo Usmernenie k možnosti účtovnej jednotky považovať sa za mikro účtovnú jednotku pre účtovné obdobie, ktoré začalo 1.1.2014 alebo v priebehu roka 2014
25.05.2015 | Mzdy, Účtovníctvo Informácia k zmene spôsobu zdaňovania peňažných a nepeňažných plnení poskytnutých poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti s účinnosťou od 1.1. 2015
05.05.2015 | Mzdy, Účtovníctvo Informácia k zdaňovaniu nepeňažných plnení poskytnutých zamestnávateľom zamestnancovi v nadväznosti na krátenie výdavkov v súlade s § 19 ods. 2 písm. t) zákona o dani z príjmov
04.05.2015 | Mzdy, Účtovníctvo Informacia k vypĺňaniu tlačiva „Oznámenie platiteľa dane o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou podľa § 43 ods. 11 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
07.04.2015 | Mzdy, Účtovníctvo Informácia o niektorých sumách potrebných pre výpočet daňovej povinnosti fyzických osôb na rok 2015
07.04.2015 | Mzdy, Účtovníctvo Spustenie virtuálnej registračnej pokladnice
26.03.2015 | Mzdy, Účtovníctvo Zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice (ERP) v znení nehorších predpisov
26.03.2015 | Mzdy, Účtovníctvo Zmeny v zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov
26.03.2015 | Mzdy, Účtovníctvo Vrátenie časti nadmerného odpočtu pred skončením daňovej kontroly
26.03.2015 | Mzdy, Účtovníctvo Zníženie hranice pre výnimku pri podávaní súhrnného výkazu v štvrťročných lehotách.
26.03.2015 | Mzdy, Účtovníctvo Úprava lehoty na podanie kontrolného výkazu
26.03.2015 | Mzdy, Účtovníctvo Zjednotenie lehoty na podávanie súhrnného výkazu aj pre daňového zástupcu
26.03.2015 | Mzdy, Účtovníctvo Doplnenie ustanovenia § 49 (odpočítanie dane platiteľom)
23.03.2015 | Mzdy, Účtovníctvo Ustanovenie § 68b upravuje osobitný režim zdaňovania telekomunikačných služieb, služieb rozhlasového a televízneho vysielania a elektronických služ
23.03.2015 | Mzdy, Účtovníctvo Ustanovenie § 68a upravuje osobitný režim zdaňovania telekomunikačných služieb, služieb rozhlasového a televízneho vysielania a elektronických služieb
23.03.2015 | Mzdy, Účtovníctvo Zavedenie osobitnej úpravy uplatňovania dane pre telekomunikačné služby, služby rozhlasového vysielania a televízneho vysielania a elektronické služby.
16.03.2015 | Mzdy, Účtovníctvo Navrhované zmeny v oblasti medzinárodného zdaňovania na rok 2014
16.03.2015 | Mzdy, Účtovníctvo Zmeny v ustanoveniach týkajúcich sa určenia miesta dodania
16.03.2015 | Mzdy, Účtovníctvo Legislatívne zmeny v Zákone o DPH
16.03.2015 | Mzdy, Účtovníctvo Ostatné legislatívne zmeny v zákone o dani z príjmov 2015
16.03.2015 | Mzdy, Účtovníctvo Legislatívne zmeny na rok 2015 v oblasti odpisovania
16.03.2015 | Mzdy, Účtovníctvo Legislatívna zmeny na rok 2015 - Kapitalizácia
16.03.2015 | Mzdy, Účtovníctvo Nedaňové výdavky - zmena na rok 2015
16.03.2015 | Mzdy, Účtovníctvo Legislatívne zmeny v oblasti na rok 2015 v oblasti rezerv
16.03.2015 | Mzdy, Účtovníctvo Legislatívne zmeny na rok 2015 týkajúce sa daňových/nedaňových výdavkov
16.03.2015 | Mzdy, Účtovníctvo Legislatívne zmeny na rok 2015 týkajúce sa úprav základu dane
16.03.2015 | Mzdy, Účtovníctvo Novela prináša zmeny v oblasti medzinárodného zdaňovania na rok 2015
16.03.2015 | Mzdy, Účtovníctvo Ostatné legislatívne zmeny v zdaňovaní FO na rok 2015
16.03.2015 | Mzdy, Účtovníctvo Ostatné legislatívne zmeny pri zdaňovaní FO na rok 2015
16.03.2015 | Mzdy, Účtovníctvo Legislatívne zmeny v oblasti oslobodenia príjmov FO na rok 2015
16.03.2015 | Mzdy, Účtovníctvo Navrhované zmeny v oblasti zdaňovania fyzických osôb na rok 2015
16.03.2015 | Mzdy, Účtovníctvo Zmeny v oblasti zdaňovania tzv. farmaceutických spoločností a vymedzených príjemcov plnení od týchto spoločností
16.03.2015 | Mzdy, Účtovníctvo Zmeny vykonané úpravou v rámci finančného a operatívneho prenájmu (lízingu)
16.03.2015 | Mzdy, Účtovníctvo Novela Zákona o dani z príjmov schválená v roku 2014
15.03.2015 | Mzdy, Účtovníctvo Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice - Služby podliehajúce evidencii
15.03.2015 | Mzdy, Účtovníctvo Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice - Konanie o certifikácii
15.03.2015 | Mzdy, Účtovníctvo Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice
15.03.2015 | Mzdy, Účtovníctvo Navrhovaná Príloha č. 1 k zákonu č. 289/2008 Z.z.
15.03.2015 | Mzdy, Účtovníctvo Novela Zákona o účtovníctva II.
15.03.2015 | Mzdy, Účtovníctvo Novela Zákona o účtovníctva I.
13.03.2015 | Mzdy, Účtovníctvo Navrhované ostatné opatrenia
13.03.2015 | Mzdy, Účtovníctvo Navrhované opatrenia v oblasti použitia podielu zaplatenej dane
13.03.2015 | Mzdy, Účtovníctvo Navrhované opatrenia v oblasti platenia preddavkov na daň a v oblasti podávania daňových priznaní
13.03.2015 | Mzdy, Účtovníctvo Navrhované opatrenia v oblasti zníženia administratívnej náročnosti a oznamovacej povinnosti
13.03.2015 | Mzdy, Účtovníctvo Uplatňovanie daňových výdavkov a úpravy základu dane
13.03.2015 | Mzdy, Účtovníctvo Určovanie zdroja príjmov u daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou
13.03.2015 | Mzdy, Účtovníctvo Navrhované zmeny v oblasti zdaňovania FO na rok 2014
13.03.2015 | Mzdy, Účtovníctvo Navrhované zmeny v oblasti zdaňovania fyzických osôb

Odborné publikovanie

Každoročne Vám prinášame Daňového sprievodcu,v ktorom nájdete odborne spracované a prehľadne členené daňové zákony, postupy účtovania a veľa ďalšieho.

Objednať

Napíšte nám a my Vám pripravíme nezáväznú cenovú ponuku

ÚčtovníctvoMzdyDaňové poradenstvoAudit

Adresa

Audit Tax Consulting, k.s.
Bajkalská 19B
832 15 Bratislava
IČO: 35858907

Kontakt

ATC@ATC.SK
+421 2 50 22 94 11
8:00 – 17:00