Poskytovanie príspevkov na rekreáciu zamestnancov - ATC

Poskytovanie príspevkov na rekreáciu zamestnancov

/ Dane z príjmov, Mzdy - ATC.sk

Príspevky na rekreáciu zamestnancov sú poskytované za podmienok ustanovených v § 152a zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“).

V súlade s § 152a ods. 1 Zákonníka práce zamestnávateľ, ktorý zamestnáva viac ako 49 zamestnancov, poskytne zamestnancovi, ktorého pracovný pomer u zamestnávateľa trvá nepretržite najmenej 24 mesiacov, na jeho žiadosť príspevok na rekreáciu v sume 55 % oprávnených výdavkov, najviac však v sume 275 € za kalendárny rok.

U zamestnávateľa s počtom zamestnancov 49 a menej platia tie isté podmienky pre poskytnutie príspevku na rekreáciu ako u zamestnávateľa, zamestnávajúceho 50 a viac zamestnancov. Ak takýto zamestnanec požiada zamestnávateľa o príspevok na rekreáciu, ku dňu začatia rekreácie musí spĺňať podmienku nepretržitého trvania pracovného pomeru u tohto zamestnávateľa najmenej 24 mesiacov, a zamestnávateľ mu môže (nemá povinnosť) vyhovieť. Aj napriek tomu, že zamestnávateľ s počtom zamestnancov 49 a menej poskytuje príspevok na rekreáciu zamestnanca na báze vlastného rozhodnutia, dobrovoľnosti, výdavky preukázateľne vynaložené na príspevok na rekreáciu si môže uplatniť do daňových výdavkov (v sume 55 % oprávnených výdavkov, max. 275 € za kalendárny rok).

Nárok na príspevok na rekreáciu za splnenia ustanovených podmienok majú aj zamestnanci, ktorí sú na materskej dovolenke, rodičovskej dovolenke. Zamestnanci, ktorí sú napr. dlhodobo uvoľnení na výkon verejnej funkcie (napr. starosta, primátor), nárok na príspevok na rekreáciu nemajú. Rovnako nárok na príspevok na rekreáciu nemá zamestnanec vykonávajúci prácu na základe dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.

 

Oprávnené výdavky

Ustanovenie § 152a ods. 4 Zákonníka práce vymedzuje výdavky zamestnanca, ktoré môže zamestnávateľ na účely vyplatenia príspevku na rekreáciu považovať za oprávnené, napr. preukázané výdavky zamestnanca na služby cestovného ruchu spojené s ubytovaním najmenej na dve prenocovania na území SR. Službou cestovného ruchu je nielen ubytovanie, ale okrem iného aj stravovacie (pohostinské) služby, služby cestovných kancelárií a cestovných agentúr, sprievodcovské služby, prepravné služby (cestná doprava, železničná doprava, letecká doprava, doprava po vode, lanovky a vleky), informačné služby, športovo – rekreačné služby, kúpeľné a zdravotné služby, wellness služby, služby cestovného poistenia. Podmienkou však je, aby tieto výdavky súviseli s ubytovaním najmenej na dve prenocovania a súčasťou účtovného dokladu musí byť označenie zamestnanca.

Oprávnenými výdavkami sú aj preukázané výdavky zamestnanca, na organizované viacdenné aktivity a zotavovacie podujatia počas školských prázdnin na území SR pre dieťa zamestnanca, navštevujúce základnú školu alebo niektorý z prvých štyroch ročníkov gymnázia s osemročným vzdelávacím programom.

Oprávnenými výdavkami sú aj preukázané výdavky zamestnanca na manžela (manželku), vlastné dieťa, dieťa zverené zamestnancovi do náhradnej starostlivosti pred rozhodnutím súdu o osvojení a inú osobu žijúcu so zamestnancom v spoločnej domácnosti, ktorí sa so zamestnancom zúčastňujú na rekreácii.

V súlade s § 152a ods. 6 Zákonníka práce zamestnanec preukáže zamestnávateľovi oprávnené výdavky najneskôr do 30 dní odo dňa skončenia rekreácie predložením účtovných dokladov, ktorých súčasťou musí byť označenie zamestnanca.

 

Rekreačný poukaz

V súlade s § 152a ods. 2 Zákonníka práce zamestnávateľ môže príspevok na rekreáciu poskytnúť zamestnancovi prostredníctvom rekreačného poukazu. Rovnako môže zamestnávateľ poskytnúť prostredníctvom rekreačného poukazu príspevok aj na organizované viacdenné aktivity a zotavovacie podujatia počas školských prázdnin na území SR pre dieťa zamestnanca, ak by boli splnené ustanovené podmienky podľa osobitných predpisov.

Rekreačný poukaz je v zmysle § 27a zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov:

  • nástroj financovania rozvoja cestovného ruchu,
  • osobitný platobný prostriedok alebo obdobný technický prostriedok uchovávajúci majetkovú hodnotu elektronicky,
  • je vydávaný limitovaným poskytovateľom podľa osobitného predpisu, ktorým je zákon č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o platobných službách“),
  • je možné použiť výlučne v Slovenskej republike u poskytovateľov služieb, ktorí majú zmluvný vzťah s limitovaným poskytovateľom podľa zákona o platobných službách vydávajúcim rekreačný poukaz,
  • vydáva sa pre fyzickú osobu a je neprenosný,
  • slúži výlučne na úhradu oprávnených výdavkov podľa § 152a ods. 4 a 5 Zákonníka práce a je platný do konca kalendárneho roka, v ktorom bol vydaný.

 

Príspevok na rekreáciu u živnostníkov

Daňovník s príjmami z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP“) si do daňových výdavkov môže uplatniť výdavky (náklady) preukázateľne vynaložené na rekreáciu daňovníka. Preukázateľne vynaložené výdavky (náklady) na rekreáciu si daňovník s uvedenými príjmami môže uplatniť do daňových výdavkov v rozsahu, vo výške a za podmienok, ktoré sú ustanovené pre zamestnancov v § 152a Zákonníka práce, pričom okrem podmienok ustanovených v § 152a Zákonníka práce daňovník s príjmami podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP musí súčasne splniť aj ďalšie dve podmienky ustanovené v § 19 ods. 2 písm. w.) ZDP, a to:

  • ku dňu začatia rekreácie musí vykonávať činnosť, z ktorej mu plynú príjmy podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP nepretržite najmenej 24 mesiacov,
  • nebol mu poskytnutý príspevok na rekreáciu podľa § 152a Zákonníka práce v súvislosti s výkonom závislej činnosti.

Výdavky (náklady) preukázateľne vynaložené na rekreáciu daňovníka je možné uplatniť do daňových výdavkov v rovnakej výške aká je ustanovená pre zamestnancov v § 152a Zákonníka práce, t. j. vo výške 55 % z oprávnených výdavkov vymedzených v § 152a ods. 4 a 5 Zákonníka práce, najviac však vo výške 275 € za zdaňovacie obdobie.

Daňovník s príjmami podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP si môže výdavky (náklady) na rekreáciu uplatniť do daňových výdavkov dvoma spôsobmi, a to prostredníctvom:

  • účtovného dokladu znejúceho na meno daňovníka s príjmami podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP (daňový výdavok na rekreáciu daňovníka, je výdavkom vynaloženým na osobnú spotrebu daňovníka, nie je preto nevyhnutné, aby účtovný doklad v tomto prípade obsahoval IČO, resp. DIČ daňovníka) preukazujúceho vynaloženie oprávnených výdavkov (nákladov) podľa § 152a ods. 4 a 5 Zákonníka práce,
  • rekreačného poukazu podľa osobitného predpisu vydaného pre tohto daňovníka.

 

 

Finančné riaditeľstvo SR vydalo Usmernenie č. 4/DzPaÚ/2019/MÚ k príspevkom na rekreáciu s riešenými praktickými príkladmi, ktoré je zverejnené na stránke Finančného riaditeľstva SR v časti zverejnených dokumentov pre kategóriu Dane z oblasti Metodické usmernenia:

 https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Dane/Metodicke_usmernenia/Priame_dane/2019/2019.03.29_rekreacie.pdf

 

 

 


Chcete sa o téme dozvedieť viac? Napíšte nám.

Archív

01.01.2020 | Dane z príjmov, Mzdy Zmeny zákona o DPH od 1. januára 2020
19.06.2019 | Dane z príjmov, Mzdy Zvýšenie sumy stravného od 1.7.2019
15.06.2019 | Dane z príjmov, Mzdy Zvýšenie základnej náhrady za každý 1 km jazdy
09.05.2019 | Dane z príjmov, Mzdy Poskytovanie príspevkov na rekreáciu zamestnancov
12.03.2019 | Dane z príjmov, Mzdy Sadzby DPH v členských štátoch EÚ podľa stavu z 1.1.2019
23.02.2019 | Dane z príjmov, Mzdy Znížená sadzba DPH od januára 2019 nielen na ubytovacie služby
05.12.2016 | Dane z príjmov, Mzdy Zmeny v sociálnom poistení od 1.1.2017
02.12.2016 | Dane z príjmov, Mzdy Novela zákona o DPH
02.12.2016 | Dane z príjmov, Mzdy Elektronické schránky právnických osôb
13.10.2016 | Dane z príjmov, Mzdy Záruky za colný dlh (UCC)
13.09.2016 | Dane z príjmov, Mzdy Nárok na daňový bonus
13.09.2016 | Dane z príjmov, Mzdy Zahraničný cestovný príkaz
08.09.2016 | Dane z príjmov, Mzdy Zdaňovanie príležitostných príjmov
08.09.2016 | Dane z príjmov, Mzdy Limity pre dovoz tovaru na osobnú spotrebu
17.08.2016 | Dane z príjmov, Mzdy Povinná aktivácia schránok právnických osôb
09.08.2016 | Dane z príjmov, Mzdy Výška životného minima a exekúcie
09.08.2016 | Dane z príjmov, Mzdy Platenie odvodov v Sociálnej poisťovni SZČO od 1.7.2016
22.07.2016 | Dane z príjmov, Mzdy Informácia k VYHLÁŠKE MF SR č. 188/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje počet vydaných pokladničných dokladov na účely používania virtuálnej registračnej pokladnice
22.07.2016 | Dane z príjmov, Mzdy Informácia k uplatneniu odplaty (provízie) za sprostredkovanie do základu dane
22.07.2016 | Dane z príjmov, Mzdy Finančná správa zriadila colnícku nonstop linku pre verejnosť
30.05.2016 | Dane z príjmov, Mzdy Nový únijný colný kódex
30.05.2016 | Dane z príjmov, Mzdy Zmeny v kontrolnom výkaze DPH
30.05.2016 | Dane z príjmov, Mzdy Výmaz platiteľa dane zo zoznamu rizikových platiteľov DPH
30.05.2016 | Dane z príjmov, Mzdy Postup správcu dane pri daňových nedoplatkoch
05.05.2016 | Dane z príjmov, Mzdy Odpisovanie majetku po novom od 01.01.2016
05.05.2016 | Dane z príjmov, Mzdy Nové podmienky pre vrátenie nadmerného odpočtu od 01.01.2016
21.03.2016 | Dane z príjmov, Mzdy Registrácia zahraničnej osoby po 1.1.2016
21.03.2016 | Dane z príjmov, Mzdy Odpisovanie majetku po novom
21.03.2016 | Dane z príjmov, Mzdy Zmeny v poukázaní 2%
21.03.2016 | Dane z príjmov, Mzdy Požiadajte zamestnávateľa o ročné zúčtovanie
21.03.2016 | Dane z príjmov, Mzdy Nové podmienky pre vrátenie nadmerného odpočtu
21.03.2016 | Dane z príjmov, Mzdy Ako uplatňovať osobitnú úpravu DPH?
21.03.2016 | Dane z príjmov, Mzdy Dodatočné daňové priznanie po novom
21.03.2016 | Dane z príjmov, Mzdy Zmeny a vyplnenie tlačiva daňového priznania k dani z právnických osôb za rok 2015
21.03.2016 | Dane z príjmov, Mzdy Daňové priznanie právnických osôb za rok 2015
08.02.2016 | Dane z príjmov, Mzdy Nový spôsob určenia výšky niektorých pokút pri správe daní od januára 2016
08.02.2016 | Dane z príjmov, Mzdy Transferová dokumentácia aj pre tuzemské závislé osoby
25.01.2016 | Dane z príjmov, Mzdy Uplatňovanie daňových výdavkov pri majetku, ktorý môže mať charakter osobnej potreby
25.01.2016 | Dane z príjmov, Mzdy Nové nastavenie rozsahu oprávnení autorizovaných osôb pre užívateľov obojsmernej elektronickej komunikácie Portálu FS
07.01.2016 | Dane z príjmov, Mzdy Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2015 - Platenie preddavkov na daň na rok 2016
07.01.2016 | Dane z príjmov, Mzdy Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2015 - Výpočet pomernej časti dane a zaplatenie dane
07.01.2016 | Dane z príjmov, Mzdy Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2015 - Podanie daňového priznania
05.01.2016 | Dane z príjmov, Mzdy Uplatnenie tvorby opravnej položky a odpisu príslušenstva pohľadávky do daňových výdavkov
05.01.2016 | Dane z príjmov, Mzdy Uplatňovanie výdavkov na reklamné predmety do daňových výdavkov v roku 2015
05.01.2016 | Dane z príjmov, Mzdy Zaokrúhľovanie správneho poplatku podľa zákona o správnych poplatkoch
05.01.2016 | Dane z príjmov, Mzdy Oznamovacia povinnosť podľa zákona o dani z motorových vozidiel
21.12.2015 | Dane z príjmov, Mzdy Osobitná úprava uplatňovania DPH na základe prijatia platby za dodanie tovaru alebo služby od 01.01.2016
21.12.2015 | Dane z príjmov, Mzdy Informácia k obojsmernej elektronickej komunikácii medzi správcom dane a daňovým subjektom
21.12.2015 | Dane z príjmov, Mzdy Zánik daňovej povinnosti pri dani z motorových vozidiel
01.12.2015 | Dane z príjmov, Mzdy Finančná správa zverejnila tlačivá daňových priznaní pre budúci rok
01.12.2015 | Dane z príjmov, Mzdy Novinka vo virtuálnej registračnej pokladnici
01.12.2015 | Dane z príjmov, Mzdy Overovanie identifikačných čísiel pre DPH pridelených v členských štátoch Európskej únie
01.12.2015 | Dane z príjmov, Mzdy Novela zákona o dani z príjmov, ktorá bude účinná od 01.01.2016 – III. časť
01.12.2015 | Dane z príjmov, Mzdy Novela zákona o dani z príjmov, ktorá bude účinná od 01.01.2016 – II. časť
21.10.2015 | Dane z príjmov, Mzdy Novela zákona o dani z príjmov, ktorá bude účinná od 01.01.2016 – I. časť
21.10.2015 | Dane z príjmov, Mzdy Rozšírenie skupiny výdavkov (nákladov), ktoré budú uznané za daňový výdavok až po ich zaplatení
21.10.2015 | Dane z príjmov, Mzdy Novela zákona o dani z príjmov priniesla od 01.01.2015 zmeny v odpisoch, lízingu a uplatňovaní nákladov pre automobily zaradené do majetku firmy
21.10.2015 | Dane z príjmov, Mzdy Návrh novely Zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších
20.10.2015 | Dane z príjmov, Mzdy Informácia o druhom kole registrácie virtuálnej pokladnice
20.10.2015 | Dane z príjmov, Mzdy Informácia o oznámení k povinnostiam nadobúdateľa nového dopravného prostriedku (neregistrovaného pre DPH) za protihodnotu v tuzemsku z iného členského štátu z pohľadu zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov
20.10.2015 | Dane z príjmov, Mzdy Usmernenie k zahrnutiu inventarizačných prebytkov do základu dane z príjmov podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov od 01. 01. 2015
20.10.2015 | Dane z príjmov, Mzdy Usmernenie k ukladaniu oznámenia o dátume schválenia účtovnej závierky do registra účtovných závierok
20.10.2015 | Dane z príjmov, Mzdy Informácia k nároku na daňový bonus po ukončení vysokej školy
20.10.2015 | Dane z príjmov, Mzdy Informácia k oslobodeniu nepeňažného príjmu zo závislej činnosti od 1.1.2015 dosiahnutého formou produktov vlastnej poľnohospodárskej výroby
20.10.2015 | Dane z príjmov, Mzdy Informácia o novele zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov)
20.10.2015 | Dane z príjmov, Mzdy Informácia k podávaniu daňového priznania pre zjednodušený režim jednotného kontaktného miesta - Mini One Stop Shop
19.10.2015 | Dane z príjmov, Mzdy Usmernenie k možnosti účtovnej jednotky považovať sa za mikro účtovnú jednotku pre účtovné obdobie, ktoré začalo 1.1.2014 alebo v priebehu roka 2014
25.05.2015 | Dane z príjmov, Mzdy Informácia k zmene spôsobu zdaňovania peňažných a nepeňažných plnení poskytnutých poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti s účinnosťou od 1.1. 2015
05.05.2015 | Dane z príjmov, Mzdy Informácia k zdaňovaniu nepeňažných plnení poskytnutých zamestnávateľom zamestnancovi v nadväznosti na krátenie výdavkov v súlade s § 19 ods. 2 písm. t) zákona o dani z príjmov
04.05.2015 | Dane z príjmov, Mzdy Informacia k vypĺňaniu tlačiva „Oznámenie platiteľa dane o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou podľa § 43 ods. 11 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
07.04.2015 | Dane z príjmov, Mzdy Informácia o niektorých sumách potrebných pre výpočet daňovej povinnosti fyzických osôb na rok 2015
07.04.2015 | Dane z príjmov, Mzdy Spustenie virtuálnej registračnej pokladnice
26.03.2015 | Dane z príjmov, Mzdy Zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice (ERP) v znení nehorších predpisov
26.03.2015 | Dane z príjmov, Mzdy Zmeny v zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov
26.03.2015 | Dane z príjmov, Mzdy Vrátenie časti nadmerného odpočtu pred skončením daňovej kontroly
26.03.2015 | Dane z príjmov, Mzdy Zníženie hranice pre výnimku pri podávaní súhrnného výkazu v štvrťročných lehotách.
26.03.2015 | Dane z príjmov, Mzdy Úprava lehoty na podanie kontrolného výkazu
26.03.2015 | Dane z príjmov, Mzdy Zjednotenie lehoty na podávanie súhrnného výkazu aj pre daňového zástupcu
26.03.2015 | Dane z príjmov, Mzdy Doplnenie ustanovenia § 49 (odpočítanie dane platiteľom)
23.03.2015 | Dane z príjmov, Mzdy Ustanovenie § 68b upravuje osobitný režim zdaňovania telekomunikačných služieb, služieb rozhlasového a televízneho vysielania a elektronických služ
23.03.2015 | Dane z príjmov, Mzdy Ustanovenie § 68a upravuje osobitný režim zdaňovania telekomunikačných služieb, služieb rozhlasového a televízneho vysielania a elektronických služieb
23.03.2015 | Dane z príjmov, Mzdy Zavedenie osobitnej úpravy uplatňovania dane pre telekomunikačné služby, služby rozhlasového vysielania a televízneho vysielania a elektronické služby.
16.03.2015 | Dane z príjmov, Mzdy Navrhované zmeny v oblasti medzinárodného zdaňovania na rok 2014
16.03.2015 | Dane z príjmov, Mzdy Zmeny v ustanoveniach týkajúcich sa určenia miesta dodania
16.03.2015 | Dane z príjmov, Mzdy Legislatívne zmeny v Zákone o DPH
16.03.2015 | Dane z príjmov, Mzdy Ostatné legislatívne zmeny v zákone o dani z príjmov 2015
16.03.2015 | Dane z príjmov, Mzdy Legislatívne zmeny na rok 2015 v oblasti odpisovania
16.03.2015 | Dane z príjmov, Mzdy Legislatívna zmeny na rok 2015 - Kapitalizácia
16.03.2015 | Dane z príjmov, Mzdy Nedaňové výdavky - zmena na rok 2015
16.03.2015 | Dane z príjmov, Mzdy Legislatívne zmeny v oblasti na rok 2015 v oblasti rezerv
16.03.2015 | Dane z príjmov, Mzdy Legislatívne zmeny na rok 2015 týkajúce sa daňových/nedaňových výdavkov
16.03.2015 | Dane z príjmov, Mzdy Legislatívne zmeny na rok 2015 týkajúce sa úprav základu dane
16.03.2015 | Dane z príjmov, Mzdy Novela prináša zmeny v oblasti medzinárodného zdaňovania na rok 2015
16.03.2015 | Dane z príjmov, Mzdy Ostatné legislatívne zmeny v zdaňovaní FO na rok 2015
16.03.2015 | Dane z príjmov, Mzdy Ostatné legislatívne zmeny pri zdaňovaní FO na rok 2015
16.03.2015 | Dane z príjmov, Mzdy Legislatívne zmeny v oblasti oslobodenia príjmov FO na rok 2015
16.03.2015 | Dane z príjmov, Mzdy Navrhované zmeny v oblasti zdaňovania fyzických osôb na rok 2015
16.03.2015 | Dane z príjmov, Mzdy Zmeny v oblasti zdaňovania tzv. farmaceutických spoločností a vymedzených príjemcov plnení od týchto spoločností
16.03.2015 | Dane z príjmov, Mzdy Zmeny vykonané úpravou v rámci finančného a operatívneho prenájmu (lízingu)
16.03.2015 | Dane z príjmov, Mzdy Novela Zákona o dani z príjmov schválená v roku 2014
15.03.2015 | Dane z príjmov, Mzdy Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice - Služby podliehajúce evidencii
15.03.2015 | Dane z príjmov, Mzdy Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice - Konanie o certifikácii
15.03.2015 | Dane z príjmov, Mzdy Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice
15.03.2015 | Dane z príjmov, Mzdy Navrhovaná Príloha č. 1 k zákonu č. 289/2008 Z.z.
15.03.2015 | Dane z príjmov, Mzdy Novela Zákona o účtovníctva II.
15.03.2015 | Dane z príjmov, Mzdy Novela Zákona o účtovníctva I.
13.03.2015 | Dane z príjmov, Mzdy Navrhované ostatné opatrenia
13.03.2015 | Dane z príjmov, Mzdy Navrhované opatrenia v oblasti použitia podielu zaplatenej dane
13.03.2015 | Dane z príjmov, Mzdy Navrhované opatrenia v oblasti platenia preddavkov na daň a v oblasti podávania daňových priznaní
13.03.2015 | Dane z príjmov, Mzdy Navrhované opatrenia v oblasti zníženia administratívnej náročnosti a oznamovacej povinnosti
13.03.2015 | Dane z príjmov, Mzdy Uplatňovanie daňových výdavkov a úpravy základu dane
13.03.2015 | Dane z príjmov, Mzdy Určovanie zdroja príjmov u daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou
13.03.2015 | Dane z príjmov, Mzdy Navrhované zmeny v oblasti zdaňovania FO na rok 2014
13.03.2015 | Dane z príjmov, Mzdy Navrhované zmeny v oblasti zdaňovania fyzických osôb

Napíšte nám a my Vám pripravíme nezáväznú cenovú ponuku

ÚčtovníctvoMzdyDaňové poradenstvoAudit

Adresa

Audit Tax Consulting, k.s.
Bajkalská 19B
832 15 Bratislava
IČO: 35858907

Kontakt

ATC@ATC.SK
+421 2 50 22 94 11
8:00 – 17:00