Aktuality - Page 3 of 13 - ATC

Informujeme Vás o dôležitých zmenách v zákonoch a ich dôsledkoch

Kategórie:
02.12.2016 / Ostatné

Elektronické schránky právnických osôb

S účinnosťou od 1. augusta 2016 sú v zmysle zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente všetky elektronické schránky právnických osôb zriadených na ústrednom portáli automaticky aktivované na doručovanie. Aktivácia elektronickej schránky umožní jej využívanie na elektronické doručovanie úradných rozhodnutí od orgánov verejnej moci. V praxi to znamená, že od augusta môžu byť do elektronických schránok právnických osôb […]

viac
13.10.2016 / Ostatné

Záruky za colný dlh (UCC)

Nový colný kódex Európskej únie (UCC) priniesol aj niekoľko noviniek v oblasti colného dlhu a s ním súvisiacimi zárukami. Od mája 2016 je možné pohľadávku zabezpečiť už iba vinkulovaním vkladu v banke alebo bankovou zárukou. Základné podmienky na osobu, ktorá chce v colnom konaní vystupovať ako ručiteľ sú: ručiteľ musí byť usadený na colnom území EÚ ručiteľom môže byť finančná, […]

viac
13.09.2016 / Mzdy

Nárok na daňový bonus

Nárok na daňový bonus je na nezaopatrené ( dieťa do 25 rokov veku vrátane) dieťa: vlastné, osvojené, prevzaté do starostlivosti , dieťa druhého z manželov . Podmienkou je , že dieťa žije v spoločnej domácnosti s daňovníkom . Nárok sa dokladuje rodným listom dieťaťa ( kópia) a v prípade veku 16 rokov a viac potvrdením návšteve školy , eventuálne potvrdením […]

viac
13.09.2016 / Mzdy

Zahraničný cestovný príkaz

Za zahraničnú pracovnú cestu sa považuje cesta, pri ktorej prekročí zamestnanec štátnu hranicu SR. Zamestnancovi vyslanému na zahraničnú pracovnú cestu patrí: náhrada preukázaných cestovných výdavkov, náhrada preukázaných výdavkov za ubytovanie, náhrada preukázaných výdavkov za poistenie nevyhnutných liečebných nákladov komerčného charakteru , pokiaľ zamestnanca nepoistí priamo zamestnávateľ, v prípade, že zahraničná pracovná cesta sa uskutoční do tropických […]

viac
08.09.2016 / Dane z príjmov

Zdaňovanie príležitostných príjmov

Podľa zákona o dani z príjmov je od dane oslobodený príjem z príležitostných činností, ak suma týchto príjmov nepresiahne v zdaňovacom období 500 eur. Ak vaša výplata presiahne 500 eur, do základu dane sa zahrnú len to, čo ste zarobili navyše. Pre správne stanovenie daňovej povinnosti je nevyhnutné správne posúdiť, ktoré príjmy možno zaradiť medzi príležitostné príjmy (okrem príjmov […]

viac
08.09.2016 / Ostatné

Limity pre dovoz tovaru na osobnú spotrebu

430 eur je maximálna možná hodnota tovaru, ktorú si môžu občania priviezť z dovolenky z krajiny mimo EÚ a neplatiť pritom dane a clo. Obmedzené množstvá platia aj pre cigarety či alkohol. Z tretích krajín – Turecko, Tunis či Kuba, je možné doviezť leteckou dopravou tovar pre osobnú spotrebu do hodnoty 430 eur. Pokiaľ použijete […]

viac
17.08.2016 / Ostatné

Povinná aktivácia schránok právnických osôb

Povinná aktivácia schránok právnických osôb   Radi by sme Vás upozornili, že od 1. augusta 2016 budú v zmysle zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente všetky elektronické schránky právnických osôb zriadených na ústrednom portáli automaticky aktivované na doručovanie. Aktivácia elektronickej schránky umožní jej využívanie na elektronické doručovanie úradných rozhodnutí od orgánov verejnej moci. V praxi to znamená, […]

viac
09.08.2016 / Mzdy

Výška životného minima a exekúcie

S účinnosťou od 1.7.2016 ostáva zachovaná sumy životného minima v nezmenenej výške. To znamená, že stále platia nasledovné hodnoty : suma 198,09 eur mesačne, ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu suma 138,19 eur mesačne, ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu suma 90,42 eur mesačne, ak ide o zaopatrené neplnoleté dieťa alebo o nezaopatrené […]

viac
09.08.2016 / Mzdy

Platenie odvodov v Sociálnej poisťovni SZČO od 1.7.2016

Povinne poistenými sú od 1.7.2016 osoby, ktoré podnikajúce na základe živnostenského oprávnenia alebo aj iného oprávnenia ak za kalendárny rok 2015 dosiahli príjem z podnikania (bez odpočítania výdavkov) v sume 5 148,01 eur a viac. Ak sa jedná o osoby, ktoré majú predĺženú lehotu na podanie daňového priznania za rok 2015, povinné poistenie vzniká od 1. októbra […]

viac
22.07.2016 / Účtovníctvo

Informácia k VYHLÁŠKE MF SR č. 188/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje počet vydaných pokladničných dokladov na účely používania virtuálnej registračnej pokladnice

Na základe vyhlášky, s účinnosťou od 1. júla 2016, sa na účely používania VRP mení počet vydaných pokladničných dokladov v jednom kalendárnom mesiaci z 1000 na 3 000. Uvedené ustanovilo MF SR podľa § 4a ods. 2 zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej […]

viac

Archív

05.12.2016 | Účtovníctvo Zmeny v sociálnom poistení od 1.1.2017
02.12.2016 | Účtovníctvo Novela zákona o DPH
02.12.2016 | Účtovníctvo Elektronické schránky právnických osôb
13.10.2016 | Účtovníctvo Záruky za colný dlh (UCC)
13.09.2016 | Účtovníctvo Nárok na daňový bonus
13.09.2016 | Účtovníctvo Zahraničný cestovný príkaz
08.09.2016 | Účtovníctvo Zdaňovanie príležitostných príjmov
08.09.2016 | Účtovníctvo Limity pre dovoz tovaru na osobnú spotrebu
17.08.2016 | Účtovníctvo Povinná aktivácia schránok právnických osôb
09.08.2016 | Účtovníctvo Výška životného minima a exekúcie
09.08.2016 | Účtovníctvo Platenie odvodov v Sociálnej poisťovni SZČO od 1.7.2016
22.07.2016 | Účtovníctvo Informácia k VYHLÁŠKE MF SR č. 188/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje počet vydaných pokladničných dokladov na účely používania virtuálnej registračnej pokladnice
22.07.2016 | Účtovníctvo Informácia k uplatneniu odplaty (provízie) za sprostredkovanie do základu dane
22.07.2016 | Účtovníctvo Finančná správa zriadila colnícku nonstop linku pre verejnosť
30.05.2016 | Účtovníctvo Nový únijný colný kódex
30.05.2016 | Účtovníctvo Zmeny v kontrolnom výkaze DPH
30.05.2016 | Účtovníctvo Výmaz platiteľa dane zo zoznamu rizikových platiteľov DPH
30.05.2016 | Účtovníctvo Postup správcu dane pri daňových nedoplatkoch
05.05.2016 | Účtovníctvo Odpisovanie majetku po novom od 01.01.2016
05.05.2016 | Účtovníctvo Nové podmienky pre vrátenie nadmerného odpočtu od 01.01.2016
21.03.2016 | Účtovníctvo Registrácia zahraničnej osoby po 1.1.2016
21.03.2016 | Účtovníctvo Odpisovanie majetku po novom
21.03.2016 | Účtovníctvo Zmeny v poukázaní 2%
21.03.2016 | Účtovníctvo Požiadajte zamestnávateľa o ročné zúčtovanie
21.03.2016 | Účtovníctvo Nové podmienky pre vrátenie nadmerného odpočtu
21.03.2016 | Účtovníctvo Ako uplatňovať osobitnú úpravu DPH?
21.03.2016 | Účtovníctvo Dodatočné daňové priznanie po novom
21.03.2016 | Účtovníctvo Zmeny a vyplnenie tlačiva daňového priznania k dani z právnických osôb za rok 2015
21.03.2016 | Účtovníctvo Daňové priznanie právnických osôb za rok 2015
08.02.2016 | Účtovníctvo Nový spôsob určenia výšky niektorých pokút pri správe daní od januára 2016
08.02.2016 | Účtovníctvo Transferová dokumentácia aj pre tuzemské závislé osoby
25.01.2016 | Účtovníctvo Uplatňovanie daňových výdavkov pri majetku, ktorý môže mať charakter osobnej potreby
25.01.2016 | Účtovníctvo Nové nastavenie rozsahu oprávnení autorizovaných osôb pre užívateľov obojsmernej elektronickej komunikácie Portálu FS
07.01.2016 | Účtovníctvo Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2015 - Platenie preddavkov na daň na rok 2016
07.01.2016 | Účtovníctvo Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2015 - Výpočet pomernej časti dane a zaplatenie dane
07.01.2016 | Účtovníctvo Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2015 - Podanie daňového priznania
05.01.2016 | Účtovníctvo Uplatnenie tvorby opravnej položky a odpisu príslušenstva pohľadávky do daňových výdavkov
05.01.2016 | Účtovníctvo Uplatňovanie výdavkov na reklamné predmety do daňových výdavkov v roku 2015
05.01.2016 | Účtovníctvo Zaokrúhľovanie správneho poplatku podľa zákona o správnych poplatkoch
05.01.2016 | Účtovníctvo Oznamovacia povinnosť podľa zákona o dani z motorových vozidiel
21.12.2015 | Účtovníctvo Osobitná úprava uplatňovania DPH na základe prijatia platby za dodanie tovaru alebo služby od 01.01.2016
21.12.2015 | Účtovníctvo Informácia k obojsmernej elektronickej komunikácii medzi správcom dane a daňovým subjektom
21.12.2015 | Účtovníctvo Zánik daňovej povinnosti pri dani z motorových vozidiel
01.12.2015 | Účtovníctvo Finančná správa zverejnila tlačivá daňových priznaní pre budúci rok
01.12.2015 | Účtovníctvo Novinka vo virtuálnej registračnej pokladnici
01.12.2015 | Účtovníctvo Overovanie identifikačných čísiel pre DPH pridelených v členských štátoch Európskej únie
01.12.2015 | Účtovníctvo Novela zákona o dani z príjmov, ktorá bude účinná od 01.01.2016 – III. časť
01.12.2015 | Účtovníctvo Novela zákona o dani z príjmov, ktorá bude účinná od 01.01.2016 – II. časť
21.10.2015 | Účtovníctvo Novela zákona o dani z príjmov, ktorá bude účinná od 01.01.2016 – I. časť
21.10.2015 | Účtovníctvo Rozšírenie skupiny výdavkov (nákladov), ktoré budú uznané za daňový výdavok až po ich zaplatení
21.10.2015 | Účtovníctvo Novela zákona o dani z príjmov priniesla od 01.01.2015 zmeny v odpisoch, lízingu a uplatňovaní nákladov pre automobily zaradené do majetku firmy
21.10.2015 | Účtovníctvo Návrh novely Zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších
20.10.2015 | Účtovníctvo Informácia o druhom kole registrácie virtuálnej pokladnice
20.10.2015 | Účtovníctvo Informácia o oznámení k povinnostiam nadobúdateľa nového dopravného prostriedku (neregistrovaného pre DPH) za protihodnotu v tuzemsku z iného členského štátu z pohľadu zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov
20.10.2015 | Účtovníctvo Usmernenie k zahrnutiu inventarizačných prebytkov do základu dane z príjmov podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov od 01. 01. 2015
20.10.2015 | Účtovníctvo Usmernenie k ukladaniu oznámenia o dátume schválenia účtovnej závierky do registra účtovných závierok
20.10.2015 | Účtovníctvo Informácia k nároku na daňový bonus po ukončení vysokej školy
20.10.2015 | Účtovníctvo Informácia k oslobodeniu nepeňažného príjmu zo závislej činnosti od 1.1.2015 dosiahnutého formou produktov vlastnej poľnohospodárskej výroby
20.10.2015 | Účtovníctvo Informácia o novele zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov)
20.10.2015 | Účtovníctvo Informácia k podávaniu daňového priznania pre zjednodušený režim jednotného kontaktného miesta - Mini One Stop Shop
19.10.2015 | Účtovníctvo Usmernenie k možnosti účtovnej jednotky považovať sa za mikro účtovnú jednotku pre účtovné obdobie, ktoré začalo 1.1.2014 alebo v priebehu roka 2014
25.05.2015 | Účtovníctvo Informácia k zmene spôsobu zdaňovania peňažných a nepeňažných plnení poskytnutých poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti s účinnosťou od 1.1. 2015
05.05.2015 | Účtovníctvo Informácia k zdaňovaniu nepeňažných plnení poskytnutých zamestnávateľom zamestnancovi v nadväznosti na krátenie výdavkov v súlade s § 19 ods. 2 písm. t) zákona o dani z príjmov
04.05.2015 | Účtovníctvo Informacia k vypĺňaniu tlačiva „Oznámenie platiteľa dane o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou podľa § 43 ods. 11 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
07.04.2015 | Účtovníctvo Informácia o niektorých sumách potrebných pre výpočet daňovej povinnosti fyzických osôb na rok 2015
07.04.2015 | Účtovníctvo Spustenie virtuálnej registračnej pokladnice
26.03.2015 | Účtovníctvo Zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice (ERP) v znení nehorších predpisov
26.03.2015 | Účtovníctvo Zmeny v zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov
26.03.2015 | Účtovníctvo Vrátenie časti nadmerného odpočtu pred skončením daňovej kontroly
26.03.2015 | Účtovníctvo Zníženie hranice pre výnimku pri podávaní súhrnného výkazu v štvrťročných lehotách.
26.03.2015 | Účtovníctvo Úprava lehoty na podanie kontrolného výkazu
26.03.2015 | Účtovníctvo Zjednotenie lehoty na podávanie súhrnného výkazu aj pre daňového zástupcu
26.03.2015 | Účtovníctvo Doplnenie ustanovenia § 49 (odpočítanie dane platiteľom)
23.03.2015 | Účtovníctvo Ustanovenie § 68b upravuje osobitný režim zdaňovania telekomunikačných služieb, služieb rozhlasového a televízneho vysielania a elektronických služ
23.03.2015 | Účtovníctvo Ustanovenie § 68a upravuje osobitný režim zdaňovania telekomunikačných služieb, služieb rozhlasového a televízneho vysielania a elektronických služieb
23.03.2015 | Účtovníctvo Zavedenie osobitnej úpravy uplatňovania dane pre telekomunikačné služby, služby rozhlasového vysielania a televízneho vysielania a elektronické služby.
16.03.2015 | Účtovníctvo Navrhované zmeny v oblasti medzinárodného zdaňovania na rok 2014
16.03.2015 | Účtovníctvo Zmeny v ustanoveniach týkajúcich sa určenia miesta dodania
16.03.2015 | Účtovníctvo Legislatívne zmeny v Zákone o DPH
16.03.2015 | Účtovníctvo Ostatné legislatívne zmeny v zákone o dani z príjmov 2015
16.03.2015 | Účtovníctvo Legislatívne zmeny na rok 2015 v oblasti odpisovania
16.03.2015 | Účtovníctvo Legislatívna zmeny na rok 2015 - Kapitalizácia
16.03.2015 | Účtovníctvo Nedaňové výdavky - zmena na rok 2015
16.03.2015 | Účtovníctvo Legislatívne zmeny v oblasti na rok 2015 v oblasti rezerv
16.03.2015 | Účtovníctvo Legislatívne zmeny na rok 2015 týkajúce sa daňových/nedaňových výdavkov
16.03.2015 | Účtovníctvo Legislatívne zmeny na rok 2015 týkajúce sa úprav základu dane
16.03.2015 | Účtovníctvo Novela prináša zmeny v oblasti medzinárodného zdaňovania na rok 2015
16.03.2015 | Účtovníctvo Ostatné legislatívne zmeny v zdaňovaní FO na rok 2015
16.03.2015 | Účtovníctvo Ostatné legislatívne zmeny pri zdaňovaní FO na rok 2015
16.03.2015 | Účtovníctvo Legislatívne zmeny v oblasti oslobodenia príjmov FO na rok 2015
16.03.2015 | Účtovníctvo Navrhované zmeny v oblasti zdaňovania fyzických osôb na rok 2015
16.03.2015 | Účtovníctvo Zmeny v oblasti zdaňovania tzv. farmaceutických spoločností a vymedzených príjemcov plnení od týchto spoločností
16.03.2015 | Účtovníctvo Zmeny vykonané úpravou v rámci finančného a operatívneho prenájmu (lízingu)
16.03.2015 | Účtovníctvo Novela Zákona o dani z príjmov schválená v roku 2014
15.03.2015 | Účtovníctvo Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice - Služby podliehajúce evidencii
15.03.2015 | Účtovníctvo Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice - Konanie o certifikácii
15.03.2015 | Účtovníctvo Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice
15.03.2015 | Účtovníctvo Navrhovaná Príloha č. 1 k zákonu č. 289/2008 Z.z.
15.03.2015 | Účtovníctvo Novela Zákona o účtovníctva II.
15.03.2015 | Účtovníctvo Novela Zákona o účtovníctva I.
13.03.2015 | Účtovníctvo Navrhované ostatné opatrenia
13.03.2015 | Účtovníctvo Navrhované opatrenia v oblasti použitia podielu zaplatenej dane
13.03.2015 | Účtovníctvo Navrhované opatrenia v oblasti platenia preddavkov na daň a v oblasti podávania daňových priznaní
13.03.2015 | Účtovníctvo Navrhované opatrenia v oblasti zníženia administratívnej náročnosti a oznamovacej povinnosti
13.03.2015 | Účtovníctvo Uplatňovanie daňových výdavkov a úpravy základu dane
13.03.2015 | Účtovníctvo Určovanie zdroja príjmov u daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou
13.03.2015 | Účtovníctvo Navrhované zmeny v oblasti zdaňovania FO na rok 2014
13.03.2015 | Účtovníctvo Navrhované zmeny v oblasti zdaňovania fyzických osôb

Odborné publikovanie

Každoročne Vám prinášame Daňového sprievodcu,v ktorom nájdete odborne spracované a prehľadne členené daňové zákony, postupy účtovania a veľa ďalšieho.

Objednať

Napíšte nám a my Vám pripravíme nezáväznú cenovú ponuku

ÚčtovníctvoMzdyDaňové poradenstvoAudit

Adresa

Audit Tax Consulting, k.s.
Priemyselná 1/A
821 08 Bratislava
IČO: 35858907

Kontakt

ATC@ATC.SK
+421 2 50 22 94 11
8:00 – 17:00