Platenie odvodov v Sociálnej poisťovni SZČO od 1.7.2016

/ Mzdy - ATC.sk

Povinne poistenými sú od 1.7.2016 osoby, ktoré podnikajúce na základe živnostenského oprávnenia alebo aj iného oprávnenia ak za kalendárny rok 2015 dosiahli príjem z podnikania (bez odpočítania výdavkov) v sume 5 148,01 eur a viac. Ak sa jedná o osoby, ktoré majú predĺženú lehotu na podanie daňového priznania za rok 2015, povinné poistenie vzniká od 1. októbra 2016.

 

Osobám, ktoré boli povinne poistené do 30.6.2016 , ak nedosiahli príjem z podnikania za rok 2015 v sume 5 148,00 eur povinné poistenie SZČO zaniká 30. júna 2016. Tieto osoby zaplatia posledné poistné za jún 2016 najneskôr do 8. 7. 2016. Pozor však na to, že sa jedná o osoby , ktoré majú predĺženú lehotu na podanie daňového priznania za rok 2015, poistenie SZČO a tým aj povinnosť platiť poistné zanikne až 30. 9.2016. Posledné poistenie bude v tomto prípade zaplatené najneskôr do 10. 10. 2016.

 

Prihlásiť sa a odhlásiť sa z povinného sociálneho poistenia SZČO už nie je povinnosťou SZČO. Informáciu o vzniku a zániku povinného poistenia SZČO oznamuje Sociálna poisťovňa.

 

Sociálna poisťovňa pošle oznámenie o platení poistného tým živnostníkom a ostatným SZČO,

 • ktorým od 1. júla 2016 vzniká povinné poistenie, alebo
 • tým SZČO, ktorým povinné poistenie pokračuje aj po 30. júni 2016

 

Sociálna poisťovňa zverejnila informáciu o tom že aj keď jej to zákon neprikazuje, bude posielať aj oznámenia o zániku povinného poistenia SZČO.

 

Osoba , ktorá sa stane od 1.7.2016 povinne poistené a osoby, ktorej povinné poistenie pokračuje, zaplatí odvody z novej sumy vymeriavacieho základu prvýkrát za júl 2016 so splatnosťou do 8. augusta 2016.


Chcete sa o téme dozvedieť viac? Napíšte nám.

  Archív

  05.12.2016 | Mzdy Zmeny v sociálnom poistení od 1.1.2017
  02.12.2016 | Mzdy Novela zákona o DPH
  02.12.2016 | Mzdy Elektronické schránky právnických osôb
  13.10.2016 | Mzdy Záruky za colný dlh (UCC)
  13.09.2016 | Mzdy Nárok na daňový bonus
  13.09.2016 | Mzdy Zahraničný cestovný príkaz
  08.09.2016 | Mzdy Zdaňovanie príležitostných príjmov
  08.09.2016 | Mzdy Limity pre dovoz tovaru na osobnú spotrebu
  17.08.2016 | Mzdy Povinná aktivácia schránok právnických osôb
  09.08.2016 | Mzdy Výška životného minima a exekúcie
  09.08.2016 | Mzdy Platenie odvodov v Sociálnej poisťovni SZČO od 1.7.2016
  22.07.2016 | Mzdy Informácia k VYHLÁŠKE MF SR č. 188/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje počet vydaných pokladničných dokladov na účely používania virtuálnej registračnej pokladnice
  22.07.2016 | Mzdy Informácia k uplatneniu odplaty (provízie) za sprostredkovanie do základu dane
  22.07.2016 | Mzdy Finančná správa zriadila colnícku nonstop linku pre verejnosť
  30.05.2016 | Mzdy Nový únijný colný kódex
  30.05.2016 | Mzdy Zmeny v kontrolnom výkaze DPH
  30.05.2016 | Mzdy Výmaz platiteľa dane zo zoznamu rizikových platiteľov DPH
  30.05.2016 | Mzdy Postup správcu dane pri daňových nedoplatkoch
  05.05.2016 | Mzdy Odpisovanie majetku po novom od 01.01.2016
  05.05.2016 | Mzdy Nové podmienky pre vrátenie nadmerného odpočtu od 01.01.2016
  21.03.2016 | Mzdy Registrácia zahraničnej osoby po 1.1.2016
  21.03.2016 | Mzdy Odpisovanie majetku po novom
  21.03.2016 | Mzdy Zmeny v poukázaní 2%
  21.03.2016 | Mzdy Požiadajte zamestnávateľa o ročné zúčtovanie
  21.03.2016 | Mzdy Nové podmienky pre vrátenie nadmerného odpočtu
  21.03.2016 | Mzdy Ako uplatňovať osobitnú úpravu DPH?
  21.03.2016 | Mzdy Dodatočné daňové priznanie po novom
  21.03.2016 | Mzdy Zmeny a vyplnenie tlačiva daňového priznania k dani z právnických osôb za rok 2015
  21.03.2016 | Mzdy Daňové priznanie právnických osôb za rok 2015
  08.02.2016 | Mzdy Nový spôsob určenia výšky niektorých pokút pri správe daní od januára 2016
  08.02.2016 | Mzdy Transferová dokumentácia aj pre tuzemské závislé osoby
  25.01.2016 | Mzdy Uplatňovanie daňových výdavkov pri majetku, ktorý môže mať charakter osobnej potreby
  25.01.2016 | Mzdy Nové nastavenie rozsahu oprávnení autorizovaných osôb pre užívateľov obojsmernej elektronickej komunikácie Portálu FS
  07.01.2016 | Mzdy Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2015 - Platenie preddavkov na daň na rok 2016
  07.01.2016 | Mzdy Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2015 - Výpočet pomernej časti dane a zaplatenie dane
  07.01.2016 | Mzdy Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2015 - Podanie daňového priznania
  05.01.2016 | Mzdy Uplatnenie tvorby opravnej položky a odpisu príslušenstva pohľadávky do daňových výdavkov
  05.01.2016 | Mzdy Uplatňovanie výdavkov na reklamné predmety do daňových výdavkov v roku 2015
  05.01.2016 | Mzdy Zaokrúhľovanie správneho poplatku podľa zákona o správnych poplatkoch
  05.01.2016 | Mzdy Oznamovacia povinnosť podľa zákona o dani z motorových vozidiel
  21.12.2015 | Mzdy Osobitná úprava uplatňovania DPH na základe prijatia platby za dodanie tovaru alebo služby od 01.01.2016
  21.12.2015 | Mzdy Informácia k obojsmernej elektronickej komunikácii medzi správcom dane a daňovým subjektom
  21.12.2015 | Mzdy Zánik daňovej povinnosti pri dani z motorových vozidiel
  01.12.2015 | Mzdy Finančná správa zverejnila tlačivá daňových priznaní pre budúci rok
  01.12.2015 | Mzdy Novinka vo virtuálnej registračnej pokladnici
  01.12.2015 | Mzdy Overovanie identifikačných čísiel pre DPH pridelených v členských štátoch Európskej únie
  01.12.2015 | Mzdy Novela zákona o dani z príjmov, ktorá bude účinná od 01.01.2016 – III. časť
  01.12.2015 | Mzdy Novela zákona o dani z príjmov, ktorá bude účinná od 01.01.2016 – II. časť
  21.10.2015 | Mzdy Novela zákona o dani z príjmov, ktorá bude účinná od 01.01.2016 – I. časť
  21.10.2015 | Mzdy Rozšírenie skupiny výdavkov (nákladov), ktoré budú uznané za daňový výdavok až po ich zaplatení
  21.10.2015 | Mzdy Novela zákona o dani z príjmov priniesla od 01.01.2015 zmeny v odpisoch, lízingu a uplatňovaní nákladov pre automobily zaradené do majetku firmy
  21.10.2015 | Mzdy Návrh novely Zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších
  20.10.2015 | Mzdy Informácia o druhom kole registrácie virtuálnej pokladnice
  20.10.2015 | Mzdy Informácia o oznámení k povinnostiam nadobúdateľa nového dopravného prostriedku (neregistrovaného pre DPH) za protihodnotu v tuzemsku z iného členského štátu z pohľadu zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov
  20.10.2015 | Mzdy Usmernenie k zahrnutiu inventarizačných prebytkov do základu dane z príjmov podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov od 01. 01. 2015
  20.10.2015 | Mzdy Usmernenie k ukladaniu oznámenia o dátume schválenia účtovnej závierky do registra účtovných závierok
  20.10.2015 | Mzdy Informácia k nároku na daňový bonus po ukončení vysokej školy
  20.10.2015 | Mzdy Informácia k oslobodeniu nepeňažného príjmu zo závislej činnosti od 1.1.2015 dosiahnutého formou produktov vlastnej poľnohospodárskej výroby
  20.10.2015 | Mzdy Informácia o novele zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov)
  20.10.2015 | Mzdy Informácia k podávaniu daňového priznania pre zjednodušený režim jednotného kontaktného miesta - Mini One Stop Shop
  19.10.2015 | Mzdy Usmernenie k možnosti účtovnej jednotky považovať sa za mikro účtovnú jednotku pre účtovné obdobie, ktoré začalo 1.1.2014 alebo v priebehu roka 2014
  25.05.2015 | Mzdy Informácia k zmene spôsobu zdaňovania peňažných a nepeňažných plnení poskytnutých poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti s účinnosťou od 1.1. 2015
  05.05.2015 | Mzdy Informácia k zdaňovaniu nepeňažných plnení poskytnutých zamestnávateľom zamestnancovi v nadväznosti na krátenie výdavkov v súlade s § 19 ods. 2 písm. t) zákona o dani z príjmov
  04.05.2015 | Mzdy Informacia k vypĺňaniu tlačiva „Oznámenie platiteľa dane o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou podľa § 43 ods. 11 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
  07.04.2015 | Mzdy Informácia o niektorých sumách potrebných pre výpočet daňovej povinnosti fyzických osôb na rok 2015
  07.04.2015 | Mzdy Spustenie virtuálnej registračnej pokladnice
  26.03.2015 | Mzdy Zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice (ERP) v znení nehorších predpisov
  26.03.2015 | Mzdy Zmeny v zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov
  26.03.2015 | Mzdy Vrátenie časti nadmerného odpočtu pred skončením daňovej kontroly
  26.03.2015 | Mzdy Zníženie hranice pre výnimku pri podávaní súhrnného výkazu v štvrťročných lehotách.
  26.03.2015 | Mzdy Úprava lehoty na podanie kontrolného výkazu
  26.03.2015 | Mzdy Zjednotenie lehoty na podávanie súhrnného výkazu aj pre daňového zástupcu
  26.03.2015 | Mzdy Doplnenie ustanovenia § 49 (odpočítanie dane platiteľom)
  23.03.2015 | Mzdy Ustanovenie § 68b upravuje osobitný režim zdaňovania telekomunikačných služieb, služieb rozhlasového a televízneho vysielania a elektronických služ
  23.03.2015 | Mzdy Ustanovenie § 68a upravuje osobitný režim zdaňovania telekomunikačných služieb, služieb rozhlasového a televízneho vysielania a elektronických služieb
  23.03.2015 | Mzdy Zavedenie osobitnej úpravy uplatňovania dane pre telekomunikačné služby, služby rozhlasového vysielania a televízneho vysielania a elektronické služby.
  16.03.2015 | Mzdy Navrhované zmeny v oblasti medzinárodného zdaňovania na rok 2014
  16.03.2015 | Mzdy Zmeny v ustanoveniach týkajúcich sa určenia miesta dodania
  16.03.2015 | Mzdy Legislatívne zmeny v Zákone o DPH
  16.03.2015 | Mzdy Ostatné legislatívne zmeny v zákone o dani z príjmov 2015
  16.03.2015 | Mzdy Legislatívne zmeny na rok 2015 v oblasti odpisovania
  16.03.2015 | Mzdy Legislatívna zmeny na rok 2015 - Kapitalizácia
  16.03.2015 | Mzdy Nedaňové výdavky - zmena na rok 2015
  16.03.2015 | Mzdy Legislatívne zmeny v oblasti na rok 2015 v oblasti rezerv
  16.03.2015 | Mzdy Legislatívne zmeny na rok 2015 týkajúce sa daňových/nedaňových výdavkov
  16.03.2015 | Mzdy Legislatívne zmeny na rok 2015 týkajúce sa úprav základu dane
  16.03.2015 | Mzdy Novela prináša zmeny v oblasti medzinárodného zdaňovania na rok 2015
  16.03.2015 | Mzdy Ostatné legislatívne zmeny v zdaňovaní FO na rok 2015
  16.03.2015 | Mzdy Ostatné legislatívne zmeny pri zdaňovaní FO na rok 2015
  16.03.2015 | Mzdy Legislatívne zmeny v oblasti oslobodenia príjmov FO na rok 2015
  16.03.2015 | Mzdy Navrhované zmeny v oblasti zdaňovania fyzických osôb na rok 2015
  16.03.2015 | Mzdy Zmeny v oblasti zdaňovania tzv. farmaceutických spoločností a vymedzených príjemcov plnení od týchto spoločností
  16.03.2015 | Mzdy Zmeny vykonané úpravou v rámci finančného a operatívneho prenájmu (lízingu)
  16.03.2015 | Mzdy Novela Zákona o dani z príjmov schválená v roku 2014
  15.03.2015 | Mzdy Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice - Služby podliehajúce evidencii
  15.03.2015 | Mzdy Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice - Konanie o certifikácii
  15.03.2015 | Mzdy Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice
  15.03.2015 | Mzdy Navrhovaná Príloha č. 1 k zákonu č. 289/2008 Z.z.
  15.03.2015 | Mzdy Novela Zákona o účtovníctva II.
  15.03.2015 | Mzdy Novela Zákona o účtovníctva I.
  13.03.2015 | Mzdy Navrhované ostatné opatrenia
  13.03.2015 | Mzdy Navrhované opatrenia v oblasti použitia podielu zaplatenej dane
  13.03.2015 | Mzdy Navrhované opatrenia v oblasti platenia preddavkov na daň a v oblasti podávania daňových priznaní
  13.03.2015 | Mzdy Navrhované opatrenia v oblasti zníženia administratívnej náročnosti a oznamovacej povinnosti
  13.03.2015 | Mzdy Uplatňovanie daňových výdavkov a úpravy základu dane
  13.03.2015 | Mzdy Určovanie zdroja príjmov u daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou
  13.03.2015 | Mzdy Navrhované zmeny v oblasti zdaňovania FO na rok 2014
  13.03.2015 | Mzdy Navrhované zmeny v oblasti zdaňovania fyzických osôb

  Napíšte nám a my Vám pripravíme nezáväznú cenovú ponuku

   ÚčtovníctvoMzdyDaňové poradenstvoAudit

   Adresa

   Audit Tax Consulting, k.s.
   Bajkalská 19B
   832 15 Bratislava
   IČO: 35858907

   Kontakt

   ATC@ATC.SK
   +421 2 50 22 94 11
   8:00 – 17:00