Informujeme Vás o dôležitých zmenách v zákonoch a ich dôsledkoch

Kategórie:

Dôležité termíny pre opatrenia v oblasti dane z príjmov

Národná rada Slovenskej republiky dňa 22.9.2020 schválila zákon č. 264/2020 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „zákon č. 264/2020 Z. z.“). […]

viac

Povinné a nadštandardné lekárske preventívne prehliadky

Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o BOZP“) ustanovuje všeobecné zásady prevencie a základné podmienky na zistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a na vylúčenie rizík a faktorov podmieňujúcich vznik pracovných úrazov, chorôb z […]

viac
12.10.2020 / Mzdy, Ostatné

Dávka tehotenské a tehotenské štipendium od roku 2021

Poslaneckým návrhom poslancov Národnej rady Slovenskej republiky bol do legislatívneho procesu predložený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „návrh zákona“) na zavedenie: nemocenskej dávky tehotenské vo všeobecnom systéme sociálneho poistenia, nemocenskej dávky […]

viac

Čo prinesie koniec prechodného obdobia pre tzv. „Brexit“

Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska (ďalej len „Spojené kráľovstvo“) opustilo Európsku úniu 31. januára 2020. Dňom vystúpenia Spojeného kráľovstva z Európskej únie sa po náročných rokovaniach naplnilo rozhodnutie občanov Spojeného kráľovstva z referenda v roku 2016, vystúpiť z Európskej únie. Vďaka úsiliu oboch strán, Európskej únie a Spojeného kráľovstva, sa vystúpenie uskutočnilo riadeným spôsobom […]

viac
07.10.2020 / Účtovníctvo

Zmeny v podmienkach pre overenie účtovnej závierky audítorom

Overenie účtovnej závierky audítorom do roku 2019 V zmysle ustanovenia § 19 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení účinnom do 31.12.2019 riadnu individuálnu účtovnú závierku a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku musí mať overenú audítorom účtovná jednotka, a) ktorá je obchodnou spoločnosťou, ak povinne vytvára základné imanie a družstvom, ak ku dňu, […]

viac
07.10.2020 / Dane z príjmov, Mzdy

Príspevky na športovú činnosť dieťaťa

Od 1. januára 2020 sú daňovým výdavkom zamestnávateľa podľa § 19 ods. 2 písm. c) bod 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) aj príspevky na športovú činnosť dieťaťa zamestnancov poskytnuté podľa §152b zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení […]

viac
11.08.2020 / Dane z príjmov

Vplyv koronakrízy na vyrovnanie preddavkov na DPPO

Národná rada Slovenskej republiky dňa 09.07.2020 schválila zákon č. 198/2020 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšením podnikateľského prostredia zasiahnutým opatreniami na zamedzenie šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 (ďalej len „zákon č. 198/2020 Z. z.“). Zákonom č. 198/2020 Z. z. sa v Čl. XL mení a dopĺňa zákon […]

viac
11.08.2020 / Dane z príjmov

Možnosť zvýšenia výdavkov na spotrebu PHL o 20 %

Pri používaní motorového vozidla si môže daňovník sám vybrať spôsob, akým bude postupovať pri uplatňovaní preukázateľne vynaložených daňových výdavkov na spotrebované PHL, pričom mu zákon v ustanovení § 19 ods. 2 písm. l) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) ponúka vybrať si jeden z troch […]

viac
11.06.2020 / Dane z príjmov

KORONAVÍRUS – vykázanie daňovej straty v daňovom priznaní za rok 2019

V nadväznosti na ustanovenie § 24b zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 67/2020 Z. z.“) sa umožňuje daňovníkom uplatniť odpočet daňovej straty vykázanej za zdaňovacie obdobia ukončené v rokoch 2015 až 2018 od základu dane vyčíslenom v […]

viac
11.06.2020 / Mzdy, Ostatné

KORONAVÍRUS – pandemické ošetrovné od 1. júna 2020

Národná rada Slovenskej republiky schválila dňa 9. júna 2020 vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnom poistení“). Cieľom navrhovaných zmien a doplnení je zabezpečenie nároku na pandemické ošetrovné tým rodičom, ktorí i naďalej, po otvorení predškolských zariadení a škôl, […]

viac

Archív

12.10.2020 | Mzdy, Ostatné Dôležité termíny pre opatrenia v oblasti dane z príjmov
12.10.2020 | Mzdy, Ostatné Povinné a nadštandardné lekárske preventívne prehliadky
12.10.2020 | Mzdy, Ostatné Dávka tehotenské a tehotenské štipendium od roku 2021
07.10.2020 | Mzdy, Ostatné Čo prinesie koniec prechodného obdobia pre tzv. „Brexit“
07.10.2020 | Mzdy, Ostatné Zmeny v podmienkach pre overenie účtovnej závierky audítorom
07.10.2020 | Mzdy, Ostatné Príspevky na športovú činnosť dieťaťa
11.08.2020 | Mzdy, Ostatné Vplyv koronakrízy na vyrovnanie preddavkov na DPPO
11.08.2020 | Mzdy, Ostatné Možnosť zvýšenia výdavkov na spotrebu PHL o 20 %
11.06.2020 | Mzdy, Ostatné KORONAVÍRUS - vykázanie daňovej straty v daňovom priznaní za rok 2019
11.06.2020 | Mzdy, Ostatné KORONAVÍRUS - pandemické ošetrovné od 1. júna 2020
29.04.2020 | Mzdy, Ostatné KORONAVÍRUS - špeciálna úprava odpočtu daňovej straty
24.04.2020 | Mzdy, Ostatné KORONAVÍRUS - poskytovanie finančného príspevku v rámci projektu „PRVÁ POMOC“
26.03.2020 | Mzdy, Ostatné KORONAVÍRUS - úprava podmienok nároku na nemocenské a ošetrovné
24.03.2020 | Mzdy, Ostatné KORONAVÍRUS - opatrenia v oblasti dane z príjmov
11.02.2020 | Mzdy, Ostatné Zmena v odpisovaní elektromobilov už aj za zdaňovacie obdobie 2019
06.02.2020 | Mzdy, Ostatné Zásielkový predaj z pohľadu dane z pridanej hodnoty
21.01.2020 | Mzdy, Ostatné Zmeny a doplnenia zákona o účtovníctva pre rok 2020
16.01.2020 | Mzdy, Ostatné Daň z motorových vozidiel za rok 2019
01.01.2020 | Mzdy, Ostatné Zmeny zákona o DPH od 1. januára 2020
05.12.2016 | Mzdy, Ostatné Zmeny v sociálnom poistení od 1.1.2017
02.12.2016 | Mzdy, Ostatné Novela zákona o DPH
02.12.2016 | Mzdy, Ostatné Elektronické schránky právnických osôb
13.10.2016 | Mzdy, Ostatné Záruky za colný dlh (UCC)
13.09.2016 | Mzdy, Ostatné Nárok na daňový bonus
13.09.2016 | Mzdy, Ostatné Zahraničný cestovný príkaz
08.09.2016 | Mzdy, Ostatné Zdaňovanie príležitostných príjmov
08.09.2016 | Mzdy, Ostatné Limity pre dovoz tovaru na osobnú spotrebu
17.08.2016 | Mzdy, Ostatné Povinná aktivácia schránok právnických osôb
09.08.2016 | Mzdy, Ostatné Výška životného minima a exekúcie
09.08.2016 | Mzdy, Ostatné Platenie odvodov v Sociálnej poisťovni SZČO od 1.7.2016
22.07.2016 | Mzdy, Ostatné Informácia k VYHLÁŠKE MF SR č. 188/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje počet vydaných pokladničných dokladov na účely používania virtuálnej registračnej pokladnice
22.07.2016 | Mzdy, Ostatné Informácia k uplatneniu odplaty (provízie) za sprostredkovanie do základu dane
22.07.2016 | Mzdy, Ostatné Finančná správa zriadila colnícku nonstop linku pre verejnosť
30.05.2016 | Mzdy, Ostatné Nový únijný colný kódex
30.05.2016 | Mzdy, Ostatné Zmeny v kontrolnom výkaze DPH
30.05.2016 | Mzdy, Ostatné Výmaz platiteľa dane zo zoznamu rizikových platiteľov DPH
30.05.2016 | Mzdy, Ostatné Postup správcu dane pri daňových nedoplatkoch
05.05.2016 | Mzdy, Ostatné Odpisovanie majetku po novom od 01.01.2016
05.05.2016 | Mzdy, Ostatné Nové podmienky pre vrátenie nadmerného odpočtu od 01.01.2016
21.03.2016 | Mzdy, Ostatné Registrácia zahraničnej osoby po 1.1.2016
21.03.2016 | Mzdy, Ostatné Odpisovanie majetku po novom
21.03.2016 | Mzdy, Ostatné Zmeny v poukázaní 2%
21.03.2016 | Mzdy, Ostatné Požiadajte zamestnávateľa o ročné zúčtovanie
21.03.2016 | Mzdy, Ostatné Nové podmienky pre vrátenie nadmerného odpočtu
21.03.2016 | Mzdy, Ostatné Ako uplatňovať osobitnú úpravu DPH?
21.03.2016 | Mzdy, Ostatné Dodatočné daňové priznanie po novom
21.03.2016 | Mzdy, Ostatné Zmeny a vyplnenie tlačiva daňového priznania k dani z právnických osôb za rok 2015
21.03.2016 | Mzdy, Ostatné Daňové priznanie právnických osôb za rok 2015
08.02.2016 | Mzdy, Ostatné Nový spôsob určenia výšky niektorých pokút pri správe daní od januára 2016
08.02.2016 | Mzdy, Ostatné Transferová dokumentácia aj pre tuzemské závislé osoby
25.01.2016 | Mzdy, Ostatné Uplatňovanie daňových výdavkov pri majetku, ktorý môže mať charakter osobnej potreby
25.01.2016 | Mzdy, Ostatné Nové nastavenie rozsahu oprávnení autorizovaných osôb pre užívateľov obojsmernej elektronickej komunikácie Portálu FS
07.01.2016 | Mzdy, Ostatné Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2015 - Platenie preddavkov na daň na rok 2016
07.01.2016 | Mzdy, Ostatné Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2015 - Výpočet pomernej časti dane a zaplatenie dane
07.01.2016 | Mzdy, Ostatné Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2015 - Podanie daňového priznania
05.01.2016 | Mzdy, Ostatné Uplatnenie tvorby opravnej položky a odpisu príslušenstva pohľadávky do daňových výdavkov
05.01.2016 | Mzdy, Ostatné Uplatňovanie výdavkov na reklamné predmety do daňových výdavkov v roku 2015
05.01.2016 | Mzdy, Ostatné Zaokrúhľovanie správneho poplatku podľa zákona o správnych poplatkoch
05.01.2016 | Mzdy, Ostatné Oznamovacia povinnosť podľa zákona o dani z motorových vozidiel
21.12.2015 | Mzdy, Ostatné Osobitná úprava uplatňovania DPH na základe prijatia platby za dodanie tovaru alebo služby od 01.01.2016
21.12.2015 | Mzdy, Ostatné Informácia k obojsmernej elektronickej komunikácii medzi správcom dane a daňovým subjektom
21.12.2015 | Mzdy, Ostatné Zánik daňovej povinnosti pri dani z motorových vozidiel
01.12.2015 | Mzdy, Ostatné Finančná správa zverejnila tlačivá daňových priznaní pre budúci rok
01.12.2015 | Mzdy, Ostatné Novinka vo virtuálnej registračnej pokladnici
01.12.2015 | Mzdy, Ostatné Overovanie identifikačných čísiel pre DPH pridelených v členských štátoch Európskej únie
01.12.2015 | Mzdy, Ostatné Novela zákona o dani z príjmov, ktorá bude účinná od 01.01.2016 – III. časť
01.12.2015 | Mzdy, Ostatné Novela zákona o dani z príjmov, ktorá bude účinná od 01.01.2016 – II. časť
21.10.2015 | Mzdy, Ostatné Novela zákona o dani z príjmov, ktorá bude účinná od 01.01.2016 – I. časť
21.10.2015 | Mzdy, Ostatné Rozšírenie skupiny výdavkov (nákladov), ktoré budú uznané za daňový výdavok až po ich zaplatení
21.10.2015 | Mzdy, Ostatné Novela zákona o dani z príjmov priniesla od 01.01.2015 zmeny v odpisoch, lízingu a uplatňovaní nákladov pre automobily zaradené do majetku firmy
21.10.2015 | Mzdy, Ostatné Návrh novely Zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších
20.10.2015 | Mzdy, Ostatné Informácia o druhom kole registrácie virtuálnej pokladnice
20.10.2015 | Mzdy, Ostatné Informácia o oznámení k povinnostiam nadobúdateľa nového dopravného prostriedku (neregistrovaného pre DPH) za protihodnotu v tuzemsku z iného členského štátu z pohľadu zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov
20.10.2015 | Mzdy, Ostatné Usmernenie k zahrnutiu inventarizačných prebytkov do základu dane z príjmov podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov od 01. 01. 2015
20.10.2015 | Mzdy, Ostatné Usmernenie k ukladaniu oznámenia o dátume schválenia účtovnej závierky do registra účtovných závierok
20.10.2015 | Mzdy, Ostatné Informácia k nároku na daňový bonus po ukončení vysokej školy
20.10.2015 | Mzdy, Ostatné Informácia k oslobodeniu nepeňažného príjmu zo závislej činnosti od 1.1.2015 dosiahnutého formou produktov vlastnej poľnohospodárskej výroby
20.10.2015 | Mzdy, Ostatné Informácia o novele zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov)
20.10.2015 | Mzdy, Ostatné Informácia k podávaniu daňového priznania pre zjednodušený režim jednotného kontaktného miesta - Mini One Stop Shop
19.10.2015 | Mzdy, Ostatné Usmernenie k možnosti účtovnej jednotky považovať sa za mikro účtovnú jednotku pre účtovné obdobie, ktoré začalo 1.1.2014 alebo v priebehu roka 2014
25.05.2015 | Mzdy, Ostatné Informácia k zmene spôsobu zdaňovania peňažných a nepeňažných plnení poskytnutých poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti s účinnosťou od 1.1. 2015
05.05.2015 | Mzdy, Ostatné Informácia k zdaňovaniu nepeňažných plnení poskytnutých zamestnávateľom zamestnancovi v nadväznosti na krátenie výdavkov v súlade s § 19 ods. 2 písm. t) zákona o dani z príjmov
04.05.2015 | Mzdy, Ostatné Informacia k vypĺňaniu tlačiva „Oznámenie platiteľa dane o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou podľa § 43 ods. 11 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
07.04.2015 | Mzdy, Ostatné Informácia o niektorých sumách potrebných pre výpočet daňovej povinnosti fyzických osôb na rok 2015
07.04.2015 | Mzdy, Ostatné Spustenie virtuálnej registračnej pokladnice
26.03.2015 | Mzdy, Ostatné Zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice (ERP) v znení nehorších predpisov
26.03.2015 | Mzdy, Ostatné Zmeny v zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov
26.03.2015 | Mzdy, Ostatné Vrátenie časti nadmerného odpočtu pred skončením daňovej kontroly
26.03.2015 | Mzdy, Ostatné Zníženie hranice pre výnimku pri podávaní súhrnného výkazu v štvrťročných lehotách.
26.03.2015 | Mzdy, Ostatné Úprava lehoty na podanie kontrolného výkazu
26.03.2015 | Mzdy, Ostatné Zjednotenie lehoty na podávanie súhrnného výkazu aj pre daňového zástupcu
26.03.2015 | Mzdy, Ostatné Doplnenie ustanovenia § 49 (odpočítanie dane platiteľom)
23.03.2015 | Mzdy, Ostatné Ustanovenie § 68b upravuje osobitný režim zdaňovania telekomunikačných služieb, služieb rozhlasového a televízneho vysielania a elektronických služ
23.03.2015 | Mzdy, Ostatné Ustanovenie § 68a upravuje osobitný režim zdaňovania telekomunikačných služieb, služieb rozhlasového a televízneho vysielania a elektronických služieb
23.03.2015 | Mzdy, Ostatné Zavedenie osobitnej úpravy uplatňovania dane pre telekomunikačné služby, služby rozhlasového vysielania a televízneho vysielania a elektronické služby.
16.03.2015 | Mzdy, Ostatné Navrhované zmeny v oblasti medzinárodného zdaňovania na rok 2014
16.03.2015 | Mzdy, Ostatné Zmeny v ustanoveniach týkajúcich sa určenia miesta dodania
16.03.2015 | Mzdy, Ostatné Legislatívne zmeny v Zákone o DPH
16.03.2015 | Mzdy, Ostatné Ostatné legislatívne zmeny v zákone o dani z príjmov 2015
16.03.2015 | Mzdy, Ostatné Legislatívne zmeny na rok 2015 v oblasti odpisovania
16.03.2015 | Mzdy, Ostatné Legislatívna zmeny na rok 2015 - Kapitalizácia
16.03.2015 | Mzdy, Ostatné Nedaňové výdavky - zmena na rok 2015
16.03.2015 | Mzdy, Ostatné Legislatívne zmeny v oblasti na rok 2015 v oblasti rezerv
16.03.2015 | Mzdy, Ostatné Legislatívne zmeny na rok 2015 týkajúce sa daňových/nedaňových výdavkov
16.03.2015 | Mzdy, Ostatné Legislatívne zmeny na rok 2015 týkajúce sa úprav základu dane
16.03.2015 | Mzdy, Ostatné Novela prináša zmeny v oblasti medzinárodného zdaňovania na rok 2015
16.03.2015 | Mzdy, Ostatné Ostatné legislatívne zmeny v zdaňovaní FO na rok 2015
16.03.2015 | Mzdy, Ostatné Ostatné legislatívne zmeny pri zdaňovaní FO na rok 2015
16.03.2015 | Mzdy, Ostatné Legislatívne zmeny v oblasti oslobodenia príjmov FO na rok 2015
16.03.2015 | Mzdy, Ostatné Navrhované zmeny v oblasti zdaňovania fyzických osôb na rok 2015
16.03.2015 | Mzdy, Ostatné Zmeny v oblasti zdaňovania tzv. farmaceutických spoločností a vymedzených príjemcov plnení od týchto spoločností
16.03.2015 | Mzdy, Ostatné Zmeny vykonané úpravou v rámci finančného a operatívneho prenájmu (lízingu)
16.03.2015 | Mzdy, Ostatné Novela Zákona o dani z príjmov schválená v roku 2014
15.03.2015 | Mzdy, Ostatné Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice - Služby podliehajúce evidencii
15.03.2015 | Mzdy, Ostatné Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice - Konanie o certifikácii
15.03.2015 | Mzdy, Ostatné Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice
15.03.2015 | Mzdy, Ostatné Navrhovaná Príloha č. 1 k zákonu č. 289/2008 Z.z.
15.03.2015 | Mzdy, Ostatné Novela Zákona o účtovníctva II.
15.03.2015 | Mzdy, Ostatné Novela Zákona o účtovníctva I.
13.03.2015 | Mzdy, Ostatné Navrhované ostatné opatrenia
13.03.2015 | Mzdy, Ostatné Navrhované opatrenia v oblasti použitia podielu zaplatenej dane
13.03.2015 | Mzdy, Ostatné Navrhované opatrenia v oblasti platenia preddavkov na daň a v oblasti podávania daňových priznaní
13.03.2015 | Mzdy, Ostatné Navrhované opatrenia v oblasti zníženia administratívnej náročnosti a oznamovacej povinnosti
13.03.2015 | Mzdy, Ostatné Uplatňovanie daňových výdavkov a úpravy základu dane
13.03.2015 | Mzdy, Ostatné Určovanie zdroja príjmov u daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou
13.03.2015 | Mzdy, Ostatné Navrhované zmeny v oblasti zdaňovania FO na rok 2014
13.03.2015 | Mzdy, Ostatné Navrhované zmeny v oblasti zdaňovania fyzických osôb

Odborné publikovanie

Každoročne Vám prinášame Daňového sprievodcu,v ktorom nájdete odborne spracované a prehľadne členené daňové zákony, postupy účtovania a veľa ďalšieho.

Objednať

Napíšte nám a my Vám pripravíme nezáväznú cenovú ponuku

ÚčtovníctvoMzdyDaňové poradenstvoAudit

Adresa

Audit Tax Consulting, k.s.
Bajkalská 19B
832 15 Bratislava
IČO: 35858907

Kontakt

ATC@ATC.SK
+421 2 50 22 94 11
8:00 – 17:00