Čo prinesie novela zákona o DPH?

/ Dph, Ostatné, Účtovníctvo - ATC.sk

Národná rada Slovenskej republiky dňa 24. apríla 2024 prijala novelu zákona č. 222/2004 o dani z pridanej hodnoty (zákon o DPH). Nižšie uvádzame hlavné oblasti, ktoré schválená novela zákona upravuje.

 

Osobitná úprava pre malé podniky

V nadväznosti na transpozíciu smernice sa s účinnosťou od 1. januára 2025 zavádza nový systém oslobodenia od dane na území Európskej únie pre domáce aj zahraničné malé podniky.

Zahraničná zdaniteľná osoba môže uplatňovať túto úpravu, ak:

 • jej obrat v tuzemsku v prebiehajúcom kalendárnom roku nepresiahne 62 500 eur a súčasne v predchádzajúcom roku nepresiahol 50 000 eur; a zároveň
 • jej ročný obrat v Únii nepresiahol 100 000 eur; a
 • v členskom štáte usadenia jej bude pridelené IČ DPH číslo s príponou EX, ktoré jej bude oznámené pre Slovenskú republiku.

V takomto prípade bude môcť zahraničná zdaniteľná osoba dodávať tovary a služby v tuzemsku s oslobodením od dane bez povinnosti registrácie.

Podobný režim bude platiť aj pre tuzemské zdaniteľné osoby v zahraničí, t. j. musí splniť nasledujúce podmienky:

 • jej ročný obrat v Únii nepresiahne 100 000 eur; a zároveň
 • v členskom štáte, v ktorom chce uplatňovať osobitnú úpravu, nedosahuje stanovený lokálny obrat; a
 • v tuzemsku požiada o pridelenie IČ DPH čísla s príponou EX (a uvedie členské štáty, v ktorých chce danú úpravu využívať).

V členských štátoch, ktoré jej budú oznámené, bude môcť dodávať tovary a služby s oslobodením od dane bez povinnosti registrácie v týchto členských štátoch.

 

Registrácia tuzemských osôb

S účinnosťou od 1. januára 2025 novela mení obdobie, za ktoré sa počíta obrat, ako i výšku obratu na účely povinnej registrácie pre tuzemské osoby. Zavádzajú sa dve hodnoty obratu, ktorých presiahnutím vznikne zdaniteľnej osobe povinnosť registrovať sa pre DPH:

 • Po prekročení obratu 50 000 eur za kalendárny rok – zdaniteľná osoba sa stane platiteľom od prvého dňa roka nasledujúceho po kalendárnom roku, v ktorom tento obrat presiahla.
 • Po prekročení obratu 62 500 eur za kalendárny rok – zdaniteľná osoba sa stane platiteľom dňom presiahnutia tohto obratu.

Zároveň sa mení aj registračné konanie. Okrem iného sa skracuje lehota na podanie žiadosti o registráciu na 5 dní a zdaniteľná osoba sa po novom stane platiteľom odo dňa, keď nastane skutočnosť, na základe ktorej sa stala platiteľom (predtým na základe rozhodnutia vydaného daňovým úradom). Podmienky dobrovoľnej registrácie zostávajú nezmenené.

 

Registrácia zahraničných osôb

S účinnosťou od 1. januára 2025 sa tiež menia ustanovenia upravujúce povinnosť registrácie zahraničných osôb. Zahraničná osoba sa po novom stane platiteľom dane uskutočnením zdaniteľného obchodu, ktorý je predmetom dane a ktorý jej zakladá povinnosť registrácie. V súčasnosti sa zahraničná osoba stala platiteľom dane až na základe rozhodnutia vydaného daňovým úradom. Aj v tomto prípade sa mení registračné konanie. Okrem iného sa doplnila lehota 5 dní, dokedy je zahraničná osoba povinná podať žiadosť o registráciu pre DPH. Doplnila sa aj lehota 10 dní pre daňový úrad, dokedy má zaregistrovať platiteľa a prideliť mu číslo DPH. Tiež sa zavádza, že zahraničná osoba môže podať žiadosť o zrušenie registrácie pre daň najskôr po uplynutí jedného kalendárneho roka odo dňa, keď sa stala platiteľom.

V znení účinnom do 31.12.2024 sa zahraničné osoby musia registrovať pre daň Daňovému úradu Bratislava pred začatím vykonávania činnosti, ktorá je predmetom dane. Po novom sa tieto zahraničné osoby musia registrovať až keď nastane jedna z vyššie uvedených skutočností.

 

Oneskorená registrácia pre DPH

S účinnosťou od 1. januára 2025 sa zásadne mení ustanovenie zákona, ktoré upravuje oneskorenú registráciu pre DPH.

V prípade, ak si platiteľ nesplnil registračnú povinnosť pre daň podľa § 4 alebo § 5 alebo podal túto žiadosť oneskorene, je povinný oneskorene podať daňové priznania a kontrolné výkazy. Tie musia byť podané v chronologickom poradí od prvého obdobia, za ktoré ich nepodal, z dôvodu nesplnenia registračnej povinnosti v zákonom ustanovenej lehote.

Doterajšia právna úprava umožňovala podať zdaniteľnej osobe jedno „mimoriadne“ daňové priznanie, v ktorom vykázala všetky tieto transakcie. Touto zmenou sa výrazne zvýši administratívna záťaž daňových subjektov pri oneskorenej registrácii. Neskoré podania daňových výkazov navyše podliehajú sankciám.

 

Leasing

Dochádza k zmene daňového posúdenia nájomných zmlúv s dojednanou opciou kúpy odovzdaného tovaru nájomcom. Ide o zmluvy, pri ktorých uzatvorení využitie opcie kúpy predstavuje jedinú racionálnu voľbu pre nájomcu. Takéto dodanie sa už nebude považovať za dodanie služby, pri ktorom sa DPH platila počas celej doby nájmu. Po novom pôjde o dodanie tovaru, pri ktorom je potrebné odviesť daň z celej hodnoty nájmu už na začiatku zmluvy pri odovzdaní tovaru nájomcovi.

Táto zmena bude mať dosah najmä na leasingové spoločnosti, preto odporúčame dôkladne zanalyzovať doterajšie nastavenie zmluvných podmienok.

Zmena doterajšieho daňového posúdenia odovzdania tovaru na základe nájomnej (resp. obdobnej) zmluvy s dojednanou opciou kúpy sa má aplikovať až na zmluvy uzatvorené od 1. 1. 2025.

 

Samozdanenie pri dovoze

Zavádza sa možnosť uplatniť samozdanenie pri dovoze tovaru z tretích štátov do tuzemska. Nový mechanizmus v praxi odstráni povinnosť platiť dovoznú daň pre vybrané subjekty.

Podmienky na uplatnenie samozdanenia:

 • podnikateľ (resp. deklarant konajúci v postavení nepriameho zástupcu) musí byť registrovaným platiteľom DPH a
 • musí mať na Slovensku účinný štatút schváleného hospodárskeho subjektu podľa colných predpisov.

Účinnosť tejto úpravy sa posunula na roky 2025 a 2026. Od 1. júla 2025 bude môcť uplatniť samozdanenie pri dovoze tovaru platiteľ usadený v SR, na ktorého účet sa podáva colné vyhlásenie a ktorý spĺňa stanovené podmienky. Postup samozdanenia teda prvýkrát použije na dovoz tovaru, pri ktorom daňová povinnosť vznikla po 30. júni 2025. Pre platiteľa, na ktorého účet sa podáva colné vyhlásenie v rámci centralizovaného colného konania, je inštitút samozdanenia účinný až od 1. januára 2026.

 

Odpočítanie DPH aj na základe iného dokladu ako faktúry

Novelou sa od 1. januára 2025 zavádza aj možnosť odpočítania dane pri nadobudnutí tovaru z iného členského štátu EÚ aj na základe iného dokladu ako faktúry, ak nie je faktúra k dispozícii. Platiteľ však bude povinný týmito inými dokladmi preukázať reálne uskutočnenie nadobudnutia tovaru, ako aj výšku daňovej povinnosti.

 

Ostatné zmeny

Tuzemskí poskytovatelia platobných služieb – novela zaviedla povinnosť pre tuzemských poskytovateľov platobných služieb sprístupniť FR SR záznamy, ktoré sú povinní viesť. Poskytovatelia musia tieto záznamy sprístupniť na základe výzvy daňového úradu, ak neboli sprístupnené v ustanovenej lehote alebo boli neúplné alebo nesprávne. Nesplnenie tejto povinnosti sa bude považovať za správny delikt podľa daňového poriadku. Táto povinnosť bude účinná dňom vyhlásenia novely zákona.

Znížená sadzba dane – so zámerom odstrániť ťažkosti, ktoré v súvislosti s aktuálnym znením ustanovenia priniesla aplikačná prax, dôjde od 1. júla 2024 k úprave podmienok uplatňovania zníženej sadzby dane na dodania uskutočňované registrovanými sociálnymi podnikmi.

Služby dodávané členom (tzv. cost-sharing) – taktiež sa od 1. júla 2024 zúži uplatňovanie oslobodenia od dane poskytovaného právnickou osobou len na prípady, ak všetci členovia tejto osoby uskutočňujú výlučne plnenia oslobodené od dane z dôvodu verejného záujmu alebo činnosť, ktorá nie je oslobodená od dane. Táto zmena zasiahne najmä finančný sektor, ktorý toto oslobodenie využíval.

Dodatočná lehota 5 dní – v prípade, že platiteľ nebude mať v čase uplynutia lehoty na splnenie určitých povinností ustanovených zákonom o DPH (vyhotovenie faktúry, podanie daňového priznania, podanie kontrolného výkazu) pridelené IČ DPH, ustanovuje sa mu dodatočná lehota 5 dní od doručenia rozhodnutia o registrácii na ich splnenie.

Neuhradené záväzky – spresňuje sa, že povinnosť vrátiť daň pri neuhradených záväzkoch nastáva až v zdaňovacom období, v ktorom nastane 101. deň po splatnosti.

Úprava miesta dodania služieb – menia sa pravidlá určenia miesta dodania vymedzených služieb dodaných nezdaniteľnej osobe (kultúrnych, umeleckých, športových, vedeckých, vzdelávacích, zábavných a iných podobných služieb), ak sú tieto služby vysielané online alebo sú inak virtuálne sprístupnené.

Zjednodušené faktúry – znižuje sa suma, pri ktorej sa doklad vyhotovený e-kasou považuje za zjednodušenú faktúru z 1 000 eur, resp. 1 600 eur na 400 eur.

Krádež – rozširuje sa povinnosť vrátiť odpočítanú daň pri krádeži na akékoľvek nezákonné odňatie tovaru.


Chcete sa o téme dozvedieť viac? Napíšte nám.

  Archív

  27.12.2023 | Dph, Ostatné, Účtovníctvo Daňové dopady konsolidačného balíčka
  27.12.2023 | Dph, Ostatné, Účtovníctvo Opatrenia zamerané na zlepšenie stavu verejných financií
  23.11.2023 | Dph, Ostatné, Účtovníctvo Vyplatenie 13. dôchodkov penzistom v roku 2023
  23.11.2023 | Dph, Ostatné, Účtovníctvo Informácia k úhrade správneho poplatku pre subjekty komunikujúce elektronicky
  10.10.2023 | Dph, Ostatné, Účtovníctvo Zníženie odvodov zamestnávateľom v poľnohospodárstve a potravinárskom priemysle
  10.10.2023 | Dph, Ostatné, Účtovníctvo Zvýšenie sumy stravného od 01. 10. 2023
  18.09.2023 | Dph, Ostatné, Účtovníctvo Zvýšenie minimálnych odvodov SZČO od 01. januára 2024
  18.09.2023 | Dph, Ostatné, Účtovníctvo Zvýšenie minimálnej mzdy od 01. januára 2024
  08.08.2023 | Dph, Ostatné, Účtovníctvo Zvýšenie sumy životného minima od 01. júla 2023 do 30. júna 2024
  08.08.2023 | Dph, Ostatné, Účtovníctvo Ukončenie vyplácania pandemického ošetrovného od 1. septembra 2023
  08.08.2023 | Dph, Ostatné, Účtovníctvo Príjmy z prenájmu nehnuteľnosti z pohľadu zákona o dani z príjmov
  08.08.2023 | Dph, Ostatné, Účtovníctvo Technické zhodnotenie prenajatej nehnuteľnosti z pohľadu zákona o dani z príjmov
  02.07.2023 | Dph, Ostatné, Účtovníctvo Mimoriadne zvýšenie dôchodkov od 01. 07. 2023
  02.07.2023 | Dph, Ostatné, Účtovníctvo Zvýšenie sumy stravného od 01. 06. 2023
  02.07.2023 | Dph, Ostatné, Účtovníctvo Platenie preddavkov na daň v preddavkovom období od 01.04.2023 do 02.04.2024
  02.07.2023 | Dph, Ostatné, Účtovníctvo Zvýšenie náhrady za používanie súkromného motorového vozidla pri pracovnej ceste od 1. apríla 2023
  11.04.2023 | Dph, Ostatné, Účtovníctvo Daňový aspekt postúpenej pohľadávky u fyzickej osoby s príjmami podľa § 6 Zákona o dani z príjmov
  06.04.2023 | Dph, Ostatné, Účtovníctvo Poukázanie podielu zaplatenej dane u fyzickej osoby za rok 2022
  13.03.2023 | Dph, Ostatné, Účtovníctvo Povinnosti pre poskytovateľov platobných služieb vyplývajúce zo zákona o dani z pridanej hodnoty
  13.03.2023 | Dph, Ostatné, Účtovníctvo Odpočítanie daňovej straty v daňovom priznaní k dani z príjmov právnickej osoby a dani z príjmov fyzickej osoby typ B za rok 2022
  06.02.2023 | Dph, Ostatné, Účtovníctvo Minimálny preddavok na zdravotné poistenie od januára 2023
  06.02.2023 | Dph, Ostatné, Účtovníctvo Nová povinnosť zamestnávateľov voči Sociálnej poisťovni od 1. januára 2023
  31.01.2023 | Dph, Ostatné, Účtovníctvo Oprava odpočítanej dane pri úplnom alebo čiastočnom nezaplatení protihodnoty za tovar alebo službu podľa §53b zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
  31.01.2023 | Dph, Ostatné, Účtovníctvo Zmeny v registračných ustanoveniach v zákone č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
  27.01.2023 | Dph, Ostatné, Účtovníctvo Komentár k zákonu o dani z príjmov k 1.1.2023
  21.12.2022 | Dph, Ostatné, Účtovníctvo Zvýšenie sumy stravného od 01. 01. 2023
  21.12.2022 | Dph, Ostatné, Účtovníctvo Zvýšenie minimálnej mzdy od 01.01.2023
  15.08.2022 | Dph, Ostatné, Účtovníctvo Nové pravidlá pre výpočet indexu daňovej spoľahlivosti
  15.08.2022 | Dph, Ostatné, Účtovníctvo Účtovné a daňové dopady zaokrúhľovania cien platených v hotovosti
  15.08.2022 | Dph, Ostatné, Účtovníctvo Zvýšenie sumy stravného a sumy za každý 1 km jazdy od 1. septembra 2022
  15.08.2022 | Dph, Ostatné, Účtovníctvo Znížená sadzba DPH vo výške 5 % od 1. januára 2023
  08.02.2022 | Dph, Ostatné, Účtovníctvo Zákon o dani z príjmov - 2. časť
  08.02.2022 | Dph, Ostatné, Účtovníctvo Zákon o dani z príjmov - 1. časť
  13.01.2022 | Dph, Ostatné, Účtovníctvo Výhody uplatnenia statusu mikrodaňovníka od roku 2021
  13.01.2022 | Dph, Ostatné, Účtovníctvo Daňové aspekty testovania zamestnancov na ochorenie COVID-19
  23.11.2021 | Dph, Ostatné, Účtovníctvo Sumy daňového bonusu na vyživované dieťa za rok 2021 a 2022
  23.11.2021 | Dph, Ostatné, Účtovníctvo Oslobodenie príjmov z predaja akcií a obchodných podielov u právnických osôb
  09.11.2021 | Dph, Ostatné, Účtovníctvo Dočkali sme sa? Obojstranná elektronická komunikácia od 1. januára 2022
  09.11.2021 | Dph, Ostatné, Účtovníctvo Účtovné a daňové odpisy v jednoduchom účtovníctve
  09.11.2021 | Dph, Ostatné, Účtovníctvo Jednotný spôsob oslobodenia od dane z príjmov pri zabezpečení stravovania od 1.1.2022
  09.11.2021 | Dph, Ostatné, Účtovníctvo Osobitné oznamovanie bankových účtov platiteľmi DPH
  19.10.2021 | Dph, Ostatné, Účtovníctvo Novela zákona o DPH a Daňového poriadku
  25.02.2021 | Dph, Ostatné, Účtovníctvo Gastrolístky áno či nie po novom od 1.3.2021
  27.11.2020 | Dph, Ostatné, Účtovníctvo Daňové výdavky 2020 - Kedy a za akých podmienok si uplatniť daňové výdavky – časť 3/3
  27.11.2020 | Dph, Ostatné, Účtovníctvo Daňové výdavky 2020 - Kedy a za akých podmienok si uplatniť daňové výdavky – časť 2/3
  27.11.2020 | Dph, Ostatné, Účtovníctvo Daňové výdavky 2020 - Kedy a za akých podmienok si uplatniť daňové výdavky - časť 1/3
  12.10.2020 | Dph, Ostatné, Účtovníctvo Dôležité termíny pre opatrenia v oblasti dane z príjmov
  12.10.2020 | Dph, Ostatné, Účtovníctvo Povinné a nadštandardné lekárske preventívne prehliadky
  12.10.2020 | Dph, Ostatné, Účtovníctvo Dávka tehotenské a tehotenské štipendium od roku 2021
  07.10.2020 | Dph, Ostatné, Účtovníctvo Čo prinesie koniec prechodného obdobia pre tzv. „Brexit“
  07.10.2020 | Dph, Ostatné, Účtovníctvo Zmeny v podmienkach pre overenie účtovnej závierky audítorom
  07.10.2020 | Dph, Ostatné, Účtovníctvo Príspevky na športovú činnosť dieťaťa
  11.08.2020 | Dph, Ostatné, Účtovníctvo Vplyv koronakrízy na vyrovnanie preddavkov na DPPO
  11.08.2020 | Dph, Ostatné, Účtovníctvo Možnosť zvýšenia výdavkov na spotrebu PHL o 20 %
  11.06.2020 | Dph, Ostatné, Účtovníctvo KORONAVÍRUS - vykázanie daňovej straty v daňovom priznaní za rok 2019
  11.06.2020 | Dph, Ostatné, Účtovníctvo KORONAVÍRUS - pandemické ošetrovné od 1. júna 2020
  29.04.2020 | Dph, Ostatné, Účtovníctvo KORONAVÍRUS - špeciálna úprava odpočtu daňovej straty
  24.04.2020 | Dph, Ostatné, Účtovníctvo KORONAVÍRUS - poskytovanie finančného príspevku v rámci projektu „PRVÁ POMOC“
  26.03.2020 | Dph, Ostatné, Účtovníctvo KORONAVÍRUS - úprava podmienok nároku na nemocenské a ošetrovné
  24.03.2020 | Dph, Ostatné, Účtovníctvo KORONAVÍRUS - opatrenia v oblasti dane z príjmov
  11.02.2020 | Dph, Ostatné, Účtovníctvo Zmena v odpisovaní elektromobilov už aj za zdaňovacie obdobie 2019
  06.02.2020 | Dph, Ostatné, Účtovníctvo Zásielkový predaj z pohľadu dane z pridanej hodnoty
  21.01.2020 | Dph, Ostatné, Účtovníctvo Zmeny a doplnenia zákona o účtovníctva pre rok 2020
  16.01.2020 | Dph, Ostatné, Účtovníctvo Daň z motorových vozidiel za rok 2019
  01.01.2020 | Dph, Ostatné, Účtovníctvo Zmeny zákona o DPH od 1. januára 2020
  07.10.2019 | Dph, Ostatné, Účtovníctvo Zníženie sadzby DPH na 10 % na vybrané druhy tovarov
  16.09.2019 | Dph, Ostatné, Účtovníctvo Nové pravidlá uplatňovania DPH pri poukazoch (s účinnosťou od 1.10.2019)
  28.08.2019 | Dph, Ostatné, Účtovníctvo Vzor pokladničného dokladu na predajnom mieste
  28.08.2019 | Dph, Ostatné, Účtovníctvo Paušalizácia cestovných náhrad
  15.07.2019 | Dph, Ostatné, Účtovníctvo Pokladnica e-kasa klient po 1. júli 2019
  19.06.2019 | Dph, Ostatné, Účtovníctvo Zvýšenie sumy stravného od 1.7.2019
  15.06.2019 | Dph, Ostatné, Účtovníctvo Zvýšenie základnej náhrady za každý 1 km jazdy
  30.05.2019 | Dph, Ostatné, Účtovníctvo Lehoty uchovávania účtovných záznamov (zmeny v archivácii od 1.1.2018)
  30.05.2019 | Dph, Ostatné, Účtovníctvo Účtovné záznamy a ich formy
  23.05.2019 | Dph, Ostatné, Účtovníctvo Výdavky na reklamné predmety
  20.05.2019 | Dph, Ostatné, Účtovníctvo Odpočítanie dane z kúpy hnuteľného investičného majetku
  13.05.2019 | Dph, Ostatné, Účtovníctvo Náležitosti faktúry ako účtovného a daňového dokladu
  09.05.2019 | Dph, Ostatné, Účtovníctvo Poskytovanie príspevkov na rekreáciu zamestnancov
  12.03.2019 | Dph, Ostatné, Účtovníctvo Sadzby DPH v členských štátoch EÚ podľa stavu z 1.1.2019
  23.02.2019 | Dph, Ostatné, Účtovníctvo Znížená sadzba DPH od januára 2019 nielen na ubytovacie služby
  22.12.2018 | Dph, Ostatné, Účtovníctvo Novely zákona o dani z príjmov schválené v roku 2018
  14.12.2018 | Dph, Ostatné, Účtovníctvo Zmeny zákona o DPH od 1. januára 2019
  19.11.2018 | Dph, Ostatné, Účtovníctvo Toto za vás účtovníčka neurobí
  09.01.2018 | Dph, Ostatné, Účtovníctvo Maximálny mesačný vymeriavací základ pre sociálne poistenie
  09.01.2018 | Dph, Ostatné, Účtovníctvo S účinnosťou od 1.1.2018 sa nariadením vlády upravila výška minimálnej mzdy
  05.12.2016 | Dph, Ostatné, Účtovníctvo Zmeny v sociálnom poistení od 1.1.2017
  02.12.2016 | Dph, Ostatné, Účtovníctvo Novela zákona o DPH
  02.12.2016 | Dph, Ostatné, Účtovníctvo Elektronické schránky právnických osôb
  13.10.2016 | Dph, Ostatné, Účtovníctvo Záruky za colný dlh (UCC)
  13.09.2016 | Dph, Ostatné, Účtovníctvo Nárok na daňový bonus
  13.09.2016 | Dph, Ostatné, Účtovníctvo Zahraničný cestovný príkaz
  08.09.2016 | Dph, Ostatné, Účtovníctvo Zdaňovanie príležitostných príjmov
  08.09.2016 | Dph, Ostatné, Účtovníctvo Limity pre dovoz tovaru na osobnú spotrebu
  17.08.2016 | Dph, Ostatné, Účtovníctvo Povinná aktivácia schránok právnických osôb
  09.08.2016 | Dph, Ostatné, Účtovníctvo Výška životného minima a exekúcie
  09.08.2016 | Dph, Ostatné, Účtovníctvo Platenie odvodov v Sociálnej poisťovni SZČO od 1.7.2016
  22.07.2016 | Dph, Ostatné, Účtovníctvo Informácia k VYHLÁŠKE MF SR č. 188/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje počet vydaných pokladničných dokladov na účely používania virtuálnej registračnej pokladnice
  22.07.2016 | Dph, Ostatné, Účtovníctvo Informácia k uplatneniu odplaty (provízie) za sprostredkovanie do základu dane
  22.07.2016 | Dph, Ostatné, Účtovníctvo Finančná správa zriadila colnícku nonstop linku pre verejnosť
  30.05.2016 | Dph, Ostatné, Účtovníctvo Nový únijný colný kódex
  30.05.2016 | Dph, Ostatné, Účtovníctvo Zmeny v kontrolnom výkaze DPH
  30.05.2016 | Dph, Ostatné, Účtovníctvo Výmaz platiteľa dane zo zoznamu rizikových platiteľov DPH
  30.05.2016 | Dph, Ostatné, Účtovníctvo Postup správcu dane pri daňových nedoplatkoch
  05.05.2016 | Dph, Ostatné, Účtovníctvo Odpisovanie majetku po novom od 01.01.2016
  05.05.2016 | Dph, Ostatné, Účtovníctvo Nové podmienky pre vrátenie nadmerného odpočtu od 01.01.2016
  21.03.2016 | Dph, Ostatné, Účtovníctvo Registrácia zahraničnej osoby po 1.1.2016
  21.03.2016 | Dph, Ostatné, Účtovníctvo Odpisovanie majetku po novom
  21.03.2016 | Dph, Ostatné, Účtovníctvo Zmeny v poukázaní 2%
  21.03.2016 | Dph, Ostatné, Účtovníctvo Požiadajte zamestnávateľa o ročné zúčtovanie
  21.03.2016 | Dph, Ostatné, Účtovníctvo Nové podmienky pre vrátenie nadmerného odpočtu
  21.03.2016 | Dph, Ostatné, Účtovníctvo Ako uplatňovať osobitnú úpravu DPH?
  21.03.2016 | Dph, Ostatné, Účtovníctvo Dodatočné daňové priznanie po novom
  21.03.2016 | Dph, Ostatné, Účtovníctvo Zmeny a vyplnenie tlačiva daňového priznania k dani z právnických osôb za rok 2015
  21.03.2016 | Dph, Ostatné, Účtovníctvo Daňové priznanie právnických osôb za rok 2015
  08.02.2016 | Dph, Ostatné, Účtovníctvo Nový spôsob určenia výšky niektorých pokút pri správe daní od januára 2016
  08.02.2016 | Dph, Ostatné, Účtovníctvo Transferová dokumentácia aj pre tuzemské závislé osoby
  25.01.2016 | Dph, Ostatné, Účtovníctvo Uplatňovanie daňových výdavkov pri majetku, ktorý môže mať charakter osobnej potreby
  25.01.2016 | Dph, Ostatné, Účtovníctvo Nové nastavenie rozsahu oprávnení autorizovaných osôb pre užívateľov obojsmernej elektronickej komunikácie Portálu FS
  07.01.2016 | Dph, Ostatné, Účtovníctvo Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2015 - Platenie preddavkov na daň na rok 2016
  07.01.2016 | Dph, Ostatné, Účtovníctvo Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2015 - Výpočet pomernej časti dane a zaplatenie dane
  07.01.2016 | Dph, Ostatné, Účtovníctvo Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2015 - Podanie daňového priznania
  05.01.2016 | Dph, Ostatné, Účtovníctvo Uplatnenie tvorby opravnej položky a odpisu príslušenstva pohľadávky do daňových výdavkov
  05.01.2016 | Dph, Ostatné, Účtovníctvo Uplatňovanie výdavkov na reklamné predmety do daňových výdavkov v roku 2015
  05.01.2016 | Dph, Ostatné, Účtovníctvo Zaokrúhľovanie správneho poplatku podľa zákona o správnych poplatkoch
  05.01.2016 | Dph, Ostatné, Účtovníctvo Oznamovacia povinnosť podľa zákona o dani z motorových vozidiel
  21.12.2015 | Dph, Ostatné, Účtovníctvo Osobitná úprava uplatňovania DPH na základe prijatia platby za dodanie tovaru alebo služby od 01.01.2016
  21.12.2015 | Dph, Ostatné, Účtovníctvo Informácia k obojsmernej elektronickej komunikácii medzi správcom dane a daňovým subjektom
  21.12.2015 | Dph, Ostatné, Účtovníctvo Zánik daňovej povinnosti pri dani z motorových vozidiel
  01.12.2015 | Dph, Ostatné, Účtovníctvo Finančná správa zverejnila tlačivá daňových priznaní pre budúci rok
  01.12.2015 | Dph, Ostatné, Účtovníctvo Novinka vo virtuálnej registračnej pokladnici
  01.12.2015 | Dph, Ostatné, Účtovníctvo Overovanie identifikačných čísiel pre DPH pridelených v členských štátoch Európskej únie
  01.12.2015 | Dph, Ostatné, Účtovníctvo Novela zákona o dani z príjmov, ktorá bude účinná od 01.01.2016 – III. časť
  01.12.2015 | Dph, Ostatné, Účtovníctvo Novela zákona o dani z príjmov, ktorá bude účinná od 01.01.2016 – II. časť
  21.10.2015 | Dph, Ostatné, Účtovníctvo Novela zákona o dani z príjmov, ktorá bude účinná od 01.01.2016 – I. časť
  21.10.2015 | Dph, Ostatné, Účtovníctvo Rozšírenie skupiny výdavkov (nákladov), ktoré budú uznané za daňový výdavok až po ich zaplatení
  21.10.2015 | Dph, Ostatné, Účtovníctvo Novela zákona o dani z príjmov priniesla od 01.01.2015 zmeny v odpisoch, lízingu a uplatňovaní nákladov pre automobily zaradené do majetku firmy
  21.10.2015 | Dph, Ostatné, Účtovníctvo Návrh novely Zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších
  20.10.2015 | Dph, Ostatné, Účtovníctvo Informácia o druhom kole registrácie virtuálnej pokladnice
  20.10.2015 | Dph, Ostatné, Účtovníctvo Informácia o oznámení k povinnostiam nadobúdateľa nového dopravného prostriedku (neregistrovaného pre DPH) za protihodnotu v tuzemsku z iného členského štátu z pohľadu zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov
  20.10.2015 | Dph, Ostatné, Účtovníctvo Usmernenie k zahrnutiu inventarizačných prebytkov do základu dane z príjmov podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov od 01. 01. 2015
  20.10.2015 | Dph, Ostatné, Účtovníctvo Usmernenie k ukladaniu oznámenia o dátume schválenia účtovnej závierky do registra účtovných závierok
  20.10.2015 | Dph, Ostatné, Účtovníctvo Informácia k nároku na daňový bonus po ukončení vysokej školy
  20.10.2015 | Dph, Ostatné, Účtovníctvo Informácia k oslobodeniu nepeňažného príjmu zo závislej činnosti od 1.1.2015 dosiahnutého formou produktov vlastnej poľnohospodárskej výroby
  20.10.2015 | Dph, Ostatné, Účtovníctvo Informácia o novele zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov)
  20.10.2015 | Dph, Ostatné, Účtovníctvo Informácia k podávaniu daňového priznania pre zjednodušený režim jednotného kontaktného miesta - Mini One Stop Shop
  19.10.2015 | Dph, Ostatné, Účtovníctvo Usmernenie k možnosti účtovnej jednotky považovať sa za mikro účtovnú jednotku pre účtovné obdobie, ktoré začalo 1.1.2014 alebo v priebehu roka 2014
  25.05.2015 | Dph, Ostatné, Účtovníctvo Informácia k zmene spôsobu zdaňovania peňažných a nepeňažných plnení poskytnutých poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti s účinnosťou od 1.1. 2015
  05.05.2015 | Dph, Ostatné, Účtovníctvo Informácia k zdaňovaniu nepeňažných plnení poskytnutých zamestnávateľom zamestnancovi v nadväznosti na krátenie výdavkov v súlade s § 19 ods. 2 písm. t) zákona o dani z príjmov
  04.05.2015 | Dph, Ostatné, Účtovníctvo Informacia k vypĺňaniu tlačiva „Oznámenie platiteľa dane o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou podľa § 43 ods. 11 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
  07.04.2015 | Dph, Ostatné, Účtovníctvo Informácia o niektorých sumách potrebných pre výpočet daňovej povinnosti fyzických osôb na rok 2015
  07.04.2015 | Dph, Ostatné, Účtovníctvo Spustenie virtuálnej registračnej pokladnice
  26.03.2015 | Dph, Ostatné, Účtovníctvo Zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice (ERP) v znení nehorších predpisov
  26.03.2015 | Dph, Ostatné, Účtovníctvo Zmeny v zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov
  26.03.2015 | Dph, Ostatné, Účtovníctvo Vrátenie časti nadmerného odpočtu pred skončením daňovej kontroly
  26.03.2015 | Dph, Ostatné, Účtovníctvo Zníženie hranice pre výnimku pri podávaní súhrnného výkazu v štvrťročných lehotách.
  26.03.2015 | Dph, Ostatné, Účtovníctvo Úprava lehoty na podanie kontrolného výkazu
  26.03.2015 | Dph, Ostatné, Účtovníctvo Zjednotenie lehoty na podávanie súhrnného výkazu aj pre daňového zástupcu
  26.03.2015 | Dph, Ostatné, Účtovníctvo Doplnenie ustanovenia § 49 (odpočítanie dane platiteľom)
  23.03.2015 | Dph, Ostatné, Účtovníctvo Ustanovenie § 68b upravuje osobitný režim zdaňovania telekomunikačných služieb, služieb rozhlasového a televízneho vysielania a elektronických služ
  23.03.2015 | Dph, Ostatné, Účtovníctvo Ustanovenie § 68a upravuje osobitný režim zdaňovania telekomunikačných služieb, služieb rozhlasového a televízneho vysielania a elektronických služieb
  23.03.2015 | Dph, Ostatné, Účtovníctvo Zavedenie osobitnej úpravy uplatňovania dane pre telekomunikačné služby, služby rozhlasového vysielania a televízneho vysielania a elektronické služby.
  16.03.2015 | Dph, Ostatné, Účtovníctvo Navrhované zmeny v oblasti medzinárodného zdaňovania na rok 2014
  16.03.2015 | Dph, Ostatné, Účtovníctvo Zmeny v ustanoveniach týkajúcich sa určenia miesta dodania
  16.03.2015 | Dph, Ostatné, Účtovníctvo Legislatívne zmeny v Zákone o DPH
  16.03.2015 | Dph, Ostatné, Účtovníctvo Ostatné legislatívne zmeny v zákone o dani z príjmov 2015
  16.03.2015 | Dph, Ostatné, Účtovníctvo Legislatívne zmeny na rok 2015 v oblasti odpisovania
  16.03.2015 | Dph, Ostatné, Účtovníctvo Legislatívna zmeny na rok 2015 - Kapitalizácia
  16.03.2015 | Dph, Ostatné, Účtovníctvo Nedaňové výdavky - zmena na rok 2015
  16.03.2015 | Dph, Ostatné, Účtovníctvo Legislatívne zmeny v oblasti na rok 2015 v oblasti rezerv
  16.03.2015 | Dph, Ostatné, Účtovníctvo Legislatívne zmeny na rok 2015 týkajúce sa daňových/nedaňových výdavkov
  16.03.2015 | Dph, Ostatné, Účtovníctvo Legislatívne zmeny na rok 2015 týkajúce sa úprav základu dane
  16.03.2015 | Dph, Ostatné, Účtovníctvo Novela prináša zmeny v oblasti medzinárodného zdaňovania na rok 2015
  16.03.2015 | Dph, Ostatné, Účtovníctvo Ostatné legislatívne zmeny v zdaňovaní FO na rok 2015
  16.03.2015 | Dph, Ostatné, Účtovníctvo Ostatné legislatívne zmeny pri zdaňovaní FO na rok 2015
  16.03.2015 | Dph, Ostatné, Účtovníctvo Legislatívne zmeny v oblasti oslobodenia príjmov FO na rok 2015
  16.03.2015 | Dph, Ostatné, Účtovníctvo Navrhované zmeny v oblasti zdaňovania fyzických osôb na rok 2015
  16.03.2015 | Dph, Ostatné, Účtovníctvo Zmeny v oblasti zdaňovania tzv. farmaceutických spoločností a vymedzených príjemcov plnení od týchto spoločností
  16.03.2015 | Dph, Ostatné, Účtovníctvo Zmeny vykonané úpravou v rámci finančného a operatívneho prenájmu (lízingu)
  16.03.2015 | Dph, Ostatné, Účtovníctvo Novela Zákona o dani z príjmov schválená v roku 2014
  15.03.2015 | Dph, Ostatné, Účtovníctvo Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice - Služby podliehajúce evidencii
  15.03.2015 | Dph, Ostatné, Účtovníctvo Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice - Konanie o certifikácii
  15.03.2015 | Dph, Ostatné, Účtovníctvo Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice
  15.03.2015 | Dph, Ostatné, Účtovníctvo Navrhovaná Príloha č. 1 k zákonu č. 289/2008 Z.z.
  15.03.2015 | Dph, Ostatné, Účtovníctvo Novela Zákona o účtovníctva II.
  15.03.2015 | Dph, Ostatné, Účtovníctvo Novela Zákona o účtovníctva I.
  13.03.2015 | Dph, Ostatné, Účtovníctvo Navrhované ostatné opatrenia
  13.03.2015 | Dph, Ostatné, Účtovníctvo Navrhované opatrenia v oblasti použitia podielu zaplatenej dane
  13.03.2015 | Dph, Ostatné, Účtovníctvo Navrhované opatrenia v oblasti platenia preddavkov na daň a v oblasti podávania daňových priznaní
  13.03.2015 | Dph, Ostatné, Účtovníctvo Navrhované opatrenia v oblasti zníženia administratívnej náročnosti a oznamovacej povinnosti
  13.03.2015 | Dph, Ostatné, Účtovníctvo Uplatňovanie daňových výdavkov a úpravy základu dane
  13.03.2015 | Dph, Ostatné, Účtovníctvo Určovanie zdroja príjmov u daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou
  13.03.2015 | Dph, Ostatné, Účtovníctvo Navrhované zmeny v oblasti zdaňovania FO na rok 2014
  13.03.2015 | Dph, Ostatné, Účtovníctvo Navrhované zmeny v oblasti zdaňovania fyzických osôb

  Napíšte nám a my Vám pripravíme nezáväznú cenovú ponuku

   ÚčtovníctvoMzdyDaňové poradenstvoAudit

   Adresa

   Audit Tax Consulting, k.s.
   Bajkalská 19B
   832 15 Bratislava
   IČO: 35858907

   Kontakt

   ATC@ATC.SK
   +421 903 414 881
   8:00 – 17:00