Povinné a nadštandardné lekárske preventívne prehliadky

/ Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné - ATC.sk

Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o BOZP“) ustanovuje všeobecné zásady prevencie a základné podmienky na zistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a na vylúčenie rizík a faktorov podmieňujúcich vznik pracovných úrazov, chorôb z povolania a iných poškodení zdravia z práce.

Zamestnávateľ v záujme zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je povinný zabezpečiť vykonávanie zdravotného dohľadu [§ 30a a 30d zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“)] vrátane lekárskych preventívnych prehliadok [30e zákona č. 355/2007 Z. z.] vo vzťahu k práci, a to v pravidelných intervaloch s prihliadnutím na charakter práce a na pracovné podmienky na pracovisku, ako aj vtedy, ak o to zamestnanec požiada [§ 6 ods. 1 písm. q) zákona o BOZP]. V súlade so zákonom o BOZP zamestnanec má povinnosť podrobiť sa lekárskej preventívnej prehliadke vo vzťahu k práci.

Povinnosti zamestnávateľa poskytovať lekárske preventívne prehliadky sú upravené aj v ďalších osobitných predpisoch [napr. zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, nariadenie vlády SR č. 281/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami, zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov].

Lekárske preventívne prehliadky (ďalej len „LPP“) vo vzťahu k práci sú súčasťou posudzovania zdravotnej spôsobilosti zamestnanca na výkon konkrétnej práce. Sú cielene zamerané na vyšetrenie tých orgánov alebo systémov ľudského tela, ktoré môžu byť poškodené konkrétnym škodlivým faktorom práce alebo pracovného prostredia. Najvýznamnejšie zdraviu škodlivé faktory práce a pracovného prostredia sú:

 • fyzikálne faktory (napr. hluk, vibrácie, neionizujúce žiarenie, ionizujúce žiarenie),
 • chemické faktory (chemické látky a prípravky, najmä karcinogény a mutagény),
 • biologické faktory (baktérie, vírusy, huby, parazity) a
 • iné faktory práce a pracovného prostredia (napr. psychická pracovná záťaž, senzorická záťaž – záťaž zraku, sluchu), ktoré môžu spôsobiť poškodenie zdravia zamestnancov.

Osobitné predpisy stanovujú zamestnávateľovi povinnosť zabezpečiť LPP vo vzťahu k práci v určitých intervaloch, napr. pred uzatvorením pracovnoprávneho vzťahu, v súvislosti s výkonom práce, pri skončení pracovnoprávneho vzťahu, mimoriadne LPP.

 

Rozsah jednotlivých LPP je upravený v Odbornom usmernení Ministerstva zdravotníctva SR o náplni lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci č. S06881-OZS-2016 zo dňa 29.09.2016 (Vestník MZ SR 2016, čiastka 19-38).

 

V súlade s ustanoveniami zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) je pre správne posúdenie zdaniteľnosti príjmu zamestnanca poskytnutého zamestnávateľom vo forme LPP potrebné rozlišovať:

 • či LPP je poskytnutá v prípadoch a za podmienok ustanovených osobitným predpisom (či ide o tzv. povinnú LPP) alebo
 • či LPP je poskytnutá nad rozsah ustanovený osobitným predpisom (či ide o tzv. nadštandardnú LPP).

V súlade s § 5 ods. 5 písm. e) zákona o dani z príjmov predmetom dane nie je hodnota poskytovaných rekondičných pobytov, rehabilitačných pobytov, kondičných rehabilitácií a preventívnej zdravotnej starostlivosti v prípadoch a za podmienok ustanovených osobitným predpisom [napr. zákon o BOZP, zákon č. 355/2007 Z. z.], t. j. povinná LPP nie je predmetom dane.

V súlade s § 5 ods. 7 písm. h) zákona o dani z príjmov je s účinnosťou od 01.01.2020 príjmom oslobodeným od dane z príjmov je aj príjem poskytnutý ako príspevok zo sociálneho fondu zamestnávateľa, ak je poskytnutý zamestnancovi na LPP nad rozsah ustanovený osobitnými predpismi [napr. § 30e zákon č. 355/2007 Z. z., zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov], t. j. nadštandardná LPP poskytnutá ako príspevok zo sociálneho fondu je príjmom oslobodeným od dane.

 

Hodnota lekárskej preventívnej prehliadky, ako príjem, ktorý nie je predmetom dane

Predmetom dane nie je hodnota LPP len vtedy (hodnotou sa rozumie len nepeňažná forma plnenia), ak zamestnávateľ poskytne zamestnancovi povinnú LPP. Finančný príspevok poskytnutý zamestnancovi na povinnú LPP nemožno zaradiť medzi príjmy podľa § 5 ods. 5 písm. e) zákona o dani z príjmov, t. j. nemožno ho zaradiť medzi príjmy, ktoré nie sú predmetom dane a rovnako medzi takéto príjmy nemožno zaradiť ani plnenie poskytnuté zamestnancovi vo forme nadštandardnej LPP.

Ak pracovná zdravotná služba v súlade s osobitnými predpismi, v rámci opatrení, odporučí vykonať povinné LPP vo vzťahu k práci širšiemu okruhu zamestnancov, napr. zamestnancom vykonávajúcim práce zaradené v prvej kategórii alebo odporučí vykonanie potrebných vyšetrení, resp. očkovaní a to v nevyhnutnom rozsahu, napr. len pre vybranú skupinu zamestnancov, potom aj hodnota takejto preventívnej zdravotnej starostlivosti v prípadoch a za podmienok ustanovených osobitnými predpismi je pre zamestnanca považovaná za príjem, ktorý nie je predmetom dane [§ 5 ods. 5 písm. e) zákona o dani z príjmov].

 

Príklad č. 1

Zamestnávateľ pre novoprijatého zamestnanca zabezpečil povinnú LPP v súlade so zákonom o BOZP, za ktorú zamestnávateľ zdravotnému zariadeniu uhradil 500 eur. Ide v danom prípade o zdaniteľný príjem zamestnanca?

Keďže zamestnávateľ zabezpečil pre zamestnanca povinnú LPP v súlade s osobitnými predpismi, hodnota tejto prehliadky je podľa § 5 ods. 5 písm. e) zákona o dani z príjmov nepeňažným príjmom zamestnanca, ktorý patrí medzi príjem, ktorý nie je predmetom dane.

 

Príklad č. 2

Zamestnávateľ pre svojich zamestnancov zabezpečuje povinné LPP v súlade s osobitnými predpismi. Po absolvovaní tejto LPP, jeden zamestnanec požiadal zamestnávateľa o zabezpečenie ďalšej LPP so zameraním na dermatologické vyšetrenia. Táto prehliadka nesúvisí s výkonom práce zamestnanca a zamestnávateľ nie je povinný poskytnúť ju zamestnancovi. Môže zamestnávateľ na hodnotu tejto LPP aplikovať § 5 ods. 5 písm. e) zákona o dani z príjmov?

Ak zamestnávateľ na požiadanie zamestnanca zabezpečí LPP, na ktorú zamestnancovi nevzniká nárok podľa osobitných predpisov, potom na hodnotu tejto prehliadky nemožno aplikovať ustanovenie § 5 ods. 5 písm. e) zákona o dani z príjmov. V tomto prípade ide o nadštandardnú LPP a jej hodnota je pre zamestnanca príjmom, ktorý je predmetom dane [ak by zamestnávateľ hodnotu nadštandardnej LPP uhradil z prostriedkov sociálneho fondu, potom by bolo možné aplikovať ustanovenie § 5 ods. 7 písm. h) zákona o dani z príjmov].

 

Príklad č. 3

Pracovná zdravotná služba v súlade s osobitnými predpismi, v rámci opatrení, odporučila zamestnávateľovi, aby vykonal všetkým zamestnancom testovanie na respiračné ochorenie vyvolané koronavírusom SARS-CoV-2. Možno hodnotu takéhoto vyšetrenia považovať za príjem, ktorý nie je predmetom dane?

Zamestnávateľ, ktorý na základe odporučenia pracovnej zdravotnej služby zabezpečí testovanie zamestnancov na dané ochorenie, poskytuje preventívnu zdravotnú starostlivosť za podmienok ustanovených zákonom č. 355/2007 Z. z. (v takomto prípade nejde o výkony spadajúce do náplne LPP). Hodnota takéhoto testovania (vyšetrenia), keď ide o preventívnu zdravotnú starostlivosť v zmysle podmienok zákona 355/2007 Z. z., je v súlade s § 5 ods. 5 písm. e) zákona o dani z príjmov považovaná za príjem, ktorý nie je predmetom dane.

Poznámka:

Ak zamestnanec absolvuje test na ochorenie COVID-19 na vlastné náklady, ktoré mu zamestnávateľ neskôr preplatí, ide o peňažné plnenie, pri ktorom nie je možné aplikovať ustanovenie § 5 ods. 5 písm. e) zákona o dani z príjmov.

 

Príspevok na lekársku preventívnu prehliadku, ako príjem, ktorý je oslobodený od dane

V súlade s § 5 ods. 7 písm. h) zákona o dani z príjmov v znení účinnom od 01.01.2020 sa rozširuje okruh príjmov, ktorý je oslobodený od dane z príjmov fyzickej osoby. Sú to príspevky zo sociálneho fondu zamestnávateľa, ak sú poskytnuté zamestnancovi na nadštandardné LPP.

Oslobodenie tohto príjmu nie je podmienené vznikom nároku LPP podľa osobitných predpisov a rovnako nie je podmienené formou poskytnutia, t. j. môže ísť o plnenie poskytnuté v peňažnej alebo nepeňažnej forme. Znamená to, že ak zamestnanec absolvuje nadštandardnú LPP, ktorej hodnotu zamestnávateľ uhradí zo sociálneho fondu, pre zamestnanca je to príjem oslobodený od dane.

UPOZORNENIE:

Pre správne zaradenie príjmu, by pri každej LPP mali byť vopred dohodnuté vyšetrenia (náplň LPP) a na záver zhodnotenie skutkového stavu s odporúčaním ďalšej liečby. Ak lekár pri absolvovaní nadštandardnej LPP vykoná zamestnancovi aj iné výkony, ktoré nepatria do rozsahu náplne zdravotných výkonov LPP, t. j. ktoré nie sú súčasťou predmetu LPP, na tieto výkony nemožno aplikovať oslobodenie podľa § 5 ods. 7 písm. h) zákona o dani z príjmov. Na účely oslobodenia takéhoto príjmu podľa zákona o dani z príjmov sa naviac urobené výkony posudzujú ako niečo navyše nad poskytnutie samotnej LPP a preto nie je možné posudzovať takého výkony ako súčasť tejto prehliadky.

 

Príklad č. 4

Zamestnanec absolvoval nadštandardnú LPP zameranú na dermatologické vyšetrenie, t. j. vyšetrenie kože, pričom bol vopred oboznámený, že za nadštandardnú LPP zaplatí 440 eur. Lekár sa so zamestnancom dohodol, že po prehliadke mu vyberie aj znamienko, za čo zamestnanec doplatil 20 eur. Vybratie znamienka nepatrilo do náplne zdravotných výkonov, vopred určených do nadštandardnej LPP. Zamestnanec v súlade s internou smernicou požiadal zamestnávateľa o poskytnutie príspevku zo sociálneho fondu na nadštandardnú LPP v sume 460 eur. Môže zamestnávateľ na túto sumu aplikovať § 5 ods. 7 písm. h) zákona o dani z príjmov?

V danom prípade vybratie znamienka nebolo súčasťou nadštandardnej LPP, a preto ustanovenie § 5 ods. 7 písm. h) zákona o dani z príjmov na sumu 20 eur nemožno aplikovať. Príspevok zo sociálneho fondu poskytnutý v sume 440 eur je pre zamestnanca príjmom oslobodeným od dane a v sume 20 eur, za vybranie znamienka, je pre zamestnanca zdaniteľným príjmom.

 


Chcete sa o téme dozvedieť viac? Napíšte nám.

  Archív

  27.12.2023 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Daňové dopady konsolidačného balíčka
  27.12.2023 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Opatrenia zamerané na zlepšenie stavu verejných financií
  23.11.2023 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Vyplatenie 13. dôchodkov penzistom v roku 2023
  23.11.2023 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Informácia k úhrade správneho poplatku pre subjekty komunikujúce elektronicky
  10.10.2023 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Zníženie odvodov zamestnávateľom v poľnohospodárstve a potravinárskom priemysle
  10.10.2023 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Zvýšenie sumy stravného od 01. 10. 2023
  18.09.2023 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Zvýšenie minimálnych odvodov SZČO od 01. januára 2024
  18.09.2023 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Zvýšenie minimálnej mzdy od 01. januára 2024
  08.08.2023 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Zvýšenie sumy životného minima od 01. júla 2023 do 30. júna 2024
  08.08.2023 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Ukončenie vyplácania pandemického ošetrovného od 1. septembra 2023
  08.08.2023 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Príjmy z prenájmu nehnuteľnosti z pohľadu zákona o dani z príjmov
  08.08.2023 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Technické zhodnotenie prenajatej nehnuteľnosti z pohľadu zákona o dani z príjmov
  02.07.2023 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Mimoriadne zvýšenie dôchodkov od 01. 07. 2023
  02.07.2023 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Zvýšenie sumy stravného od 01. 06. 2023
  02.07.2023 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Platenie preddavkov na daň v preddavkovom období od 01.04.2023 do 02.04.2024
  02.07.2023 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Zvýšenie náhrady za používanie súkromného motorového vozidla pri pracovnej ceste od 1. apríla 2023
  11.04.2023 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Daňový aspekt postúpenej pohľadávky u fyzickej osoby s príjmami podľa § 6 Zákona o dani z príjmov
  06.04.2023 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Poukázanie podielu zaplatenej dane u fyzickej osoby za rok 2022
  13.03.2023 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Povinnosti pre poskytovateľov platobných služieb vyplývajúce zo zákona o dani z pridanej hodnoty
  13.03.2023 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Odpočítanie daňovej straty v daňovom priznaní k dani z príjmov právnickej osoby a dani z príjmov fyzickej osoby typ B za rok 2022
  06.02.2023 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Minimálny preddavok na zdravotné poistenie od januára 2023
  06.02.2023 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Nová povinnosť zamestnávateľov voči Sociálnej poisťovni od 1. januára 2023
  31.01.2023 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Oprava odpočítanej dane pri úplnom alebo čiastočnom nezaplatení protihodnoty za tovar alebo službu podľa §53b zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
  31.01.2023 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Zmeny v registračných ustanoveniach v zákone č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
  27.01.2023 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Komentár k zákonu o dani z príjmov k 1.1.2023
  21.12.2022 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Zvýšenie sumy stravného od 01. 01. 2023
  21.12.2022 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Zvýšenie minimálnej mzdy od 01.01.2023
  15.08.2022 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Nové pravidlá pre výpočet indexu daňovej spoľahlivosti
  15.08.2022 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Účtovné a daňové dopady zaokrúhľovania cien platených v hotovosti
  15.08.2022 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Zvýšenie sumy stravného a sumy za každý 1 km jazdy od 1. septembra 2022
  15.08.2022 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Znížená sadzba DPH vo výške 5 % od 1. januára 2023
  08.02.2022 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Zákon o dani z príjmov - 2. časť
  08.02.2022 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Zákon o dani z príjmov - 1. časť
  13.01.2022 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Výhody uplatnenia statusu mikrodaňovníka od roku 2021
  13.01.2022 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Daňové aspekty testovania zamestnancov na ochorenie COVID-19
  23.11.2021 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Sumy daňového bonusu na vyživované dieťa za rok 2021 a 2022
  23.11.2021 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Oslobodenie príjmov z predaja akcií a obchodných podielov u právnických osôb
  09.11.2021 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Dočkali sme sa? Obojstranná elektronická komunikácia od 1. januára 2022
  09.11.2021 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Účtovné a daňové odpisy v jednoduchom účtovníctve
  09.11.2021 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Jednotný spôsob oslobodenia od dane z príjmov pri zabezpečení stravovania od 1.1.2022
  09.11.2021 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Osobitné oznamovanie bankových účtov platiteľmi DPH
  19.10.2021 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Novela zákona o DPH a Daňového poriadku
  25.02.2021 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Gastrolístky áno či nie po novom od 1.3.2021
  27.11.2020 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Daňové výdavky 2020 - Kedy a za akých podmienok si uplatniť daňové výdavky – časť 3/3
  27.11.2020 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Daňové výdavky 2020 - Kedy a za akých podmienok si uplatniť daňové výdavky – časť 2/3
  27.11.2020 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Daňové výdavky 2020 - Kedy a za akých podmienok si uplatniť daňové výdavky - časť 1/3
  12.10.2020 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Dôležité termíny pre opatrenia v oblasti dane z príjmov
  12.10.2020 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Povinné a nadštandardné lekárske preventívne prehliadky
  12.10.2020 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Dávka tehotenské a tehotenské štipendium od roku 2021
  07.10.2020 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Čo prinesie koniec prechodného obdobia pre tzv. „Brexit“
  07.10.2020 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Zmeny v podmienkach pre overenie účtovnej závierky audítorom
  07.10.2020 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Príspevky na športovú činnosť dieťaťa
  11.08.2020 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Vplyv koronakrízy na vyrovnanie preddavkov na DPPO
  11.08.2020 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Možnosť zvýšenia výdavkov na spotrebu PHL o 20 %
  11.06.2020 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné KORONAVÍRUS - vykázanie daňovej straty v daňovom priznaní za rok 2019
  11.06.2020 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné KORONAVÍRUS - pandemické ošetrovné od 1. júna 2020
  29.04.2020 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné KORONAVÍRUS - špeciálna úprava odpočtu daňovej straty
  24.04.2020 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné KORONAVÍRUS - poskytovanie finančného príspevku v rámci projektu „PRVÁ POMOC“
  26.03.2020 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné KORONAVÍRUS - úprava podmienok nároku na nemocenské a ošetrovné
  24.03.2020 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné KORONAVÍRUS - opatrenia v oblasti dane z príjmov
  11.02.2020 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Zmena v odpisovaní elektromobilov už aj za zdaňovacie obdobie 2019
  06.02.2020 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Zásielkový predaj z pohľadu dane z pridanej hodnoty
  21.01.2020 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Zmeny a doplnenia zákona o účtovníctva pre rok 2020
  16.01.2020 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Daň z motorových vozidiel za rok 2019
  01.01.2020 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Zmeny zákona o DPH od 1. januára 2020
  07.10.2019 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Zníženie sadzby DPH na 10 % na vybrané druhy tovarov
  16.09.2019 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Nové pravidlá uplatňovania DPH pri poukazoch (s účinnosťou od 1.10.2019)
  28.08.2019 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Vzor pokladničného dokladu na predajnom mieste
  28.08.2019 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Paušalizácia cestovných náhrad
  15.07.2019 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Pokladnica e-kasa klient po 1. júli 2019
  19.06.2019 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Zvýšenie sumy stravného od 1.7.2019
  15.06.2019 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Zvýšenie základnej náhrady za každý 1 km jazdy
  30.05.2019 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Lehoty uchovávania účtovných záznamov (zmeny v archivácii od 1.1.2018)
  30.05.2019 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Účtovné záznamy a ich formy
  23.05.2019 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Výdavky na reklamné predmety
  20.05.2019 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Odpočítanie dane z kúpy hnuteľného investičného majetku
  13.05.2019 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Náležitosti faktúry ako účtovného a daňového dokladu
  09.05.2019 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Poskytovanie príspevkov na rekreáciu zamestnancov
  12.03.2019 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Sadzby DPH v členských štátoch EÚ podľa stavu z 1.1.2019
  23.02.2019 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Znížená sadzba DPH od januára 2019 nielen na ubytovacie služby
  22.12.2018 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Novely zákona o dani z príjmov schválené v roku 2018
  14.12.2018 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Zmeny zákona o DPH od 1. januára 2019
  19.11.2018 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Toto za vás účtovníčka neurobí
  09.01.2018 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Maximálny mesačný vymeriavací základ pre sociálne poistenie
  09.01.2018 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné S účinnosťou od 1.1.2018 sa nariadením vlády upravila výška minimálnej mzdy
  29.10.2017 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Toto za Vás účtovníčka nespraví (2017)
  09.07.2017 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Zmena výšky životného minima od 1. júla 2017
  09.07.2017 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Schválenie účtovnej závierky a uloženie oznámenia do registra účtovných závierok po jej schválení
  09.07.2017 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Odpustenie zmeškanej lehoty – inštitút v prípade ak sa daňové priznanie nepodá načas
  12.06.2017 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Prerušenie daňovej kontroly
  12.06.2017 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Prerušenie daňového odpisovania hmotného majetku
  12.06.2017 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Registrácia podľa § 7a Zákona o DPH a povinnosť platiť DPH podľa § 69 ods. 3 Zákona o DPH
  21.02.2017 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Vyúčtovacia faktúra za opakované dodávky energií v DPH priznaní a kontrolnom výkaze k DPH
  21.02.2017 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Príjem z predaja nehnuteľností v roku 2016 v daňovom priznaní fyzickej osoby
  21.02.2017 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Uplatnenie daňovej straty z predchádzajúcich zdaňovacích období v daňovom priznaní právnickej osoby za rok 2016
  10.01.2017 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Zoznam noviel daňových zákonov prijatých v roku 2016
  10.01.2017 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Zmeny pre firmy, ktoré priniesla novela zákona o dani z prímov
  10.01.2017 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Daň z motorových vozidiel
  05.12.2016 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Zmeny v sociálnom poistení od 1.1.2017
  02.12.2016 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Novela zákona o DPH
  02.12.2016 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Elektronické schránky právnických osôb
  13.10.2016 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Záruky za colný dlh (UCC)
  13.09.2016 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Nárok na daňový bonus
  13.09.2016 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Zahraničný cestovný príkaz
  08.09.2016 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Zdaňovanie príležitostných príjmov
  08.09.2016 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Limity pre dovoz tovaru na osobnú spotrebu
  17.08.2016 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Povinná aktivácia schránok právnických osôb
  09.08.2016 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Výška životného minima a exekúcie
  09.08.2016 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Platenie odvodov v Sociálnej poisťovni SZČO od 1.7.2016
  22.07.2016 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Informácia k VYHLÁŠKE MF SR č. 188/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje počet vydaných pokladničných dokladov na účely používania virtuálnej registračnej pokladnice
  22.07.2016 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Informácia k uplatneniu odplaty (provízie) za sprostredkovanie do základu dane
  22.07.2016 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Finančná správa zriadila colnícku nonstop linku pre verejnosť
  30.05.2016 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Nový únijný colný kódex
  30.05.2016 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Zmeny v kontrolnom výkaze DPH
  30.05.2016 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Výmaz platiteľa dane zo zoznamu rizikových platiteľov DPH
  30.05.2016 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Postup správcu dane pri daňových nedoplatkoch
  05.05.2016 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Odpisovanie majetku po novom od 01.01.2016
  05.05.2016 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Nové podmienky pre vrátenie nadmerného odpočtu od 01.01.2016
  21.03.2016 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Registrácia zahraničnej osoby po 1.1.2016
  21.03.2016 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Odpisovanie majetku po novom
  21.03.2016 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Zmeny v poukázaní 2%
  21.03.2016 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Požiadajte zamestnávateľa o ročné zúčtovanie
  21.03.2016 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Nové podmienky pre vrátenie nadmerného odpočtu
  21.03.2016 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Ako uplatňovať osobitnú úpravu DPH?
  21.03.2016 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Dodatočné daňové priznanie po novom
  21.03.2016 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Zmeny a vyplnenie tlačiva daňového priznania k dani z právnických osôb za rok 2015
  21.03.2016 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Daňové priznanie právnických osôb za rok 2015
  08.02.2016 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Nový spôsob určenia výšky niektorých pokút pri správe daní od januára 2016
  08.02.2016 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Transferová dokumentácia aj pre tuzemské závislé osoby
  25.01.2016 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Uplatňovanie daňových výdavkov pri majetku, ktorý môže mať charakter osobnej potreby
  25.01.2016 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Nové nastavenie rozsahu oprávnení autorizovaných osôb pre užívateľov obojsmernej elektronickej komunikácie Portálu FS
  07.01.2016 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2015 - Platenie preddavkov na daň na rok 2016
  07.01.2016 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2015 - Výpočet pomernej časti dane a zaplatenie dane
  07.01.2016 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2015 - Podanie daňového priznania
  05.01.2016 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Uplatnenie tvorby opravnej položky a odpisu príslušenstva pohľadávky do daňových výdavkov
  05.01.2016 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Uplatňovanie výdavkov na reklamné predmety do daňových výdavkov v roku 2015
  05.01.2016 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Zaokrúhľovanie správneho poplatku podľa zákona o správnych poplatkoch
  05.01.2016 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Oznamovacia povinnosť podľa zákona o dani z motorových vozidiel
  21.12.2015 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Osobitná úprava uplatňovania DPH na základe prijatia platby za dodanie tovaru alebo služby od 01.01.2016
  21.12.2015 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Informácia k obojsmernej elektronickej komunikácii medzi správcom dane a daňovým subjektom
  21.12.2015 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Zánik daňovej povinnosti pri dani z motorových vozidiel
  01.12.2015 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Finančná správa zverejnila tlačivá daňových priznaní pre budúci rok
  01.12.2015 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Novinka vo virtuálnej registračnej pokladnici
  01.12.2015 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Overovanie identifikačných čísiel pre DPH pridelených v členských štátoch Európskej únie
  01.12.2015 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Novela zákona o dani z príjmov, ktorá bude účinná od 01.01.2016 – III. časť
  01.12.2015 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Novela zákona o dani z príjmov, ktorá bude účinná od 01.01.2016 – II. časť
  21.10.2015 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Novela zákona o dani z príjmov, ktorá bude účinná od 01.01.2016 – I. časť
  21.10.2015 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Rozšírenie skupiny výdavkov (nákladov), ktoré budú uznané za daňový výdavok až po ich zaplatení
  21.10.2015 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Novela zákona o dani z príjmov priniesla od 01.01.2015 zmeny v odpisoch, lízingu a uplatňovaní nákladov pre automobily zaradené do majetku firmy
  21.10.2015 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Návrh novely Zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších
  20.10.2015 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Informácia o druhom kole registrácie virtuálnej pokladnice
  20.10.2015 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Informácia o oznámení k povinnostiam nadobúdateľa nového dopravného prostriedku (neregistrovaného pre DPH) za protihodnotu v tuzemsku z iného členského štátu z pohľadu zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov
  20.10.2015 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Usmernenie k zahrnutiu inventarizačných prebytkov do základu dane z príjmov podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov od 01. 01. 2015
  20.10.2015 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Usmernenie k ukladaniu oznámenia o dátume schválenia účtovnej závierky do registra účtovných závierok
  20.10.2015 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Informácia k nároku na daňový bonus po ukončení vysokej školy
  20.10.2015 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Informácia k oslobodeniu nepeňažného príjmu zo závislej činnosti od 1.1.2015 dosiahnutého formou produktov vlastnej poľnohospodárskej výroby
  20.10.2015 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Informácia o novele zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov)
  20.10.2015 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Informácia k podávaniu daňového priznania pre zjednodušený režim jednotného kontaktného miesta - Mini One Stop Shop
  19.10.2015 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Usmernenie k možnosti účtovnej jednotky považovať sa za mikro účtovnú jednotku pre účtovné obdobie, ktoré začalo 1.1.2014 alebo v priebehu roka 2014
  25.05.2015 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Informácia k zmene spôsobu zdaňovania peňažných a nepeňažných plnení poskytnutých poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti s účinnosťou od 1.1. 2015
  05.05.2015 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Informácia k zdaňovaniu nepeňažných plnení poskytnutých zamestnávateľom zamestnancovi v nadväznosti na krátenie výdavkov v súlade s § 19 ods. 2 písm. t) zákona o dani z príjmov
  04.05.2015 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Informacia k vypĺňaniu tlačiva „Oznámenie platiteľa dane o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou podľa § 43 ods. 11 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
  07.04.2015 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Informácia o niektorých sumách potrebných pre výpočet daňovej povinnosti fyzických osôb na rok 2015
  07.04.2015 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Spustenie virtuálnej registračnej pokladnice
  26.03.2015 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice (ERP) v znení nehorších predpisov
  26.03.2015 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Zmeny v zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov
  26.03.2015 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Vrátenie časti nadmerného odpočtu pred skončením daňovej kontroly
  26.03.2015 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Zníženie hranice pre výnimku pri podávaní súhrnného výkazu v štvrťročných lehotách.
  26.03.2015 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Úprava lehoty na podanie kontrolného výkazu
  26.03.2015 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Zjednotenie lehoty na podávanie súhrnného výkazu aj pre daňového zástupcu
  26.03.2015 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Doplnenie ustanovenia § 49 (odpočítanie dane platiteľom)
  23.03.2015 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Ustanovenie § 68b upravuje osobitný režim zdaňovania telekomunikačných služieb, služieb rozhlasového a televízneho vysielania a elektronických služ
  23.03.2015 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Ustanovenie § 68a upravuje osobitný režim zdaňovania telekomunikačných služieb, služieb rozhlasového a televízneho vysielania a elektronických služieb
  23.03.2015 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Zavedenie osobitnej úpravy uplatňovania dane pre telekomunikačné služby, služby rozhlasového vysielania a televízneho vysielania a elektronické služby.
  16.03.2015 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Navrhované zmeny v oblasti medzinárodného zdaňovania na rok 2014
  16.03.2015 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Zmeny v ustanoveniach týkajúcich sa určenia miesta dodania
  16.03.2015 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Legislatívne zmeny v Zákone o DPH
  16.03.2015 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Ostatné legislatívne zmeny v zákone o dani z príjmov 2015
  16.03.2015 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Legislatívne zmeny na rok 2015 v oblasti odpisovania
  16.03.2015 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Legislatívna zmeny na rok 2015 - Kapitalizácia
  16.03.2015 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Nedaňové výdavky - zmena na rok 2015
  16.03.2015 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Legislatívne zmeny v oblasti na rok 2015 v oblasti rezerv
  16.03.2015 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Legislatívne zmeny na rok 2015 týkajúce sa daňových/nedaňových výdavkov
  16.03.2015 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Legislatívne zmeny na rok 2015 týkajúce sa úprav základu dane
  16.03.2015 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Novela prináša zmeny v oblasti medzinárodného zdaňovania na rok 2015
  16.03.2015 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Ostatné legislatívne zmeny v zdaňovaní FO na rok 2015
  16.03.2015 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Ostatné legislatívne zmeny pri zdaňovaní FO na rok 2015
  16.03.2015 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Legislatívne zmeny v oblasti oslobodenia príjmov FO na rok 2015
  16.03.2015 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Navrhované zmeny v oblasti zdaňovania fyzických osôb na rok 2015
  16.03.2015 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Zmeny v oblasti zdaňovania tzv. farmaceutických spoločností a vymedzených príjemcov plnení od týchto spoločností
  16.03.2015 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Zmeny vykonané úpravou v rámci finančného a operatívneho prenájmu (lízingu)
  16.03.2015 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Novela Zákona o dani z príjmov schválená v roku 2014
  15.03.2015 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice - Služby podliehajúce evidencii
  15.03.2015 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice - Konanie o certifikácii
  15.03.2015 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice
  15.03.2015 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Navrhovaná Príloha č. 1 k zákonu č. 289/2008 Z.z.
  15.03.2015 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Novela Zákona o účtovníctva II.
  15.03.2015 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Novela Zákona o účtovníctva I.
  13.03.2015 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Navrhované ostatné opatrenia
  13.03.2015 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Navrhované opatrenia v oblasti použitia podielu zaplatenej dane
  13.03.2015 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Navrhované opatrenia v oblasti platenia preddavkov na daň a v oblasti podávania daňových priznaní
  13.03.2015 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Navrhované opatrenia v oblasti zníženia administratívnej náročnosti a oznamovacej povinnosti
  13.03.2015 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Uplatňovanie daňových výdavkov a úpravy základu dane
  13.03.2015 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Určovanie zdroja príjmov u daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou
  13.03.2015 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Navrhované zmeny v oblasti zdaňovania FO na rok 2014
  13.03.2015 | Dane z príjmov, Mzdy, Ostatné Navrhované zmeny v oblasti zdaňovania fyzických osôb

  Napíšte nám a my Vám pripravíme nezáväznú cenovú ponuku

   ÚčtovníctvoMzdyDaňové poradenstvoAudit

   Adresa

   Audit Tax Consulting, k.s.
   Bajkalská 19B
   832 15 Bratislava
   IČO: 35858907

   Kontakt

   ATC@ATC.SK
   +421 903 414 881
   8:00 – 17:00