Zahraničný cestovný príkaz

/ Mzdy - ATC.sk

Za zahraničnú pracovnú cestu sa považuje cesta, pri ktorej prekročí zamestnanec štátnu hranicu SR.

Zamestnancovi vyslanému na zahraničnú pracovnú cestu patrí:

 • náhrada preukázaných cestovných výdavkov,
 • náhrada preukázaných výdavkov za ubytovanie,
 • náhrada preukázaných výdavkov za poistenie nevyhnutných liečebných nákladov komerčného charakteru , pokiaľ zamestnanca nepoistí priamo zamestnávateľ,
 • v prípade, že zahraničná pracovná cesta sa uskutoční do tropických , alebo inak zdravotne problematických oblastí, patrí zamestnancovi náhrada preukázaných výdavkov za povinné očkovania a očkovania odporúčané Svetovou zdravotníckou organizáciou alebo Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky,
 • stravné,
 • náhrada preukázaných potrebných vedľajších výdavkov,
 • náhrada výdavkov na návštevu rodiny do miesta pobytu sa pri zahraničnej pracovnej ceste riadi písomne dohodnutými podmienkami, ustanovenia o návšteve rodiny platné pre tuzemskú cestu v tomto prípade neplatia, plní sa výhradne konkrétne individuálne dohodnuté plnenie.

Podľa počtu hodín strávených na zahraničnej pracovnej ceste v jednom kalendárnom dni, zamestnancovi prináleží nasledujúce stravné:

 • do 6 hodín vrátane – zamestnancovi patrí stravné vo výške 25 % zo základnej sadzby stravného,
 • od 6 hodín do 12 hodín – zamestnancovi patrí stravné vo výške 50 % zo základnej sadzby stravného,
 • nad 12 hodín – zamestnancovi patrí stravné v plnej sume základnej sadzby stravného.

Výšku stravného pri zahraničných pracovných cestách určuje Ministerstvo financií SR.

Pokiaľ by zamestnancovi vyslanému na pracovnú cestu bolo poskytnuté stravné zo strany obchodných partnerov, alebo ako súčasť ubytovania, prináležiace stravné sa kráti podľa zákona o cestovných náhradách nasledovne:

 • o 25 % za bezplatne poskytnuté raňajky,
 • o 40 % za bezplatne poskytnutý obed,
 • o 35 % za bezplatne poskytnutú večeru.

Ak zamestnanec strávi  jeden kalendárny deň vo viacerých krajinách, stravné mu zamestnávateľ poskytne podľa výšky , ktorá je určená pre krajinu, kde strávil v tomto dni najviac hodín.

Ak je počet hodín strávených v jednom kalendárnom dni vo viacerých krajinách rovnaký, zamestnanec má nárok na tú základnú sadzbu, ktorá je najvýhodnejšia, teda najvyššia.


Chcete sa o téme dozvedieť viac? Napíšte nám.

  Archív

  27.11.2020 | Mzdy Daňové výdavky 2020 - Kedy a za akých podmienok si uplatniť daňové výdavky – časť 3/3
  27.11.2020 | Mzdy Daňové výdavky 2020 - Kedy a za akých podmienok si uplatniť daňové výdavky – časť 2/3
  27.11.2020 | Mzdy Daňové výdavky 2020 - Kedy a za akých podmienok si uplatniť daňové výdavky - časť 1/3
  12.10.2020 | Mzdy Dôležité termíny pre opatrenia v oblasti dane z príjmov
  12.10.2020 | Mzdy Povinné a nadštandardné lekárske preventívne prehliadky
  12.10.2020 | Mzdy Dávka tehotenské a tehotenské štipendium od roku 2021
  07.10.2020 | Mzdy Čo prinesie koniec prechodného obdobia pre tzv. „Brexit“
  07.10.2020 | Mzdy Zmeny v podmienkach pre overenie účtovnej závierky audítorom
  07.10.2020 | Mzdy Príspevky na športovú činnosť dieťaťa
  11.08.2020 | Mzdy Vplyv koronakrízy na vyrovnanie preddavkov na DPPO
  11.08.2020 | Mzdy Možnosť zvýšenia výdavkov na spotrebu PHL o 20 %
  11.06.2020 | Mzdy KORONAVÍRUS - vykázanie daňovej straty v daňovom priznaní za rok 2019
  11.06.2020 | Mzdy KORONAVÍRUS - pandemické ošetrovné od 1. júna 2020
  29.04.2020 | Mzdy KORONAVÍRUS - špeciálna úprava odpočtu daňovej straty
  24.04.2020 | Mzdy KORONAVÍRUS - poskytovanie finančného príspevku v rámci projektu „PRVÁ POMOC“
  26.03.2020 | Mzdy KORONAVÍRUS - úprava podmienok nároku na nemocenské a ošetrovné
  24.03.2020 | Mzdy KORONAVÍRUS - opatrenia v oblasti dane z príjmov
  11.02.2020 | Mzdy Zmena v odpisovaní elektromobilov už aj za zdaňovacie obdobie 2019
  06.02.2020 | Mzdy Zásielkový predaj z pohľadu dane z pridanej hodnoty
  21.01.2020 | Mzdy Zmeny a doplnenia zákona o účtovníctva pre rok 2020
  16.01.2020 | Mzdy Daň z motorových vozidiel za rok 2019
  01.01.2020 | Mzdy Zmeny zákona o DPH od 1. januára 2020
  05.12.2016 | Mzdy Zmeny v sociálnom poistení od 1.1.2017
  02.12.2016 | Mzdy Novela zákona o DPH
  02.12.2016 | Mzdy Elektronické schránky právnických osôb
  13.10.2016 | Mzdy Záruky za colný dlh (UCC)
  13.09.2016 | Mzdy Nárok na daňový bonus
  13.09.2016 | Mzdy Zahraničný cestovný príkaz
  08.09.2016 | Mzdy Zdaňovanie príležitostných príjmov
  08.09.2016 | Mzdy Limity pre dovoz tovaru na osobnú spotrebu
  17.08.2016 | Mzdy Povinná aktivácia schránok právnických osôb
  09.08.2016 | Mzdy Výška životného minima a exekúcie
  09.08.2016 | Mzdy Platenie odvodov v Sociálnej poisťovni SZČO od 1.7.2016
  22.07.2016 | Mzdy Informácia k VYHLÁŠKE MF SR č. 188/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje počet vydaných pokladničných dokladov na účely používania virtuálnej registračnej pokladnice
  22.07.2016 | Mzdy Informácia k uplatneniu odplaty (provízie) za sprostredkovanie do základu dane
  22.07.2016 | Mzdy Finančná správa zriadila colnícku nonstop linku pre verejnosť
  30.05.2016 | Mzdy Nový únijný colný kódex
  30.05.2016 | Mzdy Zmeny v kontrolnom výkaze DPH
  30.05.2016 | Mzdy Výmaz platiteľa dane zo zoznamu rizikových platiteľov DPH
  30.05.2016 | Mzdy Postup správcu dane pri daňových nedoplatkoch
  05.05.2016 | Mzdy Odpisovanie majetku po novom od 01.01.2016
  05.05.2016 | Mzdy Nové podmienky pre vrátenie nadmerného odpočtu od 01.01.2016
  21.03.2016 | Mzdy Registrácia zahraničnej osoby po 1.1.2016
  21.03.2016 | Mzdy Odpisovanie majetku po novom
  21.03.2016 | Mzdy Zmeny v poukázaní 2%
  21.03.2016 | Mzdy Požiadajte zamestnávateľa o ročné zúčtovanie
  21.03.2016 | Mzdy Nové podmienky pre vrátenie nadmerného odpočtu
  21.03.2016 | Mzdy Ako uplatňovať osobitnú úpravu DPH?
  21.03.2016 | Mzdy Dodatočné daňové priznanie po novom
  21.03.2016 | Mzdy Zmeny a vyplnenie tlačiva daňového priznania k dani z právnických osôb za rok 2015
  21.03.2016 | Mzdy Daňové priznanie právnických osôb za rok 2015
  08.02.2016 | Mzdy Nový spôsob určenia výšky niektorých pokút pri správe daní od januára 2016
  08.02.2016 | Mzdy Transferová dokumentácia aj pre tuzemské závislé osoby
  25.01.2016 | Mzdy Uplatňovanie daňových výdavkov pri majetku, ktorý môže mať charakter osobnej potreby
  25.01.2016 | Mzdy Nové nastavenie rozsahu oprávnení autorizovaných osôb pre užívateľov obojsmernej elektronickej komunikácie Portálu FS
  07.01.2016 | Mzdy Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2015 - Platenie preddavkov na daň na rok 2016
  07.01.2016 | Mzdy Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2015 - Výpočet pomernej časti dane a zaplatenie dane
  07.01.2016 | Mzdy Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2015 - Podanie daňového priznania
  05.01.2016 | Mzdy Uplatnenie tvorby opravnej položky a odpisu príslušenstva pohľadávky do daňových výdavkov
  05.01.2016 | Mzdy Uplatňovanie výdavkov na reklamné predmety do daňových výdavkov v roku 2015
  05.01.2016 | Mzdy Zaokrúhľovanie správneho poplatku podľa zákona o správnych poplatkoch
  05.01.2016 | Mzdy Oznamovacia povinnosť podľa zákona o dani z motorových vozidiel
  21.12.2015 | Mzdy Osobitná úprava uplatňovania DPH na základe prijatia platby za dodanie tovaru alebo služby od 01.01.2016
  21.12.2015 | Mzdy Informácia k obojsmernej elektronickej komunikácii medzi správcom dane a daňovým subjektom
  21.12.2015 | Mzdy Zánik daňovej povinnosti pri dani z motorových vozidiel
  01.12.2015 | Mzdy Finančná správa zverejnila tlačivá daňových priznaní pre budúci rok
  01.12.2015 | Mzdy Novinka vo virtuálnej registračnej pokladnici
  01.12.2015 | Mzdy Overovanie identifikačných čísiel pre DPH pridelených v členských štátoch Európskej únie
  01.12.2015 | Mzdy Novela zákona o dani z príjmov, ktorá bude účinná od 01.01.2016 – III. časť
  01.12.2015 | Mzdy Novela zákona o dani z príjmov, ktorá bude účinná od 01.01.2016 – II. časť
  21.10.2015 | Mzdy Novela zákona o dani z príjmov, ktorá bude účinná od 01.01.2016 – I. časť
  21.10.2015 | Mzdy Rozšírenie skupiny výdavkov (nákladov), ktoré budú uznané za daňový výdavok až po ich zaplatení
  21.10.2015 | Mzdy Novela zákona o dani z príjmov priniesla od 01.01.2015 zmeny v odpisoch, lízingu a uplatňovaní nákladov pre automobily zaradené do majetku firmy
  21.10.2015 | Mzdy Návrh novely Zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších
  20.10.2015 | Mzdy Informácia o druhom kole registrácie virtuálnej pokladnice
  20.10.2015 | Mzdy Informácia o oznámení k povinnostiam nadobúdateľa nového dopravného prostriedku (neregistrovaného pre DPH) za protihodnotu v tuzemsku z iného členského štátu z pohľadu zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov
  20.10.2015 | Mzdy Usmernenie k zahrnutiu inventarizačných prebytkov do základu dane z príjmov podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov od 01. 01. 2015
  20.10.2015 | Mzdy Usmernenie k ukladaniu oznámenia o dátume schválenia účtovnej závierky do registra účtovných závierok
  20.10.2015 | Mzdy Informácia k nároku na daňový bonus po ukončení vysokej školy
  20.10.2015 | Mzdy Informácia k oslobodeniu nepeňažného príjmu zo závislej činnosti od 1.1.2015 dosiahnutého formou produktov vlastnej poľnohospodárskej výroby
  20.10.2015 | Mzdy Informácia o novele zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov)
  20.10.2015 | Mzdy Informácia k podávaniu daňového priznania pre zjednodušený režim jednotného kontaktného miesta - Mini One Stop Shop
  19.10.2015 | Mzdy Usmernenie k možnosti účtovnej jednotky považovať sa za mikro účtovnú jednotku pre účtovné obdobie, ktoré začalo 1.1.2014 alebo v priebehu roka 2014
  25.05.2015 | Mzdy Informácia k zmene spôsobu zdaňovania peňažných a nepeňažných plnení poskytnutých poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti s účinnosťou od 1.1. 2015
  05.05.2015 | Mzdy Informácia k zdaňovaniu nepeňažných plnení poskytnutých zamestnávateľom zamestnancovi v nadväznosti na krátenie výdavkov v súlade s § 19 ods. 2 písm. t) zákona o dani z príjmov
  04.05.2015 | Mzdy Informacia k vypĺňaniu tlačiva „Oznámenie platiteľa dane o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou podľa § 43 ods. 11 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
  07.04.2015 | Mzdy Informácia o niektorých sumách potrebných pre výpočet daňovej povinnosti fyzických osôb na rok 2015
  07.04.2015 | Mzdy Spustenie virtuálnej registračnej pokladnice
  26.03.2015 | Mzdy Zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice (ERP) v znení nehorších predpisov
  26.03.2015 | Mzdy Zmeny v zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov
  26.03.2015 | Mzdy Vrátenie časti nadmerného odpočtu pred skončením daňovej kontroly
  26.03.2015 | Mzdy Zníženie hranice pre výnimku pri podávaní súhrnného výkazu v štvrťročných lehotách.
  26.03.2015 | Mzdy Úprava lehoty na podanie kontrolného výkazu
  26.03.2015 | Mzdy Zjednotenie lehoty na podávanie súhrnného výkazu aj pre daňového zástupcu
  26.03.2015 | Mzdy Doplnenie ustanovenia § 49 (odpočítanie dane platiteľom)
  23.03.2015 | Mzdy Ustanovenie § 68b upravuje osobitný režim zdaňovania telekomunikačných služieb, služieb rozhlasového a televízneho vysielania a elektronických služ
  23.03.2015 | Mzdy Ustanovenie § 68a upravuje osobitný režim zdaňovania telekomunikačných služieb, služieb rozhlasového a televízneho vysielania a elektronických služieb
  23.03.2015 | Mzdy Zavedenie osobitnej úpravy uplatňovania dane pre telekomunikačné služby, služby rozhlasového vysielania a televízneho vysielania a elektronické služby.
  16.03.2015 | Mzdy Navrhované zmeny v oblasti medzinárodného zdaňovania na rok 2014
  16.03.2015 | Mzdy Zmeny v ustanoveniach týkajúcich sa určenia miesta dodania
  16.03.2015 | Mzdy Legislatívne zmeny v Zákone o DPH
  16.03.2015 | Mzdy Ostatné legislatívne zmeny v zákone o dani z príjmov 2015
  16.03.2015 | Mzdy Legislatívne zmeny na rok 2015 v oblasti odpisovania
  16.03.2015 | Mzdy Legislatívna zmeny na rok 2015 - Kapitalizácia
  16.03.2015 | Mzdy Nedaňové výdavky - zmena na rok 2015
  16.03.2015 | Mzdy Legislatívne zmeny v oblasti na rok 2015 v oblasti rezerv
  16.03.2015 | Mzdy Legislatívne zmeny na rok 2015 týkajúce sa daňových/nedaňových výdavkov
  16.03.2015 | Mzdy Legislatívne zmeny na rok 2015 týkajúce sa úprav základu dane
  16.03.2015 | Mzdy Novela prináša zmeny v oblasti medzinárodného zdaňovania na rok 2015
  16.03.2015 | Mzdy Ostatné legislatívne zmeny v zdaňovaní FO na rok 2015
  16.03.2015 | Mzdy Ostatné legislatívne zmeny pri zdaňovaní FO na rok 2015
  16.03.2015 | Mzdy Legislatívne zmeny v oblasti oslobodenia príjmov FO na rok 2015
  16.03.2015 | Mzdy Navrhované zmeny v oblasti zdaňovania fyzických osôb na rok 2015
  16.03.2015 | Mzdy Zmeny v oblasti zdaňovania tzv. farmaceutických spoločností a vymedzených príjemcov plnení od týchto spoločností
  16.03.2015 | Mzdy Zmeny vykonané úpravou v rámci finančného a operatívneho prenájmu (lízingu)
  16.03.2015 | Mzdy Novela Zákona o dani z príjmov schválená v roku 2014
  15.03.2015 | Mzdy Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice - Služby podliehajúce evidencii
  15.03.2015 | Mzdy Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice - Konanie o certifikácii
  15.03.2015 | Mzdy Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice
  15.03.2015 | Mzdy Navrhovaná Príloha č. 1 k zákonu č. 289/2008 Z.z.
  15.03.2015 | Mzdy Novela Zákona o účtovníctva II.
  15.03.2015 | Mzdy Novela Zákona o účtovníctva I.
  13.03.2015 | Mzdy Navrhované ostatné opatrenia
  13.03.2015 | Mzdy Navrhované opatrenia v oblasti použitia podielu zaplatenej dane
  13.03.2015 | Mzdy Navrhované opatrenia v oblasti platenia preddavkov na daň a v oblasti podávania daňových priznaní
  13.03.2015 | Mzdy Navrhované opatrenia v oblasti zníženia administratívnej náročnosti a oznamovacej povinnosti
  13.03.2015 | Mzdy Uplatňovanie daňových výdavkov a úpravy základu dane
  13.03.2015 | Mzdy Určovanie zdroja príjmov u daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou
  13.03.2015 | Mzdy Navrhované zmeny v oblasti zdaňovania FO na rok 2014
  13.03.2015 | Mzdy Navrhované zmeny v oblasti zdaňovania fyzických osôb

  Napíšte nám a my Vám pripravíme nezáväznú cenovú ponuku

   ÚčtovníctvoMzdyDaňové poradenstvoAudit

   Adresa

   Audit Tax Consulting, k.s.
   Bajkalská 19B
   832 15 Bratislava
   IČO: 35858907

   Kontakt

   ATC@ATC.SK
   +421 903 414 881
   8:00 – 17:00