Zmeny pre firmy, ktoré priniesla novela zákona o dani z prímov

/ Dane z príjmov, Uncategorized - ATC.sk

Novela zákona o dani z príjmov priniesla s účinnosťou od nového roka  viaceré zásadné zmeny v daňovej legislatíve. Pri dani z príjmu právnických osôb (DP PO) bol najvýraznejšou zmenou pokles sadzby dane z doterajších 22 % na navrhovaných 21 %. Právnickým osobám však novela priniesla aj ďalšie novinky.

 • preddavky PO – znížená sadzba dane má vplyv aj na výšku preddavkov na daň PO. PO budú platiť nižšie preddavky počnúc zdaňovacím obdobím, ktoré začína najskôr 1.1.2017
 • nový druh daňového výdavku – od 1.1.2017 sa medzi daňové výdavky (náklady) v zákone doplnili aj  dary poskytnuté za účelom materiálnej humanitárnej pomoci do zahraničia na základe darovacej zmluvy uzatvorenej s Ministerstvom vnútra SR
 • nový druh nedaňového výdavku – dochádza k rozšíreniu výdavkov (nákladov), ktoré nie sú považované za daňové výdavky. Daňovým výdavkom nie sú výdavky na technické zhodnotenie, prevádzkovanie, opravy a udržiavanie hnuteľnej veci alebo nehnuteľnosti, ktoré sú využívané na základe zmluvy o výpožičke. Okrem výdavkov na energie, vynaložených užívateľom v súvislosti s užívaním takejto hnuteľnej veci alebo nehnuteľnosti.

Význam pojmu „zmluva o výpožičke“ upravuje Občiansky zákonník. Zmluvou o výpožičke vznikne vypožičiavateľovi právo vec po dohodnutú dobu bezplatne užívať.

Podľa novely ZDP nie sú daňovým výdavkom u požičiavateľa výdavky (náklady) na technické zhodnotenie, prevádzkovanie, opravy a udržiavanie hnuteľnej veci alebo nehnuteľnosti, ktorú v zmysle zmluvy o výpožičke bezodplatne užíva vypožičiavateľ. Zároveň sa umožňuje zahrnúť do daňových výdavkov vypožičiavateľa náklady na energie, ktoré vynakladá tento vypožičiavateľ v súvislosti s užívaním predmetu zmluvy o výpožičke.

 • úprava základu dane z príjmov držiteľa motorového vozidla podľa osobitného predpisu – držiteľ motorového vozidla podľa osobitného predpisu, t. j. výrobca vozidiel, zástupca výrobcu alebo autorizovaný predajca vozidiel, ktorý má na účely predaja vozidiel konečným zákazníkom uzatvorenú zmluvu s výrobcom alebo zástupcom výrobcu vozidiel, je povinný zvýšiť základ dane o výšku daňových odpisov, nákladov na prevádzku, prípadné technické zhodnotenie alebo opravy a udržiavanie tohto vozidla. Držiteľ upraví základ dane v prípade, ak do jedného roka vrátane, od zápisu motorového vozidla do evidencie vozidiel v SR nevykoná prevod držby tohto vozidla na inú osobu a zároveň najneskôr do 15 dní po uplynutí tejto lehoty neuhradí plnú hodnotu registračného poplatku (v závislosti od výkonu motora a veku vozidla cez koeficient), akú by výrobca alebo predajca v pozícii držiteľa motorového vozidla zaplatil pri prvej evidencii vozidla. Tzn. že k  úprave základu dane dochádza v zdaňovacom období, kedy uplynie lehota na úhradu tohto poplatku.

Uvedená úprava platí pri motorovom vozidle evidovanom v evidencii vozidiel v SR po 31.1.2017

 • daňová licencia právnickej osoby sa novelou zákona s účinnosťou od 1.1.2018 ruší.

 

Zdroj: Finančná správa SR


Chcete sa o téme dozvedieť viac? Napíšte nám.

  Archív

  27.12.2023 | Dane z príjmov, Uncategorized Daňové dopady konsolidačného balíčka
  27.12.2023 | Dane z príjmov, Uncategorized Opatrenia zamerané na zlepšenie stavu verejných financií
  23.11.2023 | Dane z príjmov, Uncategorized Vyplatenie 13. dôchodkov penzistom v roku 2023
  23.11.2023 | Dane z príjmov, Uncategorized Informácia k úhrade správneho poplatku pre subjekty komunikujúce elektronicky
  10.10.2023 | Dane z príjmov, Uncategorized Zníženie odvodov zamestnávateľom v poľnohospodárstve a potravinárskom priemysle
  10.10.2023 | Dane z príjmov, Uncategorized Zvýšenie sumy stravného od 01. 10. 2023
  18.09.2023 | Dane z príjmov, Uncategorized Zvýšenie minimálnych odvodov SZČO od 01. januára 2024
  18.09.2023 | Dane z príjmov, Uncategorized Zvýšenie minimálnej mzdy od 01. januára 2024
  08.08.2023 | Dane z príjmov, Uncategorized Zvýšenie sumy životného minima od 01. júla 2023 do 30. júna 2024
  08.08.2023 | Dane z príjmov, Uncategorized Ukončenie vyplácania pandemického ošetrovného od 1. septembra 2023
  08.08.2023 | Dane z príjmov, Uncategorized Príjmy z prenájmu nehnuteľnosti z pohľadu zákona o dani z príjmov
  08.08.2023 | Dane z príjmov, Uncategorized Technické zhodnotenie prenajatej nehnuteľnosti z pohľadu zákona o dani z príjmov
  02.07.2023 | Dane z príjmov, Uncategorized Mimoriadne zvýšenie dôchodkov od 01. 07. 2023
  02.07.2023 | Dane z príjmov, Uncategorized Zvýšenie sumy stravného od 01. 06. 2023
  02.07.2023 | Dane z príjmov, Uncategorized Platenie preddavkov na daň v preddavkovom období od 01.04.2023 do 02.04.2024
  02.07.2023 | Dane z príjmov, Uncategorized Zvýšenie náhrady za používanie súkromného motorového vozidla pri pracovnej ceste od 1. apríla 2023
  11.04.2023 | Dane z príjmov, Uncategorized Daňový aspekt postúpenej pohľadávky u fyzickej osoby s príjmami podľa § 6 Zákona o dani z príjmov
  06.04.2023 | Dane z príjmov, Uncategorized Poukázanie podielu zaplatenej dane u fyzickej osoby za rok 2022
  13.03.2023 | Dane z príjmov, Uncategorized Povinnosti pre poskytovateľov platobných služieb vyplývajúce zo zákona o dani z pridanej hodnoty
  13.03.2023 | Dane z príjmov, Uncategorized Odpočítanie daňovej straty v daňovom priznaní k dani z príjmov právnickej osoby a dani z príjmov fyzickej osoby typ B za rok 2022
  06.02.2023 | Dane z príjmov, Uncategorized Minimálny preddavok na zdravotné poistenie od januára 2023
  06.02.2023 | Dane z príjmov, Uncategorized Nová povinnosť zamestnávateľov voči Sociálnej poisťovni od 1. januára 2023
  31.01.2023 | Dane z príjmov, Uncategorized Oprava odpočítanej dane pri úplnom alebo čiastočnom nezaplatení protihodnoty za tovar alebo službu podľa §53b zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
  31.01.2023 | Dane z príjmov, Uncategorized Zmeny v registračných ustanoveniach v zákone č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
  27.01.2023 | Dane z príjmov, Uncategorized Komentár k zákonu o dani z príjmov k 1.1.2023
  21.12.2022 | Dane z príjmov, Uncategorized Zvýšenie sumy stravného od 01. 01. 2023
  21.12.2022 | Dane z príjmov, Uncategorized Zvýšenie minimálnej mzdy od 01.01.2023
  15.08.2022 | Dane z príjmov, Uncategorized Nové pravidlá pre výpočet indexu daňovej spoľahlivosti
  15.08.2022 | Dane z príjmov, Uncategorized Účtovné a daňové dopady zaokrúhľovania cien platených v hotovosti
  15.08.2022 | Dane z príjmov, Uncategorized Zvýšenie sumy stravného a sumy za každý 1 km jazdy od 1. septembra 2022
  15.08.2022 | Dane z príjmov, Uncategorized Znížená sadzba DPH vo výške 5 % od 1. januára 2023
  08.02.2022 | Dane z príjmov, Uncategorized Zákon o dani z príjmov - 2. časť
  08.02.2022 | Dane z príjmov, Uncategorized Zákon o dani z príjmov - 1. časť
  13.01.2022 | Dane z príjmov, Uncategorized Výhody uplatnenia statusu mikrodaňovníka od roku 2021
  13.01.2022 | Dane z príjmov, Uncategorized Daňové aspekty testovania zamestnancov na ochorenie COVID-19
  23.11.2021 | Dane z príjmov, Uncategorized Sumy daňového bonusu na vyživované dieťa za rok 2021 a 2022
  23.11.2021 | Dane z príjmov, Uncategorized Oslobodenie príjmov z predaja akcií a obchodných podielov u právnických osôb
  09.11.2021 | Dane z príjmov, Uncategorized Dočkali sme sa? Obojstranná elektronická komunikácia od 1. januára 2022
  09.11.2021 | Dane z príjmov, Uncategorized Účtovné a daňové odpisy v jednoduchom účtovníctve
  09.11.2021 | Dane z príjmov, Uncategorized Jednotný spôsob oslobodenia od dane z príjmov pri zabezpečení stravovania od 1.1.2022
  09.11.2021 | Dane z príjmov, Uncategorized Osobitné oznamovanie bankových účtov platiteľmi DPH
  19.10.2021 | Dane z príjmov, Uncategorized Novela zákona o DPH a Daňového poriadku
  25.02.2021 | Dane z príjmov, Uncategorized Gastrolístky áno či nie po novom od 1.3.2021
  27.11.2020 | Dane z príjmov, Uncategorized Daňové výdavky 2020 - Kedy a za akých podmienok si uplatniť daňové výdavky – časť 3/3
  27.11.2020 | Dane z príjmov, Uncategorized Daňové výdavky 2020 - Kedy a za akých podmienok si uplatniť daňové výdavky – časť 2/3
  27.11.2020 | Dane z príjmov, Uncategorized Daňové výdavky 2020 - Kedy a za akých podmienok si uplatniť daňové výdavky - časť 1/3
  12.10.2020 | Dane z príjmov, Uncategorized Dôležité termíny pre opatrenia v oblasti dane z príjmov
  12.10.2020 | Dane z príjmov, Uncategorized Povinné a nadštandardné lekárske preventívne prehliadky
  12.10.2020 | Dane z príjmov, Uncategorized Dávka tehotenské a tehotenské štipendium od roku 2021
  07.10.2020 | Dane z príjmov, Uncategorized Čo prinesie koniec prechodného obdobia pre tzv. „Brexit“
  07.10.2020 | Dane z príjmov, Uncategorized Zmeny v podmienkach pre overenie účtovnej závierky audítorom
  07.10.2020 | Dane z príjmov, Uncategorized Príspevky na športovú činnosť dieťaťa
  11.08.2020 | Dane z príjmov, Uncategorized Vplyv koronakrízy na vyrovnanie preddavkov na DPPO
  11.08.2020 | Dane z príjmov, Uncategorized Možnosť zvýšenia výdavkov na spotrebu PHL o 20 %
  11.06.2020 | Dane z príjmov, Uncategorized KORONAVÍRUS - vykázanie daňovej straty v daňovom priznaní za rok 2019
  11.06.2020 | Dane z príjmov, Uncategorized KORONAVÍRUS - pandemické ošetrovné od 1. júna 2020
  29.04.2020 | Dane z príjmov, Uncategorized KORONAVÍRUS - špeciálna úprava odpočtu daňovej straty
  24.04.2020 | Dane z príjmov, Uncategorized KORONAVÍRUS - poskytovanie finančného príspevku v rámci projektu „PRVÁ POMOC“
  26.03.2020 | Dane z príjmov, Uncategorized KORONAVÍRUS - úprava podmienok nároku na nemocenské a ošetrovné
  24.03.2020 | Dane z príjmov, Uncategorized KORONAVÍRUS - opatrenia v oblasti dane z príjmov
  11.02.2020 | Dane z príjmov, Uncategorized Zmena v odpisovaní elektromobilov už aj za zdaňovacie obdobie 2019
  06.02.2020 | Dane z príjmov, Uncategorized Zásielkový predaj z pohľadu dane z pridanej hodnoty
  21.01.2020 | Dane z príjmov, Uncategorized Zmeny a doplnenia zákona o účtovníctva pre rok 2020
  16.01.2020 | Dane z príjmov, Uncategorized Daň z motorových vozidiel za rok 2019
  01.01.2020 | Dane z príjmov, Uncategorized Zmeny zákona o DPH od 1. januára 2020
  07.10.2019 | Dane z príjmov, Uncategorized Zníženie sadzby DPH na 10 % na vybrané druhy tovarov
  16.09.2019 | Dane z príjmov, Uncategorized Nové pravidlá uplatňovania DPH pri poukazoch (s účinnosťou od 1.10.2019)
  28.08.2019 | Dane z príjmov, Uncategorized Vzor pokladničného dokladu na predajnom mieste
  28.08.2019 | Dane z príjmov, Uncategorized Paušalizácia cestovných náhrad
  15.07.2019 | Dane z príjmov, Uncategorized Pokladnica e-kasa klient po 1. júli 2019
  19.06.2019 | Dane z príjmov, Uncategorized Zvýšenie sumy stravného od 1.7.2019
  15.06.2019 | Dane z príjmov, Uncategorized Zvýšenie základnej náhrady za každý 1 km jazdy
  30.05.2019 | Dane z príjmov, Uncategorized Lehoty uchovávania účtovných záznamov (zmeny v archivácii od 1.1.2018)
  30.05.2019 | Dane z príjmov, Uncategorized Účtovné záznamy a ich formy
  23.05.2019 | Dane z príjmov, Uncategorized Výdavky na reklamné predmety
  20.05.2019 | Dane z príjmov, Uncategorized Odpočítanie dane z kúpy hnuteľného investičného majetku
  13.05.2019 | Dane z príjmov, Uncategorized Náležitosti faktúry ako účtovného a daňového dokladu
  09.05.2019 | Dane z príjmov, Uncategorized Poskytovanie príspevkov na rekreáciu zamestnancov
  12.03.2019 | Dane z príjmov, Uncategorized Sadzby DPH v členských štátoch EÚ podľa stavu z 1.1.2019
  23.02.2019 | Dane z príjmov, Uncategorized Znížená sadzba DPH od januára 2019 nielen na ubytovacie služby
  22.12.2018 | Dane z príjmov, Uncategorized Novely zákona o dani z príjmov schválené v roku 2018
  14.12.2018 | Dane z príjmov, Uncategorized Zmeny zákona o DPH od 1. januára 2019
  19.11.2018 | Dane z príjmov, Uncategorized Toto za vás účtovníčka neurobí
  09.01.2018 | Dane z príjmov, Uncategorized Maximálny mesačný vymeriavací základ pre sociálne poistenie
  09.01.2018 | Dane z príjmov, Uncategorized S účinnosťou od 1.1.2018 sa nariadením vlády upravila výška minimálnej mzdy
  29.10.2017 | Dane z príjmov, Uncategorized Toto za Vás účtovníčka nespraví (2017)
  09.07.2017 | Dane z príjmov, Uncategorized Zmena výšky životného minima od 1. júla 2017
  09.07.2017 | Dane z príjmov, Uncategorized Schválenie účtovnej závierky a uloženie oznámenia do registra účtovných závierok po jej schválení
  09.07.2017 | Dane z príjmov, Uncategorized Odpustenie zmeškanej lehoty – inštitút v prípade ak sa daňové priznanie nepodá načas
  12.06.2017 | Dane z príjmov, Uncategorized Prerušenie daňovej kontroly
  12.06.2017 | Dane z príjmov, Uncategorized Prerušenie daňového odpisovania hmotného majetku
  12.06.2017 | Dane z príjmov, Uncategorized Registrácia podľa § 7a Zákona o DPH a povinnosť platiť DPH podľa § 69 ods. 3 Zákona o DPH
  21.02.2017 | Dane z príjmov, Uncategorized Vyúčtovacia faktúra za opakované dodávky energií v DPH priznaní a kontrolnom výkaze k DPH
  21.02.2017 | Dane z príjmov, Uncategorized Príjem z predaja nehnuteľností v roku 2016 v daňovom priznaní fyzickej osoby
  21.02.2017 | Dane z príjmov, Uncategorized Uplatnenie daňovej straty z predchádzajúcich zdaňovacích období v daňovom priznaní právnickej osoby za rok 2016
  10.01.2017 | Dane z príjmov, Uncategorized Zoznam noviel daňových zákonov prijatých v roku 2016
  10.01.2017 | Dane z príjmov, Uncategorized Zmeny pre firmy, ktoré priniesla novela zákona o dani z prímov
  10.01.2017 | Dane z príjmov, Uncategorized Daň z motorových vozidiel
  05.12.2016 | Dane z príjmov, Uncategorized Zmeny v sociálnom poistení od 1.1.2017
  02.12.2016 | Dane z príjmov, Uncategorized Novela zákona o DPH
  02.12.2016 | Dane z príjmov, Uncategorized Elektronické schránky právnických osôb
  13.10.2016 | Dane z príjmov, Uncategorized Záruky za colný dlh (UCC)
  13.09.2016 | Dane z príjmov, Uncategorized Nárok na daňový bonus
  13.09.2016 | Dane z príjmov, Uncategorized Zahraničný cestovný príkaz
  08.09.2016 | Dane z príjmov, Uncategorized Zdaňovanie príležitostných príjmov
  08.09.2016 | Dane z príjmov, Uncategorized Limity pre dovoz tovaru na osobnú spotrebu
  17.08.2016 | Dane z príjmov, Uncategorized Povinná aktivácia schránok právnických osôb
  09.08.2016 | Dane z príjmov, Uncategorized Výška životného minima a exekúcie
  09.08.2016 | Dane z príjmov, Uncategorized Platenie odvodov v Sociálnej poisťovni SZČO od 1.7.2016
  22.07.2016 | Dane z príjmov, Uncategorized Informácia k VYHLÁŠKE MF SR č. 188/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje počet vydaných pokladničných dokladov na účely používania virtuálnej registračnej pokladnice
  22.07.2016 | Dane z príjmov, Uncategorized Informácia k uplatneniu odplaty (provízie) za sprostredkovanie do základu dane
  22.07.2016 | Dane z príjmov, Uncategorized Finančná správa zriadila colnícku nonstop linku pre verejnosť
  30.05.2016 | Dane z príjmov, Uncategorized Nový únijný colný kódex
  30.05.2016 | Dane z príjmov, Uncategorized Zmeny v kontrolnom výkaze DPH
  30.05.2016 | Dane z príjmov, Uncategorized Výmaz platiteľa dane zo zoznamu rizikových platiteľov DPH
  30.05.2016 | Dane z príjmov, Uncategorized Postup správcu dane pri daňových nedoplatkoch
  05.05.2016 | Dane z príjmov, Uncategorized Odpisovanie majetku po novom od 01.01.2016
  05.05.2016 | Dane z príjmov, Uncategorized Nové podmienky pre vrátenie nadmerného odpočtu od 01.01.2016
  21.03.2016 | Dane z príjmov, Uncategorized Registrácia zahraničnej osoby po 1.1.2016
  21.03.2016 | Dane z príjmov, Uncategorized Odpisovanie majetku po novom
  21.03.2016 | Dane z príjmov, Uncategorized Zmeny v poukázaní 2%
  21.03.2016 | Dane z príjmov, Uncategorized Požiadajte zamestnávateľa o ročné zúčtovanie
  21.03.2016 | Dane z príjmov, Uncategorized Nové podmienky pre vrátenie nadmerného odpočtu
  21.03.2016 | Dane z príjmov, Uncategorized Ako uplatňovať osobitnú úpravu DPH?
  21.03.2016 | Dane z príjmov, Uncategorized Dodatočné daňové priznanie po novom
  21.03.2016 | Dane z príjmov, Uncategorized Zmeny a vyplnenie tlačiva daňového priznania k dani z právnických osôb za rok 2015
  21.03.2016 | Dane z príjmov, Uncategorized Daňové priznanie právnických osôb za rok 2015
  08.02.2016 | Dane z príjmov, Uncategorized Nový spôsob určenia výšky niektorých pokút pri správe daní od januára 2016
  08.02.2016 | Dane z príjmov, Uncategorized Transferová dokumentácia aj pre tuzemské závislé osoby
  25.01.2016 | Dane z príjmov, Uncategorized Uplatňovanie daňových výdavkov pri majetku, ktorý môže mať charakter osobnej potreby
  25.01.2016 | Dane z príjmov, Uncategorized Nové nastavenie rozsahu oprávnení autorizovaných osôb pre užívateľov obojsmernej elektronickej komunikácie Portálu FS
  07.01.2016 | Dane z príjmov, Uncategorized Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2015 - Platenie preddavkov na daň na rok 2016
  07.01.2016 | Dane z príjmov, Uncategorized Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2015 - Výpočet pomernej časti dane a zaplatenie dane
  07.01.2016 | Dane z príjmov, Uncategorized Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2015 - Podanie daňového priznania
  05.01.2016 | Dane z príjmov, Uncategorized Uplatnenie tvorby opravnej položky a odpisu príslušenstva pohľadávky do daňových výdavkov
  05.01.2016 | Dane z príjmov, Uncategorized Uplatňovanie výdavkov na reklamné predmety do daňových výdavkov v roku 2015
  05.01.2016 | Dane z príjmov, Uncategorized Zaokrúhľovanie správneho poplatku podľa zákona o správnych poplatkoch
  05.01.2016 | Dane z príjmov, Uncategorized Oznamovacia povinnosť podľa zákona o dani z motorových vozidiel
  21.12.2015 | Dane z príjmov, Uncategorized Osobitná úprava uplatňovania DPH na základe prijatia platby za dodanie tovaru alebo služby od 01.01.2016
  21.12.2015 | Dane z príjmov, Uncategorized Informácia k obojsmernej elektronickej komunikácii medzi správcom dane a daňovým subjektom
  21.12.2015 | Dane z príjmov, Uncategorized Zánik daňovej povinnosti pri dani z motorových vozidiel
  01.12.2015 | Dane z príjmov, Uncategorized Finančná správa zverejnila tlačivá daňových priznaní pre budúci rok
  01.12.2015 | Dane z príjmov, Uncategorized Novinka vo virtuálnej registračnej pokladnici
  01.12.2015 | Dane z príjmov, Uncategorized Overovanie identifikačných čísiel pre DPH pridelených v členských štátoch Európskej únie
  01.12.2015 | Dane z príjmov, Uncategorized Novela zákona o dani z príjmov, ktorá bude účinná od 01.01.2016 – III. časť
  01.12.2015 | Dane z príjmov, Uncategorized Novela zákona o dani z príjmov, ktorá bude účinná od 01.01.2016 – II. časť
  21.10.2015 | Dane z príjmov, Uncategorized Novela zákona o dani z príjmov, ktorá bude účinná od 01.01.2016 – I. časť
  21.10.2015 | Dane z príjmov, Uncategorized Rozšírenie skupiny výdavkov (nákladov), ktoré budú uznané za daňový výdavok až po ich zaplatení
  21.10.2015 | Dane z príjmov, Uncategorized Novela zákona o dani z príjmov priniesla od 01.01.2015 zmeny v odpisoch, lízingu a uplatňovaní nákladov pre automobily zaradené do majetku firmy
  21.10.2015 | Dane z príjmov, Uncategorized Návrh novely Zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších
  20.10.2015 | Dane z príjmov, Uncategorized Informácia o druhom kole registrácie virtuálnej pokladnice
  20.10.2015 | Dane z príjmov, Uncategorized Informácia o oznámení k povinnostiam nadobúdateľa nového dopravného prostriedku (neregistrovaného pre DPH) za protihodnotu v tuzemsku z iného členského štátu z pohľadu zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov
  20.10.2015 | Dane z príjmov, Uncategorized Usmernenie k zahrnutiu inventarizačných prebytkov do základu dane z príjmov podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov od 01. 01. 2015
  20.10.2015 | Dane z príjmov, Uncategorized Usmernenie k ukladaniu oznámenia o dátume schválenia účtovnej závierky do registra účtovných závierok
  20.10.2015 | Dane z príjmov, Uncategorized Informácia k nároku na daňový bonus po ukončení vysokej školy
  20.10.2015 | Dane z príjmov, Uncategorized Informácia k oslobodeniu nepeňažného príjmu zo závislej činnosti od 1.1.2015 dosiahnutého formou produktov vlastnej poľnohospodárskej výroby
  20.10.2015 | Dane z príjmov, Uncategorized Informácia o novele zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov)
  20.10.2015 | Dane z príjmov, Uncategorized Informácia k podávaniu daňového priznania pre zjednodušený režim jednotného kontaktného miesta - Mini One Stop Shop
  19.10.2015 | Dane z príjmov, Uncategorized Usmernenie k možnosti účtovnej jednotky považovať sa za mikro účtovnú jednotku pre účtovné obdobie, ktoré začalo 1.1.2014 alebo v priebehu roka 2014
  25.05.2015 | Dane z príjmov, Uncategorized Informácia k zmene spôsobu zdaňovania peňažných a nepeňažných plnení poskytnutých poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti s účinnosťou od 1.1. 2015
  05.05.2015 | Dane z príjmov, Uncategorized Informácia k zdaňovaniu nepeňažných plnení poskytnutých zamestnávateľom zamestnancovi v nadväznosti na krátenie výdavkov v súlade s § 19 ods. 2 písm. t) zákona o dani z príjmov
  04.05.2015 | Dane z príjmov, Uncategorized Informacia k vypĺňaniu tlačiva „Oznámenie platiteľa dane o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou podľa § 43 ods. 11 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
  07.04.2015 | Dane z príjmov, Uncategorized Informácia o niektorých sumách potrebných pre výpočet daňovej povinnosti fyzických osôb na rok 2015
  07.04.2015 | Dane z príjmov, Uncategorized Spustenie virtuálnej registračnej pokladnice
  26.03.2015 | Dane z príjmov, Uncategorized Zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice (ERP) v znení nehorších predpisov
  26.03.2015 | Dane z príjmov, Uncategorized Zmeny v zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov
  26.03.2015 | Dane z príjmov, Uncategorized Vrátenie časti nadmerného odpočtu pred skončením daňovej kontroly
  26.03.2015 | Dane z príjmov, Uncategorized Zníženie hranice pre výnimku pri podávaní súhrnného výkazu v štvrťročných lehotách.
  26.03.2015 | Dane z príjmov, Uncategorized Úprava lehoty na podanie kontrolného výkazu
  26.03.2015 | Dane z príjmov, Uncategorized Zjednotenie lehoty na podávanie súhrnného výkazu aj pre daňového zástupcu
  26.03.2015 | Dane z príjmov, Uncategorized Doplnenie ustanovenia § 49 (odpočítanie dane platiteľom)
  23.03.2015 | Dane z príjmov, Uncategorized Ustanovenie § 68b upravuje osobitný režim zdaňovania telekomunikačných služieb, služieb rozhlasového a televízneho vysielania a elektronických služ
  23.03.2015 | Dane z príjmov, Uncategorized Ustanovenie § 68a upravuje osobitný režim zdaňovania telekomunikačných služieb, služieb rozhlasového a televízneho vysielania a elektronických služieb
  23.03.2015 | Dane z príjmov, Uncategorized Zavedenie osobitnej úpravy uplatňovania dane pre telekomunikačné služby, služby rozhlasového vysielania a televízneho vysielania a elektronické služby.
  16.03.2015 | Dane z príjmov, Uncategorized Navrhované zmeny v oblasti medzinárodného zdaňovania na rok 2014
  16.03.2015 | Dane z príjmov, Uncategorized Zmeny v ustanoveniach týkajúcich sa určenia miesta dodania
  16.03.2015 | Dane z príjmov, Uncategorized Legislatívne zmeny v Zákone o DPH
  16.03.2015 | Dane z príjmov, Uncategorized Ostatné legislatívne zmeny v zákone o dani z príjmov 2015
  16.03.2015 | Dane z príjmov, Uncategorized Legislatívne zmeny na rok 2015 v oblasti odpisovania
  16.03.2015 | Dane z príjmov, Uncategorized Legislatívna zmeny na rok 2015 - Kapitalizácia
  16.03.2015 | Dane z príjmov, Uncategorized Nedaňové výdavky - zmena na rok 2015
  16.03.2015 | Dane z príjmov, Uncategorized Legislatívne zmeny v oblasti na rok 2015 v oblasti rezerv
  16.03.2015 | Dane z príjmov, Uncategorized Legislatívne zmeny na rok 2015 týkajúce sa daňových/nedaňových výdavkov
  16.03.2015 | Dane z príjmov, Uncategorized Legislatívne zmeny na rok 2015 týkajúce sa úprav základu dane
  16.03.2015 | Dane z príjmov, Uncategorized Novela prináša zmeny v oblasti medzinárodného zdaňovania na rok 2015
  16.03.2015 | Dane z príjmov, Uncategorized Ostatné legislatívne zmeny v zdaňovaní FO na rok 2015
  16.03.2015 | Dane z príjmov, Uncategorized Ostatné legislatívne zmeny pri zdaňovaní FO na rok 2015
  16.03.2015 | Dane z príjmov, Uncategorized Legislatívne zmeny v oblasti oslobodenia príjmov FO na rok 2015
  16.03.2015 | Dane z príjmov, Uncategorized Navrhované zmeny v oblasti zdaňovania fyzických osôb na rok 2015
  16.03.2015 | Dane z príjmov, Uncategorized Zmeny v oblasti zdaňovania tzv. farmaceutických spoločností a vymedzených príjemcov plnení od týchto spoločností
  16.03.2015 | Dane z príjmov, Uncategorized Zmeny vykonané úpravou v rámci finančného a operatívneho prenájmu (lízingu)
  16.03.2015 | Dane z príjmov, Uncategorized Novela Zákona o dani z príjmov schválená v roku 2014
  15.03.2015 | Dane z príjmov, Uncategorized Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice - Služby podliehajúce evidencii
  15.03.2015 | Dane z príjmov, Uncategorized Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice - Konanie o certifikácii
  15.03.2015 | Dane z príjmov, Uncategorized Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice
  15.03.2015 | Dane z príjmov, Uncategorized Navrhovaná Príloha č. 1 k zákonu č. 289/2008 Z.z.
  15.03.2015 | Dane z príjmov, Uncategorized Novela Zákona o účtovníctva II.
  15.03.2015 | Dane z príjmov, Uncategorized Novela Zákona o účtovníctva I.
  13.03.2015 | Dane z príjmov, Uncategorized Navrhované ostatné opatrenia
  13.03.2015 | Dane z príjmov, Uncategorized Navrhované opatrenia v oblasti použitia podielu zaplatenej dane
  13.03.2015 | Dane z príjmov, Uncategorized Navrhované opatrenia v oblasti platenia preddavkov na daň a v oblasti podávania daňových priznaní
  13.03.2015 | Dane z príjmov, Uncategorized Navrhované opatrenia v oblasti zníženia administratívnej náročnosti a oznamovacej povinnosti
  13.03.2015 | Dane z príjmov, Uncategorized Uplatňovanie daňových výdavkov a úpravy základu dane
  13.03.2015 | Dane z príjmov, Uncategorized Určovanie zdroja príjmov u daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou
  13.03.2015 | Dane z príjmov, Uncategorized Navrhované zmeny v oblasti zdaňovania FO na rok 2014
  13.03.2015 | Dane z príjmov, Uncategorized Navrhované zmeny v oblasti zdaňovania fyzických osôb

  Napíšte nám a my Vám pripravíme nezáväznú cenovú ponuku

   ÚčtovníctvoMzdyDaňové poradenstvoAudit

   Adresa

   Audit Tax Consulting, k.s.
   Bajkalská 19B
   832 15 Bratislava
   IČO: 35858907

   Kontakt

   ATC@ATC.SK
   +421 903 414 881
   8:00 – 17:00