Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2015 - Podanie daňového priznania - ATC

Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2015 – Podanie daňového priznania

/ Ostatné - ATC.sk

Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za zdaňovacie obdobie r. 2015 ste povinný podať miestne príslušnému správcovi dane najneskôr do 1. februára 2016.

POZOR! – ZMENA pri určení miestnej príslušnosti pre podávanie daňového priznania

Zákon č. 253/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v Čl. VIII mení a dopĺňa zákon č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov s účinnosťou od 1. januára 2016 (ďalej „zákon o dani z motorových vozidiel“). Podľa § 13 tohto zákona od 1. januára 2016 na správu dane sa vzťahuje osobitný predpis, ktorým je zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V zmysle prechodného ustanovenia § 15a zákona o dani z motorových vozidiel, na správu dane za zdaňovacie obdobia, ktoré skončili najneskôr do 31. decembra 2015 je od 1. januára 2016 príslušný správca dane podľa sídla právnickej osoby alebo trvalého pobytu fyzickej osoby.

Ak nemožno určiť miestnu príslušnosť podľa sídla právnickej osoby alebo trvalého pobytu fyzickej osoby, riadi sa miestom umiestnenia organizačnej zložky daňového subjektu podľa Obchodného zákonníka, inak miestom, v ktorom daňový subjekt vykonáva prevažnú časť svojej činnosti.

Ak nemožno určiť miestnu príslušnosť podľa vyššie uvedených kritérií, na správu dane je miestne príslušný Daňový úrad Bratislava.

Správu dane pre vybrané daňové subjekty vykonáva daňový úrad pre vybrané daňové subjekty. Sídlom daňového úradu pre vybrané daňové subjekty je Bratislava 1.

Upozornenie: Od 1. januára 2016 sa miestna príslušnosť správcu dane na podanie daňového priznania už neriadi podľa miesta evidencie vozidla!

Určenie miestnej príslušnosti na podanie daňového priznania pre podnikateľa – fyzickú osobu

• Ak ste podnikateľ – fyzická osoba, daňové priznanie podáte na daňový úrad, ktorého miestna príslušnosť sa určí podľa Vášho trvalého pobytu.

Príklad 1:

Podnikateľ – fyzická osoba s trvalým pobytom v Trenčíne používal vozidlo na podnikanie so žilinským evidenčným číslom. Na ktorý daňový úrad je povinný daňovník podať daňové priznanie za zdaňovacie obdobie r. 2015?

Za zdaňovacie obdobie r. 2015 daňovník podá daňové priznanie najneskôr do 1. 2. 2016 na daňový úrad, ktorého miestna príslušnosť sa určí podľa jeho trvalého pobytu, t.j. na Daňový úrad Trenčín.

Určenie miestnej príslušnosti na podanie daňového priznania pre podnikateľa -právnickú osobu

• Ak ste právnická osoba, daňové priznanie podáte na daňový úrad, ktorého miestna príslušnosť sa určí podľa Vášho sídla.

Príklad 2:

Daňovník so sídlom v Nitre používal na podnikanie vozidlo s banskobystrickým evidenčným číslom. Na ktorý daňový úrad je povinný daňovník podať daňové priznanie za zdaňovacie obdobie r. 2015?

Za zdaňovacie obdobie r. 2015 daňovník podá daňové priznanie do 1. 2. 2016 na daňový úrad, ktorého miestna príslušnosť sa určí podľa sídla daňovníka, t.j. na Daňový úrad Nitra.

 

• Ak ste právnická osoba, ktorá má na území Slovenskej republiky umiestnených niekoľko organizačných zložiek zapísaných v obchodnom registri, daňové priznanie podáte na daňový úrad, ktorého miestna príslušnosť sa určí podľa Vášho sídla.

Príklad 3:

Právnická osoba so sídlom v Banskej Bystrici má organizačné zložky v Lučenci, v Košiciach a v Bratislave. Na ktorý daňový úrad je povinný podať daňové priznanie daňovník (t.j. právnická osoba, ktorej organizačné zložky patria)?

Daňovník – právnická osoba podá jedno daňové priznanie, v ktorom uvedie vozidlá za všetky svoje organizačné zložky. Daňové priznanie podá daňovému úradu v sídle právnickej osoby, t.j. na Daňový úrad Banská Bystrica.

• Ak ste zahraničná osoba a máte na území Slovenskej republiky zriadenú organizačnú zložku, daňové priznanie za svoju organizačnú zložku podáte na daňový úrad, ktorého miestna príslušnosť sa určí podľa miesta umiestnenia organizačnej zložky v Slovenskej republike.

Príklad 4:

Právnická osoba so sídlom v Českej republike má organizačnú zložku umiestnenú v Prešove. Na ktorý daňový úrad je povinný podať daňové priznanie daňovník (t.j. právnická osoba, ktorej organizačná zložka patrí)?

Daňové priznanie je povinná za svoju organizačnú zložku podať zahraničná právnická osoba miestne príslušnému správcovi dane, ktorým je Daňový úrad Prešov.

 

• Ak ste zahraničná osoba, ktorá má na území SR umiestnených niekoľko organizačných zložiek, resp. prevádzkarní, daňové priznanie podáte na daňový úrad, ktorého miestna príslušnosť sa určí podľa miesta, v ktorom vykonávate prevažnú časť svojej činnosti prostredníctvom svojich organizačných zložiek a prevádzkarní.

Príklad 5:

Právnická osoba so sídlom v Nemecku má organizačné zložky zapísané v obchodnom registri v Banskej Bystrici, v Košiciach a v Bratislave. Právnická osoba platila v priebehu zdaňovacieho obdobia r. 2015 preddavky na daň na Daňový úrad Banská Bystrica, Daňový úrad Košice a Daňový úrad Bratislava. Kto je povinný podať daňové priznanie za zdaňovacie obdobie r. 2015? Na ktorý daňový úrad je potrebné podať daňové priznanie?

Z dôvodu niekoľkých organizačných zložiek na území SR, právnická osoba so sídlom v zahraničí podá jedno daňové priznanie k dani z motorových vozidiel daňovému úradu podľa miesta, v ktorom táto osoba vykonáva prevažnú časť svojej činnosti. Miestna príslušnosť na správu dane sa určí miestom, v ktorom daňový subjekt vykonáva prevažnú časť svojej činnosti.

• Ak ste zahraničná osoba, ktorá nemá zriadenú organizačnú zložku, prevádzkareň a nemá ani trvalý pobyt alebo sídlo na území SR, daňové priznanie podáte na Daňový úrad Bratislava.

Príklad 6:

Poľská právnická osoba používa na svoje podnikanie v Poľskej republike vozidlo so slovenským evidenčným číslom. Vozidlo je prenajaté od slovenskej fyzickej osoby -nepodnikateľa.

Vozidlo je predmetom dane a daňovníkom je poľský podnikateľ, ktorý je povinný podať daňové priznanie k dani z motorových vozidiel na Daňový úrad Bratislava.

Upozornenie: Na určenie miestnej príslušnosti pre zaplatenie dane za r. 2015 nemá vplyv ani skutočnosť, že preddavky na daň v priebehu zdaňovacieho obdobia r. 2015 boli zaplatené na iný daňový úrad, ktorý už od 1. januára 2016 nie je miestne príslušný na podanie daňového priznania.

Príklad 7:

Daňovník so sídlom v Nitre v zdaňovacom období r. 2015 platil štvrťročné preddavky na daň miestne príslušnému správcovi podľa miesta evidencie vozidla na Daňový úrad Banská Bystrica. Na ktorý daňový úrad je povinný daňovník podať daňové priznanie za zdaňovacie obdobie r. 2015?

Za zdaňovacie obdobie r. 2015 daňovník podá daňové priznanie najneskôr do 1.2.2016 na daňový úrad, ktorého miestna príslušnosť sa určí podľa sídla daňovníka, t.j. na Daňový úrad Nitra, a to bez ohľadu na skutočnosť, že preddavky na daň v priebehu zdaňovacieho obdobia boli zaplatené na Daňový úrad Banská Bystrica.

Zdroj: Finančné riaditeľstvo SR


Chcete sa o téme dozvedieť viac? Napíšte nám.

Archív

05.12.2016 | Ostatné Zmeny v sociálnom poistení od 1.1.2017
02.12.2016 | Ostatné Novela zákona o DPH
02.12.2016 | Ostatné Elektronické schránky právnických osôb
13.10.2016 | Ostatné Záruky za colný dlh (UCC)
13.09.2016 | Ostatné Nárok na daňový bonus
13.09.2016 | Ostatné Zahraničný cestovný príkaz
08.09.2016 | Ostatné Zdaňovanie príležitostných príjmov
08.09.2016 | Ostatné Limity pre dovoz tovaru na osobnú spotrebu
17.08.2016 | Ostatné Povinná aktivácia schránok právnických osôb
09.08.2016 | Ostatné Výška životného minima a exekúcie
09.08.2016 | Ostatné Platenie odvodov v Sociálnej poisťovni SZČO od 1.7.2016
22.07.2016 | Ostatné Informácia k VYHLÁŠKE MF SR č. 188/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje počet vydaných pokladničných dokladov na účely používania virtuálnej registračnej pokladnice
22.07.2016 | Ostatné Informácia k uplatneniu odplaty (provízie) za sprostredkovanie do základu dane
22.07.2016 | Ostatné Finančná správa zriadila colnícku nonstop linku pre verejnosť
30.05.2016 | Ostatné Nový únijný colný kódex
30.05.2016 | Ostatné Zmeny v kontrolnom výkaze DPH
30.05.2016 | Ostatné Výmaz platiteľa dane zo zoznamu rizikových platiteľov DPH
30.05.2016 | Ostatné Postup správcu dane pri daňových nedoplatkoch
05.05.2016 | Ostatné Odpisovanie majetku po novom od 01.01.2016
05.05.2016 | Ostatné Nové podmienky pre vrátenie nadmerného odpočtu od 01.01.2016
21.03.2016 | Ostatné Registrácia zahraničnej osoby po 1.1.2016
21.03.2016 | Ostatné Odpisovanie majetku po novom
21.03.2016 | Ostatné Zmeny v poukázaní 2%
21.03.2016 | Ostatné Požiadajte zamestnávateľa o ročné zúčtovanie
21.03.2016 | Ostatné Nové podmienky pre vrátenie nadmerného odpočtu
21.03.2016 | Ostatné Ako uplatňovať osobitnú úpravu DPH?
21.03.2016 | Ostatné Dodatočné daňové priznanie po novom
21.03.2016 | Ostatné Zmeny a vyplnenie tlačiva daňového priznania k dani z právnických osôb za rok 2015
21.03.2016 | Ostatné Daňové priznanie právnických osôb za rok 2015
08.02.2016 | Ostatné Nový spôsob určenia výšky niektorých pokút pri správe daní od januára 2016
08.02.2016 | Ostatné Transferová dokumentácia aj pre tuzemské závislé osoby
25.01.2016 | Ostatné Uplatňovanie daňových výdavkov pri majetku, ktorý môže mať charakter osobnej potreby
25.01.2016 | Ostatné Nové nastavenie rozsahu oprávnení autorizovaných osôb pre užívateľov obojsmernej elektronickej komunikácie Portálu FS
07.01.2016 | Ostatné Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2015 - Platenie preddavkov na daň na rok 2016
07.01.2016 | Ostatné Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2015 - Výpočet pomernej časti dane a zaplatenie dane
07.01.2016 | Ostatné Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2015 - Podanie daňového priznania
05.01.2016 | Ostatné Uplatnenie tvorby opravnej položky a odpisu príslušenstva pohľadávky do daňových výdavkov
05.01.2016 | Ostatné Uplatňovanie výdavkov na reklamné predmety do daňových výdavkov v roku 2015
05.01.2016 | Ostatné Zaokrúhľovanie správneho poplatku podľa zákona o správnych poplatkoch
05.01.2016 | Ostatné Oznamovacia povinnosť podľa zákona o dani z motorových vozidiel
21.12.2015 | Ostatné Osobitná úprava uplatňovania DPH na základe prijatia platby za dodanie tovaru alebo služby od 01.01.2016
21.12.2015 | Ostatné Informácia k obojsmernej elektronickej komunikácii medzi správcom dane a daňovým subjektom
21.12.2015 | Ostatné Zánik daňovej povinnosti pri dani z motorových vozidiel
01.12.2015 | Ostatné Finančná správa zverejnila tlačivá daňových priznaní pre budúci rok
01.12.2015 | Ostatné Novinka vo virtuálnej registračnej pokladnici
01.12.2015 | Ostatné Overovanie identifikačných čísiel pre DPH pridelených v členských štátoch Európskej únie
01.12.2015 | Ostatné Novela zákona o dani z príjmov, ktorá bude účinná od 01.01.2016 – III. časť
01.12.2015 | Ostatné Novela zákona o dani z príjmov, ktorá bude účinná od 01.01.2016 – II. časť
21.10.2015 | Ostatné Novela zákona o dani z príjmov, ktorá bude účinná od 01.01.2016 – I. časť
21.10.2015 | Ostatné Rozšírenie skupiny výdavkov (nákladov), ktoré budú uznané za daňový výdavok až po ich zaplatení
21.10.2015 | Ostatné Novela zákona o dani z príjmov priniesla od 01.01.2015 zmeny v odpisoch, lízingu a uplatňovaní nákladov pre automobily zaradené do majetku firmy
21.10.2015 | Ostatné Návrh novely Zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších
20.10.2015 | Ostatné Informácia o druhom kole registrácie virtuálnej pokladnice
20.10.2015 | Ostatné Informácia o oznámení k povinnostiam nadobúdateľa nového dopravného prostriedku (neregistrovaného pre DPH) za protihodnotu v tuzemsku z iného členského štátu z pohľadu zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov
20.10.2015 | Ostatné Usmernenie k zahrnutiu inventarizačných prebytkov do základu dane z príjmov podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov od 01. 01. 2015
20.10.2015 | Ostatné Usmernenie k ukladaniu oznámenia o dátume schválenia účtovnej závierky do registra účtovných závierok
20.10.2015 | Ostatné Informácia k nároku na daňový bonus po ukončení vysokej školy
20.10.2015 | Ostatné Informácia k oslobodeniu nepeňažného príjmu zo závislej činnosti od 1.1.2015 dosiahnutého formou produktov vlastnej poľnohospodárskej výroby
20.10.2015 | Ostatné Informácia o novele zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov)
20.10.2015 | Ostatné Informácia k podávaniu daňového priznania pre zjednodušený režim jednotného kontaktného miesta - Mini One Stop Shop
19.10.2015 | Ostatné Usmernenie k možnosti účtovnej jednotky považovať sa za mikro účtovnú jednotku pre účtovné obdobie, ktoré začalo 1.1.2014 alebo v priebehu roka 2014
25.05.2015 | Ostatné Informácia k zmene spôsobu zdaňovania peňažných a nepeňažných plnení poskytnutých poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti s účinnosťou od 1.1. 2015
05.05.2015 | Ostatné Informácia k zdaňovaniu nepeňažných plnení poskytnutých zamestnávateľom zamestnancovi v nadväznosti na krátenie výdavkov v súlade s § 19 ods. 2 písm. t) zákona o dani z príjmov
04.05.2015 | Ostatné Informacia k vypĺňaniu tlačiva „Oznámenie platiteľa dane o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou podľa § 43 ods. 11 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
07.04.2015 | Ostatné Informácia o niektorých sumách potrebných pre výpočet daňovej povinnosti fyzických osôb na rok 2015
07.04.2015 | Ostatné Spustenie virtuálnej registračnej pokladnice
26.03.2015 | Ostatné Zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice (ERP) v znení nehorších predpisov
26.03.2015 | Ostatné Zmeny v zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov
26.03.2015 | Ostatné Vrátenie časti nadmerného odpočtu pred skončením daňovej kontroly
26.03.2015 | Ostatné Zníženie hranice pre výnimku pri podávaní súhrnného výkazu v štvrťročných lehotách.
26.03.2015 | Ostatné Úprava lehoty na podanie kontrolného výkazu
26.03.2015 | Ostatné Zjednotenie lehoty na podávanie súhrnného výkazu aj pre daňového zástupcu
26.03.2015 | Ostatné Doplnenie ustanovenia § 49 (odpočítanie dane platiteľom)
23.03.2015 | Ostatné Ustanovenie § 68b upravuje osobitný režim zdaňovania telekomunikačných služieb, služieb rozhlasového a televízneho vysielania a elektronických služ
23.03.2015 | Ostatné Ustanovenie § 68a upravuje osobitný režim zdaňovania telekomunikačných služieb, služieb rozhlasového a televízneho vysielania a elektronických služieb
23.03.2015 | Ostatné Zavedenie osobitnej úpravy uplatňovania dane pre telekomunikačné služby, služby rozhlasového vysielania a televízneho vysielania a elektronické služby.
16.03.2015 | Ostatné Navrhované zmeny v oblasti medzinárodného zdaňovania na rok 2014
16.03.2015 | Ostatné Zmeny v ustanoveniach týkajúcich sa určenia miesta dodania
16.03.2015 | Ostatné Legislatívne zmeny v Zákone o DPH
16.03.2015 | Ostatné Ostatné legislatívne zmeny v zákone o dani z príjmov 2015
16.03.2015 | Ostatné Legislatívne zmeny na rok 2015 v oblasti odpisovania
16.03.2015 | Ostatné Legislatívna zmeny na rok 2015 - Kapitalizácia
16.03.2015 | Ostatné Nedaňové výdavky - zmena na rok 2015
16.03.2015 | Ostatné Legislatívne zmeny v oblasti na rok 2015 v oblasti rezerv
16.03.2015 | Ostatné Legislatívne zmeny na rok 2015 týkajúce sa daňových/nedaňových výdavkov
16.03.2015 | Ostatné Legislatívne zmeny na rok 2015 týkajúce sa úprav základu dane
16.03.2015 | Ostatné Novela prináša zmeny v oblasti medzinárodného zdaňovania na rok 2015
16.03.2015 | Ostatné Ostatné legislatívne zmeny v zdaňovaní FO na rok 2015
16.03.2015 | Ostatné Ostatné legislatívne zmeny pri zdaňovaní FO na rok 2015
16.03.2015 | Ostatné Legislatívne zmeny v oblasti oslobodenia príjmov FO na rok 2015
16.03.2015 | Ostatné Navrhované zmeny v oblasti zdaňovania fyzických osôb na rok 2015
16.03.2015 | Ostatné Zmeny v oblasti zdaňovania tzv. farmaceutických spoločností a vymedzených príjemcov plnení od týchto spoločností
16.03.2015 | Ostatné Zmeny vykonané úpravou v rámci finančného a operatívneho prenájmu (lízingu)
16.03.2015 | Ostatné Novela Zákona o dani z príjmov schválená v roku 2014
15.03.2015 | Ostatné Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice - Služby podliehajúce evidencii
15.03.2015 | Ostatné Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice - Konanie o certifikácii
15.03.2015 | Ostatné Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice
15.03.2015 | Ostatné Navrhovaná Príloha č. 1 k zákonu č. 289/2008 Z.z.
15.03.2015 | Ostatné Novela Zákona o účtovníctva II.
15.03.2015 | Ostatné Novela Zákona o účtovníctva I.
13.03.2015 | Ostatné Navrhované ostatné opatrenia
13.03.2015 | Ostatné Navrhované opatrenia v oblasti použitia podielu zaplatenej dane
13.03.2015 | Ostatné Navrhované opatrenia v oblasti platenia preddavkov na daň a v oblasti podávania daňových priznaní
13.03.2015 | Ostatné Navrhované opatrenia v oblasti zníženia administratívnej náročnosti a oznamovacej povinnosti
13.03.2015 | Ostatné Uplatňovanie daňových výdavkov a úpravy základu dane
13.03.2015 | Ostatné Určovanie zdroja príjmov u daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou
13.03.2015 | Ostatné Navrhované zmeny v oblasti zdaňovania FO na rok 2014
13.03.2015 | Ostatné Navrhované zmeny v oblasti zdaňovania fyzických osôb

Napíšte nám a my Vám pripravíme nezáväznú cenovú ponuku

ÚčtovníctvoMzdyDaňové poradenstvoAudit

Adresa

Audit Tax Consulting, k.s.
Bajkalská 19B
832 15 Bratislava
IČO: 35858907

Kontakt

ATC@ATC.SK
+421 2 50 22 94 11
8:00 – 17:00