Informujeme Vás o dôležitých zmenách v zákonoch a ich dôsledkoch

  Kategórie:

  Gastrolístky áno či nie po novom od 1.3.2021

  25.02.2021 / Mzdy, Účtovníctvo

  Ktorý variant je výhodnejší – gastrolístky alebo peniaze? Spoločnosť Audit Tax Consulting, k.s. (ATC) pre Vás pripravila stručný prehľad najdôležitejších informácií. Novela Zákonníka práce účinná od 1.3.2021 priniesla zmenu, a to možnosť poskytnutia finančného príspevku na stravovanie. Zamestnávateľ, ktorý neprevádzkuje vlastné stravovacie zariadenie a ani nemá zmluvný vzťah s iným zamestnávateľom, ktorý má stravovacie zariadenie, má možnosť dať […]

  viac

  Dôležité termíny pre opatrenia v oblasti dane z príjmov

  Národná rada Slovenskej republiky dňa 22.9.2020 schválila zákon č. 264/2020 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „zákon č. 264/2020 Z. z.“). […]

  viac

  Povinné a nadštandardné lekárske preventívne prehliadky

  Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o BOZP“) ustanovuje všeobecné zásady prevencie a základné podmienky na zistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a na vylúčenie rizík a faktorov podmieňujúcich vznik pracovných úrazov, chorôb z […]

  viac

  Dávka tehotenské a tehotenské štipendium od roku 2021

  12.10.2020 / Mzdy, Ostatné

  Poslaneckým návrhom poslancov Národnej rady Slovenskej republiky bol do legislatívneho procesu predložený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „návrh zákona“) na zavedenie: nemocenskej dávky tehotenské vo všeobecnom systéme sociálneho poistenia, nemocenskej dávky […]

  viac

  Príspevky na športovú činnosť dieťaťa

  07.10.2020 / Dane z príjmov, Mzdy

  Od 1. januára 2020 sú daňovým výdavkom zamestnávateľa podľa § 19 ods. 2 písm. c) bod 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) aj príspevky na športovú činnosť dieťaťa zamestnancov poskytnuté podľa §152b zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení […]

  viac

  KORONAVÍRUS – pandemické ošetrovné od 1. júna 2020

  11.06.2020 / Mzdy, Ostatné

  Národná rada Slovenskej republiky schválila dňa 9. júna 2020 vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnom poistení“). Cieľom navrhovaných zmien a doplnení je zabezpečenie nároku na pandemické ošetrovné tým rodičom, ktorí i naďalej, po otvorení predškolských zariadení a škôl, […]

  viac

  KORONAVÍRUS – poskytovanie finančného príspevku v rámci projektu „PRVÁ POMOC“

  24.04.2020 / Mzdy, Ostatné

  Cieľom projektu „PRVÁ POMOC“ je poskytnúť zamestnávateľským subjektom podporu na udržanie pracovných miest formou poskytovania príspevku zamestnávateľovi a podporu SZČO na udržanie prevádzkovania ich činnosti z dôvodu vyhlásenia a trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu (ďalej len „MS“). Projekt prispeje k zmierneniu ekonomických dopadov na zamestnanosť práve v dôsledku rozšírenia choroby COVID-19 a […]

  viac

  KORONAVÍRUS – úprava podmienok nároku na nemocenské a ošetrovné

  26.03.2020 / Mzdy, Ostatné

  V reakcii na aktuálnu situáciu týkajúcu sa šírenia ochorenia COVID-19 bol dňa 25. marca 2020 schválený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, ktorým sa upravujú podmienky nároku na nemocenské a ošetrovné. Cieľom navrhovanej právnej […]

  viac

  Paušalizácia cestovných náhrad

  Ustanovenie § 34 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cestovných náhradách“) umožňuje paušalizovať jednotlivé náhrady cestovných výdavkov pri tuzemských, ako aj pri zahraničných pracovných cestách. Pri výpočte paušálnej sumy zamestnávateľ vychádza z priemerných podmienok rozhodujúcich na poskytovanie náhrad zamestnancovi alebo skupine zamestnancov. Pri výpočte paušálnej […]

  viac

  Poskytovanie príspevkov na rekreáciu zamestnancov

  09.05.2019 / Dane z príjmov, Mzdy

  Príspevky na rekreáciu zamestnancov sú poskytované za podmienok ustanovených v § 152a zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“). V súlade s § 152a ods. 1 Zákonníka práce zamestnávateľ, ktorý zamestnáva viac ako 49 zamestnancov, poskytne zamestnancovi, ktorého pracovný pomer u zamestnávateľa trvá nepretržite najmenej 24 mesiacov, […]

  viac

  Archív

  19.10.2021 | Dane z príjmov, Mzdy Novela zákona o DPH a Daňového poriadku
  25.02.2021 | Dane z príjmov, Mzdy Gastrolístky áno či nie po novom od 1.3.2021
  27.11.2020 | Dane z príjmov, Mzdy Daňové výdavky 2020 - Kedy a za akých podmienok si uplatniť daňové výdavky – časť 3/3
  27.11.2020 | Dane z príjmov, Mzdy Daňové výdavky 2020 - Kedy a za akých podmienok si uplatniť daňové výdavky – časť 2/3
  27.11.2020 | Dane z príjmov, Mzdy Daňové výdavky 2020 - Kedy a za akých podmienok si uplatniť daňové výdavky - časť 1/3
  12.10.2020 | Dane z príjmov, Mzdy Dôležité termíny pre opatrenia v oblasti dane z príjmov
  12.10.2020 | Dane z príjmov, Mzdy Povinné a nadštandardné lekárske preventívne prehliadky
  12.10.2020 | Dane z príjmov, Mzdy Dávka tehotenské a tehotenské štipendium od roku 2021
  07.10.2020 | Dane z príjmov, Mzdy Čo prinesie koniec prechodného obdobia pre tzv. „Brexit“
  07.10.2020 | Dane z príjmov, Mzdy Zmeny v podmienkach pre overenie účtovnej závierky audítorom
  07.10.2020 | Dane z príjmov, Mzdy Príspevky na športovú činnosť dieťaťa
  11.08.2020 | Dane z príjmov, Mzdy Vplyv koronakrízy na vyrovnanie preddavkov na DPPO
  11.08.2020 | Dane z príjmov, Mzdy Možnosť zvýšenia výdavkov na spotrebu PHL o 20 %
  11.06.2020 | Dane z príjmov, Mzdy KORONAVÍRUS - vykázanie daňovej straty v daňovom priznaní za rok 2019
  11.06.2020 | Dane z príjmov, Mzdy KORONAVÍRUS - pandemické ošetrovné od 1. júna 2020
  29.04.2020 | Dane z príjmov, Mzdy KORONAVÍRUS - špeciálna úprava odpočtu daňovej straty
  24.04.2020 | Dane z príjmov, Mzdy KORONAVÍRUS - poskytovanie finančného príspevku v rámci projektu „PRVÁ POMOC“
  26.03.2020 | Dane z príjmov, Mzdy KORONAVÍRUS - úprava podmienok nároku na nemocenské a ošetrovné
  24.03.2020 | Dane z príjmov, Mzdy KORONAVÍRUS - opatrenia v oblasti dane z príjmov
  11.02.2020 | Dane z príjmov, Mzdy Zmena v odpisovaní elektromobilov už aj za zdaňovacie obdobie 2019
  06.02.2020 | Dane z príjmov, Mzdy Zásielkový predaj z pohľadu dane z pridanej hodnoty
  21.01.2020 | Dane z príjmov, Mzdy Zmeny a doplnenia zákona o účtovníctva pre rok 2020
  16.01.2020 | Dane z príjmov, Mzdy Daň z motorových vozidiel za rok 2019
  01.01.2020 | Dane z príjmov, Mzdy Zmeny zákona o DPH od 1. januára 2020
  07.10.2019 | Dane z príjmov, Mzdy Zníženie sadzby DPH na 10 % na vybrané druhy tovarov
  16.09.2019 | Dane z príjmov, Mzdy Nové pravidlá uplatňovania DPH pri poukazoch (s účinnosťou od 1.10.2019)
  28.08.2019 | Dane z príjmov, Mzdy Vzor pokladničného dokladu na predajnom mieste
  28.08.2019 | Dane z príjmov, Mzdy Paušalizácia cestovných náhrad
  15.07.2019 | Dane z príjmov, Mzdy Pokladnica e-kasa klient po 1. júli 2019
  19.06.2019 | Dane z príjmov, Mzdy Zvýšenie sumy stravného od 1.7.2019
  15.06.2019 | Dane z príjmov, Mzdy Zvýšenie základnej náhrady za každý 1 km jazdy
  30.05.2019 | Dane z príjmov, Mzdy Lehoty uchovávania účtovných záznamov (zmeny v archivácii od 1.1.2018)
  30.05.2019 | Dane z príjmov, Mzdy Účtovné záznamy a ich formy
  23.05.2019 | Dane z príjmov, Mzdy Výdavky na reklamné predmety
  20.05.2019 | Dane z príjmov, Mzdy Odpočítanie dane z kúpy hnuteľného investičného majetku
  13.05.2019 | Dane z príjmov, Mzdy Náležitosti faktúry ako účtovného a daňového dokladu
  09.05.2019 | Dane z príjmov, Mzdy Poskytovanie príspevkov na rekreáciu zamestnancov
  12.03.2019 | Dane z príjmov, Mzdy Sadzby DPH v členských štátoch EÚ podľa stavu z 1.1.2019
  23.02.2019 | Dane z príjmov, Mzdy Znížená sadzba DPH od januára 2019 nielen na ubytovacie služby
  05.12.2016 | Dane z príjmov, Mzdy Zmeny v sociálnom poistení od 1.1.2017
  02.12.2016 | Dane z príjmov, Mzdy Novela zákona o DPH
  02.12.2016 | Dane z príjmov, Mzdy Elektronické schránky právnických osôb
  13.10.2016 | Dane z príjmov, Mzdy Záruky za colný dlh (UCC)
  13.09.2016 | Dane z príjmov, Mzdy Nárok na daňový bonus
  13.09.2016 | Dane z príjmov, Mzdy Zahraničný cestovný príkaz
  08.09.2016 | Dane z príjmov, Mzdy Zdaňovanie príležitostných príjmov
  08.09.2016 | Dane z príjmov, Mzdy Limity pre dovoz tovaru na osobnú spotrebu
  17.08.2016 | Dane z príjmov, Mzdy Povinná aktivácia schránok právnických osôb
  09.08.2016 | Dane z príjmov, Mzdy Výška životného minima a exekúcie
  09.08.2016 | Dane z príjmov, Mzdy Platenie odvodov v Sociálnej poisťovni SZČO od 1.7.2016
  22.07.2016 | Dane z príjmov, Mzdy Informácia k VYHLÁŠKE MF SR č. 188/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje počet vydaných pokladničných dokladov na účely používania virtuálnej registračnej pokladnice
  22.07.2016 | Dane z príjmov, Mzdy Informácia k uplatneniu odplaty (provízie) za sprostredkovanie do základu dane
  22.07.2016 | Dane z príjmov, Mzdy Finančná správa zriadila colnícku nonstop linku pre verejnosť
  30.05.2016 | Dane z príjmov, Mzdy Nový únijný colný kódex
  30.05.2016 | Dane z príjmov, Mzdy Zmeny v kontrolnom výkaze DPH
  30.05.2016 | Dane z príjmov, Mzdy Výmaz platiteľa dane zo zoznamu rizikových platiteľov DPH
  30.05.2016 | Dane z príjmov, Mzdy Postup správcu dane pri daňových nedoplatkoch
  05.05.2016 | Dane z príjmov, Mzdy Odpisovanie majetku po novom od 01.01.2016
  05.05.2016 | Dane z príjmov, Mzdy Nové podmienky pre vrátenie nadmerného odpočtu od 01.01.2016
  21.03.2016 | Dane z príjmov, Mzdy Registrácia zahraničnej osoby po 1.1.2016
  21.03.2016 | Dane z príjmov, Mzdy Odpisovanie majetku po novom
  21.03.2016 | Dane z príjmov, Mzdy Zmeny v poukázaní 2%
  21.03.2016 | Dane z príjmov, Mzdy Požiadajte zamestnávateľa o ročné zúčtovanie
  21.03.2016 | Dane z príjmov, Mzdy Nové podmienky pre vrátenie nadmerného odpočtu
  21.03.2016 | Dane z príjmov, Mzdy Ako uplatňovať osobitnú úpravu DPH?
  21.03.2016 | Dane z príjmov, Mzdy Dodatočné daňové priznanie po novom
  21.03.2016 | Dane z príjmov, Mzdy Zmeny a vyplnenie tlačiva daňového priznania k dani z právnických osôb za rok 2015
  21.03.2016 | Dane z príjmov, Mzdy Daňové priznanie právnických osôb za rok 2015
  08.02.2016 | Dane z príjmov, Mzdy Nový spôsob určenia výšky niektorých pokút pri správe daní od januára 2016
  08.02.2016 | Dane z príjmov, Mzdy Transferová dokumentácia aj pre tuzemské závislé osoby
  25.01.2016 | Dane z príjmov, Mzdy Uplatňovanie daňových výdavkov pri majetku, ktorý môže mať charakter osobnej potreby
  25.01.2016 | Dane z príjmov, Mzdy Nové nastavenie rozsahu oprávnení autorizovaných osôb pre užívateľov obojsmernej elektronickej komunikácie Portálu FS
  07.01.2016 | Dane z príjmov, Mzdy Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2015 - Platenie preddavkov na daň na rok 2016
  07.01.2016 | Dane z príjmov, Mzdy Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2015 - Výpočet pomernej časti dane a zaplatenie dane
  07.01.2016 | Dane z príjmov, Mzdy Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2015 - Podanie daňového priznania
  05.01.2016 | Dane z príjmov, Mzdy Uplatnenie tvorby opravnej položky a odpisu príslušenstva pohľadávky do daňových výdavkov
  05.01.2016 | Dane z príjmov, Mzdy Uplatňovanie výdavkov na reklamné predmety do daňových výdavkov v roku 2015
  05.01.2016 | Dane z príjmov, Mzdy Zaokrúhľovanie správneho poplatku podľa zákona o správnych poplatkoch
  05.01.2016 | Dane z príjmov, Mzdy Oznamovacia povinnosť podľa zákona o dani z motorových vozidiel
  21.12.2015 | Dane z príjmov, Mzdy Osobitná úprava uplatňovania DPH na základe prijatia platby za dodanie tovaru alebo služby od 01.01.2016
  21.12.2015 | Dane z príjmov, Mzdy Informácia k obojsmernej elektronickej komunikácii medzi správcom dane a daňovým subjektom
  21.12.2015 | Dane z príjmov, Mzdy Zánik daňovej povinnosti pri dani z motorových vozidiel
  01.12.2015 | Dane z príjmov, Mzdy Finančná správa zverejnila tlačivá daňových priznaní pre budúci rok
  01.12.2015 | Dane z príjmov, Mzdy Novinka vo virtuálnej registračnej pokladnici
  01.12.2015 | Dane z príjmov, Mzdy Overovanie identifikačných čísiel pre DPH pridelených v členských štátoch Európskej únie
  01.12.2015 | Dane z príjmov, Mzdy Novela zákona o dani z príjmov, ktorá bude účinná od 01.01.2016 – III. časť
  01.12.2015 | Dane z príjmov, Mzdy Novela zákona o dani z príjmov, ktorá bude účinná od 01.01.2016 – II. časť
  21.10.2015 | Dane z príjmov, Mzdy Novela zákona o dani z príjmov, ktorá bude účinná od 01.01.2016 – I. časť
  21.10.2015 | Dane z príjmov, Mzdy Rozšírenie skupiny výdavkov (nákladov), ktoré budú uznané za daňový výdavok až po ich zaplatení
  21.10.2015 | Dane z príjmov, Mzdy Novela zákona o dani z príjmov priniesla od 01.01.2015 zmeny v odpisoch, lízingu a uplatňovaní nákladov pre automobily zaradené do majetku firmy
  21.10.2015 | Dane z príjmov, Mzdy Návrh novely Zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších
  20.10.2015 | Dane z príjmov, Mzdy Informácia o druhom kole registrácie virtuálnej pokladnice
  20.10.2015 | Dane z príjmov, Mzdy Informácia o oznámení k povinnostiam nadobúdateľa nového dopravného prostriedku (neregistrovaného pre DPH) za protihodnotu v tuzemsku z iného členského štátu z pohľadu zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov
  20.10.2015 | Dane z príjmov, Mzdy Usmernenie k zahrnutiu inventarizačných prebytkov do základu dane z príjmov podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov od 01. 01. 2015
  20.10.2015 | Dane z príjmov, Mzdy Usmernenie k ukladaniu oznámenia o dátume schválenia účtovnej závierky do registra účtovných závierok
  20.10.2015 | Dane z príjmov, Mzdy Informácia k nároku na daňový bonus po ukončení vysokej školy
  20.10.2015 | Dane z príjmov, Mzdy Informácia k oslobodeniu nepeňažného príjmu zo závislej činnosti od 1.1.2015 dosiahnutého formou produktov vlastnej poľnohospodárskej výroby
  20.10.2015 | Dane z príjmov, Mzdy Informácia o novele zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov)
  20.10.2015 | Dane z príjmov, Mzdy Informácia k podávaniu daňového priznania pre zjednodušený režim jednotného kontaktného miesta - Mini One Stop Shop
  19.10.2015 | Dane z príjmov, Mzdy Usmernenie k možnosti účtovnej jednotky považovať sa za mikro účtovnú jednotku pre účtovné obdobie, ktoré začalo 1.1.2014 alebo v priebehu roka 2014
  25.05.2015 | Dane z príjmov, Mzdy Informácia k zmene spôsobu zdaňovania peňažných a nepeňažných plnení poskytnutých poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti s účinnosťou od 1.1. 2015
  05.05.2015 | Dane z príjmov, Mzdy Informácia k zdaňovaniu nepeňažných plnení poskytnutých zamestnávateľom zamestnancovi v nadväznosti na krátenie výdavkov v súlade s § 19 ods. 2 písm. t) zákona o dani z príjmov
  04.05.2015 | Dane z príjmov, Mzdy Informacia k vypĺňaniu tlačiva „Oznámenie platiteľa dane o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou podľa § 43 ods. 11 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
  07.04.2015 | Dane z príjmov, Mzdy Informácia o niektorých sumách potrebných pre výpočet daňovej povinnosti fyzických osôb na rok 2015
  07.04.2015 | Dane z príjmov, Mzdy Spustenie virtuálnej registračnej pokladnice
  26.03.2015 | Dane z príjmov, Mzdy Zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice (ERP) v znení nehorších predpisov
  26.03.2015 | Dane z príjmov, Mzdy Zmeny v zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov
  26.03.2015 | Dane z príjmov, Mzdy Vrátenie časti nadmerného odpočtu pred skončením daňovej kontroly
  26.03.2015 | Dane z príjmov, Mzdy Zníženie hranice pre výnimku pri podávaní súhrnného výkazu v štvrťročných lehotách.
  26.03.2015 | Dane z príjmov, Mzdy Úprava lehoty na podanie kontrolného výkazu
  26.03.2015 | Dane z príjmov, Mzdy Zjednotenie lehoty na podávanie súhrnného výkazu aj pre daňového zástupcu
  26.03.2015 | Dane z príjmov, Mzdy Doplnenie ustanovenia § 49 (odpočítanie dane platiteľom)
  23.03.2015 | Dane z príjmov, Mzdy Ustanovenie § 68b upravuje osobitný režim zdaňovania telekomunikačných služieb, služieb rozhlasového a televízneho vysielania a elektronických služ
  23.03.2015 | Dane z príjmov, Mzdy Ustanovenie § 68a upravuje osobitný režim zdaňovania telekomunikačných služieb, služieb rozhlasového a televízneho vysielania a elektronických služieb
  23.03.2015 | Dane z príjmov, Mzdy Zavedenie osobitnej úpravy uplatňovania dane pre telekomunikačné služby, služby rozhlasového vysielania a televízneho vysielania a elektronické služby.
  16.03.2015 | Dane z príjmov, Mzdy Navrhované zmeny v oblasti medzinárodného zdaňovania na rok 2014
  16.03.2015 | Dane z príjmov, Mzdy Zmeny v ustanoveniach týkajúcich sa určenia miesta dodania
  16.03.2015 | Dane z príjmov, Mzdy Legislatívne zmeny v Zákone o DPH
  16.03.2015 | Dane z príjmov, Mzdy Ostatné legislatívne zmeny v zákone o dani z príjmov 2015
  16.03.2015 | Dane z príjmov, Mzdy Legislatívne zmeny na rok 2015 v oblasti odpisovania
  16.03.2015 | Dane z príjmov, Mzdy Legislatívna zmeny na rok 2015 - Kapitalizácia
  16.03.2015 | Dane z príjmov, Mzdy Nedaňové výdavky - zmena na rok 2015
  16.03.2015 | Dane z príjmov, Mzdy Legislatívne zmeny v oblasti na rok 2015 v oblasti rezerv
  16.03.2015 | Dane z príjmov, Mzdy Legislatívne zmeny na rok 2015 týkajúce sa daňových/nedaňových výdavkov
  16.03.2015 | Dane z príjmov, Mzdy Legislatívne zmeny na rok 2015 týkajúce sa úprav základu dane
  16.03.2015 | Dane z príjmov, Mzdy Novela prináša zmeny v oblasti medzinárodného zdaňovania na rok 2015
  16.03.2015 | Dane z príjmov, Mzdy Ostatné legislatívne zmeny v zdaňovaní FO na rok 2015
  16.03.2015 | Dane z príjmov, Mzdy Ostatné legislatívne zmeny pri zdaňovaní FO na rok 2015
  16.03.2015 | Dane z príjmov, Mzdy Legislatívne zmeny v oblasti oslobodenia príjmov FO na rok 2015
  16.03.2015 | Dane z príjmov, Mzdy Navrhované zmeny v oblasti zdaňovania fyzických osôb na rok 2015
  16.03.2015 | Dane z príjmov, Mzdy Zmeny v oblasti zdaňovania tzv. farmaceutických spoločností a vymedzených príjemcov plnení od týchto spoločností
  16.03.2015 | Dane z príjmov, Mzdy Zmeny vykonané úpravou v rámci finančného a operatívneho prenájmu (lízingu)
  16.03.2015 | Dane z príjmov, Mzdy Novela Zákona o dani z príjmov schválená v roku 2014
  15.03.2015 | Dane z príjmov, Mzdy Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice - Služby podliehajúce evidencii
  15.03.2015 | Dane z príjmov, Mzdy Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice - Konanie o certifikácii
  15.03.2015 | Dane z príjmov, Mzdy Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice
  15.03.2015 | Dane z príjmov, Mzdy Navrhovaná Príloha č. 1 k zákonu č. 289/2008 Z.z.
  15.03.2015 | Dane z príjmov, Mzdy Novela Zákona o účtovníctva II.
  15.03.2015 | Dane z príjmov, Mzdy Novela Zákona o účtovníctva I.
  13.03.2015 | Dane z príjmov, Mzdy Navrhované ostatné opatrenia
  13.03.2015 | Dane z príjmov, Mzdy Navrhované opatrenia v oblasti použitia podielu zaplatenej dane
  13.03.2015 | Dane z príjmov, Mzdy Navrhované opatrenia v oblasti platenia preddavkov na daň a v oblasti podávania daňových priznaní
  13.03.2015 | Dane z príjmov, Mzdy Navrhované opatrenia v oblasti zníženia administratívnej náročnosti a oznamovacej povinnosti
  13.03.2015 | Dane z príjmov, Mzdy Uplatňovanie daňových výdavkov a úpravy základu dane
  13.03.2015 | Dane z príjmov, Mzdy Určovanie zdroja príjmov u daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou
  13.03.2015 | Dane z príjmov, Mzdy Navrhované zmeny v oblasti zdaňovania FO na rok 2014
  13.03.2015 | Dane z príjmov, Mzdy Navrhované zmeny v oblasti zdaňovania fyzických osôb

  Odborné publikovanie

  Každoročne Vám prinášame Daňového sprievodcu,v ktorom nájdete odborne spracované a prehľadne členené daňové zákony, postupy účtovania a veľa ďalšieho.

  Objednať

  Napíšte nám a my Vám pripravíme nezáväznú cenovú ponuku

   ÚčtovníctvoMzdyDaňové poradenstvoAudit

   Adresa

   Audit Tax Consulting, k.s.
   Bajkalská 19B
   832 15 Bratislava
   IČO: 35858907

   Kontakt

   ATC@ATC.SK
   +421 903 414 881
   8:00 – 17:00