Nové pravidlá pre výpočet indexu daňovej spoľahlivosti

/ Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo - ATC.sk

Indexom daňovej spoľahlivosti je v zmysle § 2 písm. h) zákona č.  563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „daňový poriadok“) hodnotenie daňového subjektu, ktorý je podnikateľom registrovaným na daň z príjmov na základe kritérií, ktorými sú plnenia jeho povinností voči finančnej správe podľa daňového poriadku a osobitných predpisov, a na základe ekonomických ukazovateľov.

Od 1.1.2022 došlo pri indexe daňovej spoľahlivosti k zásadným zmenám:

 • verejný index: výška indexu je verejná informácia, zoznam daňových subjektov s výškou indexu bude zverejnený na stránkach Finančného riaditeľstva SR najneskôr do 30. septembra 2022;
 • transparentný: oznámenie o indexe obsahuje dôvody, ktoré viedli k určeniu výšky indexu;
 • právna záväznosť – možnosť podať opravný prostriedok – námietku: hoci je daňovému subjektu výška indexu oznamovaná vo forme oznámenia, môže daňový subjekt v prípade, že s hodnotením nesúhlasí, podať opravný prostriedok vo forme námietky;
 • metodika – hodnotenie plnenia aj ekonomických ukazovateľov: okrem kritérií, ktorými sú plnenia povinností voči finančnej správe, vstupuje do hodnotenia aj hodnotenie plnenia ekonomických ukazovateľov.

 

Kto vstupuje do množiny hodnotených daňových subjektov

 Hodnoteným subjektom sú fyzické a právnické osoby registrované pre daň z príjmov, ktoré spĺňajú podmienky:

 • majú pridelenú príslušnú právnu formu:
 1. Fyzické osoby:
  • Podnikateľ-fyzická osoba-nezapísaný v obchodnom registri
  • Podnikateľ-fyzická osoba-zapísaný v obchodnom registri
  • Samostatne hospodáriaci roľník nezapísaný v obchodnom registri
  • Samostatne hospodáriaci roľník zapísaný v obchodnom registri
  • Slobodné povolanie-fyzická osoba podnikajúca na základe iného ako živnostenského zákona
  • Slobodné povolanie-fyzická osoba podnikajúca na základe iného ako živnostenského zákona zapísaná v obchodnom registri
  • Podnikateľ-fyzická osoba-nezapísaný v obchodnom registri – podnikajúca súčasne ako samostatne hospodáriaci roľník
  • Podnikateľ-fyzická osoba-zapísaná v obchodnom registri – podnikajúca súčasne ako samostatne hospodáriaci roľník
  • Podnikateľ-fyzická osoba-nezapísaná v obchodnom registri – podnikajúca súčasne ako osoba so slobodným povolaním
  • Podnikateľ-fyzická osoba-zapísaná v obchodnom registri – podnikajúca súčasne ako osoba so slobodným povolaním
 2. Právnické osoby:
  • Verejná obchodná spoločnosť
  • Spoločnosť s ručením obmedzeným
  • Komanditná spoločnosť
  • Akciová spoločnosť
  • Európske zoskupenie hospodárskych záujmov
  • Európska spoločnosť
  • Európske družstvo
  • Jednoduchá spoločnosť na akcie
  • Družstvo
 • obdobie trvania registrácie na daň z príjmov je minimálne 2 roky pred dňom 31.12. roku, v ktorom sa vykonáva hodnotenie indexu daňovej spoľahlivosti, t. j. daňový subjekt vstupujúci do množiny hodnotených k 1.1.2022 musí byť registrovaný na daň z príjmov do 31.12.2019;
 • aktuálne platná registrácia na daň z príjmov nemôže byť prerušená;
 • k dátumu hodnotenia indexu daňovej spoľahlivosti nemôže byť daňový subjekt v konkurze alebo v likvidácii;
 • do množiny hodnotených subjektov sú zahrnuté len fyzické osoby, ktoré v podanom daňovom priznaní k DPFO typ B za zdaňovacie obdobie 2020 uviedli podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov nenulové príjmy z podnikania alebo vykázali stratu z podnikania.

 

Kritériá na určenie indexu daňovej spoľahlivosti upravuje vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 544/2021 Z. z. o kritériách na určenie indexu daňovej spoľahlivosti. Aktuálne správca dane posudzuje 15 kritérií. Za každé kritérium správca dane prideľuje hodnotenému subjektu počet bodov. Čím menej bodov daňový subjekt získa, tým má lepšie hodnotenie indexu. Finančné riaditeľstvo SR na svojom webovom sídle uverejnilo metodiku vyhodnotenia údajov v rámci kritérií hodnotenia.

 

Okrem prideľovania bodov v rámci kritérií na určenie indexu daňovej spoľahlivosti správca dane posudzuje aj ekonomický ukazovateľ – efektívna daňová sadzba. Efektívna daňová sadzba (EDS) okrem prínosu pre štátny rozpočet cez vykázanú daň z príjmu, zohľadňuje aj spoločenský význam daňového subjektu ako zamestnávateľa, ktorý je vyjadrený prostredníctvom zrazenej dane zo závislej činnosti za svojich zamestnancov. Finančné riaditeľstvo SR na svojom webovom sídle uverejnilo podrobnosti týkajúce sa posudzovaných údajov EDS pre prepočet k 1.1.2022.

 

Daňovému subjektu môže byť pridelený jeden z nasledovných indexov daňovej spoľahlivosti:

 • vysoko spoľahlivý – ak má daňový subjekt pridelených najviac 10 bodov vrátane a zároveň spĺňa podmienku ekonomického ukazovateľa, t. j. vypočítaná efektívna daňová sadzba je väčšia ako hraničná hodnota efektívnej daňovej sadzby;
 • spoľahlivý – ak má daňový subjekt pridelených viac ako 10 a zároveň menej ako 25 bodov t. j. do 24 bodov, alebo ak má daňový subjekt pridelených najviac 10 bodov vrátane a zároveň nie je splnená podmienka ekonomického ukazovateľa, t. j. vypočítaná efektívna daňová sadzba je nižšia ako hraničná hodnota efektívnej daňovej sadzby;
 • nespoľahlivý – ak má daňový subjekt pridelených 25 bodov a viac;
 • zároveň môže byť daňový subjekt zaradený medzi nehodnotené daňové subjekty, ak nespĺňa podmienky pre zaradenie do množiny hodnotených subjektov.

 

Benefity a obmedzenia vyplývajúce z prideleného indexu

 Vysoko spoľahlivým daňovým subjektom bude správca dane poskytovať nasledovné benefity:

 1. Vyhotovenie čiastkového protokolu v rámci výkonu daňovej kontroly na zistenie oprávnenosti nároku na vrátenie nadmerného odpočtu alebo jeho časti, ak sú splnené zákonné podmienky podľa § 47a daňového poriadku
 2. Určenie lehoty najmenej 15 dní vo výzve v súvislosti s vykonávaním daňovej kontroly alebo výkonom miestneho zisťovania podľa § 27 ods. 1 daňového poriadku
 3. Zníženie úhrady za vydanie záväzného stanoviska na polovicu
 4. Zníženie výšky úhrady za vydanie rozhodnutia o odsúhlasení použitia konkrétnej metódy určenia základu dane stálej prevádzkarne podľa § 17 ods. 7 a rozhodnutia o odsúhlasení použitia metódy ocenenia podľa § 18 ods. 4 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov na polovicu
 5. Vyhovenie žiadosti o povolenie platenia dane alebo daňového nedoplatku v splátkach v prípade splnenia zákonom stanovených podmienok
 6. Vyhovenie žiadosti o povolenie odkladu platenia dane alebo daňového nedoplatku v prípade splnenia zákonom stanovených podmienok
 7. Vyhovenie žiadosti o platenie preddavkov na daň z príjmov právnických osôb inak v odôvodnených prípadoch v súlade so žiadosťou subjektu pri rešpektovaní príslušných zákonných ustanovení
 8. Vyhovenie žiadosti o platenie preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb inak v odôvodnených prípadoch v súlade so žiadosťou subjektu pri rešpektovaní príslušných zákonných ustanovení
 9. Vyhovenie žiadosti o platenie preddavkov na daň z motorových vozidiel inak v odôvodnených prípadoch v súlade so žiadosťou subjektu pri rešpektovaní príslušných zákonných ustanovení
 10. Vydanie potvrdenia o stave osobného účtu v lehote do 15 dní
 11. Uprednostnenie iných úkonov za účelom zabezpečenia úhrady daňového nedoplatku pred začatím daňového exekučného konania
 12. Vyhovenie žiadosti o súhlas nakladať s predmetom záložného práva pri rešpektovaní podmienok určených správcom dane
 13. Uprednostnenie výkonu miestneho zisťovania pred daňovou kontrolou pre účely preverenia nároku na vrátenie nadmerného odpočtu
 14. Vykonanie miestneho zisťovania a ústneho pojednávania v deň dohodnutý s daňovým subjektom s výnimkou kontroly dodržiavania zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, daňového dozoru pri správe spotrebných daní a exekučného konania
 15. Určenie termínu začatia daňovej kontroly na zistenie oprávnenosti nároku na vrátenie nadmerného odpočtu alebo jeho časti po dohode s daňovým subjektom
 16. Dohodnutie miesta výkonu daňovej kontroly s daňovým subjektom
 17. Vrátenie spotrebnej dane v zákonom stanovenej lehote bez vykonania daňovej kontroly, ak uplatnený nárok na vrátenie spotrebnej dane nie je vyšší ako 1 000 eur
 18. Vyhovenie žiadosti o zníženie zloženej zábezpeky na spotrebnú daň po splnení zákonom stanovených podmienok

 

Spoľahlivým daňovým subjektom bude správca dane poskytovať nasledovné benefity:

 1. Vyhovenie žiadosti o platenie preddavkov na daň z príjmov právnických osôb inak v odôvodnených prípadoch v súlade so žiadosťou subjektu pri rešpektovaní príslušných zákonných ustanovení
 2. Vyhovenie žiadosti o platenie preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb inak v odôvodnených prípadoch v súlade so žiadosťou subjektu pri rešpektovaní príslušných zákonných ustanovení
 3. Vyhovenie žiadosti o platenie preddavkov na daň z motorových vozidiel inak v odôvodnených prípadoch v súlade so žiadosťou subjektu pri rešpektovaní príslušných zákonných ustanovení
 4. Vydanie potvrdenia o stave osobného účtu v lehote do 15 dní
 5. Uprednostnenie iných úkonov za účelom zabezpečenia úhrady daňového nedoplatku pred začatím daňového exekučného konania
 6. Vyhovenie žiadosti o súhlas nakladať s predmetom záložného práva pri rešpektovaní podmienok určených správcom dane
 7. Uprednostnenie výkonu miestneho zisťovania pred daňovou kontrolou pre účely preverenia nároku na vrátenie nadmerného odpočtu
 8. Vykonanie miestneho zisťovania a ústneho pojednávania v deň dohodnutý s daňovým subjektom s výnimkou kontroly dodržiavania zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, daňového dozoru pri správe spotrebných daní a exekučného konania
 9. Určenie termínu začatia daňovej kontroly na zistenie oprávnenosti nároku na vrátenie nadmerného odpočtu alebo jeho časti po dohode s daňovým subjektom
 10. Dohodnutie miesta výkonu daňovej kontroly s daňovým subjektom
 11. Vrátenie spotrebnej dane v zákonom stanovenej lehote bez vykonania daňovej kontroly, ak uplatnený nárok na vrátenie spotrebnej dane nie je vyšší ako 1 000 eur
 12. Vyhovenie žiadosti o zníženie zloženej zábezpeky na spotrebnú daň po splnení zákonom stanovených podmienok

 

Voči daňovým subjektom, ktoré sa z hľadiska indexu považujú za nespoľahlivé, bude správca dane uplatňovať len obmedzenia upravené v zákone. V súčasnosti ide o jedno obmedzenie, ktorým je určenie lehoty osem dní na splnenie si určenej povinnosti v súvislosti s vykonávaním daňovej kontroly, vyrubovacieho konania alebo miestneho zisťovania; na odôvodnenú žiadosť daňového subjektu možno túto lehotu primerane predĺžiť.

 


Chcete sa o téme dozvedieť viac? Napíšte nám.

  Archív

  24.04.2024 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Zvýšenie sumy náhrady za používanie vlastného auta na služobné účely od 1.5.2024
  03.04.2024 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Prehľad zmien niektorých súdnych a správnych poplatkov od 1.4.2024
  03.04.2024 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Nový rámec premien a úprav právnej formy
  08.02.2024 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Legislatívne zmeny v Zákone o dani z príjmov účinných od 1.1.2024
  08.02.2024 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Zákon o dani z príjmov a jeho novelizácia počas roka 2023
  18.01.2024 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Vylúčenie uplatňovania zníženej sadzby dane z pridanej hodnoty vo výške 10% zo základu dane na podávanie alkoholických nápojov v rámci poskytovania reštauračných a stravovacích služieb.
  18.01.2024 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Povinnosti podnikateľa/účtovníka v januári 2024
  27.12.2023 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Daňové dopady konsolidačného balíčka
  27.12.2023 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Opatrenia zamerané na zlepšenie stavu verejných financií
  23.11.2023 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Vyplatenie 13. dôchodkov penzistom v roku 2023
  23.11.2023 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Informácia k úhrade správneho poplatku pre subjekty komunikujúce elektronicky
  10.10.2023 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Zníženie odvodov zamestnávateľom v poľnohospodárstve a potravinárskom priemysle
  10.10.2023 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Zvýšenie sumy stravného od 01. 10. 2023
  18.09.2023 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Zvýšenie minimálnych odvodov SZČO od 01. januára 2024
  18.09.2023 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Zvýšenie minimálnej mzdy od 01. januára 2024
  08.08.2023 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Zvýšenie sumy životného minima od 01. júla 2023 do 30. júna 2024
  08.08.2023 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Ukončenie vyplácania pandemického ošetrovného od 1. septembra 2023
  08.08.2023 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Príjmy z prenájmu nehnuteľnosti z pohľadu zákona o dani z príjmov
  08.08.2023 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Technické zhodnotenie prenajatej nehnuteľnosti z pohľadu zákona o dani z príjmov
  02.07.2023 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Mimoriadne zvýšenie dôchodkov od 01. 07. 2023
  02.07.2023 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Zvýšenie sumy stravného od 01. 06. 2023
  02.07.2023 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Platenie preddavkov na daň v preddavkovom období od 01.04.2023 do 02.04.2024
  02.07.2023 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Zvýšenie náhrady za používanie súkromného motorového vozidla pri pracovnej ceste od 1. apríla 2023
  11.04.2023 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Daňový aspekt postúpenej pohľadávky u fyzickej osoby s príjmami podľa § 6 Zákona o dani z príjmov
  06.04.2023 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Poukázanie podielu zaplatenej dane u fyzickej osoby za rok 2022
  13.03.2023 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Povinnosti pre poskytovateľov platobných služieb vyplývajúce zo zákona o dani z pridanej hodnoty
  13.03.2023 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Odpočítanie daňovej straty v daňovom priznaní k dani z príjmov právnickej osoby a dani z príjmov fyzickej osoby typ B za rok 2022
  06.02.2023 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Minimálny preddavok na zdravotné poistenie od januára 2023
  06.02.2023 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Nová povinnosť zamestnávateľov voči Sociálnej poisťovni od 1. januára 2023
  31.01.2023 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Oprava odpočítanej dane pri úplnom alebo čiastočnom nezaplatení protihodnoty za tovar alebo službu podľa §53b zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
  31.01.2023 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Zmeny v registračných ustanoveniach v zákone č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
  27.01.2023 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Komentár k zákonu o dani z príjmov k 1.1.2023
  21.12.2022 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Zvýšenie sumy stravného od 01. 01. 2023
  21.12.2022 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Zvýšenie minimálnej mzdy od 01.01.2023
  15.08.2022 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Nové pravidlá pre výpočet indexu daňovej spoľahlivosti
  15.08.2022 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Účtovné a daňové dopady zaokrúhľovania cien platených v hotovosti
  15.08.2022 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Zvýšenie sumy stravného a sumy za každý 1 km jazdy od 1. septembra 2022
  15.08.2022 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Znížená sadzba DPH vo výške 5 % od 1. januára 2023
  08.02.2022 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Zákon o dani z príjmov - 2. časť
  08.02.2022 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Zákon o dani z príjmov - 1. časť
  13.01.2022 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Výhody uplatnenia statusu mikrodaňovníka od roku 2021
  13.01.2022 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Daňové aspekty testovania zamestnancov na ochorenie COVID-19
  23.11.2021 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Sumy daňového bonusu na vyživované dieťa za rok 2021 a 2022
  23.11.2021 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Oslobodenie príjmov z predaja akcií a obchodných podielov u právnických osôb
  09.11.2021 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Dočkali sme sa? Obojstranná elektronická komunikácia od 1. januára 2022
  09.11.2021 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Účtovné a daňové odpisy v jednoduchom účtovníctve
  09.11.2021 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Jednotný spôsob oslobodenia od dane z príjmov pri zabezpečení stravovania od 1.1.2022
  09.11.2021 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Osobitné oznamovanie bankových účtov platiteľmi DPH
  19.10.2021 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Novela zákona o DPH a Daňového poriadku
  25.02.2021 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Gastrolístky áno či nie po novom od 1.3.2021
  27.11.2020 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Daňové výdavky 2020 - Kedy a za akých podmienok si uplatniť daňové výdavky – časť 3/3
  27.11.2020 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Daňové výdavky 2020 - Kedy a za akých podmienok si uplatniť daňové výdavky – časť 2/3
  27.11.2020 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Daňové výdavky 2020 - Kedy a za akých podmienok si uplatniť daňové výdavky - časť 1/3
  12.10.2020 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Dôležité termíny pre opatrenia v oblasti dane z príjmov
  12.10.2020 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Povinné a nadštandardné lekárske preventívne prehliadky
  12.10.2020 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Dávka tehotenské a tehotenské štipendium od roku 2021
  07.10.2020 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Čo prinesie koniec prechodného obdobia pre tzv. „Brexit“
  07.10.2020 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Zmeny v podmienkach pre overenie účtovnej závierky audítorom
  07.10.2020 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Príspevky na športovú činnosť dieťaťa
  11.08.2020 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Vplyv koronakrízy na vyrovnanie preddavkov na DPPO
  11.08.2020 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Možnosť zvýšenia výdavkov na spotrebu PHL o 20 %
  11.06.2020 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo KORONAVÍRUS - vykázanie daňovej straty v daňovom priznaní za rok 2019
  11.06.2020 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo KORONAVÍRUS - pandemické ošetrovné od 1. júna 2020
  29.04.2020 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo KORONAVÍRUS - špeciálna úprava odpočtu daňovej straty
  24.04.2020 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo KORONAVÍRUS - poskytovanie finančného príspevku v rámci projektu „PRVÁ POMOC“
  26.03.2020 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo KORONAVÍRUS - úprava podmienok nároku na nemocenské a ošetrovné
  24.03.2020 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo KORONAVÍRUS - opatrenia v oblasti dane z príjmov
  11.02.2020 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Zmena v odpisovaní elektromobilov už aj za zdaňovacie obdobie 2019
  06.02.2020 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Zásielkový predaj z pohľadu dane z pridanej hodnoty
  21.01.2020 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Zmeny a doplnenia zákona o účtovníctva pre rok 2020
  16.01.2020 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Daň z motorových vozidiel za rok 2019
  01.01.2020 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Zmeny zákona o DPH od 1. januára 2020
  07.10.2019 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Zníženie sadzby DPH na 10 % na vybrané druhy tovarov
  16.09.2019 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Nové pravidlá uplatňovania DPH pri poukazoch (s účinnosťou od 1.10.2019)
  28.08.2019 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Vzor pokladničného dokladu na predajnom mieste
  28.08.2019 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Paušalizácia cestovných náhrad
  15.07.2019 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Pokladnica e-kasa klient po 1. júli 2019
  19.06.2019 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Zvýšenie sumy stravného od 1.7.2019
  15.06.2019 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Zvýšenie základnej náhrady za každý 1 km jazdy
  30.05.2019 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Lehoty uchovávania účtovných záznamov (zmeny v archivácii od 1.1.2018)
  30.05.2019 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Účtovné záznamy a ich formy
  23.05.2019 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Výdavky na reklamné predmety
  20.05.2019 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Odpočítanie dane z kúpy hnuteľného investičného majetku
  13.05.2019 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Náležitosti faktúry ako účtovného a daňového dokladu
  09.05.2019 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Poskytovanie príspevkov na rekreáciu zamestnancov
  12.03.2019 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Sadzby DPH v členských štátoch EÚ podľa stavu z 1.1.2019
  23.02.2019 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Znížená sadzba DPH od januára 2019 nielen na ubytovacie služby
  22.12.2018 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Novely zákona o dani z príjmov schválené v roku 2018
  14.12.2018 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Zmeny zákona o DPH od 1. januára 2019
  19.11.2018 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Toto za vás účtovníčka neurobí
  09.01.2018 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Maximálny mesačný vymeriavací základ pre sociálne poistenie
  09.01.2018 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo S účinnosťou od 1.1.2018 sa nariadením vlády upravila výška minimálnej mzdy
  29.10.2017 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Toto za Vás účtovníčka nespraví (2017)
  09.07.2017 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Zmena výšky životného minima od 1. júla 2017
  09.07.2017 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Schválenie účtovnej závierky a uloženie oznámenia do registra účtovných závierok po jej schválení
  09.07.2017 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Odpustenie zmeškanej lehoty – inštitút v prípade ak sa daňové priznanie nepodá načas
  12.06.2017 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Prerušenie daňovej kontroly
  12.06.2017 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Prerušenie daňového odpisovania hmotného majetku
  12.06.2017 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Registrácia podľa § 7a Zákona o DPH a povinnosť platiť DPH podľa § 69 ods. 3 Zákona o DPH
  21.02.2017 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Vyúčtovacia faktúra za opakované dodávky energií v DPH priznaní a kontrolnom výkaze k DPH
  21.02.2017 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Príjem z predaja nehnuteľností v roku 2016 v daňovom priznaní fyzickej osoby
  21.02.2017 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Uplatnenie daňovej straty z predchádzajúcich zdaňovacích období v daňovom priznaní právnickej osoby za rok 2016
  10.01.2017 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Zoznam noviel daňových zákonov prijatých v roku 2016
  10.01.2017 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Zmeny pre firmy, ktoré priniesla novela zákona o dani z prímov
  10.01.2017 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Daň z motorových vozidiel
  05.12.2016 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Zmeny v sociálnom poistení od 1.1.2017
  02.12.2016 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Novela zákona o DPH
  02.12.2016 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Elektronické schránky právnických osôb
  13.10.2016 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Záruky za colný dlh (UCC)
  13.09.2016 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Nárok na daňový bonus
  13.09.2016 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Zahraničný cestovný príkaz
  08.09.2016 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Zdaňovanie príležitostných príjmov
  08.09.2016 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Limity pre dovoz tovaru na osobnú spotrebu
  17.08.2016 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Povinná aktivácia schránok právnických osôb
  09.08.2016 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Výška životného minima a exekúcie
  09.08.2016 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Platenie odvodov v Sociálnej poisťovni SZČO od 1.7.2016
  22.07.2016 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Informácia k VYHLÁŠKE MF SR č. 188/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje počet vydaných pokladničných dokladov na účely používania virtuálnej registračnej pokladnice
  22.07.2016 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Informácia k uplatneniu odplaty (provízie) za sprostredkovanie do základu dane
  22.07.2016 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Finančná správa zriadila colnícku nonstop linku pre verejnosť
  30.05.2016 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Nový únijný colný kódex
  30.05.2016 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Zmeny v kontrolnom výkaze DPH
  30.05.2016 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Výmaz platiteľa dane zo zoznamu rizikových platiteľov DPH
  30.05.2016 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Postup správcu dane pri daňových nedoplatkoch
  05.05.2016 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Odpisovanie majetku po novom od 01.01.2016
  05.05.2016 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Nové podmienky pre vrátenie nadmerného odpočtu od 01.01.2016
  21.03.2016 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Registrácia zahraničnej osoby po 1.1.2016
  21.03.2016 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Odpisovanie majetku po novom
  21.03.2016 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Zmeny v poukázaní 2%
  21.03.2016 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Požiadajte zamestnávateľa o ročné zúčtovanie
  21.03.2016 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Nové podmienky pre vrátenie nadmerného odpočtu
  21.03.2016 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Ako uplatňovať osobitnú úpravu DPH?
  21.03.2016 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Dodatočné daňové priznanie po novom
  21.03.2016 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Zmeny a vyplnenie tlačiva daňového priznania k dani z právnických osôb za rok 2015
  21.03.2016 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Daňové priznanie právnických osôb za rok 2015
  08.02.2016 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Nový spôsob určenia výšky niektorých pokút pri správe daní od januára 2016
  08.02.2016 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Transferová dokumentácia aj pre tuzemské závislé osoby
  25.01.2016 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Uplatňovanie daňových výdavkov pri majetku, ktorý môže mať charakter osobnej potreby
  25.01.2016 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Nové nastavenie rozsahu oprávnení autorizovaných osôb pre užívateľov obojsmernej elektronickej komunikácie Portálu FS
  07.01.2016 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2015 - Platenie preddavkov na daň na rok 2016
  07.01.2016 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2015 - Výpočet pomernej časti dane a zaplatenie dane
  07.01.2016 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2015 - Podanie daňového priznania
  05.01.2016 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Uplatnenie tvorby opravnej položky a odpisu príslušenstva pohľadávky do daňových výdavkov
  05.01.2016 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Uplatňovanie výdavkov na reklamné predmety do daňových výdavkov v roku 2015
  05.01.2016 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Zaokrúhľovanie správneho poplatku podľa zákona o správnych poplatkoch
  05.01.2016 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Oznamovacia povinnosť podľa zákona o dani z motorových vozidiel
  21.12.2015 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Osobitná úprava uplatňovania DPH na základe prijatia platby za dodanie tovaru alebo služby od 01.01.2016
  21.12.2015 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Informácia k obojsmernej elektronickej komunikácii medzi správcom dane a daňovým subjektom
  21.12.2015 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Zánik daňovej povinnosti pri dani z motorových vozidiel
  01.12.2015 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Finančná správa zverejnila tlačivá daňových priznaní pre budúci rok
  01.12.2015 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Novinka vo virtuálnej registračnej pokladnici
  01.12.2015 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Overovanie identifikačných čísiel pre DPH pridelených v členských štátoch Európskej únie
  01.12.2015 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Novela zákona o dani z príjmov, ktorá bude účinná od 01.01.2016 – III. časť
  01.12.2015 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Novela zákona o dani z príjmov, ktorá bude účinná od 01.01.2016 – II. časť
  21.10.2015 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Novela zákona o dani z príjmov, ktorá bude účinná od 01.01.2016 – I. časť
  21.10.2015 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Rozšírenie skupiny výdavkov (nákladov), ktoré budú uznané za daňový výdavok až po ich zaplatení
  21.10.2015 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Novela zákona o dani z príjmov priniesla od 01.01.2015 zmeny v odpisoch, lízingu a uplatňovaní nákladov pre automobily zaradené do majetku firmy
  21.10.2015 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Návrh novely Zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších
  20.10.2015 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Informácia o druhom kole registrácie virtuálnej pokladnice
  20.10.2015 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Informácia o oznámení k povinnostiam nadobúdateľa nového dopravného prostriedku (neregistrovaného pre DPH) za protihodnotu v tuzemsku z iného členského štátu z pohľadu zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov
  20.10.2015 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Usmernenie k zahrnutiu inventarizačných prebytkov do základu dane z príjmov podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov od 01. 01. 2015
  20.10.2015 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Usmernenie k ukladaniu oznámenia o dátume schválenia účtovnej závierky do registra účtovných závierok
  20.10.2015 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Informácia k nároku na daňový bonus po ukončení vysokej školy
  20.10.2015 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Informácia k oslobodeniu nepeňažného príjmu zo závislej činnosti od 1.1.2015 dosiahnutého formou produktov vlastnej poľnohospodárskej výroby
  20.10.2015 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Informácia o novele zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov)
  20.10.2015 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Informácia k podávaniu daňového priznania pre zjednodušený režim jednotného kontaktného miesta - Mini One Stop Shop
  19.10.2015 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Usmernenie k možnosti účtovnej jednotky považovať sa za mikro účtovnú jednotku pre účtovné obdobie, ktoré začalo 1.1.2014 alebo v priebehu roka 2014
  25.05.2015 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Informácia k zmene spôsobu zdaňovania peňažných a nepeňažných plnení poskytnutých poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti s účinnosťou od 1.1. 2015
  05.05.2015 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Informácia k zdaňovaniu nepeňažných plnení poskytnutých zamestnávateľom zamestnancovi v nadväznosti na krátenie výdavkov v súlade s § 19 ods. 2 písm. t) zákona o dani z príjmov
  04.05.2015 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Informacia k vypĺňaniu tlačiva „Oznámenie platiteľa dane o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou podľa § 43 ods. 11 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
  07.04.2015 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Informácia o niektorých sumách potrebných pre výpočet daňovej povinnosti fyzických osôb na rok 2015
  07.04.2015 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Spustenie virtuálnej registračnej pokladnice
  26.03.2015 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice (ERP) v znení nehorších predpisov
  26.03.2015 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Zmeny v zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov
  26.03.2015 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Vrátenie časti nadmerného odpočtu pred skončením daňovej kontroly
  26.03.2015 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Zníženie hranice pre výnimku pri podávaní súhrnného výkazu v štvrťročných lehotách.
  26.03.2015 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Úprava lehoty na podanie kontrolného výkazu
  26.03.2015 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Zjednotenie lehoty na podávanie súhrnného výkazu aj pre daňového zástupcu
  26.03.2015 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Doplnenie ustanovenia § 49 (odpočítanie dane platiteľom)
  23.03.2015 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Ustanovenie § 68b upravuje osobitný režim zdaňovania telekomunikačných služieb, služieb rozhlasového a televízneho vysielania a elektronických služ
  23.03.2015 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Ustanovenie § 68a upravuje osobitný režim zdaňovania telekomunikačných služieb, služieb rozhlasového a televízneho vysielania a elektronických služieb
  23.03.2015 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Zavedenie osobitnej úpravy uplatňovania dane pre telekomunikačné služby, služby rozhlasového vysielania a televízneho vysielania a elektronické služby.
  16.03.2015 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Navrhované zmeny v oblasti medzinárodného zdaňovania na rok 2014
  16.03.2015 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Zmeny v ustanoveniach týkajúcich sa určenia miesta dodania
  16.03.2015 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Legislatívne zmeny v Zákone o DPH
  16.03.2015 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Ostatné legislatívne zmeny v zákone o dani z príjmov 2015
  16.03.2015 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Legislatívne zmeny na rok 2015 v oblasti odpisovania
  16.03.2015 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Legislatívna zmeny na rok 2015 - Kapitalizácia
  16.03.2015 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Nedaňové výdavky - zmena na rok 2015
  16.03.2015 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Legislatívne zmeny v oblasti na rok 2015 v oblasti rezerv
  16.03.2015 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Legislatívne zmeny na rok 2015 týkajúce sa daňových/nedaňových výdavkov
  16.03.2015 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Legislatívne zmeny na rok 2015 týkajúce sa úprav základu dane
  16.03.2015 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Novela prináša zmeny v oblasti medzinárodného zdaňovania na rok 2015
  16.03.2015 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Ostatné legislatívne zmeny v zdaňovaní FO na rok 2015
  16.03.2015 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Ostatné legislatívne zmeny pri zdaňovaní FO na rok 2015
  16.03.2015 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Legislatívne zmeny v oblasti oslobodenia príjmov FO na rok 2015
  16.03.2015 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Navrhované zmeny v oblasti zdaňovania fyzických osôb na rok 2015
  16.03.2015 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Zmeny v oblasti zdaňovania tzv. farmaceutických spoločností a vymedzených príjemcov plnení od týchto spoločností
  16.03.2015 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Zmeny vykonané úpravou v rámci finančného a operatívneho prenájmu (lízingu)
  16.03.2015 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Novela Zákona o dani z príjmov schválená v roku 2014
  15.03.2015 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice - Služby podliehajúce evidencii
  15.03.2015 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice - Konanie o certifikácii
  15.03.2015 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice
  15.03.2015 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Navrhovaná Príloha č. 1 k zákonu č. 289/2008 Z.z.
  15.03.2015 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Novela Zákona o účtovníctva II.
  15.03.2015 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Novela Zákona o účtovníctva I.
  13.03.2015 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Navrhované ostatné opatrenia
  13.03.2015 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Navrhované opatrenia v oblasti použitia podielu zaplatenej dane
  13.03.2015 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Navrhované opatrenia v oblasti platenia preddavkov na daň a v oblasti podávania daňových priznaní
  13.03.2015 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Navrhované opatrenia v oblasti zníženia administratívnej náročnosti a oznamovacej povinnosti
  13.03.2015 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Uplatňovanie daňových výdavkov a úpravy základu dane
  13.03.2015 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Určovanie zdroja príjmov u daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou
  13.03.2015 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Navrhované zmeny v oblasti zdaňovania FO na rok 2014
  13.03.2015 | Dane z príjmov, Dph, Ostatné, Účtovníctvo Navrhované zmeny v oblasti zdaňovania fyzických osôb

  Napíšte nám a my Vám pripravíme nezáväznú cenovú ponuku

   ÚčtovníctvoMzdyDaňové poradenstvoAudit

   Adresa

   Audit Tax Consulting, k.s.
   Bajkalská 19B
   832 15 Bratislava
   IČO: 35858907

   Kontakt

   ATC@ATC.SK
   +421 903 414 881
   8:00 – 17:00