Zákon o dani z príjmov – 1. časť

/ Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo - ATC.sk

Zákon o dani z príjmov bol počas roka niekoľkokrát novelizovaný. Niektoré legislatívne zmeny nadobudli účinnosť počas roka 2021, najrozsiahlejšia časť zmien nadobúda účinnosť od 1. 1. 2022.

Najpočetnejšie zmeny priniesli priame novely zákona o dani z príjmov, najmä vládne návrhy noviel. Schválené zmeny sú zamerané predovšetkým na nasledovné oblasti:

 • úpravu rozsahu oslobodených príjmov u zamestnanca zo závislej činnosti v súvislosti so stravovaním, ktoré zamestnancovi zabezpečuje zamestnávateľ podľa § 152 Zákonníka práce,
 • zvýšenie sumy daňového bonusu na vyživované dieťa, vylúčenie súbehu zvýšeného daňového bonusu s poberaním dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa a spresnenie s ohľadom na vek dieťaťa
 • poukazovanie podielu zaplatenej dane v nadväznosti na pokračujúce odbúravanie administratívnej záťaže fyzických osôb a právnických osôb prostredníctvom tzv. tretej vlny znižovania administratívnej záťaže
 • rozšírenie oslobodených príjmov (výnosov) v súvislosti so zavedením režimu skrátenej práce „Kurzarbeit“ do slovenského právneho poriadku,
 • zavedenie nového nástroja za účelom podpory investícií s vyššou pridanou hodnotou,
 • zníženie administratívnej záťaže fyzických osôb s príjmami z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti oslobodením od povinnosti preukazovať výdavky na stravné.

Nižšie prinášame prehľad niektorých najvýznamnejších legislatívnych zmien.

 

Zmeny účinné od 1.3.2021

 • Strava poskytnutá zamestnancovi formou finančného príspevku na stravovanie  

 •  Zmenou v § 152 Zákonníka práce zamestnávateľ môže zamestnancovi zabezpečiť stravovanie poskytnutím finančného príspevku na stravovanie, ktorý nie je podmienený lekárskym potvrdením od špecializovaného lekára o tom, že zamestnanec zo zdravotných dôvodov nemôže využiť žiadny zo spôsobov stravovania zamestnancov zabezpečených zamestnávateľom. V kontexte tejto zmeny sa za príjem zo závislej činnosti, ktorý je u zamestnanca oslobodený od dane v plnej poskytnutej výške, považuje aj finančný príspevok na stravovanie poskytnutý zamestnancovi od zamestnávateľa v súlade s § 152 Zákonníka práce.

 

Zmeny účinné od 1.7.2021

 •  Daňový bonus na vyživované dieťa

 •   Už legislatívou prijatou v roku 2020 sa ustanovila suma zvýšeného daňového bonusu na vyživované dieťa nad 6 rokov do dovŕšenia 15 rokov veku, pričom prvé zvýšenie nadobudlo účinnosť už 1.7.2021.
 • Suma zvýšeného daňového bonusu na vyživované dieťa nad 6 rokov veku do dovŕšenia 15 rokov veku sa od 1.7.2022 zvýšila na 1,7 násobku daňové bonusu na vyživované dieťa nad 6 rokov veku, až kým nedovŕši 15 rokov veku. Prvýkrát mohol byť zvýšený daňový bonus uplatnený za kalendárny mesiac júl 2021 a poslednýkrát za kalendárny mesiac december 2021, resp. za kalendárny mesiac, v ktorom vyživované dieťa dovŕši 15 rokov veku.

 

Zmeny účinné od 1.8.2021

 •  Daňový bonus na vyživované dieťa

 • V nadväznosti na zmenu zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 544/2010 Z. z.) sa k podmienkam nároku na sumu zvýšeného daňového bonusu (1,7 násobok s účinnosťou od 1.7.2021) vymedzených v prechodných ustanoveniach dopĺňa obmedzenie, v zmysle ktorého daňovníkovi nevzniká nárok na takto zvýšenú sumu daňového bonusu, ak sa daňovník rozhodne uplatňovať dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona č. 544/2010 Z. z.  Daňovník má povinnosť oznámiť v zmysle § 36 ods. 7 zákona svojmu zamestnávateľovi skutočnosť poberania dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona č. 544/2010 Z. z.

 

 Zmeny účinné od 1.9.2021

 • Podiel zaplatenej dane

 •  Pri zápise prijímateľa podielu zaplatenej dane do zoznamu, ktorý vedie Notárska komora SR, notár preverí existenciu zápisu tohto prijímateľa priamo v referenčnom registri, ktorým je Register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci. Údaje v ňom obsiahnuté sa považujú za úplné a zodpovedajúce skutočnosti, kým nie je preukázaný opak a sú použiteľné na právne úkony.

 

 

Zmeny účinné od 1.1.2022

Daň z príjmov fyzickej osoby

 

 • Pravidlá pre kontrolovanú zahraničnú spoločnosť (CFC pravidlá) vzťahujúce sa na fyzické osoby

 •  So zámerom zamedziť vyhýbaniu sa daňovej povinnosti v Slovenskej republike bola už v roku 2020, s odloženou účinnosťou od 1.1.2022, prijatá legislatíva ustanovujúca CFC pravidlá pre fyzické osoby.
 • Predmet dane z príjmov fyzickej osoby, ktorá je daňovníkom s neobmedzenou daňovou povinnosťou, sa rozširuje o príjmy priraditeľné tomuto daňovníkovi z výsledku hospodárenia kontrolovanej zahraničnej spoločnosti už v momente ich potencionálneho nároku, a nie až pri ich vyplatení. Zavádza sa samostatná definícia „kontrolovanej zahraničnej spoločnosti“, osobitný základ dane, osobitné sadzby dane a ďalšie súvisiace úpravy.

 

 • Oslobodenie príjmu zamestnanca zo stravy poskytnutej od zamestnávateľa

 •  Úpravou poznámky sa oslobodenie finančného príspevku na stravu primerane použije aj u zamestnancov, ktorých zamestnávatelia nepostupujú podľa zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, ale podľa iných osobitných predpisov.
 • Mení sa rozsah hodnoty stravy poskytnutej zamestnancovi, ktorá je oslobodená od dane z príjmov zo závislej činnosti. Oslobodená je len časť do sumy maximálneho príspevku zamestnávateľa na stravovanie podľa Zákonníka práce [55 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 176/2019 Z. z. o sumách stravného, čo k 01.01.2022 predstavuje sumu 2,81 eur (55 % z 5,10 €)]. Príspevok na stravovanie zamestnancovi zo sociálneho fondu, ktorého hodnota nie je limitovaná, je naďalej oslobodený od dane.

 

 • Oslobodenie nepeňažného plnenia poskytnutého zamestnancovi v úhrnnej sume najviac 500 eur za zdaňovacie obdobie od všetkých zamestnávateľov

 •  Legislatívna úprava oslobodenia nepeňažného plnenia plynúceho zamestnancovi v úhrnnej sume najviac 500 eur za zdaňovacie obdobie od všetkých zamestnávateľov pri splnení podmienky vylúčenia tohto výdavku (nákladu) z daňových výdavkov zamestnávateľa, bola ustanovená už v minulosti, avšak vzťahuje sa na nepeňažné plnenia poskytnuté a zúčtované zamestnancom po 31.12.2021.

 

 • Príjmy oslobodené od dane

 •  Rozširuje sa okruh príjmov oslobodených od dane podľa § 9 ods. 2 o podporu v čase skrátenej práce podľa zákona č. 215/2021 Z. z. za účelom čiastočnej úhrady nákladov vynaložených zamestnávateľom na náhradu mzdy zamestnanca v čase trvania vonkajšieho faktora (napr. núdzového stavu), vplyvom ktorého došlo k obmedzeniu činnosti zamestnávateľa.

 

 • Daňové výdavky fyzickej osoby s príjmami podľa § 6 ods. 1 a 2 na stravné

 •  Za účelom odbúrania značnej administratívnej záťaže sa vypúšťa povinnosť preukazovať výšku stravného daňovým dokladom. Daňovník s príjmami podľa § 6 ods. 1 a 2 nebude povinný preukazovať vynaloženie nákladov na kúpu jedla, resp. stravovacích poukážok.

 

 • Daňový bonus na vyživované dieťa

 •   Už legislatívou v roku 2020 sa ustanovila suma zvýšeného daňového bonusu na vyživované dieťa nad 6 rokov do dovŕšenia 15 rokov veku, pričom prvé zvýšenie nadobudlo účinnosť už 1.7.2021 a druhé zvýšenie nadobúda účinnosť od 1.1.2022.
 • Suma zvýšeného daňového bonusu na vyživované dieťa nad 6 rokov veku do dovŕšenia 15 rokov veku sa od 1.1.2022 zvyšuje z 1,7 násobku na 1,85 násobok sumy daňové bonusu. Prvýkrát môže byť uplatnený za kalendárny mesiac január 2022 a poslednýkrát za kalendárny mesiac, v ktorom vyživované dieťa dovŕši 15 rokov veku.
 • V nadväznosti na zmenu zákona č. 544/2010 Z. z. sa k podmienkam nároku na sumu zvýšeného daňového bonusu (1,85 násobok s účinnosťou od 1.1.2022) vymedzených v § 33 dopĺňa obmedzenie, v zmysle ktorého daňovníkovi nevzniká nárok na takto zvýšenú sumu daňového bonusu, ak sa daňovník rozhodne uplatňovať dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona č. 544/2010 Z. z.
 • Za účelom dosiahnutia právnej istoty a zabránenia nesprávnej interpretácie novely účinnej od 1.8.2021 sa ďalšou zmenou zákona spresňuje, že suma daňového bonusu 22,17 eur mesačne prináleží na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo 15 rokov veku.

 

 • Preddavky na daň z príjmov fyzickej osoby  

 •  S cieľom zjednodušiť podnikanie bola už v roku 2020, s odloženou účinnosťou od 1.1.2022, prijatá legislatívna zmena, ktorou sa rozširujú benefity poskytované finančnou správou daňovníkovi – fyzickej osobe. Zavádza sa nová oznamovacia povinnosť správcu dane voči daňovníkovi, a to povinnosť oznamovať výšku a splatnosť preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby, ak správca dane nerozhodol o platení preddavkov na daň inak.

Chcete sa o téme dozvedieť viac? Napíšte nám.

  Archív

  27.12.2023 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Daňové dopady konsolidačného balíčka
  27.12.2023 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Opatrenia zamerané na zlepšenie stavu verejných financií
  23.11.2023 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Vyplatenie 13. dôchodkov penzistom v roku 2023
  23.11.2023 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Informácia k úhrade správneho poplatku pre subjekty komunikujúce elektronicky
  10.10.2023 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Zníženie odvodov zamestnávateľom v poľnohospodárstve a potravinárskom priemysle
  10.10.2023 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Zvýšenie sumy stravného od 01. 10. 2023
  18.09.2023 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Zvýšenie minimálnych odvodov SZČO od 01. januára 2024
  18.09.2023 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Zvýšenie minimálnej mzdy od 01. januára 2024
  08.08.2023 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Zvýšenie sumy životného minima od 01. júla 2023 do 30. júna 2024
  08.08.2023 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Ukončenie vyplácania pandemického ošetrovného od 1. septembra 2023
  08.08.2023 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Príjmy z prenájmu nehnuteľnosti z pohľadu zákona o dani z príjmov
  08.08.2023 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Technické zhodnotenie prenajatej nehnuteľnosti z pohľadu zákona o dani z príjmov
  02.07.2023 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Mimoriadne zvýšenie dôchodkov od 01. 07. 2023
  02.07.2023 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Zvýšenie sumy stravného od 01. 06. 2023
  02.07.2023 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Platenie preddavkov na daň v preddavkovom období od 01.04.2023 do 02.04.2024
  02.07.2023 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Zvýšenie náhrady za používanie súkromného motorového vozidla pri pracovnej ceste od 1. apríla 2023
  11.04.2023 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Daňový aspekt postúpenej pohľadávky u fyzickej osoby s príjmami podľa § 6 Zákona o dani z príjmov
  06.04.2023 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Poukázanie podielu zaplatenej dane u fyzickej osoby za rok 2022
  13.03.2023 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Povinnosti pre poskytovateľov platobných služieb vyplývajúce zo zákona o dani z pridanej hodnoty
  13.03.2023 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Odpočítanie daňovej straty v daňovom priznaní k dani z príjmov právnickej osoby a dani z príjmov fyzickej osoby typ B za rok 2022
  06.02.2023 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Minimálny preddavok na zdravotné poistenie od januára 2023
  06.02.2023 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Nová povinnosť zamestnávateľov voči Sociálnej poisťovni od 1. januára 2023
  31.01.2023 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Oprava odpočítanej dane pri úplnom alebo čiastočnom nezaplatení protihodnoty za tovar alebo službu podľa §53b zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
  31.01.2023 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Zmeny v registračných ustanoveniach v zákone č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
  27.01.2023 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Komentár k zákonu o dani z príjmov k 1.1.2023
  21.12.2022 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Zvýšenie sumy stravného od 01. 01. 2023
  21.12.2022 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Zvýšenie minimálnej mzdy od 01.01.2023
  15.08.2022 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Nové pravidlá pre výpočet indexu daňovej spoľahlivosti
  15.08.2022 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Účtovné a daňové dopady zaokrúhľovania cien platených v hotovosti
  15.08.2022 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Zvýšenie sumy stravného a sumy za každý 1 km jazdy od 1. septembra 2022
  15.08.2022 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Znížená sadzba DPH vo výške 5 % od 1. januára 2023
  08.02.2022 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Zákon o dani z príjmov - 2. časť
  08.02.2022 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Zákon o dani z príjmov - 1. časť
  13.01.2022 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Výhody uplatnenia statusu mikrodaňovníka od roku 2021
  13.01.2022 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Daňové aspekty testovania zamestnancov na ochorenie COVID-19
  23.11.2021 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Sumy daňového bonusu na vyživované dieťa za rok 2021 a 2022
  23.11.2021 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Oslobodenie príjmov z predaja akcií a obchodných podielov u právnických osôb
  09.11.2021 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Dočkali sme sa? Obojstranná elektronická komunikácia od 1. januára 2022
  09.11.2021 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Účtovné a daňové odpisy v jednoduchom účtovníctve
  09.11.2021 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Jednotný spôsob oslobodenia od dane z príjmov pri zabezpečení stravovania od 1.1.2022
  09.11.2021 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Osobitné oznamovanie bankových účtov platiteľmi DPH
  19.10.2021 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Novela zákona o DPH a Daňového poriadku
  25.02.2021 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Gastrolístky áno či nie po novom od 1.3.2021
  27.11.2020 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Daňové výdavky 2020 - Kedy a za akých podmienok si uplatniť daňové výdavky – časť 3/3
  27.11.2020 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Daňové výdavky 2020 - Kedy a za akých podmienok si uplatniť daňové výdavky – časť 2/3
  27.11.2020 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Daňové výdavky 2020 - Kedy a za akých podmienok si uplatniť daňové výdavky - časť 1/3
  12.10.2020 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Dôležité termíny pre opatrenia v oblasti dane z príjmov
  12.10.2020 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Povinné a nadštandardné lekárske preventívne prehliadky
  12.10.2020 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Dávka tehotenské a tehotenské štipendium od roku 2021
  07.10.2020 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Čo prinesie koniec prechodného obdobia pre tzv. „Brexit“
  07.10.2020 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Zmeny v podmienkach pre overenie účtovnej závierky audítorom
  07.10.2020 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Príspevky na športovú činnosť dieťaťa
  11.08.2020 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Vplyv koronakrízy na vyrovnanie preddavkov na DPPO
  11.08.2020 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Možnosť zvýšenia výdavkov na spotrebu PHL o 20 %
  11.06.2020 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo KORONAVÍRUS - vykázanie daňovej straty v daňovom priznaní za rok 2019
  11.06.2020 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo KORONAVÍRUS - pandemické ošetrovné od 1. júna 2020
  29.04.2020 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo KORONAVÍRUS - špeciálna úprava odpočtu daňovej straty
  24.04.2020 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo KORONAVÍRUS - poskytovanie finančného príspevku v rámci projektu „PRVÁ POMOC“
  26.03.2020 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo KORONAVÍRUS - úprava podmienok nároku na nemocenské a ošetrovné
  24.03.2020 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo KORONAVÍRUS - opatrenia v oblasti dane z príjmov
  11.02.2020 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Zmena v odpisovaní elektromobilov už aj za zdaňovacie obdobie 2019
  06.02.2020 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Zásielkový predaj z pohľadu dane z pridanej hodnoty
  21.01.2020 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Zmeny a doplnenia zákona o účtovníctva pre rok 2020
  16.01.2020 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Daň z motorových vozidiel za rok 2019
  01.01.2020 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Zmeny zákona o DPH od 1. januára 2020
  07.10.2019 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Zníženie sadzby DPH na 10 % na vybrané druhy tovarov
  16.09.2019 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Nové pravidlá uplatňovania DPH pri poukazoch (s účinnosťou od 1.10.2019)
  28.08.2019 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Vzor pokladničného dokladu na predajnom mieste
  28.08.2019 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Paušalizácia cestovných náhrad
  15.07.2019 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Pokladnica e-kasa klient po 1. júli 2019
  19.06.2019 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Zvýšenie sumy stravného od 1.7.2019
  15.06.2019 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Zvýšenie základnej náhrady za každý 1 km jazdy
  30.05.2019 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Lehoty uchovávania účtovných záznamov (zmeny v archivácii od 1.1.2018)
  30.05.2019 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Účtovné záznamy a ich formy
  23.05.2019 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Výdavky na reklamné predmety
  20.05.2019 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Odpočítanie dane z kúpy hnuteľného investičného majetku
  13.05.2019 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Náležitosti faktúry ako účtovného a daňového dokladu
  09.05.2019 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Poskytovanie príspevkov na rekreáciu zamestnancov
  12.03.2019 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Sadzby DPH v členských štátoch EÚ podľa stavu z 1.1.2019
  23.02.2019 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Znížená sadzba DPH od januára 2019 nielen na ubytovacie služby
  22.12.2018 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Novely zákona o dani z príjmov schválené v roku 2018
  14.12.2018 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Zmeny zákona o DPH od 1. januára 2019
  19.11.2018 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Toto za vás účtovníčka neurobí
  09.01.2018 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Maximálny mesačný vymeriavací základ pre sociálne poistenie
  09.01.2018 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo S účinnosťou od 1.1.2018 sa nariadením vlády upravila výška minimálnej mzdy
  29.10.2017 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Toto za Vás účtovníčka nespraví (2017)
  09.07.2017 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Zmena výšky životného minima od 1. júla 2017
  09.07.2017 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Schválenie účtovnej závierky a uloženie oznámenia do registra účtovných závierok po jej schválení
  09.07.2017 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Odpustenie zmeškanej lehoty – inštitút v prípade ak sa daňové priznanie nepodá načas
  12.06.2017 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Prerušenie daňovej kontroly
  12.06.2017 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Prerušenie daňového odpisovania hmotného majetku
  12.06.2017 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Registrácia podľa § 7a Zákona o DPH a povinnosť platiť DPH podľa § 69 ods. 3 Zákona o DPH
  21.02.2017 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Vyúčtovacia faktúra za opakované dodávky energií v DPH priznaní a kontrolnom výkaze k DPH
  21.02.2017 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Príjem z predaja nehnuteľností v roku 2016 v daňovom priznaní fyzickej osoby
  21.02.2017 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Uplatnenie daňovej straty z predchádzajúcich zdaňovacích období v daňovom priznaní právnickej osoby za rok 2016
  10.01.2017 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Zoznam noviel daňových zákonov prijatých v roku 2016
  10.01.2017 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Zmeny pre firmy, ktoré priniesla novela zákona o dani z prímov
  10.01.2017 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Daň z motorových vozidiel
  05.12.2016 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Zmeny v sociálnom poistení od 1.1.2017
  02.12.2016 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Novela zákona o DPH
  02.12.2016 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Elektronické schránky právnických osôb
  13.10.2016 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Záruky za colný dlh (UCC)
  13.09.2016 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Nárok na daňový bonus
  13.09.2016 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Zahraničný cestovný príkaz
  08.09.2016 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Zdaňovanie príležitostných príjmov
  08.09.2016 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Limity pre dovoz tovaru na osobnú spotrebu
  17.08.2016 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Povinná aktivácia schránok právnických osôb
  09.08.2016 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Výška životného minima a exekúcie
  09.08.2016 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Platenie odvodov v Sociálnej poisťovni SZČO od 1.7.2016
  22.07.2016 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Informácia k VYHLÁŠKE MF SR č. 188/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje počet vydaných pokladničných dokladov na účely používania virtuálnej registračnej pokladnice
  22.07.2016 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Informácia k uplatneniu odplaty (provízie) za sprostredkovanie do základu dane
  22.07.2016 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Finančná správa zriadila colnícku nonstop linku pre verejnosť
  30.05.2016 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Nový únijný colný kódex
  30.05.2016 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Zmeny v kontrolnom výkaze DPH
  30.05.2016 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Výmaz platiteľa dane zo zoznamu rizikových platiteľov DPH
  30.05.2016 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Postup správcu dane pri daňových nedoplatkoch
  05.05.2016 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Odpisovanie majetku po novom od 01.01.2016
  05.05.2016 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Nové podmienky pre vrátenie nadmerného odpočtu od 01.01.2016
  21.03.2016 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Registrácia zahraničnej osoby po 1.1.2016
  21.03.2016 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Odpisovanie majetku po novom
  21.03.2016 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Zmeny v poukázaní 2%
  21.03.2016 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Požiadajte zamestnávateľa o ročné zúčtovanie
  21.03.2016 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Nové podmienky pre vrátenie nadmerného odpočtu
  21.03.2016 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Ako uplatňovať osobitnú úpravu DPH?
  21.03.2016 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Dodatočné daňové priznanie po novom
  21.03.2016 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Zmeny a vyplnenie tlačiva daňového priznania k dani z právnických osôb za rok 2015
  21.03.2016 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Daňové priznanie právnických osôb za rok 2015
  08.02.2016 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Nový spôsob určenia výšky niektorých pokút pri správe daní od januára 2016
  08.02.2016 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Transferová dokumentácia aj pre tuzemské závislé osoby
  25.01.2016 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Uplatňovanie daňových výdavkov pri majetku, ktorý môže mať charakter osobnej potreby
  25.01.2016 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Nové nastavenie rozsahu oprávnení autorizovaných osôb pre užívateľov obojsmernej elektronickej komunikácie Portálu FS
  07.01.2016 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2015 - Platenie preddavkov na daň na rok 2016
  07.01.2016 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2015 - Výpočet pomernej časti dane a zaplatenie dane
  07.01.2016 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2015 - Podanie daňového priznania
  05.01.2016 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Uplatnenie tvorby opravnej položky a odpisu príslušenstva pohľadávky do daňových výdavkov
  05.01.2016 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Uplatňovanie výdavkov na reklamné predmety do daňových výdavkov v roku 2015
  05.01.2016 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Zaokrúhľovanie správneho poplatku podľa zákona o správnych poplatkoch
  05.01.2016 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Oznamovacia povinnosť podľa zákona o dani z motorových vozidiel
  21.12.2015 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Osobitná úprava uplatňovania DPH na základe prijatia platby za dodanie tovaru alebo služby od 01.01.2016
  21.12.2015 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Informácia k obojsmernej elektronickej komunikácii medzi správcom dane a daňovým subjektom
  21.12.2015 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Zánik daňovej povinnosti pri dani z motorových vozidiel
  01.12.2015 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Finančná správa zverejnila tlačivá daňových priznaní pre budúci rok
  01.12.2015 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Novinka vo virtuálnej registračnej pokladnici
  01.12.2015 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Overovanie identifikačných čísiel pre DPH pridelených v členských štátoch Európskej únie
  01.12.2015 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Novela zákona o dani z príjmov, ktorá bude účinná od 01.01.2016 – III. časť
  01.12.2015 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Novela zákona o dani z príjmov, ktorá bude účinná od 01.01.2016 – II. časť
  21.10.2015 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Novela zákona o dani z príjmov, ktorá bude účinná od 01.01.2016 – I. časť
  21.10.2015 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Rozšírenie skupiny výdavkov (nákladov), ktoré budú uznané za daňový výdavok až po ich zaplatení
  21.10.2015 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Novela zákona o dani z príjmov priniesla od 01.01.2015 zmeny v odpisoch, lízingu a uplatňovaní nákladov pre automobily zaradené do majetku firmy
  21.10.2015 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Návrh novely Zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších
  20.10.2015 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Informácia o druhom kole registrácie virtuálnej pokladnice
  20.10.2015 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Informácia o oznámení k povinnostiam nadobúdateľa nového dopravného prostriedku (neregistrovaného pre DPH) za protihodnotu v tuzemsku z iného členského štátu z pohľadu zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov
  20.10.2015 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Usmernenie k zahrnutiu inventarizačných prebytkov do základu dane z príjmov podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov od 01. 01. 2015
  20.10.2015 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Usmernenie k ukladaniu oznámenia o dátume schválenia účtovnej závierky do registra účtovných závierok
  20.10.2015 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Informácia k nároku na daňový bonus po ukončení vysokej školy
  20.10.2015 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Informácia k oslobodeniu nepeňažného príjmu zo závislej činnosti od 1.1.2015 dosiahnutého formou produktov vlastnej poľnohospodárskej výroby
  20.10.2015 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Informácia o novele zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov)
  20.10.2015 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Informácia k podávaniu daňového priznania pre zjednodušený režim jednotného kontaktného miesta - Mini One Stop Shop
  19.10.2015 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Usmernenie k možnosti účtovnej jednotky považovať sa za mikro účtovnú jednotku pre účtovné obdobie, ktoré začalo 1.1.2014 alebo v priebehu roka 2014
  25.05.2015 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Informácia k zmene spôsobu zdaňovania peňažných a nepeňažných plnení poskytnutých poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti s účinnosťou od 1.1. 2015
  05.05.2015 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Informácia k zdaňovaniu nepeňažných plnení poskytnutých zamestnávateľom zamestnancovi v nadväznosti na krátenie výdavkov v súlade s § 19 ods. 2 písm. t) zákona o dani z príjmov
  04.05.2015 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Informacia k vypĺňaniu tlačiva „Oznámenie platiteľa dane o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou podľa § 43 ods. 11 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
  07.04.2015 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Informácia o niektorých sumách potrebných pre výpočet daňovej povinnosti fyzických osôb na rok 2015
  07.04.2015 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Spustenie virtuálnej registračnej pokladnice
  26.03.2015 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice (ERP) v znení nehorších predpisov
  26.03.2015 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Zmeny v zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov
  26.03.2015 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Vrátenie časti nadmerného odpočtu pred skončením daňovej kontroly
  26.03.2015 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Zníženie hranice pre výnimku pri podávaní súhrnného výkazu v štvrťročných lehotách.
  26.03.2015 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Úprava lehoty na podanie kontrolného výkazu
  26.03.2015 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Zjednotenie lehoty na podávanie súhrnného výkazu aj pre daňového zástupcu
  26.03.2015 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Doplnenie ustanovenia § 49 (odpočítanie dane platiteľom)
  23.03.2015 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Ustanovenie § 68b upravuje osobitný režim zdaňovania telekomunikačných služieb, služieb rozhlasového a televízneho vysielania a elektronických služ
  23.03.2015 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Ustanovenie § 68a upravuje osobitný režim zdaňovania telekomunikačných služieb, služieb rozhlasového a televízneho vysielania a elektronických služieb
  23.03.2015 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Zavedenie osobitnej úpravy uplatňovania dane pre telekomunikačné služby, služby rozhlasového vysielania a televízneho vysielania a elektronické služby.
  16.03.2015 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Navrhované zmeny v oblasti medzinárodného zdaňovania na rok 2014
  16.03.2015 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Zmeny v ustanoveniach týkajúcich sa určenia miesta dodania
  16.03.2015 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Legislatívne zmeny v Zákone o DPH
  16.03.2015 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Ostatné legislatívne zmeny v zákone o dani z príjmov 2015
  16.03.2015 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Legislatívne zmeny na rok 2015 v oblasti odpisovania
  16.03.2015 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Legislatívna zmeny na rok 2015 - Kapitalizácia
  16.03.2015 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Nedaňové výdavky - zmena na rok 2015
  16.03.2015 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Legislatívne zmeny v oblasti na rok 2015 v oblasti rezerv
  16.03.2015 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Legislatívne zmeny na rok 2015 týkajúce sa daňových/nedaňových výdavkov
  16.03.2015 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Legislatívne zmeny na rok 2015 týkajúce sa úprav základu dane
  16.03.2015 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Novela prináša zmeny v oblasti medzinárodného zdaňovania na rok 2015
  16.03.2015 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Ostatné legislatívne zmeny v zdaňovaní FO na rok 2015
  16.03.2015 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Ostatné legislatívne zmeny pri zdaňovaní FO na rok 2015
  16.03.2015 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Legislatívne zmeny v oblasti oslobodenia príjmov FO na rok 2015
  16.03.2015 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Navrhované zmeny v oblasti zdaňovania fyzických osôb na rok 2015
  16.03.2015 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Zmeny v oblasti zdaňovania tzv. farmaceutických spoločností a vymedzených príjemcov plnení od týchto spoločností
  16.03.2015 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Zmeny vykonané úpravou v rámci finančného a operatívneho prenájmu (lízingu)
  16.03.2015 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Novela Zákona o dani z príjmov schválená v roku 2014
  15.03.2015 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice - Služby podliehajúce evidencii
  15.03.2015 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice - Konanie o certifikácii
  15.03.2015 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice
  15.03.2015 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Navrhovaná Príloha č. 1 k zákonu č. 289/2008 Z.z.
  15.03.2015 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Novela Zákona o účtovníctva II.
  15.03.2015 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Novela Zákona o účtovníctva I.
  13.03.2015 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Navrhované ostatné opatrenia
  13.03.2015 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Navrhované opatrenia v oblasti použitia podielu zaplatenej dane
  13.03.2015 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Navrhované opatrenia v oblasti platenia preddavkov na daň a v oblasti podávania daňových priznaní
  13.03.2015 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Navrhované opatrenia v oblasti zníženia administratívnej náročnosti a oznamovacej povinnosti
  13.03.2015 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Uplatňovanie daňových výdavkov a úpravy základu dane
  13.03.2015 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Určovanie zdroja príjmov u daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou
  13.03.2015 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Navrhované zmeny v oblasti zdaňovania FO na rok 2014
  13.03.2015 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Navrhované zmeny v oblasti zdaňovania fyzických osôb

  Napíšte nám a my Vám pripravíme nezáväznú cenovú ponuku

   ÚčtovníctvoMzdyDaňové poradenstvoAudit

   Adresa

   Audit Tax Consulting, k.s.
   Bajkalská 19B
   832 15 Bratislava
   IČO: 35858907

   Kontakt

   ATC@ATC.SK
   +421 903 414 881
   8:00 – 17:00