Zmeny zákona o DPH od 1. januára 2020

/ Dph - ATC.sk

Národná rada Slovenskej republiky schválila v priebehu roka 2019 tri zákony, ktorými sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“). Išlo o nasledovné zákony:

 • zákon č. 317/2019 Z. z. zo dňa 17. septembra 2019,
 • zákon č. 318/2019 Z. z. zo dňa 19. septembra 2019,
 • zákon č. 368/2019 Z. z. zo dňa 15. októbra 2019,

(ďalej len spoločne „novela zákona o DPH“).

Jednotlivé ustanovenia, ktorými sa mení a dopĺňa zákon o DPH nadobúdajú účinnosť 1. januára 2020

  

Novelou zákona o DPH sa zavádzajú zmeny a doplnenia zákona o DPH v 4 oblastiach:

 I.     Rozšírenie zoznamu tovarov so zníženou sadzbou dane

II.     Harmonizácia pravidiel upravujúcich cezhraničné dodanie tovaru v rámci EÚ

III.     Oslobodenie od dane pri transakciách súvisiacich s obchodovaním so surovou ropou v colnom sklade a minerálnymi olejmi (motorovým benzínom a motorovou naftou) v daňovom a osobitnom sklade

IV.     Zavedenie viacerých pro-podnikateľských, zjednodušujúcich a spresňujúcich opatrení

 

 I.     Rozšírenie zoznamu tovarov so zníženou sadzbou dane

Zníženie sadzby DPH na úroveň 10 % sa bude uplatňovať:

 • na noviny, časopisy a periodiká vychádzajúce najmenej štyrikrát týždenne
 • na vybrané druhy potravín – uplatnenie zníženej sadzby dane sa rozširuje na potraviny:
  • zdravé mliečne výrobky (cmar, kyslé mlieko a smotana, jogurt, kefír),
  • syry a tvaroh len zo 100 %-tnej ovčej bryndze,
  • prírodný med,
  • čerstvý chlieb, čerstvé pečivo, sladké pečivo, koláče, sušienky a ostatné pekárske výrobky,
  • zdravé ovocné a zeleninové šťavy,
  • prevažnú časť kategórie ovocia a zeleniny mierneho pásma (zemiaky, rajčiaky, cibuľa, šalotka, cesnak, pór, kapusta, karfiol, kaleráb, kel, hlávkový šalát, čakanka, uhorky, strukoviny, jablká, hrušky).

 

II.     Harmonizácia pravidiel upravujúcich cezhraničné dodanie tovaru v rámci EÚ

Dochádza k úprave existujúcich a vytvoreniu nových zákonných pravidiel pre zdaňovanie obchodu medzi členskými štátmi EÚ:

 • Nové pravidlá pre režim call-of stock (tzv. konsignačné sklady)

Režimom call-off stock sa rozumie situácia, keď je tovar odoslaný alebo prepravený platiteľom dane alebo treťou osobou na jeho účet z tuzemska do iného členského štátu za tým účelom, aby bol v súlade s existujúcou dohodou dodaný neskôr, až po ukončení prepravy, avšak v zákonom stanovenej lehote. Znamená to, že osoba, ktorej sa tovar dodá, je známa vopred, a to ešte predtým, ako sa tovar začne prepravovať. Lehota, v ktorej sa tovar má dodať, je maximálne 12 mesiacov od ukončenia prepravy.

Ďalšími podmienkami pre uplatnenie režimu call-off stock sú, že platiteľ, ktorý tovar do iného členského štátu prepravuje, nemôže byť v tomto inom členskom štáte usadený, a to ani prostredníctvom svojej prevádzkarne, osoba, ktorej bude tovar neskôr dodaný, je v tomto inom členskom štáte identifikovaná pre DPH a dodávateľovi je vopred známe jej identifikačné číslo pre DPH.

Platiteľ je o tovare prepravovanom v režime call-off stock povinný viesť podrobné záznamy a je povinný uviesť transakciu v súhrnnom výkaze v čase odoslania alebo prepravy tovaru a aj v čase jeho dodania. Všetky tieto vyššie uvedené podmienky sú ustanovené v § 8a ods. 1 písm. a) až e) zákona o DPH a predstavujú hmotnoprávne podmienky, pri kumulatívnom splnení ktorých platiteľ dane môže uplatniť režim call-off stock.

Z dôvodu zavedenia nových pravidiel súčasne dochádza k zmene tlačiva súhrnného výkazu, v ktorom sa dopĺňa nová časť výlučne ku call-off stock režimu.

 

 • Zmena pravidiel na priradenie prepravy tovaru pri tzv. reťazových transakciách v rámci EÚ

Podľa nových pravidiel bude platiť, že ak odoslanie alebo prepravu tovaru z jedného členského štátu do druhého členského štátu, a to od prvého dodávateľa ku konečnému zákazníkovi v reťazci, zabezpečí prostredná osoba, ktorá kupuje tovar od prvého dodávateľa v reťazci, odoslanie alebo preprava tovaru sa priradí k dodaniu, ktoré je uskutočnené pre prostrednú osobu. Uvedené si vyžaduje, aby prostredná osoba oznámila svojmu dodávateľovi identifikačné číslo pre DPH, ktoré má pridelené v inom členskom štáte, ako je členský štát, z ktorého sa tovar odosiela alebo prepravuje. V takomto prípade prvý dodávateľ uskutočňuje tzv. pohyblivú dodávku tovaru, na ktorú uplatní oslobodenie od dane.

 

 • Doplnenie podmienok oslobodenia od dane pri dodaní tovaru z tuzemska do iného členského štátu

Jednou z hmotnoprávnych podmienok pre oslobodenie od dane pri dodaní tovaru z tuzemska do iného členského štátu sa stáva identifikačné číslo pre DPH pridelené nadobúdateľovi tovaru v inom členskom štáte ako je členský štát, kde sa začala preprava tovaru, pričom toto identifikačné číslo pre DPH musí nadobúdateľ oznámiť dodávateľovi.

Dôležitou súčasťou podmienok pre oslobodenie od dane sa stáva aj samotné deklarovanie dodania tovaru do iného členského štátu v súhrnnom výkaze. Ak totiž dodávateľ nepodá za príslušné obdobie súhrnný výkaz alebo údaje v podanom súhrnnom výkaze sú nesprávne, nepravdivé alebo neúplné, oslobodenie od dane sa neuzná. To však nebude platiť v prípade, ak dodávateľ dostatočne odôvodní nepodanie súhrnného výkazu alebo nesprávnosť, prípadne neúplnosť údajov v súhrnnom výkaze.

 

 • Zavedenie jednotnej úpravy v EÚ v oblasti preukazovania uskutočnenia prepravy tovaru do iného členského štátu EÚ

Preukázanie uskutočnenia prepravy do iného členského štátu predstavuje jednu z podmienok pre uplatnenie oslobodenia od dane. Členským štátom bola priznaná voľnosť stanovenia dôkazných prostriedkov. Rozdielnosť vnútroštátnych úprav spôsobovala podnikateľom administratívne zaťaženie a vytvárala právnu neistotu. S cieľom odstrániť tento stav sa pre všetky členské štáty stanovujú prostredníctvom nového článku 45a vykonávacieho nariadenia Rady (EÚ) 2018/1912 jednotné podmienky na preukázanie, že k preprave tovaru do iného členského štátu došlo.

 

III.     Oslobodenie od dane pri transakciách súvisiacich s obchodovaním so surovou ropou v colnom sklade a minerálnymi olejmi (motorovým benzínom a motorovou naftou) v daňovom a osobitnom sklade

Právna úprava týkajúca sa oslobodenia od dane sa dopĺňa o podrobné pravidlá, ktoré ustanovujú a spresňujú podmienky oslobodenia od dane, stanovujú povinnosti zdaniteľných osôb uskutočňujúcich dodávky predmetných tovarov, upravujú vznik daňovej povinnosti, určujú osoby povinné platiť daň v prípadoch, keď sa pri uvedených tovaroch ukončia režimy a situácie, v ktorých sa uplatnilo oslobodenie od dane a stanovujú povinnosti prevádzkovateľov uvedených skladov.

 

IV.     Zavedenie viacerých pro-podnikateľských, zjednodušujúcich, ale aj spresňujúcich opatrení

 • Výnimka z povinnosti registrácie zdaniteľnej osoby pri dodaní časti stavby oslobodenej od dane

Podľa § 4 ods. 4 sa zdaniteľná osoba, ktorá dodá stavbu, jej časť alebo stavebný pozemok alebo prijme platbu pred ich dodaním, pričom z dodania sa má dosiahnuť obrat 49 790 eur, nestáva platiteľom dane dňom dodania resp. dňom prijatia platby, ak ide o dodanie, ktoré je oslobodené od dane podľa § 38 ods. 1. Novelou zákona o DPH sa dopĺňa, že rovnako sa zdaniteľná osoba nestáva platiteľom dane, ak dodá časť stavby, ktorou je jednotlivý byt, jednotlivý apartmán alebo jednotlivý nebytový priestor, ktorých dodanie je oslobodené od dane podľa § 38 ods. 7.

 

 • Rozšírené výnimky z povinnosti podať žiadosť o registráciu u zahraničných osôb

Rozširuje sa okruh dodaní tovarov a služieb v tuzemsku, z titulu výkonu ktorých zahraničná osoba nie je povinná podať žiadosť o registráciu pre daň.

 

 • Určenie základu dane pri bezodplatnom dodaní tovaru, ktorý nie je odpisovaným majetkom

Novelou zákona o DPH sa dopĺňa určenie základu dane pri bezodplatnom dodaní tovaru podľa § 8 ods. 3 zákona o DPH, ktorého obstarávacia cena je nižšia ako 1 700 eur vrátane a doba použiteľnosti je dlhšia ako jeden rok, ak bol tento tovar nadobudnutý na iný účel, ako na predaj. V podstate ide o drobný hmotný majetok, ktorý nie je odpisovaným majetkom podľa zákona o dani z príjmov a ktorý platiteľ dane dodá na svoju osobnú spotrebu alebo na osobnú spotrebu svojich zamestnancov, dodá bezodplatne alebo dodá na ďalší iný účel ako na podnikanie, ak pri jeho kúpe alebo vytvorení vlastnou činnosťou bola daň úplne alebo čiastočne odpočítaná. Hlavným dôvodom úpravy základu dane pri bezodplatnom dodaní drobného hmotného majetku je zbaviť platiteľa dane povinnosti odviesť DPH z celej kúpnej ceny v prípade vyradenia drobného hmotného majetku po jeho dlhšom použití. Pre určenie základu dane, z ktorého sa má odviesť daň, ustanovuje zákon fikciu štvorročného rovnomerného odpisovania, t. j. základom dane je cena, ktorá sa určí ako pri majetku, ktorý by bol odpisovaný rovnomerne po dobu štyroch rokov.

Uvedená úprava sa nevzťahuje na zásoby a tovar určený na ďalší predaj, kedy sa pri ich bezodplatnom dodaní odvedie daň z celej kúpnej ceny.

 

 • Zjednotenie pojmu „ubytovacie služby“

Podľa doterajšieho znenia zákona o DPH boli z oslobodenia od dane vylúčené ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach. Vzhľadom na spresnenie a zjednotenie pojmu ubytovacích služieb v celom zákone, ktoré okrem toho, že sú vylúčené z oslobodenia od dane, zároveň podliehajú zníženej sadzbe dane, sa tieto služby po novom vymedzujú odkazom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 451/2008 z 23. apríla 2008, ktorým sa zavádza nová štatistická klasifikácia produktov podľa činnosti (CPA), konkrétne na služby patriace do skupín 55.1 až 55.3 a 55.9 štatistickej klasifikácie s podmienkou, že ubytovacími službami sú služby patriace do skupiny 55.9 len vtedy, ak sú poskytnuté na obdobie kratšie ako tri mesiace. Ubytovacími službami patriacimi do predmetných skupín sú:

  • 55.1 Hotelové a podobné ubytovacie služby,
  • 55.2 Turistické a ostatné krátkodobé ubytovacie služby,
  • 55.3 Prevádzka táborísk, rekreačných a dovolenkových kempov,
  • 55.9 Ostatné ubytovacie služby (poskytované napr. v študentských domovoch alebo školských internátoch, v ubytovniach pre robotníkov), za podmienky, že ubytovanie je poskytnuté na obdobie kratšie ako 3 mesiace).

 

 • Podmienky opravy odpočítanej dane zo služieb vykonaných na investičnom majetku, ak pri jeho nadobudnutí platiteľ dane neuplatnil odpočítanie dane

Týmto ustanovením dochádza k zavedeniu mechanizmu opravy odpočítanej dane zo služieb, ktoré boli vykonané na investičnom majetku platiteľa dane, pri nadobudnutí ktorého platiteľ dane neuplatnil odpočítanie dane. V prípade, že platiteľ dane dodá investičný majetok na svoju osobnú spotrebu, osobnú spotrebu svojich zamestnancov alebo ho dodá bezodplatne, je povinný opraviť odpočítanú daň z tých služieb, ktoré viedli k trvalému zvýšeniu hodnoty investičného majetku. Opravu vykoná v zdaňovacom období, v ktorom tento investičný majetok dodal na svoju osobnú spotrebu, osobnú spotrebu svojich zamestnancov alebo ho dodal bezodplatne.

Súčasne je stanovené maximálne obdobie, počas ktorého bude platiteľ dane v prípade dodania tohto investičného majetku na iný účel ako na podnikanie povinný opraviť odpočítanú daň z týchto služieb. Týmto obdobím je:

 • 60 kalendárnych mesiacov od zdaňovacieho obdobia, v ktorom uplatnil odpočítanie dane, ak ide o služby vykonané na hnuteľnom investičnom majetku uvedenom v § 54 ods. 2 písm. a) zákona o DPH,
 • 240 kalendárnych mesiacov od zdaňovacieho obdobia, v ktorom došlo k uplatneniu nároku na odpočítanie dane, ak ide o služby vykonané na nehnuteľnom investičnom majetku uvedenom v § 54 ods. 2 písm. b) zákona o DPH.

Pri výpočte dane platiteľ dane zohľadní obdobie, v ktorom bol dotknutý investičný majetok po zhodnotení o predmetné služby využívaný na účely podnikania.

 

 • Pravidlá úpravy odpočítanej dane pri hnuteľnom investičnom majetku, ak v priebehu 5-ročného obdobia dôjde k dodaniu tohto majetku

Od 1.1.2019 bola do zákona o DPH podľa § 54d zavedená úprava odpočítanej dane pri odpisovanom hnuteľnom hmotnom majetku (hnuteľný investičný majetok). Ide o investičný majetok definovaný v § 54 ods. 2 písm. a) zákona o DPH. Novelou zákona o DPH sa od 1.1.2020 zavádzajú pravidlá daňového zaobchádzania s hnuteľným investičným majetkom v prípadoch, v ktorých platiteľ dane v priebehu päťročného obdobia na úpravu odpočítanej dane dodá tento hnuteľný investičný majetok s uplatnením dane alebo s oslobodením od dane s možnosťou odpočítania dane.

 

 • Doplnenie ustanovenia o oprave základu dane pri službách cestovného ruchu

Pri uplatnení postupu podľa § 65 zákona o DPH poskytovateľ služieb cestovného ruchu, platiteľ dane, (ďalej len „cestovná kancelária“) v čase vzniku daňovej povinnosti odvádza daň zo základu dane tzv. prirážky, ktorú spravidla vypočíta z predpokladaných cien služieb cestovného ruchu obstaraných od iných osôb z dôvodu, že skutočná výška vynaložených nákladov za obstarané služby je, resp. bola zrejmá až po vzniku daňovej povinnosti.

S účinnosťou od 1.1.2020 základom dane pri predaji služieb cestovného ruchu je kladný rozdiel medzi predajnou cenou požadovanou od zákazníka a skutočnými nákladmi cestovnej kancelárie za služby cestovného ruchu obstarané od iných osôb. Ak však v čase vzniku daňovej povinnosti nie sú známe skutočné náklady, základ dane sa určí ako rozdiel medzi celkovou predajnou cenou požadovanou od zákazníka a predpokladanými nákladmi cestovnej kancelárie za služby obstarané od iných osôb.

K oprave základu dane u platiteľa dane dôjde vtedy, ak dôjde k rozdielu medzi predpokladanými nákladmi, ktoré tvoria podklad cenovej kalkulácie jednotlivých zájazdov a skutočnými nákladmi na zájazd. Cestovná kancelária má s účinnosťou od 1.1.2020 povinnosť opraviť základ dane, ak je rozdiel medzi pôvodným základom dane a opraveným základom dane vyšší a ak je rozdiel nižší, má právo opraviť základ dane. Opravu základu dane vykoná cestovná kancelária aj vtedy, ak zvýši alebo zníži cenu za balík služieb cestovného ruchu voči zákazníkovi, t. j. ak zvýši alebo zníži predajnú cenu voči zákazníkovi.

Rozdiel medzi pôvodným základom dane a opraveným základom dane a rozdiel medzi pôvodnou daňou a opravenou daňou uvádza cestovná kancelária v daňovom priznaní za posledné zdaňovacie obdobie kalendárneho roka, v ktorom došlo k zvýšeniu základu dane alebo zníženiu základu dane.

 

 • Záznamová povinnosť

V súvislosti s pravidlami pre režim call-off stock dochádza aj k doplneniu povinností viesť podrobné záznamy zo strany platiteľa dane. Povinnosť viesť záznamy predstavuje pre platiteľa dane jednu z hmotnoprávnych podmienok pri uplatňovaní režimu call-off stock. Rovnako je táto záznamová povinnosť uložená aj osobe registrovanej pre daň podľa § 7 alebo 7a.

 

 • Úprava výpočtu dane pri zrušení registrácie platiteľa dane

Uvedenou úpravou sa zjednocuje spôsob vypočítania dane pri zrušení registrácie platiteľa dane podľa § 81 ods. 6 zákona o DPH so spôsobom výpočtu dane pri bezodplatnom dodaní tovaru podľa § 22 ods. 5 zákona o DPH, ktorý je od 1.1.2020 taktiež novelizovaný.

 


Chcete sa o téme dozvedieť viac? Napíšte nám.

  Archív

  27.12.2023 | Dph Daňové dopady konsolidačného balíčka
  27.12.2023 | Dph Opatrenia zamerané na zlepšenie stavu verejných financií
  23.11.2023 | Dph Vyplatenie 13. dôchodkov penzistom v roku 2023
  23.11.2023 | Dph Informácia k úhrade správneho poplatku pre subjekty komunikujúce elektronicky
  10.10.2023 | Dph Zníženie odvodov zamestnávateľom v poľnohospodárstve a potravinárskom priemysle
  10.10.2023 | Dph Zvýšenie sumy stravného od 01. 10. 2023
  18.09.2023 | Dph Zvýšenie minimálnych odvodov SZČO od 01. januára 2024
  18.09.2023 | Dph Zvýšenie minimálnej mzdy od 01. januára 2024
  08.08.2023 | Dph Zvýšenie sumy životného minima od 01. júla 2023 do 30. júna 2024
  08.08.2023 | Dph Ukončenie vyplácania pandemického ošetrovného od 1. septembra 2023
  08.08.2023 | Dph Príjmy z prenájmu nehnuteľnosti z pohľadu zákona o dani z príjmov
  08.08.2023 | Dph Technické zhodnotenie prenajatej nehnuteľnosti z pohľadu zákona o dani z príjmov
  02.07.2023 | Dph Mimoriadne zvýšenie dôchodkov od 01. 07. 2023
  02.07.2023 | Dph Zvýšenie sumy stravného od 01. 06. 2023
  02.07.2023 | Dph Platenie preddavkov na daň v preddavkovom období od 01.04.2023 do 02.04.2024
  02.07.2023 | Dph Zvýšenie náhrady za používanie súkromného motorového vozidla pri pracovnej ceste od 1. apríla 2023
  11.04.2023 | Dph Daňový aspekt postúpenej pohľadávky u fyzickej osoby s príjmami podľa § 6 Zákona o dani z príjmov
  06.04.2023 | Dph Poukázanie podielu zaplatenej dane u fyzickej osoby za rok 2022
  13.03.2023 | Dph Povinnosti pre poskytovateľov platobných služieb vyplývajúce zo zákona o dani z pridanej hodnoty
  13.03.2023 | Dph Odpočítanie daňovej straty v daňovom priznaní k dani z príjmov právnickej osoby a dani z príjmov fyzickej osoby typ B za rok 2022
  06.02.2023 | Dph Minimálny preddavok na zdravotné poistenie od januára 2023
  06.02.2023 | Dph Nová povinnosť zamestnávateľov voči Sociálnej poisťovni od 1. januára 2023
  31.01.2023 | Dph Oprava odpočítanej dane pri úplnom alebo čiastočnom nezaplatení protihodnoty za tovar alebo službu podľa §53b zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
  31.01.2023 | Dph Zmeny v registračných ustanoveniach v zákone č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
  27.01.2023 | Dph Komentár k zákonu o dani z príjmov k 1.1.2023
  27.11.2020 | Dph Daňové výdavky 2020 - Kedy a za akých podmienok si uplatniť daňové výdavky – časť 3/3
  27.11.2020 | Dph Daňové výdavky 2020 - Kedy a za akých podmienok si uplatniť daňové výdavky – časť 2/3
  27.11.2020 | Dph Daňové výdavky 2020 - Kedy a za akých podmienok si uplatniť daňové výdavky - časť 1/3
  12.10.2020 | Dph Dôležité termíny pre opatrenia v oblasti dane z príjmov
  12.10.2020 | Dph Povinné a nadštandardné lekárske preventívne prehliadky
  12.10.2020 | Dph Dávka tehotenské a tehotenské štipendium od roku 2021
  07.10.2020 | Dph Čo prinesie koniec prechodného obdobia pre tzv. „Brexit“
  07.10.2020 | Dph Zmeny v podmienkach pre overenie účtovnej závierky audítorom
  07.10.2020 | Dph Príspevky na športovú činnosť dieťaťa
  11.08.2020 | Dph Vplyv koronakrízy na vyrovnanie preddavkov na DPPO
  11.08.2020 | Dph Možnosť zvýšenia výdavkov na spotrebu PHL o 20 %
  11.06.2020 | Dph KORONAVÍRUS - vykázanie daňovej straty v daňovom priznaní za rok 2019
  11.06.2020 | Dph KORONAVÍRUS - pandemické ošetrovné od 1. júna 2020
  29.04.2020 | Dph KORONAVÍRUS - špeciálna úprava odpočtu daňovej straty
  24.04.2020 | Dph KORONAVÍRUS - poskytovanie finančného príspevku v rámci projektu „PRVÁ POMOC“
  26.03.2020 | Dph KORONAVÍRUS - úprava podmienok nároku na nemocenské a ošetrovné
  24.03.2020 | Dph KORONAVÍRUS - opatrenia v oblasti dane z príjmov
  11.02.2020 | Dph Zmena v odpisovaní elektromobilov už aj za zdaňovacie obdobie 2019
  06.02.2020 | Dph Zásielkový predaj z pohľadu dane z pridanej hodnoty
  21.01.2020 | Dph Zmeny a doplnenia zákona o účtovníctva pre rok 2020
  16.01.2020 | Dph Daň z motorových vozidiel za rok 2019
  01.01.2020 | Dph Zmeny zákona o DPH od 1. januára 2020
  05.12.2016 | Dph Zmeny v sociálnom poistení od 1.1.2017
  02.12.2016 | Dph Novela zákona o DPH
  02.12.2016 | Dph Elektronické schránky právnických osôb
  13.10.2016 | Dph Záruky za colný dlh (UCC)
  13.09.2016 | Dph Nárok na daňový bonus
  13.09.2016 | Dph Zahraničný cestovný príkaz
  08.09.2016 | Dph Zdaňovanie príležitostných príjmov
  08.09.2016 | Dph Limity pre dovoz tovaru na osobnú spotrebu
  17.08.2016 | Dph Povinná aktivácia schránok právnických osôb
  09.08.2016 | Dph Výška životného minima a exekúcie
  09.08.2016 | Dph Platenie odvodov v Sociálnej poisťovni SZČO od 1.7.2016
  22.07.2016 | Dph Informácia k VYHLÁŠKE MF SR č. 188/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje počet vydaných pokladničných dokladov na účely používania virtuálnej registračnej pokladnice
  22.07.2016 | Dph Informácia k uplatneniu odplaty (provízie) za sprostredkovanie do základu dane
  22.07.2016 | Dph Finančná správa zriadila colnícku nonstop linku pre verejnosť
  30.05.2016 | Dph Nový únijný colný kódex
  30.05.2016 | Dph Zmeny v kontrolnom výkaze DPH
  30.05.2016 | Dph Výmaz platiteľa dane zo zoznamu rizikových platiteľov DPH
  30.05.2016 | Dph Postup správcu dane pri daňových nedoplatkoch
  05.05.2016 | Dph Odpisovanie majetku po novom od 01.01.2016
  05.05.2016 | Dph Nové podmienky pre vrátenie nadmerného odpočtu od 01.01.2016
  21.03.2016 | Dph Registrácia zahraničnej osoby po 1.1.2016
  21.03.2016 | Dph Odpisovanie majetku po novom
  21.03.2016 | Dph Zmeny v poukázaní 2%
  21.03.2016 | Dph Požiadajte zamestnávateľa o ročné zúčtovanie
  21.03.2016 | Dph Nové podmienky pre vrátenie nadmerného odpočtu
  21.03.2016 | Dph Ako uplatňovať osobitnú úpravu DPH?
  21.03.2016 | Dph Dodatočné daňové priznanie po novom
  21.03.2016 | Dph Zmeny a vyplnenie tlačiva daňového priznania k dani z právnických osôb za rok 2015
  21.03.2016 | Dph Daňové priznanie právnických osôb za rok 2015
  08.02.2016 | Dph Nový spôsob určenia výšky niektorých pokút pri správe daní od januára 2016
  08.02.2016 | Dph Transferová dokumentácia aj pre tuzemské závislé osoby
  25.01.2016 | Dph Uplatňovanie daňových výdavkov pri majetku, ktorý môže mať charakter osobnej potreby
  25.01.2016 | Dph Nové nastavenie rozsahu oprávnení autorizovaných osôb pre užívateľov obojsmernej elektronickej komunikácie Portálu FS
  07.01.2016 | Dph Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2015 - Platenie preddavkov na daň na rok 2016
  07.01.2016 | Dph Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2015 - Výpočet pomernej časti dane a zaplatenie dane
  07.01.2016 | Dph Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2015 - Podanie daňového priznania
  05.01.2016 | Dph Uplatnenie tvorby opravnej položky a odpisu príslušenstva pohľadávky do daňových výdavkov
  05.01.2016 | Dph Uplatňovanie výdavkov na reklamné predmety do daňových výdavkov v roku 2015
  05.01.2016 | Dph Zaokrúhľovanie správneho poplatku podľa zákona o správnych poplatkoch
  05.01.2016 | Dph Oznamovacia povinnosť podľa zákona o dani z motorových vozidiel
  21.12.2015 | Dph Osobitná úprava uplatňovania DPH na základe prijatia platby za dodanie tovaru alebo služby od 01.01.2016
  21.12.2015 | Dph Informácia k obojsmernej elektronickej komunikácii medzi správcom dane a daňovým subjektom
  21.12.2015 | Dph Zánik daňovej povinnosti pri dani z motorových vozidiel
  01.12.2015 | Dph Finančná správa zverejnila tlačivá daňových priznaní pre budúci rok
  01.12.2015 | Dph Novinka vo virtuálnej registračnej pokladnici
  01.12.2015 | Dph Overovanie identifikačných čísiel pre DPH pridelených v členských štátoch Európskej únie
  01.12.2015 | Dph Novela zákona o dani z príjmov, ktorá bude účinná od 01.01.2016 – III. časť
  01.12.2015 | Dph Novela zákona o dani z príjmov, ktorá bude účinná od 01.01.2016 – II. časť
  21.10.2015 | Dph Novela zákona o dani z príjmov, ktorá bude účinná od 01.01.2016 – I. časť
  21.10.2015 | Dph Rozšírenie skupiny výdavkov (nákladov), ktoré budú uznané za daňový výdavok až po ich zaplatení
  21.10.2015 | Dph Novela zákona o dani z príjmov priniesla od 01.01.2015 zmeny v odpisoch, lízingu a uplatňovaní nákladov pre automobily zaradené do majetku firmy
  21.10.2015 | Dph Návrh novely Zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších
  20.10.2015 | Dph Informácia o druhom kole registrácie virtuálnej pokladnice
  20.10.2015 | Dph Informácia o oznámení k povinnostiam nadobúdateľa nového dopravného prostriedku (neregistrovaného pre DPH) za protihodnotu v tuzemsku z iného členského štátu z pohľadu zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov
  20.10.2015 | Dph Usmernenie k zahrnutiu inventarizačných prebytkov do základu dane z príjmov podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov od 01. 01. 2015
  20.10.2015 | Dph Usmernenie k ukladaniu oznámenia o dátume schválenia účtovnej závierky do registra účtovných závierok
  20.10.2015 | Dph Informácia k nároku na daňový bonus po ukončení vysokej školy
  20.10.2015 | Dph Informácia k oslobodeniu nepeňažného príjmu zo závislej činnosti od 1.1.2015 dosiahnutého formou produktov vlastnej poľnohospodárskej výroby
  20.10.2015 | Dph Informácia o novele zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov)
  20.10.2015 | Dph Informácia k podávaniu daňového priznania pre zjednodušený režim jednotného kontaktného miesta - Mini One Stop Shop
  19.10.2015 | Dph Usmernenie k možnosti účtovnej jednotky považovať sa za mikro účtovnú jednotku pre účtovné obdobie, ktoré začalo 1.1.2014 alebo v priebehu roka 2014
  25.05.2015 | Dph Informácia k zmene spôsobu zdaňovania peňažných a nepeňažných plnení poskytnutých poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti s účinnosťou od 1.1. 2015
  05.05.2015 | Dph Informácia k zdaňovaniu nepeňažných plnení poskytnutých zamestnávateľom zamestnancovi v nadväznosti na krátenie výdavkov v súlade s § 19 ods. 2 písm. t) zákona o dani z príjmov
  04.05.2015 | Dph Informacia k vypĺňaniu tlačiva „Oznámenie platiteľa dane o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou podľa § 43 ods. 11 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
  07.04.2015 | Dph Informácia o niektorých sumách potrebných pre výpočet daňovej povinnosti fyzických osôb na rok 2015
  07.04.2015 | Dph Spustenie virtuálnej registračnej pokladnice
  26.03.2015 | Dph Zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice (ERP) v znení nehorších predpisov
  26.03.2015 | Dph Zmeny v zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov
  26.03.2015 | Dph Vrátenie časti nadmerného odpočtu pred skončením daňovej kontroly
  26.03.2015 | Dph Zníženie hranice pre výnimku pri podávaní súhrnného výkazu v štvrťročných lehotách.
  26.03.2015 | Dph Úprava lehoty na podanie kontrolného výkazu
  26.03.2015 | Dph Zjednotenie lehoty na podávanie súhrnného výkazu aj pre daňového zástupcu
  26.03.2015 | Dph Doplnenie ustanovenia § 49 (odpočítanie dane platiteľom)
  23.03.2015 | Dph Ustanovenie § 68b upravuje osobitný režim zdaňovania telekomunikačných služieb, služieb rozhlasového a televízneho vysielania a elektronických služ
  23.03.2015 | Dph Ustanovenie § 68a upravuje osobitný režim zdaňovania telekomunikačných služieb, služieb rozhlasového a televízneho vysielania a elektronických služieb
  23.03.2015 | Dph Zavedenie osobitnej úpravy uplatňovania dane pre telekomunikačné služby, služby rozhlasového vysielania a televízneho vysielania a elektronické služby.
  16.03.2015 | Dph Navrhované zmeny v oblasti medzinárodného zdaňovania na rok 2014
  16.03.2015 | Dph Zmeny v ustanoveniach týkajúcich sa určenia miesta dodania
  16.03.2015 | Dph Legislatívne zmeny v Zákone o DPH
  16.03.2015 | Dph Ostatné legislatívne zmeny v zákone o dani z príjmov 2015
  16.03.2015 | Dph Legislatívne zmeny na rok 2015 v oblasti odpisovania
  16.03.2015 | Dph Legislatívna zmeny na rok 2015 - Kapitalizácia
  16.03.2015 | Dph Nedaňové výdavky - zmena na rok 2015
  16.03.2015 | Dph Legislatívne zmeny v oblasti na rok 2015 v oblasti rezerv
  16.03.2015 | Dph Legislatívne zmeny na rok 2015 týkajúce sa daňových/nedaňových výdavkov
  16.03.2015 | Dph Legislatívne zmeny na rok 2015 týkajúce sa úprav základu dane
  16.03.2015 | Dph Novela prináša zmeny v oblasti medzinárodného zdaňovania na rok 2015
  16.03.2015 | Dph Ostatné legislatívne zmeny v zdaňovaní FO na rok 2015
  16.03.2015 | Dph Ostatné legislatívne zmeny pri zdaňovaní FO na rok 2015
  16.03.2015 | Dph Legislatívne zmeny v oblasti oslobodenia príjmov FO na rok 2015
  16.03.2015 | Dph Navrhované zmeny v oblasti zdaňovania fyzických osôb na rok 2015
  16.03.2015 | Dph Zmeny v oblasti zdaňovania tzv. farmaceutických spoločností a vymedzených príjemcov plnení od týchto spoločností
  16.03.2015 | Dph Zmeny vykonané úpravou v rámci finančného a operatívneho prenájmu (lízingu)
  16.03.2015 | Dph Novela Zákona o dani z príjmov schválená v roku 2014
  15.03.2015 | Dph Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice - Služby podliehajúce evidencii
  15.03.2015 | Dph Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice - Konanie o certifikácii
  15.03.2015 | Dph Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice
  15.03.2015 | Dph Navrhovaná Príloha č. 1 k zákonu č. 289/2008 Z.z.
  15.03.2015 | Dph Novela Zákona o účtovníctva II.
  15.03.2015 | Dph Novela Zákona o účtovníctva I.
  13.03.2015 | Dph Navrhované ostatné opatrenia
  13.03.2015 | Dph Navrhované opatrenia v oblasti použitia podielu zaplatenej dane
  13.03.2015 | Dph Navrhované opatrenia v oblasti platenia preddavkov na daň a v oblasti podávania daňových priznaní
  13.03.2015 | Dph Navrhované opatrenia v oblasti zníženia administratívnej náročnosti a oznamovacej povinnosti
  13.03.2015 | Dph Uplatňovanie daňových výdavkov a úpravy základu dane
  13.03.2015 | Dph Určovanie zdroja príjmov u daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou
  13.03.2015 | Dph Navrhované zmeny v oblasti zdaňovania FO na rok 2014
  13.03.2015 | Dph Navrhované zmeny v oblasti zdaňovania fyzických osôb

  Napíšte nám a my Vám pripravíme nezáväznú cenovú ponuku

   ÚčtovníctvoMzdyDaňové poradenstvoAudit

   Adresa

   Audit Tax Consulting, k.s.
   Bajkalská 19B
   832 15 Bratislava
   IČO: 35858907

   Kontakt

   ATC@ATC.SK
   +421 903 414 881
   8:00 – 17:00