Zmeny a vyplnenie tlačiva daňového priznania k dani z právnických osôb za rok 2015

/ Dane z príjmov - ATC.sk

Prinášame Vám prehľad zmien, ktoré nastali v tlačive daňového priznania k dani z právnických osôb za rok 2015:

 

Riadok 03 (právna forma)

– daňovník, ktorým je pozemkové spoločenstvo, uvádza okrem trojmiestneho kódu 271 aj štvrtý údaj – číslo 1,

– spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov, resp. iné spoločenstvo, uvádza okrem trojmiestneho kódu 271 aj štvrtý údaj – číslo 2.

 

Riadok 04 (položka SK NACE) sa vypĺňa podľa vyhlášky Štatistického úradu SR č. 306/2007 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností. V tejto položke daňovník uvádza hlavnú, resp. prevažujúcu činnosť, z ktorej v zdaňovacom období dosiahol najvyšší príjem. Zoznam SK NACE je na internetovej stránke www.statistics.sk.

 

I. časť – ÚDAJE O DAŇOVNÍKOVI

 

Daňovník, ktorý uplatňuje započítanie daňovej licencie vyznačí znamienkom „x“ nové zaškrtávacie pole – Započítanie daňovej licencie podľa § 46b ods. 5 zákona o dani z príjmov.

 

II. časť – VÝPOČET ZÁKLADU DANE A DANE

 

Položky zvyšujúce výsledok hospodárenia alebo rozdiel medzi príjmami a výdavkami

 

Na riadkoch 120 a 140 došlo k úprave textu v súvislosti so zmenou v uplatňovaní daňových výdavkov po zaplatení od 01.01.2015.

 

Položky znižujúce výsledok hospodárenia alebo rozdiel medzi príjmami a výdavkami

 

Na riadkoch 260 a 270 bola vykonaná úprava v súvislosti so zmenou v uplatňovaní daňových výdavkov po zaplatení od 01.01.2015.

 

Položky upravujúce základ dane alebo daňovú stratu

 

Na riadku 301 sa uvádza základ dane (+) alebo daňová strata (-) :  (r. 100 + r. 200 – r. 300 + r. 10 tabuľky H).

 

Riadok 302 vypĺňa daňovník iba v prípade, ak nespĺňa podmienku výšky základu dane uvedeného na riadku 301 pre uplatnenie celého ročného odpisu, resp. pomernej časti ročného odpisu z osobného automobilu so vstupnou cenou 48 000 eur a viac a daňovník, ktorý nespĺňa podmienku výšky základu dane pre uplatnenie nájomného na základe nájomnej zmluvy bez vopred dohodnutého práva kúpy prenajatej veci pri prenajatom osobnom automobile so vstupnou cenou 48 000 eur a viac. Na tomto riadku uvádza sumu, ktorá zvyšuje základ dane.

 

Na riadku 303 sa uvádza suma členských príspevkov vyplývajúcich z nepovinného členstva v právnickej osobe, ktorá je súčasťou riadku 100, prevyšujúca 5 % zo základu dane uvedeného na riadku 301 alebo sumu 30 000 eur.

 

Na riadku 304 sa uvádza suma výdavkov na víno, ktoré je ako reklamný predmet súčasťou riadku 100, prevyšujúca v úhrne 5 % zo základu dane uvedeného na riadku 301, riadok nevypĺňa daňovník, ktorého hlavným predmetom činnosti je výroba vína.

 

Na riadku 305 sa uvádza suma, o ktorú sa znižuje základ dane pri uzavretí učebnej zmluvy medzi daňovníkom a žiakom alebo jeho zákonným zástupcom, pričom daňovník poskytne v zdaňovacom období žiakovi určený počet hodín praktického vyučovania.

 

Základ dane alebo daňová strata po úpravách o položky uvedené na týchto riadkoch sa uvedie na riadku 310.

 

Zníženie základu dane

 

Od 01.01.2015 môže daňovník od základu dane zníženého o odpočet daňovej straty odpočítať výdavky (náklady) na výskum a vývoj podľa § 30c zákona o dani z príjmov, pričom na riadok 501, na ktorom sa uvádza uvedený odpočet, sa prenáša údaj z riadku 7 Prílohy k § 30c zákona o dani z príjmov.

 

Zápočet daňovej licencie z predchádzajúcich zdaňovacích období

 

Riadky 910, 920 a 1000 vypĺňa daňovník, len ak si uplatňuje zápočet kladného rozdielu medzi daňovou licenciou a daňou z predchádzajúcich zdaňovacích období a ak má vyplnený údaj na riadku 5 v stĺpci 4 tabuľky K. III. časť – Tabuľky pomocných výpočtov a doplňujúcich údajov.

 

III. časť – Tabuľky pomocných výpočtov a doplňujúcich údajov

 

Tabuľka A – Položky, ktoré nie sú daňovými výdavkami (k r. 130 II. časti) a Tabuľka B – Odpisy hmotného majetku

– došlo k úprave obsahovej náplne jednotlivých riadkov a k doplneniu nových riadkov v súvislosti so zmenami zákona o dani z príjmov od 01.01.2015.

 

Tabuľka D – Evidencia a odpočet straty (k r. 410 II. časti)

V stĺpci 7 na riadku 2 tabuľky D sa uvádza súčet súm odpočítavaných v príslušnom zdaňovacom období, najviac do výšky základu dane uvedeného na riadku 400, údaj z riadku 2 sa uvedie aj na riadku 410.

 

Strata vykázaná v aktuálnom zdaňovacom období (2015) sa uvádza iba na riadku 400 a v tabuľke D sa uvádza až v nasledujúcom zdaňovacom období.

 

Tabuľka F – Doplňujúce údaje

Z popisu riadkov 1 a 2 bolo vypustené slovo „mimoriadnych“ v nadväznosti na zmeny vykonané opatrením MF SR z 03.12.2014 č. MF/23635/2014-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie MF SR zo 16.12.2002 č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva.

 

Obdobná úprava bola vykonaná aj v tabuľke G2.

Tabuľku F vypĺňa aj daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou, ktorý pri zisťovaní základu dane alebo daňovej straty stálej prevádzkarne vychádza z výsledku hospodárenia zisteného v účtovníctve podľa § 17 ods. 1 písm. b) zákona o dani z príjmov.

 

Tabuľku nevypĺňa daňovník nezriadený alebo nezaložený na podnikanie, ktorý vypĺňa tabuľku C1 (vedenie podvojného účtovníctva) alebo tabuľku C2 (vedenie jednoduchého účtovníctva).

 

Daňové subjekty, ktoré vykazujú výsledok hospodárenia podľa medzinárodných účtovných štandardov IAS/IFRS, ukladajú do registra účtovných závierok neštandardizovanú účtovnú závierku a v daňovom priznaní sú povinné vyplniť tabuľku G1 a súčasne jednu z tabuliek G2 alebo G3. Súčasne nemôžu byť vyplnené tabuľky G2 a G3. Takýto daňovník nevyplňuje tabuľku F.

 

Tabuľku H vypĺňa nerezident, ktorý skutočnosť, že je daňovníkom s obmedzenou daňovou povinnosťou vyznačí na prvej strane tlačiva daňového priznania.

 

Tabuľku I vypĺňa daňovník, ktorý uskutočňuje transakcie so závislými osobami v tuzemsku aj v zahraničí. Vzťah závislosti vyznačí na prvej strane daňového priznania.

 

Tabuľka J – vybrané údaje o príjmoch nerezidenta podľa § 16 ods. 1 písm. f) zákona o dani z príjmov, ktorý zisťuje základ dane podľa § 17 ods. 1 písm. b) a c) zákona o dani z príjmov vypĺňa nerezident, ktorý zisťuje základ dane podľa § 17 ods. 1 písm. b) a c) 6 zákona o dani z príjmov, ak dosahuje príjmy z prevodu, nájomného a z iného využitia nehnuteľnosti umiestnenej na území Slovenskej republiky.

 

Tabuľka K – Evidencia a zápočet daňovej licencie podľa § 46b zákona o dani z príjmov

 

Tabuľku vypĺňa daňovník, ktorý uplatňuje zápočet kladného rozdielu medzi daňovou licenciou a daňou z predchádzajúcich zdaňovacích období. Vypĺňa sa od najstaršieho obdobia po najnovšie. Suma kladného rozdielu započítavaná v príslušnom zdaňovacom období nesmie presiahnuť sumu uvedenú na riadku 910. Údaj zo stĺpca 4 na riadku 5 sa prenáša na riadok 920.

 

Tabuľku K vyplní aj daňovník, ktorý neuplatňuje zápočet daňovej licencie, ale v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach mu vznikol nárok na zápočet kladného rozdielu medzi daňovou licenciou a daňou z predchádzajúcich zdaňovacích období a v tabuľke K uvádza kladné rozdiely od najstaršieho obdobia po najnovšie.

 

Do tabuľky K daňovník neuvádza kladný rozdiel medzi daňovou licenciou a daňou z r. 820 za aktuálne zdaňovacie obdobie (rok 2015), rozdiel uvedie do tabuľky K až v nasledujúcom zdaňovacom období (2016).

 

IV. časť – Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby

 

Daňovník, ktorý sa rozhodne dať súhlas so zaslaním svojich údajov (obchodné meno alebo názov, sídlo, právna forma) podľa § 50 ods. 8 zákona o dani z príjmov prijímateľom, ktorým poukazuje podiel zaplatenej dane, vyznačí súhlas znamienkom „x“ v novom zaškrtávacom políčku.

 

Osoba oprávnená na podanie daňového priznania za právnickú osobu

 

 Na riadku – Vzťah k právnickej osobe (zamestnanecký alebo iný zmluvný vzťah) sa uvedie vzťah osoby oprávnenej na podanie daňového priznania podľa toho, akú pozíciu táto osoba vo vzťahu k právnickej osobe zastáva, napr. konateľ, správca spoločenstva, daňový poradca, advokát.

 

Príloha k § 30c zákona o dani z príjmov – Odpočet výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj a údaje o projektoch výskumu a vývoja podľa § 30c zákona o dani z príjmov (ďalej len „Príloha“)

 

Prílohu vypĺňa daňovník vykonávajúci výskum a vývoj, ktorý od základu dane odpočítava výdavky (náklady) podľa § 30c zákona o dani z príjmov. V Prílohe je daňovník povinný uviesť aj ciele projektu. Na riadku 7 uvádza daňovník úhrnnú sumu odpočtu výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj podľa § 30c zákona o dani z príjmov odpočítavanú v príslušnom zdaňovacom období za všetky projekty, najviac však do výšky základu dane uvedeného na riadku 500 (suma z riadku 7 Prílohy sa prenáša na riadok 501). Ak daňovník realizuje viacero projektov výskumu a vývoja, za každý projekt vypĺňa samostatnú Prílohu, pričom riadok 7 (SPOLU) vypĺňa len v tej Prílohe, v ktorej uvádza údaje o projekte č. 1. Ak daňovník odpočítava výdavky (náklady) na výskum a vývoj podľa § 30c zákona o dani z príjmov iba na jeden projekt, suma na riadku 7 je totožná so sumou uvedenou na riadku 6 Prílohy. 


Chcete sa o téme dozvedieť viac? Napíšte nám.

  Archív

  27.12.2023 | Dane z príjmov Daňové dopady konsolidačného balíčka
  27.12.2023 | Dane z príjmov Opatrenia zamerané na zlepšenie stavu verejných financií
  23.11.2023 | Dane z príjmov Vyplatenie 13. dôchodkov penzistom v roku 2023
  23.11.2023 | Dane z príjmov Informácia k úhrade správneho poplatku pre subjekty komunikujúce elektronicky
  10.10.2023 | Dane z príjmov Zníženie odvodov zamestnávateľom v poľnohospodárstve a potravinárskom priemysle
  10.10.2023 | Dane z príjmov Zvýšenie sumy stravného od 01. 10. 2023
  18.09.2023 | Dane z príjmov Zvýšenie minimálnych odvodov SZČO od 01. januára 2024
  18.09.2023 | Dane z príjmov Zvýšenie minimálnej mzdy od 01. januára 2024
  08.08.2023 | Dane z príjmov Zvýšenie sumy životného minima od 01. júla 2023 do 30. júna 2024
  08.08.2023 | Dane z príjmov Ukončenie vyplácania pandemického ošetrovného od 1. septembra 2023
  08.08.2023 | Dane z príjmov Príjmy z prenájmu nehnuteľnosti z pohľadu zákona o dani z príjmov
  08.08.2023 | Dane z príjmov Technické zhodnotenie prenajatej nehnuteľnosti z pohľadu zákona o dani z príjmov
  02.07.2023 | Dane z príjmov Mimoriadne zvýšenie dôchodkov od 01. 07. 2023
  02.07.2023 | Dane z príjmov Zvýšenie sumy stravného od 01. 06. 2023
  02.07.2023 | Dane z príjmov Platenie preddavkov na daň v preddavkovom období od 01.04.2023 do 02.04.2024
  02.07.2023 | Dane z príjmov Zvýšenie náhrady za používanie súkromného motorového vozidla pri pracovnej ceste od 1. apríla 2023
  11.04.2023 | Dane z príjmov Daňový aspekt postúpenej pohľadávky u fyzickej osoby s príjmami podľa § 6 Zákona o dani z príjmov
  06.04.2023 | Dane z príjmov Poukázanie podielu zaplatenej dane u fyzickej osoby za rok 2022
  13.03.2023 | Dane z príjmov Povinnosti pre poskytovateľov platobných služieb vyplývajúce zo zákona o dani z pridanej hodnoty
  13.03.2023 | Dane z príjmov Odpočítanie daňovej straty v daňovom priznaní k dani z príjmov právnickej osoby a dani z príjmov fyzickej osoby typ B za rok 2022
  06.02.2023 | Dane z príjmov Minimálny preddavok na zdravotné poistenie od januára 2023
  06.02.2023 | Dane z príjmov Nová povinnosť zamestnávateľov voči Sociálnej poisťovni od 1. januára 2023
  31.01.2023 | Dane z príjmov Oprava odpočítanej dane pri úplnom alebo čiastočnom nezaplatení protihodnoty za tovar alebo službu podľa §53b zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
  31.01.2023 | Dane z príjmov Zmeny v registračných ustanoveniach v zákone č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
  27.01.2023 | Dane z príjmov Komentár k zákonu o dani z príjmov k 1.1.2023
  27.11.2020 | Dane z príjmov Daňové výdavky 2020 - Kedy a za akých podmienok si uplatniť daňové výdavky – časť 3/3
  27.11.2020 | Dane z príjmov Daňové výdavky 2020 - Kedy a za akých podmienok si uplatniť daňové výdavky – časť 2/3
  27.11.2020 | Dane z príjmov Daňové výdavky 2020 - Kedy a za akých podmienok si uplatniť daňové výdavky - časť 1/3
  12.10.2020 | Dane z príjmov Dôležité termíny pre opatrenia v oblasti dane z príjmov
  12.10.2020 | Dane z príjmov Povinné a nadštandardné lekárske preventívne prehliadky
  12.10.2020 | Dane z príjmov Dávka tehotenské a tehotenské štipendium od roku 2021
  07.10.2020 | Dane z príjmov Čo prinesie koniec prechodného obdobia pre tzv. „Brexit“
  07.10.2020 | Dane z príjmov Zmeny v podmienkach pre overenie účtovnej závierky audítorom
  07.10.2020 | Dane z príjmov Príspevky na športovú činnosť dieťaťa
  11.08.2020 | Dane z príjmov Vplyv koronakrízy na vyrovnanie preddavkov na DPPO
  11.08.2020 | Dane z príjmov Možnosť zvýšenia výdavkov na spotrebu PHL o 20 %
  11.06.2020 | Dane z príjmov KORONAVÍRUS - vykázanie daňovej straty v daňovom priznaní za rok 2019
  11.06.2020 | Dane z príjmov KORONAVÍRUS - pandemické ošetrovné od 1. júna 2020
  29.04.2020 | Dane z príjmov KORONAVÍRUS - špeciálna úprava odpočtu daňovej straty
  24.04.2020 | Dane z príjmov KORONAVÍRUS - poskytovanie finančného príspevku v rámci projektu „PRVÁ POMOC“
  26.03.2020 | Dane z príjmov KORONAVÍRUS - úprava podmienok nároku na nemocenské a ošetrovné
  24.03.2020 | Dane z príjmov KORONAVÍRUS - opatrenia v oblasti dane z príjmov
  11.02.2020 | Dane z príjmov Zmena v odpisovaní elektromobilov už aj za zdaňovacie obdobie 2019
  06.02.2020 | Dane z príjmov Zásielkový predaj z pohľadu dane z pridanej hodnoty
  21.01.2020 | Dane z príjmov Zmeny a doplnenia zákona o účtovníctva pre rok 2020
  16.01.2020 | Dane z príjmov Daň z motorových vozidiel za rok 2019
  01.01.2020 | Dane z príjmov Zmeny zákona o DPH od 1. januára 2020
  05.12.2016 | Dane z príjmov Zmeny v sociálnom poistení od 1.1.2017
  02.12.2016 | Dane z príjmov Novela zákona o DPH
  02.12.2016 | Dane z príjmov Elektronické schránky právnických osôb
  13.10.2016 | Dane z príjmov Záruky za colný dlh (UCC)
  13.09.2016 | Dane z príjmov Nárok na daňový bonus
  13.09.2016 | Dane z príjmov Zahraničný cestovný príkaz
  08.09.2016 | Dane z príjmov Zdaňovanie príležitostných príjmov
  08.09.2016 | Dane z príjmov Limity pre dovoz tovaru na osobnú spotrebu
  17.08.2016 | Dane z príjmov Povinná aktivácia schránok právnických osôb
  09.08.2016 | Dane z príjmov Výška životného minima a exekúcie
  09.08.2016 | Dane z príjmov Platenie odvodov v Sociálnej poisťovni SZČO od 1.7.2016
  22.07.2016 | Dane z príjmov Informácia k VYHLÁŠKE MF SR č. 188/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje počet vydaných pokladničných dokladov na účely používania virtuálnej registračnej pokladnice
  22.07.2016 | Dane z príjmov Informácia k uplatneniu odplaty (provízie) za sprostredkovanie do základu dane
  22.07.2016 | Dane z príjmov Finančná správa zriadila colnícku nonstop linku pre verejnosť
  30.05.2016 | Dane z príjmov Nový únijný colný kódex
  30.05.2016 | Dane z príjmov Zmeny v kontrolnom výkaze DPH
  30.05.2016 | Dane z príjmov Výmaz platiteľa dane zo zoznamu rizikových platiteľov DPH
  30.05.2016 | Dane z príjmov Postup správcu dane pri daňových nedoplatkoch
  05.05.2016 | Dane z príjmov Odpisovanie majetku po novom od 01.01.2016
  05.05.2016 | Dane z príjmov Nové podmienky pre vrátenie nadmerného odpočtu od 01.01.2016
  21.03.2016 | Dane z príjmov Registrácia zahraničnej osoby po 1.1.2016
  21.03.2016 | Dane z príjmov Odpisovanie majetku po novom
  21.03.2016 | Dane z príjmov Zmeny v poukázaní 2%
  21.03.2016 | Dane z príjmov Požiadajte zamestnávateľa o ročné zúčtovanie
  21.03.2016 | Dane z príjmov Nové podmienky pre vrátenie nadmerného odpočtu
  21.03.2016 | Dane z príjmov Ako uplatňovať osobitnú úpravu DPH?
  21.03.2016 | Dane z príjmov Dodatočné daňové priznanie po novom
  21.03.2016 | Dane z príjmov Zmeny a vyplnenie tlačiva daňového priznania k dani z právnických osôb za rok 2015
  21.03.2016 | Dane z príjmov Daňové priznanie právnických osôb za rok 2015
  08.02.2016 | Dane z príjmov Nový spôsob určenia výšky niektorých pokút pri správe daní od januára 2016
  08.02.2016 | Dane z príjmov Transferová dokumentácia aj pre tuzemské závislé osoby
  25.01.2016 | Dane z príjmov Uplatňovanie daňových výdavkov pri majetku, ktorý môže mať charakter osobnej potreby
  25.01.2016 | Dane z príjmov Nové nastavenie rozsahu oprávnení autorizovaných osôb pre užívateľov obojsmernej elektronickej komunikácie Portálu FS
  07.01.2016 | Dane z príjmov Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2015 - Platenie preddavkov na daň na rok 2016
  07.01.2016 | Dane z príjmov Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2015 - Výpočet pomernej časti dane a zaplatenie dane
  07.01.2016 | Dane z príjmov Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2015 - Podanie daňového priznania
  05.01.2016 | Dane z príjmov Uplatnenie tvorby opravnej položky a odpisu príslušenstva pohľadávky do daňových výdavkov
  05.01.2016 | Dane z príjmov Uplatňovanie výdavkov na reklamné predmety do daňových výdavkov v roku 2015
  05.01.2016 | Dane z príjmov Zaokrúhľovanie správneho poplatku podľa zákona o správnych poplatkoch
  05.01.2016 | Dane z príjmov Oznamovacia povinnosť podľa zákona o dani z motorových vozidiel
  21.12.2015 | Dane z príjmov Osobitná úprava uplatňovania DPH na základe prijatia platby za dodanie tovaru alebo služby od 01.01.2016
  21.12.2015 | Dane z príjmov Informácia k obojsmernej elektronickej komunikácii medzi správcom dane a daňovým subjektom
  21.12.2015 | Dane z príjmov Zánik daňovej povinnosti pri dani z motorových vozidiel
  01.12.2015 | Dane z príjmov Finančná správa zverejnila tlačivá daňových priznaní pre budúci rok
  01.12.2015 | Dane z príjmov Novinka vo virtuálnej registračnej pokladnici
  01.12.2015 | Dane z príjmov Overovanie identifikačných čísiel pre DPH pridelených v členských štátoch Európskej únie
  01.12.2015 | Dane z príjmov Novela zákona o dani z príjmov, ktorá bude účinná od 01.01.2016 – III. časť
  01.12.2015 | Dane z príjmov Novela zákona o dani z príjmov, ktorá bude účinná od 01.01.2016 – II. časť
  21.10.2015 | Dane z príjmov Novela zákona o dani z príjmov, ktorá bude účinná od 01.01.2016 – I. časť
  21.10.2015 | Dane z príjmov Rozšírenie skupiny výdavkov (nákladov), ktoré budú uznané za daňový výdavok až po ich zaplatení
  21.10.2015 | Dane z príjmov Novela zákona o dani z príjmov priniesla od 01.01.2015 zmeny v odpisoch, lízingu a uplatňovaní nákladov pre automobily zaradené do majetku firmy
  21.10.2015 | Dane z príjmov Návrh novely Zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších
  20.10.2015 | Dane z príjmov Informácia o druhom kole registrácie virtuálnej pokladnice
  20.10.2015 | Dane z príjmov Informácia o oznámení k povinnostiam nadobúdateľa nového dopravného prostriedku (neregistrovaného pre DPH) za protihodnotu v tuzemsku z iného členského štátu z pohľadu zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov
  20.10.2015 | Dane z príjmov Usmernenie k zahrnutiu inventarizačných prebytkov do základu dane z príjmov podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov od 01. 01. 2015
  20.10.2015 | Dane z príjmov Usmernenie k ukladaniu oznámenia o dátume schválenia účtovnej závierky do registra účtovných závierok
  20.10.2015 | Dane z príjmov Informácia k nároku na daňový bonus po ukončení vysokej školy
  20.10.2015 | Dane z príjmov Informácia k oslobodeniu nepeňažného príjmu zo závislej činnosti od 1.1.2015 dosiahnutého formou produktov vlastnej poľnohospodárskej výroby
  20.10.2015 | Dane z príjmov Informácia o novele zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov)
  20.10.2015 | Dane z príjmov Informácia k podávaniu daňového priznania pre zjednodušený režim jednotného kontaktného miesta - Mini One Stop Shop
  19.10.2015 | Dane z príjmov Usmernenie k možnosti účtovnej jednotky považovať sa za mikro účtovnú jednotku pre účtovné obdobie, ktoré začalo 1.1.2014 alebo v priebehu roka 2014
  25.05.2015 | Dane z príjmov Informácia k zmene spôsobu zdaňovania peňažných a nepeňažných plnení poskytnutých poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti s účinnosťou od 1.1. 2015
  05.05.2015 | Dane z príjmov Informácia k zdaňovaniu nepeňažných plnení poskytnutých zamestnávateľom zamestnancovi v nadväznosti na krátenie výdavkov v súlade s § 19 ods. 2 písm. t) zákona o dani z príjmov
  04.05.2015 | Dane z príjmov Informacia k vypĺňaniu tlačiva „Oznámenie platiteľa dane o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou podľa § 43 ods. 11 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
  07.04.2015 | Dane z príjmov Informácia o niektorých sumách potrebných pre výpočet daňovej povinnosti fyzických osôb na rok 2015
  07.04.2015 | Dane z príjmov Spustenie virtuálnej registračnej pokladnice
  26.03.2015 | Dane z príjmov Zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice (ERP) v znení nehorších predpisov
  26.03.2015 | Dane z príjmov Zmeny v zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov
  26.03.2015 | Dane z príjmov Vrátenie časti nadmerného odpočtu pred skončením daňovej kontroly
  26.03.2015 | Dane z príjmov Zníženie hranice pre výnimku pri podávaní súhrnného výkazu v štvrťročných lehotách.
  26.03.2015 | Dane z príjmov Úprava lehoty na podanie kontrolného výkazu
  26.03.2015 | Dane z príjmov Zjednotenie lehoty na podávanie súhrnného výkazu aj pre daňového zástupcu
  26.03.2015 | Dane z príjmov Doplnenie ustanovenia § 49 (odpočítanie dane platiteľom)
  23.03.2015 | Dane z príjmov Ustanovenie § 68b upravuje osobitný režim zdaňovania telekomunikačných služieb, služieb rozhlasového a televízneho vysielania a elektronických služ
  23.03.2015 | Dane z príjmov Ustanovenie § 68a upravuje osobitný režim zdaňovania telekomunikačných služieb, služieb rozhlasového a televízneho vysielania a elektronických služieb
  23.03.2015 | Dane z príjmov Zavedenie osobitnej úpravy uplatňovania dane pre telekomunikačné služby, služby rozhlasového vysielania a televízneho vysielania a elektronické služby.
  16.03.2015 | Dane z príjmov Navrhované zmeny v oblasti medzinárodného zdaňovania na rok 2014
  16.03.2015 | Dane z príjmov Zmeny v ustanoveniach týkajúcich sa určenia miesta dodania
  16.03.2015 | Dane z príjmov Legislatívne zmeny v Zákone o DPH
  16.03.2015 | Dane z príjmov Ostatné legislatívne zmeny v zákone o dani z príjmov 2015
  16.03.2015 | Dane z príjmov Legislatívne zmeny na rok 2015 v oblasti odpisovania
  16.03.2015 | Dane z príjmov Legislatívna zmeny na rok 2015 - Kapitalizácia
  16.03.2015 | Dane z príjmov Nedaňové výdavky - zmena na rok 2015
  16.03.2015 | Dane z príjmov Legislatívne zmeny v oblasti na rok 2015 v oblasti rezerv
  16.03.2015 | Dane z príjmov Legislatívne zmeny na rok 2015 týkajúce sa daňových/nedaňových výdavkov
  16.03.2015 | Dane z príjmov Legislatívne zmeny na rok 2015 týkajúce sa úprav základu dane
  16.03.2015 | Dane z príjmov Novela prináša zmeny v oblasti medzinárodného zdaňovania na rok 2015
  16.03.2015 | Dane z príjmov Ostatné legislatívne zmeny v zdaňovaní FO na rok 2015
  16.03.2015 | Dane z príjmov Ostatné legislatívne zmeny pri zdaňovaní FO na rok 2015
  16.03.2015 | Dane z príjmov Legislatívne zmeny v oblasti oslobodenia príjmov FO na rok 2015
  16.03.2015 | Dane z príjmov Navrhované zmeny v oblasti zdaňovania fyzických osôb na rok 2015
  16.03.2015 | Dane z príjmov Zmeny v oblasti zdaňovania tzv. farmaceutických spoločností a vymedzených príjemcov plnení od týchto spoločností
  16.03.2015 | Dane z príjmov Zmeny vykonané úpravou v rámci finančného a operatívneho prenájmu (lízingu)
  16.03.2015 | Dane z príjmov Novela Zákona o dani z príjmov schválená v roku 2014
  15.03.2015 | Dane z príjmov Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice - Služby podliehajúce evidencii
  15.03.2015 | Dane z príjmov Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice - Konanie o certifikácii
  15.03.2015 | Dane z príjmov Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice
  15.03.2015 | Dane z príjmov Navrhovaná Príloha č. 1 k zákonu č. 289/2008 Z.z.
  15.03.2015 | Dane z príjmov Novela Zákona o účtovníctva II.
  15.03.2015 | Dane z príjmov Novela Zákona o účtovníctva I.
  13.03.2015 | Dane z príjmov Navrhované ostatné opatrenia
  13.03.2015 | Dane z príjmov Navrhované opatrenia v oblasti použitia podielu zaplatenej dane
  13.03.2015 | Dane z príjmov Navrhované opatrenia v oblasti platenia preddavkov na daň a v oblasti podávania daňových priznaní
  13.03.2015 | Dane z príjmov Navrhované opatrenia v oblasti zníženia administratívnej náročnosti a oznamovacej povinnosti
  13.03.2015 | Dane z príjmov Uplatňovanie daňových výdavkov a úpravy základu dane
  13.03.2015 | Dane z príjmov Určovanie zdroja príjmov u daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou
  13.03.2015 | Dane z príjmov Navrhované zmeny v oblasti zdaňovania FO na rok 2014
  13.03.2015 | Dane z príjmov Navrhované zmeny v oblasti zdaňovania fyzických osôb

  Napíšte nám a my Vám pripravíme nezáväznú cenovú ponuku

   ÚčtovníctvoMzdyDaňové poradenstvoAudit

   Adresa

   Audit Tax Consulting, s.r.o.
   Bajkalská 19B
   821 01 Bratislava
   IČO: 35858907

   Kontakt

   ATC@ATC.SK
   +421 903 414 881
   8:00 – 17:00