Informujeme Vás o dôležitých zmenách v zákonoch a ich dôsledkoch

  Kategórie:

  Minimálny preddavok na zdravotné poistenie od januára 2023

  Pri spracovaní miezd za január 2023 sa prvýkrát uplatní inštitút tzv. minimálneho poistného a minimálneho preddavku zamestnanca. Táto kategória v zdravotnom poistení bola zavedená z dôvodu spravodlivého prístupu ku všetkým platiteľom. Kým pre SZČO a samoplatiteľov bol stanovený minimálny vymeriavací základ a minimálna výška poistného, pre zamestnancov doteraz nebol stanovený žiadny minimálny vymeriavací základ. Zamestnanci doteraz platili zdravotné poistenie z hrubej […]

  viac

  Nová povinnosť zamestnávateľov voči Sociálnej poisťovni od 1. januára 2023

  06.02.2023 / Mzdy, Ostatné

  Zamestnávatelia majú od 01. januára 2023 povinnosť oznamovať Sociálnej poisťovni nové údaje o svojich zamestnancoch. Tieto údaje bude Sociálna poisťovňa zhromažďovať a spracovávať vo vlastnej réžii na účely vyhodnocovania vývoja ekonomickej situácie Slovenskej republiky. Nové analytické údaje sa oznamujú za nových zamestnancov, ktorí sú prihlásení do registra poistencov Sociálnej poisťovne počnúc 1. januárom 2023 prostredníctvom Registračného listu […]

  viac

  Zvýšenie sumy stravného od 01. 01. 2023

  Sumy stravného sa v priebehu roka 2022 zvyšovali 2x a od 01. januára 2023 nadobúda účinnosť Opatrenie č. 432/2022 Z. z. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky zo dňa 30. novembra 2022 o sumách stravného. V zmysle § 5 ods. 2 a § 8  ods. 1 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov […]

  viac

  Zvýšenie minimálnej mzdy od 01.01.2023

  21.12.2022 / Mzdy, Ostatné

  Minimálna mzda sa stanovuje a poskytuje zamestnancovi v zmysle zákona 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde. Minimálnu mzdu je možné určiť podľa § 7 Zákona o minimálnej mzde dohodou medzi zástupcami zamestnávateľov a zástupcami zamestnancov. Ak k takejto dohode nedôjde, minimálna mzda pre nasledujúci rok sa určuje v zmysle § 8 Zákona o minimálnej mzde ako 57 % priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca […]

  viac

  Zvýšenie sumy stravného a sumy za každý 1 km jazdy od 1. septembra 2022

  Dňa 6.8.2022 boli v Zbierke zákonov SR vyhlásené 2 opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky: opatrenie o sumách stravného (Opatrenie č. 281/2022 Z. z.), opatrenie o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách (Opatrenie č. 282/2022 Z. z.). Obidve opatrenia nadobúdajú účinnosť 1. septembra 2022. Opatrenie č. 281/2022 Z. […]

  viac

  Sumy daňového bonusu na vyživované dieťa za rok 2021 a 2022

  Zákonom č. 416/2020 Z. z. a zákonom č. 257/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“). Zmeny a doplnenia zákona o dani z príjmov upravujú podmienky uplatnenia nároku na daňový bonus s účinnosťou od 01.07.2021, s účinnosťou od 01.08.2021 a s účinnosťou […]

  viac

  Jednotný spôsob oslobodenia od dane z príjmov pri zabezpečení stravovania od 1.1.2022

  Dňa 26. októbra 2021 schválila Národná rada SR novelu zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“). Zamestnávateľ je povinný zmysle § 152 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“) zabezpečovať zamestnancom vo všetkých zmenách stravovanie: poskytovaním jedného teplého hlavného jedla […]

  viac

  Gastrolístky áno či nie po novom od 1.3.2021

  25.02.2021 / Mzdy, Účtovníctvo

  Ktorý variant je výhodnejší – gastrolístky alebo peniaze? Spoločnosť Audit Tax Consulting, k.s. (ATC) pre Vás pripravila stručný prehľad najdôležitejších informácií. Novela Zákonníka práce účinná od 1.3.2021 priniesla zmenu, a to možnosť poskytnutia finančného príspevku na stravovanie. Zamestnávateľ, ktorý neprevádzkuje vlastné stravovacie zariadenie a ani nemá zmluvný vzťah s iným zamestnávateľom, ktorý má stravovacie zariadenie, má možnosť dať […]

  viac

  Dôležité termíny pre opatrenia v oblasti dane z príjmov

  Národná rada Slovenskej republiky dňa 22.9.2020 schválila zákon č. 264/2020 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „zákon č. 264/2020 Z. z.“). […]

  viac

  Povinné a nadštandardné lekárske preventívne prehliadky

  Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o BOZP“) ustanovuje všeobecné zásady prevencie a základné podmienky na zistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a na vylúčenie rizík a faktorov podmieňujúcich vznik pracovných úrazov, chorôb z […]

  viac

  Archív

  21.12.2022 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Zvýšenie sumy stravného od 01. 01. 2023
  21.12.2022 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Zvýšenie minimálnej mzdy od 01.01.2023
  15.08.2022 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Nové pravidlá pre výpočet indexu daňovej spoľahlivosti
  15.08.2022 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Účtovné a daňové dopady zaokrúhľovania cien platených v hotovosti
  15.08.2022 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Zvýšenie sumy stravného a sumy za každý 1 km jazdy od 1. septembra 2022
  15.08.2022 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Znížená sadzba DPH vo výške 5 % od 1. januára 2023
  08.02.2022 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Zákon o dani z príjmov - 2. časť
  08.02.2022 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Zákon o dani z príjmov - 1. časť
  13.01.2022 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Výhody uplatnenia statusu mikrodaňovníka od roku 2021
  13.01.2022 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Daňové aspekty testovania zamestnancov na ochorenie COVID-19
  23.11.2021 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Sumy daňového bonusu na vyživované dieťa za rok 2021 a 2022
  23.11.2021 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Oslobodenie príjmov z predaja akcií a obchodných podielov u právnických osôb
  09.11.2021 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Dočkali sme sa? Obojstranná elektronická komunikácia od 1. januára 2022
  09.11.2021 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Účtovné a daňové odpisy v jednoduchom účtovníctve
  09.11.2021 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Jednotný spôsob oslobodenia od dane z príjmov pri zabezpečení stravovania od 1.1.2022
  09.11.2021 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Osobitné oznamovanie bankových účtov platiteľmi DPH
  19.10.2021 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Novela zákona o DPH a Daňového poriadku
  25.02.2021 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Gastrolístky áno či nie po novom od 1.3.2021
  27.11.2020 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Daňové výdavky 2020 - Kedy a za akých podmienok si uplatniť daňové výdavky – časť 3/3
  27.11.2020 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Daňové výdavky 2020 - Kedy a za akých podmienok si uplatniť daňové výdavky – časť 2/3
  27.11.2020 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Daňové výdavky 2020 - Kedy a za akých podmienok si uplatniť daňové výdavky - časť 1/3
  12.10.2020 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Dôležité termíny pre opatrenia v oblasti dane z príjmov
  12.10.2020 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Povinné a nadštandardné lekárske preventívne prehliadky
  12.10.2020 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Dávka tehotenské a tehotenské štipendium od roku 2021
  07.10.2020 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Čo prinesie koniec prechodného obdobia pre tzv. „Brexit“
  07.10.2020 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Zmeny v podmienkach pre overenie účtovnej závierky audítorom
  07.10.2020 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Príspevky na športovú činnosť dieťaťa
  11.08.2020 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Vplyv koronakrízy na vyrovnanie preddavkov na DPPO
  11.08.2020 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Možnosť zvýšenia výdavkov na spotrebu PHL o 20 %
  11.06.2020 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné KORONAVÍRUS - vykázanie daňovej straty v daňovom priznaní za rok 2019
  11.06.2020 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné KORONAVÍRUS - pandemické ošetrovné od 1. júna 2020
  29.04.2020 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné KORONAVÍRUS - špeciálna úprava odpočtu daňovej straty
  24.04.2020 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné KORONAVÍRUS - poskytovanie finančného príspevku v rámci projektu „PRVÁ POMOC“
  26.03.2020 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné KORONAVÍRUS - úprava podmienok nároku na nemocenské a ošetrovné
  24.03.2020 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné KORONAVÍRUS - opatrenia v oblasti dane z príjmov
  11.02.2020 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Zmena v odpisovaní elektromobilov už aj za zdaňovacie obdobie 2019
  06.02.2020 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Zásielkový predaj z pohľadu dane z pridanej hodnoty
  21.01.2020 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Zmeny a doplnenia zákona o účtovníctva pre rok 2020
  16.01.2020 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Daň z motorových vozidiel za rok 2019
  01.01.2020 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Zmeny zákona o DPH od 1. januára 2020
  07.10.2019 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Zníženie sadzby DPH na 10 % na vybrané druhy tovarov
  16.09.2019 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Nové pravidlá uplatňovania DPH pri poukazoch (s účinnosťou od 1.10.2019)
  28.08.2019 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Vzor pokladničného dokladu na predajnom mieste
  28.08.2019 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Paušalizácia cestovných náhrad
  15.07.2019 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Pokladnica e-kasa klient po 1. júli 2019
  19.06.2019 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Zvýšenie sumy stravného od 1.7.2019
  15.06.2019 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Zvýšenie základnej náhrady za každý 1 km jazdy
  30.05.2019 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Lehoty uchovávania účtovných záznamov (zmeny v archivácii od 1.1.2018)
  30.05.2019 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Účtovné záznamy a ich formy
  23.05.2019 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Výdavky na reklamné predmety
  20.05.2019 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Odpočítanie dane z kúpy hnuteľného investičného majetku
  13.05.2019 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Náležitosti faktúry ako účtovného a daňového dokladu
  09.05.2019 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Poskytovanie príspevkov na rekreáciu zamestnancov
  12.03.2019 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Sadzby DPH v členských štátoch EÚ podľa stavu z 1.1.2019
  23.02.2019 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Znížená sadzba DPH od januára 2019 nielen na ubytovacie služby
  22.12.2018 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Novely zákona o dani z príjmov schválené v roku 2018
  14.12.2018 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Zmeny zákona o DPH od 1. januára 2019
  19.11.2018 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Toto za vás účtovníčka neurobí
  09.01.2018 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Maximálny mesačný vymeriavací základ pre sociálne poistenie
  09.01.2018 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné S účinnosťou od 1.1.2018 sa nariadením vlády upravila výška minimálnej mzdy
  29.10.2017 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Toto za Vás účtovníčka nespraví (2017)
  09.07.2017 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Zmena výšky životného minima od 1. júla 2017
  09.07.2017 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Schválenie účtovnej závierky a uloženie oznámenia do registra účtovných závierok po jej schválení
  09.07.2017 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Odpustenie zmeškanej lehoty – inštitút v prípade ak sa daňové priznanie nepodá načas
  12.06.2017 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Prerušenie daňovej kontroly
  12.06.2017 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Prerušenie daňového odpisovania hmotného majetku
  12.06.2017 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Registrácia podľa § 7a Zákona o DPH a povinnosť platiť DPH podľa § 69 ods. 3 Zákona o DPH
  21.02.2017 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Vyúčtovacia faktúra za opakované dodávky energií v DPH priznaní a kontrolnom výkaze k DPH
  21.02.2017 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Príjem z predaja nehnuteľností v roku 2016 v daňovom priznaní fyzickej osoby
  21.02.2017 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Uplatnenie daňovej straty z predchádzajúcich zdaňovacích období v daňovom priznaní právnickej osoby za rok 2016
  10.01.2017 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Zoznam noviel daňových zákonov prijatých v roku 2016
  10.01.2017 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Zmeny pre firmy, ktoré priniesla novela zákona o dani z prímov
  10.01.2017 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Daň z motorových vozidiel
  05.12.2016 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Zmeny v sociálnom poistení od 1.1.2017
  02.12.2016 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Novela zákona o DPH
  02.12.2016 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Elektronické schránky právnických osôb
  13.10.2016 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Záruky za colný dlh (UCC)
  13.09.2016 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Nárok na daňový bonus
  13.09.2016 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Zahraničný cestovný príkaz
  08.09.2016 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Zdaňovanie príležitostných príjmov
  08.09.2016 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Limity pre dovoz tovaru na osobnú spotrebu
  17.08.2016 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Povinná aktivácia schránok právnických osôb
  09.08.2016 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Výška životného minima a exekúcie
  09.08.2016 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Platenie odvodov v Sociálnej poisťovni SZČO od 1.7.2016
  22.07.2016 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Informácia k VYHLÁŠKE MF SR č. 188/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje počet vydaných pokladničných dokladov na účely používania virtuálnej registračnej pokladnice
  22.07.2016 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Informácia k uplatneniu odplaty (provízie) za sprostredkovanie do základu dane
  22.07.2016 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Finančná správa zriadila colnícku nonstop linku pre verejnosť
  30.05.2016 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Nový únijný colný kódex
  30.05.2016 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Zmeny v kontrolnom výkaze DPH
  30.05.2016 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Výmaz platiteľa dane zo zoznamu rizikových platiteľov DPH
  30.05.2016 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Postup správcu dane pri daňových nedoplatkoch
  05.05.2016 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Odpisovanie majetku po novom od 01.01.2016
  05.05.2016 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Nové podmienky pre vrátenie nadmerného odpočtu od 01.01.2016
  21.03.2016 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Registrácia zahraničnej osoby po 1.1.2016
  21.03.2016 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Odpisovanie majetku po novom
  21.03.2016 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Zmeny v poukázaní 2%
  21.03.2016 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Požiadajte zamestnávateľa o ročné zúčtovanie
  21.03.2016 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Nové podmienky pre vrátenie nadmerného odpočtu
  21.03.2016 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Ako uplatňovať osobitnú úpravu DPH?
  21.03.2016 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Dodatočné daňové priznanie po novom
  21.03.2016 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Zmeny a vyplnenie tlačiva daňového priznania k dani z právnických osôb za rok 2015
  21.03.2016 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Daňové priznanie právnických osôb za rok 2015
  08.02.2016 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Nový spôsob určenia výšky niektorých pokút pri správe daní od januára 2016
  08.02.2016 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Transferová dokumentácia aj pre tuzemské závislé osoby
  25.01.2016 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Uplatňovanie daňových výdavkov pri majetku, ktorý môže mať charakter osobnej potreby
  25.01.2016 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Nové nastavenie rozsahu oprávnení autorizovaných osôb pre užívateľov obojsmernej elektronickej komunikácie Portálu FS
  07.01.2016 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2015 - Platenie preddavkov na daň na rok 2016
  07.01.2016 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2015 - Výpočet pomernej časti dane a zaplatenie dane
  07.01.2016 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2015 - Podanie daňového priznania
  05.01.2016 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Uplatnenie tvorby opravnej položky a odpisu príslušenstva pohľadávky do daňových výdavkov
  05.01.2016 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Uplatňovanie výdavkov na reklamné predmety do daňových výdavkov v roku 2015
  05.01.2016 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Zaokrúhľovanie správneho poplatku podľa zákona o správnych poplatkoch
  05.01.2016 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Oznamovacia povinnosť podľa zákona o dani z motorových vozidiel
  21.12.2015 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Osobitná úprava uplatňovania DPH na základe prijatia platby za dodanie tovaru alebo služby od 01.01.2016
  21.12.2015 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Informácia k obojsmernej elektronickej komunikácii medzi správcom dane a daňovým subjektom
  21.12.2015 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Zánik daňovej povinnosti pri dani z motorových vozidiel
  01.12.2015 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Finančná správa zverejnila tlačivá daňových priznaní pre budúci rok
  01.12.2015 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Novinka vo virtuálnej registračnej pokladnici
  01.12.2015 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Overovanie identifikačných čísiel pre DPH pridelených v členských štátoch Európskej únie
  01.12.2015 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Novela zákona o dani z príjmov, ktorá bude účinná od 01.01.2016 – III. časť
  01.12.2015 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Novela zákona o dani z príjmov, ktorá bude účinná od 01.01.2016 – II. časť
  21.10.2015 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Novela zákona o dani z príjmov, ktorá bude účinná od 01.01.2016 – I. časť
  21.10.2015 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Rozšírenie skupiny výdavkov (nákladov), ktoré budú uznané za daňový výdavok až po ich zaplatení
  21.10.2015 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Novela zákona o dani z príjmov priniesla od 01.01.2015 zmeny v odpisoch, lízingu a uplatňovaní nákladov pre automobily zaradené do majetku firmy
  21.10.2015 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Návrh novely Zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších
  20.10.2015 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Informácia o druhom kole registrácie virtuálnej pokladnice
  20.10.2015 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Informácia o oznámení k povinnostiam nadobúdateľa nového dopravného prostriedku (neregistrovaného pre DPH) za protihodnotu v tuzemsku z iného členského štátu z pohľadu zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov
  20.10.2015 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Usmernenie k zahrnutiu inventarizačných prebytkov do základu dane z príjmov podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov od 01. 01. 2015
  20.10.2015 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Usmernenie k ukladaniu oznámenia o dátume schválenia účtovnej závierky do registra účtovných závierok
  20.10.2015 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Informácia k nároku na daňový bonus po ukončení vysokej školy
  20.10.2015 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Informácia k oslobodeniu nepeňažného príjmu zo závislej činnosti od 1.1.2015 dosiahnutého formou produktov vlastnej poľnohospodárskej výroby
  20.10.2015 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Informácia o novele zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov)
  20.10.2015 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Informácia k podávaniu daňového priznania pre zjednodušený režim jednotného kontaktného miesta - Mini One Stop Shop
  19.10.2015 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Usmernenie k možnosti účtovnej jednotky považovať sa za mikro účtovnú jednotku pre účtovné obdobie, ktoré začalo 1.1.2014 alebo v priebehu roka 2014
  25.05.2015 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Informácia k zmene spôsobu zdaňovania peňažných a nepeňažných plnení poskytnutých poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti s účinnosťou od 1.1. 2015
  05.05.2015 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Informácia k zdaňovaniu nepeňažných plnení poskytnutých zamestnávateľom zamestnancovi v nadväznosti na krátenie výdavkov v súlade s § 19 ods. 2 písm. t) zákona o dani z príjmov
  04.05.2015 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Informacia k vypĺňaniu tlačiva „Oznámenie platiteľa dane o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou podľa § 43 ods. 11 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
  07.04.2015 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Informácia o niektorých sumách potrebných pre výpočet daňovej povinnosti fyzických osôb na rok 2015
  07.04.2015 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Spustenie virtuálnej registračnej pokladnice
  26.03.2015 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice (ERP) v znení nehorších predpisov
  26.03.2015 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Zmeny v zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov
  26.03.2015 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Vrátenie časti nadmerného odpočtu pred skončením daňovej kontroly
  26.03.2015 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Zníženie hranice pre výnimku pri podávaní súhrnného výkazu v štvrťročných lehotách.
  26.03.2015 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Úprava lehoty na podanie kontrolného výkazu
  26.03.2015 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Zjednotenie lehoty na podávanie súhrnného výkazu aj pre daňového zástupcu
  26.03.2015 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Doplnenie ustanovenia § 49 (odpočítanie dane platiteľom)
  23.03.2015 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Ustanovenie § 68b upravuje osobitný režim zdaňovania telekomunikačných služieb, služieb rozhlasového a televízneho vysielania a elektronických služ
  23.03.2015 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Ustanovenie § 68a upravuje osobitný režim zdaňovania telekomunikačných služieb, služieb rozhlasového a televízneho vysielania a elektronických služieb
  23.03.2015 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Zavedenie osobitnej úpravy uplatňovania dane pre telekomunikačné služby, služby rozhlasového vysielania a televízneho vysielania a elektronické služby.
  16.03.2015 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Navrhované zmeny v oblasti medzinárodného zdaňovania na rok 2014
  16.03.2015 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Zmeny v ustanoveniach týkajúcich sa určenia miesta dodania
  16.03.2015 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Legislatívne zmeny v Zákone o DPH
  16.03.2015 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Ostatné legislatívne zmeny v zákone o dani z príjmov 2015
  16.03.2015 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Legislatívne zmeny na rok 2015 v oblasti odpisovania
  16.03.2015 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Legislatívna zmeny na rok 2015 - Kapitalizácia
  16.03.2015 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Nedaňové výdavky - zmena na rok 2015
  16.03.2015 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Legislatívne zmeny v oblasti na rok 2015 v oblasti rezerv
  16.03.2015 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Legislatívne zmeny na rok 2015 týkajúce sa daňových/nedaňových výdavkov
  16.03.2015 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Legislatívne zmeny na rok 2015 týkajúce sa úprav základu dane
  16.03.2015 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Novela prináša zmeny v oblasti medzinárodného zdaňovania na rok 2015
  16.03.2015 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Ostatné legislatívne zmeny v zdaňovaní FO na rok 2015
  16.03.2015 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Ostatné legislatívne zmeny pri zdaňovaní FO na rok 2015
  16.03.2015 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Legislatívne zmeny v oblasti oslobodenia príjmov FO na rok 2015
  16.03.2015 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Navrhované zmeny v oblasti zdaňovania fyzických osôb na rok 2015
  16.03.2015 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Zmeny v oblasti zdaňovania tzv. farmaceutických spoločností a vymedzených príjemcov plnení od týchto spoločností
  16.03.2015 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Zmeny vykonané úpravou v rámci finančného a operatívneho prenájmu (lízingu)
  16.03.2015 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Novela Zákona o dani z príjmov schválená v roku 2014
  15.03.2015 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice - Služby podliehajúce evidencii
  15.03.2015 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice - Konanie o certifikácii
  15.03.2015 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice
  15.03.2015 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Navrhovaná Príloha č. 1 k zákonu č. 289/2008 Z.z.
  15.03.2015 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Novela Zákona o účtovníctva II.
  15.03.2015 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Novela Zákona o účtovníctva I.
  13.03.2015 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Navrhované ostatné opatrenia
  13.03.2015 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Navrhované opatrenia v oblasti použitia podielu zaplatenej dane
  13.03.2015 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Navrhované opatrenia v oblasti platenia preddavkov na daň a v oblasti podávania daňových priznaní
  13.03.2015 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Navrhované opatrenia v oblasti zníženia administratívnej náročnosti a oznamovacej povinnosti
  13.03.2015 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Uplatňovanie daňových výdavkov a úpravy základu dane
  13.03.2015 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Určovanie zdroja príjmov u daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou
  13.03.2015 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Navrhované zmeny v oblasti zdaňovania FO na rok 2014
  13.03.2015 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Navrhované zmeny v oblasti zdaňovania fyzických osôb

  Odborné publikovanie

  Každoročne Vám prinášame Daňového sprievodcu,v ktorom nájdete odborne spracované a prehľadne členené daňové zákony, postupy účtovania a veľa ďalšieho.

  Objednať

  Napíšte nám a my Vám pripravíme nezáväznú cenovú ponuku

   ÚčtovníctvoMzdyDaňové poradenstvoAudit

   Adresa

   Audit Tax Consulting, k.s.
   Bajkalská 19B
   832 15 Bratislava
   IČO: 35858907

   Kontakt

   ATC@ATC.SK
   +421 903 414 881
   8:00 – 17:00