Toto za vás účtovníčka neurobí

/ Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo - ATC.sk

Rok sa nám pomaly chýli k svojmu koncu a okrem plánovania tých príjemnejších záležitostí ako sú vianočné sviatky a silvestrovské oslavy by ste mali, ako zodpovední podnikatelia, venovať zvýšenú pozornosť aj výdavkom (nákladom) vašej spoločnosti, pretože ich uznanie alebo neuznanie za daňový výdavok môže mať výrazný vplyv na výšku Vašich daní za rok 2018. Ak vám záleží na finančných výsledkoch vašej spoločnosti a nie je vám ľahostajné akú daň budete platiť, tak je tento článok venovaný práve vám.

Podľa slovenských právnych predpisov sú za daňovo uznané výdavky vo všeobecnosti považované výdavky (náklady) v zdaňovacom období, v ktorom vznikli, za predpokladu splnenia všeobecného testu daňovej uznateľnosti (najmä náklad na dosiahnutie, zabezpečenia a udržanie zdaniteľných príjmov, preukázateľne vynaložený daňovníkom, zaúčtovaný v účtovníctve). To znamená, že daňovník by mal vedieť preukázať, že medzi vynaloženými výdavkami a dosiahnutými zdaniteľnými príjmami existuje príčinná súvislosť. Aj keď sa pri zisťovaní základu dane u spoločnosti účtujúcej v sústave podvojného účtovníctva vychádza z vykázaného výsledku hospodárenia, tento výsledok hospodárenia sa v súlade so zákonom č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) následne upravuje.

 

Do pozornosti by sme vám chceli dať vybrané skupiny výdavkov (nákladov), ktoré je možné zahrnúť do daňových výdavkov len v rozsahu a len po splnení určitých zákonom ustanovených podmienok:

 1. skupina predstavuje okruh výdavkov (nákladov), ktoré sa považované za daňové výdavky až v tom zdaňovacom období, v ktorom sú uhradené

To znamená, že ak uvedené výdavky (náklady) nebudú uhradené do konca zdaňovacieho obdobia, aj napriek tomu, že budú zaúčtované v účtovníctve a budú súčasťou výsledku hospodárenia, budú pri zisťovaní základu dane v daňovom priznaní položkami zvyšujúcimi základ dane (pripočítateľnými položkami k základu dane).

Ak v nasledujúcich zdaňovacích obdobiach dôjde k ich úhrade, budú tieto položky pri zisťovaní základu dane položkami znižujúcimi základ dane (odpočítateľnými položkami od základu dane).

Ak preto chcete, aby takto zaúčtované náklady boli zároveň daňovým výdavkom tohto zdaňovacieho obdobia, je potrebné, aby ste zabezpečili ich úhradu do 31.12.2018.

Prehľad výdavkov (nákladov), ktoré sú považované za daňové výdavky len po zaplatení:

 1. kompenzačné platby u ich dlžníka vyplácané v zmysle § 22 ods. 5 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach. (Kompenzačné platby sa týkajú napr. dodávateľov tepla, distribútorov elektrickej energie, či zemného plynu, ak porušia štandardy kvality);
 1. výdavky (náklady) na nájomné za prenájom hnuteľnej veci, nehnuteľnosti, odplaty za poskytnutie práva na použitie alebo za použitie predmetu priemyselného vlastníctva, počítačových programov (softvér), návrhov alebo modelov, plánov, výrobno-technických a iných hospodársky využiteľných poznatkov (know-how) a odplaty za poskytnutie práva na použitie alebo za použitie autorského práva alebo práva príbuzného autorskému právu;
 1. výdavky (náklady) na marketingové a iné štúdie a na prieskum trhu – tieto  výdavky (náklady) sú u dlžníka daňovým výdavkom až po zaplatení a u veriteľa sa zahŕňajú do základu dane až po ich prijatí;
 2. provízie za sprostredkovanie u prijímateľa služby, a to aj ak ide o sprostredkovanie na základe mandátnych zmlúv alebo obdobných zmlúv. Ide o provízie uhrádzané  fyzickej osobe alebo právnickej osobe. Pre uplatnenie zaplatenej provízie do daňových výdavkov sa súčasne zaviedol limit, a to do výšky 20 % z hodnoty sprostredkovaného obchodu. Tento limit sa nevzťahuje na banku a pobočku zahraničnej banky, Exportno-importnú banku Slovenskej republiky, poisťovňu, pobočku poisťovne z iného členského štátu a  pobočku zahraničnej poisťovne, zaisťovňu, pobočku zaisťovne z iného členského štátu a pobočku zahraničnej zaisťovne a ostatné subjekty podľa osobitného predpisu;
 3. výdavky (náklady) vzťahujúce sa k úhrade príjmov podľa § 16 ods. 1 zákona o dani z príjmov vyplácané, poukazované alebo pripisované v prospech daňovníka nezmluvného štátu – tieto  výdavky sú u daňovníka, ktorý vypláca, poukazuje alebo pripisuje uvedené príjmy, súčasťou základu dane až po zaplatení a  po splnení povinností ustanovených v § 43 ods. 11 zákona o dani z príjmov alebo § 44 ods. 3 zákona o dani z príjmov, ak mu takéto povinnosti vznikli. Predpokladom pre uplatnenie týchto výdavkov (nákladov) v základe dane daňovníka je teda nielen zaplatenie, ale súčasne aj odvedenie zrazenej dane a splnenie si oznamovacej povinnosti;
 4. výdavky (náklady) na poradenské a právne služby zatriedené do kódu Klasifikácie produktov 69.1 a 69.2 – ide o náklady za vedenie účtovníctva, daňové poradenstvo, audit, právne služby, notárske a podobné služby (podrobný prehľad je uvedený nižšie v Prílohe č. 1;
 5. výdavky (náklady) na získanie noriem a certifikátov – okrem podmienky zaplatenia sa u týchto výdavkov  ustanovuje aj podmienka  zahrnovania do základu dane  rovnomerne počas doby  platnosti noriem a certifikátov, najviac počas 36 mesiacov, a to počnúc mesiacom, v ktorom boli tieto výdavky zaplatené, pričom výdavky na normy a certifikáty neprevyšujúce obstarávaciu cenu 2 400 eur sa zahrnú do základu jednorazovo;
 6. výdavky (náklady) na sponzorské u sponzora na základe zmluvy o sponzorstve v športe podľa § 50 a § 51 zákona o športe poskytnuté počas obdobia trvania tejto zmluvy – zaplatené sponzorské  bude u sponzora považované za daňový výdavok v rozsahu podľa jeho skutočného použitia v príslušnom zdaňovacom období za podmienky, že  v tomto zdaňovacom období vykáže kladný základ dane. Za daňový výdavok sa nepovažuje sponzorské poskytnuté amatérskemu športovcovi uvedenému v § 4 ods. 4 písm. a), c) a d) zákona o športe okrem športového reprezentanta podľa § 29 ods. 2 zákona o športe;
 7. výdavky (náklady) na reklamu poskytnuté daňovníkovi nezaloženému alebo nezriadenému na podnikanie (občianske združenia, nadácia, neinvestičné fondy a neziskové organizácie).

 

 

 1. skupina predstavuje výdavky, ktorých daňová uznateľnosť závisí od vykázaného základu dane

Ďalšou skupinou výdavkov (nákladov) sú výdavky, ktorých daňovú uznateľnosť limituje zákon o dani z príjmov v závislosti od vykázaného základu dane v daňovom priznaní (t. j. od upraveného výsledku hospodárenia vykázaného v účtovníctve o položky zvyšujúce a o položky znižujúce základ dane).

Medzi uvedené výdavky (náklady) patria:

 • odpisy ako aj nájomné osobných automobilov so vstupnou cenou 48 000 eur a viac (osobné automobily zatriedené do kódu Klasifikácia produktov 29.10.2);
 • členské príspevky vyplývajúce z nepovinného členstva v právnickej osobe zriadenej na účel ochrany záujmov platiteľa;
 • víno ako reklamný predmet;
 • úroky platené z úverov a pôžičiek a súvisiace výdavky (náklady) na prijaté úvery a pôžičky, ak je veriteľ závislou osobou vo vzťahu k dlžníkovi – ide o posúdenie splnenia tzv. pravidiel nízkej kapitalizácie.

 

Do pozornosti by sme vám zároveň chceli dať ďalšie úpravy, ktoré môžu výrazným spôsobom ovplyvniť výslednú sumu výsledku hospodárenia zisteného v účtovníctve resp. základu dane v daňovom priznaní:

 1. úpravy základu dane o neuhradené záväzky po splatnosti

Zákon o dani z príjmov ustanovuje povinnosť upraviť (zvýšiť) základ dane o tie záväzky, ktoré sa viažu k výdavkom (nákladom), ktoré boli daňovým výdavkom či už priamo zaúčtovaným do nákladov alebo nepriamo prostredníctvom odpisov, alebo sa stanú výdavkom až pri zaradení do spotreby alebo vyradení z používania, a to v tých prípadoch, ak k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia (31.12.2018) uplynie lehota viac ako 360 dní od ich splatnosti.

Je potrebné poznamenať, že pri uvedenej úprave sa vychádza z pôvodnej splatnosti záväzkov, ich následné prolongácie (predĺženia splatnosti) nemajú na túto úpravu vplyv.

Rovnako sa vykonáva aj úprava základu dane o výšku neuhradených vyhotovených dobropisov účtovaných ako zníženie výnosov (príjmov), ak k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia (31.12.2018) uplynie lehota viac ako 360 dní od ich splatnosti.

Zákon o dani z príjmov zároveň umožňuje upraviť (znížiť) základ dane v nasledujúcich zdaňovacích obdobiach, v ktorých dôjde k úhrade týchto záväzkov alebo ich časti.

 1. tvorba opravných položiek a odpis rizikových a sporných pohľadávok

Ak evidujete pohľadávky z obchodného styku po lehote splatnosti, odporúčame vám prehodnotiť ich rizikovosť. Má to vplyv nielen na pravdivé a verné zobrazenie skutočností vykázaných v účtovníctve, ale aj na možnosť tvorby daňovo uznaných opravných položiek k pohľadávkam resp. na ich následný odpis.

Zákon o dani z príjmov umožňuje zahrnúť do daňových výdavkov tvorbu opravných položiek k pohľadávkam, ak z hľadiska ich vymožiteľnosti nastali zákonné dôvody na ich tvorbu (t. j. k pohľadávkam voči dlžníkom v konkurznom konaní, reštrukturalizačnom konaní a voči dlžníkom, ktorým bol súdom určený splátkový kalendár) a k nepremlčaným pohľadávkam, ak ide o pohľadávky, ktoré boli zahrnuté do zdaniteľných príjmov.

 1. povinnosť prerušiť daňové odpisy hmotného majetku

Ak ste niektorý hmotný majetok, ktorý máte zaradený do užívania, nepoužívali v zdaňovacom období na zabezpečenie zdaniteľných príjmov, zákon o dani z príjmov ustanovuje povinnosť prerušiť uplatňovanie odpisovania. Výnimkou z tejto povinnosti je hmotný majetok poistného a rezervného charakteru nevyhnutného na zabezpečenie chodu prevádzky.

Rovnako zákon o dani z príjmov ustanovuje povinnosť prerušiť uplatňovanie odpisovania, ak v zdaňovacom období nedôjde k predĺženiu platnosti povolenia na predčasné užívanie stavby alebo k predĺženiu dočasného užívania stavby na skúšobnú prevádzku.

O prerušené daňové odpisy sa neprichádza, pretože ak v ďalších zdaňovacích obdobiach budú splnené podmienky, pokračuje v odpisovaní tak, ako by nebolo prerušené, pričom celková doba odpisovania sa predlžuje o dobu prerušenia.

 1. limitovanie daňových odpisov pri majetku určenom na prenájom

V prípade majetku poskytnutého na prenájom, sa do daňových výdavkov zahrnú odpisy najviac do výšky sumy príjmov (výnosov) z prenájmu tohto majetku prislúchajúcich na príslušné zdaňovacie obdobie.

Zákon o dani z príjmov umožňuje neuplatnenú časť ročného odpisu prenajatého majetku uplatniť v roku nasledujúcom po uplynutí doby odpisovania.

 1. limitovanie daňovej zostatkovej ceny pri predaji majetku

Pri predaji niektorých druhov majetku umožňuje zákon o dani z príjmov zahrnúť do daňových výdavkov zostatkovú cenu najviac do výšky príjmov (výnosov) z predaja.

Konkrétne ide o osobné automobily, motorové vozidlá na jazdu na snehu, rekreačné a športové člny, lode a plavidlá, lietadlá a kozmické lode, motocykle a ich modifikácie, bicykle a iné kolesové vozidlá bez motora a budovy a stavby zaradené do odpisovej skupiny 6 okrem technického zhodnotenia vykonaného nájomcom na budove a stavbe zaradenej v tejto odpisovej skupine. (Prehľad budov a stavieb zaradených do odpisovej skupiny 6 je uvedený nižšie v Prílohe č. 2).

 1. úpravy základu dane o rozdiel cien alebo podmienok pri transakciách medzi závislými osobami

Ak došlo v priebehu zdaňovacieho obdobia ku tzv. kontrolovaným transakciám, t. j. ku transakciám uskutočňovaných medzi dvomi alebo viacerými závislými osobami v zmysle zákona o dani z príjmov, dochádza k úprave základu dane o rozdiel, o ktorý sa ceny alebo podmienky v kontrolovaných transakciách líšia od cien alebo podmienok, ktoré by sa použili medzi nezávislými osobami v porovnateľných transakciách.

Medzi závislé osoby patria napríklad blízke osoby (príbuzný v priamom rade, súrodenec, manžel a iné osoby v rodinnom alebo obdobnom pomere), ekonomicky, personálne alebo inak prepojené osoby alebo subjekty, ktoré sú súčasťou konsolidovaného celku.

Spôsob zistenia rozdielu, resp. aj to ak rozdiel nevznikne, je potrebné popísať v tzv. transferovej dokumentácii. Úpravy základu dane ako aj metódy na zistenie rozdielu upravuje § 18 zákona o dani z príjmov. Dokumentáciu môže požadovať správca dane alebo finančné riaditeľstvo od prvého dňa nasledujúceho po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania a to do 15 dní od doručenia výzvy, t. j. aj bez zahájenia daňovej kontroly.

 1. nepeňažné príjmy spoločníkov a konateľov spoločnosti

Ak vaša spoločnosť poskytovala plnenia spoločníkom alebo konateľom spoločnosti, ktoré vyplývali z výkonu ich činnosti, resp. funkcie, v zmysle zákona o dani z príjmov podliehajú tieto plnenia zdaňovaniu daňou z príjmov zo závislej činnosti a zároveň odvodovej povinnosti voči Sociálnej poisťovni a zdravotným poisťovniam.

V praxi sa môžu vyskytnúť nielen peňažné plnenia vyplácané spoločníkom a konateľom na základe uzatvorených pracovno-právnych zmlúv, mandátnych zmlúv, zmlúv za výkon funkcie, či iných obdobných zmlúv, ale dochádza aj k poskytovaniu rôznych typov nepeňažných plnení, ktoré by sme vám chceli dať do pozornosti. Ide napríklad o poskytovanie bezúročných pôžičiek, predaj obchodného majetku vyradeného z podnikania, prenájom hnuteľných vecí alebo nehnuteľnosti.

Keďže ide o plnenia medzi závislými osobami, musí spoločnosť zároveň pri týchto operáciách viesť transferovú dokumentáciu pre preukázanie spôsobu zistenia rozdielu medzi dohodnutou cenou a cenou obvyklou na trhu a upravovať základ dane o vzniknutý rozdiel.

V prípade, ak vám spoločnosť poskytla bezúročnú pôžičku alebo pôžičku za podmienok, ktoré nezodpovedajú bežným podmienkam na trhu (napr. za nižší úrok ako je bežný úrok na trhu), pamätajte na to, že hodnota úroku (resp. rozdielu úroku) podlieha zdaňovaniu daňou z príjmov zo závislej činnosti a zároveň na strane spoločnosti je potrebné zahrnúť do základu dane (zvýšiť základ dane) hodnotu tohto úroku (resp. rozdielu úroku).

 1. úroky z úverov a pôžičiek použitých na obstaranie akcií a obchodných podielov

Ak ste si zobrali úver alebo pôžičku na obstaranie akcií v akciovej spoločnosti alebo na obstaranie obchodného podielu v spoločnosti s ručením obmedzeným, tak potom vám dávame do pozornosti, že od 1.1.2018 platí nové ustanovenie zákona o dani z príjmov, ktoré upravuje možnosť zahrnúť do daňových výdavkov úroky z úverov a pôžičiek použitých na obstaranie vyššie uvedeného finančného majetku až v tom zdaňovacom období, v ktorom dôjde k predaju akcií a obchodných podielov, na nákup ktorých bol úver alebo pôžička poskytnutá. Uvedené nové ustanovenie sa nevzťahuje na obchodníkov s cennými papiermi.

 

 

Príloha č. 1:

Klasifikácia produktov – kódy 69.1 a 69.2

69 Právne a účtovnícke služby

69.1 Právne služby

69.10 Právne služby

69.10.1 Právne služby

Táto kategória vylučuje:

– administratívne súdne služby, pozri 84.23.11

69.10.11 Právne poradenstvo a zastupovanie v oblasti trestného práva

Táto subkategória zahŕňa:

– poradné, zastupiteľské a súvisiace služby (obhajoba, hľadanie dôkazov, svedkovia, experti atď.) v oblasti trestného práva

69.10.12 Právne poradenstvo a zastupovanie v právnych konaniach obchodného a komerčného práva

Táto subkategória zahŕňa:

– poradné, zastupiteľské a súvisiace služby v právnych alebo podobných procedúrach týkajúce sa obchodného práva

69.10.13 Právne poradenstvo a zastupovanie v právnych konaniach pracovného práva

Táto subkategória zahŕňa:

– poradné, zastupiteľské a súvisiace služby v právnych alebo podobných procedúrach týkajúcich sa pracovného práva

69.10.14 Právne poradenstvo a zastupovanie v právnych konaniach občianskeho práva

Táto subkategória zahŕňa:

– poradné, zastupiteľské a spojené služby v právnych alebo podobných procedúrach týkajúcich sa občianskeho práva

69.10.15 Právne služby v oblasti patentov, autorských práv a ostatných práv duševného vlastníctva

Táto subkategória zahŕňa:

– koncepty a certifikácie dokumentov a súvisiacich služieb týkajúce sa patentov, autorských práv a iných práv v oblasti duševného vlastníctva

Táto subkategória vylučuje:

– licenčné služby oprávňujúce využívať duševné vlastníctvo a podobné produkty, pozri 77.40.1

69.10.16 Notárske služby

Táto subkategória zahŕňa:

– koncepty a zachovanie pôvodných listín s vymáhateľnou a dôkaznou hodnotou.

Tieto služby sa týkajú oblastí ako rodinné právo (predmanželské zmluvy), dedičské právo a testamenty, prevod nehnuteľností, podnikové právo atď.

69.10.17 Arbitráž a urovnanie sporu

Táto subkategória zahŕňa:

– arbitráže alebo sprostredkovanie riešenia sporov medzi zamestnancami a vedením, medzi spoločnosťami alebo medzi jednotlivcami

Táto subkategória vylučuje:

– zastupovanie menom jednej zo strán v spore, pozri 69.10.11- 69.10.14

69.10.18 Právne služby v oblasti aukcií

Táto subkategória zahŕňa:

– právne služby súvisiace s likvidáciou aktív majetku vydražením

Táto subkategória vylučuje:

– iné dražobné služby ako služby súvisiace s legálnym postupom, pozri 82.99.19

69.10.19 Ostatné právne služby

Táto subkategória zahŕňa:

– služby podmienečného uloženia a vyrovnania majetku

– poradné služby zákazníkom súviciace s ich legálnymi právami a povinnosťami a ostatné právne služby i. n.

69.2 Služby účtovnícke, vedenie účtovných kníh, audítorské služby; daňové poradenstvo

69.20 Služby účtovnícke, vedenie účtovných kníh, audítorské služby; daňové poradenstvo

69.20.1 Finančný audit

69.20.10 Finančný audit

Táto subkategória zahŕňa:

– služby preskúmania účtovných záznamov a iných podporných dôkazov organizácie za účelom vyjadrenia názoru o tom, či finančné bilancie organizácie skutočne odrzkadlujú jej pozíciu k danému dňu a výsledky jej činnosti za obdobie končiace týmto dňom sú v súlade so všeobecne platnými účtovnými zásadami

Táto subkategória vylučuje:

– služby kontroly účtov, pozri 69.20.21

– audit manažmentu, pozri 70.22.11

69.20.2 Účtovnícke služby

Táto kategória vylučuje:

– služby spracovania údajov, pozri 63.11.11

69.20.21 Kontrola účtov

Táto subkategória zahŕňa:

– revízne služby ročných a priebežných finančných bilancií a iných účtovných informácií. Rozsah revízie je menší ako u auditu a stupeň poskytnutej istoty je teda nižší.

– analýzu súvah atď.

69.20.22 Zostavovanie účtovnej uzávierky

Táto subkategória zahŕňa:

– služby zostavovania účtovných uzávierok na základe informácií poskytnutých zákazníkom. Nedávajú sa žiadne záruky ohľadom presnosti výsledných uzávierok

– spracovanie firemných daňových priznaní, poskytované v kombinácii s prípravou účtovných uzávierok za jeden poplatok

– zostavovanie výkazov príjmov, súvah atď.

Táto subkategória vylučuje:

– služby spracovania podnikateľských daňových priznaní, ak sú poskytované ako osobitné služby, pozri 69.20.3

69.20.23 Účtovná evidencia

Táto subkategória zahŕňa:

– účtovnícke služby pozostávajúce z klasifikácie a zaznamenávania podnikateľských transakcií v peniazoch alebo inej mernej jednotke do účtovných kníh

Táto subkategória vylučuje:

– služby mzdového účtovníctva vrátane výpočtu miezd a počítačového spracovania miezd a vedenia mzdového účtovníctva, pozri 69.20.24

– účtovnícke služby súvisiace s daňovým priznaním, pozri 69.20.3

– inkasné služby, pozri 82.91.12

69.20.24 Mzdové služby

Táto subkategória zahŕňa:

– mzdové služby vrátane výpočtu miezd a vedenia mzdového účtovníctva

69.20.29 Ostatné účtovné služby

Táto subkategória zahŕňa:

– ostatné účtovnícke služby ako atestovanie, ohodnocovanie, príprava pro forma výkazov atď.

69.20.3 Daňové poradenstvo

69.20.31 Poradenstvo a príprava v oblasti daní právnických osôb

Táto subkategória zahŕňa:

– poradenstvo v oblasti podnikových daní a prípravu daňových priznaní pre všetky druhy daní (napr. DPH)

69.20.32 Príprava a plánovanie v oblasti daní fyzických osôb

Táto subkategória zahŕňa:

– prípravu a plánovanie daní v osobných spoločnostiach

– prípravu a plánovanie daní jednotlivcov

69.20.4 Platobná neschopnosť a konkurzné správcovstvo

69.20.40 Platobná neschopnosť a konkurzné správcovstvo

Táto subkategória zahŕňa:

– poskytovanie poradenstva a pomoci manažmentu a/alebo veriteľom insolventných spoločností a/alebo vystupovanie ako konkurzný správca alebo poverenec

 

Príloha č. 2:

Odpisová skupina 6

Položka    KS         Názov

6-1              11         Bytové budovy

6-2              121      Hotely a podobné budovy

6-3              1220   Budovy pre administratívu

6-4              126      Budovy pre kultúru a verejnú zábavu, vzdelávanie a zdravotníctvo

6-5              127      Ostatné nebytové budovy okrem

– 1271 – Nebytové poľnohospodárske budovy

– 1274 – Ostatné budovy inde neuvedené len budovy a kasárne pre hasičov

6-6              24         Ostatné inžinierske stavby


Chcete sa o téme dozvedieť viac? Napíšte nám.

  Archív

  27.12.2023 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Daňové dopady konsolidačného balíčka
  27.12.2023 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Opatrenia zamerané na zlepšenie stavu verejných financií
  23.11.2023 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Vyplatenie 13. dôchodkov penzistom v roku 2023
  23.11.2023 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Informácia k úhrade správneho poplatku pre subjekty komunikujúce elektronicky
  10.10.2023 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Zníženie odvodov zamestnávateľom v poľnohospodárstve a potravinárskom priemysle
  10.10.2023 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Zvýšenie sumy stravného od 01. 10. 2023
  18.09.2023 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Zvýšenie minimálnych odvodov SZČO od 01. januára 2024
  18.09.2023 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Zvýšenie minimálnej mzdy od 01. januára 2024
  08.08.2023 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Zvýšenie sumy životného minima od 01. júla 2023 do 30. júna 2024
  08.08.2023 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Ukončenie vyplácania pandemického ošetrovného od 1. septembra 2023
  08.08.2023 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Príjmy z prenájmu nehnuteľnosti z pohľadu zákona o dani z príjmov
  08.08.2023 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Technické zhodnotenie prenajatej nehnuteľnosti z pohľadu zákona o dani z príjmov
  02.07.2023 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Mimoriadne zvýšenie dôchodkov od 01. 07. 2023
  02.07.2023 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Zvýšenie sumy stravného od 01. 06. 2023
  02.07.2023 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Platenie preddavkov na daň v preddavkovom období od 01.04.2023 do 02.04.2024
  02.07.2023 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Zvýšenie náhrady za používanie súkromného motorového vozidla pri pracovnej ceste od 1. apríla 2023
  11.04.2023 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Daňový aspekt postúpenej pohľadávky u fyzickej osoby s príjmami podľa § 6 Zákona o dani z príjmov
  06.04.2023 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Poukázanie podielu zaplatenej dane u fyzickej osoby za rok 2022
  13.03.2023 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Povinnosti pre poskytovateľov platobných služieb vyplývajúce zo zákona o dani z pridanej hodnoty
  13.03.2023 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Odpočítanie daňovej straty v daňovom priznaní k dani z príjmov právnickej osoby a dani z príjmov fyzickej osoby typ B za rok 2022
  06.02.2023 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Minimálny preddavok na zdravotné poistenie od januára 2023
  06.02.2023 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Nová povinnosť zamestnávateľov voči Sociálnej poisťovni od 1. januára 2023
  31.01.2023 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Oprava odpočítanej dane pri úplnom alebo čiastočnom nezaplatení protihodnoty za tovar alebo službu podľa §53b zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
  31.01.2023 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Zmeny v registračných ustanoveniach v zákone č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
  27.01.2023 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Komentár k zákonu o dani z príjmov k 1.1.2023
  21.12.2022 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Zvýšenie sumy stravného od 01. 01. 2023
  21.12.2022 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Zvýšenie minimálnej mzdy od 01.01.2023
  15.08.2022 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Nové pravidlá pre výpočet indexu daňovej spoľahlivosti
  15.08.2022 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Účtovné a daňové dopady zaokrúhľovania cien platených v hotovosti
  15.08.2022 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Zvýšenie sumy stravného a sumy za každý 1 km jazdy od 1. septembra 2022
  15.08.2022 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Znížená sadzba DPH vo výške 5 % od 1. januára 2023
  08.02.2022 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Zákon o dani z príjmov - 2. časť
  08.02.2022 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Zákon o dani z príjmov - 1. časť
  13.01.2022 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Výhody uplatnenia statusu mikrodaňovníka od roku 2021
  13.01.2022 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Daňové aspekty testovania zamestnancov na ochorenie COVID-19
  23.11.2021 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Sumy daňového bonusu na vyživované dieťa za rok 2021 a 2022
  23.11.2021 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Oslobodenie príjmov z predaja akcií a obchodných podielov u právnických osôb
  09.11.2021 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Dočkali sme sa? Obojstranná elektronická komunikácia od 1. januára 2022
  09.11.2021 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Účtovné a daňové odpisy v jednoduchom účtovníctve
  09.11.2021 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Jednotný spôsob oslobodenia od dane z príjmov pri zabezpečení stravovania od 1.1.2022
  09.11.2021 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Osobitné oznamovanie bankových účtov platiteľmi DPH
  19.10.2021 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Novela zákona o DPH a Daňového poriadku
  25.02.2021 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Gastrolístky áno či nie po novom od 1.3.2021
  27.11.2020 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Daňové výdavky 2020 - Kedy a za akých podmienok si uplatniť daňové výdavky – časť 3/3
  27.11.2020 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Daňové výdavky 2020 - Kedy a za akých podmienok si uplatniť daňové výdavky – časť 2/3
  27.11.2020 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Daňové výdavky 2020 - Kedy a za akých podmienok si uplatniť daňové výdavky - časť 1/3
  12.10.2020 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Dôležité termíny pre opatrenia v oblasti dane z príjmov
  12.10.2020 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Povinné a nadštandardné lekárske preventívne prehliadky
  12.10.2020 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Dávka tehotenské a tehotenské štipendium od roku 2021
  07.10.2020 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Čo prinesie koniec prechodného obdobia pre tzv. „Brexit“
  07.10.2020 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Zmeny v podmienkach pre overenie účtovnej závierky audítorom
  07.10.2020 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Príspevky na športovú činnosť dieťaťa
  11.08.2020 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Vplyv koronakrízy na vyrovnanie preddavkov na DPPO
  11.08.2020 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Možnosť zvýšenia výdavkov na spotrebu PHL o 20 %
  11.06.2020 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo KORONAVÍRUS - vykázanie daňovej straty v daňovom priznaní za rok 2019
  11.06.2020 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo KORONAVÍRUS - pandemické ošetrovné od 1. júna 2020
  29.04.2020 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo KORONAVÍRUS - špeciálna úprava odpočtu daňovej straty
  24.04.2020 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo KORONAVÍRUS - poskytovanie finančného príspevku v rámci projektu „PRVÁ POMOC“
  26.03.2020 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo KORONAVÍRUS - úprava podmienok nároku na nemocenské a ošetrovné
  24.03.2020 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo KORONAVÍRUS - opatrenia v oblasti dane z príjmov
  11.02.2020 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Zmena v odpisovaní elektromobilov už aj za zdaňovacie obdobie 2019
  06.02.2020 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Zásielkový predaj z pohľadu dane z pridanej hodnoty
  21.01.2020 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Zmeny a doplnenia zákona o účtovníctva pre rok 2020
  16.01.2020 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Daň z motorových vozidiel za rok 2019
  01.01.2020 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Zmeny zákona o DPH od 1. januára 2020
  07.10.2019 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Zníženie sadzby DPH na 10 % na vybrané druhy tovarov
  16.09.2019 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Nové pravidlá uplatňovania DPH pri poukazoch (s účinnosťou od 1.10.2019)
  28.08.2019 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Vzor pokladničného dokladu na predajnom mieste
  28.08.2019 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Paušalizácia cestovných náhrad
  15.07.2019 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Pokladnica e-kasa klient po 1. júli 2019
  19.06.2019 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Zvýšenie sumy stravného od 1.7.2019
  15.06.2019 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Zvýšenie základnej náhrady za každý 1 km jazdy
  30.05.2019 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Lehoty uchovávania účtovných záznamov (zmeny v archivácii od 1.1.2018)
  30.05.2019 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Účtovné záznamy a ich formy
  23.05.2019 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Výdavky na reklamné predmety
  20.05.2019 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Odpočítanie dane z kúpy hnuteľného investičného majetku
  13.05.2019 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Náležitosti faktúry ako účtovného a daňového dokladu
  09.05.2019 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Poskytovanie príspevkov na rekreáciu zamestnancov
  12.03.2019 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Sadzby DPH v členských štátoch EÚ podľa stavu z 1.1.2019
  23.02.2019 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Znížená sadzba DPH od januára 2019 nielen na ubytovacie služby
  22.12.2018 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Novely zákona o dani z príjmov schválené v roku 2018
  14.12.2018 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Zmeny zákona o DPH od 1. januára 2019
  19.11.2018 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Toto za vás účtovníčka neurobí
  09.01.2018 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Maximálny mesačný vymeriavací základ pre sociálne poistenie
  09.01.2018 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo S účinnosťou od 1.1.2018 sa nariadením vlády upravila výška minimálnej mzdy
  29.10.2017 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Toto za Vás účtovníčka nespraví (2017)
  09.07.2017 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Zmena výšky životného minima od 1. júla 2017
  09.07.2017 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Schválenie účtovnej závierky a uloženie oznámenia do registra účtovných závierok po jej schválení
  09.07.2017 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Odpustenie zmeškanej lehoty – inštitút v prípade ak sa daňové priznanie nepodá načas
  12.06.2017 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Prerušenie daňovej kontroly
  12.06.2017 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Prerušenie daňového odpisovania hmotného majetku
  12.06.2017 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Registrácia podľa § 7a Zákona o DPH a povinnosť platiť DPH podľa § 69 ods. 3 Zákona o DPH
  21.02.2017 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Vyúčtovacia faktúra za opakované dodávky energií v DPH priznaní a kontrolnom výkaze k DPH
  21.02.2017 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Príjem z predaja nehnuteľností v roku 2016 v daňovom priznaní fyzickej osoby
  21.02.2017 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Uplatnenie daňovej straty z predchádzajúcich zdaňovacích období v daňovom priznaní právnickej osoby za rok 2016
  10.01.2017 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Zoznam noviel daňových zákonov prijatých v roku 2016
  10.01.2017 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Zmeny pre firmy, ktoré priniesla novela zákona o dani z prímov
  10.01.2017 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Daň z motorových vozidiel
  05.12.2016 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Zmeny v sociálnom poistení od 1.1.2017
  02.12.2016 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Novela zákona o DPH
  02.12.2016 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Elektronické schránky právnických osôb
  13.10.2016 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Záruky za colný dlh (UCC)
  13.09.2016 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Nárok na daňový bonus
  13.09.2016 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Zahraničný cestovný príkaz
  08.09.2016 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Zdaňovanie príležitostných príjmov
  08.09.2016 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Limity pre dovoz tovaru na osobnú spotrebu
  17.08.2016 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Povinná aktivácia schránok právnických osôb
  09.08.2016 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Výška životného minima a exekúcie
  09.08.2016 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Platenie odvodov v Sociálnej poisťovni SZČO od 1.7.2016
  22.07.2016 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Informácia k VYHLÁŠKE MF SR č. 188/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje počet vydaných pokladničných dokladov na účely používania virtuálnej registračnej pokladnice
  22.07.2016 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Informácia k uplatneniu odplaty (provízie) za sprostredkovanie do základu dane
  22.07.2016 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Finančná správa zriadila colnícku nonstop linku pre verejnosť
  30.05.2016 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Nový únijný colný kódex
  30.05.2016 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Zmeny v kontrolnom výkaze DPH
  30.05.2016 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Výmaz platiteľa dane zo zoznamu rizikových platiteľov DPH
  30.05.2016 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Postup správcu dane pri daňových nedoplatkoch
  05.05.2016 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Odpisovanie majetku po novom od 01.01.2016
  05.05.2016 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Nové podmienky pre vrátenie nadmerného odpočtu od 01.01.2016
  21.03.2016 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Registrácia zahraničnej osoby po 1.1.2016
  21.03.2016 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Odpisovanie majetku po novom
  21.03.2016 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Zmeny v poukázaní 2%
  21.03.2016 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Požiadajte zamestnávateľa o ročné zúčtovanie
  21.03.2016 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Nové podmienky pre vrátenie nadmerného odpočtu
  21.03.2016 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Ako uplatňovať osobitnú úpravu DPH?
  21.03.2016 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Dodatočné daňové priznanie po novom
  21.03.2016 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Zmeny a vyplnenie tlačiva daňového priznania k dani z právnických osôb za rok 2015
  21.03.2016 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Daňové priznanie právnických osôb za rok 2015
  08.02.2016 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Nový spôsob určenia výšky niektorých pokút pri správe daní od januára 2016
  08.02.2016 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Transferová dokumentácia aj pre tuzemské závislé osoby
  25.01.2016 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Uplatňovanie daňových výdavkov pri majetku, ktorý môže mať charakter osobnej potreby
  25.01.2016 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Nové nastavenie rozsahu oprávnení autorizovaných osôb pre užívateľov obojsmernej elektronickej komunikácie Portálu FS
  07.01.2016 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2015 - Platenie preddavkov na daň na rok 2016
  07.01.2016 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2015 - Výpočet pomernej časti dane a zaplatenie dane
  07.01.2016 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2015 - Podanie daňového priznania
  05.01.2016 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Uplatnenie tvorby opravnej položky a odpisu príslušenstva pohľadávky do daňových výdavkov
  05.01.2016 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Uplatňovanie výdavkov na reklamné predmety do daňových výdavkov v roku 2015
  05.01.2016 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Zaokrúhľovanie správneho poplatku podľa zákona o správnych poplatkoch
  05.01.2016 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Oznamovacia povinnosť podľa zákona o dani z motorových vozidiel
  21.12.2015 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Osobitná úprava uplatňovania DPH na základe prijatia platby za dodanie tovaru alebo služby od 01.01.2016
  21.12.2015 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Informácia k obojsmernej elektronickej komunikácii medzi správcom dane a daňovým subjektom
  21.12.2015 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Zánik daňovej povinnosti pri dani z motorových vozidiel
  01.12.2015 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Finančná správa zverejnila tlačivá daňových priznaní pre budúci rok
  01.12.2015 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Novinka vo virtuálnej registračnej pokladnici
  01.12.2015 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Overovanie identifikačných čísiel pre DPH pridelených v členských štátoch Európskej únie
  01.12.2015 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Novela zákona o dani z príjmov, ktorá bude účinná od 01.01.2016 – III. časť
  01.12.2015 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Novela zákona o dani z príjmov, ktorá bude účinná od 01.01.2016 – II. časť
  21.10.2015 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Novela zákona o dani z príjmov, ktorá bude účinná od 01.01.2016 – I. časť
  21.10.2015 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Rozšírenie skupiny výdavkov (nákladov), ktoré budú uznané za daňový výdavok až po ich zaplatení
  21.10.2015 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Novela zákona o dani z príjmov priniesla od 01.01.2015 zmeny v odpisoch, lízingu a uplatňovaní nákladov pre automobily zaradené do majetku firmy
  21.10.2015 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Návrh novely Zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších
  20.10.2015 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Informácia o druhom kole registrácie virtuálnej pokladnice
  20.10.2015 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Informácia o oznámení k povinnostiam nadobúdateľa nového dopravného prostriedku (neregistrovaného pre DPH) za protihodnotu v tuzemsku z iného členského štátu z pohľadu zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov
  20.10.2015 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Usmernenie k zahrnutiu inventarizačných prebytkov do základu dane z príjmov podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov od 01. 01. 2015
  20.10.2015 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Usmernenie k ukladaniu oznámenia o dátume schválenia účtovnej závierky do registra účtovných závierok
  20.10.2015 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Informácia k nároku na daňový bonus po ukončení vysokej školy
  20.10.2015 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Informácia k oslobodeniu nepeňažného príjmu zo závislej činnosti od 1.1.2015 dosiahnutého formou produktov vlastnej poľnohospodárskej výroby
  20.10.2015 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Informácia o novele zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov)
  20.10.2015 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Informácia k podávaniu daňového priznania pre zjednodušený režim jednotného kontaktného miesta - Mini One Stop Shop
  19.10.2015 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Usmernenie k možnosti účtovnej jednotky považovať sa za mikro účtovnú jednotku pre účtovné obdobie, ktoré začalo 1.1.2014 alebo v priebehu roka 2014
  25.05.2015 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Informácia k zmene spôsobu zdaňovania peňažných a nepeňažných plnení poskytnutých poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti s účinnosťou od 1.1. 2015
  05.05.2015 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Informácia k zdaňovaniu nepeňažných plnení poskytnutých zamestnávateľom zamestnancovi v nadväznosti na krátenie výdavkov v súlade s § 19 ods. 2 písm. t) zákona o dani z príjmov
  04.05.2015 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Informacia k vypĺňaniu tlačiva „Oznámenie platiteľa dane o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou podľa § 43 ods. 11 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
  07.04.2015 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Informácia o niektorých sumách potrebných pre výpočet daňovej povinnosti fyzických osôb na rok 2015
  07.04.2015 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Spustenie virtuálnej registračnej pokladnice
  26.03.2015 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice (ERP) v znení nehorších predpisov
  26.03.2015 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Zmeny v zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov
  26.03.2015 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Vrátenie časti nadmerného odpočtu pred skončením daňovej kontroly
  26.03.2015 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Zníženie hranice pre výnimku pri podávaní súhrnného výkazu v štvrťročných lehotách.
  26.03.2015 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Úprava lehoty na podanie kontrolného výkazu
  26.03.2015 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Zjednotenie lehoty na podávanie súhrnného výkazu aj pre daňového zástupcu
  26.03.2015 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Doplnenie ustanovenia § 49 (odpočítanie dane platiteľom)
  23.03.2015 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Ustanovenie § 68b upravuje osobitný režim zdaňovania telekomunikačných služieb, služieb rozhlasového a televízneho vysielania a elektronických služ
  23.03.2015 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Ustanovenie § 68a upravuje osobitný režim zdaňovania telekomunikačných služieb, služieb rozhlasového a televízneho vysielania a elektronických služieb
  23.03.2015 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Zavedenie osobitnej úpravy uplatňovania dane pre telekomunikačné služby, služby rozhlasového vysielania a televízneho vysielania a elektronické služby.
  16.03.2015 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Navrhované zmeny v oblasti medzinárodného zdaňovania na rok 2014
  16.03.2015 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Zmeny v ustanoveniach týkajúcich sa určenia miesta dodania
  16.03.2015 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Legislatívne zmeny v Zákone o DPH
  16.03.2015 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Ostatné legislatívne zmeny v zákone o dani z príjmov 2015
  16.03.2015 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Legislatívne zmeny na rok 2015 v oblasti odpisovania
  16.03.2015 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Legislatívna zmeny na rok 2015 - Kapitalizácia
  16.03.2015 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Nedaňové výdavky - zmena na rok 2015
  16.03.2015 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Legislatívne zmeny v oblasti na rok 2015 v oblasti rezerv
  16.03.2015 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Legislatívne zmeny na rok 2015 týkajúce sa daňových/nedaňových výdavkov
  16.03.2015 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Legislatívne zmeny na rok 2015 týkajúce sa úprav základu dane
  16.03.2015 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Novela prináša zmeny v oblasti medzinárodného zdaňovania na rok 2015
  16.03.2015 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Ostatné legislatívne zmeny v zdaňovaní FO na rok 2015
  16.03.2015 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Ostatné legislatívne zmeny pri zdaňovaní FO na rok 2015
  16.03.2015 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Legislatívne zmeny v oblasti oslobodenia príjmov FO na rok 2015
  16.03.2015 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Navrhované zmeny v oblasti zdaňovania fyzických osôb na rok 2015
  16.03.2015 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Zmeny v oblasti zdaňovania tzv. farmaceutických spoločností a vymedzených príjemcov plnení od týchto spoločností
  16.03.2015 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Zmeny vykonané úpravou v rámci finančného a operatívneho prenájmu (lízingu)
  16.03.2015 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Novela Zákona o dani z príjmov schválená v roku 2014
  15.03.2015 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice - Služby podliehajúce evidencii
  15.03.2015 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice - Konanie o certifikácii
  15.03.2015 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice
  15.03.2015 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Navrhovaná Príloha č. 1 k zákonu č. 289/2008 Z.z.
  15.03.2015 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Novela Zákona o účtovníctva II.
  15.03.2015 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Novela Zákona o účtovníctva I.
  13.03.2015 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Navrhované ostatné opatrenia
  13.03.2015 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Navrhované opatrenia v oblasti použitia podielu zaplatenej dane
  13.03.2015 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Navrhované opatrenia v oblasti platenia preddavkov na daň a v oblasti podávania daňových priznaní
  13.03.2015 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Navrhované opatrenia v oblasti zníženia administratívnej náročnosti a oznamovacej povinnosti
  13.03.2015 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Uplatňovanie daňových výdavkov a úpravy základu dane
  13.03.2015 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Určovanie zdroja príjmov u daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou
  13.03.2015 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Navrhované zmeny v oblasti zdaňovania FO na rok 2014
  13.03.2015 | Dane z príjmov, Ostatné, Účtovníctvo Navrhované zmeny v oblasti zdaňovania fyzických osôb

  Napíšte nám a my Vám pripravíme nezáväznú cenovú ponuku

   ÚčtovníctvoMzdyDaňové poradenstvoAudit

   Adresa

   Audit Tax Consulting, k.s.
   Bajkalská 19B
   832 15 Bratislava
   IČO: 35858907

   Kontakt

   ATC@ATC.SK
   +421 903 414 881
   8:00 – 17:00