Novela zákona o DPH a Daňového poriadku

/ Dane z príjmov, Dph, Účtovníctvo - ATC.sk

Vláda SR na svojom 20 rokovaní dňa 7.júla 2021 schválila návrh zákona, ktorým sa okrem iných zákonov mení a dopĺňa aj zákon č.563/2009 Z.z. o správe daní (Daňový poriadok) ako aj zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty (ďalej „zákon o DPH“). Predmetný balík zákonov (parlamentná tlač 627) by po úspešnom absolvovaní celého legislatívneho predpisu (v súčasnosti prešiel prvým čítaním) mal zmeniť ním dotknuté daňové predpisy v troch etapách a to 15. novembrom 2021, prvým januárom 2022 a 1. júlom 2022.

Nižšie Vám prinášame prehľad niektorých najvýznamnejších úprav zákona o DPH a Daňového poriadku, ktoré sú zamerané na boj proti daňovým únikom s plánovanou účinnosťou od 15. novembra 2021 a 1. januára 2022

 

Daňový poriadok

Opatrenia zamerané na zlepšenie plnenia daňových povinností:

✓ Zavedenie tzv. verejného indexu daňovej spoľahlivosti

Dôvod zavedenia:
• Nahradenie existujúceho indexu daňovej spoľahlivosti.
• Nový index daňovej spoľahlivosti bude zverejňovaný, má byť transparentným, nezávislým, objektívnym a aplikovateľným hodnotením daňových subjektov na základe plnenia si povinností voči finančnej správe.

Postup pri prideľovaní indexu daňovej spoľahlivosti:
• Daňovému subjektu bude zaslané oznámenie o indexe daňovej spoľahlivosti (do konca mesiaca po uplynutí hodnoteného obdobia, ktorým bude kalendárny polrok).
• Ak následne k zmenám nedôjde, ďalšie oznámenie nebude zasielané.
• V oznámení budú uvedené benefity pre vysoko spoľahlivých a malusy pre nespoľahlivých.
• Voči oznámeniu bude možné podať námietku (nemá odkladný účinok).
• Kritériá, na základe ktorých sa bude určovať (prideľovať) index daňovej spoľahlivosti budú upravené vo vyhláške ministerstva financií.
• Samotné podrobnosti o nárokoch a podmienkach jeho určovania budú zverejnené na webovom sídle finančného riaditeľstva.
• Podľa prechodného ustanovenia budú oznámenia zaslané do 28.2.2022, zoznam bude zverejnený do 30.6.2022

✓ Zavedenie ustanovenia upravujúceho tzv. rozhodnutie o vylúčení

Dôvody zavedenia:

• Zefektívnenie boja proti daňovým podvodom (limitovanie zneužívania tzv. bielych koní).
• Uvedené ustanovenie sa navrhuje v súvislosti s úpravou diskvalifikácie osôb v Obchodnom zákonníku aj aj v zákone o súdoch.

Koho sa má týkať rozhodnutie o vylúčení?

• Fyzických osôb v pozícii štatutára alebo člena štatutárneho orgánu daňového subjektu (t.j. netýka sa samotného daňového subjektu)

Čo má byť následkom rozhodnutia o vylúčení?

• Zákaz vylúčenej fyzickej osobe vykonávať funkciu štatutára , člena štatutárneho orgánu alebo člena dozorného orgánu (ako aj napr. vedúceho organizačnej zložky podniku, vedúceho podniku zahraničnej osoby, prokuristu…)

Kedy môže správca dane vydať rozhodnutie o vylúčení?

1.ak ide o fyzickú osobu, ktorá je štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu u daňového subjektu, ktorý neumožnil vykonať daňovú kontrolu nadmerného odpočtu do troch mesiacov od jej začatia a z toto dôvodu mu zanikol nárok na vrátenie nadmerného odpočtu a súčasne výška jeho daňového nedoplatku a nedoplatku na inom peňažnom plnení je v úhrne 5000 eur viac ako jeden rok od splatnosti (t.j. ide o prípady, kedy je daňová kontrola ukončená podľa § 46 ods. 9 písm. c) Daňového poriadku)
2. ak ide o fyzickú osobu, ktorá bola u daňového subjektu štatutárnym orgánom alebo vo funkcii člena štatutárneho orgánu, v čase keď daňový subjekt podal daňové priznanie na dani z pridanej neumožnil vykonať daňovú kontrolu nadmerného odpočtu do troch mesiacov od jej začatia a z toto dôvodu mu zanikol nárok na vrátenie nadmerného odpočtu hodnoty . (t.j. ide o prípady, kedy je daňová kontrola ukončená podľa § 46 ods. 9 písm. c) Daňového poriadku)

Príklady:

Príklad č. 1
Daňový subjekt mal ukončenú daňovú kontrolu podľa § 46 ods. 9 písm. c) a má:
– daňový nedoplatok vo výške 5000 eur počas 13 mesiacov od splatnosti a zároveň má
– nedoplatok na inom peňažnom plnení vo výške 0 eur.
Fyzická osoba, ktorá je štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu u takéhoto daňového subjektu bude vylúčená, pretože výška aspoň jedného z uvedených nedoplatkov je dosahuje 5000 eur a tento nedoplatok má viac ako jeden rok od splatnosti.

Príklad č. 2
Daňový subjekt mal ukončenú daňovú kontrolu podľa § 46 ods. 9 písm. c) a má:
– daňový nedoplatok vo výške 3000 eur počas 5 mesiacov od splatnosti a zároveň má
– nedoplatok na inom peňažnom plnení vo výške 2000 eur počas 14 mesiacov od splatnosti.
Fyzická osoba, ktorá je štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu u takéhoto daňového subjektu, nebude vylúčená, pretože nedoplatky síce dosahujú v úhrne minimálnu výšku 5000 eur, avšak v tejto výške neexistovali počas celého roka od ich splatnosti.

Aká je doba vylúčenia?

• Tri roky od právoplatnosti rozhodnutia o vylúčení.

Možno podať voči rozhodnutiu o vylúčení odvolanie?

• Áno, zavádza sa možnosť podať odvolanie voči rozhodnutiu o vylúčení, avšak nebude možné podať voči nemu mimoriadne opravné prostriedky (podnet na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania a návrh na obnovu konania).
• Rozhodnutie bude preskúmateľné súdom .
• Rovnopis rozhodnutia o vylúčení bude správca dane doručovať príslušnému súdu s diskvalifikačným listom , pričom podanie správnej žaloby ovplyvňuje zaslanie diskvalifikačného listu. O podaní správnej žaloby fyzická osoba bezodkladne informuje správcu dane.

Kedy nebude možné vydať rozhodnutie o vylúčení?

• Rozhodnutie o vylúčení podľa podmienok uvedených v zákone nebude možné vydať v prípadoch:
– prebiehajúceho daňového exekučného konania,
– prebiehajúceho konkurzného alebo reštrukturalizačného konania,
– ak je povolený odklad platenia dane alebo splátky dane.

Opatrenia zamerané na znižovanie administratívnej záťaže

✓ Zrušenie ustanovení upravujúcich súhrnný protokol (z dôvodu nevyužívania v praxi)

✓ Úpravy vo vzťahu k dokazovaniu

• Zavedenie možnosti správcovi dane vykonať tzv. spoločné úkony (spoločné ústne pojednávanie, výsluch svedkov, výsluch znalcov…).
• Vypočutie svedka alebo znalca prostredníctvo digitálnych technológií (podmienky a podrobnosti o spôsobe vypočutia uverejní finančné riaditeľstvo na webovom sídle)

✓ Úpravy vo vzťahu k záväzným stanoviskám

• Za účelom umožnenia daňovým subjektom častejšie využívať možnosť požiadať o záväzné stanovisko sa navrhuje zníženie sumy úhrady na 1000 eur (u vysoko spoľahlivého subjektu zníženie na polovicu). Podľa informácií uvedených v dôvodovej správe sa navrhovaná suma viaže na poskytnutie záväzného stanoviska k jednému obchodnému prípadu a jednému právnemu predpisu
• Zjednocuje sa lehota pre daňový subjekt a správcu dane na 10 dní (zasielanie výzvy zo strany správcu dane na doplnenie žiadosti, pre daňový subjekt lehota na doplnenie podania).

✓ Sprístupňovanie daňového spisu

• Daňovým subjektom bude umožnené nazrieť do spisu nasledujúci pracovný deň po tom ako o to požiadajú (telefonicky, elektronicky, listinne).

✓ Úpravy vo vzťahu k registračnému konaniu

• Navrhuje sa zrušenie osvedčení o registrácii tzv. kartičiek, tieto osvedčenia (kartičky) sa nebudú musieť vracať (okrem prípadov, ak tak stanoví osobitný predpis).
• Správca dane bude vydávať rozhodnutie o registrácii, v prípade zapísania zmien daňový subjekt nebude musieť predkladať toto rozhodnutie na ich zapísanie.
• V súvislosti so zmenami v oblasti registračného konania budú vykonané úpravy v súvisiacich daňových predpisoch (zákon o DPH, zákony o spotrebných daniach).

✓ Úpravy vo vzťahu k oznamovacej povinnosti

• Daňový subjekt nebude musieť oznamovať údaje, ktoré finančná správa získava z iných zdrojov alebo sú jej priamo oznamované inými orgánmi, voči ktorým si daňový subjekt plnil oznamovaciu povinnosť alebo sú jej sprístupňované vo verejných alebo neverejných registroch (uvedené nebude platiť, ak to vyžaduje iný právny predpis).

✓ Úpravy vo vzťahu k predvolaniu a predvedeniu

• Neúčasť osoby, ktorá je pri správe dane nevyhnutná bude musieť byť preukázaná (napr. predvolaná osoba spolu s ospravedlnením bude musieť predložiť aj dôkazy o tom, že sa nemohla zo závažných dôvodov alebo na základe okolností hodných osobitného zreteľa zúčastniť na
požadovanom úkone pri správe daní)

✓ Ďalšie úpravy v Daňovom poriadku

budú vykonané napr.:
• Vo vzťahu k zániku práva vyrubiť daň sa navrhuje vypustiť 7 – ročnú lehotu na zánik práva vyrubiť daň alebo rozdiel dane v prípade uplatňovania daňovej straty.
• Vo vzťahu k ukladaniu pokút, vo vzťahu k zániku daňového nedoplatku (spresnenie momentu zániku daňového nedoplatku vo vymedzených prípadoch), vo vzťahu k vyrubovaniu úroku z omeškania (napr. úrok by sa nemal vyrubovať počas konkurzu, ….), ostatné legislatívnotechnické úpravy.

Zákon o DPH

✓ Zavedenie novej oznamovacej povinnosti platiteľov dane (ustanovenia účinné od
15.11.2021)

• Bude zavedená povinnosť každému platiteľovi oznámiť každý vlastný účet (platobný , vkladový –ďalej len „bankový účet“) vedený u tuzemského alebo zahraničného poskytovateľa platobných služieb, ktoré používa na podnikanie, ktoré je predmetom DPH podľa §2 zákona o DPH

Ktorých platiteľov sa dotkne táto povinnosť?

• Registrovaných k 15. novembru 2021.
• Novoregistrovaných po tomto dátume.

Lehoty na splnenie povinnosti:
• Tie zdaniteľné osoby, ktoré majú k 15.11.2021 štatút platiteľa dane z pridanej hodnoty budú povinné túto povinnosť splniť od 15. novembra do 30 novembra 2021.
• Ostatné osoby budú povinné túto povinnosť splniť bezodkladne po tom, ako sa stanú platiteľmi alebo po bezodkladne po zriadení takéhoto účtu.

Čo ak majú platitelia viac bankových účtov, nahlasujú ich všetky?

• Platitelia budú nahlasovať len tie účty, ktoré plánujú používať na podnikanie, ktoré je predmetom dane podľa §2 zákona o DPH.
• V prípade, ak sa rozhodnú používať aj iné účty, resp. rozhodnú prestať používať niektoré účty, budú povinní bezodkladne zmenu oznámiť správcovi dane (doplnenie, zrušenie).

Výnimky z oznamovacej povinnosti

• Poskytovatelia platobných služieb vo vzťahu k iným ako platobným účtom určeným na zúčtovanie platobných operácií, ktoré sú vedené pre tohto poskytovateľa platobných služieb (tzv. interné bankové účty)

Ako sa bude oznamovacia povinnosť plniť?

• Na osobitnom formulári, ktorého vzor určí a zverejní na webovom sídle FR SR.
• Formulár bude dostupný v elektronickej podateľni.
• Formulár bude predvyplnený o identifikačné údaje a čísla bankových účtov, ktoré má finančná správa k dispozícii a platiteľ tak len označí vybrané čísla bankových účtov.
• Povinnosť vyplniť formulár sa tak bude vzťahovať len na čísla účtov vedených u zahraničných poskytovateľom platobných služieb a na tie bankové účty, ktoré poskytovatelia platobných služieb nestihli správcovi dane oznámiť.

Aký postup uplatnia platitelia využívajúci účet, ktorého nie sú vlastníkmi (napr. v prípade
cash pooling – u)?

• V tomto prípade sa takýto účet považuje za vlastný účet platiteľa a tento sú povinný oznámiť .Platiteľ bude povinný identifikovať skutočného vlastníka bankového účtu a skutočný vlastník bankového účtu bude zodpovedať spoločne a nerozdielne za daň uvedenú na faktúre, ktorú dodávateľ nezaplatí v lehote splatnosti dane a ak protihodnota alebo jej časť bola zaplatená na takýto účet.

Čo ďalej vyplýva z oznamovacej povinnosti?

• FR SR bude z oznámených účtov vyhotovovať zoznam, ktorý zverejní na svojom webovom sídle a bude ho pravidelne aktualizovať.
• Oznamovacia povinnosť bude mať dopady na výkon správy dani ako aj na práva a povinnosti platiteľov napr. v oblasti:
– Vracania negatívnej sumy dane, preplatkov a nadmerných odpočtov.
– Ručenia za daň.
– Možnosti rozdelenia úhrady za dodávaný tovar alebo službu (split payment).
– Sankcie.

Vrátenie zápornej dane z dôvodu oneskorenej registrácie pre daň
• Správca dane vráti zápornú daň na oznámený účet.
• Ak platiteľ neoznámil účet, správca dane vráti daň do 10 dní odo dňa jeho oznámenia.

Vrátenie nadmerného odpočtu
• Správca dane vyplatí nadmerný odpočet na oznámený účet.
• Ak platiteľ neoznámil účet, správca dane vráti daň do 10 dní odo dňa jeho oznámenia (postup pri vrátení preplatku podľa Daňového poriadku zostáva zachovaný).

Sankcie
• Ak platiteľ uvedie na formulári nesprávne, nepravdivé alebo neúplne údaje, správca dane mu uloží pokutu do 10 000 eur (s prihliadnutím na závažnosť a dĺžku protiprávneho stavu).

Ručenie
• V súvislosti so zavedením novej oznamovacej povinnosti dochádza k rozšíreniu okruhu domnienok podľa §69 ods. 14 zákona o DPH, ktoré predstavujú dostatočné dôvody na to, že platiteľ v pozícii odberateľa vedieť mal alebo vedieť mohol, že dodávateľ nezaplatí daň z dodaného tovaru alebo služby .
• Takouto novou domnienkou, ktorá predstavuje dostatočný dôvod, že odberateľ vedieť mal alebo vedieť mohol bude zaplatenie za dodanie plnenia na iný bankový účet, ako bankový účet dodávateľa, ktorý bol zverejnený v zozname, pričom za deň uskutočnenia platby sa na tieto účely považuje deň, kedy platiteľ zadal poskytovateľovi platobných služieb pokyn na prevod alebo pokyn k vkladu .

Príklad:

Platiteľ Alfa dodal platiteľovi Beta tovar v cene 10 000 eur. Platiteľ Alfa vyhotovil faktúru, na ktorej požaduje úhradu na bankový účet, ktorý neoznámil FR SR (účet sa nenachádza v zozname).
Platiteľ Beta aj napriek tomu uhradí za dodaný tovar na tento účet.
Aké riziká z takéhoto postupu vyplývajú pre spoločnosť Beta?
Ak dodávateľ Alfa nezaplatí správcovi daň v lehote splatnosti, spoločnosť Beta sa stáva ručiteľom za daň uvedenú na faktúre. Správca dane môže rozhodnutím tejto spoločnosti uložiť povinnosť zaplatiť daň, ktorú z tohto plnenia nezaplatila spoločnosť Alfa.

Ako sa môže platiteľ Beta vyhnúť takémuto ručeniu?

1. Skontroluje si pri platbe , či dodávateľ oznámil číslo účtu, na ktorý ide vykonať platbu FR SR a uhradí na zverejnený účet.
2. Alebo môže využiť inštitút rozdelenej platby tzv. split payment a sumu základu dane uhradí na bankový účet uvedený na faktúre a sumu DPH uhradí na osobný účet dodávateľa (daňovníka) vedený u správcu dane (t.j. sumu DPH neuhradí dodávateľovi, ale správcovi dane).

✓ Osobitný spôsob úhrady dane

• Zavádza sa možnosť zaplatiť daň uvedenú na faktúre o dodaní tovaru alebo služby správcovi dane, ak odberateľ v čase vzniku daňovej povinnosti vedieť mal alebo vedieť mohol, že daň alebo jej časť z dodania nebude zaplatená.
• Odberateľ uhradí daň na osobitný účet daňovníka dodávateľa a platbu je povinný označiť tak, ako by ju platiť dodávateľ.
• V tejto súvislosti sa zavádza nový zoznam, v ktorom budú uvedené osobitné účty daňovníkov všetkých platiteľov DPH.
• Najneskorší moment, kedy tak odberateľ môže urobiť je moment doručenia rozhodnutia o ručení za daň odberateľovi.
• V prípade uplatnenia osobitného spôsobu úhrady dane sa ručenie neuplatní.

Aký postup sa uplatní u dodávateľa, ak odberateľ využil osobitný spôsob úhrady dane –
split payment?

• U dodávateľa sa takto uhradená daň považuje za daňový preplatok a uplatnia sa ustanovenia Daňového poriadku upravujúce postup pri vrátení daňového preplatku okrem prípadov, ak sa počas lehoty na vrátenie preplatku začne daňová kontrola.
• Zákon zamedzuje odberateľovi požiadať o preúčtovanie preplatku podľa §55 ods. 11 Daňového poriadku.

✓ Ďalšie zmeny a doplnenia zákona o DPH sa týkajú napr.

• Zmeny v registračných ustanoveniach.
– Nahradenie osvedčení o registrácii (kartičiek) rozhodnutím.
– Zamedzuje sa voči rozhodnutiu o registrácii podať odvolanie.
• Zmeny v oblasti skupinovej registrácie.
• Zmeny v oblasti opravy odpočítanej dane pri nevymožiteľnej pohľadávke.
• Zmeny a doplnenia osobitných úprav (§68 až 68ca)..


Chcete sa o téme dozvedieť viac? Napíšte nám.

  Archív

  27.12.2023 | Dane z príjmov, Dph, Účtovníctvo Daňové dopady konsolidačného balíčka
  27.12.2023 | Dane z príjmov, Dph, Účtovníctvo Opatrenia zamerané na zlepšenie stavu verejných financií
  23.11.2023 | Dane z príjmov, Dph, Účtovníctvo Vyplatenie 13. dôchodkov penzistom v roku 2023
  23.11.2023 | Dane z príjmov, Dph, Účtovníctvo Informácia k úhrade správneho poplatku pre subjekty komunikujúce elektronicky
  10.10.2023 | Dane z príjmov, Dph, Účtovníctvo Zníženie odvodov zamestnávateľom v poľnohospodárstve a potravinárskom priemysle
  10.10.2023 | Dane z príjmov, Dph, Účtovníctvo Zvýšenie sumy stravného od 01. 10. 2023
  18.09.2023 | Dane z príjmov, Dph, Účtovníctvo Zvýšenie minimálnych odvodov SZČO od 01. januára 2024
  18.09.2023 | Dane z príjmov, Dph, Účtovníctvo Zvýšenie minimálnej mzdy od 01. januára 2024
  08.08.2023 | Dane z príjmov, Dph, Účtovníctvo Zvýšenie sumy životného minima od 01. júla 2023 do 30. júna 2024
  08.08.2023 | Dane z príjmov, Dph, Účtovníctvo Ukončenie vyplácania pandemického ošetrovného od 1. septembra 2023
  08.08.2023 | Dane z príjmov, Dph, Účtovníctvo Príjmy z prenájmu nehnuteľnosti z pohľadu zákona o dani z príjmov
  08.08.2023 | Dane z príjmov, Dph, Účtovníctvo Technické zhodnotenie prenajatej nehnuteľnosti z pohľadu zákona o dani z príjmov
  02.07.2023 | Dane z príjmov, Dph, Účtovníctvo Mimoriadne zvýšenie dôchodkov od 01. 07. 2023
  02.07.2023 | Dane z príjmov, Dph, Účtovníctvo Zvýšenie sumy stravného od 01. 06. 2023
  02.07.2023 | Dane z príjmov, Dph, Účtovníctvo Platenie preddavkov na daň v preddavkovom období od 01.04.2023 do 02.04.2024
  02.07.2023 | Dane z príjmov, Dph, Účtovníctvo Zvýšenie náhrady za používanie súkromného motorového vozidla pri pracovnej ceste od 1. apríla 2023
  11.04.2023 | Dane z príjmov, Dph, Účtovníctvo Daňový aspekt postúpenej pohľadávky u fyzickej osoby s príjmami podľa § 6 Zákona o dani z príjmov
  06.04.2023 | Dane z príjmov, Dph, Účtovníctvo Poukázanie podielu zaplatenej dane u fyzickej osoby za rok 2022
  13.03.2023 | Dane z príjmov, Dph, Účtovníctvo Povinnosti pre poskytovateľov platobných služieb vyplývajúce zo zákona o dani z pridanej hodnoty
  13.03.2023 | Dane z príjmov, Dph, Účtovníctvo Odpočítanie daňovej straty v daňovom priznaní k dani z príjmov právnickej osoby a dani z príjmov fyzickej osoby typ B za rok 2022
  06.02.2023 | Dane z príjmov, Dph, Účtovníctvo Minimálny preddavok na zdravotné poistenie od januára 2023
  06.02.2023 | Dane z príjmov, Dph, Účtovníctvo Nová povinnosť zamestnávateľov voči Sociálnej poisťovni od 1. januára 2023
  31.01.2023 | Dane z príjmov, Dph, Účtovníctvo Oprava odpočítanej dane pri úplnom alebo čiastočnom nezaplatení protihodnoty za tovar alebo službu podľa §53b zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
  31.01.2023 | Dane z príjmov, Dph, Účtovníctvo Zmeny v registračných ustanoveniach v zákone č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
  27.01.2023 | Dane z príjmov, Dph, Účtovníctvo Komentár k zákonu o dani z príjmov k 1.1.2023
  21.12.2022 | Dane z príjmov, Dph, Účtovníctvo Zvýšenie sumy stravného od 01. 01. 2023
  21.12.2022 | Dane z príjmov, Dph, Účtovníctvo Zvýšenie minimálnej mzdy od 01.01.2023
  15.08.2022 | Dane z príjmov, Dph, Účtovníctvo Nové pravidlá pre výpočet indexu daňovej spoľahlivosti
  15.08.2022 | Dane z príjmov, Dph, Účtovníctvo Účtovné a daňové dopady zaokrúhľovania cien platených v hotovosti
  15.08.2022 | Dane z príjmov, Dph, Účtovníctvo Zvýšenie sumy stravného a sumy za každý 1 km jazdy od 1. septembra 2022
  15.08.2022 | Dane z príjmov, Dph, Účtovníctvo Znížená sadzba DPH vo výške 5 % od 1. januára 2023
  08.02.2022 | Dane z príjmov, Dph, Účtovníctvo Zákon o dani z príjmov - 2. časť
  08.02.2022 | Dane z príjmov, Dph, Účtovníctvo Zákon o dani z príjmov - 1. časť
  13.01.2022 | Dane z príjmov, Dph, Účtovníctvo Výhody uplatnenia statusu mikrodaňovníka od roku 2021
  13.01.2022 | Dane z príjmov, Dph, Účtovníctvo Daňové aspekty testovania zamestnancov na ochorenie COVID-19
  23.11.2021 | Dane z príjmov, Dph, Účtovníctvo Sumy daňového bonusu na vyživované dieťa za rok 2021 a 2022
  23.11.2021 | Dane z príjmov, Dph, Účtovníctvo Oslobodenie príjmov z predaja akcií a obchodných podielov u právnických osôb
  09.11.2021 | Dane z príjmov, Dph, Účtovníctvo Dočkali sme sa? Obojstranná elektronická komunikácia od 1. januára 2022
  09.11.2021 | Dane z príjmov, Dph, Účtovníctvo Účtovné a daňové odpisy v jednoduchom účtovníctve
  09.11.2021 | Dane z príjmov, Dph, Účtovníctvo Jednotný spôsob oslobodenia od dane z príjmov pri zabezpečení stravovania od 1.1.2022
  09.11.2021 | Dane z príjmov, Dph, Účtovníctvo Osobitné oznamovanie bankových účtov platiteľmi DPH
  19.10.2021 | Dane z príjmov, Dph, Účtovníctvo Novela zákona o DPH a Daňového poriadku
  25.02.2021 | Dane z príjmov, Dph, Účtovníctvo Gastrolístky áno či nie po novom od 1.3.2021
  27.11.2020 | Dane z príjmov, Dph, Účtovníctvo Daňové výdavky 2020 - Kedy a za akých podmienok si uplatniť daňové výdavky – časť 3/3
  27.11.2020 | Dane z príjmov, Dph, Účtovníctvo Daňové výdavky 2020 - Kedy a za akých podmienok si uplatniť daňové výdavky – časť 2/3
  27.11.2020 | Dane z príjmov, Dph, Účtovníctvo Daňové výdavky 2020 - Kedy a za akých podmienok si uplatniť daňové výdavky - časť 1/3
  12.10.2020 | Dane z príjmov, Dph, Účtovníctvo Dôležité termíny pre opatrenia v oblasti dane z príjmov
  12.10.2020 | Dane z príjmov, Dph, Účtovníctvo Povinné a nadštandardné lekárske preventívne prehliadky
  12.10.2020 | Dane z príjmov, Dph, Účtovníctvo Dávka tehotenské a tehotenské štipendium od roku 2021
  07.10.2020 | Dane z príjmov, Dph, Účtovníctvo Čo prinesie koniec prechodného obdobia pre tzv. „Brexit“
  07.10.2020 | Dane z príjmov, Dph, Účtovníctvo Zmeny v podmienkach pre overenie účtovnej závierky audítorom
  07.10.2020 | Dane z príjmov, Dph, Účtovníctvo Príspevky na športovú činnosť dieťaťa
  11.08.2020 | Dane z príjmov, Dph, Účtovníctvo Vplyv koronakrízy na vyrovnanie preddavkov na DPPO
  11.08.2020 | Dane z príjmov, Dph, Účtovníctvo Možnosť zvýšenia výdavkov na spotrebu PHL o 20 %
  11.06.2020 | Dane z príjmov, Dph, Účtovníctvo KORONAVÍRUS - vykázanie daňovej straty v daňovom priznaní za rok 2019
  11.06.2020 | Dane z príjmov, Dph, Účtovníctvo KORONAVÍRUS - pandemické ošetrovné od 1. júna 2020
  29.04.2020 | Dane z príjmov, Dph, Účtovníctvo KORONAVÍRUS - špeciálna úprava odpočtu daňovej straty
  24.04.2020 | Dane z príjmov, Dph, Účtovníctvo KORONAVÍRUS - poskytovanie finančného príspevku v rámci projektu „PRVÁ POMOC“
  26.03.2020 | Dane z príjmov, Dph, Účtovníctvo KORONAVÍRUS - úprava podmienok nároku na nemocenské a ošetrovné
  24.03.2020 | Dane z príjmov, Dph, Účtovníctvo KORONAVÍRUS - opatrenia v oblasti dane z príjmov
  11.02.2020 | Dane z príjmov, Dph, Účtovníctvo Zmena v odpisovaní elektromobilov už aj za zdaňovacie obdobie 2019
  06.02.2020 | Dane z príjmov, Dph, Účtovníctvo Zásielkový predaj z pohľadu dane z pridanej hodnoty
  21.01.2020 | Dane z príjmov, Dph, Účtovníctvo Zmeny a doplnenia zákona o účtovníctva pre rok 2020
  16.01.2020 | Dane z príjmov, Dph, Účtovníctvo Daň z motorových vozidiel za rok 2019
  01.01.2020 | Dane z príjmov, Dph, Účtovníctvo Zmeny zákona o DPH od 1. januára 2020
  07.10.2019 | Dane z príjmov, Dph, Účtovníctvo Zníženie sadzby DPH na 10 % na vybrané druhy tovarov
  16.09.2019 | Dane z príjmov, Dph, Účtovníctvo Nové pravidlá uplatňovania DPH pri poukazoch (s účinnosťou od 1.10.2019)
  28.08.2019 | Dane z príjmov, Dph, Účtovníctvo Vzor pokladničného dokladu na predajnom mieste
  28.08.2019 | Dane z príjmov, Dph, Účtovníctvo Paušalizácia cestovných náhrad
  15.07.2019 | Dane z príjmov, Dph, Účtovníctvo Pokladnica e-kasa klient po 1. júli 2019
  19.06.2019 | Dane z príjmov, Dph, Účtovníctvo Zvýšenie sumy stravného od 1.7.2019
  15.06.2019 | Dane z príjmov, Dph, Účtovníctvo Zvýšenie základnej náhrady za každý 1 km jazdy
  30.05.2019 | Dane z príjmov, Dph, Účtovníctvo Lehoty uchovávania účtovných záznamov (zmeny v archivácii od 1.1.2018)
  30.05.2019 | Dane z príjmov, Dph, Účtovníctvo Účtovné záznamy a ich formy
  23.05.2019 | Dane z príjmov, Dph, Účtovníctvo Výdavky na reklamné predmety
  20.05.2019 | Dane z príjmov, Dph, Účtovníctvo Odpočítanie dane z kúpy hnuteľného investičného majetku
  13.05.2019 | Dane z príjmov, Dph, Účtovníctvo Náležitosti faktúry ako účtovného a daňového dokladu
  09.05.2019 | Dane z príjmov, Dph, Účtovníctvo Poskytovanie príspevkov na rekreáciu zamestnancov
  12.03.2019 | Dane z príjmov, Dph, Účtovníctvo Sadzby DPH v členských štátoch EÚ podľa stavu z 1.1.2019
  23.02.2019 | Dane z príjmov, Dph, Účtovníctvo Znížená sadzba DPH od januára 2019 nielen na ubytovacie služby
  22.12.2018 | Dane z príjmov, Dph, Účtovníctvo Novely zákona o dani z príjmov schválené v roku 2018
  14.12.2018 | Dane z príjmov, Dph, Účtovníctvo Zmeny zákona o DPH od 1. januára 2019
  19.11.2018 | Dane z príjmov, Dph, Účtovníctvo Toto za vás účtovníčka neurobí
  09.01.2018 | Dane z príjmov, Dph, Účtovníctvo Maximálny mesačný vymeriavací základ pre sociálne poistenie
  09.01.2018 | Dane z príjmov, Dph, Účtovníctvo S účinnosťou od 1.1.2018 sa nariadením vlády upravila výška minimálnej mzdy
  29.10.2017 | Dane z príjmov, Dph, Účtovníctvo Toto za Vás účtovníčka nespraví (2017)
  09.07.2017 | Dane z príjmov, Dph, Účtovníctvo Zmena výšky životného minima od 1. júla 2017
  09.07.2017 | Dane z príjmov, Dph, Účtovníctvo Schválenie účtovnej závierky a uloženie oznámenia do registra účtovných závierok po jej schválení
  09.07.2017 | Dane z príjmov, Dph, Účtovníctvo Odpustenie zmeškanej lehoty – inštitút v prípade ak sa daňové priznanie nepodá načas
  12.06.2017 | Dane z príjmov, Dph, Účtovníctvo Prerušenie daňovej kontroly
  12.06.2017 | Dane z príjmov, Dph, Účtovníctvo Prerušenie daňového odpisovania hmotného majetku
  12.06.2017 | Dane z príjmov, Dph, Účtovníctvo Registrácia podľa § 7a Zákona o DPH a povinnosť platiť DPH podľa § 69 ods. 3 Zákona o DPH
  21.02.2017 | Dane z príjmov, Dph, Účtovníctvo Vyúčtovacia faktúra za opakované dodávky energií v DPH priznaní a kontrolnom výkaze k DPH
  21.02.2017 | Dane z príjmov, Dph, Účtovníctvo Príjem z predaja nehnuteľností v roku 2016 v daňovom priznaní fyzickej osoby
  21.02.2017 | Dane z príjmov, Dph, Účtovníctvo Uplatnenie daňovej straty z predchádzajúcich zdaňovacích období v daňovom priznaní právnickej osoby za rok 2016
  10.01.2017 | Dane z príjmov, Dph, Účtovníctvo Zoznam noviel daňových zákonov prijatých v roku 2016
  10.01.2017 | Dane z príjmov, Dph, Účtovníctvo Zmeny pre firmy, ktoré priniesla novela zákona o dani z prímov
  10.01.2017 | Dane z príjmov, Dph, Účtovníctvo Daň z motorových vozidiel
  05.12.2016 | Dane z príjmov, Dph, Účtovníctvo Zmeny v sociálnom poistení od 1.1.2017
  02.12.2016 | Dane z príjmov, Dph, Účtovníctvo Novela zákona o DPH
  02.12.2016 | Dane z príjmov, Dph, Účtovníctvo Elektronické schránky právnických osôb
  13.10.2016 | Dane z príjmov, Dph, Účtovníctvo Záruky za colný dlh (UCC)
  13.09.2016 | Dane z príjmov, Dph, Účtovníctvo Nárok na daňový bonus
  13.09.2016 | Dane z príjmov, Dph, Účtovníctvo Zahraničný cestovný príkaz
  08.09.2016 | Dane z príjmov, Dph, Účtovníctvo Zdaňovanie príležitostných príjmov
  08.09.2016 | Dane z príjmov, Dph, Účtovníctvo Limity pre dovoz tovaru na osobnú spotrebu
  17.08.2016 | Dane z príjmov, Dph, Účtovníctvo Povinná aktivácia schránok právnických osôb
  09.08.2016 | Dane z príjmov, Dph, Účtovníctvo Výška životného minima a exekúcie
  09.08.2016 | Dane z príjmov, Dph, Účtovníctvo Platenie odvodov v Sociálnej poisťovni SZČO od 1.7.2016
  22.07.2016 | Dane z príjmov, Dph, Účtovníctvo Informácia k VYHLÁŠKE MF SR č. 188/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje počet vydaných pokladničných dokladov na účely používania virtuálnej registračnej pokladnice
  22.07.2016 | Dane z príjmov, Dph, Účtovníctvo Informácia k uplatneniu odplaty (provízie) za sprostredkovanie do základu dane
  22.07.2016 | Dane z príjmov, Dph, Účtovníctvo Finančná správa zriadila colnícku nonstop linku pre verejnosť
  30.05.2016 | Dane z príjmov, Dph, Účtovníctvo Nový únijný colný kódex
  30.05.2016 | Dane z príjmov, Dph, Účtovníctvo Zmeny v kontrolnom výkaze DPH
  30.05.2016 | Dane z príjmov, Dph, Účtovníctvo Výmaz platiteľa dane zo zoznamu rizikových platiteľov DPH
  30.05.2016 | Dane z príjmov, Dph, Účtovníctvo Postup správcu dane pri daňových nedoplatkoch
  05.05.2016 | Dane z príjmov, Dph, Účtovníctvo Odpisovanie majetku po novom od 01.01.2016
  05.05.2016 | Dane z príjmov, Dph, Účtovníctvo Nové podmienky pre vrátenie nadmerného odpočtu od 01.01.2016
  21.03.2016 | Dane z príjmov, Dph, Účtovníctvo Registrácia zahraničnej osoby po 1.1.2016
  21.03.2016 | Dane z príjmov, Dph, Účtovníctvo Odpisovanie majetku po novom
  21.03.2016 | Dane z príjmov, Dph, Účtovníctvo Zmeny v poukázaní 2%
  21.03.2016 | Dane z príjmov, Dph, Účtovníctvo Požiadajte zamestnávateľa o ročné zúčtovanie
  21.03.2016 | Dane z príjmov, Dph, Účtovníctvo Nové podmienky pre vrátenie nadmerného odpočtu
  21.03.2016 | Dane z príjmov, Dph, Účtovníctvo Ako uplatňovať osobitnú úpravu DPH?
  21.03.2016 | Dane z príjmov, Dph, Účtovníctvo Dodatočné daňové priznanie po novom
  21.03.2016 | Dane z príjmov, Dph, Účtovníctvo Zmeny a vyplnenie tlačiva daňového priznania k dani z právnických osôb za rok 2015
  21.03.2016 | Dane z príjmov, Dph, Účtovníctvo Daňové priznanie právnických osôb za rok 2015
  08.02.2016 | Dane z príjmov, Dph, Účtovníctvo Nový spôsob určenia výšky niektorých pokút pri správe daní od januára 2016
  08.02.2016 | Dane z príjmov, Dph, Účtovníctvo Transferová dokumentácia aj pre tuzemské závislé osoby
  25.01.2016 | Dane z príjmov, Dph, Účtovníctvo Uplatňovanie daňových výdavkov pri majetku, ktorý môže mať charakter osobnej potreby
  25.01.2016 | Dane z príjmov, Dph, Účtovníctvo Nové nastavenie rozsahu oprávnení autorizovaných osôb pre užívateľov obojsmernej elektronickej komunikácie Portálu FS
  07.01.2016 | Dane z príjmov, Dph, Účtovníctvo Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2015 - Platenie preddavkov na daň na rok 2016
  07.01.2016 | Dane z príjmov, Dph, Účtovníctvo Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2015 - Výpočet pomernej časti dane a zaplatenie dane
  07.01.2016 | Dane z príjmov, Dph, Účtovníctvo Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2015 - Podanie daňového priznania
  05.01.2016 | Dane z príjmov, Dph, Účtovníctvo Uplatnenie tvorby opravnej položky a odpisu príslušenstva pohľadávky do daňových výdavkov
  05.01.2016 | Dane z príjmov, Dph, Účtovníctvo Uplatňovanie výdavkov na reklamné predmety do daňových výdavkov v roku 2015
  05.01.2016 | Dane z príjmov, Dph, Účtovníctvo Zaokrúhľovanie správneho poplatku podľa zákona o správnych poplatkoch
  05.01.2016 | Dane z príjmov, Dph, Účtovníctvo Oznamovacia povinnosť podľa zákona o dani z motorových vozidiel
  21.12.2015 | Dane z príjmov, Dph, Účtovníctvo Osobitná úprava uplatňovania DPH na základe prijatia platby za dodanie tovaru alebo služby od 01.01.2016
  21.12.2015 | Dane z príjmov, Dph, Účtovníctvo Informácia k obojsmernej elektronickej komunikácii medzi správcom dane a daňovým subjektom
  21.12.2015 | Dane z príjmov, Dph, Účtovníctvo Zánik daňovej povinnosti pri dani z motorových vozidiel
  01.12.2015 | Dane z príjmov, Dph, Účtovníctvo Finančná správa zverejnila tlačivá daňových priznaní pre budúci rok
  01.12.2015 | Dane z príjmov, Dph, Účtovníctvo Novinka vo virtuálnej registračnej pokladnici
  01.12.2015 | Dane z príjmov, Dph, Účtovníctvo Overovanie identifikačných čísiel pre DPH pridelených v členských štátoch Európskej únie
  01.12.2015 | Dane z príjmov, Dph, Účtovníctvo Novela zákona o dani z príjmov, ktorá bude účinná od 01.01.2016 – III. časť
  01.12.2015 | Dane z príjmov, Dph, Účtovníctvo Novela zákona o dani z príjmov, ktorá bude účinná od 01.01.2016 – II. časť
  21.10.2015 | Dane z príjmov, Dph, Účtovníctvo Novela zákona o dani z príjmov, ktorá bude účinná od 01.01.2016 – I. časť
  21.10.2015 | Dane z príjmov, Dph, Účtovníctvo Rozšírenie skupiny výdavkov (nákladov), ktoré budú uznané za daňový výdavok až po ich zaplatení
  21.10.2015 | Dane z príjmov, Dph, Účtovníctvo Novela zákona o dani z príjmov priniesla od 01.01.2015 zmeny v odpisoch, lízingu a uplatňovaní nákladov pre automobily zaradené do majetku firmy
  21.10.2015 | Dane z príjmov, Dph, Účtovníctvo Návrh novely Zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších
  20.10.2015 | Dane z príjmov, Dph, Účtovníctvo Informácia o druhom kole registrácie virtuálnej pokladnice
  20.10.2015 | Dane z príjmov, Dph, Účtovníctvo Informácia o oznámení k povinnostiam nadobúdateľa nového dopravného prostriedku (neregistrovaného pre DPH) za protihodnotu v tuzemsku z iného členského štátu z pohľadu zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov
  20.10.2015 | Dane z príjmov, Dph, Účtovníctvo Usmernenie k zahrnutiu inventarizačných prebytkov do základu dane z príjmov podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov od 01. 01. 2015
  20.10.2015 | Dane z príjmov, Dph, Účtovníctvo Usmernenie k ukladaniu oznámenia o dátume schválenia účtovnej závierky do registra účtovných závierok
  20.10.2015 | Dane z príjmov, Dph, Účtovníctvo Informácia k nároku na daňový bonus po ukončení vysokej školy
  20.10.2015 | Dane z príjmov, Dph, Účtovníctvo Informácia k oslobodeniu nepeňažného príjmu zo závislej činnosti od 1.1.2015 dosiahnutého formou produktov vlastnej poľnohospodárskej výroby
  20.10.2015 | Dane z príjmov, Dph, Účtovníctvo Informácia o novele zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov)
  20.10.2015 | Dane z príjmov, Dph, Účtovníctvo Informácia k podávaniu daňového priznania pre zjednodušený režim jednotného kontaktného miesta - Mini One Stop Shop
  19.10.2015 | Dane z príjmov, Dph, Účtovníctvo Usmernenie k možnosti účtovnej jednotky považovať sa za mikro účtovnú jednotku pre účtovné obdobie, ktoré začalo 1.1.2014 alebo v priebehu roka 2014
  25.05.2015 | Dane z príjmov, Dph, Účtovníctvo Informácia k zmene spôsobu zdaňovania peňažných a nepeňažných plnení poskytnutých poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti s účinnosťou od 1.1. 2015
  05.05.2015 | Dane z príjmov, Dph, Účtovníctvo Informácia k zdaňovaniu nepeňažných plnení poskytnutých zamestnávateľom zamestnancovi v nadväznosti na krátenie výdavkov v súlade s § 19 ods. 2 písm. t) zákona o dani z príjmov
  04.05.2015 | Dane z príjmov, Dph, Účtovníctvo Informacia k vypĺňaniu tlačiva „Oznámenie platiteľa dane o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou podľa § 43 ods. 11 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
  07.04.2015 | Dane z príjmov, Dph, Účtovníctvo Informácia o niektorých sumách potrebných pre výpočet daňovej povinnosti fyzických osôb na rok 2015
  07.04.2015 | Dane z príjmov, Dph, Účtovníctvo Spustenie virtuálnej registračnej pokladnice
  26.03.2015 | Dane z príjmov, Dph, Účtovníctvo Zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice (ERP) v znení nehorších predpisov
  26.03.2015 | Dane z príjmov, Dph, Účtovníctvo Zmeny v zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov
  26.03.2015 | Dane z príjmov, Dph, Účtovníctvo Vrátenie časti nadmerného odpočtu pred skončením daňovej kontroly
  26.03.2015 | Dane z príjmov, Dph, Účtovníctvo Zníženie hranice pre výnimku pri podávaní súhrnného výkazu v štvrťročných lehotách.
  26.03.2015 | Dane z príjmov, Dph, Účtovníctvo Úprava lehoty na podanie kontrolného výkazu
  26.03.2015 | Dane z príjmov, Dph, Účtovníctvo Zjednotenie lehoty na podávanie súhrnného výkazu aj pre daňového zástupcu
  26.03.2015 | Dane z príjmov, Dph, Účtovníctvo Doplnenie ustanovenia § 49 (odpočítanie dane platiteľom)
  23.03.2015 | Dane z príjmov, Dph, Účtovníctvo Ustanovenie § 68b upravuje osobitný režim zdaňovania telekomunikačných služieb, služieb rozhlasového a televízneho vysielania a elektronických služ
  23.03.2015 | Dane z príjmov, Dph, Účtovníctvo Ustanovenie § 68a upravuje osobitný režim zdaňovania telekomunikačných služieb, služieb rozhlasového a televízneho vysielania a elektronických služieb
  23.03.2015 | Dane z príjmov, Dph, Účtovníctvo Zavedenie osobitnej úpravy uplatňovania dane pre telekomunikačné služby, služby rozhlasového vysielania a televízneho vysielania a elektronické služby.
  16.03.2015 | Dane z príjmov, Dph, Účtovníctvo Navrhované zmeny v oblasti medzinárodného zdaňovania na rok 2014
  16.03.2015 | Dane z príjmov, Dph, Účtovníctvo Zmeny v ustanoveniach týkajúcich sa určenia miesta dodania
  16.03.2015 | Dane z príjmov, Dph, Účtovníctvo Legislatívne zmeny v Zákone o DPH
  16.03.2015 | Dane z príjmov, Dph, Účtovníctvo Ostatné legislatívne zmeny v zákone o dani z príjmov 2015
  16.03.2015 | Dane z príjmov, Dph, Účtovníctvo Legislatívne zmeny na rok 2015 v oblasti odpisovania
  16.03.2015 | Dane z príjmov, Dph, Účtovníctvo Legislatívna zmeny na rok 2015 - Kapitalizácia
  16.03.2015 | Dane z príjmov, Dph, Účtovníctvo Nedaňové výdavky - zmena na rok 2015
  16.03.2015 | Dane z príjmov, Dph, Účtovníctvo Legislatívne zmeny v oblasti na rok 2015 v oblasti rezerv
  16.03.2015 | Dane z príjmov, Dph, Účtovníctvo Legislatívne zmeny na rok 2015 týkajúce sa daňových/nedaňových výdavkov
  16.03.2015 | Dane z príjmov, Dph, Účtovníctvo Legislatívne zmeny na rok 2015 týkajúce sa úprav základu dane
  16.03.2015 | Dane z príjmov, Dph, Účtovníctvo Novela prináša zmeny v oblasti medzinárodného zdaňovania na rok 2015
  16.03.2015 | Dane z príjmov, Dph, Účtovníctvo Ostatné legislatívne zmeny v zdaňovaní FO na rok 2015
  16.03.2015 | Dane z príjmov, Dph, Účtovníctvo Ostatné legislatívne zmeny pri zdaňovaní FO na rok 2015
  16.03.2015 | Dane z príjmov, Dph, Účtovníctvo Legislatívne zmeny v oblasti oslobodenia príjmov FO na rok 2015
  16.03.2015 | Dane z príjmov, Dph, Účtovníctvo Navrhované zmeny v oblasti zdaňovania fyzických osôb na rok 2015
  16.03.2015 | Dane z príjmov, Dph, Účtovníctvo Zmeny v oblasti zdaňovania tzv. farmaceutických spoločností a vymedzených príjemcov plnení od týchto spoločností
  16.03.2015 | Dane z príjmov, Dph, Účtovníctvo Zmeny vykonané úpravou v rámci finančného a operatívneho prenájmu (lízingu)
  16.03.2015 | Dane z príjmov, Dph, Účtovníctvo Novela Zákona o dani z príjmov schválená v roku 2014
  15.03.2015 | Dane z príjmov, Dph, Účtovníctvo Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice - Služby podliehajúce evidencii
  15.03.2015 | Dane z príjmov, Dph, Účtovníctvo Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice - Konanie o certifikácii
  15.03.2015 | Dane z príjmov, Dph, Účtovníctvo Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice
  15.03.2015 | Dane z príjmov, Dph, Účtovníctvo Navrhovaná Príloha č. 1 k zákonu č. 289/2008 Z.z.
  15.03.2015 | Dane z príjmov, Dph, Účtovníctvo Novela Zákona o účtovníctva II.
  15.03.2015 | Dane z príjmov, Dph, Účtovníctvo Novela Zákona o účtovníctva I.
  13.03.2015 | Dane z príjmov, Dph, Účtovníctvo Navrhované ostatné opatrenia
  13.03.2015 | Dane z príjmov, Dph, Účtovníctvo Navrhované opatrenia v oblasti použitia podielu zaplatenej dane
  13.03.2015 | Dane z príjmov, Dph, Účtovníctvo Navrhované opatrenia v oblasti platenia preddavkov na daň a v oblasti podávania daňových priznaní
  13.03.2015 | Dane z príjmov, Dph, Účtovníctvo Navrhované opatrenia v oblasti zníženia administratívnej náročnosti a oznamovacej povinnosti
  13.03.2015 | Dane z príjmov, Dph, Účtovníctvo Uplatňovanie daňových výdavkov a úpravy základu dane
  13.03.2015 | Dane z príjmov, Dph, Účtovníctvo Určovanie zdroja príjmov u daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou
  13.03.2015 | Dane z príjmov, Dph, Účtovníctvo Navrhované zmeny v oblasti zdaňovania FO na rok 2014
  13.03.2015 | Dane z príjmov, Dph, Účtovníctvo Navrhované zmeny v oblasti zdaňovania fyzických osôb

  Napíšte nám a my Vám pripravíme nezáväznú cenovú ponuku

   ÚčtovníctvoMzdyDaňové poradenstvoAudit

   Adresa

   Audit Tax Consulting, k.s.
   Bajkalská 19B
   832 15 Bratislava
   IČO: 35858907

   Kontakt

   ATC@ATC.SK
   +421 903 414 881
   8:00 – 17:00