Poskytovanie príspevkov na rekreáciu zamestnancov

/ Dane z príjmov, Mzdy - ATC.sk

Príspevky na rekreáciu zamestnancov sú poskytované za podmienok ustanovených v § 152a zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“).

V súlade s § 152a ods. 1 Zákonníka práce zamestnávateľ, ktorý zamestnáva viac ako 49 zamestnancov, poskytne zamestnancovi, ktorého pracovný pomer u zamestnávateľa trvá nepretržite najmenej 24 mesiacov, na jeho žiadosť príspevok na rekreáciu v sume 55 % oprávnených výdavkov, najviac však v sume 275 € za kalendárny rok.

U zamestnávateľa s počtom zamestnancov 49 a menej platia tie isté podmienky pre poskytnutie príspevku na rekreáciu ako u zamestnávateľa, zamestnávajúceho 50 a viac zamestnancov. Ak takýto zamestnanec požiada zamestnávateľa o príspevok na rekreáciu, ku dňu začatia rekreácie musí spĺňať podmienku nepretržitého trvania pracovného pomeru u tohto zamestnávateľa najmenej 24 mesiacov, a zamestnávateľ mu môže (nemá povinnosť) vyhovieť. Aj napriek tomu, že zamestnávateľ s počtom zamestnancov 49 a menej poskytuje príspevok na rekreáciu zamestnanca na báze vlastného rozhodnutia, dobrovoľnosti, výdavky preukázateľne vynaložené na príspevok na rekreáciu si môže uplatniť do daňových výdavkov (v sume 55 % oprávnených výdavkov, max. 275 € za kalendárny rok).

Nárok na príspevok na rekreáciu za splnenia ustanovených podmienok majú aj zamestnanci, ktorí sú na materskej dovolenke, rodičovskej dovolenke. Zamestnanci, ktorí sú napr. dlhodobo uvoľnení na výkon verejnej funkcie (napr. starosta, primátor), nárok na príspevok na rekreáciu nemajú. Rovnako nárok na príspevok na rekreáciu nemá zamestnanec vykonávajúci prácu na základe dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.

 

Oprávnené výdavky

Ustanovenie § 152a ods. 4 Zákonníka práce vymedzuje výdavky zamestnanca, ktoré môže zamestnávateľ na účely vyplatenia príspevku na rekreáciu považovať za oprávnené, napr. preukázané výdavky zamestnanca na služby cestovného ruchu spojené s ubytovaním najmenej na dve prenocovania na území SR. Službou cestovného ruchu je nielen ubytovanie, ale okrem iného aj stravovacie (pohostinské) služby, služby cestovných kancelárií a cestovných agentúr, sprievodcovské služby, prepravné služby (cestná doprava, železničná doprava, letecká doprava, doprava po vode, lanovky a vleky), informačné služby, športovo – rekreačné služby, kúpeľné a zdravotné služby, wellness služby, služby cestovného poistenia. Podmienkou však je, aby tieto výdavky súviseli s ubytovaním najmenej na dve prenocovania a súčasťou účtovného dokladu musí byť označenie zamestnanca.

Oprávnenými výdavkami sú aj preukázané výdavky zamestnanca, na organizované viacdenné aktivity a zotavovacie podujatia počas školských prázdnin na území SR pre dieťa zamestnanca, navštevujúce základnú školu alebo niektorý z prvých štyroch ročníkov gymnázia s osemročným vzdelávacím programom.

Oprávnenými výdavkami sú aj preukázané výdavky zamestnanca na manžela (manželku), vlastné dieťa, dieťa zverené zamestnancovi do náhradnej starostlivosti pred rozhodnutím súdu o osvojení a inú osobu žijúcu so zamestnancom v spoločnej domácnosti, ktorí sa so zamestnancom zúčastňujú na rekreácii.

V súlade s § 152a ods. 6 Zákonníka práce zamestnanec preukáže zamestnávateľovi oprávnené výdavky najneskôr do 30 dní odo dňa skončenia rekreácie predložením účtovných dokladov, ktorých súčasťou musí byť označenie zamestnanca.

 

Rekreačný poukaz

V súlade s § 152a ods. 2 Zákonníka práce zamestnávateľ môže príspevok na rekreáciu poskytnúť zamestnancovi prostredníctvom rekreačného poukazu. Rovnako môže zamestnávateľ poskytnúť prostredníctvom rekreačného poukazu príspevok aj na organizované viacdenné aktivity a zotavovacie podujatia počas školských prázdnin na území SR pre dieťa zamestnanca, ak by boli splnené ustanovené podmienky podľa osobitných predpisov.

Rekreačný poukaz je v zmysle § 27a zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov:

 • nástroj financovania rozvoja cestovného ruchu,
 • osobitný platobný prostriedok alebo obdobný technický prostriedok uchovávajúci majetkovú hodnotu elektronicky,
 • je vydávaný limitovaným poskytovateľom podľa osobitného predpisu, ktorým je zákon č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o platobných službách“),
 • je možné použiť výlučne v Slovenskej republike u poskytovateľov služieb, ktorí majú zmluvný vzťah s limitovaným poskytovateľom podľa zákona o platobných službách vydávajúcim rekreačný poukaz,
 • vydáva sa pre fyzickú osobu a je neprenosný,
 • slúži výlučne na úhradu oprávnených výdavkov podľa § 152a ods. 4 a 5 Zákonníka práce a je platný do konca kalendárneho roka, v ktorom bol vydaný.

 

Príspevok na rekreáciu u živnostníkov

Daňovník s príjmami z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP“) si do daňových výdavkov môže uplatniť výdavky (náklady) preukázateľne vynaložené na rekreáciu daňovníka. Preukázateľne vynaložené výdavky (náklady) na rekreáciu si daňovník s uvedenými príjmami môže uplatniť do daňových výdavkov v rozsahu, vo výške a za podmienok, ktoré sú ustanovené pre zamestnancov v § 152a Zákonníka práce, pričom okrem podmienok ustanovených v § 152a Zákonníka práce daňovník s príjmami podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP musí súčasne splniť aj ďalšie dve podmienky ustanovené v § 19 ods. 2 písm. w.) ZDP, a to:

 • ku dňu začatia rekreácie musí vykonávať činnosť, z ktorej mu plynú príjmy podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP nepretržite najmenej 24 mesiacov,
 • nebol mu poskytnutý príspevok na rekreáciu podľa § 152a Zákonníka práce v súvislosti s výkonom závislej činnosti.

Výdavky (náklady) preukázateľne vynaložené na rekreáciu daňovníka je možné uplatniť do daňových výdavkov v rovnakej výške aká je ustanovená pre zamestnancov v § 152a Zákonníka práce, t. j. vo výške 55 % z oprávnených výdavkov vymedzených v § 152a ods. 4 a 5 Zákonníka práce, najviac však vo výške 275 € za zdaňovacie obdobie.

Daňovník s príjmami podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP si môže výdavky (náklady) na rekreáciu uplatniť do daňových výdavkov dvoma spôsobmi, a to prostredníctvom:

 • účtovného dokladu znejúceho na meno daňovníka s príjmami podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP (daňový výdavok na rekreáciu daňovníka, je výdavkom vynaloženým na osobnú spotrebu daňovníka, nie je preto nevyhnutné, aby účtovný doklad v tomto prípade obsahoval IČO, resp. DIČ daňovníka) preukazujúceho vynaloženie oprávnených výdavkov (nákladov) podľa § 152a ods. 4 a 5 Zákonníka práce,
 • rekreačného poukazu podľa osobitného predpisu vydaného pre tohto daňovníka.

 

 

Finančné riaditeľstvo SR vydalo Usmernenie č. 4/DzPaÚ/2019/MÚ k príspevkom na rekreáciu s riešenými praktickými príkladmi, ktoré je zverejnené na stránke Finančného riaditeľstva SR v časti zverejnených dokumentov pre kategóriu Dane z oblasti Metodické usmernenia:

 https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Dane/Metodicke_usmernenia/Priame_dane/2019/2019.03.29_rekreacie.pdf

 

 

 


Chcete sa o téme dozvedieť viac? Napíšte nám.

  Archív

  27.12.2023 | Dane z príjmov, Mzdy Daňové dopady konsolidačného balíčka
  27.12.2023 | Dane z príjmov, Mzdy Opatrenia zamerané na zlepšenie stavu verejných financií
  23.11.2023 | Dane z príjmov, Mzdy Vyplatenie 13. dôchodkov penzistom v roku 2023
  23.11.2023 | Dane z príjmov, Mzdy Informácia k úhrade správneho poplatku pre subjekty komunikujúce elektronicky
  10.10.2023 | Dane z príjmov, Mzdy Zníženie odvodov zamestnávateľom v poľnohospodárstve a potravinárskom priemysle
  10.10.2023 | Dane z príjmov, Mzdy Zvýšenie sumy stravného od 01. 10. 2023
  18.09.2023 | Dane z príjmov, Mzdy Zvýšenie minimálnych odvodov SZČO od 01. januára 2024
  18.09.2023 | Dane z príjmov, Mzdy Zvýšenie minimálnej mzdy od 01. januára 2024
  08.08.2023 | Dane z príjmov, Mzdy Zvýšenie sumy životného minima od 01. júla 2023 do 30. júna 2024
  08.08.2023 | Dane z príjmov, Mzdy Ukončenie vyplácania pandemického ošetrovného od 1. septembra 2023
  08.08.2023 | Dane z príjmov, Mzdy Príjmy z prenájmu nehnuteľnosti z pohľadu zákona o dani z príjmov
  08.08.2023 | Dane z príjmov, Mzdy Technické zhodnotenie prenajatej nehnuteľnosti z pohľadu zákona o dani z príjmov
  02.07.2023 | Dane z príjmov, Mzdy Mimoriadne zvýšenie dôchodkov od 01. 07. 2023
  02.07.2023 | Dane z príjmov, Mzdy Zvýšenie sumy stravného od 01. 06. 2023
  02.07.2023 | Dane z príjmov, Mzdy Platenie preddavkov na daň v preddavkovom období od 01.04.2023 do 02.04.2024
  02.07.2023 | Dane z príjmov, Mzdy Zvýšenie náhrady za používanie súkromného motorového vozidla pri pracovnej ceste od 1. apríla 2023
  11.04.2023 | Dane z príjmov, Mzdy Daňový aspekt postúpenej pohľadávky u fyzickej osoby s príjmami podľa § 6 Zákona o dani z príjmov
  06.04.2023 | Dane z príjmov, Mzdy Poukázanie podielu zaplatenej dane u fyzickej osoby za rok 2022
  13.03.2023 | Dane z príjmov, Mzdy Povinnosti pre poskytovateľov platobných služieb vyplývajúce zo zákona o dani z pridanej hodnoty
  13.03.2023 | Dane z príjmov, Mzdy Odpočítanie daňovej straty v daňovom priznaní k dani z príjmov právnickej osoby a dani z príjmov fyzickej osoby typ B za rok 2022
  06.02.2023 | Dane z príjmov, Mzdy Minimálny preddavok na zdravotné poistenie od januára 2023
  06.02.2023 | Dane z príjmov, Mzdy Nová povinnosť zamestnávateľov voči Sociálnej poisťovni od 1. januára 2023
  31.01.2023 | Dane z príjmov, Mzdy Oprava odpočítanej dane pri úplnom alebo čiastočnom nezaplatení protihodnoty za tovar alebo službu podľa §53b zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
  31.01.2023 | Dane z príjmov, Mzdy Zmeny v registračných ustanoveniach v zákone č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
  27.01.2023 | Dane z príjmov, Mzdy Komentár k zákonu o dani z príjmov k 1.1.2023
  21.12.2022 | Dane z príjmov, Mzdy Zvýšenie sumy stravného od 01. 01. 2023
  21.12.2022 | Dane z príjmov, Mzdy Zvýšenie minimálnej mzdy od 01.01.2023
  15.08.2022 | Dane z príjmov, Mzdy Nové pravidlá pre výpočet indexu daňovej spoľahlivosti
  15.08.2022 | Dane z príjmov, Mzdy Účtovné a daňové dopady zaokrúhľovania cien platených v hotovosti
  15.08.2022 | Dane z príjmov, Mzdy Zvýšenie sumy stravného a sumy za každý 1 km jazdy od 1. septembra 2022
  15.08.2022 | Dane z príjmov, Mzdy Znížená sadzba DPH vo výške 5 % od 1. januára 2023
  08.02.2022 | Dane z príjmov, Mzdy Zákon o dani z príjmov - 2. časť
  08.02.2022 | Dane z príjmov, Mzdy Zákon o dani z príjmov - 1. časť
  13.01.2022 | Dane z príjmov, Mzdy Výhody uplatnenia statusu mikrodaňovníka od roku 2021
  13.01.2022 | Dane z príjmov, Mzdy Daňové aspekty testovania zamestnancov na ochorenie COVID-19
  27.11.2020 | Dane z príjmov, Mzdy Daňové výdavky 2020 - Kedy a za akých podmienok si uplatniť daňové výdavky – časť 3/3
  27.11.2020 | Dane z príjmov, Mzdy Daňové výdavky 2020 - Kedy a za akých podmienok si uplatniť daňové výdavky – časť 2/3
  27.11.2020 | Dane z príjmov, Mzdy Daňové výdavky 2020 - Kedy a za akých podmienok si uplatniť daňové výdavky - časť 1/3
  12.10.2020 | Dane z príjmov, Mzdy Dôležité termíny pre opatrenia v oblasti dane z príjmov
  12.10.2020 | Dane z príjmov, Mzdy Povinné a nadštandardné lekárske preventívne prehliadky
  12.10.2020 | Dane z príjmov, Mzdy Dávka tehotenské a tehotenské štipendium od roku 2021
  07.10.2020 | Dane z príjmov, Mzdy Čo prinesie koniec prechodného obdobia pre tzv. „Brexit“
  07.10.2020 | Dane z príjmov, Mzdy Zmeny v podmienkach pre overenie účtovnej závierky audítorom
  07.10.2020 | Dane z príjmov, Mzdy Príspevky na športovú činnosť dieťaťa
  11.08.2020 | Dane z príjmov, Mzdy Vplyv koronakrízy na vyrovnanie preddavkov na DPPO
  11.08.2020 | Dane z príjmov, Mzdy Možnosť zvýšenia výdavkov na spotrebu PHL o 20 %
  11.06.2020 | Dane z príjmov, Mzdy KORONAVÍRUS - vykázanie daňovej straty v daňovom priznaní za rok 2019
  11.06.2020 | Dane z príjmov, Mzdy KORONAVÍRUS - pandemické ošetrovné od 1. júna 2020
  29.04.2020 | Dane z príjmov, Mzdy KORONAVÍRUS - špeciálna úprava odpočtu daňovej straty
  24.04.2020 | Dane z príjmov, Mzdy KORONAVÍRUS - poskytovanie finančného príspevku v rámci projektu „PRVÁ POMOC“
  26.03.2020 | Dane z príjmov, Mzdy KORONAVÍRUS - úprava podmienok nároku na nemocenské a ošetrovné
  24.03.2020 | Dane z príjmov, Mzdy KORONAVÍRUS - opatrenia v oblasti dane z príjmov
  11.02.2020 | Dane z príjmov, Mzdy Zmena v odpisovaní elektromobilov už aj za zdaňovacie obdobie 2019
  06.02.2020 | Dane z príjmov, Mzdy Zásielkový predaj z pohľadu dane z pridanej hodnoty
  21.01.2020 | Dane z príjmov, Mzdy Zmeny a doplnenia zákona o účtovníctva pre rok 2020
  16.01.2020 | Dane z príjmov, Mzdy Daň z motorových vozidiel za rok 2019
  01.01.2020 | Dane z príjmov, Mzdy Zmeny zákona o DPH od 1. januára 2020
  07.10.2019 | Dane z príjmov, Mzdy Zníženie sadzby DPH na 10 % na vybrané druhy tovarov
  16.09.2019 | Dane z príjmov, Mzdy Nové pravidlá uplatňovania DPH pri poukazoch (s účinnosťou od 1.10.2019)
  28.08.2019 | Dane z príjmov, Mzdy Vzor pokladničného dokladu na predajnom mieste
  28.08.2019 | Dane z príjmov, Mzdy Paušalizácia cestovných náhrad
  15.07.2019 | Dane z príjmov, Mzdy Pokladnica e-kasa klient po 1. júli 2019
  19.06.2019 | Dane z príjmov, Mzdy Zvýšenie sumy stravného od 1.7.2019
  15.06.2019 | Dane z príjmov, Mzdy Zvýšenie základnej náhrady za každý 1 km jazdy
  30.05.2019 | Dane z príjmov, Mzdy Lehoty uchovávania účtovných záznamov (zmeny v archivácii od 1.1.2018)
  30.05.2019 | Dane z príjmov, Mzdy Účtovné záznamy a ich formy
  23.05.2019 | Dane z príjmov, Mzdy Výdavky na reklamné predmety
  20.05.2019 | Dane z príjmov, Mzdy Odpočítanie dane z kúpy hnuteľného investičného majetku
  13.05.2019 | Dane z príjmov, Mzdy Náležitosti faktúry ako účtovného a daňového dokladu
  09.05.2019 | Dane z príjmov, Mzdy Poskytovanie príspevkov na rekreáciu zamestnancov
  12.03.2019 | Dane z príjmov, Mzdy Sadzby DPH v členských štátoch EÚ podľa stavu z 1.1.2019
  23.02.2019 | Dane z príjmov, Mzdy Znížená sadzba DPH od januára 2019 nielen na ubytovacie služby
  05.12.2016 | Dane z príjmov, Mzdy Zmeny v sociálnom poistení od 1.1.2017
  02.12.2016 | Dane z príjmov, Mzdy Novela zákona o DPH
  02.12.2016 | Dane z príjmov, Mzdy Elektronické schránky právnických osôb
  13.10.2016 | Dane z príjmov, Mzdy Záruky za colný dlh (UCC)
  13.09.2016 | Dane z príjmov, Mzdy Nárok na daňový bonus
  13.09.2016 | Dane z príjmov, Mzdy Zahraničný cestovný príkaz
  08.09.2016 | Dane z príjmov, Mzdy Zdaňovanie príležitostných príjmov
  08.09.2016 | Dane z príjmov, Mzdy Limity pre dovoz tovaru na osobnú spotrebu
  17.08.2016 | Dane z príjmov, Mzdy Povinná aktivácia schránok právnických osôb
  09.08.2016 | Dane z príjmov, Mzdy Výška životného minima a exekúcie
  09.08.2016 | Dane z príjmov, Mzdy Platenie odvodov v Sociálnej poisťovni SZČO od 1.7.2016
  22.07.2016 | Dane z príjmov, Mzdy Informácia k VYHLÁŠKE MF SR č. 188/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje počet vydaných pokladničných dokladov na účely používania virtuálnej registračnej pokladnice
  22.07.2016 | Dane z príjmov, Mzdy Informácia k uplatneniu odplaty (provízie) za sprostredkovanie do základu dane
  22.07.2016 | Dane z príjmov, Mzdy Finančná správa zriadila colnícku nonstop linku pre verejnosť
  30.05.2016 | Dane z príjmov, Mzdy Nový únijný colný kódex
  30.05.2016 | Dane z príjmov, Mzdy Zmeny v kontrolnom výkaze DPH
  30.05.2016 | Dane z príjmov, Mzdy Výmaz platiteľa dane zo zoznamu rizikových platiteľov DPH
  30.05.2016 | Dane z príjmov, Mzdy Postup správcu dane pri daňových nedoplatkoch
  05.05.2016 | Dane z príjmov, Mzdy Odpisovanie majetku po novom od 01.01.2016
  05.05.2016 | Dane z príjmov, Mzdy Nové podmienky pre vrátenie nadmerného odpočtu od 01.01.2016
  21.03.2016 | Dane z príjmov, Mzdy Registrácia zahraničnej osoby po 1.1.2016
  21.03.2016 | Dane z príjmov, Mzdy Odpisovanie majetku po novom
  21.03.2016 | Dane z príjmov, Mzdy Zmeny v poukázaní 2%
  21.03.2016 | Dane z príjmov, Mzdy Požiadajte zamestnávateľa o ročné zúčtovanie
  21.03.2016 | Dane z príjmov, Mzdy Nové podmienky pre vrátenie nadmerného odpočtu
  21.03.2016 | Dane z príjmov, Mzdy Ako uplatňovať osobitnú úpravu DPH?
  21.03.2016 | Dane z príjmov, Mzdy Dodatočné daňové priznanie po novom
  21.03.2016 | Dane z príjmov, Mzdy Zmeny a vyplnenie tlačiva daňového priznania k dani z právnických osôb za rok 2015
  21.03.2016 | Dane z príjmov, Mzdy Daňové priznanie právnických osôb za rok 2015
  08.02.2016 | Dane z príjmov, Mzdy Nový spôsob určenia výšky niektorých pokút pri správe daní od januára 2016
  08.02.2016 | Dane z príjmov, Mzdy Transferová dokumentácia aj pre tuzemské závislé osoby
  25.01.2016 | Dane z príjmov, Mzdy Uplatňovanie daňových výdavkov pri majetku, ktorý môže mať charakter osobnej potreby
  25.01.2016 | Dane z príjmov, Mzdy Nové nastavenie rozsahu oprávnení autorizovaných osôb pre užívateľov obojsmernej elektronickej komunikácie Portálu FS
  07.01.2016 | Dane z príjmov, Mzdy Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2015 - Platenie preddavkov na daň na rok 2016
  07.01.2016 | Dane z príjmov, Mzdy Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2015 - Výpočet pomernej časti dane a zaplatenie dane
  07.01.2016 | Dane z príjmov, Mzdy Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2015 - Podanie daňového priznania
  05.01.2016 | Dane z príjmov, Mzdy Uplatnenie tvorby opravnej položky a odpisu príslušenstva pohľadávky do daňových výdavkov
  05.01.2016 | Dane z príjmov, Mzdy Uplatňovanie výdavkov na reklamné predmety do daňových výdavkov v roku 2015
  05.01.2016 | Dane z príjmov, Mzdy Zaokrúhľovanie správneho poplatku podľa zákona o správnych poplatkoch
  05.01.2016 | Dane z príjmov, Mzdy Oznamovacia povinnosť podľa zákona o dani z motorových vozidiel
  21.12.2015 | Dane z príjmov, Mzdy Osobitná úprava uplatňovania DPH na základe prijatia platby za dodanie tovaru alebo služby od 01.01.2016
  21.12.2015 | Dane z príjmov, Mzdy Informácia k obojsmernej elektronickej komunikácii medzi správcom dane a daňovým subjektom
  21.12.2015 | Dane z príjmov, Mzdy Zánik daňovej povinnosti pri dani z motorových vozidiel
  01.12.2015 | Dane z príjmov, Mzdy Finančná správa zverejnila tlačivá daňových priznaní pre budúci rok
  01.12.2015 | Dane z príjmov, Mzdy Novinka vo virtuálnej registračnej pokladnici
  01.12.2015 | Dane z príjmov, Mzdy Overovanie identifikačných čísiel pre DPH pridelených v členských štátoch Európskej únie
  01.12.2015 | Dane z príjmov, Mzdy Novela zákona o dani z príjmov, ktorá bude účinná od 01.01.2016 – III. časť
  01.12.2015 | Dane z príjmov, Mzdy Novela zákona o dani z príjmov, ktorá bude účinná od 01.01.2016 – II. časť
  21.10.2015 | Dane z príjmov, Mzdy Novela zákona o dani z príjmov, ktorá bude účinná od 01.01.2016 – I. časť
  21.10.2015 | Dane z príjmov, Mzdy Rozšírenie skupiny výdavkov (nákladov), ktoré budú uznané za daňový výdavok až po ich zaplatení
  21.10.2015 | Dane z príjmov, Mzdy Novela zákona o dani z príjmov priniesla od 01.01.2015 zmeny v odpisoch, lízingu a uplatňovaní nákladov pre automobily zaradené do majetku firmy
  21.10.2015 | Dane z príjmov, Mzdy Návrh novely Zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších
  20.10.2015 | Dane z príjmov, Mzdy Informácia o druhom kole registrácie virtuálnej pokladnice
  20.10.2015 | Dane z príjmov, Mzdy Informácia o oznámení k povinnostiam nadobúdateľa nového dopravného prostriedku (neregistrovaného pre DPH) za protihodnotu v tuzemsku z iného členského štátu z pohľadu zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov
  20.10.2015 | Dane z príjmov, Mzdy Usmernenie k zahrnutiu inventarizačných prebytkov do základu dane z príjmov podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov od 01. 01. 2015
  20.10.2015 | Dane z príjmov, Mzdy Usmernenie k ukladaniu oznámenia o dátume schválenia účtovnej závierky do registra účtovných závierok
  20.10.2015 | Dane z príjmov, Mzdy Informácia k nároku na daňový bonus po ukončení vysokej školy
  20.10.2015 | Dane z príjmov, Mzdy Informácia k oslobodeniu nepeňažného príjmu zo závislej činnosti od 1.1.2015 dosiahnutého formou produktov vlastnej poľnohospodárskej výroby
  20.10.2015 | Dane z príjmov, Mzdy Informácia o novele zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov)
  20.10.2015 | Dane z príjmov, Mzdy Informácia k podávaniu daňového priznania pre zjednodušený režim jednotného kontaktného miesta - Mini One Stop Shop
  19.10.2015 | Dane z príjmov, Mzdy Usmernenie k možnosti účtovnej jednotky považovať sa za mikro účtovnú jednotku pre účtovné obdobie, ktoré začalo 1.1.2014 alebo v priebehu roka 2014
  25.05.2015 | Dane z príjmov, Mzdy Informácia k zmene spôsobu zdaňovania peňažných a nepeňažných plnení poskytnutých poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti s účinnosťou od 1.1. 2015
  05.05.2015 | Dane z príjmov, Mzdy Informácia k zdaňovaniu nepeňažných plnení poskytnutých zamestnávateľom zamestnancovi v nadväznosti na krátenie výdavkov v súlade s § 19 ods. 2 písm. t) zákona o dani z príjmov
  04.05.2015 | Dane z príjmov, Mzdy Informacia k vypĺňaniu tlačiva „Oznámenie platiteľa dane o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou podľa § 43 ods. 11 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
  07.04.2015 | Dane z príjmov, Mzdy Informácia o niektorých sumách potrebných pre výpočet daňovej povinnosti fyzických osôb na rok 2015
  07.04.2015 | Dane z príjmov, Mzdy Spustenie virtuálnej registračnej pokladnice
  26.03.2015 | Dane z príjmov, Mzdy Zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice (ERP) v znení nehorších predpisov
  26.03.2015 | Dane z príjmov, Mzdy Zmeny v zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov
  26.03.2015 | Dane z príjmov, Mzdy Vrátenie časti nadmerného odpočtu pred skončením daňovej kontroly
  26.03.2015 | Dane z príjmov, Mzdy Zníženie hranice pre výnimku pri podávaní súhrnného výkazu v štvrťročných lehotách.
  26.03.2015 | Dane z príjmov, Mzdy Úprava lehoty na podanie kontrolného výkazu
  26.03.2015 | Dane z príjmov, Mzdy Zjednotenie lehoty na podávanie súhrnného výkazu aj pre daňového zástupcu
  26.03.2015 | Dane z príjmov, Mzdy Doplnenie ustanovenia § 49 (odpočítanie dane platiteľom)
  23.03.2015 | Dane z príjmov, Mzdy Ustanovenie § 68b upravuje osobitný režim zdaňovania telekomunikačných služieb, služieb rozhlasového a televízneho vysielania a elektronických služ
  23.03.2015 | Dane z príjmov, Mzdy Ustanovenie § 68a upravuje osobitný režim zdaňovania telekomunikačných služieb, služieb rozhlasového a televízneho vysielania a elektronických služieb
  23.03.2015 | Dane z príjmov, Mzdy Zavedenie osobitnej úpravy uplatňovania dane pre telekomunikačné služby, služby rozhlasového vysielania a televízneho vysielania a elektronické služby.
  16.03.2015 | Dane z príjmov, Mzdy Navrhované zmeny v oblasti medzinárodného zdaňovania na rok 2014
  16.03.2015 | Dane z príjmov, Mzdy Zmeny v ustanoveniach týkajúcich sa určenia miesta dodania
  16.03.2015 | Dane z príjmov, Mzdy Legislatívne zmeny v Zákone o DPH
  16.03.2015 | Dane z príjmov, Mzdy Ostatné legislatívne zmeny v zákone o dani z príjmov 2015
  16.03.2015 | Dane z príjmov, Mzdy Legislatívne zmeny na rok 2015 v oblasti odpisovania
  16.03.2015 | Dane z príjmov, Mzdy Legislatívna zmeny na rok 2015 - Kapitalizácia
  16.03.2015 | Dane z príjmov, Mzdy Nedaňové výdavky - zmena na rok 2015
  16.03.2015 | Dane z príjmov, Mzdy Legislatívne zmeny v oblasti na rok 2015 v oblasti rezerv
  16.03.2015 | Dane z príjmov, Mzdy Legislatívne zmeny na rok 2015 týkajúce sa daňových/nedaňových výdavkov
  16.03.2015 | Dane z príjmov, Mzdy Legislatívne zmeny na rok 2015 týkajúce sa úprav základu dane
  16.03.2015 | Dane z príjmov, Mzdy Novela prináša zmeny v oblasti medzinárodného zdaňovania na rok 2015
  16.03.2015 | Dane z príjmov, Mzdy Ostatné legislatívne zmeny v zdaňovaní FO na rok 2015
  16.03.2015 | Dane z príjmov, Mzdy Ostatné legislatívne zmeny pri zdaňovaní FO na rok 2015
  16.03.2015 | Dane z príjmov, Mzdy Legislatívne zmeny v oblasti oslobodenia príjmov FO na rok 2015
  16.03.2015 | Dane z príjmov, Mzdy Navrhované zmeny v oblasti zdaňovania fyzických osôb na rok 2015
  16.03.2015 | Dane z príjmov, Mzdy Zmeny v oblasti zdaňovania tzv. farmaceutických spoločností a vymedzených príjemcov plnení od týchto spoločností
  16.03.2015 | Dane z príjmov, Mzdy Zmeny vykonané úpravou v rámci finančného a operatívneho prenájmu (lízingu)
  16.03.2015 | Dane z príjmov, Mzdy Novela Zákona o dani z príjmov schválená v roku 2014
  15.03.2015 | Dane z príjmov, Mzdy Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice - Služby podliehajúce evidencii
  15.03.2015 | Dane z príjmov, Mzdy Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice - Konanie o certifikácii
  15.03.2015 | Dane z príjmov, Mzdy Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice
  15.03.2015 | Dane z príjmov, Mzdy Navrhovaná Príloha č. 1 k zákonu č. 289/2008 Z.z.
  15.03.2015 | Dane z príjmov, Mzdy Novela Zákona o účtovníctva II.
  15.03.2015 | Dane z príjmov, Mzdy Novela Zákona o účtovníctva I.
  13.03.2015 | Dane z príjmov, Mzdy Navrhované ostatné opatrenia
  13.03.2015 | Dane z príjmov, Mzdy Navrhované opatrenia v oblasti použitia podielu zaplatenej dane
  13.03.2015 | Dane z príjmov, Mzdy Navrhované opatrenia v oblasti platenia preddavkov na daň a v oblasti podávania daňových priznaní
  13.03.2015 | Dane z príjmov, Mzdy Navrhované opatrenia v oblasti zníženia administratívnej náročnosti a oznamovacej povinnosti
  13.03.2015 | Dane z príjmov, Mzdy Uplatňovanie daňových výdavkov a úpravy základu dane
  13.03.2015 | Dane z príjmov, Mzdy Určovanie zdroja príjmov u daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou
  13.03.2015 | Dane z príjmov, Mzdy Navrhované zmeny v oblasti zdaňovania FO na rok 2014
  13.03.2015 | Dane z príjmov, Mzdy Navrhované zmeny v oblasti zdaňovania fyzických osôb

  Napíšte nám a my Vám pripravíme nezáväznú cenovú ponuku

   ÚčtovníctvoMzdyDaňové poradenstvoAudit

   Adresa

   Audit Tax Consulting, s.r.o.
   Bajkalská 19B
   821 01 Bratislava
   IČO: 35858907

   Kontakt

   ATC@ATC.SK
   +421 903 414 881
   8:00 – 17:00