Toto za Vás účtovníčka nespraví (2017)

/ Dane z príjmov - ATC.sk

Do konca roka zostáva už len niekoľko týždňov, ktoré uplynú veľmi rýchlo. Aby ste nezaplatili na daniach za rok 2017 viac ako musíte, venujte pozornosť týmto oblastiam a výdavkom, pretože ich uznanie, či neuznanie za daňový výdavok v tomto zdaňovacom období je vo Vašich rukách.

 

 • Daňové výdavky až po zaplatení

Zákon vymedzuje okruh výdavkov, ktoré sa považujú za daňové výdavky až v tom zdaňovacom období, v ktorom sú uhradené (zaplatené), , tzn. ak uvedené náklady neuhradíte do konca zdaňovacieho obdobia, aj napriek tomu, že v účtovníctve budú riadne zaúčtované a budú súčasťou hospodárskeho výsledku, bude ich potrebné v daňovom priznaní pripočítavať k základu dane. Daňovým výdavkom sa stanú až v tom období, v ktorom dôjde k ich úhrade. Nejedná sa o žiadnu novinku – oproti roku 2016 došlo v tejto oblasti len k drobným úpravám – no napriek tomu si dovoľujeme na tento aspekt upozorniť. Prehľad výdavkov, ktoré podliehajú tomuto režimu uvádzame nižšie, resp. v závere. Ak preto chcete, aby takto zaúčtované náklady boli aj daňovým výdavkom tohto zdaňovacieho obdobia, je potrebné, aby ste zabezpečili ich úhradu do 31.12.2017.

 • Poradenské, účtovné a právne služby

Výdavky za vedenie účtovníctva, daňové poradenstvo, audit, právne služby, notárske a podobné služby uvedené v kóde Klasifikácie produktov 69.1 a 69.2. (podrobný zoznam uvádzame v prílohe ) sú daňovým výdavkom až po ich zaplatení. Ak sa napríklad úhrada faktúry za vedenie účtovníctva v mesiaci december 2017 neuskutoční do 31.12.2017 nebude daňovým výdavkom roku 2017, ale až v tom období, v ktorom dôjde k úhrade.

 • Odplaty za sprostredkovanie

Najčastejšie sa z tejto skupiny výdavkov v účtovníctvach nachádzajú výdavky za sprostredkovanie (či už za sprostredkovanie predaja, činnosť vedúcu k uzatvoreniu zmluvy, provízia personálnym agentúram za sprostredkovanie zamestnanca a i.), pri ktorých je okrem podmienky zaplatenia nastavená aj maximálna suma, ktorú možno do výdavkov uznať, bez ohľadu na jej fakturovanú výšku . Zákon povoľuje zahrnúť do daňových výdavkov maximálne 20% z hodnoty sprostredkúvaného obchodu. Preto Vás žiadame byť súčinní pri určovaní hodnoty sprostredkovaného obchodu.

Zákon vymedzuje subjekty, na ktoré sa uvedená podmienka limitácie výdavkov za sprostredkovanie a ich úhrady nevzťahuje. Ako príklad možno uviesť banky, poisťovne… (podrobnejšie § 17 ods. 19 písm. d).

 • Nájom (aj licencia za SW)

Veľmi často sa v účtovníctvach nachádzajú výdavky za nájom. Tu sa v zákone ešte minulý rok upresnilo, že ide o nájom nielen hnuteľných vecí a nehnuteľností, no za prenájom sa považuje aj poskytnutie práva na použitie alebo za použitie predmetu priemyselného vlastníctva, počítačových programov (software) , návrhov alebo modelov, know-how a ďalšie – viď. nižšie. Ak teda nebude napríklad uhradené nájomné za prenájom kancelárie, automobilu alebo licencia za SW k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia 2017, nebude toto daňovým výdavkom roku 2017. Ak preto chcete, aby takto zaúčtované náklady boli aj daňovým výdavkom tohto zdaňovacieho obdobia, je potrebné, aby ste zabezpečili ich úhradu do 31.12.2017. Ak ide o nájomné uhrádzané fyzickej osobe, hoci je u fyzickej osoby takéto nájomné zaúčtované ako výdavok, do daňových výdavkov ho možno zahrnúť najviac do výšky časovo rozlíšenej sumy prislúchajúcej na príslušné zdaňovacie obdobie.

 • Prieskum trhu, marketingové a INÉ štúdie

Pozor, do tejto kategórie výdavkov spadajú nielen marketingovo zamerané štúdie. Aj keď pojem „iná“ štúdia nie je v zákone definovaný, správca dane ho vykladá tak, že ide o akúkoľvek štúdiu, tzn. aj výrobného a iného charakteru.

V tejto súvislosti si dovoľujeme upozorniť, že v prípade, ak Vaša spoločnosť dosahuje výnosy za prieskum trhu, marketingové a iné štúdie, do zdaniteľných príjmov sa zahrnú až v tom zdaňovacom období, v ktorom Vám budú uhradené. To znamená, že ak budete mať v účtovníctve zaúčtovaný výnos za poskytnutý prieskum trhu, avšak tento Vám do 31.12.2017 nebude uhradený, nebude zdaniteľným výnosom roku 2017 (bude ako výnos odpočítaný od základu dane).

 • Získanie noriem a certifikátov

Výdavky na získanie napr. ISO, TŰV, certifikátu zhody, produktu, vzdelávací certifikát alebo akékoľvek iné normy alebo certifikáty takisto podliehajú podmienke zaplatenia. Navyše, ak takéto výdavky prevyšujú sumu 2400 eur, nie je možné ich zahrnúť do výdavkov jednorazovo, ale postupne (rovnomerne počas doby ich platnosti, najviac počas 36 mesiacov počnúc od mesiaca zaplatenia).

 • Sponzorstvo v športe

Od roku 2016 je sponzorský dar venovaný na základe zmluvy o sponzorstve v športe považovaný za daňový výdavok a to po zaplatení, ak sponzor vykáže kladný základ dane, športovec je reprezentant podľa §29 ods. 2 zákona o športe (nie amatérsky športovec) a podľa skutočného rozsahu v akom bol použitý (sponzorovaný má povinnosť zverejňovať údaje o spôsobe použitia, resp. sponzor má právo žiadať informácie o použití sponzorského a doklady preukazujúce použitie sponzorského, pričom sponzorovaný je povinný ich bezodkladne poskytnúť sponzorovi).

 • Výdavky vyplácané nerezidentom nezmluvného štátu ( § 16 ods. 1 ZDP)

Pri výdavkoch, ktoré sa vzťahujú k príjmom (§16 ods. 1 ZDP) vyplácaným nerezidentom , daňovníkom nezmluvného štátu nepostačuje len podmienka zaplatenia faktúry, no aj splnenie odvodu zrazenej alebo zabezpečenej dane ako aj splnenie oznamovacej povinnosti. ( § 43 ods. 11 alebo § 44 ods. 3 ZDP), ak takáto povinnosť vznikla. Tzn. ak Vám vznikla povinnosť zraziť daň pri platbe dodávateľovi nezmluvného štátu napr. za softvér, bude tento náklad Vaším daňovým výdavkom až po splnení všetkých vyššie uvedených povinností – zaplatení dodávateľovi , odvedení zrazenej dane správcovi dane a splnení si oznamovacej povinnosti v zákonnom stanovenej lehote

 

 • Kompenzačné platby vyplácané podľa zákona o regulácii v sieťových odvetviach

 

 

 • Výdavky, ktorých daňová uznateľnosť závisí od vykázaného základu dane

Ak si od účtovníkov žiadate predbežné/priebežné kalkulácie výšky dane ešte počas roka, mali by ste počítať s tým, že v nich zrejme nebudete mať zohľadnené výdavky, ktorých daňová uznateľnosť závisí od vykázaného základu dane. Medzi uvedené náklady patria napríklad:

 • odpisy ako aj nájomné osobných automobilov so vstupnou cenou 48 000 eur a viac (Klasifikácia produktov 29.10.2)
 • členské príspevky vyplývajúce z nepovinného členstva
 • úroky platené z úverov a pôžičiek ak je veriteľ závislou osobou – uplatnenie pravidiel tzv. nízkej kapitalizácie
 • víno ako reklamný predmet.

 

 • Neuhradené záväzky po splatnosti

Okrem výdavkov po zaplatení nie je možné do priebežných kalkulácií zahrnúť ani zvýšenie základu dane o neuhradené záväzky evidované ku koncu zdaňovacieho obdobia , ktoré sú viac ako 360 dní po splatnosti. Jedná sa o úpravu o tie záväzky, ktoré sa viažu k nákladom, ktoré boli daňovým výdavkom či už priamo zaúčtovaným do nákladov alebo nepriamo prostredníctvom odpisov, alebo sa stanú výdavkom až pri predaji, vyskladnení (zásoby, pozemky) a to v tých prípadoch, ak od ich splatnosti k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia (31.12.2017) uplynie lehota viac ako 360 dní od ich splatnosti. Je potrebné poznamenať, že pri uvedenej úprave sa vychádza z pôvodnej splatnosti záväzkov, ich následné prolongácie (predĺženia splatnosti) nemá na túto úpravu vplyv. Rovnako sa vykonáva úprava aj v prípade Vašou spoločnosťou vyhotovených dobropisov, ak ich k poslednému dňu evidujete ako neuhradené a od ich splatnosti uplynula lehota viac ako 360 dní. Odporúčame Vám skontrolovať si aktuálny stav neuhradených záväzkov vrátane vyhotovených dobropisov, ktoré Vám Vaši účtovníci isto kedykoľvek na požiadanie z účtovníctva vygenerujú a pošlú.

 

 • Neuhradené pohľadávky

Rovnako odporúčame, aby ste si porovnali stav evidovaných neuhradených pohľadávok, ktorý je evidovaný v účtovníctve a prehodnotili ich rizikovosť Toto má vplyv nielen na verné a pravdivé vykázanie skutočnosti v účtovníctve, ale má dopad aj na tvorbu opravných položiek (účtuje sa do nákladov) k pohľadávkam resp. odpis pohľadávok, v prípadoch, ak nastali buď zákonné dôvody na tvorbu opravných položiek alebo odpis, resp. ak ich z hľadiska vymožiteľnosti Vaša spoločnosť považuje za rizikové. Uvedené má vplyv aj na následnú daňovú uznateľnosť tvorby opravných položiek k pohľadávkam a odpis pohľadávok. Nedlhuje Vám napr. niekto, na koho bol vyhlásený konkurz? Sledujete takéto veci? Nezaevidovala účtovníčka napr. pre chýbajúci variabilný symbol úhradu k niečomu, čo je v skutočnosti neuhradené a platba sa viaže k niečomu inému? Odporúčame, overujte si a starajte sa o svoje pohľadávky s náležitou starostlivosťou.

 

 • Povinnosť prerušiť daňové odpisy

V prípade, že ste niektorý majetok, ktorý máte zaradený do užívania nepoužívali v zdaňovacom období na zabezpečenie zdaniteľných príjmov, zákon ustanovuje povinnosť prerušiť uplatňovanie odpisovania. O tomto svojho účtovníka včas informujte. Napr. kúpili ste pracovný stroj, ale nepodarilo sa Vám v danom roku vykonávať činnosť, na ktorú je určený, nedošlo k predĺženiu platnosti povolenia na predčasné užívanie stavby a pod.? Potom je potrebné prerušiť uplatňovanie daňových odpisov – o tieto odpisy sa neprichádza, pretože o dobu prerušenia sa predlžuje doba odpisovania.

 • Oznámte účtovníkovi rozdiel ceny a podmienok pri transakciách medzi závislými osobami

Pri vyčíslovaní základu dane od Vás účtovník potrebuje aj informáciu o rozdiele, o ktorý sa ceny alebo podmienky, ktoré ste použili v tzv. kontrolovaných transakciách, t.j. v transakciách, uskutočňovaných medzi 2 závislými subjektmi (ak také máte) líšia od cien alebo podmienok, ktoré by sa použili medzi nezávislými osobami. Spôsob, akým ste zistili tento rozdiel (ako aj to, že rozdiel nie je) je potrebné, aby ste vedeli doložiť a popísať v tzv. transferovej dokumentácii. Zákon o dani z príjmov úpravy ako aj metódy upravuje v § 18. Dokumentáciu od Vás môže správca dane alebo finančné riaditeľstvo požadovať od prvého dňa nasledujúceho po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania a to do 15 dní od doručenia výzvy – t.j. aj bez zahájenia daňovej kontroly.

 • Uplatňovanie daňových odpisov pri majetku určenom na prenájom

V prípade, ak Vaša spoločnosť prenajíma majetok, možno uplatniť daňové odpisy z takéhoto majetku maximálne do výšky výnosov z prenájmu. Preto by ste mali byť súčinní a mali by ste účtovníkom poskytnúť informácie o majetku určenom na prenájom a k nemu prislúchajúcich výnosov.

 • Predaj dlhodobého majetku s limitovaným uplatňovaním daňovej zostatkovej ceny

Zákon ustanovuje niektoré druhy dlhodobého majetku, pri predaji ktorých je možné zahrnúť daňovú zostatkovú cenu najviac do výšky výnosov z predaja. Ako príklady takéhoto majetku, ktoré sa v praxi najčastejšie vyskytujú, je možné uviesť osobné automobily, budovy a stavby zaradené do 6. Odpisovej skupiny (podrobnejšie § 19 ods. 3 písm. b) ods. 1). Ani na toto by ste nemali pri svojich predbežných odhadoch výšky dane zabudnúť.

 

Podrobná klasifikácia výdavkov po zaplatení

 • §17 ods. 19 Zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov

Súčasťou základu dane daňovníka len po zaplatení sú

 1. a) kompenzačné platby vyplácané podľa osobitného predpisu /37ad/ u ich dlžníka,
 2. b) výdavky (náklady) na nájomné za prenájom hnuteľnej veci, nehnuteľnosti, odplaty za poskytnutie práva na použitie alebo za použitie predmetu priemyselného vlastníctva, počítačových programov (softvér), návrhov alebo modelov, plánov, výrobno-technických a iných hospodársky využiteľných poznatkov (know-how) a odplaty za poskytnutie práva na použitie alebo za použitie autorského práva alebo práva príbuzného autorskému právu, pričom tieto výdavky (náklady) a odplaty zaplatené fyzickej osobe za príslušné zdaňovacie obdobie sa uznajú najviac do výšky časovo rozlíšenej sumy prislúchajúcej na zdaňovacie obdobie,
 3. c) výdavky (náklady) na marketingové a iné štúdie a na prieskum trhu u dlžníka, pričom u veriteľa sa takéto príjmy (výnosy) zahrnú do základu dane po prijatí úhrady,
 4. d) odplaty (provízie) za sprostredkovanie u prijímateľa služby, a to aj ak ide o sprostredkovanie na základe mandátnych zmlúv alebo obdobných zmlúv 79a/ najviac do výšky 20% z hodnoty sprostredkovaného obchodu; tento limit sa nevzťahuje na banku a pobočku zahraničnej banky, /94/ Exportno-importnú banku Slovenskej republiky, /95/ poisťovňu, pobočku poisťovne z iného členského štátu a pobočku zahraničnej poisťovne, zaisťovňu, pobočku zaisťovne z iného členského štátu a pobočku zahraničnej zaisťovne a subjekt podľa osobitného predpisu, /79b/
 5. e) výdavky (náklady) vzťahujúce sa k úhrade príjmov podľa § 16 ods. 1 vyplácaných, poukazovaných alebo pripisovaných v prospech daňovníka nezmluvného štátu a po splnení povinností ustanovených v § 43 ods. 11 alebo § 44 ods. 3 pre daňovníka, ktorý vypláca, poukazuje alebo pripisuje uvedené príjmy, ak mu takéto povinnosti vznikli,
 6. f) výdavky (náklady) na poradenské a právne služby zatriedené do kódu Klasifikácie produktov 69.1 a 69.2, /120/
 7. g) výdavky (náklady) na získanie noriem a certifikátov, /1/ zahrnované do základu dane rovnomerne počas doby ich platnosti, najviac počas 36 mesiacov, a to počnúc mesiacom, v ktorom boli tieto výdavky (náklady) zaplatené, pričom výdavky na normy a certifikáty /1/ neprevyšujúce obstarávaciu cenu 2 400 eur sa zahrnú do základu dane jednorázovo,
  h) výdavky (náklady) na sponzorské u sponzora na základe zmluvy o sponzorstve v športe /29ab/ poskytnuté počas obdobia trvania zmluvy o sponzorstve v športe /29ab/ v rozsahu podľa jeho skutočného použitia v príslušnom zdaňovacom období, ak v príslušnom zdaňovacom období sponzor vykáže kladný základ dane; za výdavky (náklady) na sponzorské sa nepovažuje poskytnutie sponzorského pre športovca /79c/ okrem športového reprezentanta. /79d/

 

69 Právne a účtovnícke služby

69.1 Právne služby

69.10 Právne služby

69.10.1 Právne služby

Táto kategória vylučuje:

– administratívne súdne služby, pozri 84.23.11

69.10.11 Právne poradenstvo a zastupovanie v oblasti trestného práva

Táto subkategória zahŕňa:

– poradné, zastupiteľské a súvisiace služby (obhajoba, hľadanie dôkazov, svedkovia, experti atď.) v oblasti trestného práva

69.10.12 Právne poradenstvo a zastupovanie v právnych konaniach obchodného a komerčného práva

Táto subkategória zahŕňa:

– poradné, zastupiteľské a súvisiace služby v právnych alebo podobných procedúrach týkajúce sa obchodného práva

69.10.13 Právne poradenstvo a zastupovanie v právnych konaniach pracovného práva

Táto subkategória zahŕňa:

– poradné, zastupiteľské a súvisiace služby v právnych alebo podobných procedúrach týkajúcich sa pracovného práva

69.10.14 Právne poradenstvo a zastupovanie v právnych konaniach občianskeho práva

Táto subkategória zahŕňa:

– poradné, zastupiteľské a spojené služby v právnych alebo podobných procedúrach týkajúcich sa občianskeho práva

69.10.15 Právne služby v oblasti patentov, autorských práv a ostatných práv duševného vlastníctva

Táto subkategória zahŕňa:

– koncepty a certifikácie dokumentov a súvisiacich služieb týkajúce sa patentov, autorských práv a iných práv v oblasti duševného vlastníctva

Táto subkategória vylučuje:

– licenčné služby oprávňujúce využívať duševné vlastníctvo a podobné produkty, pozri 77.40.1

69.10.16 Notárske služby

Táto subkategória zahŕňa:

– koncepty a zachovanie pôvodných listín s vymáhateľnou a dôkaznou hodnotou.

Tieto služby sa týkajú oblastí ako rodinné právo (predmanželské zmluvy), dedičské právo a testamenty, prevod nehnuteľností, podnikové právo atď.

69.10.17 Arbitráž a urovnanie sporu

Táto subkategória zahŕňa:

– arbitráže alebo sprostredkovanie riešenia sporov medzi zamestnancami a vedením, medzi spoločnosťami alebo medzi jednotlivcami

Táto subkategória vylučuje:

– zastupovanie menom jednej zo strán v spore, pozri 69.10.11- 69.10.14

69.10.18 Právne služby v oblasti aukcií

Táto subkategória zahŕňa:

– právne služby súvisiace s likvidáciou aktív majetku vydražením

Táto subkategória vylučuje:

– iné dražobné služby ako služby súvisiace s legálnym postupom, pozri 82.99.19

69.10.19 Ostatné právne služby

Táto subkategória zahŕňa:

– služby podmienečného uloženia a vyrovnania majetku

– poradné služby zákazníkom súviciace s ich legálnymi právami a povinnosťami a ostatné právne služby i. n.

69.2 Služby účtovnícke, vedenie účtovných kníh, audítorské služby; daňové poradenstvo

69.20 Služby účtovnícke, vedenie účtovných kníh, audítorské služby; daňové poradenstvo

69.20.1 Finančný audit

69.20.10 Finančný audit

Táto subkategória zahŕňa:

– služby preskúmania účtovných záznamov a iných podporných dôkazov organizácie za účelom vyjadrenia názoru o tom, či finančné bilancie organizácie skutočne odrzkadlujú jej pozíciu k danému dňu a výsledky jej činnosti za obdobie končiace týmto dňom sú v súlade so všeobecne platnými účtovnými zásadami

Táto subkategória vylučuje:

– služby kontroly účtov, pozri 69.20.21

– audit manažmentu, pozri 70.22.11

69.20.2 Účtovnícke služby

Táto kategória vylučuje:

– služby spracovania údajov, pozri 63.11.11

69.20.21 Kontrola účtov

Táto subkategória zahŕňa:

– revízne služby ročných a priebežných finančných bilancií a iných účtovných informácií. Rozsah revízie je menší ako u auditu a stupeň poskytnutej istoty je teda nižší.

– analýzu súvah atď.

69.20.22 Zostavovanie účtovnej uzávierky

Táto subkategória zahŕňa:

– služby zostavovania účtovných uzávierok na základe informácií poskytnutých zákazníkom. Nedávajú sa žiadne záruky ohľadom presnosti výsledných uzávierok

– spracovanie firemných daňových priznaní, poskytované v kombinácii s prípravou účtovných uzávierok za jeden poplatok

– zostavovanie výkazov príjmov, súvah atď.

Táto subkategória vylučuje:

– služby spracovania podnikateľských daňových priznaní, ak sú poskytované ako osobitné služby, pozri 69.20.3

69.20.23 Účtovná evidencia

Táto subkategória zahŕňa:

– účtovnícke služby pozostávajúce z klasifikácie a zaznamenávania podnikateľských transakcií v peniazoch alebo inej mernej jednotke do účtovných kníh

Táto subkategória vylučuje:

– služby mzdového účtovníctva vrátane výpočtu miezd a počítačového spracovania miezd a vedenia mzdového účtovníctva, pozri 69.20.24

– účtovnícke služby súvisiace s daňovým priznaním, pozri 69.20.3

– inkasné služby, pozri 82.91.12

69.20.24 Mzdové služby

Táto subkategória zahŕňa:

– mzdové služby vrátane výpočtu miezd a vedenia mzdového účtovníctva

69.20.29 Ostatné účtovné služby

Táto subkategória zahŕňa:

– ostatné účtovnícke služby ako atestovanie, ohodnocovanie, príprava pro forma výkazov atď.

69.20.3 Daňové poradenstvo

69.20.31 Poradenstvo a príprava v oblasti daní právnických osôb

Táto subkategória zahŕňa:

– poradenstvo v oblasti podnikových daní a prípravu daňových priznaní pre všetky druhy daní (napr. DPH)

69.20.32 Príprava a plánovanie v oblasti daní fyzických osôb

Táto subkategória zahŕňa:

– prípravu a plánovanie daní v osobných spoločnostiach

– prípravu a plánovanie daní jednotlivcov

69.20.4 Platobná neschopnosť a konkurzné správcovstvo

69.20.40 Platobná neschopnosť a konkurzné správcovstvo

Táto subkategória zahŕňa:

– poskytovanie poradenstva a pomoci manažmentu a/alebo veriteľom insolventných spoločností a/alebo vystupovanie ako konkurzný správca alebo poverenec


Chcete sa o téme dozvedieť viac? Napíšte nám.

  Archív

  27.12.2023 | Dane z príjmov Daňové dopady konsolidačného balíčka
  27.12.2023 | Dane z príjmov Opatrenia zamerané na zlepšenie stavu verejných financií
  23.11.2023 | Dane z príjmov Vyplatenie 13. dôchodkov penzistom v roku 2023
  23.11.2023 | Dane z príjmov Informácia k úhrade správneho poplatku pre subjekty komunikujúce elektronicky
  10.10.2023 | Dane z príjmov Zníženie odvodov zamestnávateľom v poľnohospodárstve a potravinárskom priemysle
  10.10.2023 | Dane z príjmov Zvýšenie sumy stravného od 01. 10. 2023
  18.09.2023 | Dane z príjmov Zvýšenie minimálnych odvodov SZČO od 01. januára 2024
  18.09.2023 | Dane z príjmov Zvýšenie minimálnej mzdy od 01. januára 2024
  08.08.2023 | Dane z príjmov Zvýšenie sumy životného minima od 01. júla 2023 do 30. júna 2024
  08.08.2023 | Dane z príjmov Ukončenie vyplácania pandemického ošetrovného od 1. septembra 2023
  08.08.2023 | Dane z príjmov Príjmy z prenájmu nehnuteľnosti z pohľadu zákona o dani z príjmov
  08.08.2023 | Dane z príjmov Technické zhodnotenie prenajatej nehnuteľnosti z pohľadu zákona o dani z príjmov
  02.07.2023 | Dane z príjmov Mimoriadne zvýšenie dôchodkov od 01. 07. 2023
  02.07.2023 | Dane z príjmov Zvýšenie sumy stravného od 01. 06. 2023
  02.07.2023 | Dane z príjmov Platenie preddavkov na daň v preddavkovom období od 01.04.2023 do 02.04.2024
  02.07.2023 | Dane z príjmov Zvýšenie náhrady za používanie súkromného motorového vozidla pri pracovnej ceste od 1. apríla 2023
  11.04.2023 | Dane z príjmov Daňový aspekt postúpenej pohľadávky u fyzickej osoby s príjmami podľa § 6 Zákona o dani z príjmov
  06.04.2023 | Dane z príjmov Poukázanie podielu zaplatenej dane u fyzickej osoby za rok 2022
  13.03.2023 | Dane z príjmov Povinnosti pre poskytovateľov platobných služieb vyplývajúce zo zákona o dani z pridanej hodnoty
  13.03.2023 | Dane z príjmov Odpočítanie daňovej straty v daňovom priznaní k dani z príjmov právnickej osoby a dani z príjmov fyzickej osoby typ B za rok 2022
  06.02.2023 | Dane z príjmov Minimálny preddavok na zdravotné poistenie od januára 2023
  06.02.2023 | Dane z príjmov Nová povinnosť zamestnávateľov voči Sociálnej poisťovni od 1. januára 2023
  31.01.2023 | Dane z príjmov Oprava odpočítanej dane pri úplnom alebo čiastočnom nezaplatení protihodnoty za tovar alebo službu podľa §53b zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
  31.01.2023 | Dane z príjmov Zmeny v registračných ustanoveniach v zákone č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
  27.01.2023 | Dane z príjmov Komentár k zákonu o dani z príjmov k 1.1.2023
  27.11.2020 | Dane z príjmov Daňové výdavky 2020 - Kedy a za akých podmienok si uplatniť daňové výdavky – časť 3/3
  27.11.2020 | Dane z príjmov Daňové výdavky 2020 - Kedy a za akých podmienok si uplatniť daňové výdavky – časť 2/3
  27.11.2020 | Dane z príjmov Daňové výdavky 2020 - Kedy a za akých podmienok si uplatniť daňové výdavky - časť 1/3
  12.10.2020 | Dane z príjmov Dôležité termíny pre opatrenia v oblasti dane z príjmov
  12.10.2020 | Dane z príjmov Povinné a nadštandardné lekárske preventívne prehliadky
  12.10.2020 | Dane z príjmov Dávka tehotenské a tehotenské štipendium od roku 2021
  07.10.2020 | Dane z príjmov Čo prinesie koniec prechodného obdobia pre tzv. „Brexit“
  07.10.2020 | Dane z príjmov Zmeny v podmienkach pre overenie účtovnej závierky audítorom
  07.10.2020 | Dane z príjmov Príspevky na športovú činnosť dieťaťa
  11.08.2020 | Dane z príjmov Vplyv koronakrízy na vyrovnanie preddavkov na DPPO
  11.08.2020 | Dane z príjmov Možnosť zvýšenia výdavkov na spotrebu PHL o 20 %
  11.06.2020 | Dane z príjmov KORONAVÍRUS - vykázanie daňovej straty v daňovom priznaní za rok 2019
  11.06.2020 | Dane z príjmov KORONAVÍRUS - pandemické ošetrovné od 1. júna 2020
  29.04.2020 | Dane z príjmov KORONAVÍRUS - špeciálna úprava odpočtu daňovej straty
  24.04.2020 | Dane z príjmov KORONAVÍRUS - poskytovanie finančného príspevku v rámci projektu „PRVÁ POMOC“
  26.03.2020 | Dane z príjmov KORONAVÍRUS - úprava podmienok nároku na nemocenské a ošetrovné
  24.03.2020 | Dane z príjmov KORONAVÍRUS - opatrenia v oblasti dane z príjmov
  11.02.2020 | Dane z príjmov Zmena v odpisovaní elektromobilov už aj za zdaňovacie obdobie 2019
  06.02.2020 | Dane z príjmov Zásielkový predaj z pohľadu dane z pridanej hodnoty
  21.01.2020 | Dane z príjmov Zmeny a doplnenia zákona o účtovníctva pre rok 2020
  16.01.2020 | Dane z príjmov Daň z motorových vozidiel za rok 2019
  01.01.2020 | Dane z príjmov Zmeny zákona o DPH od 1. januára 2020
  05.12.2016 | Dane z príjmov Zmeny v sociálnom poistení od 1.1.2017
  02.12.2016 | Dane z príjmov Novela zákona o DPH
  02.12.2016 | Dane z príjmov Elektronické schránky právnických osôb
  13.10.2016 | Dane z príjmov Záruky za colný dlh (UCC)
  13.09.2016 | Dane z príjmov Nárok na daňový bonus
  13.09.2016 | Dane z príjmov Zahraničný cestovný príkaz
  08.09.2016 | Dane z príjmov Zdaňovanie príležitostných príjmov
  08.09.2016 | Dane z príjmov Limity pre dovoz tovaru na osobnú spotrebu
  17.08.2016 | Dane z príjmov Povinná aktivácia schránok právnických osôb
  09.08.2016 | Dane z príjmov Výška životného minima a exekúcie
  09.08.2016 | Dane z príjmov Platenie odvodov v Sociálnej poisťovni SZČO od 1.7.2016
  22.07.2016 | Dane z príjmov Informácia k VYHLÁŠKE MF SR č. 188/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje počet vydaných pokladničných dokladov na účely používania virtuálnej registračnej pokladnice
  22.07.2016 | Dane z príjmov Informácia k uplatneniu odplaty (provízie) za sprostredkovanie do základu dane
  22.07.2016 | Dane z príjmov Finančná správa zriadila colnícku nonstop linku pre verejnosť
  30.05.2016 | Dane z príjmov Nový únijný colný kódex
  30.05.2016 | Dane z príjmov Zmeny v kontrolnom výkaze DPH
  30.05.2016 | Dane z príjmov Výmaz platiteľa dane zo zoznamu rizikových platiteľov DPH
  30.05.2016 | Dane z príjmov Postup správcu dane pri daňových nedoplatkoch
  05.05.2016 | Dane z príjmov Odpisovanie majetku po novom od 01.01.2016
  05.05.2016 | Dane z príjmov Nové podmienky pre vrátenie nadmerného odpočtu od 01.01.2016
  21.03.2016 | Dane z príjmov Registrácia zahraničnej osoby po 1.1.2016
  21.03.2016 | Dane z príjmov Odpisovanie majetku po novom
  21.03.2016 | Dane z príjmov Zmeny v poukázaní 2%
  21.03.2016 | Dane z príjmov Požiadajte zamestnávateľa o ročné zúčtovanie
  21.03.2016 | Dane z príjmov Nové podmienky pre vrátenie nadmerného odpočtu
  21.03.2016 | Dane z príjmov Ako uplatňovať osobitnú úpravu DPH?
  21.03.2016 | Dane z príjmov Dodatočné daňové priznanie po novom
  21.03.2016 | Dane z príjmov Zmeny a vyplnenie tlačiva daňového priznania k dani z právnických osôb za rok 2015
  21.03.2016 | Dane z príjmov Daňové priznanie právnických osôb za rok 2015
  08.02.2016 | Dane z príjmov Nový spôsob určenia výšky niektorých pokút pri správe daní od januára 2016
  08.02.2016 | Dane z príjmov Transferová dokumentácia aj pre tuzemské závislé osoby
  25.01.2016 | Dane z príjmov Uplatňovanie daňových výdavkov pri majetku, ktorý môže mať charakter osobnej potreby
  25.01.2016 | Dane z príjmov Nové nastavenie rozsahu oprávnení autorizovaných osôb pre užívateľov obojsmernej elektronickej komunikácie Portálu FS
  07.01.2016 | Dane z príjmov Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2015 - Platenie preddavkov na daň na rok 2016
  07.01.2016 | Dane z príjmov Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2015 - Výpočet pomernej časti dane a zaplatenie dane
  07.01.2016 | Dane z príjmov Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2015 - Podanie daňového priznania
  05.01.2016 | Dane z príjmov Uplatnenie tvorby opravnej položky a odpisu príslušenstva pohľadávky do daňových výdavkov
  05.01.2016 | Dane z príjmov Uplatňovanie výdavkov na reklamné predmety do daňových výdavkov v roku 2015
  05.01.2016 | Dane z príjmov Zaokrúhľovanie správneho poplatku podľa zákona o správnych poplatkoch
  05.01.2016 | Dane z príjmov Oznamovacia povinnosť podľa zákona o dani z motorových vozidiel
  21.12.2015 | Dane z príjmov Osobitná úprava uplatňovania DPH na základe prijatia platby za dodanie tovaru alebo služby od 01.01.2016
  21.12.2015 | Dane z príjmov Informácia k obojsmernej elektronickej komunikácii medzi správcom dane a daňovým subjektom
  21.12.2015 | Dane z príjmov Zánik daňovej povinnosti pri dani z motorových vozidiel
  01.12.2015 | Dane z príjmov Finančná správa zverejnila tlačivá daňových priznaní pre budúci rok
  01.12.2015 | Dane z príjmov Novinka vo virtuálnej registračnej pokladnici
  01.12.2015 | Dane z príjmov Overovanie identifikačných čísiel pre DPH pridelených v členských štátoch Európskej únie
  01.12.2015 | Dane z príjmov Novela zákona o dani z príjmov, ktorá bude účinná od 01.01.2016 – III. časť
  01.12.2015 | Dane z príjmov Novela zákona o dani z príjmov, ktorá bude účinná od 01.01.2016 – II. časť
  21.10.2015 | Dane z príjmov Novela zákona o dani z príjmov, ktorá bude účinná od 01.01.2016 – I. časť
  21.10.2015 | Dane z príjmov Rozšírenie skupiny výdavkov (nákladov), ktoré budú uznané za daňový výdavok až po ich zaplatení
  21.10.2015 | Dane z príjmov Novela zákona o dani z príjmov priniesla od 01.01.2015 zmeny v odpisoch, lízingu a uplatňovaní nákladov pre automobily zaradené do majetku firmy
  21.10.2015 | Dane z príjmov Návrh novely Zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších
  20.10.2015 | Dane z príjmov Informácia o druhom kole registrácie virtuálnej pokladnice
  20.10.2015 | Dane z príjmov Informácia o oznámení k povinnostiam nadobúdateľa nového dopravného prostriedku (neregistrovaného pre DPH) za protihodnotu v tuzemsku z iného členského štátu z pohľadu zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov
  20.10.2015 | Dane z príjmov Usmernenie k zahrnutiu inventarizačných prebytkov do základu dane z príjmov podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov od 01. 01. 2015
  20.10.2015 | Dane z príjmov Usmernenie k ukladaniu oznámenia o dátume schválenia účtovnej závierky do registra účtovných závierok
  20.10.2015 | Dane z príjmov Informácia k nároku na daňový bonus po ukončení vysokej školy
  20.10.2015 | Dane z príjmov Informácia k oslobodeniu nepeňažného príjmu zo závislej činnosti od 1.1.2015 dosiahnutého formou produktov vlastnej poľnohospodárskej výroby
  20.10.2015 | Dane z príjmov Informácia o novele zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov)
  20.10.2015 | Dane z príjmov Informácia k podávaniu daňového priznania pre zjednodušený režim jednotného kontaktného miesta - Mini One Stop Shop
  19.10.2015 | Dane z príjmov Usmernenie k možnosti účtovnej jednotky považovať sa za mikro účtovnú jednotku pre účtovné obdobie, ktoré začalo 1.1.2014 alebo v priebehu roka 2014
  25.05.2015 | Dane z príjmov Informácia k zmene spôsobu zdaňovania peňažných a nepeňažných plnení poskytnutých poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti s účinnosťou od 1.1. 2015
  05.05.2015 | Dane z príjmov Informácia k zdaňovaniu nepeňažných plnení poskytnutých zamestnávateľom zamestnancovi v nadväznosti na krátenie výdavkov v súlade s § 19 ods. 2 písm. t) zákona o dani z príjmov
  04.05.2015 | Dane z príjmov Informacia k vypĺňaniu tlačiva „Oznámenie platiteľa dane o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou podľa § 43 ods. 11 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
  07.04.2015 | Dane z príjmov Informácia o niektorých sumách potrebných pre výpočet daňovej povinnosti fyzických osôb na rok 2015
  07.04.2015 | Dane z príjmov Spustenie virtuálnej registračnej pokladnice
  26.03.2015 | Dane z príjmov Zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice (ERP) v znení nehorších predpisov
  26.03.2015 | Dane z príjmov Zmeny v zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov
  26.03.2015 | Dane z príjmov Vrátenie časti nadmerného odpočtu pred skončením daňovej kontroly
  26.03.2015 | Dane z príjmov Zníženie hranice pre výnimku pri podávaní súhrnného výkazu v štvrťročných lehotách.
  26.03.2015 | Dane z príjmov Úprava lehoty na podanie kontrolného výkazu
  26.03.2015 | Dane z príjmov Zjednotenie lehoty na podávanie súhrnného výkazu aj pre daňového zástupcu
  26.03.2015 | Dane z príjmov Doplnenie ustanovenia § 49 (odpočítanie dane platiteľom)
  23.03.2015 | Dane z príjmov Ustanovenie § 68b upravuje osobitný režim zdaňovania telekomunikačných služieb, služieb rozhlasového a televízneho vysielania a elektronických služ
  23.03.2015 | Dane z príjmov Ustanovenie § 68a upravuje osobitný režim zdaňovania telekomunikačných služieb, služieb rozhlasového a televízneho vysielania a elektronických služieb
  23.03.2015 | Dane z príjmov Zavedenie osobitnej úpravy uplatňovania dane pre telekomunikačné služby, služby rozhlasového vysielania a televízneho vysielania a elektronické služby.
  16.03.2015 | Dane z príjmov Navrhované zmeny v oblasti medzinárodného zdaňovania na rok 2014
  16.03.2015 | Dane z príjmov Zmeny v ustanoveniach týkajúcich sa určenia miesta dodania
  16.03.2015 | Dane z príjmov Legislatívne zmeny v Zákone o DPH
  16.03.2015 | Dane z príjmov Ostatné legislatívne zmeny v zákone o dani z príjmov 2015
  16.03.2015 | Dane z príjmov Legislatívne zmeny na rok 2015 v oblasti odpisovania
  16.03.2015 | Dane z príjmov Legislatívna zmeny na rok 2015 - Kapitalizácia
  16.03.2015 | Dane z príjmov Nedaňové výdavky - zmena na rok 2015
  16.03.2015 | Dane z príjmov Legislatívne zmeny v oblasti na rok 2015 v oblasti rezerv
  16.03.2015 | Dane z príjmov Legislatívne zmeny na rok 2015 týkajúce sa daňových/nedaňových výdavkov
  16.03.2015 | Dane z príjmov Legislatívne zmeny na rok 2015 týkajúce sa úprav základu dane
  16.03.2015 | Dane z príjmov Novela prináša zmeny v oblasti medzinárodného zdaňovania na rok 2015
  16.03.2015 | Dane z príjmov Ostatné legislatívne zmeny v zdaňovaní FO na rok 2015
  16.03.2015 | Dane z príjmov Ostatné legislatívne zmeny pri zdaňovaní FO na rok 2015
  16.03.2015 | Dane z príjmov Legislatívne zmeny v oblasti oslobodenia príjmov FO na rok 2015
  16.03.2015 | Dane z príjmov Navrhované zmeny v oblasti zdaňovania fyzických osôb na rok 2015
  16.03.2015 | Dane z príjmov Zmeny v oblasti zdaňovania tzv. farmaceutických spoločností a vymedzených príjemcov plnení od týchto spoločností
  16.03.2015 | Dane z príjmov Zmeny vykonané úpravou v rámci finančného a operatívneho prenájmu (lízingu)
  16.03.2015 | Dane z príjmov Novela Zákona o dani z príjmov schválená v roku 2014
  15.03.2015 | Dane z príjmov Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice - Služby podliehajúce evidencii
  15.03.2015 | Dane z príjmov Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice - Konanie o certifikácii
  15.03.2015 | Dane z príjmov Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice
  15.03.2015 | Dane z príjmov Navrhovaná Príloha č. 1 k zákonu č. 289/2008 Z.z.
  15.03.2015 | Dane z príjmov Novela Zákona o účtovníctva II.
  15.03.2015 | Dane z príjmov Novela Zákona o účtovníctva I.
  13.03.2015 | Dane z príjmov Navrhované ostatné opatrenia
  13.03.2015 | Dane z príjmov Navrhované opatrenia v oblasti použitia podielu zaplatenej dane
  13.03.2015 | Dane z príjmov Navrhované opatrenia v oblasti platenia preddavkov na daň a v oblasti podávania daňových priznaní
  13.03.2015 | Dane z príjmov Navrhované opatrenia v oblasti zníženia administratívnej náročnosti a oznamovacej povinnosti
  13.03.2015 | Dane z príjmov Uplatňovanie daňových výdavkov a úpravy základu dane
  13.03.2015 | Dane z príjmov Určovanie zdroja príjmov u daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou
  13.03.2015 | Dane z príjmov Navrhované zmeny v oblasti zdaňovania FO na rok 2014
  13.03.2015 | Dane z príjmov Navrhované zmeny v oblasti zdaňovania fyzických osôb

  Napíšte nám a my Vám pripravíme nezáväznú cenovú ponuku

   ÚčtovníctvoMzdyDaňové poradenstvoAudit

   Adresa

   Audit Tax Consulting, k.s.
   Bajkalská 19B
   832 15 Bratislava
   IČO: 35858907

   Kontakt

   ATC@ATC.SK
   +421 903 414 881
   8:00 – 17:00