Nové nastavenie rozsahu oprávnení autorizovaných osôb pre užívateľov obojsmernej elektronickej komunikácie Portálu FS

/ Ostatné - ATC.sk

Od 1.1. 2016 boli pre všetkých používateľov Portálu FS vyžívajúcich služby obojsmernej elektronickej komunikácie v osobnej internetovej zóne (OIZ)   implementované nové oprávnenia, ktoré umožnia nastavenie a spravovanie požadovaných služieb obojsmernej komunikácie.

 

Automatické pridelenie všetkých oprávnení v plnom rozsahu

Používateľom s právnym titulom konania Štatutár / Osobné konanie / Zákonný zástupca budú automaticky pridelené všetky oprávnenia na konanie v plnom rozsahu, t.j. systém im nastaví tieto oprávnenia:

– Podávanie všeobecne

– Prijímanie písomností doručovaných elektronickými prostriedkami

– Spis subjektu – úplný prístup

– Spis subjektu – vytváranie výstupov

– Osobný účet – prístup k údajom

– Osobný účet – vytváranie výstupov

Tento variant sa taktiež vykoná pre používateľa, ktorý bude mať priradený právny titul konania Splnomocnená osoba a to v prípade, že bude mať zároveň zaškrtnutú voľbu „Neobmedzený prístup k službám PFS“ v záložke „Základné údaje“.

Oprávnenie na ďalšie udeľovanie oprávnení na podávanie elektronickými prostriedkami sa automaticky nastaví iba pre používateľa s právnym titulov konania Štatutár / Osobné konanie / Zákonný zástupca.

Pre používateľa s právnym titulom konania Splnomocnená osoba bude potrebné oprávnenie na ďalšie udeľovanie oprávnení na podávanie elektronickými prostriedkami nastaviť manuálne, pokiaľ to priamo vyplýva z textu udelenej plnej moci.

Rozsah vyššie uvedených oprávnení vyznačením neobmedzeného prístupu k službám PFS bude môcť inej autorizovanej osobe s právnym titulom Splnomocnená osoba prideliť používateľ s právnym titulom Štatutár / Osobné konanie / Zákonný zástupca vo svojej OIZ -Správa autorizácií subjektu.

 

Upozornenie:   V prípade,   ak  k subjektu   nie   je   autorizovaný  žiadny používateľ s neobmedzeným prístupom k službám PFS, je nutné zo strany subjektu pre prístup k uvedeným službám zabezpečiť registráciu a autorizáciu oprávnenej osoby (používateľ s právnym titulom Štatutár / Osobné konanie /Zákonný zástupca) na PFS. Následne v prípade, že sa tento tak rozhodne, manuálne pridelí ním požadované oprávnenia inej autorizovanej osobe pomocou zaškrtávacích položiek na jednotlivých záložkách spravujúcich oprávnenia.

 

V opačnom prípade totiž nebude k subjektu priradený žiaden užívateľ s oprávnením na prijímanie písomností FS SR doručovaných elektronickými prostriedkami (na prístup k spisu subjektu) na prístup k osobnému účtu daňového subjektu (saldo- kontu).

Ak z akéhokoľvek dôvodu nie je možné zo strany daňového subjektu pridelenie oprávnení pre používateľa prostredníctvom funkčností OIZ v rámci PFS, tak je možné požiadať o realizáciu týchto nastavení správcu dane tak, že pre existujúcu autorizovanú osobu (Splnomocnená osoba / Poverená osoba) doručí subjekt správcovi dane rozšírené plnomocenstvo /poverenie a príslušné nastavenie nových oprávnení tak vykoná registrátor CÚ/DÚ.

 

Manuálne pridelenie vybraných oprávnení oprávnenou osobou

Tento variant sa bude používať pre všetkých používateľov, ktorí budú mať priradený jeden z právnych titulov konania:

Splnomocnená osoba (a súčasne nebude mať zaškrtnutú voľbu „Neobmedzený prístup k službám PFS“ v záložke „Základné údaje“)

Poverená osoba

  

Oprávnený používateľ (používateľ s právnym titulom Štatutár / Osobné konanie / Zákonný zástupca) manuálne pridelí ním požadované oprávnenia inej autorizovanej osobe pomocou zaškrtávacích položiek na jednotlivých záložkách spravujúcich oprávnenia.

Pri manuálnom prideľovaní oprávnení môže byť využitá nová doplnená funkčnosť zaškrtávacej položky „Neobmedzený prístup k službám PFS“.

Po zaškrtnutí tejto zaškrtávacej položky automaticky pridelí autorizovanej osobe všetky oprávnenia v rozsahu uvedenom v časti Automatické pridelenie všetkých oprávnení v plnom rozsahu.

Túto funkčnosť môže byť využitá v tom prípade, ak oprávnený používateľ chce udeliť autorizovanej osobe všetky oprávnenia v plnom rozsahu a teda nemusí pridávať každé oprávnenie samostatne.

 

Poznámka: Podrobnejšie informácie nájdete v používateľskej príručke OIZ

 

Zdroj: Finančné riaditeľstvo SR

 


Chcete sa o téme dozvedieť viac? Napíšte nám.

Archív

12.10.2020 | Ostatné Dôležité termíny pre opatrenia v oblasti dane z príjmov
12.10.2020 | Ostatné Povinné a nadštandardné lekárske preventívne prehliadky
12.10.2020 | Ostatné Dávka tehotenské a tehotenské štipendium od roku 2021
07.10.2020 | Ostatné Čo prinesie koniec prechodného obdobia pre tzv. „Brexit“
07.10.2020 | Ostatné Zmeny v podmienkach pre overenie účtovnej závierky audítorom
07.10.2020 | Ostatné Príspevky na športovú činnosť dieťaťa
11.08.2020 | Ostatné Vplyv koronakrízy na vyrovnanie preddavkov na DPPO
11.08.2020 | Ostatné Možnosť zvýšenia výdavkov na spotrebu PHL o 20 %
11.06.2020 | Ostatné KORONAVÍRUS - vykázanie daňovej straty v daňovom priznaní za rok 2019
11.06.2020 | Ostatné KORONAVÍRUS - pandemické ošetrovné od 1. júna 2020
29.04.2020 | Ostatné KORONAVÍRUS - špeciálna úprava odpočtu daňovej straty
24.04.2020 | Ostatné KORONAVÍRUS - poskytovanie finančného príspevku v rámci projektu „PRVÁ POMOC“
26.03.2020 | Ostatné KORONAVÍRUS - úprava podmienok nároku na nemocenské a ošetrovné
24.03.2020 | Ostatné KORONAVÍRUS - opatrenia v oblasti dane z príjmov
11.02.2020 | Ostatné Zmena v odpisovaní elektromobilov už aj za zdaňovacie obdobie 2019
06.02.2020 | Ostatné Zásielkový predaj z pohľadu dane z pridanej hodnoty
21.01.2020 | Ostatné Zmeny a doplnenia zákona o účtovníctva pre rok 2020
16.01.2020 | Ostatné Daň z motorových vozidiel za rok 2019
01.01.2020 | Ostatné Zmeny zákona o DPH od 1. januára 2020
05.12.2016 | Ostatné Zmeny v sociálnom poistení od 1.1.2017
02.12.2016 | Ostatné Novela zákona o DPH
02.12.2016 | Ostatné Elektronické schránky právnických osôb
13.10.2016 | Ostatné Záruky za colný dlh (UCC)
13.09.2016 | Ostatné Nárok na daňový bonus
13.09.2016 | Ostatné Zahraničný cestovný príkaz
08.09.2016 | Ostatné Zdaňovanie príležitostných príjmov
08.09.2016 | Ostatné Limity pre dovoz tovaru na osobnú spotrebu
17.08.2016 | Ostatné Povinná aktivácia schránok právnických osôb
09.08.2016 | Ostatné Výška životného minima a exekúcie
09.08.2016 | Ostatné Platenie odvodov v Sociálnej poisťovni SZČO od 1.7.2016
22.07.2016 | Ostatné Informácia k VYHLÁŠKE MF SR č. 188/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje počet vydaných pokladničných dokladov na účely používania virtuálnej registračnej pokladnice
22.07.2016 | Ostatné Informácia k uplatneniu odplaty (provízie) za sprostredkovanie do základu dane
22.07.2016 | Ostatné Finančná správa zriadila colnícku nonstop linku pre verejnosť
30.05.2016 | Ostatné Nový únijný colný kódex
30.05.2016 | Ostatné Zmeny v kontrolnom výkaze DPH
30.05.2016 | Ostatné Výmaz platiteľa dane zo zoznamu rizikových platiteľov DPH
30.05.2016 | Ostatné Postup správcu dane pri daňových nedoplatkoch
05.05.2016 | Ostatné Odpisovanie majetku po novom od 01.01.2016
05.05.2016 | Ostatné Nové podmienky pre vrátenie nadmerného odpočtu od 01.01.2016
21.03.2016 | Ostatné Registrácia zahraničnej osoby po 1.1.2016
21.03.2016 | Ostatné Odpisovanie majetku po novom
21.03.2016 | Ostatné Zmeny v poukázaní 2%
21.03.2016 | Ostatné Požiadajte zamestnávateľa o ročné zúčtovanie
21.03.2016 | Ostatné Nové podmienky pre vrátenie nadmerného odpočtu
21.03.2016 | Ostatné Ako uplatňovať osobitnú úpravu DPH?
21.03.2016 | Ostatné Dodatočné daňové priznanie po novom
21.03.2016 | Ostatné Zmeny a vyplnenie tlačiva daňového priznania k dani z právnických osôb za rok 2015
21.03.2016 | Ostatné Daňové priznanie právnických osôb za rok 2015
08.02.2016 | Ostatné Nový spôsob určenia výšky niektorých pokút pri správe daní od januára 2016
08.02.2016 | Ostatné Transferová dokumentácia aj pre tuzemské závislé osoby
25.01.2016 | Ostatné Uplatňovanie daňových výdavkov pri majetku, ktorý môže mať charakter osobnej potreby
25.01.2016 | Ostatné Nové nastavenie rozsahu oprávnení autorizovaných osôb pre užívateľov obojsmernej elektronickej komunikácie Portálu FS
07.01.2016 | Ostatné Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2015 - Platenie preddavkov na daň na rok 2016
07.01.2016 | Ostatné Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2015 - Výpočet pomernej časti dane a zaplatenie dane
07.01.2016 | Ostatné Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2015 - Podanie daňového priznania
05.01.2016 | Ostatné Uplatnenie tvorby opravnej položky a odpisu príslušenstva pohľadávky do daňových výdavkov
05.01.2016 | Ostatné Uplatňovanie výdavkov na reklamné predmety do daňových výdavkov v roku 2015
05.01.2016 | Ostatné Zaokrúhľovanie správneho poplatku podľa zákona o správnych poplatkoch
05.01.2016 | Ostatné Oznamovacia povinnosť podľa zákona o dani z motorových vozidiel
21.12.2015 | Ostatné Osobitná úprava uplatňovania DPH na základe prijatia platby za dodanie tovaru alebo služby od 01.01.2016
21.12.2015 | Ostatné Informácia k obojsmernej elektronickej komunikácii medzi správcom dane a daňovým subjektom
21.12.2015 | Ostatné Zánik daňovej povinnosti pri dani z motorových vozidiel
01.12.2015 | Ostatné Finančná správa zverejnila tlačivá daňových priznaní pre budúci rok
01.12.2015 | Ostatné Novinka vo virtuálnej registračnej pokladnici
01.12.2015 | Ostatné Overovanie identifikačných čísiel pre DPH pridelených v členských štátoch Európskej únie
01.12.2015 | Ostatné Novela zákona o dani z príjmov, ktorá bude účinná od 01.01.2016 – III. časť
01.12.2015 | Ostatné Novela zákona o dani z príjmov, ktorá bude účinná od 01.01.2016 – II. časť
21.10.2015 | Ostatné Novela zákona o dani z príjmov, ktorá bude účinná od 01.01.2016 – I. časť
21.10.2015 | Ostatné Rozšírenie skupiny výdavkov (nákladov), ktoré budú uznané za daňový výdavok až po ich zaplatení
21.10.2015 | Ostatné Novela zákona o dani z príjmov priniesla od 01.01.2015 zmeny v odpisoch, lízingu a uplatňovaní nákladov pre automobily zaradené do majetku firmy
21.10.2015 | Ostatné Návrh novely Zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších
20.10.2015 | Ostatné Informácia o druhom kole registrácie virtuálnej pokladnice
20.10.2015 | Ostatné Informácia o oznámení k povinnostiam nadobúdateľa nového dopravného prostriedku (neregistrovaného pre DPH) za protihodnotu v tuzemsku z iného členského štátu z pohľadu zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov
20.10.2015 | Ostatné Usmernenie k zahrnutiu inventarizačných prebytkov do základu dane z príjmov podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov od 01. 01. 2015
20.10.2015 | Ostatné Usmernenie k ukladaniu oznámenia o dátume schválenia účtovnej závierky do registra účtovných závierok
20.10.2015 | Ostatné Informácia k nároku na daňový bonus po ukončení vysokej školy
20.10.2015 | Ostatné Informácia k oslobodeniu nepeňažného príjmu zo závislej činnosti od 1.1.2015 dosiahnutého formou produktov vlastnej poľnohospodárskej výroby
20.10.2015 | Ostatné Informácia o novele zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov)
20.10.2015 | Ostatné Informácia k podávaniu daňového priznania pre zjednodušený režim jednotného kontaktného miesta - Mini One Stop Shop
19.10.2015 | Ostatné Usmernenie k možnosti účtovnej jednotky považovať sa za mikro účtovnú jednotku pre účtovné obdobie, ktoré začalo 1.1.2014 alebo v priebehu roka 2014
25.05.2015 | Ostatné Informácia k zmene spôsobu zdaňovania peňažných a nepeňažných plnení poskytnutých poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti s účinnosťou od 1.1. 2015
05.05.2015 | Ostatné Informácia k zdaňovaniu nepeňažných plnení poskytnutých zamestnávateľom zamestnancovi v nadväznosti na krátenie výdavkov v súlade s § 19 ods. 2 písm. t) zákona o dani z príjmov
04.05.2015 | Ostatné Informacia k vypĺňaniu tlačiva „Oznámenie platiteľa dane o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou podľa § 43 ods. 11 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
07.04.2015 | Ostatné Informácia o niektorých sumách potrebných pre výpočet daňovej povinnosti fyzických osôb na rok 2015
07.04.2015 | Ostatné Spustenie virtuálnej registračnej pokladnice
26.03.2015 | Ostatné Zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice (ERP) v znení nehorších predpisov
26.03.2015 | Ostatné Zmeny v zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov
26.03.2015 | Ostatné Vrátenie časti nadmerného odpočtu pred skončením daňovej kontroly
26.03.2015 | Ostatné Zníženie hranice pre výnimku pri podávaní súhrnného výkazu v štvrťročných lehotách.
26.03.2015 | Ostatné Úprava lehoty na podanie kontrolného výkazu
26.03.2015 | Ostatné Zjednotenie lehoty na podávanie súhrnného výkazu aj pre daňového zástupcu
26.03.2015 | Ostatné Doplnenie ustanovenia § 49 (odpočítanie dane platiteľom)
23.03.2015 | Ostatné Ustanovenie § 68b upravuje osobitný režim zdaňovania telekomunikačných služieb, služieb rozhlasového a televízneho vysielania a elektronických služ
23.03.2015 | Ostatné Ustanovenie § 68a upravuje osobitný režim zdaňovania telekomunikačných služieb, služieb rozhlasového a televízneho vysielania a elektronických služieb
23.03.2015 | Ostatné Zavedenie osobitnej úpravy uplatňovania dane pre telekomunikačné služby, služby rozhlasového vysielania a televízneho vysielania a elektronické služby.
16.03.2015 | Ostatné Navrhované zmeny v oblasti medzinárodného zdaňovania na rok 2014
16.03.2015 | Ostatné Zmeny v ustanoveniach týkajúcich sa určenia miesta dodania
16.03.2015 | Ostatné Legislatívne zmeny v Zákone o DPH
16.03.2015 | Ostatné Ostatné legislatívne zmeny v zákone o dani z príjmov 2015
16.03.2015 | Ostatné Legislatívne zmeny na rok 2015 v oblasti odpisovania
16.03.2015 | Ostatné Legislatívna zmeny na rok 2015 - Kapitalizácia
16.03.2015 | Ostatné Nedaňové výdavky - zmena na rok 2015
16.03.2015 | Ostatné Legislatívne zmeny v oblasti na rok 2015 v oblasti rezerv
16.03.2015 | Ostatné Legislatívne zmeny na rok 2015 týkajúce sa daňových/nedaňových výdavkov
16.03.2015 | Ostatné Legislatívne zmeny na rok 2015 týkajúce sa úprav základu dane
16.03.2015 | Ostatné Novela prináša zmeny v oblasti medzinárodného zdaňovania na rok 2015
16.03.2015 | Ostatné Ostatné legislatívne zmeny v zdaňovaní FO na rok 2015
16.03.2015 | Ostatné Ostatné legislatívne zmeny pri zdaňovaní FO na rok 2015
16.03.2015 | Ostatné Legislatívne zmeny v oblasti oslobodenia príjmov FO na rok 2015
16.03.2015 | Ostatné Navrhované zmeny v oblasti zdaňovania fyzických osôb na rok 2015
16.03.2015 | Ostatné Zmeny v oblasti zdaňovania tzv. farmaceutických spoločností a vymedzených príjemcov plnení od týchto spoločností
16.03.2015 | Ostatné Zmeny vykonané úpravou v rámci finančného a operatívneho prenájmu (lízingu)
16.03.2015 | Ostatné Novela Zákona o dani z príjmov schválená v roku 2014
15.03.2015 | Ostatné Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice - Služby podliehajúce evidencii
15.03.2015 | Ostatné Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice - Konanie o certifikácii
15.03.2015 | Ostatné Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice
15.03.2015 | Ostatné Navrhovaná Príloha č. 1 k zákonu č. 289/2008 Z.z.
15.03.2015 | Ostatné Novela Zákona o účtovníctva II.
15.03.2015 | Ostatné Novela Zákona o účtovníctva I.
13.03.2015 | Ostatné Navrhované ostatné opatrenia
13.03.2015 | Ostatné Navrhované opatrenia v oblasti použitia podielu zaplatenej dane
13.03.2015 | Ostatné Navrhované opatrenia v oblasti platenia preddavkov na daň a v oblasti podávania daňových priznaní
13.03.2015 | Ostatné Navrhované opatrenia v oblasti zníženia administratívnej náročnosti a oznamovacej povinnosti
13.03.2015 | Ostatné Uplatňovanie daňových výdavkov a úpravy základu dane
13.03.2015 | Ostatné Určovanie zdroja príjmov u daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou
13.03.2015 | Ostatné Navrhované zmeny v oblasti zdaňovania FO na rok 2014
13.03.2015 | Ostatné Navrhované zmeny v oblasti zdaňovania fyzických osôb

Napíšte nám a my Vám pripravíme nezáväznú cenovú ponuku

ÚčtovníctvoMzdyDaňové poradenstvoAudit

Adresa

Audit Tax Consulting, k.s.
Bajkalská 19B
832 15 Bratislava
IČO: 35858907

Kontakt

ATC@ATC.SK
+421 2 50 22 94 11
8:00 – 17:00