Zmeny zákona o DPH od 1. januára 2019

/ Dph - ATC.sk

Dňa 23. októbra 2018 a dňa 29. novembra 2018 boli schválené novely zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len spoločne „novela“). Prinášame vám prehľad zmien, ktoré novela zavádza a ktoré nadobúdajú účinnosť od 1. januára 2019.

 

Hlavné zmeny zákona o DPH od 1. januára 2019

1)  Zrušenie zábezpeky na DPH

2)  Zmena definície obratu

3)  Zavedenie zníženej sadzby DPH na ubytovacie služby

4)  Zmena v zdaňovaní cezhraničného finančného lízingu

5)  Zavedenie špeciálnej právnej úpravy zdaňovania poukazov (s účinnosťou od 1. októbra 2019)

6)  Zmena v mieste dodania telekomunikačných služieb, služieb rozhlasového a televízneho vysielania a elektronických služieb a zmeny v osobitnej úprave MOSS

7)  Zásadné zmeny v ustanoveniach týkajúcich sa oslobodenia od DPH pri dodaní stavby alebo jej časti a pri prenájme nehnuteľnosti

8)  Zavedenie korekčného mechanizmu v súvislosti so zmenou rozsahu použitia hnuteľného majetku na podnikanie a na iný účel ako na podnikanie

9)  Prenos daňovej povinnosti pri dodaní poľnohospodárskych plodín a tovarov z kovov sa neuplatní na tie dodávky, ku ktorým je vyhotovená zjednodušená faktúra

10)  Spresnenie daňového zaobchádzania s investičným majetkom, ktorý platiteľ dane nadobudol formou finančného lízingu

11)  Spresnenie definície, čo všetko je potrebné rozumieť pod bezodplatným dodaním tovaru, ktoré podlieha zdaneniu

 

1)  Zrušenie zábezpeky na DPH

Zábezpeka na DPH pre žiadateľov o registráciu na DPH bola zavedená ako jedno z opatrení na boj proti podvodom na DPH s účinnosťou od 1. októbra 2012. Keďže tento inštitút už viac nie je potrebný, novela vypúšťa zo zákona ustanovenie týkajúce sa zábezpeky na DPH.

Rozhodnutia o zložení zábezpeky na DPH vydané do 31. decembra 2018 sa zrušujú.

Daňový úrad peňažnú zábezpeku alebo jej časť zloženú peňažnými prostriedkami na účet daňového úradu, ktorá do 31. decembra 2018 nebola použitá na úhradu nedoplatku na dani, vráti do 28. februára 2019.

 

2)  Zmena definície obratu

Podľa starej definície obratu „sa obratom rozumejú výnosy (príjmy) bez dane z dodávaných tovarov a služieb v tuzemsku okrem hodnoty tovarov a služieb, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 28 až 36 a podľa § 40 až 42. …“

Dôvodom zmeny definície obratu je zabezpečenie jednotného postupu pri sledovaní obratu pre zdaniteľné osoby, ktoré vedú jednoduché účtovníctvo a pre zdaniteľné osoby, ktoré vedú podvojné účtovníctvo.

Zdaniteľná osoba účtujúca v sústave JÚ zahŕňala do obratu sumu prijatých platieb vrátane prijatého preddavku (zálohy).

Zdaniteľná osoba účtujúca v sústave PÚ zahŕňala do obratu výnosy z dodaných tovarov a služieb, zálohy – nie.

 

Nová definícia obratu od 1. januára 2019:

 Obratom sa rozumie hodnota bez dane dodaných tovarov a služieb v tuzemsku okrem hodnoty tovarov a služieb, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 28 až 36 a podľa § 40 až 42. …

 Do obratu sa po novom bude zahŕňať reálna hodnota dodaných tovarov a služieb, ktorá predstavuje protihodnotu v čase ich dodania.

Do obratu sa po novom nezahrnú platby, ktoré boli prijaté pred dodaním tovaru alebo služby.

 

3)  Zavedenie zníženej sadzby DPH na ubytovacie služby

Rozširuje sa zoznam služieb so zníženou sadzbou dane.

Kód štatistickej klasifikácie produktov podľa činnosti (CPA): 55 – ubytovacie služby

 

4)  Zmena v zdaňovaní cezhraničného finančného lízingu

Z dôvodu, že pojem finančný lízing, ktorý je dodaním tovaru v zmysle článku 14 ods. 1 písm. b) Smernice Rady 2006/112/ES, má byť v členských štátoch EÚ vykladaný jednotne, nie je potrebné zachovanie pravidla, na základe ktorého poskytovateľ cezhraničného finančného lízingu prispôsobí zdaňovanie predmetného lízingu v závislosti od legislatívy platnej v členskom štáte príjemcu (nájomcu), a preto sa predmetné ustanovenie novelou zo zákona vypúšťa.

 

5)  Zavedenie špeciálnej právnej úpravy zdaňovania poukazov (s účinnosťou od 1. októbra 2019)

Smernicou Rady (EÚ) 2016/1065 došlo k zavedeniu nových pravidiel uplatňovania DPH pri dodaniach tovarov a služieb, ktoré sa dodávajú za poukazy. Cieľom týchto nových pravidiel je zabezpečiť spoľahlivé a jednotné zaobchádzanie vo všetkých členských štátoch EÚ tak, aby sa eliminovali negatívne javy v podobe narúšania hospodárskej súťaže, dvojitého zdanenia alebo nezdanenia.

Dávame do pozornosti!

 • Nové pravidlá týkajúce sa zaobchádzania s poukazmi sa nebudú vzťahovať na nástroje, ktoré oprávňujú držiteľa na zľavu pri nákupe tovaru alebo služieb.
 • Nedochádza k žiadnej zmene v zaobchádzaní s cestovnými lístkami, vstupenkami do kín, múzeí, poštovými známkami a podobnými nástrojmi.
 • Poukazy nie sú platobným nástrojom.
 • Poukazy môžu mať fyzickú alebo elektronickú podobu.

 

Poukazom je nástroj, s ktorým je spojená povinnosť prijať ho ako protihodnotu alebo jej časť za dodanie tovaru alebo dodanie služby a na ktorom alebo v súvisiacej dokumentácii k nemu je uvedený tovar alebo služba, ktoré sa majú dodať, alebo totožnosť možných dodávateľov vrátane podmienok použitia tohto nástroja.

Pokiaľ ide o jednoúčelový poukaz, pri ktorom v čase jeho vystavenia bude známe miesto dodania tovaru alebo miesto dodania služby, na ktoré sa poukaz vzťahuje, a daň splatná z tohto tovaru alebo služby, tak každý prevod jednoúčelového poukazu uskutočnený zdaniteľnou osobou, ktorá koná vo vlastnom mene, sa považuje za dodanie tovaru alebo dodanie služby, na ktoré sa poukaz vzťahuje. Skutočné odovzdanie tovaru alebo skutočné dodanie služby za jednoúčelový poukaz sa nepovažuje za samostatnú transakciu.

Pokiaľ ide o viacúčelový poukaz, pri ktorom v čase vystavenia nebude známa niektorá zo skutočností, umožňujúca určiť jednoznačné daňové zaobchádzanie z hľadiska DPH, tak predmetom dane je až skutočné odovzdanie tovaru alebo skutočné dodanie služby ich dodávateľom výmenou za viacúčelový poukaz. Každý prechádzajúci prevod tohto viacúčelového poukazu nie je predmetom dane.

 

6)  Zmena v mieste dodania telekomunikačných služieb, služieb rozhlasového a televízneho vysielania a elektronických služieb a zmeny v osobitnej úprave MOSS

Miestom dodania vybraných digitálnych služieb pre nezdaniteľné osoby je miesto, kde je usadený príjemca týchto služieb. Ukázalo sa však, že pre príležitostných poskytovateľov, ktorí vybrané digitálne služby poskytujú nezdaniteľným osobám usadeným v niektorom z členských štátov EÚ, spôsobujú takto nastavené pravidlá problémy spočívajúce v neúmernom administratívnom zaťažení.

Novela zákona dáva takýmto poskytovateľom právo rozhodnúť sa, že miestom dodania vybraných digitálnych služieb bude členský štát, v ktorom je ich poskytovateľ usadený, a to za splnenia podmienky, že

 • poskytovateľ je usadený len v jednom členskom štáte
 • a hodnota dodávaných digitálnych služieb bez dane nepresiahne sumu 10 000 eur v prebiehajúcom kalendárnom roku a ani v bezprostredne predchádzajúcom kalendárnom roku.

 

7)  Zásadné zmeny v ustanoveniach týkajúcich sa oslobodenia od DPH pri dodaní stavby alebo jej časti a pri prenájme nehnuteľnosti

Novelou zákona dochádza k dvom zásadným zmenám, a to v právnej úprave zdaňovania dodania stavby a v právnej úprave zdaňovania prenájmu nehnuteľností.

 

Prvá zásadná zmena sa týka obmedzenia práva voľby pri dodaní stavby alebo jej časti, ktorá spĺňa podmienky na oslobodenie od dane. Platiteľ dane pri dodaní stavby alebo časti stavby oslobodenej od dane (po uplynutí
5-ročnej lehoty pre sledovanie oslobodenia), ktorá je určená na bývanie (rodinný dom, byt, bytový apartmán), nebude môcť využiť voľbu zdanenia tejto nehnuteľnosti.

V prípade predaja nehnuteľnosti určenej na bývanie po uplynutí 5 rokov od kolaudácie (s oslobodením od dane) a pred uplynutím obdobia na úpravu odpočítanej DPH (obdobie na úpravu odpočítanej DPH pri nehnuteľnosti je 20 rokov) bude platiteľ dane povinný upraviť DPH odpočítanú z nadobudnutia nehnuteľnosti (vrátiť DPH do štátneho rozpočtu).

 

Druhá zásadná zmena spočíva v obmedzení práva voľby na zdanenie prenájmu nehnuteľnosti, ktorá je určená na bývanie. Bez ohľadu na postavenie príjemcu (nájomcu) bude platiteľ dane vždy povinný uplatniť oslobodenie od dane pri nájomnom, ak je predmet nájmu určený na bývanie.

Táto zmena sa bude vzťahovať na zmluvy o nájme nehnuteľnosti uzatvorené po 31. decembri 2018, na základe ktorých bola nehnuteľnosť odovzdaná do užívania po 31. decembri 2018.

 

Zároveň sa po novom stanovujú podmienky na oslobodenie od dane pri dodaní stavby alebo časti stavby. Zachované ostáva 5-ročné obdobie, v rámci ktorého platiteľ dane nemôže uplatniť oslobodenie od dane na dodanú stavbu.

Novela ale do zákona zavádza, že zdaneniu bude podliehať nielen dodanie novej stavby (pokiaľ neuplynie 5 rokov od jej prvej kolaudácie alebo prvého užívania stavby), ale aj dodanie staršej stavby, pri ktorej došlo k zmene účelu používania, avšak len za predpokladu, že náklady na stavebné práce predstavovali najmenej 40 % hodnoty stavby pred začatím stavebných prác, a taktiež dodanie zrekonštruovanej stavby za predpokladu, že stavebné práce predstavovali najmenej 40 % z hodnoty stavby pred začatím prác. Uplatnenie oslobodenia od dane pri uvedených stavbách bude možné až po uplynutí 5 rokov od kolaudácie vzťahujúcej sa na zmenu účelu používania stavby alebo na rekonštrukciu predmetnej stavby.

Obdobné podmienky oslobodenia od dane novela osobitne stanovuje pri dodaní časti stavby, ktorou je jednotlivý byt, jednotlivý apartmán alebo jednotlivý nebytový priestor.

 

8)  Zavedenie korekčného mechanizmu v súvislosti so zmenou rozsahu použitia hnuteľného majetku na podnikanie a na iný účel ako na podnikanie

Doterajšia právna úprava umožňovala upraviť odpočítanú daň iba pri nehnuteľnom majetku, pri ktorom došlo k zmene rozsahu použitia na účely podnikania, ako aj na iný účel ako na podnikanie. Chýbali pravidlá, ktoré by umožnili po prvotnom odpočítaní dane upraviť odpočítanú daň pri hnuteľnom majetku.

Úprava odpočítanej DPH podľa novelou zavedeného ustanovenia sa vzťahuje len na tie hnuteľné veci, ktorých obstarávacia cena bez dane alebo vlastné náklady sú 3 319,39 eur a viac a ktorých doba použiteľnosti je dlhšia ako jeden rok.

 

9)  Prenos daňovej povinnosti pri dodaní poľnohospodárskych plodín a tovarov z kovov sa neuplatní na tie dodávky, ku ktorým je vyhotovená zjednodušená faktúra

Podľa zákona o DPH v znení účinnom do 31. decembra 2017 sa prenos daňovej povinnosti pri dodaní poľnohospodárskych plodín (kapitola 1012 Spoločného colného sadzobníka) a tovarov z kovov (kapitola 72položky 7301, 7308 a 7314 Spoločného colného sadzobníka) uplatnil na tie dodávky uvedených tovarov, pri ktorých základ dane (cena bez DPH) uvedený na faktúre bol 5 000 eur a viac. Novelou účinnou od 1. januára 2018 sa limit 5 000 eur vypustil, čo spôsobilo v praxi problémy vtedy, ak platiteľ dane ako kupujúci dostal o nákupe týchto tovarov doklad z elektronickej registračnej pokladnice (ERP). Na rozdiel od riadnej faktúry nie je na doklade z ERP uvedená identifikácia odberateľa, t. j. nie je tam uvedené jeho meno a priezvisko resp. názov, jeho identifikačné číslo DPH, adresa sídla a nie je tam uvedená ani informácia „prenesenie daňovej povinnosti“, čo je podstatnou náležitosťou pri uplatňovaní prenosu daňovej povinnosti.

V záujme odstránenia týchto problémov sa novelou účinnou od 1. januára 2019 vylučuje prenos daňovej povinnosti pri dodaní poľnohospodárskych plodín a tovarov z kovov, pri ktorom je vyhotovená zjednodušená faktúra.

 

10)  Spresnenie daňového zaobchádzania s investičným majetkom, ktorý platiteľ dane nadobudol formou finančného lízingu

Novelou sa spresňuje znenie ustanovení pre prípad povinnej úpravy odpočítanej dane pri zmene účelu použitia investičného majetku, ktorý platiteľ dane nadobudol formou finančného lízingu.

Obstarávacou cenou sa bude rozumieť aj suma splátok, ktoré platiteľ dane zaplatil pri obstaraní majetku formou finančného lízingu a momentom začatia plynutia 20-ročného obdobia na úpravu odpočítanej dane je odovzdanie investičného majetku platiteľovi dane do nájmu.

 

11)  Spresnenie definície, čo všetko je potrebné rozumieť pod bezodplatným dodaním tovaru, ktoré podlieha zdaneniu

Ustanovenie sa spresňuje, aby bolo jednoznačné, že pri bezodplatnom dodaní tovaru, pri kúpe alebo vytvorení ktorého nebol uplatnený odpočet DPH, podliehala povinnosti odviesť DPH len tá súčasť tovaru, ktorá bola následne po kúpe alebo vytvorení zhodnotená a pri ktorej sa uplatnilo odpočítanie DPH.

 

Všimnite si aj tieto ďalšie zmeny a doplnenia zákona o DPH

 • Doplnenie osoby, ktorá má osobitný vzťah k platiteľovi dane na účely stanovenia základu dane o člena združení alebo družstiev
 • Zjednodušenie procesu vrátenia dane cestujúcim pri vývoze tovaru s možnosťou použitia elektronických prostriedkov a stanovenie nového limitu vo výške 100 eur
 • Rozšírenie povinných údajov vo vedení záznamov
 • Zdaniteľné osoby, ktoré nemajú sídlo ani prevádzkareň na území EÚ, môžu uplatňovať osobitnú úpravu podľa § 68a aj v prípadoch, ak sú v tuzemsku registrovaní podľa § 5 alebo sú identifikovaní pre daň v inom členskom štáte
 • Zahraničné osoby, ktoré nie sú usadené na území EÚ, sú povinné vystavovať faktúry podľa zákona o DPH, ak uskutočňujú dodanie tovaru alebo služby v tuzemsku
 • Pri oneskorenej registrácii správca dane vráti daň vo výške zistenej na základe vykonanej daňovej kontroly
 • Odvod dane z majetku pri zrušení registrácie nemôže byť vyšší ako uplatnený odpočet dane
 • Vypustenie odkazov v zákone na Obchodný zákonník pokiaľ ide o pojem „samostatná organizačná zložka“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Chcete sa o téme dozvedieť viac? Napíšte nám.

  Archív

  27.12.2023 | Dph Daňové dopady konsolidačného balíčka
  27.12.2023 | Dph Opatrenia zamerané na zlepšenie stavu verejných financií
  23.11.2023 | Dph Vyplatenie 13. dôchodkov penzistom v roku 2023
  23.11.2023 | Dph Informácia k úhrade správneho poplatku pre subjekty komunikujúce elektronicky
  10.10.2023 | Dph Zníženie odvodov zamestnávateľom v poľnohospodárstve a potravinárskom priemysle
  10.10.2023 | Dph Zvýšenie sumy stravného od 01. 10. 2023
  18.09.2023 | Dph Zvýšenie minimálnych odvodov SZČO od 01. januára 2024
  18.09.2023 | Dph Zvýšenie minimálnej mzdy od 01. januára 2024
  08.08.2023 | Dph Zvýšenie sumy životného minima od 01. júla 2023 do 30. júna 2024
  08.08.2023 | Dph Ukončenie vyplácania pandemického ošetrovného od 1. septembra 2023
  08.08.2023 | Dph Príjmy z prenájmu nehnuteľnosti z pohľadu zákona o dani z príjmov
  08.08.2023 | Dph Technické zhodnotenie prenajatej nehnuteľnosti z pohľadu zákona o dani z príjmov
  02.07.2023 | Dph Mimoriadne zvýšenie dôchodkov od 01. 07. 2023
  02.07.2023 | Dph Zvýšenie sumy stravného od 01. 06. 2023
  02.07.2023 | Dph Platenie preddavkov na daň v preddavkovom období od 01.04.2023 do 02.04.2024
  02.07.2023 | Dph Zvýšenie náhrady za používanie súkromného motorového vozidla pri pracovnej ceste od 1. apríla 2023
  11.04.2023 | Dph Daňový aspekt postúpenej pohľadávky u fyzickej osoby s príjmami podľa § 6 Zákona o dani z príjmov
  06.04.2023 | Dph Poukázanie podielu zaplatenej dane u fyzickej osoby za rok 2022
  13.03.2023 | Dph Povinnosti pre poskytovateľov platobných služieb vyplývajúce zo zákona o dani z pridanej hodnoty
  13.03.2023 | Dph Odpočítanie daňovej straty v daňovom priznaní k dani z príjmov právnickej osoby a dani z príjmov fyzickej osoby typ B za rok 2022
  06.02.2023 | Dph Minimálny preddavok na zdravotné poistenie od januára 2023
  06.02.2023 | Dph Nová povinnosť zamestnávateľov voči Sociálnej poisťovni od 1. januára 2023
  31.01.2023 | Dph Oprava odpočítanej dane pri úplnom alebo čiastočnom nezaplatení protihodnoty za tovar alebo službu podľa §53b zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
  31.01.2023 | Dph Zmeny v registračných ustanoveniach v zákone č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
  27.01.2023 | Dph Komentár k zákonu o dani z príjmov k 1.1.2023
  27.11.2020 | Dph Daňové výdavky 2020 - Kedy a za akých podmienok si uplatniť daňové výdavky – časť 3/3
  27.11.2020 | Dph Daňové výdavky 2020 - Kedy a za akých podmienok si uplatniť daňové výdavky – časť 2/3
  27.11.2020 | Dph Daňové výdavky 2020 - Kedy a za akých podmienok si uplatniť daňové výdavky - časť 1/3
  12.10.2020 | Dph Dôležité termíny pre opatrenia v oblasti dane z príjmov
  12.10.2020 | Dph Povinné a nadštandardné lekárske preventívne prehliadky
  12.10.2020 | Dph Dávka tehotenské a tehotenské štipendium od roku 2021
  07.10.2020 | Dph Čo prinesie koniec prechodného obdobia pre tzv. „Brexit“
  07.10.2020 | Dph Zmeny v podmienkach pre overenie účtovnej závierky audítorom
  07.10.2020 | Dph Príspevky na športovú činnosť dieťaťa
  11.08.2020 | Dph Vplyv koronakrízy na vyrovnanie preddavkov na DPPO
  11.08.2020 | Dph Možnosť zvýšenia výdavkov na spotrebu PHL o 20 %
  11.06.2020 | Dph KORONAVÍRUS - vykázanie daňovej straty v daňovom priznaní za rok 2019
  11.06.2020 | Dph KORONAVÍRUS - pandemické ošetrovné od 1. júna 2020
  29.04.2020 | Dph KORONAVÍRUS - špeciálna úprava odpočtu daňovej straty
  24.04.2020 | Dph KORONAVÍRUS - poskytovanie finančného príspevku v rámci projektu „PRVÁ POMOC“
  26.03.2020 | Dph KORONAVÍRUS - úprava podmienok nároku na nemocenské a ošetrovné
  24.03.2020 | Dph KORONAVÍRUS - opatrenia v oblasti dane z príjmov
  11.02.2020 | Dph Zmena v odpisovaní elektromobilov už aj za zdaňovacie obdobie 2019
  06.02.2020 | Dph Zásielkový predaj z pohľadu dane z pridanej hodnoty
  21.01.2020 | Dph Zmeny a doplnenia zákona o účtovníctva pre rok 2020
  16.01.2020 | Dph Daň z motorových vozidiel za rok 2019
  01.01.2020 | Dph Zmeny zákona o DPH od 1. januára 2020
  05.12.2016 | Dph Zmeny v sociálnom poistení od 1.1.2017
  02.12.2016 | Dph Novela zákona o DPH
  02.12.2016 | Dph Elektronické schránky právnických osôb
  13.10.2016 | Dph Záruky za colný dlh (UCC)
  13.09.2016 | Dph Nárok na daňový bonus
  13.09.2016 | Dph Zahraničný cestovný príkaz
  08.09.2016 | Dph Zdaňovanie príležitostných príjmov
  08.09.2016 | Dph Limity pre dovoz tovaru na osobnú spotrebu
  17.08.2016 | Dph Povinná aktivácia schránok právnických osôb
  09.08.2016 | Dph Výška životného minima a exekúcie
  09.08.2016 | Dph Platenie odvodov v Sociálnej poisťovni SZČO od 1.7.2016
  22.07.2016 | Dph Informácia k VYHLÁŠKE MF SR č. 188/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje počet vydaných pokladničných dokladov na účely používania virtuálnej registračnej pokladnice
  22.07.2016 | Dph Informácia k uplatneniu odplaty (provízie) za sprostredkovanie do základu dane
  22.07.2016 | Dph Finančná správa zriadila colnícku nonstop linku pre verejnosť
  30.05.2016 | Dph Nový únijný colný kódex
  30.05.2016 | Dph Zmeny v kontrolnom výkaze DPH
  30.05.2016 | Dph Výmaz platiteľa dane zo zoznamu rizikových platiteľov DPH
  30.05.2016 | Dph Postup správcu dane pri daňových nedoplatkoch
  05.05.2016 | Dph Odpisovanie majetku po novom od 01.01.2016
  05.05.2016 | Dph Nové podmienky pre vrátenie nadmerného odpočtu od 01.01.2016
  21.03.2016 | Dph Registrácia zahraničnej osoby po 1.1.2016
  21.03.2016 | Dph Odpisovanie majetku po novom
  21.03.2016 | Dph Zmeny v poukázaní 2%
  21.03.2016 | Dph Požiadajte zamestnávateľa o ročné zúčtovanie
  21.03.2016 | Dph Nové podmienky pre vrátenie nadmerného odpočtu
  21.03.2016 | Dph Ako uplatňovať osobitnú úpravu DPH?
  21.03.2016 | Dph Dodatočné daňové priznanie po novom
  21.03.2016 | Dph Zmeny a vyplnenie tlačiva daňového priznania k dani z právnických osôb za rok 2015
  21.03.2016 | Dph Daňové priznanie právnických osôb za rok 2015
  08.02.2016 | Dph Nový spôsob určenia výšky niektorých pokút pri správe daní od januára 2016
  08.02.2016 | Dph Transferová dokumentácia aj pre tuzemské závislé osoby
  25.01.2016 | Dph Uplatňovanie daňových výdavkov pri majetku, ktorý môže mať charakter osobnej potreby
  25.01.2016 | Dph Nové nastavenie rozsahu oprávnení autorizovaných osôb pre užívateľov obojsmernej elektronickej komunikácie Portálu FS
  07.01.2016 | Dph Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2015 - Platenie preddavkov na daň na rok 2016
  07.01.2016 | Dph Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2015 - Výpočet pomernej časti dane a zaplatenie dane
  07.01.2016 | Dph Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2015 - Podanie daňového priznania
  05.01.2016 | Dph Uplatnenie tvorby opravnej položky a odpisu príslušenstva pohľadávky do daňových výdavkov
  05.01.2016 | Dph Uplatňovanie výdavkov na reklamné predmety do daňových výdavkov v roku 2015
  05.01.2016 | Dph Zaokrúhľovanie správneho poplatku podľa zákona o správnych poplatkoch
  05.01.2016 | Dph Oznamovacia povinnosť podľa zákona o dani z motorových vozidiel
  21.12.2015 | Dph Osobitná úprava uplatňovania DPH na základe prijatia platby za dodanie tovaru alebo služby od 01.01.2016
  21.12.2015 | Dph Informácia k obojsmernej elektronickej komunikácii medzi správcom dane a daňovým subjektom
  21.12.2015 | Dph Zánik daňovej povinnosti pri dani z motorových vozidiel
  01.12.2015 | Dph Finančná správa zverejnila tlačivá daňových priznaní pre budúci rok
  01.12.2015 | Dph Novinka vo virtuálnej registračnej pokladnici
  01.12.2015 | Dph Overovanie identifikačných čísiel pre DPH pridelených v členských štátoch Európskej únie
  01.12.2015 | Dph Novela zákona o dani z príjmov, ktorá bude účinná od 01.01.2016 – III. časť
  01.12.2015 | Dph Novela zákona o dani z príjmov, ktorá bude účinná od 01.01.2016 – II. časť
  21.10.2015 | Dph Novela zákona o dani z príjmov, ktorá bude účinná od 01.01.2016 – I. časť
  21.10.2015 | Dph Rozšírenie skupiny výdavkov (nákladov), ktoré budú uznané za daňový výdavok až po ich zaplatení
  21.10.2015 | Dph Novela zákona o dani z príjmov priniesla od 01.01.2015 zmeny v odpisoch, lízingu a uplatňovaní nákladov pre automobily zaradené do majetku firmy
  21.10.2015 | Dph Návrh novely Zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších
  20.10.2015 | Dph Informácia o druhom kole registrácie virtuálnej pokladnice
  20.10.2015 | Dph Informácia o oznámení k povinnostiam nadobúdateľa nového dopravného prostriedku (neregistrovaného pre DPH) za protihodnotu v tuzemsku z iného členského štátu z pohľadu zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov
  20.10.2015 | Dph Usmernenie k zahrnutiu inventarizačných prebytkov do základu dane z príjmov podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov od 01. 01. 2015
  20.10.2015 | Dph Usmernenie k ukladaniu oznámenia o dátume schválenia účtovnej závierky do registra účtovných závierok
  20.10.2015 | Dph Informácia k nároku na daňový bonus po ukončení vysokej školy
  20.10.2015 | Dph Informácia k oslobodeniu nepeňažného príjmu zo závislej činnosti od 1.1.2015 dosiahnutého formou produktov vlastnej poľnohospodárskej výroby
  20.10.2015 | Dph Informácia o novele zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov)
  20.10.2015 | Dph Informácia k podávaniu daňového priznania pre zjednodušený režim jednotného kontaktného miesta - Mini One Stop Shop
  19.10.2015 | Dph Usmernenie k možnosti účtovnej jednotky považovať sa za mikro účtovnú jednotku pre účtovné obdobie, ktoré začalo 1.1.2014 alebo v priebehu roka 2014
  25.05.2015 | Dph Informácia k zmene spôsobu zdaňovania peňažných a nepeňažných plnení poskytnutých poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti s účinnosťou od 1.1. 2015
  05.05.2015 | Dph Informácia k zdaňovaniu nepeňažných plnení poskytnutých zamestnávateľom zamestnancovi v nadväznosti na krátenie výdavkov v súlade s § 19 ods. 2 písm. t) zákona o dani z príjmov
  04.05.2015 | Dph Informacia k vypĺňaniu tlačiva „Oznámenie platiteľa dane o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou podľa § 43 ods. 11 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
  07.04.2015 | Dph Informácia o niektorých sumách potrebných pre výpočet daňovej povinnosti fyzických osôb na rok 2015
  07.04.2015 | Dph Spustenie virtuálnej registračnej pokladnice
  26.03.2015 | Dph Zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice (ERP) v znení nehorších predpisov
  26.03.2015 | Dph Zmeny v zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov
  26.03.2015 | Dph Vrátenie časti nadmerného odpočtu pred skončením daňovej kontroly
  26.03.2015 | Dph Zníženie hranice pre výnimku pri podávaní súhrnného výkazu v štvrťročných lehotách.
  26.03.2015 | Dph Úprava lehoty na podanie kontrolného výkazu
  26.03.2015 | Dph Zjednotenie lehoty na podávanie súhrnného výkazu aj pre daňového zástupcu
  26.03.2015 | Dph Doplnenie ustanovenia § 49 (odpočítanie dane platiteľom)
  23.03.2015 | Dph Ustanovenie § 68b upravuje osobitný režim zdaňovania telekomunikačných služieb, služieb rozhlasového a televízneho vysielania a elektronických služ
  23.03.2015 | Dph Ustanovenie § 68a upravuje osobitný režim zdaňovania telekomunikačných služieb, služieb rozhlasového a televízneho vysielania a elektronických služieb
  23.03.2015 | Dph Zavedenie osobitnej úpravy uplatňovania dane pre telekomunikačné služby, služby rozhlasového vysielania a televízneho vysielania a elektronické služby.
  16.03.2015 | Dph Navrhované zmeny v oblasti medzinárodného zdaňovania na rok 2014
  16.03.2015 | Dph Zmeny v ustanoveniach týkajúcich sa určenia miesta dodania
  16.03.2015 | Dph Legislatívne zmeny v Zákone o DPH
  16.03.2015 | Dph Ostatné legislatívne zmeny v zákone o dani z príjmov 2015
  16.03.2015 | Dph Legislatívne zmeny na rok 2015 v oblasti odpisovania
  16.03.2015 | Dph Legislatívna zmeny na rok 2015 - Kapitalizácia
  16.03.2015 | Dph Nedaňové výdavky - zmena na rok 2015
  16.03.2015 | Dph Legislatívne zmeny v oblasti na rok 2015 v oblasti rezerv
  16.03.2015 | Dph Legislatívne zmeny na rok 2015 týkajúce sa daňových/nedaňových výdavkov
  16.03.2015 | Dph Legislatívne zmeny na rok 2015 týkajúce sa úprav základu dane
  16.03.2015 | Dph Novela prináša zmeny v oblasti medzinárodného zdaňovania na rok 2015
  16.03.2015 | Dph Ostatné legislatívne zmeny v zdaňovaní FO na rok 2015
  16.03.2015 | Dph Ostatné legislatívne zmeny pri zdaňovaní FO na rok 2015
  16.03.2015 | Dph Legislatívne zmeny v oblasti oslobodenia príjmov FO na rok 2015
  16.03.2015 | Dph Navrhované zmeny v oblasti zdaňovania fyzických osôb na rok 2015
  16.03.2015 | Dph Zmeny v oblasti zdaňovania tzv. farmaceutických spoločností a vymedzených príjemcov plnení od týchto spoločností
  16.03.2015 | Dph Zmeny vykonané úpravou v rámci finančného a operatívneho prenájmu (lízingu)
  16.03.2015 | Dph Novela Zákona o dani z príjmov schválená v roku 2014
  15.03.2015 | Dph Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice - Služby podliehajúce evidencii
  15.03.2015 | Dph Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice - Konanie o certifikácii
  15.03.2015 | Dph Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice
  15.03.2015 | Dph Navrhovaná Príloha č. 1 k zákonu č. 289/2008 Z.z.
  15.03.2015 | Dph Novela Zákona o účtovníctva II.
  15.03.2015 | Dph Novela Zákona o účtovníctva I.
  13.03.2015 | Dph Navrhované ostatné opatrenia
  13.03.2015 | Dph Navrhované opatrenia v oblasti použitia podielu zaplatenej dane
  13.03.2015 | Dph Navrhované opatrenia v oblasti platenia preddavkov na daň a v oblasti podávania daňových priznaní
  13.03.2015 | Dph Navrhované opatrenia v oblasti zníženia administratívnej náročnosti a oznamovacej povinnosti
  13.03.2015 | Dph Uplatňovanie daňových výdavkov a úpravy základu dane
  13.03.2015 | Dph Určovanie zdroja príjmov u daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou
  13.03.2015 | Dph Navrhované zmeny v oblasti zdaňovania FO na rok 2014
  13.03.2015 | Dph Navrhované zmeny v oblasti zdaňovania fyzických osôb

  Napíšte nám a my Vám pripravíme nezáväznú cenovú ponuku

   ÚčtovníctvoMzdyDaňové poradenstvoAudit

   Adresa

   Audit Tax Consulting, s.r.o.
   Bajkalská 19B
   821 01 Bratislava
   IČO: 35858907

   Kontakt

   ATC@ATC.SK
   +421 903 414 881
   8:00 – 17:00