Komentár k zákonu o dani z príjmov k 1.1.2023

/ Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo - ATC.sk

Zákon o dani z príjmov bol počas roka niekoľkokrát novelizovaný. Niektoré legislatívne zmeny nadobudli účinnosť počas roka 2022, najrozsiahlejšia časť zmien nadobúda účinnosť od 1. 1. 2023 a niektoré zmeny majú odloženú účinnosť od 1.1.2024.

Schválené zmeny sú zamerané predovšetkým na oblasti:

 • daňové dopady na dani z príjmov fyzických osôb v súvislosti so zavedením celoeurópskeho osobného dôchodkového produktu,
 • oslobodenie vybraných príjmov u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti,
 • daňový bonus na vyživované dieťa,
 • daňové zvýhodnenia so zámerom zlepšenia prostredia štátom podporovaného nájomného bývania,
 • oslobodenie príjmov fyzických osôb z predaja pozemkov nadobudnutých v rámci tzv. komasácie,
 • závislých osôb a úpravu pravidiel transferového oceňovania,
 • zdroje príjmov nerezidentov, spresnenie určovania základu dane nerezidentov a stálych prevádzkarní nerezidentov,
 • pohľadávky voči dlžníkom v preventívnej reštrukturalizácii,
 • zavedenie nového pravidla o obmedzení úrokových nákladov,
 • pri novoustanovenom odvode z nadmerných príjmov a pri novoustanovenom solidárnom príspevku sa určujú kritériá pre zahrnutie do základu dane a uplatnenie v daňových výdavkoch.

 

Nižšie prinášame prehľad niektorých najvýznamnejších legislatívnych zmien.

 

 • Zmeny účinné od 1.7.2022

 

 • Štátom podporované nájomné bývanie

 

 • Zámerom zákona č. 222/2022 Z. z. o štátnej podpore nájomného bývania a o zmene a doplnení niektorých zákonov je vytvoriť prostredie, ktoré umožní výstavbu štátom podporovaného nájomného bývania s regulovanou výškou nájomného a zárukou dlhodobého bývania. Cieľom legislatívnych zmien v zákone o dani z príjmov je prispieť k zlepšeniu prostredia na výstavbu štátom podporovaného nájomného bývania.
 • Daňové výdavky zamestnávateľa sa rozširujú o dobrovoľný príspevok zamestnávateľa zamestnancovi na štátom podporované nájomné bývanie podľa § 152c Zákonníka práce.
 • Medzi oslobodené príjmy zamestnanca zo závislej činnosti sa dopĺňa príjem z príspevku od zamestnávateľa na štátom podporované nájomné bývanie podľa § 152c Zákonníka práce.

 

 • Daňový bonus na vyživované dieťa

 

 • Do 30.6.2022 sa pri uplatňovaní daňového bonusu na vyživované dieťa postupovalo podľa § 33 zákona o dani z príjmov v znení účinnom k 30.6.2022.
 • Zákonom č. 232/2022 Z. z. o financovaní voľného času dieťaťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa s účinnosťou od 1.7.2022 zmenili pravidlá pri uplatnení daňového bonusu na vyživované dieťa.
 • Pri uplatňovaní daňového bonusu na vyživované dieťa v 2. polroku 2022 postupuje daňovník spôsobom podľa prechodného ustanovenia § 52zzn ods. 2 až 14 (k zmenám od 1.7.2022), ak nie je vyšší nárok na daňový bonus vypočítaný spôsobom podľa § 33 v znení účinnom do 30.6.2022.
 • V období 2. polroka 2022 daňovník, ak je to pre neho výhodnejšie než uplatňovanie sumy podľa § 33 ods. 1 zákona o dani z príjmov v znení účinnom do 30.6.2022, uplatňuje daňový bonus na vyživované dieťa podľa prechodného ustanovenia § 52zzn ods. 3, a to vo výške 40 eur mesačne pre vyživované dieťa nad 15 rokov veku a 70 eur mesačne pre vyživované dieťa do 15 rokov, ak sa mu neposkytuje dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona č. 544/2010 Z. z.
 • Zavádza sa limit nároku na daňový bonus pripadajúci na 2. polrok 2022 výškou ustanoveného percenta z polovice základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov podľa § 5 alebo § 6 ods. 1 a 2 alebo ich súčtu v závislosti od počtu detí daňovníka.
 • Upravuje sa postup zamestnávateľa pri výpočte priznaného daňového bonusu na vyživované dieťa v priebehu jednotlivých kalendárnych mesiacov počas 2. polroka 2022.
 • Zákonom č. 496/2022 Z. z. došlo k ďalším legislatívnym úpravám pri daňovom bonuse na vyživované dieťa pripadajúcom na 2. polrok 2022, ak sa mení počet vyživovaných detí. V súlade s prechodnými ustanovením § 52zzn ods. 15 zákona o dani z príjmov sa spresnený postup použije už pri podaní daňového priznania za rok 2022, alebo pri vykonaní ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2022.

 

 

 • Zmeny účinné od 1.9.2022

 

 • Oslobodenie príjmov fyzických osôb z predaja pozemkov nadobudnutých komasáciou

 

 • V súvislosti so zmenami v zákone č. 330/1991 o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov sa zavádzajú špecifické podmienky pre oslobodenie príjmov fyzickej osoby z predaja pozemkov nadobudnutých v rámci vyrovnania podľa § 11 zákona č. 330/1991 Zb. [pri tzv. komasácii (scelení) pozemkov]. Do päťročnej lehoty od nadobudnutia pozemkov po deň predaja sa započítava aj doba pôvodne vlastnených pozemkov, ktoré podliehali vyrovnaniu podľa § 11 zákona č. 330/1991 Zb.

 

 

 • Zmeny účinné od 1.1.2023

 

Daň z príjmov fyzickej osoby

 

 • Účasť fyzickej osoby v celoeurópskom osobnom dôchodkovom produkte

 

 • Na celoeurópsky osobný dôchodkový produkt podľa zákona č. 129/2022 Z. z. a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2019/1238 o celoeurópskom osobnom dôchodkovom produkte v platnom znení (PEPP) sa uplatňuje rovnaký daňový režim ako pri príspevkoch účastníkov doplnkového dôchodkového sporenia a dávkach z doplnkového dôchodkového sporenia.
 • Plnenia plynúce fyzickej osobe (účastníkovi) z celoeurópskeho osobného dôchodkového produktu sú považované za zdaniteľný príjem z kapitálového majetku, z ktorých sa daň vyberá zrážkou.
 • Príspevky účastníka na celoeurópsky osobný dôchodkový produkt podľa zákona č. 129/2022 Z. z. alebo podľa zahraničných právnych predpisov rovnakého alebo porovnateľného druhu môžu vstupovať do nezdaniteľnej časti základu dane podľa § 11 ods. 8 zákona o dani z príjmov za rovnakých podmienok a pri rovnakom spôsobe preukazovania ako iné príspevky, ktoré vstupujú do tejto nezdaniteľnej časti.

 

 • Oslobodenie od dane z príjmov fyzickej osoby z vybraných príjmov plynúcich poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti

 

 • Oslobodzuje sa hodnota ubytovania a dopravy poskytnutá od držiteľa poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti v súvislosti s jeho účasťou na sústavnom vzdelávaní podľa § 42 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

 • Daňový bonus na vyživované dieťa

  

 • Daňový bonus na vyživované dieťa podľa § 30 ods. 1 zákona o dani z príjmov v znení účinnom od 1.1.2023 sa určí prvýkrát až za kalendárny mesiac január 2025. Pre vyživované dieťa s dovŕšeným 15. rokom veku je ustanovený vo výške 50 eur mesačne a pre vyživované dieťa do 15 rokov vo výške 100 eur mesačne, ak sa neposkytuje dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa podľa osobitného predpisu [podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona č. 544/2010 Z. z.].
 • V období január 2023 až december 2024 sa sumy daňového bonusu na vyživované dieťa ustanovujú v § 52zzp ods. 4 zákona o dani z príjmov, a to 50 eur mesačne pre vyživované dieťa s dovŕšeným 18. rokom veku a 140 eur mesačne pre vyživované dieťa do 18 rokov, ak sa neposkytuje dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona č. 544/2010 Z. z.
 • Upravuje sa limit nároku na daňový bonus výškou ustanoveného percenta základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov podľa § 5 alebo § 6 ods. 1 a 2, alebo ich súčtu v závislosti od počtu detí daňovníka.
 • Daňovníkovi sa umožňuje na účely daňového bonusu na vyživované dieťa v prípade, ak jeho základ dane (čiastkový základu dane) z príjmov podľa § 5 alebo § 6 ods. 1 a 2, alebo ich úhrn nepostačuje na uplatnenie sumy daňového bonusu ustanoveného v § 33 ods. 1 zákona o dani z príjmov (pre roky 2023 a 2024 pôjde o sumy ustanovené v § 52zzp ods. 4 zákona o dani z príjmov), dopočítať k svojmu vymedzenému základu dane aj vymedzený základ dane druhej oprávnenej osoby, ktorá žije v domácnosti s vyživovaným dieťaťom. Toto dopočítanie vykoná sám daňovník výlučne cez daňové priznanie. Prvýkrát sa takto postupuje za zdaňovacie obdobie 2023.
 • Nerezident rovnako môže pre účely daňového bonusu pripočítať aj základ dane druhej oprávnenej osoby, ktorá s ním vyživuje dieťa, ale len v prípade, ak aj táto druhá oprávnená osoba splnila podmienku uvedenú v § 33 ods. 9 zákona o dani z príjmov (úhrn zdaniteľných príjmov zo zdrojov na území SR v príslušnom zdaňovacom období tvorí najmenej 90 % zo všetkých príjmov tohto daňovníka).
 • Bola ustanovená zásada, v zmysle ktorej v prípade, ak zamestnávateľ priznal daňovníkovi v priebehu zdaňovacieho obdobia vyšší nárok na daňový bonus podľa zákona o dani z príjmov ako mu vznikne pri prepočítaní po skončení zdaňovacieho obdobia, daňovník nestráca nárok na už priznaný daňový bonus.
 • V súvislosti s daňovým bonusom na vyživované dieťa sa doplnili povinné náležitosti uvádzané v tlačive „Hlásenie o vyúčtovaní dane…“.

 

Spoločné ustanovenia pre fyzické osoby a právnické osoby

 

 • Závislé osoby a transferové oceňovanie

 

 • Ekonomické prepojenie na účely posúdenia závislých osôb v nadväznosti na určenie 25 % – ného priameho, nepriameho alebo odvodeného podielu sa rozširuje o spočítavanie podielov blízkych osôb.
 • V základných pojmoch podľa § 2 sa pojem „zahraničná závislá osoba“ nahrádza pojmom „ekonomické prepojenie“, ktoré sa rozširuje aj o ekonomické prepojenie stálych prevádzkarní.
 • Dopĺňa sa negatívne vymedzenie „kontrolovanej transakcie“, za ktorú sa nepovažuje závislá činnosť, z ktorej príjmy spadajú pod § 5 zákona o dani z príjmov.
 • Spresňujú sa pravidlá pri tzv. primárnej úprave základu dane rozdelením pravidiel do dvoch samostatných bodov so zámerom predísť zámene významu týchto pravidiel. Ďalej sa dopĺňa definícia významnej kontrolovanej transakcie s očakávaním zníženia administratívnej záťaže daňovníkov. Zistenie základu dane v prípadoch zahrnovania nákladov vynaložených inou osobou v prospech daňovníka sa zosúlaďuje s metodikou podľa Smernice OECD o transferovom oceňovaní pre nadnárodné spoločnosti a správu daní, ktorá bola aktualizovaná v roku 2017.
 • Umožňuje sa korešpondujúca úprava základu dane na základe podaného oznámenia aj v prípadoch, ak primárna úprava základu dane je vykonaná u právnickej osoby, ktorá je rezidentom SR a protistranou kontrolovanej transakcie je stála prevádzkareň nerezidenta umiestnená na území SR.
 • Z dôvodu právnej istoty sa pri zisťovaní spôsobu určenia cien a podmienok na účely primárnej úpravy základu dane dopĺňa použitie metodiky OECD pre transferové oceňovanie, ako aj možnosť správcu dane použiť na zistenie rozdielu štatistickú metódu, a to strednú hodnotu (medián) určenú z nezávislých porovnateľných hodnôt.
 • Dopĺňa sa pre správcu dane možnosť rozhodnúť o bilaterálnych alebo multilaterálnych odsúhlaseniach použitia metódy ocenenia, po dohode s kompetentným orgánom zahraničnej daňovej správy, aj na viac ako päť zdaňovacích období.
 • Daňovník môže predkladať dokumentáciu o kontrolovaných transakciách najprv v cudzom jazyku.

 

 • Daňovníci s obmedzenou daňovou povinnosťou

 

 • Rozširuje sa okruh príjmov nerezidentov zo zdrojov na území SR o výnosy z komerčných dlhopisov pri zachovaní oslobodenia podľa § 13 ods. 2 písm. f) zákona o dani z príjmov.
 • Pre nerezidentov, ktorí nevedú účtovníctvo podľa slovenských právnych predpisov, sa dopĺňajú východiská pre zisťovanie základu dane v § 17 ods. 1 zákona o dani z príjmov. Umožňuje sa, aby vychádzali zo svojej zahraničnej evidencie, a to aj na akruálnom princípe.
 • Spresňuje a dopĺňa sa postup zisťovania základu dane nerezidenta, ktorý vykonáva svoju činnosť na území SR prostredníctvom stálej prevádzkarne. Tiež sa dopĺňa dokumentačná povinnosť, ktorej obsah a rozsah určí Ministerstvo financií SR.

 

 • Položky vstupujúce do základu dane po zaplatení

 

 • Odvod z nadmerných príjmov, ktorý bol ustanovený zákonom č. 433/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike“), sa zahrnie do základu dane až po zaplatení.

 

 • Zmeny v daňových výdavkoch

 

 • Daňové výdavky na odpis pohľadávky zo zákonných dôvodov sa dopĺňajú o nový dôvod, a to o zánik pohľadávky, alebo jej časti, voči dlžníkovi v preventívnej reštrukturalizácii.
 • Ustanovujú sa pravidlá pre daňové výdavky na tvorbu opravných položiek k pohľadávkam voči dlžníkom v preventívnej reštrukturalizácii.
 • Mení sa zahrnovanie technických rezerv vytváraných v poisťovníctve do daňových výdavkov z dôvodu prijatia nového medzinárodného štandardu pre finančné výkazníctvo IFRS 17 – Poistné zmluvy, ktorý nahrádza dočasný IFRS 4 – Poistné zmluvy. V tejto súvislosti je potrebné upozorniť aj na prechodné ustanovenie, v zmysle ktorého sa vzniknuté rozdiely zahrnú do základu dane rovnomerne v dvoch po sebe nasledujúcich zdaňovacích obdobiach počnúc zdaňovacím obdobím začínajúcim najskôr 1.1.2023.
 • Daňovníci, ktorým vznikajú výdavky (náklady) na odvod z nadmerných príjmov podľa § 25a až § 25k zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike alebo na solidárny príspevok podľa zákona č. 519/2022 Z. z. o solidárnom príspevku z činností v odvetviach ropy, zemného plynu, uhlia a rafinérií a o doplnení niektorých zákonov, môžu tieto výdavky (náklady) uplatniť v daňových výdavkoch.

 

 • Registračná a oznamovacia povinnosť

 

 • Už legislatívou prijatou v roku 2020 sa ustanovila automatická registrácia daňovníkov, ale jej účinnosť bolo niekoľkokrát odkladaná. Od 1.1.2023 sa prechádza na automatickú registráciu daňovníkov k dani z príjmov fyzickej osoby alebo k dani z príjmov právnickej osoby podľa § 49a zákona o dani z príjmov.
 • Správca dane zaregistruje daňovníka, tak fyzickú osobu, ako aj právnickú osobu, na základe údajov z registra právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci (ďalej len „register“).
 • O registráciu naďalej žiada fyzická osoba, ktorá nie je vedená v registri a začala vykonávať inú samostatnú zárobkovú činnosť alebo prenajala nehnuteľnosť na území SR okrem pozemku.
 • Ak dochádza k zmenám skutočností zakladajúcim povinnosť registrácie, alebo ak nastanú skutočnosti, ktoré majú za následok zrušenie registrácie, daňovník má oznamovaciu povinnosť.

 

 

 • Zmeny účinné od 1.1.2024

 

 • Zavedenie pravidla o obmedzení úrokových nákladov

 

 • V novom § 17k zákona o dani z príjmov sa transponuje článok 4 Smernice Rady (EÚ) 2016/1164, ktorou sa stanovujú pravidlá proti praktikám vyhýbania sa daňovým povinnostiam, ktoré majú priamy vplyv na fungovanie vnútorného trhu.
 • Účelom je obmedzenie čistých úrokových nákladov u právnických osôb, ak ich suma presiahne 3 mil. eur vrátane (tzv. bezpečný prístav), pričom sa vymedzuje, čo sa rozumie čistými úrokovými nákladmi na účely tohto pravidla. Tiež sa určuje okruh daňovníkov, na ktorých sa nové pravidlo nevzťahuje.
 • Pravidlo sa uplatní prednostne pred pravidlami nízkej kapitalizácie podľa § 21a zákona o dani z príjmov, a preto je táto zásada doplnená aj do § 21a.

 

 

 


Chcete sa o téme dozvedieť viac? Napíšte nám.

  Archív

  28.06.2024 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Vyššia dávka v nezamestnanosti od 1. júla 2024
  10.06.2024 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Čo prinesie novela zákona o DPH?
  24.04.2024 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Zvýšenie sumy náhrady za používanie vlastného auta na služobné účely od 1.5.2024
  03.04.2024 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Prehľad zmien niektorých súdnych a správnych poplatkov od 1.4.2024
  03.04.2024 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Nový rámec premien a úprav právnej formy
  08.02.2024 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Legislatívne zmeny v Zákone o dani z príjmov účinných od 1.1.2024
  08.02.2024 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Zákon o dani z príjmov a jeho novelizácia počas roka 2023
  18.01.2024 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Vylúčenie uplatňovania zníženej sadzby dane z pridanej hodnoty vo výške 10% zo základu dane na podávanie alkoholických nápojov v rámci poskytovania reštauračných a stravovacích služieb.
  18.01.2024 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Povinnosti podnikateľa/účtovníka v januári 2024
  27.12.2023 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Daňové dopady konsolidačného balíčka
  27.12.2023 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Opatrenia zamerané na zlepšenie stavu verejných financií
  23.11.2023 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Vyplatenie 13. dôchodkov penzistom v roku 2023
  23.11.2023 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Informácia k úhrade správneho poplatku pre subjekty komunikujúce elektronicky
  10.10.2023 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Zníženie odvodov zamestnávateľom v poľnohospodárstve a potravinárskom priemysle
  10.10.2023 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Zvýšenie sumy stravného od 01. 10. 2023
  18.09.2023 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Zvýšenie minimálnych odvodov SZČO od 01. januára 2024
  18.09.2023 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Zvýšenie minimálnej mzdy od 01. januára 2024
  08.08.2023 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Zvýšenie sumy životného minima od 01. júla 2023 do 30. júna 2024
  08.08.2023 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Ukončenie vyplácania pandemického ošetrovného od 1. septembra 2023
  08.08.2023 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Príjmy z prenájmu nehnuteľnosti z pohľadu zákona o dani z príjmov
  08.08.2023 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Technické zhodnotenie prenajatej nehnuteľnosti z pohľadu zákona o dani z príjmov
  02.07.2023 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Mimoriadne zvýšenie dôchodkov od 01. 07. 2023
  02.07.2023 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Zvýšenie sumy stravného od 01. 06. 2023
  02.07.2023 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Platenie preddavkov na daň v preddavkovom období od 01.04.2023 do 02.04.2024
  02.07.2023 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Zvýšenie náhrady za používanie súkromného motorového vozidla pri pracovnej ceste od 1. apríla 2023
  11.04.2023 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Daňový aspekt postúpenej pohľadávky u fyzickej osoby s príjmami podľa § 6 Zákona o dani z príjmov
  06.04.2023 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Poukázanie podielu zaplatenej dane u fyzickej osoby za rok 2022
  13.03.2023 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Povinnosti pre poskytovateľov platobných služieb vyplývajúce zo zákona o dani z pridanej hodnoty
  13.03.2023 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Odpočítanie daňovej straty v daňovom priznaní k dani z príjmov právnickej osoby a dani z príjmov fyzickej osoby typ B za rok 2022
  06.02.2023 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Minimálny preddavok na zdravotné poistenie od januára 2023
  06.02.2023 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Nová povinnosť zamestnávateľov voči Sociálnej poisťovni od 1. januára 2023
  31.01.2023 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Oprava odpočítanej dane pri úplnom alebo čiastočnom nezaplatení protihodnoty za tovar alebo službu podľa §53b zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
  31.01.2023 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Zmeny v registračných ustanoveniach v zákone č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
  27.01.2023 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Komentár k zákonu o dani z príjmov k 1.1.2023
  21.12.2022 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Zvýšenie sumy stravného od 01. 01. 2023
  21.12.2022 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Zvýšenie minimálnej mzdy od 01.01.2023
  15.08.2022 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Nové pravidlá pre výpočet indexu daňovej spoľahlivosti
  15.08.2022 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Účtovné a daňové dopady zaokrúhľovania cien platených v hotovosti
  15.08.2022 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Zvýšenie sumy stravného a sumy za každý 1 km jazdy od 1. septembra 2022
  15.08.2022 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Znížená sadzba DPH vo výške 5 % od 1. januára 2023
  08.02.2022 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Zákon o dani z príjmov - 2. časť
  08.02.2022 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Zákon o dani z príjmov - 1. časť
  13.01.2022 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Výhody uplatnenia statusu mikrodaňovníka od roku 2021
  13.01.2022 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Daňové aspekty testovania zamestnancov na ochorenie COVID-19
  23.11.2021 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Sumy daňového bonusu na vyživované dieťa za rok 2021 a 2022
  23.11.2021 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Oslobodenie príjmov z predaja akcií a obchodných podielov u právnických osôb
  09.11.2021 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Dočkali sme sa? Obojstranná elektronická komunikácia od 1. januára 2022
  09.11.2021 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Účtovné a daňové odpisy v jednoduchom účtovníctve
  09.11.2021 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Jednotný spôsob oslobodenia od dane z príjmov pri zabezpečení stravovania od 1.1.2022
  09.11.2021 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Osobitné oznamovanie bankových účtov platiteľmi DPH
  19.10.2021 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Novela zákona o DPH a Daňového poriadku
  25.02.2021 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Gastrolístky áno či nie po novom od 1.3.2021
  27.11.2020 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Daňové výdavky 2020 - Kedy a za akých podmienok si uplatniť daňové výdavky – časť 3/3
  27.11.2020 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Daňové výdavky 2020 - Kedy a za akých podmienok si uplatniť daňové výdavky – časť 2/3
  27.11.2020 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Daňové výdavky 2020 - Kedy a za akých podmienok si uplatniť daňové výdavky - časť 1/3
  12.10.2020 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Dôležité termíny pre opatrenia v oblasti dane z príjmov
  12.10.2020 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Povinné a nadštandardné lekárske preventívne prehliadky
  12.10.2020 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Dávka tehotenské a tehotenské štipendium od roku 2021
  07.10.2020 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Čo prinesie koniec prechodného obdobia pre tzv. „Brexit“
  07.10.2020 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Zmeny v podmienkach pre overenie účtovnej závierky audítorom
  07.10.2020 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Príspevky na športovú činnosť dieťaťa
  11.08.2020 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Vplyv koronakrízy na vyrovnanie preddavkov na DPPO
  11.08.2020 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Možnosť zvýšenia výdavkov na spotrebu PHL o 20 %
  11.06.2020 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo KORONAVÍRUS - vykázanie daňovej straty v daňovom priznaní za rok 2019
  11.06.2020 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo KORONAVÍRUS - pandemické ošetrovné od 1. júna 2020
  29.04.2020 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo KORONAVÍRUS - špeciálna úprava odpočtu daňovej straty
  24.04.2020 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo KORONAVÍRUS - poskytovanie finančného príspevku v rámci projektu „PRVÁ POMOC“
  26.03.2020 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo KORONAVÍRUS - úprava podmienok nároku na nemocenské a ošetrovné
  24.03.2020 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo KORONAVÍRUS - opatrenia v oblasti dane z príjmov
  11.02.2020 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Zmena v odpisovaní elektromobilov už aj za zdaňovacie obdobie 2019
  06.02.2020 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Zásielkový predaj z pohľadu dane z pridanej hodnoty
  21.01.2020 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Zmeny a doplnenia zákona o účtovníctva pre rok 2020
  16.01.2020 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Daň z motorových vozidiel za rok 2019
  01.01.2020 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Zmeny zákona o DPH od 1. januára 2020
  07.10.2019 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Zníženie sadzby DPH na 10 % na vybrané druhy tovarov
  16.09.2019 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Nové pravidlá uplatňovania DPH pri poukazoch (s účinnosťou od 1.10.2019)
  28.08.2019 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Vzor pokladničného dokladu na predajnom mieste
  28.08.2019 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Paušalizácia cestovných náhrad
  15.07.2019 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Pokladnica e-kasa klient po 1. júli 2019
  19.06.2019 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Zvýšenie sumy stravného od 1.7.2019
  15.06.2019 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Zvýšenie základnej náhrady za každý 1 km jazdy
  30.05.2019 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Lehoty uchovávania účtovných záznamov (zmeny v archivácii od 1.1.2018)
  30.05.2019 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Účtovné záznamy a ich formy
  23.05.2019 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Výdavky na reklamné predmety
  20.05.2019 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Odpočítanie dane z kúpy hnuteľného investičného majetku
  13.05.2019 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Náležitosti faktúry ako účtovného a daňového dokladu
  09.05.2019 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Poskytovanie príspevkov na rekreáciu zamestnancov
  12.03.2019 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Sadzby DPH v členských štátoch EÚ podľa stavu z 1.1.2019
  23.02.2019 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Znížená sadzba DPH od januára 2019 nielen na ubytovacie služby
  22.12.2018 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Novely zákona o dani z príjmov schválené v roku 2018
  14.12.2018 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Zmeny zákona o DPH od 1. januára 2019
  19.11.2018 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Toto za vás účtovníčka neurobí
  09.01.2018 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Maximálny mesačný vymeriavací základ pre sociálne poistenie
  09.01.2018 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo S účinnosťou od 1.1.2018 sa nariadením vlády upravila výška minimálnej mzdy
  29.10.2017 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Toto za Vás účtovníčka nespraví (2017)
  09.07.2017 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Zmena výšky životného minima od 1. júla 2017
  09.07.2017 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Schválenie účtovnej závierky a uloženie oznámenia do registra účtovných závierok po jej schválení
  09.07.2017 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Odpustenie zmeškanej lehoty – inštitút v prípade ak sa daňové priznanie nepodá načas
  12.06.2017 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Prerušenie daňovej kontroly
  12.06.2017 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Prerušenie daňového odpisovania hmotného majetku
  12.06.2017 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Registrácia podľa § 7a Zákona o DPH a povinnosť platiť DPH podľa § 69 ods. 3 Zákona o DPH
  21.02.2017 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Vyúčtovacia faktúra za opakované dodávky energií v DPH priznaní a kontrolnom výkaze k DPH
  21.02.2017 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Príjem z predaja nehnuteľností v roku 2016 v daňovom priznaní fyzickej osoby
  21.02.2017 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Uplatnenie daňovej straty z predchádzajúcich zdaňovacích období v daňovom priznaní právnickej osoby za rok 2016
  10.01.2017 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Zoznam noviel daňových zákonov prijatých v roku 2016
  10.01.2017 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Zmeny pre firmy, ktoré priniesla novela zákona o dani z prímov
  10.01.2017 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Daň z motorových vozidiel
  05.12.2016 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Zmeny v sociálnom poistení od 1.1.2017
  02.12.2016 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Novela zákona o DPH
  02.12.2016 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Elektronické schránky právnických osôb
  13.10.2016 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Záruky za colný dlh (UCC)
  13.09.2016 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Nárok na daňový bonus
  13.09.2016 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Zahraničný cestovný príkaz
  08.09.2016 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Zdaňovanie príležitostných príjmov
  08.09.2016 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Limity pre dovoz tovaru na osobnú spotrebu
  17.08.2016 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Povinná aktivácia schránok právnických osôb
  09.08.2016 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Výška životného minima a exekúcie
  09.08.2016 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Platenie odvodov v Sociálnej poisťovni SZČO od 1.7.2016
  22.07.2016 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Informácia k VYHLÁŠKE MF SR č. 188/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje počet vydaných pokladničných dokladov na účely používania virtuálnej registračnej pokladnice
  22.07.2016 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Informácia k uplatneniu odplaty (provízie) za sprostredkovanie do základu dane
  22.07.2016 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Finančná správa zriadila colnícku nonstop linku pre verejnosť
  30.05.2016 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Nový únijný colný kódex
  30.05.2016 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Zmeny v kontrolnom výkaze DPH
  30.05.2016 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Výmaz platiteľa dane zo zoznamu rizikových platiteľov DPH
  30.05.2016 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Postup správcu dane pri daňových nedoplatkoch
  05.05.2016 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Odpisovanie majetku po novom od 01.01.2016
  05.05.2016 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Nové podmienky pre vrátenie nadmerného odpočtu od 01.01.2016
  21.03.2016 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Registrácia zahraničnej osoby po 1.1.2016
  21.03.2016 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Odpisovanie majetku po novom
  21.03.2016 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Zmeny v poukázaní 2%
  21.03.2016 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Požiadajte zamestnávateľa o ročné zúčtovanie
  21.03.2016 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Nové podmienky pre vrátenie nadmerného odpočtu
  21.03.2016 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Ako uplatňovať osobitnú úpravu DPH?
  21.03.2016 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Dodatočné daňové priznanie po novom
  21.03.2016 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Zmeny a vyplnenie tlačiva daňového priznania k dani z právnických osôb za rok 2015
  21.03.2016 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Daňové priznanie právnických osôb za rok 2015
  08.02.2016 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Nový spôsob určenia výšky niektorých pokút pri správe daní od januára 2016
  08.02.2016 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Transferová dokumentácia aj pre tuzemské závislé osoby
  25.01.2016 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Uplatňovanie daňových výdavkov pri majetku, ktorý môže mať charakter osobnej potreby
  25.01.2016 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Nové nastavenie rozsahu oprávnení autorizovaných osôb pre užívateľov obojsmernej elektronickej komunikácie Portálu FS
  07.01.2016 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2015 - Platenie preddavkov na daň na rok 2016
  07.01.2016 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2015 - Výpočet pomernej časti dane a zaplatenie dane
  07.01.2016 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2015 - Podanie daňového priznania
  05.01.2016 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Uplatnenie tvorby opravnej položky a odpisu príslušenstva pohľadávky do daňových výdavkov
  05.01.2016 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Uplatňovanie výdavkov na reklamné predmety do daňových výdavkov v roku 2015
  05.01.2016 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Zaokrúhľovanie správneho poplatku podľa zákona o správnych poplatkoch
  05.01.2016 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Oznamovacia povinnosť podľa zákona o dani z motorových vozidiel
  21.12.2015 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Osobitná úprava uplatňovania DPH na základe prijatia platby za dodanie tovaru alebo služby od 01.01.2016
  21.12.2015 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Informácia k obojsmernej elektronickej komunikácii medzi správcom dane a daňovým subjektom
  21.12.2015 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Zánik daňovej povinnosti pri dani z motorových vozidiel
  01.12.2015 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Finančná správa zverejnila tlačivá daňových priznaní pre budúci rok
  01.12.2015 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Novinka vo virtuálnej registračnej pokladnici
  01.12.2015 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Overovanie identifikačných čísiel pre DPH pridelených v členských štátoch Európskej únie
  01.12.2015 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Novela zákona o dani z príjmov, ktorá bude účinná od 01.01.2016 – III. časť
  01.12.2015 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Novela zákona o dani z príjmov, ktorá bude účinná od 01.01.2016 – II. časť
  21.10.2015 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Novela zákona o dani z príjmov, ktorá bude účinná od 01.01.2016 – I. časť
  21.10.2015 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Rozšírenie skupiny výdavkov (nákladov), ktoré budú uznané za daňový výdavok až po ich zaplatení
  21.10.2015 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Novela zákona o dani z príjmov priniesla od 01.01.2015 zmeny v odpisoch, lízingu a uplatňovaní nákladov pre automobily zaradené do majetku firmy
  21.10.2015 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Návrh novely Zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších
  20.10.2015 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Informácia o druhom kole registrácie virtuálnej pokladnice
  20.10.2015 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Informácia o oznámení k povinnostiam nadobúdateľa nového dopravného prostriedku (neregistrovaného pre DPH) za protihodnotu v tuzemsku z iného členského štátu z pohľadu zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov
  20.10.2015 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Usmernenie k zahrnutiu inventarizačných prebytkov do základu dane z príjmov podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov od 01. 01. 2015
  20.10.2015 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Usmernenie k ukladaniu oznámenia o dátume schválenia účtovnej závierky do registra účtovných závierok
  20.10.2015 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Informácia k nároku na daňový bonus po ukončení vysokej školy
  20.10.2015 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Informácia k oslobodeniu nepeňažného príjmu zo závislej činnosti od 1.1.2015 dosiahnutého formou produktov vlastnej poľnohospodárskej výroby
  20.10.2015 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Informácia o novele zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov)
  20.10.2015 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Informácia k podávaniu daňového priznania pre zjednodušený režim jednotného kontaktného miesta - Mini One Stop Shop
  19.10.2015 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Usmernenie k možnosti účtovnej jednotky považovať sa za mikro účtovnú jednotku pre účtovné obdobie, ktoré začalo 1.1.2014 alebo v priebehu roka 2014
  25.05.2015 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Informácia k zmene spôsobu zdaňovania peňažných a nepeňažných plnení poskytnutých poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti s účinnosťou od 1.1. 2015
  05.05.2015 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Informácia k zdaňovaniu nepeňažných plnení poskytnutých zamestnávateľom zamestnancovi v nadväznosti na krátenie výdavkov v súlade s § 19 ods. 2 písm. t) zákona o dani z príjmov
  04.05.2015 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Informacia k vypĺňaniu tlačiva „Oznámenie platiteľa dane o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou podľa § 43 ods. 11 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
  07.04.2015 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Informácia o niektorých sumách potrebných pre výpočet daňovej povinnosti fyzických osôb na rok 2015
  07.04.2015 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Spustenie virtuálnej registračnej pokladnice
  26.03.2015 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice (ERP) v znení nehorších predpisov
  26.03.2015 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Zmeny v zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov
  26.03.2015 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Vrátenie časti nadmerného odpočtu pred skončením daňovej kontroly
  26.03.2015 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Zníženie hranice pre výnimku pri podávaní súhrnného výkazu v štvrťročných lehotách.
  26.03.2015 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Úprava lehoty na podanie kontrolného výkazu
  26.03.2015 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Zjednotenie lehoty na podávanie súhrnného výkazu aj pre daňového zástupcu
  26.03.2015 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Doplnenie ustanovenia § 49 (odpočítanie dane platiteľom)
  23.03.2015 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Ustanovenie § 68b upravuje osobitný režim zdaňovania telekomunikačných služieb, služieb rozhlasového a televízneho vysielania a elektronických služ
  23.03.2015 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Ustanovenie § 68a upravuje osobitný režim zdaňovania telekomunikačných služieb, služieb rozhlasového a televízneho vysielania a elektronických služieb
  23.03.2015 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Zavedenie osobitnej úpravy uplatňovania dane pre telekomunikačné služby, služby rozhlasového vysielania a televízneho vysielania a elektronické služby.
  16.03.2015 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Navrhované zmeny v oblasti medzinárodného zdaňovania na rok 2014
  16.03.2015 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Zmeny v ustanoveniach týkajúcich sa určenia miesta dodania
  16.03.2015 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Legislatívne zmeny v Zákone o DPH
  16.03.2015 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Ostatné legislatívne zmeny v zákone o dani z príjmov 2015
  16.03.2015 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Legislatívne zmeny na rok 2015 v oblasti odpisovania
  16.03.2015 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Legislatívna zmeny na rok 2015 - Kapitalizácia
  16.03.2015 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Nedaňové výdavky - zmena na rok 2015
  16.03.2015 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Legislatívne zmeny v oblasti na rok 2015 v oblasti rezerv
  16.03.2015 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Legislatívne zmeny na rok 2015 týkajúce sa daňových/nedaňových výdavkov
  16.03.2015 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Legislatívne zmeny na rok 2015 týkajúce sa úprav základu dane
  16.03.2015 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Novela prináša zmeny v oblasti medzinárodného zdaňovania na rok 2015
  16.03.2015 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Ostatné legislatívne zmeny v zdaňovaní FO na rok 2015
  16.03.2015 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Ostatné legislatívne zmeny pri zdaňovaní FO na rok 2015
  16.03.2015 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Legislatívne zmeny v oblasti oslobodenia príjmov FO na rok 2015
  16.03.2015 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Navrhované zmeny v oblasti zdaňovania fyzických osôb na rok 2015
  16.03.2015 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Zmeny v oblasti zdaňovania tzv. farmaceutických spoločností a vymedzených príjemcov plnení od týchto spoločností
  16.03.2015 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Zmeny vykonané úpravou v rámci finančného a operatívneho prenájmu (lízingu)
  16.03.2015 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Novela Zákona o dani z príjmov schválená v roku 2014
  15.03.2015 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice - Služby podliehajúce evidencii
  15.03.2015 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice - Konanie o certifikácii
  15.03.2015 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice
  15.03.2015 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Navrhovaná Príloha č. 1 k zákonu č. 289/2008 Z.z.
  15.03.2015 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Novela Zákona o účtovníctva II.
  15.03.2015 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Novela Zákona o účtovníctva I.
  13.03.2015 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Navrhované ostatné opatrenia
  13.03.2015 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Navrhované opatrenia v oblasti použitia podielu zaplatenej dane
  13.03.2015 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Navrhované opatrenia v oblasti platenia preddavkov na daň a v oblasti podávania daňových priznaní
  13.03.2015 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Navrhované opatrenia v oblasti zníženia administratívnej náročnosti a oznamovacej povinnosti
  13.03.2015 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Uplatňovanie daňových výdavkov a úpravy základu dane
  13.03.2015 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Určovanie zdroja príjmov u daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou
  13.03.2015 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Navrhované zmeny v oblasti zdaňovania FO na rok 2014
  13.03.2015 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Navrhované zmeny v oblasti zdaňovania fyzických osôb

  Napíšte nám a my Vám pripravíme nezáväznú cenovú ponuku

   ÚčtovníctvoMzdyDaňové poradenstvoAudit

   Adresa

   Audit Tax Consulting, s.r.o.
   Bajkalská 19B
   821 01 Bratislava
   IČO: 35858907

   Kontakt

   ATC@ATC.SK
   +421 903 414 881
   8:00 – 17:00