Výhody uplatnenia statusu mikrodaňovníka od roku 2021

/ Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo - ATC.sk

Zákonom č. 301/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 301/2019 Z. z.“), bol za účelom rozvoja malých a stredných podnikov zavedený inštitút mikrodaňovníka. Postavenie mikrodaňovníka podľa § 2 písm. w) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) môže podľa prechodného ustanovenia § 52zzb ods. 1 zákona o dani z príjmov daňovník nadobudnúť prvýkrát za zdaňovacie obdobie začínajúce najskôr 1.1.2021.

Pojem MIKRODAŇOVNÍK

 Podľa § 2 písm. w) zákona o dani z príjmov:

 Mikrodaňovníkom je daňovník, ktorý je fyzickou osobou, ktorého zdaniteľné príjmy (výnosy) podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov za zdaňovacie obdobie neprevyšujú sumu ustanovenú osobitným predpisom, ktorým je § 4 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“), a daňovník, ktorý je právnickou osobou, ktorého zdaniteľné príjmy (výnosy) za zdaňovacie obdobie, neprevyšujú sumu ustanovenú osobitným predpisom, ktorým je § 4 ods. 1 zákona o DPH.

 • Z ustanovenia § 2 písm. w) zákona o dani z príjmov vyplýva, že fyzická osoba s príjmami podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov alebo právnická osoba, bez ohľadu na to, či sú alebo nie sú platiteľom DPH, môžu získať postavenie mikrodaňovníka vtedy, ak ich zdaniteľné príjmy (výnosy)za príslušné zdaňovacie obdobie neprevyšujú sumu ustanovenú na účely registrácie podľa § 4 ods. 1 zákona o DPH, čo v súčasnosti predstavuje sumu 49 790 eur.

 Mikrodaňovníkom nie je daňovník,

 1. ktorý je závislou osobou podľa § 2 písm. n) až r) zákona o dani z príjmov a realizuje kontrolovanú transakciu za toto zdaňovacie obdobie,
 2. na ktorého bol vyhlásený konkurz, vstúpil do likvidácie alebo mu bol povolený splátkový kalendár,
 3. ktorého zdaňovacie obdobie je kratšie ako 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov okrem daňovníka, ktorý má kratšie zdaňovacie obdobie z dôvodu úmrtia.

 Kontrolovanou transakciou podľa § 2 písm. ab) zákona o dani z príjmov je právny vzťah alebo iný obdobný vzťah medzi dvomi alebo viacerými závislými osobami podľa § 2 písm. n) a r) zákona o dani z príjmov, pričom aspoň jedna z osôb je daňovník s príjmami podľa § 6 zákona o dani z príjmov alebo právnická osoba, ktorá dosahuje zdaniteľný príjem (výnos) z činnosti alebo z nakladania s majetkom, pričom za kontrolovanú transakciu sa nepovažuje prenájom, z ktorého plynú príjmy podľa § 6 ods. 3 zákona o dani z príjmov, ak ide o nehnuteľnosť nezaradenú do obchodného majetku podľa § 2 písm. m) zákona o dani z príjmov, a nájomcom je fyzická osoba, ktorá túto nehnuteľnosť využíva na osobné účely; pri posudzovaní kontrolovanej transakcie sa berie do úvahy skutočný obsah právneho vzťahu alebo iného obdobného vzťahu.

Splnenie podmienok rozhodujúcich pre získanie postavenia mikrodaňovníka sa posudzuje za každé zdaňovacie obdobie samostatne. To znamená, že napr. daňovník, ktorý za zdaňovacie obdobie roka 2021 splní ustanovené podmienky a získa postavenie mikrodaňovníka, môže v dôsledku nesplnenia ustanovených podmienok v nasledujúcom zdaňovacom období roka 2022 toto postavenie stratiť, a následne, v roku 2023, resp. v niektorom z nasledujúcich zdaňovacích období môže, za predpokladu splnenia ustanovených podmienok, tento status opätovne získať.

Výhody mikrodaňovníka pri zistení základu dane

Daňovník, ktorý splní podmienky určené na to, aby mohol byť v príslušnom zdaňovacom období posudzovaný ako mikrodaňovník, môže uplatniť:

 1. výhodnejšie odpisovanie hnuteľného majetku,
 2. odpočítavanie daňovej straty podľa § 30 zákona o dani z príjmov do výšky základu dane,
 3. jednoduchšie zahrnovanie opravných položiek k nepremlčaným pohľadávkam do daňových výdavkov, a to v súlade s účtovníctvom,
 4. odpis pohľadávky do daňových výdavkov do výšky opravnej položky, v akej by ju zaúčtoval v účtovníctve do nákladov.

Výhody, ktoré vyplývajú z postavenia mikrodaňovníka, resp. niektorú z týchto výhod daňovník, ktorý získa status mikrodaňovníka, využiť môže, nie je to však jeho povinnosťou.

 

1. Výhodnejšie odpisovanie hnuteľného majetku

V ustanovení § 26 ods. 12 zákona o dani z príjmov sa ako jedna z výhod pre mikrodaňovníka zavádza možnosť zvýhodneného odpisovania, t. j. zvýhodneného uplatnenia vstupnej ceny majetku do daňových výdavkov. Zvýhodnené odpisovanie podľa § 26 ods. 12 zákona o dani z príjmov sa týka výlučne hmotného majetku zaradeného do odpisových skupín 0 až 4, t. j. hmotného majetku s dobou odpisovania 2, 4, 6, 8, 12 rokov okrem osobného automobilu zatriedeného do kódu Klasifikácie produktov 29.10.2, ktorého vstupná cena je 48 000 eur a viac.

Výhoda odpisovania spočíva v tom, že počas určenej doby odpisovania pre príslušnú odpisovú skupinu, v ktorej je majetok zaradený, možno do daňových výdavkov uplatniť odpis v akejkoľvek daňovníkom určenej výške, najviac do výšky vstupnej ceny. Výška daňového odpisu v jednotlivých zdaňovacích obdobiach je teda na dobrovoľnom rozhodnutí daňovníka. To znamená, že do daňových výdavkov môže formou odpisov uplatniť vstupnú cenu, resp. vstupnú cenu zvýšenú o technické zhodnotenie majetku aj v jednom zdaňovacom období.

V prípade, že daňovník začal uplatňovať tento zvýhodnený spôsob odpisovania (podľa § 26 ods. 12 zákona o dani z príjmov), pokračuje v tomto spôsobe uplatňovania daňových odpisov aj v nasledujúcich zdaňovacích obdobiach, a to bez ohľadu na skutočnosť, či v týchto zdaňovacích obdobiach je alebo nie je mikrodaňovníkom.

 

2. Odpočítavanie daňovej straty do výšky základu dane 

Podľa § 30 ods. 1 zákona o dani z príjmov v znení účinnom od 1.1.2021 od základu dane daňovníka, ktorý je právnickou osobou, alebo od základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov daňovníka, ktorý je fyzickou osobou, možno odpočítať daňovú stratu počas najviac 5-tich bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích období, počnúc zdaňovacím obdobím bezprostredne nasledujúcim po zdaňovacom období, za ktoré bola táto daňová strata vykázaná. Daňovník si môže uplatniť tento odpočet daňovej straty najviac do výšky:

 1. základu dane u daňovníka, ktorý je právnickou osobou, alebo základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov u daňovníka, ktorý je fyzickou osobou, ak sa v príslušnom zdaňovacom období, v ktorom si uplatňuje odpočet daňovej straty považuje za mikrodaňovníka,
 2. 50 % základu dane u daňovníka, ktorý je právnickou osobou, alebo základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov u daňovníka, ktorý je fyzickou osobou, ak nejde o mikrodaňovníka podľa § 30 ods. 1 písm. a) zákona o dani z príjmov.

V súlade s § 52zzb ods. 5 zákona o dani z príjmov ustanovenie § 30 ods. 1 písm. a) zákona o dani z príjmov v znení účinnom od 1.1.2021 sa použije na daňové straty vykázané za zdaňovacie obdobia, ktoré začínajú najskôr 1.1.2021. To znamená, že uvedené opatrenie sa prvýkrát uplatní až v roku 2022, kedy si budú môcť mikrodaňovníci umoriť daňové straty vykázané za rok 2021, a to za predpokladu, že v roku, v ktorom si budú uplatňovať odpočet daňovej straty, získajú postavenie mikrodaňovníka.

V nadväznosti na skutočnosť určenia výšky odpočtu daňovej straty v danom roku bude daňovník prvýkrát v roku 2022 pri odpočítavaní straty vykázanej za zdaňovacie obdobie roka 2021 posudzovať:

 • či je v tomto roku mikrodaňovníkom a môže si uplatniť stratu až do výšky základu dane
 • alebo nie je mikrodaňovníkom a môže si odpočítať stratu len do výšky 50 % základu dane.

 

3. Opravné položky k nepremlčaným pohľadávkam

Od 1.1.2021 sa v zákone o dani z príjmov ustanovil osobitný režim pre zahrnovanie do daňových výdavkov v prípade opravnej položky k nepremlčaným pohľadávkam zahrnutým do zdaniteľných príjmov u mikrodaňovníka účtujúceho v sústave podvojného účtovníctva.

Mikrodaňovník sa môže rozhodnúť uplatňovať do daňových výdavkov tvorbu opravnej položky k nepremlčaným pohľadávkam a príslušenstvu pohľadávok, pri ktorých je riziko, že ich dlžník úplne alebo čiastočne nezaplatí, ktoré boli zahrnuté do zdaniteľných príjmov:

 • podľa § 20 ods. 14 zákona o dani z príjmov, t. j. na základe časového testu uplynutia doby od splatnosti pohľadávky vo výške do 20 %, 50 % a 100 % menovitej hodnoty pohľadávky alebo jej neuhradenej časti a v prípade príslušenstva podľa § 20 ods. 22 zákona o dani z príjmov do výšky 100 % hodnoty príslušenstva alebo jeho neuhradenej časti, ak od splatnosti pohľadávky, ku ktorej sa príslušenstvo viaže, alebo od splatnosti príslušenstva uplynula doba dlhšia ako 1080 dní, alebo
 • podľa § 20 ods. 23 zákona o dani z príjmov, t. j. zvýhodneným režimom, pri ktorom je tvorba opravnej položky k pohľadávke, ako aj k príslušenstvu pohľadávky daňovým výdavkom v súlade s účtovníctvom, t. j. vo výške, v akej je účtovaná v príslušnom zdaňovacom období do nákladov. Možnosť uplatnenia tohto postupu upravuje prechodné ustanovenie § 52zzb ods. 4 zákona o dani z príjmov len na tvorbu opravnej položky k pohľadávke a príslušenstvu pohľadávky zahrnutých do zdaniteľných príjmov v zdaňovacom období, v ktorom má daňovník status mikrodaňovníka.

 

4. Odpis pohľadávok

V nadväznosti na možnosť uplatnenia tvorby opravnej položky k rizikovej pohľadávke do daňových výdavkov v súlade s účtovníctvom je aj odpis takejto pohľadávky a príslušenstva u mikrodaňovníka uznaný do daňových výdavkov vo výške, ktorá bola zaúčtovaná.

Uvedené vyplýva z ustanovenia § 19 ods. 2 písm. r) zákona o dani z príjmov účinného od 1.1.2021, podľa ktorého odpis pohľadávky a príslušenstva, ktoré boli zahrnuté do zdaniteľných príjmov u mikrodaňovníka, sú uznaným daňovým výdavkom, a to do výšky opravnej položky, ktorá by bola uznaná za daňový výdavok podľa § 20 ods. 23 zákona o dani z príjmov, t. j. do výšky, v akej by si ju zaúčtoval mikrodaňovník do nákladov v súlade s účtovníctvom. V súlade s § 20 ods. 23 zákona o dani z príjmov musí ísť zároveň o nepremlčanú pohľadávku a príslušenstvo, pri ktorých je riziko, že ich dlžník úplne alebo čiastočne nezaplatí.

Podľa prechodného ustanovenia 52zzi ods. 2 zákona o dani z príjmov sa uvedený odpis pohľadávky prvýkrát uplatní:

 • na odpis pohľadávky alebo príslušenstva k pohľadávke, ku ktorému došlo v zdaňovacom období, v ktorom je daňovník považovaný za mikrodaňovníka,
 • a zároveň ide o odpis pohľadávky alebo príslušenstva k pohľadávke zahrnutých do zdaniteľných príjmov v zdaňovacom období, v ktorom je daňovník považovaný za mikrodaňovníka.

 


Chcete sa o téme dozvedieť viac? Napíšte nám.

  Archív

  28.06.2024 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Vyššia dávka v nezamestnanosti od 1. júla 2024
  10.06.2024 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Čo prinesie novela zákona o DPH?
  24.04.2024 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Zvýšenie sumy náhrady za používanie vlastného auta na služobné účely od 1.5.2024
  03.04.2024 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Prehľad zmien niektorých súdnych a správnych poplatkov od 1.4.2024
  03.04.2024 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Nový rámec premien a úprav právnej formy
  08.02.2024 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Legislatívne zmeny v Zákone o dani z príjmov účinných od 1.1.2024
  08.02.2024 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Zákon o dani z príjmov a jeho novelizácia počas roka 2023
  18.01.2024 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Vylúčenie uplatňovania zníženej sadzby dane z pridanej hodnoty vo výške 10% zo základu dane na podávanie alkoholických nápojov v rámci poskytovania reštauračných a stravovacích služieb.
  18.01.2024 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Povinnosti podnikateľa/účtovníka v januári 2024
  27.12.2023 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Daňové dopady konsolidačného balíčka
  27.12.2023 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Opatrenia zamerané na zlepšenie stavu verejných financií
  23.11.2023 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Vyplatenie 13. dôchodkov penzistom v roku 2023
  23.11.2023 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Informácia k úhrade správneho poplatku pre subjekty komunikujúce elektronicky
  10.10.2023 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Zníženie odvodov zamestnávateľom v poľnohospodárstve a potravinárskom priemysle
  10.10.2023 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Zvýšenie sumy stravného od 01. 10. 2023
  18.09.2023 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Zvýšenie minimálnych odvodov SZČO od 01. januára 2024
  18.09.2023 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Zvýšenie minimálnej mzdy od 01. januára 2024
  08.08.2023 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Zvýšenie sumy životného minima od 01. júla 2023 do 30. júna 2024
  08.08.2023 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Ukončenie vyplácania pandemického ošetrovného od 1. septembra 2023
  08.08.2023 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Príjmy z prenájmu nehnuteľnosti z pohľadu zákona o dani z príjmov
  08.08.2023 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Technické zhodnotenie prenajatej nehnuteľnosti z pohľadu zákona o dani z príjmov
  02.07.2023 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Mimoriadne zvýšenie dôchodkov od 01. 07. 2023
  02.07.2023 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Zvýšenie sumy stravného od 01. 06. 2023
  02.07.2023 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Platenie preddavkov na daň v preddavkovom období od 01.04.2023 do 02.04.2024
  02.07.2023 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Zvýšenie náhrady za používanie súkromného motorového vozidla pri pracovnej ceste od 1. apríla 2023
  11.04.2023 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Daňový aspekt postúpenej pohľadávky u fyzickej osoby s príjmami podľa § 6 Zákona o dani z príjmov
  06.04.2023 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Poukázanie podielu zaplatenej dane u fyzickej osoby za rok 2022
  13.03.2023 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Povinnosti pre poskytovateľov platobných služieb vyplývajúce zo zákona o dani z pridanej hodnoty
  13.03.2023 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Odpočítanie daňovej straty v daňovom priznaní k dani z príjmov právnickej osoby a dani z príjmov fyzickej osoby typ B za rok 2022
  06.02.2023 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Minimálny preddavok na zdravotné poistenie od januára 2023
  06.02.2023 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Nová povinnosť zamestnávateľov voči Sociálnej poisťovni od 1. januára 2023
  31.01.2023 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Oprava odpočítanej dane pri úplnom alebo čiastočnom nezaplatení protihodnoty za tovar alebo službu podľa §53b zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
  31.01.2023 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Zmeny v registračných ustanoveniach v zákone č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
  27.01.2023 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Komentár k zákonu o dani z príjmov k 1.1.2023
  21.12.2022 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Zvýšenie sumy stravného od 01. 01. 2023
  21.12.2022 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Zvýšenie minimálnej mzdy od 01.01.2023
  15.08.2022 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Nové pravidlá pre výpočet indexu daňovej spoľahlivosti
  15.08.2022 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Účtovné a daňové dopady zaokrúhľovania cien platených v hotovosti
  15.08.2022 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Zvýšenie sumy stravného a sumy za každý 1 km jazdy od 1. septembra 2022
  15.08.2022 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Znížená sadzba DPH vo výške 5 % od 1. januára 2023
  08.02.2022 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Zákon o dani z príjmov - 2. časť
  08.02.2022 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Zákon o dani z príjmov - 1. časť
  13.01.2022 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Výhody uplatnenia statusu mikrodaňovníka od roku 2021
  13.01.2022 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Daňové aspekty testovania zamestnancov na ochorenie COVID-19
  23.11.2021 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Sumy daňového bonusu na vyživované dieťa za rok 2021 a 2022
  23.11.2021 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Oslobodenie príjmov z predaja akcií a obchodných podielov u právnických osôb
  09.11.2021 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Dočkali sme sa? Obojstranná elektronická komunikácia od 1. januára 2022
  09.11.2021 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Účtovné a daňové odpisy v jednoduchom účtovníctve
  09.11.2021 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Jednotný spôsob oslobodenia od dane z príjmov pri zabezpečení stravovania od 1.1.2022
  09.11.2021 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Osobitné oznamovanie bankových účtov platiteľmi DPH
  19.10.2021 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Novela zákona o DPH a Daňového poriadku
  25.02.2021 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Gastrolístky áno či nie po novom od 1.3.2021
  27.11.2020 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Daňové výdavky 2020 - Kedy a za akých podmienok si uplatniť daňové výdavky – časť 3/3
  27.11.2020 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Daňové výdavky 2020 - Kedy a za akých podmienok si uplatniť daňové výdavky – časť 2/3
  27.11.2020 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Daňové výdavky 2020 - Kedy a za akých podmienok si uplatniť daňové výdavky - časť 1/3
  12.10.2020 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Dôležité termíny pre opatrenia v oblasti dane z príjmov
  12.10.2020 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Povinné a nadštandardné lekárske preventívne prehliadky
  12.10.2020 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Dávka tehotenské a tehotenské štipendium od roku 2021
  07.10.2020 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Čo prinesie koniec prechodného obdobia pre tzv. „Brexit“
  07.10.2020 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Zmeny v podmienkach pre overenie účtovnej závierky audítorom
  07.10.2020 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Príspevky na športovú činnosť dieťaťa
  11.08.2020 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Vplyv koronakrízy na vyrovnanie preddavkov na DPPO
  11.08.2020 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Možnosť zvýšenia výdavkov na spotrebu PHL o 20 %
  11.06.2020 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo KORONAVÍRUS - vykázanie daňovej straty v daňovom priznaní za rok 2019
  11.06.2020 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo KORONAVÍRUS - pandemické ošetrovné od 1. júna 2020
  29.04.2020 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo KORONAVÍRUS - špeciálna úprava odpočtu daňovej straty
  24.04.2020 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo KORONAVÍRUS - poskytovanie finančného príspevku v rámci projektu „PRVÁ POMOC“
  26.03.2020 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo KORONAVÍRUS - úprava podmienok nároku na nemocenské a ošetrovné
  24.03.2020 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo KORONAVÍRUS - opatrenia v oblasti dane z príjmov
  11.02.2020 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Zmena v odpisovaní elektromobilov už aj za zdaňovacie obdobie 2019
  06.02.2020 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Zásielkový predaj z pohľadu dane z pridanej hodnoty
  21.01.2020 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Zmeny a doplnenia zákona o účtovníctva pre rok 2020
  16.01.2020 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Daň z motorových vozidiel za rok 2019
  01.01.2020 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Zmeny zákona o DPH od 1. januára 2020
  07.10.2019 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Zníženie sadzby DPH na 10 % na vybrané druhy tovarov
  16.09.2019 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Nové pravidlá uplatňovania DPH pri poukazoch (s účinnosťou od 1.10.2019)
  28.08.2019 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Vzor pokladničného dokladu na predajnom mieste
  28.08.2019 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Paušalizácia cestovných náhrad
  15.07.2019 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Pokladnica e-kasa klient po 1. júli 2019
  19.06.2019 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Zvýšenie sumy stravného od 1.7.2019
  15.06.2019 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Zvýšenie základnej náhrady za každý 1 km jazdy
  30.05.2019 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Lehoty uchovávania účtovných záznamov (zmeny v archivácii od 1.1.2018)
  30.05.2019 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Účtovné záznamy a ich formy
  23.05.2019 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Výdavky na reklamné predmety
  20.05.2019 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Odpočítanie dane z kúpy hnuteľného investičného majetku
  13.05.2019 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Náležitosti faktúry ako účtovného a daňového dokladu
  09.05.2019 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Poskytovanie príspevkov na rekreáciu zamestnancov
  12.03.2019 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Sadzby DPH v členských štátoch EÚ podľa stavu z 1.1.2019
  23.02.2019 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Znížená sadzba DPH od januára 2019 nielen na ubytovacie služby
  22.12.2018 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Novely zákona o dani z príjmov schválené v roku 2018
  14.12.2018 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Zmeny zákona o DPH od 1. januára 2019
  19.11.2018 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Toto za vás účtovníčka neurobí
  09.01.2018 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Maximálny mesačný vymeriavací základ pre sociálne poistenie
  09.01.2018 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo S účinnosťou od 1.1.2018 sa nariadením vlády upravila výška minimálnej mzdy
  29.10.2017 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Toto za Vás účtovníčka nespraví (2017)
  09.07.2017 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Zmena výšky životného minima od 1. júla 2017
  09.07.2017 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Schválenie účtovnej závierky a uloženie oznámenia do registra účtovných závierok po jej schválení
  09.07.2017 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Odpustenie zmeškanej lehoty – inštitút v prípade ak sa daňové priznanie nepodá načas
  12.06.2017 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Prerušenie daňovej kontroly
  12.06.2017 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Prerušenie daňového odpisovania hmotného majetku
  12.06.2017 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Registrácia podľa § 7a Zákona o DPH a povinnosť platiť DPH podľa § 69 ods. 3 Zákona o DPH
  21.02.2017 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Vyúčtovacia faktúra za opakované dodávky energií v DPH priznaní a kontrolnom výkaze k DPH
  21.02.2017 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Príjem z predaja nehnuteľností v roku 2016 v daňovom priznaní fyzickej osoby
  21.02.2017 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Uplatnenie daňovej straty z predchádzajúcich zdaňovacích období v daňovom priznaní právnickej osoby za rok 2016
  10.01.2017 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Zoznam noviel daňových zákonov prijatých v roku 2016
  10.01.2017 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Zmeny pre firmy, ktoré priniesla novela zákona o dani z prímov
  10.01.2017 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Daň z motorových vozidiel
  05.12.2016 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Zmeny v sociálnom poistení od 1.1.2017
  02.12.2016 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Novela zákona o DPH
  02.12.2016 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Elektronické schránky právnických osôb
  13.10.2016 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Záruky za colný dlh (UCC)
  13.09.2016 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Nárok na daňový bonus
  13.09.2016 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Zahraničný cestovný príkaz
  08.09.2016 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Zdaňovanie príležitostných príjmov
  08.09.2016 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Limity pre dovoz tovaru na osobnú spotrebu
  17.08.2016 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Povinná aktivácia schránok právnických osôb
  09.08.2016 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Výška životného minima a exekúcie
  09.08.2016 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Platenie odvodov v Sociálnej poisťovni SZČO od 1.7.2016
  22.07.2016 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Informácia k VYHLÁŠKE MF SR č. 188/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje počet vydaných pokladničných dokladov na účely používania virtuálnej registračnej pokladnice
  22.07.2016 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Informácia k uplatneniu odplaty (provízie) za sprostredkovanie do základu dane
  22.07.2016 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Finančná správa zriadila colnícku nonstop linku pre verejnosť
  30.05.2016 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Nový únijný colný kódex
  30.05.2016 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Zmeny v kontrolnom výkaze DPH
  30.05.2016 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Výmaz platiteľa dane zo zoznamu rizikových platiteľov DPH
  30.05.2016 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Postup správcu dane pri daňových nedoplatkoch
  05.05.2016 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Odpisovanie majetku po novom od 01.01.2016
  05.05.2016 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Nové podmienky pre vrátenie nadmerného odpočtu od 01.01.2016
  21.03.2016 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Registrácia zahraničnej osoby po 1.1.2016
  21.03.2016 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Odpisovanie majetku po novom
  21.03.2016 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Zmeny v poukázaní 2%
  21.03.2016 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Požiadajte zamestnávateľa o ročné zúčtovanie
  21.03.2016 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Nové podmienky pre vrátenie nadmerného odpočtu
  21.03.2016 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Ako uplatňovať osobitnú úpravu DPH?
  21.03.2016 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Dodatočné daňové priznanie po novom
  21.03.2016 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Zmeny a vyplnenie tlačiva daňového priznania k dani z právnických osôb za rok 2015
  21.03.2016 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Daňové priznanie právnických osôb za rok 2015
  08.02.2016 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Nový spôsob určenia výšky niektorých pokút pri správe daní od januára 2016
  08.02.2016 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Transferová dokumentácia aj pre tuzemské závislé osoby
  25.01.2016 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Uplatňovanie daňových výdavkov pri majetku, ktorý môže mať charakter osobnej potreby
  25.01.2016 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Nové nastavenie rozsahu oprávnení autorizovaných osôb pre užívateľov obojsmernej elektronickej komunikácie Portálu FS
  07.01.2016 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2015 - Platenie preddavkov na daň na rok 2016
  07.01.2016 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2015 - Výpočet pomernej časti dane a zaplatenie dane
  07.01.2016 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2015 - Podanie daňového priznania
  05.01.2016 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Uplatnenie tvorby opravnej položky a odpisu príslušenstva pohľadávky do daňových výdavkov
  05.01.2016 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Uplatňovanie výdavkov na reklamné predmety do daňových výdavkov v roku 2015
  05.01.2016 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Zaokrúhľovanie správneho poplatku podľa zákona o správnych poplatkoch
  05.01.2016 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Oznamovacia povinnosť podľa zákona o dani z motorových vozidiel
  21.12.2015 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Osobitná úprava uplatňovania DPH na základe prijatia platby za dodanie tovaru alebo služby od 01.01.2016
  21.12.2015 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Informácia k obojsmernej elektronickej komunikácii medzi správcom dane a daňovým subjektom
  21.12.2015 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Zánik daňovej povinnosti pri dani z motorových vozidiel
  01.12.2015 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Finančná správa zverejnila tlačivá daňových priznaní pre budúci rok
  01.12.2015 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Novinka vo virtuálnej registračnej pokladnici
  01.12.2015 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Overovanie identifikačných čísiel pre DPH pridelených v členských štátoch Európskej únie
  01.12.2015 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Novela zákona o dani z príjmov, ktorá bude účinná od 01.01.2016 – III. časť
  01.12.2015 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Novela zákona o dani z príjmov, ktorá bude účinná od 01.01.2016 – II. časť
  21.10.2015 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Novela zákona o dani z príjmov, ktorá bude účinná od 01.01.2016 – I. časť
  21.10.2015 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Rozšírenie skupiny výdavkov (nákladov), ktoré budú uznané za daňový výdavok až po ich zaplatení
  21.10.2015 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Novela zákona o dani z príjmov priniesla od 01.01.2015 zmeny v odpisoch, lízingu a uplatňovaní nákladov pre automobily zaradené do majetku firmy
  21.10.2015 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Návrh novely Zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších
  20.10.2015 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Informácia o druhom kole registrácie virtuálnej pokladnice
  20.10.2015 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Informácia o oznámení k povinnostiam nadobúdateľa nového dopravného prostriedku (neregistrovaného pre DPH) za protihodnotu v tuzemsku z iného členského štátu z pohľadu zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov
  20.10.2015 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Usmernenie k zahrnutiu inventarizačných prebytkov do základu dane z príjmov podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov od 01. 01. 2015
  20.10.2015 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Usmernenie k ukladaniu oznámenia o dátume schválenia účtovnej závierky do registra účtovných závierok
  20.10.2015 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Informácia k nároku na daňový bonus po ukončení vysokej školy
  20.10.2015 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Informácia k oslobodeniu nepeňažného príjmu zo závislej činnosti od 1.1.2015 dosiahnutého formou produktov vlastnej poľnohospodárskej výroby
  20.10.2015 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Informácia o novele zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov)
  20.10.2015 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Informácia k podávaniu daňového priznania pre zjednodušený režim jednotného kontaktného miesta - Mini One Stop Shop
  19.10.2015 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Usmernenie k možnosti účtovnej jednotky považovať sa za mikro účtovnú jednotku pre účtovné obdobie, ktoré začalo 1.1.2014 alebo v priebehu roka 2014
  25.05.2015 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Informácia k zmene spôsobu zdaňovania peňažných a nepeňažných plnení poskytnutých poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti s účinnosťou od 1.1. 2015
  05.05.2015 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Informácia k zdaňovaniu nepeňažných plnení poskytnutých zamestnávateľom zamestnancovi v nadväznosti na krátenie výdavkov v súlade s § 19 ods. 2 písm. t) zákona o dani z príjmov
  04.05.2015 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Informacia k vypĺňaniu tlačiva „Oznámenie platiteľa dane o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou podľa § 43 ods. 11 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
  07.04.2015 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Informácia o niektorých sumách potrebných pre výpočet daňovej povinnosti fyzických osôb na rok 2015
  07.04.2015 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Spustenie virtuálnej registračnej pokladnice
  26.03.2015 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice (ERP) v znení nehorších predpisov
  26.03.2015 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Zmeny v zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov
  26.03.2015 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Vrátenie časti nadmerného odpočtu pred skončením daňovej kontroly
  26.03.2015 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Zníženie hranice pre výnimku pri podávaní súhrnného výkazu v štvrťročných lehotách.
  26.03.2015 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Úprava lehoty na podanie kontrolného výkazu
  26.03.2015 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Zjednotenie lehoty na podávanie súhrnného výkazu aj pre daňového zástupcu
  26.03.2015 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Doplnenie ustanovenia § 49 (odpočítanie dane platiteľom)
  23.03.2015 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Ustanovenie § 68b upravuje osobitný režim zdaňovania telekomunikačných služieb, služieb rozhlasového a televízneho vysielania a elektronických služ
  23.03.2015 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Ustanovenie § 68a upravuje osobitný režim zdaňovania telekomunikačných služieb, služieb rozhlasového a televízneho vysielania a elektronických služieb
  23.03.2015 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Zavedenie osobitnej úpravy uplatňovania dane pre telekomunikačné služby, služby rozhlasového vysielania a televízneho vysielania a elektronické služby.
  16.03.2015 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Navrhované zmeny v oblasti medzinárodného zdaňovania na rok 2014
  16.03.2015 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Zmeny v ustanoveniach týkajúcich sa určenia miesta dodania
  16.03.2015 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Legislatívne zmeny v Zákone o DPH
  16.03.2015 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Ostatné legislatívne zmeny v zákone o dani z príjmov 2015
  16.03.2015 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Legislatívne zmeny na rok 2015 v oblasti odpisovania
  16.03.2015 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Legislatívna zmeny na rok 2015 - Kapitalizácia
  16.03.2015 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Nedaňové výdavky - zmena na rok 2015
  16.03.2015 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Legislatívne zmeny v oblasti na rok 2015 v oblasti rezerv
  16.03.2015 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Legislatívne zmeny na rok 2015 týkajúce sa daňových/nedaňových výdavkov
  16.03.2015 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Legislatívne zmeny na rok 2015 týkajúce sa úprav základu dane
  16.03.2015 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Novela prináša zmeny v oblasti medzinárodného zdaňovania na rok 2015
  16.03.2015 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Ostatné legislatívne zmeny v zdaňovaní FO na rok 2015
  16.03.2015 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Ostatné legislatívne zmeny pri zdaňovaní FO na rok 2015
  16.03.2015 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Legislatívne zmeny v oblasti oslobodenia príjmov FO na rok 2015
  16.03.2015 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Navrhované zmeny v oblasti zdaňovania fyzických osôb na rok 2015
  16.03.2015 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Zmeny v oblasti zdaňovania tzv. farmaceutických spoločností a vymedzených príjemcov plnení od týchto spoločností
  16.03.2015 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Zmeny vykonané úpravou v rámci finančného a operatívneho prenájmu (lízingu)
  16.03.2015 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Novela Zákona o dani z príjmov schválená v roku 2014
  15.03.2015 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice - Služby podliehajúce evidencii
  15.03.2015 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice - Konanie o certifikácii
  15.03.2015 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice
  15.03.2015 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Navrhovaná Príloha č. 1 k zákonu č. 289/2008 Z.z.
  15.03.2015 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Novela Zákona o účtovníctva II.
  15.03.2015 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Novela Zákona o účtovníctva I.
  13.03.2015 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Navrhované ostatné opatrenia
  13.03.2015 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Navrhované opatrenia v oblasti použitia podielu zaplatenej dane
  13.03.2015 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Navrhované opatrenia v oblasti platenia preddavkov na daň a v oblasti podávania daňových priznaní
  13.03.2015 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Navrhované opatrenia v oblasti zníženia administratívnej náročnosti a oznamovacej povinnosti
  13.03.2015 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Uplatňovanie daňových výdavkov a úpravy základu dane
  13.03.2015 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Určovanie zdroja príjmov u daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou
  13.03.2015 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Navrhované zmeny v oblasti zdaňovania FO na rok 2014
  13.03.2015 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Navrhované zmeny v oblasti zdaňovania fyzických osôb

  Napíšte nám a my Vám pripravíme nezáväznú cenovú ponuku

   ÚčtovníctvoMzdyDaňové poradenstvoAudit

   Adresa

   Audit Tax Consulting, s.r.o.
   Bajkalská 19B
   821 01 Bratislava
   IČO: 35858907

   Kontakt

   ATC@ATC.SK
   +421 903 414 881
   8:00 – 17:00