Čo prinesie koniec prechodného obdobia pre tzv. „Brexit“

/ Dane z príjmov, Dph, Ostatné - ATC.sk

Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska (ďalej len „Spojené kráľovstvo“) opustilo Európsku úniu 31. januára 2020. Dňom vystúpenia Spojeného kráľovstva z Európskej únie sa po náročných rokovaniach naplnilo rozhodnutie občanov Spojeného kráľovstva z referenda v roku 2016, vystúpiť z Európskej únie.

Vďaka úsiliu oboch strán, Európskej únie a Spojeného kráľovstva, sa vystúpenie uskutočnilo riadeným spôsobom na základe Dohody o vystúpení, ktorá je právnym rámcom a definuje vysporiadanie doterajších záväzkov. Obe strany sa dohodli na prechodnom období, počas ktorého naďalej platí legislatíva EÚ, vnútorného trhu a colnej únie. Prechodné obdobie začalo plynúť od 1. februára 2020 a potrvá do 31. decembra 2020. V uvedenom období sa vo vzťahu k občanom a hospodárskym subjektom nič zásadné nemení. Až do konca prechodného obdobia platí v Spojenom kráľovstve právo EÚ.

Od 1. januára 2021 sa prestane uplatňovať právo EÚ a zo Spojeného kráľovstva sa stane tzv. „tretí štát“. Na Spojené kráľovstvo sa už nebudú vzťahovať pravidlá colnej únie a voľného pohybu osôb, tovarov, služieb a kapitálu.

Európska únia a Spojené kráľovstvo počas prechodného obdobia rokujú o nastavení budúcich obchodných vzťahov. Aktuálne nie je známe, ako vzájomné rokovania o nastavení budúcich vzťahov dopadnú a či výsledkom rokovaní bude dohoda. V prípade, že Európska únia a Spojené kráľovstvo nedosiahnu vzájomnú dohodu o budúcich vzťahoch ani dohodu o voľnom obchode, nebudú obe strany po ukončení prechodného obdobia viazané žiadnou dohodou o vzájomnom obchode.

V praxi to znamená, že vzájomné obchodné vzťahy sa budú riadiť len pravidlami Svetovej obchodnej organizácie (WTO). Obe strany budú navzájom uplatňovať v obchode také opatrenia, aké napríklad v súčasnosti uplatňuje EÚ voči ostatným tretím krajinám, s ktorými nemá uzavreté preferenčné obchodné dohody (napr. s USA). Pri obchodovaní s tovarom sa to týka najmä dovozného cla, ako aj colných formalít a postupov súvisiacich s prepúšťaním tovaru.

Na základe vyššie uvedených a doteraz známych informácií by od 1. januára 2021 mali v oblasti nepriamych daní a priamych daní nastať predovšetkým nasledovné zmeny:

 

Oblasť nepriamych daní (DPH a spotrebné dane)

 • Tovar, ktorý vstúpi na daňové (DPH) územie EÚ zo Spojeného kráľovstva alebo je odoslaný alebo prepravený z daňového (DPH) územia EÚ do Spojeného kráľovstva, sa bude považovať za dovoz alebo vývoz tovaru v súlade so smernicou Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (ďalej len „smernica o DPH“). To znamená účtovanie DPH pri dovoze, zatiaľ čo vývoz bude od DPH oslobodený.
 • Zdaniteľné osoby (usadené v treťom štáte), ktoré chcú využívať jeden z osobitných režimov hlavy XII kapitoly 6 smernice o DPH (tzv. zjednodušený režim jednotného kontaktného miesta alebo „MOSS“) a ktoré poskytujú telekomunikačné služby, služby televízneho a rozhlasového vysielania alebo elektronické služby nezdaniteľným osobám v EÚ, sa budú musieť zaregistrovať v rámci MOSS v členskom štáte EÚ; nebudú môcť byť už registrovaní v Spojenom kráľovstve.
 • Zdaniteľné osoby so sídlom v Spojenom kráľovstve, ktoré kupujú tovar a služby alebo dovážajú tovar podliehajúci DPH v členskom štáte EÚ a ktoré chcú požiadať o vrátenie tejto DPH, to už nebudú môcť urobiť elektronicky v súlade so smernicou Rady 2008/9/ES, ale musia si na to nárokovať v súlade so smernicou Rady 86/560/EHS. Členské štáty môžu vrátenie dane podľa tejto smernice podmieniť reciprocitou. Obdobne platitelia DPH, ktorí kúpia tovar alebo služby podliehajúce DPH v Spojenom kráľovstve už nebudú môcť podávať žiadosť o vrátenie dane elektronicky v súlade so smernicou Rady 2008/9/ES.
 • Od spoločnosti so sídlom v Spojenom kráľovstve, ktorá vykonáva zdaniteľné transakcie v členskom štáte EÚ, môže tento členský štát žiadať, aby určila daňového zástupcu ako osobu povinnú odviesť DPH v súlade so smernicou o DPH.
 • Preprava tovaru, ktorý zo Spojeného kráľovstva vstúpi na územie EÚ podliehajúce spotrebnej dani alebo je odoslaný alebo prepravený do Spojeného kráľovstva z územia EÚ podliehajúceho spotrebnej dani, sa bude považovať za dovoz alebo vývoz tovaru podliehajúceho spotrebnej dani v súlade so smernicou Rady 2008/118/ES zo 16. decembra 2008 o všeobecnom systéme spotrebných daní. To okrem iného znamená, že kontrolný systém prepravy tovaru podliehajúceho spotrebnej dani (EMCS) sa už sám osebe nebude uplatňovať na pozastavenú prepravu tovaru podliehajúceho spotrebnej dani z EÚ do Spojeného kráľovstva, ale táto preprava sa bude považovať za vývoz, pričom dohľad nad spotrebnou daňou končí v mieste výstupu z EÚ. Na prepravu tovaru podliehajúceho spotrebnej dani do Spojeného kráľovstva preto bude potrebné vývozné vyhlásenie, ako aj elektronický administratívny dokument (e-AD). Pri preprave tovaru podliehajúceho spotrebnej dani zo Spojeného kráľovstva do EÚ budú musieť byť pred začatím prepravy v rámci systému EMCS splnené colné formality.

 

Oblasť priamych daní

Pri posudzovaní daňových povinností v oblasti priamych daní je potrebné vychádzať:

 • zo znenia zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) a
 • platnej Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia uzatvorenej medzi Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska a Slovenskou republikou (ďalej len „zmluva“).

Nakoľko vystúpenie Spojeného kráľovstva z EÚ bez dohody o budúcich vzťahoch nemá vplyv na zmluvu, legislatívny rámec pre určenie, ktorý štát má právo na zdanenie príslušných príjmov zdaňovaných daňou z príjmov a v akom rozsahu, pre spôsob zamedzenia dvojitého zdanenia, výmenu informácii, riešenie sporov, administratívnu spoluprácu a pod., zostáva nezmenený.

 • Na príjmy plynúce daňovníkom s obmedzenou daňovou povinnosťou (rezidentom Spojeného kráľovstva) zo zdrojov na území SR sa naďalej uplatňuje ustanovenie § 16 (Zdroj príjmov daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou) a súvisiace ustanovenia zákona o dani z príjmov.
 • Daňovník Spojeného kráľovstva nebude považovaný za daňovníka členského štátu EÚ ani za daňovníka štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o EHP a bude zdaňovaný v súlade so zákonom o dani z príjmov ako daňovník tzv. „tretieho štátu“.

Zmeny pre týchto daňovníkov nastanú najmä v nasledovných oblastiach uplatňovania zákona o dani z príjmov:

 • oslobodenie úrokov a licenčných poplatkov uvedené v ustanoveniach § 13 ods. 2 písm. f) a h),
 • oslobodenie daňového bonusu a ostatných príjmov uvedených v ustanoveniach § 9 ods. 2 písm. b) a n),
 • predmetom dane bude príjem plynúci z nadobudnutia akcií podľa § 3 ods. 2 písm. d) a § 12 ods. 7 písm. d),
 • uplatnenie inštitútu zabezpečenia dane podľa § 44,
 • výhody poskytované pri zmene sídla alebo miesta skutočného vedenia obchodnej spoločnosti alebo družstva podľa § 17 ods. 26,
 • výhody poskytované pri oceňovaní nepeňažného vkladu v pôvodných cenách podľa § 17d,
 • výhody poskytované pri zlúčení, splynutí alebo rozdelení obchodných spoločností alebo družstiev v pôvodných cenách podľa § 17e,
 • osobitná úprava pre platenie dane v splátkach pri tzv. „exit dane“ podľa § 17g,
 • uznateľnosť daňových výdavkov podľa § 19 ods. 3 písm. k),
 • možnosť uplatnenia súvisiacich výdavkov pri vybraných druhoch príjmov podľa § 43 ods. 6.

 


Chcete sa o téme dozvedieť viac? Napíšte nám.

  Archív

  27.12.2023 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné Daňové dopady konsolidačného balíčka
  27.12.2023 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné Opatrenia zamerané na zlepšenie stavu verejných financií
  23.11.2023 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné Vyplatenie 13. dôchodkov penzistom v roku 2023
  23.11.2023 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné Informácia k úhrade správneho poplatku pre subjekty komunikujúce elektronicky
  10.10.2023 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné Zníženie odvodov zamestnávateľom v poľnohospodárstve a potravinárskom priemysle
  10.10.2023 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné Zvýšenie sumy stravného od 01. 10. 2023
  18.09.2023 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné Zvýšenie minimálnych odvodov SZČO od 01. januára 2024
  18.09.2023 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné Zvýšenie minimálnej mzdy od 01. januára 2024
  08.08.2023 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné Zvýšenie sumy životného minima od 01. júla 2023 do 30. júna 2024
  08.08.2023 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné Ukončenie vyplácania pandemického ošetrovného od 1. septembra 2023
  08.08.2023 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné Príjmy z prenájmu nehnuteľnosti z pohľadu zákona o dani z príjmov
  08.08.2023 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné Technické zhodnotenie prenajatej nehnuteľnosti z pohľadu zákona o dani z príjmov
  02.07.2023 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné Mimoriadne zvýšenie dôchodkov od 01. 07. 2023
  02.07.2023 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné Zvýšenie sumy stravného od 01. 06. 2023
  02.07.2023 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné Platenie preddavkov na daň v preddavkovom období od 01.04.2023 do 02.04.2024
  02.07.2023 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné Zvýšenie náhrady za používanie súkromného motorového vozidla pri pracovnej ceste od 1. apríla 2023
  11.04.2023 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné Daňový aspekt postúpenej pohľadávky u fyzickej osoby s príjmami podľa § 6 Zákona o dani z príjmov
  06.04.2023 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné Poukázanie podielu zaplatenej dane u fyzickej osoby za rok 2022
  13.03.2023 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné Povinnosti pre poskytovateľov platobných služieb vyplývajúce zo zákona o dani z pridanej hodnoty
  13.03.2023 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné Odpočítanie daňovej straty v daňovom priznaní k dani z príjmov právnickej osoby a dani z príjmov fyzickej osoby typ B za rok 2022
  06.02.2023 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné Minimálny preddavok na zdravotné poistenie od januára 2023
  06.02.2023 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné Nová povinnosť zamestnávateľov voči Sociálnej poisťovni od 1. januára 2023
  31.01.2023 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné Oprava odpočítanej dane pri úplnom alebo čiastočnom nezaplatení protihodnoty za tovar alebo službu podľa §53b zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
  31.01.2023 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné Zmeny v registračných ustanoveniach v zákone č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
  27.01.2023 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné Komentár k zákonu o dani z príjmov k 1.1.2023
  21.12.2022 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné Zvýšenie sumy stravného od 01. 01. 2023
  21.12.2022 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné Zvýšenie minimálnej mzdy od 01.01.2023
  15.08.2022 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné Nové pravidlá pre výpočet indexu daňovej spoľahlivosti
  15.08.2022 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné Účtovné a daňové dopady zaokrúhľovania cien platených v hotovosti
  15.08.2022 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné Zvýšenie sumy stravného a sumy za každý 1 km jazdy od 1. septembra 2022
  15.08.2022 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné Znížená sadzba DPH vo výške 5 % od 1. januára 2023
  08.02.2022 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné Zákon o dani z príjmov - 2. časť
  08.02.2022 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné Zákon o dani z príjmov - 1. časť
  13.01.2022 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné Výhody uplatnenia statusu mikrodaňovníka od roku 2021
  13.01.2022 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné Daňové aspekty testovania zamestnancov na ochorenie COVID-19
  23.11.2021 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné Sumy daňového bonusu na vyživované dieťa za rok 2021 a 2022
  23.11.2021 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné Oslobodenie príjmov z predaja akcií a obchodných podielov u právnických osôb
  09.11.2021 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné Dočkali sme sa? Obojstranná elektronická komunikácia od 1. januára 2022
  09.11.2021 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné Účtovné a daňové odpisy v jednoduchom účtovníctve
  09.11.2021 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné Jednotný spôsob oslobodenia od dane z príjmov pri zabezpečení stravovania od 1.1.2022
  09.11.2021 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné Osobitné oznamovanie bankových účtov platiteľmi DPH
  19.10.2021 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné Novela zákona o DPH a Daňového poriadku
  25.02.2021 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné Gastrolístky áno či nie po novom od 1.3.2021
  27.11.2020 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné Daňové výdavky 2020 - Kedy a za akých podmienok si uplatniť daňové výdavky – časť 3/3
  27.11.2020 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné Daňové výdavky 2020 - Kedy a za akých podmienok si uplatniť daňové výdavky – časť 2/3
  27.11.2020 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné Daňové výdavky 2020 - Kedy a za akých podmienok si uplatniť daňové výdavky - časť 1/3
  12.10.2020 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné Dôležité termíny pre opatrenia v oblasti dane z príjmov
  12.10.2020 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné Povinné a nadštandardné lekárske preventívne prehliadky
  12.10.2020 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné Dávka tehotenské a tehotenské štipendium od roku 2021
  07.10.2020 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné Čo prinesie koniec prechodného obdobia pre tzv. „Brexit“
  07.10.2020 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné Zmeny v podmienkach pre overenie účtovnej závierky audítorom
  07.10.2020 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné Príspevky na športovú činnosť dieťaťa
  11.08.2020 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné Vplyv koronakrízy na vyrovnanie preddavkov na DPPO
  11.08.2020 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné Možnosť zvýšenia výdavkov na spotrebu PHL o 20 %
  11.06.2020 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné KORONAVÍRUS - vykázanie daňovej straty v daňovom priznaní za rok 2019
  11.06.2020 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné KORONAVÍRUS - pandemické ošetrovné od 1. júna 2020
  29.04.2020 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné KORONAVÍRUS - špeciálna úprava odpočtu daňovej straty
  24.04.2020 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné KORONAVÍRUS - poskytovanie finančného príspevku v rámci projektu „PRVÁ POMOC“
  26.03.2020 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné KORONAVÍRUS - úprava podmienok nároku na nemocenské a ošetrovné
  24.03.2020 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné KORONAVÍRUS - opatrenia v oblasti dane z príjmov
  11.02.2020 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné Zmena v odpisovaní elektromobilov už aj za zdaňovacie obdobie 2019
  06.02.2020 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné Zásielkový predaj z pohľadu dane z pridanej hodnoty
  21.01.2020 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné Zmeny a doplnenia zákona o účtovníctva pre rok 2020
  16.01.2020 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné Daň z motorových vozidiel za rok 2019
  01.01.2020 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné Zmeny zákona o DPH od 1. januára 2020
  07.10.2019 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné Zníženie sadzby DPH na 10 % na vybrané druhy tovarov
  16.09.2019 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné Nové pravidlá uplatňovania DPH pri poukazoch (s účinnosťou od 1.10.2019)
  28.08.2019 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné Vzor pokladničného dokladu na predajnom mieste
  28.08.2019 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné Paušalizácia cestovných náhrad
  15.07.2019 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné Pokladnica e-kasa klient po 1. júli 2019
  19.06.2019 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné Zvýšenie sumy stravného od 1.7.2019
  15.06.2019 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné Zvýšenie základnej náhrady za každý 1 km jazdy
  30.05.2019 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné Lehoty uchovávania účtovných záznamov (zmeny v archivácii od 1.1.2018)
  30.05.2019 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné Účtovné záznamy a ich formy
  23.05.2019 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné Výdavky na reklamné predmety
  20.05.2019 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné Odpočítanie dane z kúpy hnuteľného investičného majetku
  13.05.2019 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné Náležitosti faktúry ako účtovného a daňového dokladu
  09.05.2019 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné Poskytovanie príspevkov na rekreáciu zamestnancov
  12.03.2019 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné Sadzby DPH v členských štátoch EÚ podľa stavu z 1.1.2019
  23.02.2019 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné Znížená sadzba DPH od januára 2019 nielen na ubytovacie služby
  22.12.2018 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné Novely zákona o dani z príjmov schválené v roku 2018
  14.12.2018 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné Zmeny zákona o DPH od 1. januára 2019
  19.11.2018 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné Toto za vás účtovníčka neurobí
  09.01.2018 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné Maximálny mesačný vymeriavací základ pre sociálne poistenie
  09.01.2018 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné S účinnosťou od 1.1.2018 sa nariadením vlády upravila výška minimálnej mzdy
  29.10.2017 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné Toto za Vás účtovníčka nespraví (2017)
  09.07.2017 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné Zmena výšky životného minima od 1. júla 2017
  09.07.2017 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné Schválenie účtovnej závierky a uloženie oznámenia do registra účtovných závierok po jej schválení
  09.07.2017 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné Odpustenie zmeškanej lehoty – inštitút v prípade ak sa daňové priznanie nepodá načas
  12.06.2017 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné Prerušenie daňovej kontroly
  12.06.2017 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné Prerušenie daňového odpisovania hmotného majetku
  12.06.2017 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné Registrácia podľa § 7a Zákona o DPH a povinnosť platiť DPH podľa § 69 ods. 3 Zákona o DPH
  21.02.2017 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné Vyúčtovacia faktúra za opakované dodávky energií v DPH priznaní a kontrolnom výkaze k DPH
  21.02.2017 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné Príjem z predaja nehnuteľností v roku 2016 v daňovom priznaní fyzickej osoby
  21.02.2017 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné Uplatnenie daňovej straty z predchádzajúcich zdaňovacích období v daňovom priznaní právnickej osoby za rok 2016
  10.01.2017 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné Zoznam noviel daňových zákonov prijatých v roku 2016
  10.01.2017 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné Zmeny pre firmy, ktoré priniesla novela zákona o dani z prímov
  10.01.2017 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné Daň z motorových vozidiel
  05.12.2016 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné Zmeny v sociálnom poistení od 1.1.2017
  02.12.2016 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné Novela zákona o DPH
  02.12.2016 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné Elektronické schránky právnických osôb
  13.10.2016 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné Záruky za colný dlh (UCC)
  13.09.2016 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné Nárok na daňový bonus
  13.09.2016 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné Zahraničný cestovný príkaz
  08.09.2016 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné Zdaňovanie príležitostných príjmov
  08.09.2016 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné Limity pre dovoz tovaru na osobnú spotrebu
  17.08.2016 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné Povinná aktivácia schránok právnických osôb
  09.08.2016 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné Výška životného minima a exekúcie
  09.08.2016 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné Platenie odvodov v Sociálnej poisťovni SZČO od 1.7.2016
  22.07.2016 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné Informácia k VYHLÁŠKE MF SR č. 188/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje počet vydaných pokladničných dokladov na účely používania virtuálnej registračnej pokladnice
  22.07.2016 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné Informácia k uplatneniu odplaty (provízie) za sprostredkovanie do základu dane
  22.07.2016 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné Finančná správa zriadila colnícku nonstop linku pre verejnosť
  30.05.2016 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné Nový únijný colný kódex
  30.05.2016 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné Zmeny v kontrolnom výkaze DPH
  30.05.2016 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné Výmaz platiteľa dane zo zoznamu rizikových platiteľov DPH
  30.05.2016 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné Postup správcu dane pri daňových nedoplatkoch
  05.05.2016 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné Odpisovanie majetku po novom od 01.01.2016
  05.05.2016 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné Nové podmienky pre vrátenie nadmerného odpočtu od 01.01.2016
  21.03.2016 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné Registrácia zahraničnej osoby po 1.1.2016
  21.03.2016 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné Odpisovanie majetku po novom
  21.03.2016 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné Zmeny v poukázaní 2%
  21.03.2016 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné Požiadajte zamestnávateľa o ročné zúčtovanie
  21.03.2016 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné Nové podmienky pre vrátenie nadmerného odpočtu
  21.03.2016 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné Ako uplatňovať osobitnú úpravu DPH?
  21.03.2016 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné Dodatočné daňové priznanie po novom
  21.03.2016 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné Zmeny a vyplnenie tlačiva daňového priznania k dani z právnických osôb za rok 2015
  21.03.2016 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné Daňové priznanie právnických osôb za rok 2015
  08.02.2016 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné Nový spôsob určenia výšky niektorých pokút pri správe daní od januára 2016
  08.02.2016 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné Transferová dokumentácia aj pre tuzemské závislé osoby
  25.01.2016 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné Uplatňovanie daňových výdavkov pri majetku, ktorý môže mať charakter osobnej potreby
  25.01.2016 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné Nové nastavenie rozsahu oprávnení autorizovaných osôb pre užívateľov obojsmernej elektronickej komunikácie Portálu FS
  07.01.2016 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2015 - Platenie preddavkov na daň na rok 2016
  07.01.2016 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2015 - Výpočet pomernej časti dane a zaplatenie dane
  07.01.2016 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2015 - Podanie daňového priznania
  05.01.2016 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné Uplatnenie tvorby opravnej položky a odpisu príslušenstva pohľadávky do daňových výdavkov
  05.01.2016 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné Uplatňovanie výdavkov na reklamné predmety do daňových výdavkov v roku 2015
  05.01.2016 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné Zaokrúhľovanie správneho poplatku podľa zákona o správnych poplatkoch
  05.01.2016 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné Oznamovacia povinnosť podľa zákona o dani z motorových vozidiel
  21.12.2015 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné Osobitná úprava uplatňovania DPH na základe prijatia platby za dodanie tovaru alebo služby od 01.01.2016
  21.12.2015 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné Informácia k obojsmernej elektronickej komunikácii medzi správcom dane a daňovým subjektom
  21.12.2015 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné Zánik daňovej povinnosti pri dani z motorových vozidiel
  01.12.2015 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné Finančná správa zverejnila tlačivá daňových priznaní pre budúci rok
  01.12.2015 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné Novinka vo virtuálnej registračnej pokladnici
  01.12.2015 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné Overovanie identifikačných čísiel pre DPH pridelených v členských štátoch Európskej únie
  01.12.2015 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné Novela zákona o dani z príjmov, ktorá bude účinná od 01.01.2016 – III. časť
  01.12.2015 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné Novela zákona o dani z príjmov, ktorá bude účinná od 01.01.2016 – II. časť
  21.10.2015 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné Novela zákona o dani z príjmov, ktorá bude účinná od 01.01.2016 – I. časť
  21.10.2015 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné Rozšírenie skupiny výdavkov (nákladov), ktoré budú uznané za daňový výdavok až po ich zaplatení
  21.10.2015 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné Novela zákona o dani z príjmov priniesla od 01.01.2015 zmeny v odpisoch, lízingu a uplatňovaní nákladov pre automobily zaradené do majetku firmy
  21.10.2015 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné Návrh novely Zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších
  20.10.2015 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné Informácia o druhom kole registrácie virtuálnej pokladnice
  20.10.2015 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné Informácia o oznámení k povinnostiam nadobúdateľa nového dopravného prostriedku (neregistrovaného pre DPH) za protihodnotu v tuzemsku z iného členského štátu z pohľadu zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov
  20.10.2015 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné Usmernenie k zahrnutiu inventarizačných prebytkov do základu dane z príjmov podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov od 01. 01. 2015
  20.10.2015 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné Usmernenie k ukladaniu oznámenia o dátume schválenia účtovnej závierky do registra účtovných závierok
  20.10.2015 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné Informácia k nároku na daňový bonus po ukončení vysokej školy
  20.10.2015 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné Informácia k oslobodeniu nepeňažného príjmu zo závislej činnosti od 1.1.2015 dosiahnutého formou produktov vlastnej poľnohospodárskej výroby
  20.10.2015 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné Informácia o novele zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov)
  20.10.2015 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné Informácia k podávaniu daňového priznania pre zjednodušený režim jednotného kontaktného miesta - Mini One Stop Shop
  19.10.2015 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné Usmernenie k možnosti účtovnej jednotky považovať sa za mikro účtovnú jednotku pre účtovné obdobie, ktoré začalo 1.1.2014 alebo v priebehu roka 2014
  25.05.2015 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné Informácia k zmene spôsobu zdaňovania peňažných a nepeňažných plnení poskytnutých poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti s účinnosťou od 1.1. 2015
  05.05.2015 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné Informácia k zdaňovaniu nepeňažných plnení poskytnutých zamestnávateľom zamestnancovi v nadväznosti na krátenie výdavkov v súlade s § 19 ods. 2 písm. t) zákona o dani z príjmov
  04.05.2015 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné Informacia k vypĺňaniu tlačiva „Oznámenie platiteľa dane o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou podľa § 43 ods. 11 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
  07.04.2015 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné Informácia o niektorých sumách potrebných pre výpočet daňovej povinnosti fyzických osôb na rok 2015
  07.04.2015 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné Spustenie virtuálnej registračnej pokladnice
  26.03.2015 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné Zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice (ERP) v znení nehorších predpisov
  26.03.2015 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné Zmeny v zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov
  26.03.2015 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné Vrátenie časti nadmerného odpočtu pred skončením daňovej kontroly
  26.03.2015 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné Zníženie hranice pre výnimku pri podávaní súhrnného výkazu v štvrťročných lehotách.
  26.03.2015 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné Úprava lehoty na podanie kontrolného výkazu
  26.03.2015 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné Zjednotenie lehoty na podávanie súhrnného výkazu aj pre daňového zástupcu
  26.03.2015 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné Doplnenie ustanovenia § 49 (odpočítanie dane platiteľom)
  23.03.2015 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné Ustanovenie § 68b upravuje osobitný režim zdaňovania telekomunikačných služieb, služieb rozhlasového a televízneho vysielania a elektronických služ
  23.03.2015 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné Ustanovenie § 68a upravuje osobitný režim zdaňovania telekomunikačných služieb, služieb rozhlasového a televízneho vysielania a elektronických služieb
  23.03.2015 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné Zavedenie osobitnej úpravy uplatňovania dane pre telekomunikačné služby, služby rozhlasového vysielania a televízneho vysielania a elektronické služby.
  16.03.2015 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné Navrhované zmeny v oblasti medzinárodného zdaňovania na rok 2014
  16.03.2015 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné Zmeny v ustanoveniach týkajúcich sa určenia miesta dodania
  16.03.2015 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné Legislatívne zmeny v Zákone o DPH
  16.03.2015 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné Ostatné legislatívne zmeny v zákone o dani z príjmov 2015
  16.03.2015 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné Legislatívne zmeny na rok 2015 v oblasti odpisovania
  16.03.2015 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné Legislatívna zmeny na rok 2015 - Kapitalizácia
  16.03.2015 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné Nedaňové výdavky - zmena na rok 2015
  16.03.2015 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné Legislatívne zmeny v oblasti na rok 2015 v oblasti rezerv
  16.03.2015 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné Legislatívne zmeny na rok 2015 týkajúce sa daňových/nedaňových výdavkov
  16.03.2015 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné Legislatívne zmeny na rok 2015 týkajúce sa úprav základu dane
  16.03.2015 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné Novela prináša zmeny v oblasti medzinárodného zdaňovania na rok 2015
  16.03.2015 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné Ostatné legislatívne zmeny v zdaňovaní FO na rok 2015
  16.03.2015 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné Ostatné legislatívne zmeny pri zdaňovaní FO na rok 2015
  16.03.2015 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné Legislatívne zmeny v oblasti oslobodenia príjmov FO na rok 2015
  16.03.2015 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné Navrhované zmeny v oblasti zdaňovania fyzických osôb na rok 2015
  16.03.2015 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné Zmeny v oblasti zdaňovania tzv. farmaceutických spoločností a vymedzených príjemcov plnení od týchto spoločností
  16.03.2015 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné Zmeny vykonané úpravou v rámci finančného a operatívneho prenájmu (lízingu)
  16.03.2015 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné Novela Zákona o dani z príjmov schválená v roku 2014
  15.03.2015 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice - Služby podliehajúce evidencii
  15.03.2015 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice - Konanie o certifikácii
  15.03.2015 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice
  15.03.2015 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné Navrhovaná Príloha č. 1 k zákonu č. 289/2008 Z.z.
  15.03.2015 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné Novela Zákona o účtovníctva II.
  15.03.2015 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné Novela Zákona o účtovníctva I.
  13.03.2015 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné Navrhované ostatné opatrenia
  13.03.2015 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné Navrhované opatrenia v oblasti použitia podielu zaplatenej dane
  13.03.2015 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné Navrhované opatrenia v oblasti platenia preddavkov na daň a v oblasti podávania daňových priznaní
  13.03.2015 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné Navrhované opatrenia v oblasti zníženia administratívnej náročnosti a oznamovacej povinnosti
  13.03.2015 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné Uplatňovanie daňových výdavkov a úpravy základu dane
  13.03.2015 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné Určovanie zdroja príjmov u daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou
  13.03.2015 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné Navrhované zmeny v oblasti zdaňovania FO na rok 2014
  13.03.2015 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné Navrhované zmeny v oblasti zdaňovania fyzických osôb

  Napíšte nám a my Vám pripravíme nezáväznú cenovú ponuku

   ÚčtovníctvoMzdyDaňové poradenstvoAudit

   Adresa

   Audit Tax Consulting, k.s.
   Bajkalská 19B
   832 15 Bratislava
   IČO: 35858907

   Kontakt

   ATC@ATC.SK
   +421 903 414 881
   8:00 – 17:00