Gastrolístky áno či nie po novom od 1.3.2021

/ Mzdy, Účtovníctvo - ATC.sk

Ktorý variant je výhodnejší – gastrolístky alebo peniaze? Spoločnosť Audit Tax Consulting, k.s. (ATC) pre Vás pripravila stručný prehľad najdôležitejších informácií.

Novela Zákonníka práce účinná od 1.3.2021 priniesla zmenu, a to možnosť poskytnutia finančného príspevku na stravovanie.

Zamestnávateľ, ktorý neprevádzkuje vlastné stravovacie zariadenie a ani nemá zmluvný vzťah s iným zamestnávateľom, ktorý má stravovacie zariadenie, má možnosť dať zamestnancom na výber medzi gastrolístkom (stravovacou poukážkou) a finančným príspevkom na stravovanie.

Ak má zamestnávateľ uzatvorenú zmluvu so sprostredkovateľom stravovania (emitent stravovacích poukážok), môže umožniť zamestnancom rozhodnúť sa pre finančný príspevok na stravovanie až od 1.1.2022.

 

Formy stravovania

Finančné prostriedky na stravovanie:

 • Vzhľadom k tomu, že ide o finančný príspevok viazaný na zabezpečenie stravovania, nie je jednoznačne povedané, akým spôsobom bude zamestnávateľ preukazovať tento výdavok. Bude musieť zamestnanec vydokladovať použitie finančného príspevku na stravovanie? Bude mať zamestnávateľ viac administratívnej práce s preukázaním použitia finančných prostriedkov? V tejto chvíli odpovede nepoznáme.
 • Taktiež otázka povinnosti zdaniť a zraziť odvody do Sociálnej poisťovne a Zdravotných poisťovní.
 • Pokiaľ zamestnanec dostáva okrem zákonného príspevku (55% minimálnej hodnoty stravovacej poukážky) a príspevku zo sociálneho fondu aj dobrovoľný príspevok, je na strane zamestnanca zdanený a zaplatí z neho odvody do Sociálnej poisťovne ako aj Zdravotnej poisťovne. To znamená, že zamestnanec dostane príspevok znížený o dane a odvody.
 • Vyššia prácnosť so spracovaním agendy zamestnanca.
 • Vyplácať zamestnancom finančný príspevok  na začiatku mesiaca pred tým, ako sa ide stravovať. Tým pádom nemožnosť zlúčiť termín vyplácania finančného príspevku na stravovanie s termínom na mzdy.
 • Povinnosť zamestnávateľa upraviť internú smernicu tak, aby bolo z nej zrejmé akým spôsobom má zamestnanec požiadať o formu stravovania, ako aj informovať zamestnancov, že sú viazaní 12 kalendárnych mesiacov s výberom formy stravovania, prehlásenie zamestnanca, forma výplaty, atď.

 

Gastrolístky (stravovacie poukážky):

 • Nevzniká potreba preukazovania použitia gastrolístkov (stravovacích poukážok).
 • Zamestnanec ak nevykoná voľbu výberu formy stravovania, zamestnávateľ pokračuje v doteraz uplatnenom spôsobe zabezpečenia stravovania.
 • Pokiaľ zamestnanec dostáva okrem zákonného príspevku (55% minimálnej hodnoty stravovacej poukážky) a príspevku zo sociálneho fondu aj dobrovoľný príspevok, je na strane zamestnanca oslobodený od daní a odvodov.
 • Zamestnávateľ bude od roku 2023 povinný poskytovať zamestnancovi stravovacie poukazy v elektronickej forme. Zákonník práce však pripúšťa aj výnimky. V papierovej forme bude môcť zamestnávateľ poskytnúť stravný lístok vtedy, ak použitie stravného lístku v elektronickej forme nebude zamestnancom počas pracovnej zmeny na pracovisku alebo v jeho blízkosti možné.

 


Chcete sa o téme dozvedieť viac? Napíšte nám.

  Archív

  27.11.2020 | Mzdy, Účtovníctvo Daňové výdavky 2020 - Kedy a za akých podmienok si uplatniť daňové výdavky – časť 3/3
  27.11.2020 | Mzdy, Účtovníctvo Daňové výdavky 2020 - Kedy a za akých podmienok si uplatniť daňové výdavky – časť 2/3
  27.11.2020 | Mzdy, Účtovníctvo Daňové výdavky 2020 - Kedy a za akých podmienok si uplatniť daňové výdavky - časť 1/3
  12.10.2020 | Mzdy, Účtovníctvo Dôležité termíny pre opatrenia v oblasti dane z príjmov
  12.10.2020 | Mzdy, Účtovníctvo Povinné a nadštandardné lekárske preventívne prehliadky
  12.10.2020 | Mzdy, Účtovníctvo Dávka tehotenské a tehotenské štipendium od roku 2021
  07.10.2020 | Mzdy, Účtovníctvo Čo prinesie koniec prechodného obdobia pre tzv. „Brexit“
  07.10.2020 | Mzdy, Účtovníctvo Zmeny v podmienkach pre overenie účtovnej závierky audítorom
  07.10.2020 | Mzdy, Účtovníctvo Príspevky na športovú činnosť dieťaťa
  11.08.2020 | Mzdy, Účtovníctvo Vplyv koronakrízy na vyrovnanie preddavkov na DPPO
  11.08.2020 | Mzdy, Účtovníctvo Možnosť zvýšenia výdavkov na spotrebu PHL o 20 %
  11.06.2020 | Mzdy, Účtovníctvo KORONAVÍRUS - vykázanie daňovej straty v daňovom priznaní za rok 2019
  11.06.2020 | Mzdy, Účtovníctvo KORONAVÍRUS - pandemické ošetrovné od 1. júna 2020
  29.04.2020 | Mzdy, Účtovníctvo KORONAVÍRUS - špeciálna úprava odpočtu daňovej straty
  24.04.2020 | Mzdy, Účtovníctvo KORONAVÍRUS - poskytovanie finančného príspevku v rámci projektu „PRVÁ POMOC“
  26.03.2020 | Mzdy, Účtovníctvo KORONAVÍRUS - úprava podmienok nároku na nemocenské a ošetrovné
  24.03.2020 | Mzdy, Účtovníctvo KORONAVÍRUS - opatrenia v oblasti dane z príjmov
  11.02.2020 | Mzdy, Účtovníctvo Zmena v odpisovaní elektromobilov už aj za zdaňovacie obdobie 2019
  06.02.2020 | Mzdy, Účtovníctvo Zásielkový predaj z pohľadu dane z pridanej hodnoty
  21.01.2020 | Mzdy, Účtovníctvo Zmeny a doplnenia zákona o účtovníctva pre rok 2020
  16.01.2020 | Mzdy, Účtovníctvo Daň z motorových vozidiel za rok 2019
  01.01.2020 | Mzdy, Účtovníctvo Zmeny zákona o DPH od 1. januára 2020
  07.10.2019 | Mzdy, Účtovníctvo Zníženie sadzby DPH na 10 % na vybrané druhy tovarov
  16.09.2019 | Mzdy, Účtovníctvo Nové pravidlá uplatňovania DPH pri poukazoch (s účinnosťou od 1.10.2019)
  28.08.2019 | Mzdy, Účtovníctvo Vzor pokladničného dokladu na predajnom mieste
  28.08.2019 | Mzdy, Účtovníctvo Paušalizácia cestovných náhrad
  15.07.2019 | Mzdy, Účtovníctvo Pokladnica e-kasa klient po 1. júli 2019
  19.06.2019 | Mzdy, Účtovníctvo Zvýšenie sumy stravného od 1.7.2019
  15.06.2019 | Mzdy, Účtovníctvo Zvýšenie základnej náhrady za každý 1 km jazdy
  30.05.2019 | Mzdy, Účtovníctvo Lehoty uchovávania účtovných záznamov (zmeny v archivácii od 1.1.2018)
  30.05.2019 | Mzdy, Účtovníctvo Účtovné záznamy a ich formy
  23.05.2019 | Mzdy, Účtovníctvo Výdavky na reklamné predmety
  20.05.2019 | Mzdy, Účtovníctvo Odpočítanie dane z kúpy hnuteľného investičného majetku
  13.05.2019 | Mzdy, Účtovníctvo Náležitosti faktúry ako účtovného a daňového dokladu
  09.05.2019 | Mzdy, Účtovníctvo Poskytovanie príspevkov na rekreáciu zamestnancov
  12.03.2019 | Mzdy, Účtovníctvo Sadzby DPH v členských štátoch EÚ podľa stavu z 1.1.2019
  23.02.2019 | Mzdy, Účtovníctvo Znížená sadzba DPH od januára 2019 nielen na ubytovacie služby
  05.12.2016 | Mzdy, Účtovníctvo Zmeny v sociálnom poistení od 1.1.2017
  02.12.2016 | Mzdy, Účtovníctvo Novela zákona o DPH
  02.12.2016 | Mzdy, Účtovníctvo Elektronické schránky právnických osôb
  13.10.2016 | Mzdy, Účtovníctvo Záruky za colný dlh (UCC)
  13.09.2016 | Mzdy, Účtovníctvo Nárok na daňový bonus
  13.09.2016 | Mzdy, Účtovníctvo Zahraničný cestovný príkaz
  08.09.2016 | Mzdy, Účtovníctvo Zdaňovanie príležitostných príjmov
  08.09.2016 | Mzdy, Účtovníctvo Limity pre dovoz tovaru na osobnú spotrebu
  17.08.2016 | Mzdy, Účtovníctvo Povinná aktivácia schránok právnických osôb
  09.08.2016 | Mzdy, Účtovníctvo Výška životného minima a exekúcie
  09.08.2016 | Mzdy, Účtovníctvo Platenie odvodov v Sociálnej poisťovni SZČO od 1.7.2016
  22.07.2016 | Mzdy, Účtovníctvo Informácia k VYHLÁŠKE MF SR č. 188/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje počet vydaných pokladničných dokladov na účely používania virtuálnej registračnej pokladnice
  22.07.2016 | Mzdy, Účtovníctvo Informácia k uplatneniu odplaty (provízie) za sprostredkovanie do základu dane
  22.07.2016 | Mzdy, Účtovníctvo Finančná správa zriadila colnícku nonstop linku pre verejnosť
  30.05.2016 | Mzdy, Účtovníctvo Nový únijný colný kódex
  30.05.2016 | Mzdy, Účtovníctvo Zmeny v kontrolnom výkaze DPH
  30.05.2016 | Mzdy, Účtovníctvo Výmaz platiteľa dane zo zoznamu rizikových platiteľov DPH
  30.05.2016 | Mzdy, Účtovníctvo Postup správcu dane pri daňových nedoplatkoch
  05.05.2016 | Mzdy, Účtovníctvo Odpisovanie majetku po novom od 01.01.2016
  05.05.2016 | Mzdy, Účtovníctvo Nové podmienky pre vrátenie nadmerného odpočtu od 01.01.2016
  21.03.2016 | Mzdy, Účtovníctvo Registrácia zahraničnej osoby po 1.1.2016
  21.03.2016 | Mzdy, Účtovníctvo Odpisovanie majetku po novom
  21.03.2016 | Mzdy, Účtovníctvo Zmeny v poukázaní 2%
  21.03.2016 | Mzdy, Účtovníctvo Požiadajte zamestnávateľa o ročné zúčtovanie
  21.03.2016 | Mzdy, Účtovníctvo Nové podmienky pre vrátenie nadmerného odpočtu
  21.03.2016 | Mzdy, Účtovníctvo Ako uplatňovať osobitnú úpravu DPH?
  21.03.2016 | Mzdy, Účtovníctvo Dodatočné daňové priznanie po novom
  21.03.2016 | Mzdy, Účtovníctvo Zmeny a vyplnenie tlačiva daňového priznania k dani z právnických osôb za rok 2015
  21.03.2016 | Mzdy, Účtovníctvo Daňové priznanie právnických osôb za rok 2015
  08.02.2016 | Mzdy, Účtovníctvo Nový spôsob určenia výšky niektorých pokút pri správe daní od januára 2016
  08.02.2016 | Mzdy, Účtovníctvo Transferová dokumentácia aj pre tuzemské závislé osoby
  25.01.2016 | Mzdy, Účtovníctvo Uplatňovanie daňových výdavkov pri majetku, ktorý môže mať charakter osobnej potreby
  25.01.2016 | Mzdy, Účtovníctvo Nové nastavenie rozsahu oprávnení autorizovaných osôb pre užívateľov obojsmernej elektronickej komunikácie Portálu FS
  07.01.2016 | Mzdy, Účtovníctvo Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2015 - Platenie preddavkov na daň na rok 2016
  07.01.2016 | Mzdy, Účtovníctvo Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2015 - Výpočet pomernej časti dane a zaplatenie dane
  07.01.2016 | Mzdy, Účtovníctvo Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2015 - Podanie daňového priznania
  05.01.2016 | Mzdy, Účtovníctvo Uplatnenie tvorby opravnej položky a odpisu príslušenstva pohľadávky do daňových výdavkov
  05.01.2016 | Mzdy, Účtovníctvo Uplatňovanie výdavkov na reklamné predmety do daňových výdavkov v roku 2015
  05.01.2016 | Mzdy, Účtovníctvo Zaokrúhľovanie správneho poplatku podľa zákona o správnych poplatkoch
  05.01.2016 | Mzdy, Účtovníctvo Oznamovacia povinnosť podľa zákona o dani z motorových vozidiel
  21.12.2015 | Mzdy, Účtovníctvo Osobitná úprava uplatňovania DPH na základe prijatia platby za dodanie tovaru alebo služby od 01.01.2016
  21.12.2015 | Mzdy, Účtovníctvo Informácia k obojsmernej elektronickej komunikácii medzi správcom dane a daňovým subjektom
  21.12.2015 | Mzdy, Účtovníctvo Zánik daňovej povinnosti pri dani z motorových vozidiel
  01.12.2015 | Mzdy, Účtovníctvo Finančná správa zverejnila tlačivá daňových priznaní pre budúci rok
  01.12.2015 | Mzdy, Účtovníctvo Novinka vo virtuálnej registračnej pokladnici
  01.12.2015 | Mzdy, Účtovníctvo Overovanie identifikačných čísiel pre DPH pridelených v členských štátoch Európskej únie
  01.12.2015 | Mzdy, Účtovníctvo Novela zákona o dani z príjmov, ktorá bude účinná od 01.01.2016 – III. časť
  01.12.2015 | Mzdy, Účtovníctvo Novela zákona o dani z príjmov, ktorá bude účinná od 01.01.2016 – II. časť
  21.10.2015 | Mzdy, Účtovníctvo Novela zákona o dani z príjmov, ktorá bude účinná od 01.01.2016 – I. časť
  21.10.2015 | Mzdy, Účtovníctvo Rozšírenie skupiny výdavkov (nákladov), ktoré budú uznané za daňový výdavok až po ich zaplatení
  21.10.2015 | Mzdy, Účtovníctvo Novela zákona o dani z príjmov priniesla od 01.01.2015 zmeny v odpisoch, lízingu a uplatňovaní nákladov pre automobily zaradené do majetku firmy
  21.10.2015 | Mzdy, Účtovníctvo Návrh novely Zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších
  20.10.2015 | Mzdy, Účtovníctvo Informácia o druhom kole registrácie virtuálnej pokladnice
  20.10.2015 | Mzdy, Účtovníctvo Informácia o oznámení k povinnostiam nadobúdateľa nového dopravného prostriedku (neregistrovaného pre DPH) za protihodnotu v tuzemsku z iného členského štátu z pohľadu zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov
  20.10.2015 | Mzdy, Účtovníctvo Usmernenie k zahrnutiu inventarizačných prebytkov do základu dane z príjmov podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov od 01. 01. 2015
  20.10.2015 | Mzdy, Účtovníctvo Usmernenie k ukladaniu oznámenia o dátume schválenia účtovnej závierky do registra účtovných závierok
  20.10.2015 | Mzdy, Účtovníctvo Informácia k nároku na daňový bonus po ukončení vysokej školy
  20.10.2015 | Mzdy, Účtovníctvo Informácia k oslobodeniu nepeňažného príjmu zo závislej činnosti od 1.1.2015 dosiahnutého formou produktov vlastnej poľnohospodárskej výroby
  20.10.2015 | Mzdy, Účtovníctvo Informácia o novele zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov)
  20.10.2015 | Mzdy, Účtovníctvo Informácia k podávaniu daňového priznania pre zjednodušený režim jednotného kontaktného miesta - Mini One Stop Shop
  19.10.2015 | Mzdy, Účtovníctvo Usmernenie k možnosti účtovnej jednotky považovať sa za mikro účtovnú jednotku pre účtovné obdobie, ktoré začalo 1.1.2014 alebo v priebehu roka 2014
  25.05.2015 | Mzdy, Účtovníctvo Informácia k zmene spôsobu zdaňovania peňažných a nepeňažných plnení poskytnutých poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti s účinnosťou od 1.1. 2015
  05.05.2015 | Mzdy, Účtovníctvo Informácia k zdaňovaniu nepeňažných plnení poskytnutých zamestnávateľom zamestnancovi v nadväznosti na krátenie výdavkov v súlade s § 19 ods. 2 písm. t) zákona o dani z príjmov
  04.05.2015 | Mzdy, Účtovníctvo Informacia k vypĺňaniu tlačiva „Oznámenie platiteľa dane o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou podľa § 43 ods. 11 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
  07.04.2015 | Mzdy, Účtovníctvo Informácia o niektorých sumách potrebných pre výpočet daňovej povinnosti fyzických osôb na rok 2015
  07.04.2015 | Mzdy, Účtovníctvo Spustenie virtuálnej registračnej pokladnice
  26.03.2015 | Mzdy, Účtovníctvo Zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice (ERP) v znení nehorších predpisov
  26.03.2015 | Mzdy, Účtovníctvo Zmeny v zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov
  26.03.2015 | Mzdy, Účtovníctvo Vrátenie časti nadmerného odpočtu pred skončením daňovej kontroly
  26.03.2015 | Mzdy, Účtovníctvo Zníženie hranice pre výnimku pri podávaní súhrnného výkazu v štvrťročných lehotách.
  26.03.2015 | Mzdy, Účtovníctvo Úprava lehoty na podanie kontrolného výkazu
  26.03.2015 | Mzdy, Účtovníctvo Zjednotenie lehoty na podávanie súhrnného výkazu aj pre daňového zástupcu
  26.03.2015 | Mzdy, Účtovníctvo Doplnenie ustanovenia § 49 (odpočítanie dane platiteľom)
  23.03.2015 | Mzdy, Účtovníctvo Ustanovenie § 68b upravuje osobitný režim zdaňovania telekomunikačných služieb, služieb rozhlasového a televízneho vysielania a elektronických služ
  23.03.2015 | Mzdy, Účtovníctvo Ustanovenie § 68a upravuje osobitný režim zdaňovania telekomunikačných služieb, služieb rozhlasového a televízneho vysielania a elektronických služieb
  23.03.2015 | Mzdy, Účtovníctvo Zavedenie osobitnej úpravy uplatňovania dane pre telekomunikačné služby, služby rozhlasového vysielania a televízneho vysielania a elektronické služby.
  16.03.2015 | Mzdy, Účtovníctvo Navrhované zmeny v oblasti medzinárodného zdaňovania na rok 2014
  16.03.2015 | Mzdy, Účtovníctvo Zmeny v ustanoveniach týkajúcich sa určenia miesta dodania
  16.03.2015 | Mzdy, Účtovníctvo Legislatívne zmeny v Zákone o DPH
  16.03.2015 | Mzdy, Účtovníctvo Ostatné legislatívne zmeny v zákone o dani z príjmov 2015
  16.03.2015 | Mzdy, Účtovníctvo Legislatívne zmeny na rok 2015 v oblasti odpisovania
  16.03.2015 | Mzdy, Účtovníctvo Legislatívna zmeny na rok 2015 - Kapitalizácia
  16.03.2015 | Mzdy, Účtovníctvo Nedaňové výdavky - zmena na rok 2015
  16.03.2015 | Mzdy, Účtovníctvo Legislatívne zmeny v oblasti na rok 2015 v oblasti rezerv
  16.03.2015 | Mzdy, Účtovníctvo Legislatívne zmeny na rok 2015 týkajúce sa daňových/nedaňových výdavkov
  16.03.2015 | Mzdy, Účtovníctvo Legislatívne zmeny na rok 2015 týkajúce sa úprav základu dane
  16.03.2015 | Mzdy, Účtovníctvo Novela prináša zmeny v oblasti medzinárodného zdaňovania na rok 2015
  16.03.2015 | Mzdy, Účtovníctvo Ostatné legislatívne zmeny v zdaňovaní FO na rok 2015
  16.03.2015 | Mzdy, Účtovníctvo Ostatné legislatívne zmeny pri zdaňovaní FO na rok 2015
  16.03.2015 | Mzdy, Účtovníctvo Legislatívne zmeny v oblasti oslobodenia príjmov FO na rok 2015
  16.03.2015 | Mzdy, Účtovníctvo Navrhované zmeny v oblasti zdaňovania fyzických osôb na rok 2015
  16.03.2015 | Mzdy, Účtovníctvo Zmeny v oblasti zdaňovania tzv. farmaceutických spoločností a vymedzených príjemcov plnení od týchto spoločností
  16.03.2015 | Mzdy, Účtovníctvo Zmeny vykonané úpravou v rámci finančného a operatívneho prenájmu (lízingu)
  16.03.2015 | Mzdy, Účtovníctvo Novela Zákona o dani z príjmov schválená v roku 2014
  15.03.2015 | Mzdy, Účtovníctvo Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice - Služby podliehajúce evidencii
  15.03.2015 | Mzdy, Účtovníctvo Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice - Konanie o certifikácii
  15.03.2015 | Mzdy, Účtovníctvo Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice
  15.03.2015 | Mzdy, Účtovníctvo Navrhovaná Príloha č. 1 k zákonu č. 289/2008 Z.z.
  15.03.2015 | Mzdy, Účtovníctvo Novela Zákona o účtovníctva II.
  15.03.2015 | Mzdy, Účtovníctvo Novela Zákona o účtovníctva I.
  13.03.2015 | Mzdy, Účtovníctvo Navrhované ostatné opatrenia
  13.03.2015 | Mzdy, Účtovníctvo Navrhované opatrenia v oblasti použitia podielu zaplatenej dane
  13.03.2015 | Mzdy, Účtovníctvo Navrhované opatrenia v oblasti platenia preddavkov na daň a v oblasti podávania daňových priznaní
  13.03.2015 | Mzdy, Účtovníctvo Navrhované opatrenia v oblasti zníženia administratívnej náročnosti a oznamovacej povinnosti
  13.03.2015 | Mzdy, Účtovníctvo Uplatňovanie daňových výdavkov a úpravy základu dane
  13.03.2015 | Mzdy, Účtovníctvo Určovanie zdroja príjmov u daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou
  13.03.2015 | Mzdy, Účtovníctvo Navrhované zmeny v oblasti zdaňovania FO na rok 2014
  13.03.2015 | Mzdy, Účtovníctvo Navrhované zmeny v oblasti zdaňovania fyzických osôb

  Napíšte nám a my Vám pripravíme nezáväznú cenovú ponuku

   ÚčtovníctvoMzdyDaňové poradenstvoAudit

   Adresa

   Audit Tax Consulting, k.s.
   Bajkalská 19B
   832 15 Bratislava
   IČO: 35858907

   Kontakt

   ATC@ATC.SK
   +421 903 414 881
   8:00 – 17:00