Výška životného minima a exekúcie

/ Mzdy - ATC.sk

S účinnosťou od 1.7.2016 ostáva zachovaná sumy životného minima v nezmenenej výške.

To znamená, že stále platia nasledovné hodnoty :

 • suma 198,09 eur mesačne, ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu
 • suma 138,19 eur mesačne, ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu
 • suma 90,42 eur mesačne, ak ide o zaopatrené neplnoleté dieťa alebo o nezaopatrené dieťa.

Okrem iných veličín, výška životného minima ovplyvňuje aj nepostihnuteľné sumy mzdy pri výkone rozhodnutí pri zrážkach zo mzdy zamestnancov.

Vzhľadom k tomu, že sa od 1.7.2016 nezmenila hodnota životného minima ostávajú rovnaké aj hodnoty nepostihnuteľných súm a to konkrétne takto :

 • na osobu povinného 198,09 eur
 • na vyživovanú osobu 49,52 eur

 

 • na osobu povinného, ktorý je poberateľom dôchodku 198,09 eur
 • na vyživovanú osobu, ak patrí k osobe povinného, ktorý je poberateľom dôchodku 99,04 eur

 

 • na osobu povinného, ak sa jedná o zrážku výživného na maloleté dieťa 83,19 eur
 • na vyživovanú osobu , ak sa jedná o zrážku výživného na maloleté dieťa 34,66 eur

 

 • na osobu povinného, ak sa jedná o pokutu za priestupok 99,04 eur
 • na vyživovanú osobu, ak sa jedná o pokutu za priestupok 49,52 eur

Chcete sa o téme dozvedieť viac? Napíšte nám.

  Archív

  27.12.2023 | Mzdy Daňové dopady konsolidačného balíčka
  27.12.2023 | Mzdy Opatrenia zamerané na zlepšenie stavu verejných financií
  23.11.2023 | Mzdy Vyplatenie 13. dôchodkov penzistom v roku 2023
  23.11.2023 | Mzdy Informácia k úhrade správneho poplatku pre subjekty komunikujúce elektronicky
  10.10.2023 | Mzdy Zníženie odvodov zamestnávateľom v poľnohospodárstve a potravinárskom priemysle
  10.10.2023 | Mzdy Zvýšenie sumy stravného od 01. 10. 2023
  18.09.2023 | Mzdy Zvýšenie minimálnych odvodov SZČO od 01. januára 2024
  18.09.2023 | Mzdy Zvýšenie minimálnej mzdy od 01. januára 2024
  08.08.2023 | Mzdy Zvýšenie sumy životného minima od 01. júla 2023 do 30. júna 2024
  08.08.2023 | Mzdy Ukončenie vyplácania pandemického ošetrovného od 1. septembra 2023
  08.08.2023 | Mzdy Príjmy z prenájmu nehnuteľnosti z pohľadu zákona o dani z príjmov
  08.08.2023 | Mzdy Technické zhodnotenie prenajatej nehnuteľnosti z pohľadu zákona o dani z príjmov
  02.07.2023 | Mzdy Mimoriadne zvýšenie dôchodkov od 01. 07. 2023
  02.07.2023 | Mzdy Zvýšenie sumy stravného od 01. 06. 2023
  02.07.2023 | Mzdy Platenie preddavkov na daň v preddavkovom období od 01.04.2023 do 02.04.2024
  02.07.2023 | Mzdy Zvýšenie náhrady za používanie súkromného motorového vozidla pri pracovnej ceste od 1. apríla 2023
  11.04.2023 | Mzdy Daňový aspekt postúpenej pohľadávky u fyzickej osoby s príjmami podľa § 6 Zákona o dani z príjmov
  06.04.2023 | Mzdy Poukázanie podielu zaplatenej dane u fyzickej osoby za rok 2022
  13.03.2023 | Mzdy Povinnosti pre poskytovateľov platobných služieb vyplývajúce zo zákona o dani z pridanej hodnoty
  13.03.2023 | Mzdy Odpočítanie daňovej straty v daňovom priznaní k dani z príjmov právnickej osoby a dani z príjmov fyzickej osoby typ B za rok 2022
  06.02.2023 | Mzdy Minimálny preddavok na zdravotné poistenie od januára 2023
  06.02.2023 | Mzdy Nová povinnosť zamestnávateľov voči Sociálnej poisťovni od 1. januára 2023
  31.01.2023 | Mzdy Oprava odpočítanej dane pri úplnom alebo čiastočnom nezaplatení protihodnoty za tovar alebo službu podľa §53b zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
  31.01.2023 | Mzdy Zmeny v registračných ustanoveniach v zákone č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
  27.01.2023 | Mzdy Komentár k zákonu o dani z príjmov k 1.1.2023
  27.11.2020 | Mzdy Daňové výdavky 2020 - Kedy a za akých podmienok si uplatniť daňové výdavky – časť 3/3
  27.11.2020 | Mzdy Daňové výdavky 2020 - Kedy a za akých podmienok si uplatniť daňové výdavky – časť 2/3
  27.11.2020 | Mzdy Daňové výdavky 2020 - Kedy a za akých podmienok si uplatniť daňové výdavky - časť 1/3
  12.10.2020 | Mzdy Dôležité termíny pre opatrenia v oblasti dane z príjmov
  12.10.2020 | Mzdy Povinné a nadštandardné lekárske preventívne prehliadky
  12.10.2020 | Mzdy Dávka tehotenské a tehotenské štipendium od roku 2021
  07.10.2020 | Mzdy Čo prinesie koniec prechodného obdobia pre tzv. „Brexit“
  07.10.2020 | Mzdy Zmeny v podmienkach pre overenie účtovnej závierky audítorom
  07.10.2020 | Mzdy Príspevky na športovú činnosť dieťaťa
  11.08.2020 | Mzdy Vplyv koronakrízy na vyrovnanie preddavkov na DPPO
  11.08.2020 | Mzdy Možnosť zvýšenia výdavkov na spotrebu PHL o 20 %
  11.06.2020 | Mzdy KORONAVÍRUS - vykázanie daňovej straty v daňovom priznaní za rok 2019
  11.06.2020 | Mzdy KORONAVÍRUS - pandemické ošetrovné od 1. júna 2020
  29.04.2020 | Mzdy KORONAVÍRUS - špeciálna úprava odpočtu daňovej straty
  24.04.2020 | Mzdy KORONAVÍRUS - poskytovanie finančného príspevku v rámci projektu „PRVÁ POMOC“
  26.03.2020 | Mzdy KORONAVÍRUS - úprava podmienok nároku na nemocenské a ošetrovné
  24.03.2020 | Mzdy KORONAVÍRUS - opatrenia v oblasti dane z príjmov
  11.02.2020 | Mzdy Zmena v odpisovaní elektromobilov už aj za zdaňovacie obdobie 2019
  06.02.2020 | Mzdy Zásielkový predaj z pohľadu dane z pridanej hodnoty
  21.01.2020 | Mzdy Zmeny a doplnenia zákona o účtovníctva pre rok 2020
  16.01.2020 | Mzdy Daň z motorových vozidiel za rok 2019
  01.01.2020 | Mzdy Zmeny zákona o DPH od 1. januára 2020
  05.12.2016 | Mzdy Zmeny v sociálnom poistení od 1.1.2017
  02.12.2016 | Mzdy Novela zákona o DPH
  02.12.2016 | Mzdy Elektronické schránky právnických osôb
  13.10.2016 | Mzdy Záruky za colný dlh (UCC)
  13.09.2016 | Mzdy Nárok na daňový bonus
  13.09.2016 | Mzdy Zahraničný cestovný príkaz
  08.09.2016 | Mzdy Zdaňovanie príležitostných príjmov
  08.09.2016 | Mzdy Limity pre dovoz tovaru na osobnú spotrebu
  17.08.2016 | Mzdy Povinná aktivácia schránok právnických osôb
  09.08.2016 | Mzdy Výška životného minima a exekúcie
  09.08.2016 | Mzdy Platenie odvodov v Sociálnej poisťovni SZČO od 1.7.2016
  22.07.2016 | Mzdy Informácia k VYHLÁŠKE MF SR č. 188/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje počet vydaných pokladničných dokladov na účely používania virtuálnej registračnej pokladnice
  22.07.2016 | Mzdy Informácia k uplatneniu odplaty (provízie) za sprostredkovanie do základu dane
  22.07.2016 | Mzdy Finančná správa zriadila colnícku nonstop linku pre verejnosť
  30.05.2016 | Mzdy Nový únijný colný kódex
  30.05.2016 | Mzdy Zmeny v kontrolnom výkaze DPH
  30.05.2016 | Mzdy Výmaz platiteľa dane zo zoznamu rizikových platiteľov DPH
  30.05.2016 | Mzdy Postup správcu dane pri daňových nedoplatkoch
  05.05.2016 | Mzdy Odpisovanie majetku po novom od 01.01.2016
  05.05.2016 | Mzdy Nové podmienky pre vrátenie nadmerného odpočtu od 01.01.2016
  21.03.2016 | Mzdy Registrácia zahraničnej osoby po 1.1.2016
  21.03.2016 | Mzdy Odpisovanie majetku po novom
  21.03.2016 | Mzdy Zmeny v poukázaní 2%
  21.03.2016 | Mzdy Požiadajte zamestnávateľa o ročné zúčtovanie
  21.03.2016 | Mzdy Nové podmienky pre vrátenie nadmerného odpočtu
  21.03.2016 | Mzdy Ako uplatňovať osobitnú úpravu DPH?
  21.03.2016 | Mzdy Dodatočné daňové priznanie po novom
  21.03.2016 | Mzdy Zmeny a vyplnenie tlačiva daňového priznania k dani z právnických osôb za rok 2015
  21.03.2016 | Mzdy Daňové priznanie právnických osôb za rok 2015
  08.02.2016 | Mzdy Nový spôsob určenia výšky niektorých pokút pri správe daní od januára 2016
  08.02.2016 | Mzdy Transferová dokumentácia aj pre tuzemské závislé osoby
  25.01.2016 | Mzdy Uplatňovanie daňových výdavkov pri majetku, ktorý môže mať charakter osobnej potreby
  25.01.2016 | Mzdy Nové nastavenie rozsahu oprávnení autorizovaných osôb pre užívateľov obojsmernej elektronickej komunikácie Portálu FS
  07.01.2016 | Mzdy Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2015 - Platenie preddavkov na daň na rok 2016
  07.01.2016 | Mzdy Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2015 - Výpočet pomernej časti dane a zaplatenie dane
  07.01.2016 | Mzdy Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2015 - Podanie daňového priznania
  05.01.2016 | Mzdy Uplatnenie tvorby opravnej položky a odpisu príslušenstva pohľadávky do daňových výdavkov
  05.01.2016 | Mzdy Uplatňovanie výdavkov na reklamné predmety do daňových výdavkov v roku 2015
  05.01.2016 | Mzdy Zaokrúhľovanie správneho poplatku podľa zákona o správnych poplatkoch
  05.01.2016 | Mzdy Oznamovacia povinnosť podľa zákona o dani z motorových vozidiel
  21.12.2015 | Mzdy Osobitná úprava uplatňovania DPH na základe prijatia platby za dodanie tovaru alebo služby od 01.01.2016
  21.12.2015 | Mzdy Informácia k obojsmernej elektronickej komunikácii medzi správcom dane a daňovým subjektom
  21.12.2015 | Mzdy Zánik daňovej povinnosti pri dani z motorových vozidiel
  01.12.2015 | Mzdy Finančná správa zverejnila tlačivá daňových priznaní pre budúci rok
  01.12.2015 | Mzdy Novinka vo virtuálnej registračnej pokladnici
  01.12.2015 | Mzdy Overovanie identifikačných čísiel pre DPH pridelených v členských štátoch Európskej únie
  01.12.2015 | Mzdy Novela zákona o dani z príjmov, ktorá bude účinná od 01.01.2016 – III. časť
  01.12.2015 | Mzdy Novela zákona o dani z príjmov, ktorá bude účinná od 01.01.2016 – II. časť
  21.10.2015 | Mzdy Novela zákona o dani z príjmov, ktorá bude účinná od 01.01.2016 – I. časť
  21.10.2015 | Mzdy Rozšírenie skupiny výdavkov (nákladov), ktoré budú uznané za daňový výdavok až po ich zaplatení
  21.10.2015 | Mzdy Novela zákona o dani z príjmov priniesla od 01.01.2015 zmeny v odpisoch, lízingu a uplatňovaní nákladov pre automobily zaradené do majetku firmy
  21.10.2015 | Mzdy Návrh novely Zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších
  20.10.2015 | Mzdy Informácia o druhom kole registrácie virtuálnej pokladnice
  20.10.2015 | Mzdy Informácia o oznámení k povinnostiam nadobúdateľa nového dopravného prostriedku (neregistrovaného pre DPH) za protihodnotu v tuzemsku z iného členského štátu z pohľadu zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov
  20.10.2015 | Mzdy Usmernenie k zahrnutiu inventarizačných prebytkov do základu dane z príjmov podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov od 01. 01. 2015
  20.10.2015 | Mzdy Usmernenie k ukladaniu oznámenia o dátume schválenia účtovnej závierky do registra účtovných závierok
  20.10.2015 | Mzdy Informácia k nároku na daňový bonus po ukončení vysokej školy
  20.10.2015 | Mzdy Informácia k oslobodeniu nepeňažného príjmu zo závislej činnosti od 1.1.2015 dosiahnutého formou produktov vlastnej poľnohospodárskej výroby
  20.10.2015 | Mzdy Informácia o novele zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov)
  20.10.2015 | Mzdy Informácia k podávaniu daňového priznania pre zjednodušený režim jednotného kontaktného miesta - Mini One Stop Shop
  19.10.2015 | Mzdy Usmernenie k možnosti účtovnej jednotky považovať sa za mikro účtovnú jednotku pre účtovné obdobie, ktoré začalo 1.1.2014 alebo v priebehu roka 2014
  25.05.2015 | Mzdy Informácia k zmene spôsobu zdaňovania peňažných a nepeňažných plnení poskytnutých poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti s účinnosťou od 1.1. 2015
  05.05.2015 | Mzdy Informácia k zdaňovaniu nepeňažných plnení poskytnutých zamestnávateľom zamestnancovi v nadväznosti na krátenie výdavkov v súlade s § 19 ods. 2 písm. t) zákona o dani z príjmov
  04.05.2015 | Mzdy Informacia k vypĺňaniu tlačiva „Oznámenie platiteľa dane o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou podľa § 43 ods. 11 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
  07.04.2015 | Mzdy Informácia o niektorých sumách potrebných pre výpočet daňovej povinnosti fyzických osôb na rok 2015
  07.04.2015 | Mzdy Spustenie virtuálnej registračnej pokladnice
  26.03.2015 | Mzdy Zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice (ERP) v znení nehorších predpisov
  26.03.2015 | Mzdy Zmeny v zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov
  26.03.2015 | Mzdy Vrátenie časti nadmerného odpočtu pred skončením daňovej kontroly
  26.03.2015 | Mzdy Zníženie hranice pre výnimku pri podávaní súhrnného výkazu v štvrťročných lehotách.
  26.03.2015 | Mzdy Úprava lehoty na podanie kontrolného výkazu
  26.03.2015 | Mzdy Zjednotenie lehoty na podávanie súhrnného výkazu aj pre daňového zástupcu
  26.03.2015 | Mzdy Doplnenie ustanovenia § 49 (odpočítanie dane platiteľom)
  23.03.2015 | Mzdy Ustanovenie § 68b upravuje osobitný režim zdaňovania telekomunikačných služieb, služieb rozhlasového a televízneho vysielania a elektronických služ
  23.03.2015 | Mzdy Ustanovenie § 68a upravuje osobitný režim zdaňovania telekomunikačných služieb, služieb rozhlasového a televízneho vysielania a elektronických služieb
  23.03.2015 | Mzdy Zavedenie osobitnej úpravy uplatňovania dane pre telekomunikačné služby, služby rozhlasového vysielania a televízneho vysielania a elektronické služby.
  16.03.2015 | Mzdy Navrhované zmeny v oblasti medzinárodného zdaňovania na rok 2014
  16.03.2015 | Mzdy Zmeny v ustanoveniach týkajúcich sa určenia miesta dodania
  16.03.2015 | Mzdy Legislatívne zmeny v Zákone o DPH
  16.03.2015 | Mzdy Ostatné legislatívne zmeny v zákone o dani z príjmov 2015
  16.03.2015 | Mzdy Legislatívne zmeny na rok 2015 v oblasti odpisovania
  16.03.2015 | Mzdy Legislatívna zmeny na rok 2015 - Kapitalizácia
  16.03.2015 | Mzdy Nedaňové výdavky - zmena na rok 2015
  16.03.2015 | Mzdy Legislatívne zmeny v oblasti na rok 2015 v oblasti rezerv
  16.03.2015 | Mzdy Legislatívne zmeny na rok 2015 týkajúce sa daňových/nedaňových výdavkov
  16.03.2015 | Mzdy Legislatívne zmeny na rok 2015 týkajúce sa úprav základu dane
  16.03.2015 | Mzdy Novela prináša zmeny v oblasti medzinárodného zdaňovania na rok 2015
  16.03.2015 | Mzdy Ostatné legislatívne zmeny v zdaňovaní FO na rok 2015
  16.03.2015 | Mzdy Ostatné legislatívne zmeny pri zdaňovaní FO na rok 2015
  16.03.2015 | Mzdy Legislatívne zmeny v oblasti oslobodenia príjmov FO na rok 2015
  16.03.2015 | Mzdy Navrhované zmeny v oblasti zdaňovania fyzických osôb na rok 2015
  16.03.2015 | Mzdy Zmeny v oblasti zdaňovania tzv. farmaceutických spoločností a vymedzených príjemcov plnení od týchto spoločností
  16.03.2015 | Mzdy Zmeny vykonané úpravou v rámci finančného a operatívneho prenájmu (lízingu)
  16.03.2015 | Mzdy Novela Zákona o dani z príjmov schválená v roku 2014
  15.03.2015 | Mzdy Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice - Služby podliehajúce evidencii
  15.03.2015 | Mzdy Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice - Konanie o certifikácii
  15.03.2015 | Mzdy Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice
  15.03.2015 | Mzdy Navrhovaná Príloha č. 1 k zákonu č. 289/2008 Z.z.
  15.03.2015 | Mzdy Novela Zákona o účtovníctva II.
  15.03.2015 | Mzdy Novela Zákona o účtovníctva I.
  13.03.2015 | Mzdy Navrhované ostatné opatrenia
  13.03.2015 | Mzdy Navrhované opatrenia v oblasti použitia podielu zaplatenej dane
  13.03.2015 | Mzdy Navrhované opatrenia v oblasti platenia preddavkov na daň a v oblasti podávania daňových priznaní
  13.03.2015 | Mzdy Navrhované opatrenia v oblasti zníženia administratívnej náročnosti a oznamovacej povinnosti
  13.03.2015 | Mzdy Uplatňovanie daňových výdavkov a úpravy základu dane
  13.03.2015 | Mzdy Určovanie zdroja príjmov u daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou
  13.03.2015 | Mzdy Navrhované zmeny v oblasti zdaňovania FO na rok 2014
  13.03.2015 | Mzdy Navrhované zmeny v oblasti zdaňovania fyzických osôb

  Napíšte nám a my Vám pripravíme nezáväznú cenovú ponuku

   ÚčtovníctvoMzdyDaňové poradenstvoAudit

   Adresa

   Audit Tax Consulting, s.r.o.
   Bajkalská 19B
   821 01 Bratislava
   IČO: 35858907

   Kontakt

   ATC@ATC.SK
   +421 903 414 881
   8:00 – 17:00