Ostatné legislatívne zmeny pri zdaňovaní FO na rok 2015

/ Dane z príjmov - ATC.sk

-vypúšťa sa   možnosť zahrnovať do daňových výdavkov poistné a príspevky v. o. s.  za svojich spoločníkov a k. s. za komplementárov, nakoľko spoločníci a komplementári sú považovaní na účely zákona o dani z príjmov za daňovníkov dosahujúcich príjmy z podnikania, ktorí majú možnosť uplatnenia týchto výdavkov, ak si ich zaplatia a súvisia s ich dosahovanými príjmami,

– pri predaji bytu sa za výdavok preukázateľne vynaložený na obstaranie majetku bude považovať aj úhrada za prevod členských práv a povinností spojených s členstvom v bytovom družstve,

– novela vymedzuje, že  za výdavok súvisiaci s prevodom nehnuteľností sa považujú aj úroky z hypotekárneho úveru, stavebného úveru, účelového úveru na bývanie, ktorý má v zmluvných podmienkach uvedené obstaranie tejto nehnuteľnosti  súvisiace s obstaraním tohto majetku, okrem úrokov, ktoré boli uplatnené ako daňový výdavok počas zaradenia tohto majetku do obchodného majetku. Rovnako sa budú považovať za daňový výdavok aj iné poplatky s týmto úverom,

– novelou sa upravujú výdavky   pri príjmoch z prevodu podielov (s.r.o., k.s., družstvo) v prípadoch, ak boli nadobudnuté dedením alebo darovaním a to vo výške reprodukčnej obstarávacej ceny v čase ich nadobudnutia určenej podľa zákona o účtovníctve. 


Chcete sa o téme dozvedieť viac? Napíšte nám.

    Archív

    27.11.2020 | Dane z príjmov Daňové výdavky 2020 - Kedy a za akých podmienok si uplatniť daňové výdavky – časť 3/3
    27.11.2020 | Dane z príjmov Daňové výdavky 2020 - Kedy a za akých podmienok si uplatniť daňové výdavky – časť 2/3
    27.11.2020 | Dane z príjmov Daňové výdavky 2020 - Kedy a za akých podmienok si uplatniť daňové výdavky - časť 1/3
    12.10.2020 | Dane z príjmov Dôležité termíny pre opatrenia v oblasti dane z príjmov
    12.10.2020 | Dane z príjmov Povinné a nadštandardné lekárske preventívne prehliadky
    12.10.2020 | Dane z príjmov Dávka tehotenské a tehotenské štipendium od roku 2021
    07.10.2020 | Dane z príjmov Čo prinesie koniec prechodného obdobia pre tzv. „Brexit“
    07.10.2020 | Dane z príjmov Zmeny v podmienkach pre overenie účtovnej závierky audítorom
    07.10.2020 | Dane z príjmov Príspevky na športovú činnosť dieťaťa
    11.08.2020 | Dane z príjmov Vplyv koronakrízy na vyrovnanie preddavkov na DPPO
    11.08.2020 | Dane z príjmov Možnosť zvýšenia výdavkov na spotrebu PHL o 20 %
    11.06.2020 | Dane z príjmov KORONAVÍRUS - vykázanie daňovej straty v daňovom priznaní za rok 2019
    11.06.2020 | Dane z príjmov KORONAVÍRUS - pandemické ošetrovné od 1. júna 2020
    29.04.2020 | Dane z príjmov KORONAVÍRUS - špeciálna úprava odpočtu daňovej straty
    24.04.2020 | Dane z príjmov KORONAVÍRUS - poskytovanie finančného príspevku v rámci projektu „PRVÁ POMOC“
    26.03.2020 | Dane z príjmov KORONAVÍRUS - úprava podmienok nároku na nemocenské a ošetrovné
    24.03.2020 | Dane z príjmov KORONAVÍRUS - opatrenia v oblasti dane z príjmov
    11.02.2020 | Dane z príjmov Zmena v odpisovaní elektromobilov už aj za zdaňovacie obdobie 2019
    06.02.2020 | Dane z príjmov Zásielkový predaj z pohľadu dane z pridanej hodnoty
    21.01.2020 | Dane z príjmov Zmeny a doplnenia zákona o účtovníctva pre rok 2020
    16.01.2020 | Dane z príjmov Daň z motorových vozidiel za rok 2019
    01.01.2020 | Dane z príjmov Zmeny zákona o DPH od 1. januára 2020
    05.12.2016 | Dane z príjmov Zmeny v sociálnom poistení od 1.1.2017
    02.12.2016 | Dane z príjmov Novela zákona o DPH
    02.12.2016 | Dane z príjmov Elektronické schránky právnických osôb
    13.10.2016 | Dane z príjmov Záruky za colný dlh (UCC)
    13.09.2016 | Dane z príjmov Nárok na daňový bonus
    13.09.2016 | Dane z príjmov Zahraničný cestovný príkaz
    08.09.2016 | Dane z príjmov Zdaňovanie príležitostných príjmov
    08.09.2016 | Dane z príjmov Limity pre dovoz tovaru na osobnú spotrebu
    17.08.2016 | Dane z príjmov Povinná aktivácia schránok právnických osôb
    09.08.2016 | Dane z príjmov Výška životného minima a exekúcie
    09.08.2016 | Dane z príjmov Platenie odvodov v Sociálnej poisťovni SZČO od 1.7.2016
    22.07.2016 | Dane z príjmov Informácia k VYHLÁŠKE MF SR č. 188/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje počet vydaných pokladničných dokladov na účely používania virtuálnej registračnej pokladnice
    22.07.2016 | Dane z príjmov Informácia k uplatneniu odplaty (provízie) za sprostredkovanie do základu dane
    22.07.2016 | Dane z príjmov Finančná správa zriadila colnícku nonstop linku pre verejnosť
    30.05.2016 | Dane z príjmov Nový únijný colný kódex
    30.05.2016 | Dane z príjmov Zmeny v kontrolnom výkaze DPH
    30.05.2016 | Dane z príjmov Výmaz platiteľa dane zo zoznamu rizikových platiteľov DPH
    30.05.2016 | Dane z príjmov Postup správcu dane pri daňových nedoplatkoch
    05.05.2016 | Dane z príjmov Odpisovanie majetku po novom od 01.01.2016
    05.05.2016 | Dane z príjmov Nové podmienky pre vrátenie nadmerného odpočtu od 01.01.2016
    21.03.2016 | Dane z príjmov Registrácia zahraničnej osoby po 1.1.2016
    21.03.2016 | Dane z príjmov Odpisovanie majetku po novom
    21.03.2016 | Dane z príjmov Zmeny v poukázaní 2%
    21.03.2016 | Dane z príjmov Požiadajte zamestnávateľa o ročné zúčtovanie
    21.03.2016 | Dane z príjmov Nové podmienky pre vrátenie nadmerného odpočtu
    21.03.2016 | Dane z príjmov Ako uplatňovať osobitnú úpravu DPH?
    21.03.2016 | Dane z príjmov Dodatočné daňové priznanie po novom
    21.03.2016 | Dane z príjmov Zmeny a vyplnenie tlačiva daňového priznania k dani z právnických osôb za rok 2015
    21.03.2016 | Dane z príjmov Daňové priznanie právnických osôb za rok 2015
    08.02.2016 | Dane z príjmov Nový spôsob určenia výšky niektorých pokút pri správe daní od januára 2016
    08.02.2016 | Dane z príjmov Transferová dokumentácia aj pre tuzemské závislé osoby
    25.01.2016 | Dane z príjmov Uplatňovanie daňových výdavkov pri majetku, ktorý môže mať charakter osobnej potreby
    25.01.2016 | Dane z príjmov Nové nastavenie rozsahu oprávnení autorizovaných osôb pre užívateľov obojsmernej elektronickej komunikácie Portálu FS
    07.01.2016 | Dane z príjmov Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2015 - Platenie preddavkov na daň na rok 2016
    07.01.2016 | Dane z príjmov Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2015 - Výpočet pomernej časti dane a zaplatenie dane
    07.01.2016 | Dane z príjmov Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2015 - Podanie daňového priznania
    05.01.2016 | Dane z príjmov Uplatnenie tvorby opravnej položky a odpisu príslušenstva pohľadávky do daňových výdavkov
    05.01.2016 | Dane z príjmov Uplatňovanie výdavkov na reklamné predmety do daňových výdavkov v roku 2015
    05.01.2016 | Dane z príjmov Zaokrúhľovanie správneho poplatku podľa zákona o správnych poplatkoch
    05.01.2016 | Dane z príjmov Oznamovacia povinnosť podľa zákona o dani z motorových vozidiel
    21.12.2015 | Dane z príjmov Osobitná úprava uplatňovania DPH na základe prijatia platby za dodanie tovaru alebo služby od 01.01.2016
    21.12.2015 | Dane z príjmov Informácia k obojsmernej elektronickej komunikácii medzi správcom dane a daňovým subjektom
    21.12.2015 | Dane z príjmov Zánik daňovej povinnosti pri dani z motorových vozidiel
    01.12.2015 | Dane z príjmov Finančná správa zverejnila tlačivá daňových priznaní pre budúci rok
    01.12.2015 | Dane z príjmov Novinka vo virtuálnej registračnej pokladnici
    01.12.2015 | Dane z príjmov Overovanie identifikačných čísiel pre DPH pridelených v členských štátoch Európskej únie
    01.12.2015 | Dane z príjmov Novela zákona o dani z príjmov, ktorá bude účinná od 01.01.2016 – III. časť
    01.12.2015 | Dane z príjmov Novela zákona o dani z príjmov, ktorá bude účinná od 01.01.2016 – II. časť
    21.10.2015 | Dane z príjmov Novela zákona o dani z príjmov, ktorá bude účinná od 01.01.2016 – I. časť
    21.10.2015 | Dane z príjmov Rozšírenie skupiny výdavkov (nákladov), ktoré budú uznané za daňový výdavok až po ich zaplatení
    21.10.2015 | Dane z príjmov Novela zákona o dani z príjmov priniesla od 01.01.2015 zmeny v odpisoch, lízingu a uplatňovaní nákladov pre automobily zaradené do majetku firmy
    21.10.2015 | Dane z príjmov Návrh novely Zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších
    20.10.2015 | Dane z príjmov Informácia o druhom kole registrácie virtuálnej pokladnice
    20.10.2015 | Dane z príjmov Informácia o oznámení k povinnostiam nadobúdateľa nového dopravného prostriedku (neregistrovaného pre DPH) za protihodnotu v tuzemsku z iného členského štátu z pohľadu zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov
    20.10.2015 | Dane z príjmov Usmernenie k zahrnutiu inventarizačných prebytkov do základu dane z príjmov podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov od 01. 01. 2015
    20.10.2015 | Dane z príjmov Usmernenie k ukladaniu oznámenia o dátume schválenia účtovnej závierky do registra účtovných závierok
    20.10.2015 | Dane z príjmov Informácia k nároku na daňový bonus po ukončení vysokej školy
    20.10.2015 | Dane z príjmov Informácia k oslobodeniu nepeňažného príjmu zo závislej činnosti od 1.1.2015 dosiahnutého formou produktov vlastnej poľnohospodárskej výroby
    20.10.2015 | Dane z príjmov Informácia o novele zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov)
    20.10.2015 | Dane z príjmov Informácia k podávaniu daňového priznania pre zjednodušený režim jednotného kontaktného miesta - Mini One Stop Shop
    19.10.2015 | Dane z príjmov Usmernenie k možnosti účtovnej jednotky považovať sa za mikro účtovnú jednotku pre účtovné obdobie, ktoré začalo 1.1.2014 alebo v priebehu roka 2014
    25.05.2015 | Dane z príjmov Informácia k zmene spôsobu zdaňovania peňažných a nepeňažných plnení poskytnutých poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti s účinnosťou od 1.1. 2015
    05.05.2015 | Dane z príjmov Informácia k zdaňovaniu nepeňažných plnení poskytnutých zamestnávateľom zamestnancovi v nadväznosti na krátenie výdavkov v súlade s § 19 ods. 2 písm. t) zákona o dani z príjmov
    04.05.2015 | Dane z príjmov Informacia k vypĺňaniu tlačiva „Oznámenie platiteľa dane o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou podľa § 43 ods. 11 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
    07.04.2015 | Dane z príjmov Informácia o niektorých sumách potrebných pre výpočet daňovej povinnosti fyzických osôb na rok 2015
    07.04.2015 | Dane z príjmov Spustenie virtuálnej registračnej pokladnice
    26.03.2015 | Dane z príjmov Zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice (ERP) v znení nehorších predpisov
    26.03.2015 | Dane z príjmov Zmeny v zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov
    26.03.2015 | Dane z príjmov Vrátenie časti nadmerného odpočtu pred skončením daňovej kontroly
    26.03.2015 | Dane z príjmov Zníženie hranice pre výnimku pri podávaní súhrnného výkazu v štvrťročných lehotách.
    26.03.2015 | Dane z príjmov Úprava lehoty na podanie kontrolného výkazu
    26.03.2015 | Dane z príjmov Zjednotenie lehoty na podávanie súhrnného výkazu aj pre daňového zástupcu
    26.03.2015 | Dane z príjmov Doplnenie ustanovenia § 49 (odpočítanie dane platiteľom)
    23.03.2015 | Dane z príjmov Ustanovenie § 68b upravuje osobitný režim zdaňovania telekomunikačných služieb, služieb rozhlasového a televízneho vysielania a elektronických služ
    23.03.2015 | Dane z príjmov Ustanovenie § 68a upravuje osobitný režim zdaňovania telekomunikačných služieb, služieb rozhlasového a televízneho vysielania a elektronických služieb
    23.03.2015 | Dane z príjmov Zavedenie osobitnej úpravy uplatňovania dane pre telekomunikačné služby, služby rozhlasového vysielania a televízneho vysielania a elektronické služby.
    16.03.2015 | Dane z príjmov Navrhované zmeny v oblasti medzinárodného zdaňovania na rok 2014
    16.03.2015 | Dane z príjmov Zmeny v ustanoveniach týkajúcich sa určenia miesta dodania
    16.03.2015 | Dane z príjmov Legislatívne zmeny v Zákone o DPH
    16.03.2015 | Dane z príjmov Ostatné legislatívne zmeny v zákone o dani z príjmov 2015
    16.03.2015 | Dane z príjmov Legislatívne zmeny na rok 2015 v oblasti odpisovania
    16.03.2015 | Dane z príjmov Legislatívna zmeny na rok 2015 - Kapitalizácia
    16.03.2015 | Dane z príjmov Nedaňové výdavky - zmena na rok 2015
    16.03.2015 | Dane z príjmov Legislatívne zmeny v oblasti na rok 2015 v oblasti rezerv
    16.03.2015 | Dane z príjmov Legislatívne zmeny na rok 2015 týkajúce sa daňových/nedaňových výdavkov
    16.03.2015 | Dane z príjmov Legislatívne zmeny na rok 2015 týkajúce sa úprav základu dane
    16.03.2015 | Dane z príjmov Novela prináša zmeny v oblasti medzinárodného zdaňovania na rok 2015
    16.03.2015 | Dane z príjmov Ostatné legislatívne zmeny v zdaňovaní FO na rok 2015
    16.03.2015 | Dane z príjmov Ostatné legislatívne zmeny pri zdaňovaní FO na rok 2015
    16.03.2015 | Dane z príjmov Legislatívne zmeny v oblasti oslobodenia príjmov FO na rok 2015
    16.03.2015 | Dane z príjmov Navrhované zmeny v oblasti zdaňovania fyzických osôb na rok 2015
    16.03.2015 | Dane z príjmov Zmeny v oblasti zdaňovania tzv. farmaceutických spoločností a vymedzených príjemcov plnení od týchto spoločností
    16.03.2015 | Dane z príjmov Zmeny vykonané úpravou v rámci finančného a operatívneho prenájmu (lízingu)
    16.03.2015 | Dane z príjmov Novela Zákona o dani z príjmov schválená v roku 2014
    15.03.2015 | Dane z príjmov Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice - Služby podliehajúce evidencii
    15.03.2015 | Dane z príjmov Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice - Konanie o certifikácii
    15.03.2015 | Dane z príjmov Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice
    15.03.2015 | Dane z príjmov Navrhovaná Príloha č. 1 k zákonu č. 289/2008 Z.z.
    15.03.2015 | Dane z príjmov Novela Zákona o účtovníctva II.
    15.03.2015 | Dane z príjmov Novela Zákona o účtovníctva I.
    13.03.2015 | Dane z príjmov Navrhované ostatné opatrenia
    13.03.2015 | Dane z príjmov Navrhované opatrenia v oblasti použitia podielu zaplatenej dane
    13.03.2015 | Dane z príjmov Navrhované opatrenia v oblasti platenia preddavkov na daň a v oblasti podávania daňových priznaní
    13.03.2015 | Dane z príjmov Navrhované opatrenia v oblasti zníženia administratívnej náročnosti a oznamovacej povinnosti
    13.03.2015 | Dane z príjmov Uplatňovanie daňových výdavkov a úpravy základu dane
    13.03.2015 | Dane z príjmov Určovanie zdroja príjmov u daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou
    13.03.2015 | Dane z príjmov Navrhované zmeny v oblasti zdaňovania FO na rok 2014
    13.03.2015 | Dane z príjmov Navrhované zmeny v oblasti zdaňovania fyzických osôb

    Napíšte nám a my Vám pripravíme nezáväznú cenovú ponuku

      ÚčtovníctvoMzdyDaňové poradenstvoAudit

      Adresa

      Audit Tax Consulting, k.s.
      Bajkalská 19B
      832 15 Bratislava
      IČO: 35858907

      Kontakt

      ATC@ATC.SK
      +421 903 414 881
      8:00 – 17:00