Zmeny a vyplnenie tlačiva daňového priznania k dani z právnických osôb za rok 2015 - ATC

Zmeny a vyplnenie tlačiva daňového priznania k dani z právnických osôb za rok 2015

/ Dane z príjmov - ATC.sk

Prinášame Vám prehľad zmien, ktoré nastali v tlačive daňového priznania k dani z právnických osôb za rok 2015:

 

Riadok 03 (právna forma)

– daňovník, ktorým je pozemkové spoločenstvo, uvádza okrem trojmiestneho kódu 271 aj štvrtý údaj – číslo 1,

– spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov, resp. iné spoločenstvo, uvádza okrem trojmiestneho kódu 271 aj štvrtý údaj – číslo 2.

 

Riadok 04 (položka SK NACE) sa vypĺňa podľa vyhlášky Štatistického úradu SR č. 306/2007 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností. V tejto položke daňovník uvádza hlavnú, resp. prevažujúcu činnosť, z ktorej v zdaňovacom období dosiahol najvyšší príjem. Zoznam SK NACE je na internetovej stránke www.statistics.sk.

 

I. časť – ÚDAJE O DAŇOVNÍKOVI

 

Daňovník, ktorý uplatňuje započítanie daňovej licencie vyznačí znamienkom „x“ nové zaškrtávacie pole – Započítanie daňovej licencie podľa § 46b ods. 5 zákona o dani z príjmov.

 

II. časť – VÝPOČET ZÁKLADU DANE A DANE

 

Položky zvyšujúce výsledok hospodárenia alebo rozdiel medzi príjmami a výdavkami

 

Na riadkoch 120 a 140 došlo k úprave textu v súvislosti so zmenou v uplatňovaní daňových výdavkov po zaplatení od 01.01.2015.

 

Položky znižujúce výsledok hospodárenia alebo rozdiel medzi príjmami a výdavkami

 

Na riadkoch 260 a 270 bola vykonaná úprava v súvislosti so zmenou v uplatňovaní daňových výdavkov po zaplatení od 01.01.2015.

 

Položky upravujúce základ dane alebo daňovú stratu

 

Na riadku 301 sa uvádza základ dane (+) alebo daňová strata (-) :  (r. 100 + r. 200 – r. 300 + r. 10 tabuľky H).

 

Riadok 302 vypĺňa daňovník iba v prípade, ak nespĺňa podmienku výšky základu dane uvedeného na riadku 301 pre uplatnenie celého ročného odpisu, resp. pomernej časti ročného odpisu z osobného automobilu so vstupnou cenou 48 000 eur a viac a daňovník, ktorý nespĺňa podmienku výšky základu dane pre uplatnenie nájomného na základe nájomnej zmluvy bez vopred dohodnutého práva kúpy prenajatej veci pri prenajatom osobnom automobile so vstupnou cenou 48 000 eur a viac. Na tomto riadku uvádza sumu, ktorá zvyšuje základ dane.

 

Na riadku 303 sa uvádza suma členských príspevkov vyplývajúcich z nepovinného členstva v právnickej osobe, ktorá je súčasťou riadku 100, prevyšujúca 5 % zo základu dane uvedeného na riadku 301 alebo sumu 30 000 eur.

 

Na riadku 304 sa uvádza suma výdavkov na víno, ktoré je ako reklamný predmet súčasťou riadku 100, prevyšujúca v úhrne 5 % zo základu dane uvedeného na riadku 301, riadok nevypĺňa daňovník, ktorého hlavným predmetom činnosti je výroba vína.

 

Na riadku 305 sa uvádza suma, o ktorú sa znižuje základ dane pri uzavretí učebnej zmluvy medzi daňovníkom a žiakom alebo jeho zákonným zástupcom, pričom daňovník poskytne v zdaňovacom období žiakovi určený počet hodín praktického vyučovania.

 

Základ dane alebo daňová strata po úpravách o položky uvedené na týchto riadkoch sa uvedie na riadku 310.

 

Zníženie základu dane

 

Od 01.01.2015 môže daňovník od základu dane zníženého o odpočet daňovej straty odpočítať výdavky (náklady) na výskum a vývoj podľa § 30c zákona o dani z príjmov, pričom na riadok 501, na ktorom sa uvádza uvedený odpočet, sa prenáša údaj z riadku 7 Prílohy k § 30c zákona o dani z príjmov.

 

Zápočet daňovej licencie z predchádzajúcich zdaňovacích období

 

Riadky 910, 920 a 1000 vypĺňa daňovník, len ak si uplatňuje zápočet kladného rozdielu medzi daňovou licenciou a daňou z predchádzajúcich zdaňovacích období a ak má vyplnený údaj na riadku 5 v stĺpci 4 tabuľky K. III. časť – Tabuľky pomocných výpočtov a doplňujúcich údajov.

 

III. časť – Tabuľky pomocných výpočtov a doplňujúcich údajov

 

Tabuľka A – Položky, ktoré nie sú daňovými výdavkami (k r. 130 II. časti) a Tabuľka B – Odpisy hmotného majetku

– došlo k úprave obsahovej náplne jednotlivých riadkov a k doplneniu nových riadkov v súvislosti so zmenami zákona o dani z príjmov od 01.01.2015.

 

Tabuľka D – Evidencia a odpočet straty (k r. 410 II. časti)

V stĺpci 7 na riadku 2 tabuľky D sa uvádza súčet súm odpočítavaných v príslušnom zdaňovacom období, najviac do výšky základu dane uvedeného na riadku 400, údaj z riadku 2 sa uvedie aj na riadku 410.

 

Strata vykázaná v aktuálnom zdaňovacom období (2015) sa uvádza iba na riadku 400 a v tabuľke D sa uvádza až v nasledujúcom zdaňovacom období.

 

Tabuľka F – Doplňujúce údaje

Z popisu riadkov 1 a 2 bolo vypustené slovo „mimoriadnych“ v nadväznosti na zmeny vykonané opatrením MF SR z 03.12.2014 č. MF/23635/2014-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie MF SR zo 16.12.2002 č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva.

 

Obdobná úprava bola vykonaná aj v tabuľke G2.

Tabuľku F vypĺňa aj daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou, ktorý pri zisťovaní základu dane alebo daňovej straty stálej prevádzkarne vychádza z výsledku hospodárenia zisteného v účtovníctve podľa § 17 ods. 1 písm. b) zákona o dani z príjmov.

 

Tabuľku nevypĺňa daňovník nezriadený alebo nezaložený na podnikanie, ktorý vypĺňa tabuľku C1 (vedenie podvojného účtovníctva) alebo tabuľku C2 (vedenie jednoduchého účtovníctva).

 

Daňové subjekty, ktoré vykazujú výsledok hospodárenia podľa medzinárodných účtovných štandardov IAS/IFRS, ukladajú do registra účtovných závierok neštandardizovanú účtovnú závierku a v daňovom priznaní sú povinné vyplniť tabuľku G1 a súčasne jednu z tabuliek G2 alebo G3. Súčasne nemôžu byť vyplnené tabuľky G2 a G3. Takýto daňovník nevyplňuje tabuľku F.

 

Tabuľku H vypĺňa nerezident, ktorý skutočnosť, že je daňovníkom s obmedzenou daňovou povinnosťou vyznačí na prvej strane tlačiva daňového priznania.

 

Tabuľku I vypĺňa daňovník, ktorý uskutočňuje transakcie so závislými osobami v tuzemsku aj v zahraničí. Vzťah závislosti vyznačí na prvej strane daňového priznania.

 

Tabuľka J – vybrané údaje o príjmoch nerezidenta podľa § 16 ods. 1 písm. f) zákona o dani z príjmov, ktorý zisťuje základ dane podľa § 17 ods. 1 písm. b) a c) zákona o dani z príjmov vypĺňa nerezident, ktorý zisťuje základ dane podľa § 17 ods. 1 písm. b) a c) 6 zákona o dani z príjmov, ak dosahuje príjmy z prevodu, nájomného a z iného využitia nehnuteľnosti umiestnenej na území Slovenskej republiky.

 

Tabuľka K – Evidencia a zápočet daňovej licencie podľa § 46b zákona o dani z príjmov

 

Tabuľku vypĺňa daňovník, ktorý uplatňuje zápočet kladného rozdielu medzi daňovou licenciou a daňou z predchádzajúcich zdaňovacích období. Vypĺňa sa od najstaršieho obdobia po najnovšie. Suma kladného rozdielu započítavaná v príslušnom zdaňovacom období nesmie presiahnuť sumu uvedenú na riadku 910. Údaj zo stĺpca 4 na riadku 5 sa prenáša na riadok 920.

 

Tabuľku K vyplní aj daňovník, ktorý neuplatňuje zápočet daňovej licencie, ale v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach mu vznikol nárok na zápočet kladného rozdielu medzi daňovou licenciou a daňou z predchádzajúcich zdaňovacích období a v tabuľke K uvádza kladné rozdiely od najstaršieho obdobia po najnovšie.

 

Do tabuľky K daňovník neuvádza kladný rozdiel medzi daňovou licenciou a daňou z r. 820 za aktuálne zdaňovacie obdobie (rok 2015), rozdiel uvedie do tabuľky K až v nasledujúcom zdaňovacom období (2016).

 

IV. časť – Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby

 

Daňovník, ktorý sa rozhodne dať súhlas so zaslaním svojich údajov (obchodné meno alebo názov, sídlo, právna forma) podľa § 50 ods. 8 zákona o dani z príjmov prijímateľom, ktorým poukazuje podiel zaplatenej dane, vyznačí súhlas znamienkom „x“ v novom zaškrtávacom políčku.

 

Osoba oprávnená na podanie daňového priznania za právnickú osobu

 

 Na riadku – Vzťah k právnickej osobe (zamestnanecký alebo iný zmluvný vzťah) sa uvedie vzťah osoby oprávnenej na podanie daňového priznania podľa toho, akú pozíciu táto osoba vo vzťahu k právnickej osobe zastáva, napr. konateľ, správca spoločenstva, daňový poradca, advokát.

 

Príloha k § 30c zákona o dani z príjmov – Odpočet výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj a údaje o projektoch výskumu a vývoja podľa § 30c zákona o dani z príjmov (ďalej len „Príloha“)

 

Prílohu vypĺňa daňovník vykonávajúci výskum a vývoj, ktorý od základu dane odpočítava výdavky (náklady) podľa § 30c zákona o dani z príjmov. V Prílohe je daňovník povinný uviesť aj ciele projektu. Na riadku 7 uvádza daňovník úhrnnú sumu odpočtu výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj podľa § 30c zákona o dani z príjmov odpočítavanú v príslušnom zdaňovacom období za všetky projekty, najviac však do výšky základu dane uvedeného na riadku 500 (suma z riadku 7 Prílohy sa prenáša na riadok 501). Ak daňovník realizuje viacero projektov výskumu a vývoja, za každý projekt vypĺňa samostatnú Prílohu, pričom riadok 7 (SPOLU) vypĺňa len v tej Prílohe, v ktorej uvádza údaje o projekte č. 1. Ak daňovník odpočítava výdavky (náklady) na výskum a vývoj podľa § 30c zákona o dani z príjmov iba na jeden projekt, suma na riadku 7 je totožná so sumou uvedenou na riadku 6 Prílohy. 


Chcete sa o téme dozvedieť viac? Napíšte nám.

Archív

01.01.2020 | Dane z príjmov Zmeny zákona o DPH od 1. januára 2020
05.12.2016 | Dane z príjmov Zmeny v sociálnom poistení od 1.1.2017
02.12.2016 | Dane z príjmov Novela zákona o DPH
02.12.2016 | Dane z príjmov Elektronické schránky právnických osôb
13.10.2016 | Dane z príjmov Záruky za colný dlh (UCC)
13.09.2016 | Dane z príjmov Nárok na daňový bonus
13.09.2016 | Dane z príjmov Zahraničný cestovný príkaz
08.09.2016 | Dane z príjmov Zdaňovanie príležitostných príjmov
08.09.2016 | Dane z príjmov Limity pre dovoz tovaru na osobnú spotrebu
17.08.2016 | Dane z príjmov Povinná aktivácia schránok právnických osôb
09.08.2016 | Dane z príjmov Výška životného minima a exekúcie
09.08.2016 | Dane z príjmov Platenie odvodov v Sociálnej poisťovni SZČO od 1.7.2016
22.07.2016 | Dane z príjmov Informácia k VYHLÁŠKE MF SR č. 188/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje počet vydaných pokladničných dokladov na účely používania virtuálnej registračnej pokladnice
22.07.2016 | Dane z príjmov Informácia k uplatneniu odplaty (provízie) za sprostredkovanie do základu dane
22.07.2016 | Dane z príjmov Finančná správa zriadila colnícku nonstop linku pre verejnosť
30.05.2016 | Dane z príjmov Nový únijný colný kódex
30.05.2016 | Dane z príjmov Zmeny v kontrolnom výkaze DPH
30.05.2016 | Dane z príjmov Výmaz platiteľa dane zo zoznamu rizikových platiteľov DPH
30.05.2016 | Dane z príjmov Postup správcu dane pri daňových nedoplatkoch
05.05.2016 | Dane z príjmov Odpisovanie majetku po novom od 01.01.2016
05.05.2016 | Dane z príjmov Nové podmienky pre vrátenie nadmerného odpočtu od 01.01.2016
21.03.2016 | Dane z príjmov Registrácia zahraničnej osoby po 1.1.2016
21.03.2016 | Dane z príjmov Odpisovanie majetku po novom
21.03.2016 | Dane z príjmov Zmeny v poukázaní 2%
21.03.2016 | Dane z príjmov Požiadajte zamestnávateľa o ročné zúčtovanie
21.03.2016 | Dane z príjmov Nové podmienky pre vrátenie nadmerného odpočtu
21.03.2016 | Dane z príjmov Ako uplatňovať osobitnú úpravu DPH?
21.03.2016 | Dane z príjmov Dodatočné daňové priznanie po novom
21.03.2016 | Dane z príjmov Zmeny a vyplnenie tlačiva daňového priznania k dani z právnických osôb za rok 2015
21.03.2016 | Dane z príjmov Daňové priznanie právnických osôb za rok 2015
08.02.2016 | Dane z príjmov Nový spôsob určenia výšky niektorých pokút pri správe daní od januára 2016
08.02.2016 | Dane z príjmov Transferová dokumentácia aj pre tuzemské závislé osoby
25.01.2016 | Dane z príjmov Uplatňovanie daňových výdavkov pri majetku, ktorý môže mať charakter osobnej potreby
25.01.2016 | Dane z príjmov Nové nastavenie rozsahu oprávnení autorizovaných osôb pre užívateľov obojsmernej elektronickej komunikácie Portálu FS
07.01.2016 | Dane z príjmov Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2015 - Platenie preddavkov na daň na rok 2016
07.01.2016 | Dane z príjmov Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2015 - Výpočet pomernej časti dane a zaplatenie dane
07.01.2016 | Dane z príjmov Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2015 - Podanie daňového priznania
05.01.2016 | Dane z príjmov Uplatnenie tvorby opravnej položky a odpisu príslušenstva pohľadávky do daňových výdavkov
05.01.2016 | Dane z príjmov Uplatňovanie výdavkov na reklamné predmety do daňových výdavkov v roku 2015
05.01.2016 | Dane z príjmov Zaokrúhľovanie správneho poplatku podľa zákona o správnych poplatkoch
05.01.2016 | Dane z príjmov Oznamovacia povinnosť podľa zákona o dani z motorových vozidiel
21.12.2015 | Dane z príjmov Osobitná úprava uplatňovania DPH na základe prijatia platby za dodanie tovaru alebo služby od 01.01.2016
21.12.2015 | Dane z príjmov Informácia k obojsmernej elektronickej komunikácii medzi správcom dane a daňovým subjektom
21.12.2015 | Dane z príjmov Zánik daňovej povinnosti pri dani z motorových vozidiel
01.12.2015 | Dane z príjmov Finančná správa zverejnila tlačivá daňových priznaní pre budúci rok
01.12.2015 | Dane z príjmov Novinka vo virtuálnej registračnej pokladnici
01.12.2015 | Dane z príjmov Overovanie identifikačných čísiel pre DPH pridelených v členských štátoch Európskej únie
01.12.2015 | Dane z príjmov Novela zákona o dani z príjmov, ktorá bude účinná od 01.01.2016 – III. časť
01.12.2015 | Dane z príjmov Novela zákona o dani z príjmov, ktorá bude účinná od 01.01.2016 – II. časť
21.10.2015 | Dane z príjmov Novela zákona o dani z príjmov, ktorá bude účinná od 01.01.2016 – I. časť
21.10.2015 | Dane z príjmov Rozšírenie skupiny výdavkov (nákladov), ktoré budú uznané za daňový výdavok až po ich zaplatení
21.10.2015 | Dane z príjmov Novela zákona o dani z príjmov priniesla od 01.01.2015 zmeny v odpisoch, lízingu a uplatňovaní nákladov pre automobily zaradené do majetku firmy
21.10.2015 | Dane z príjmov Návrh novely Zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších
20.10.2015 | Dane z príjmov Informácia o druhom kole registrácie virtuálnej pokladnice
20.10.2015 | Dane z príjmov Informácia o oznámení k povinnostiam nadobúdateľa nového dopravného prostriedku (neregistrovaného pre DPH) za protihodnotu v tuzemsku z iného členského štátu z pohľadu zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov
20.10.2015 | Dane z príjmov Usmernenie k zahrnutiu inventarizačných prebytkov do základu dane z príjmov podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov od 01. 01. 2015
20.10.2015 | Dane z príjmov Usmernenie k ukladaniu oznámenia o dátume schválenia účtovnej závierky do registra účtovných závierok
20.10.2015 | Dane z príjmov Informácia k nároku na daňový bonus po ukončení vysokej školy
20.10.2015 | Dane z príjmov Informácia k oslobodeniu nepeňažného príjmu zo závislej činnosti od 1.1.2015 dosiahnutého formou produktov vlastnej poľnohospodárskej výroby
20.10.2015 | Dane z príjmov Informácia o novele zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov)
20.10.2015 | Dane z príjmov Informácia k podávaniu daňového priznania pre zjednodušený režim jednotného kontaktného miesta - Mini One Stop Shop
19.10.2015 | Dane z príjmov Usmernenie k možnosti účtovnej jednotky považovať sa za mikro účtovnú jednotku pre účtovné obdobie, ktoré začalo 1.1.2014 alebo v priebehu roka 2014
25.05.2015 | Dane z príjmov Informácia k zmene spôsobu zdaňovania peňažných a nepeňažných plnení poskytnutých poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti s účinnosťou od 1.1. 2015
05.05.2015 | Dane z príjmov Informácia k zdaňovaniu nepeňažných plnení poskytnutých zamestnávateľom zamestnancovi v nadväznosti na krátenie výdavkov v súlade s § 19 ods. 2 písm. t) zákona o dani z príjmov
04.05.2015 | Dane z príjmov Informacia k vypĺňaniu tlačiva „Oznámenie platiteľa dane o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou podľa § 43 ods. 11 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
07.04.2015 | Dane z príjmov Informácia o niektorých sumách potrebných pre výpočet daňovej povinnosti fyzických osôb na rok 2015
07.04.2015 | Dane z príjmov Spustenie virtuálnej registračnej pokladnice
26.03.2015 | Dane z príjmov Zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice (ERP) v znení nehorších predpisov
26.03.2015 | Dane z príjmov Zmeny v zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov
26.03.2015 | Dane z príjmov Vrátenie časti nadmerného odpočtu pred skončením daňovej kontroly
26.03.2015 | Dane z príjmov Zníženie hranice pre výnimku pri podávaní súhrnného výkazu v štvrťročných lehotách.
26.03.2015 | Dane z príjmov Úprava lehoty na podanie kontrolného výkazu
26.03.2015 | Dane z príjmov Zjednotenie lehoty na podávanie súhrnného výkazu aj pre daňového zástupcu
26.03.2015 | Dane z príjmov Doplnenie ustanovenia § 49 (odpočítanie dane platiteľom)
23.03.2015 | Dane z príjmov Ustanovenie § 68b upravuje osobitný režim zdaňovania telekomunikačných služieb, služieb rozhlasového a televízneho vysielania a elektronických služ
23.03.2015 | Dane z príjmov Ustanovenie § 68a upravuje osobitný režim zdaňovania telekomunikačných služieb, služieb rozhlasového a televízneho vysielania a elektronických služieb
23.03.2015 | Dane z príjmov Zavedenie osobitnej úpravy uplatňovania dane pre telekomunikačné služby, služby rozhlasového vysielania a televízneho vysielania a elektronické služby.
16.03.2015 | Dane z príjmov Navrhované zmeny v oblasti medzinárodného zdaňovania na rok 2014
16.03.2015 | Dane z príjmov Zmeny v ustanoveniach týkajúcich sa určenia miesta dodania
16.03.2015 | Dane z príjmov Legislatívne zmeny v Zákone o DPH
16.03.2015 | Dane z príjmov Ostatné legislatívne zmeny v zákone o dani z príjmov 2015
16.03.2015 | Dane z príjmov Legislatívne zmeny na rok 2015 v oblasti odpisovania
16.03.2015 | Dane z príjmov Legislatívna zmeny na rok 2015 - Kapitalizácia
16.03.2015 | Dane z príjmov Nedaňové výdavky - zmena na rok 2015
16.03.2015 | Dane z príjmov Legislatívne zmeny v oblasti na rok 2015 v oblasti rezerv
16.03.2015 | Dane z príjmov Legislatívne zmeny na rok 2015 týkajúce sa daňových/nedaňových výdavkov
16.03.2015 | Dane z príjmov Legislatívne zmeny na rok 2015 týkajúce sa úprav základu dane
16.03.2015 | Dane z príjmov Novela prináša zmeny v oblasti medzinárodného zdaňovania na rok 2015
16.03.2015 | Dane z príjmov Ostatné legislatívne zmeny v zdaňovaní FO na rok 2015
16.03.2015 | Dane z príjmov Ostatné legislatívne zmeny pri zdaňovaní FO na rok 2015
16.03.2015 | Dane z príjmov Legislatívne zmeny v oblasti oslobodenia príjmov FO na rok 2015
16.03.2015 | Dane z príjmov Navrhované zmeny v oblasti zdaňovania fyzických osôb na rok 2015
16.03.2015 | Dane z príjmov Zmeny v oblasti zdaňovania tzv. farmaceutických spoločností a vymedzených príjemcov plnení od týchto spoločností
16.03.2015 | Dane z príjmov Zmeny vykonané úpravou v rámci finančného a operatívneho prenájmu (lízingu)
16.03.2015 | Dane z príjmov Novela Zákona o dani z príjmov schválená v roku 2014
15.03.2015 | Dane z príjmov Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice - Služby podliehajúce evidencii
15.03.2015 | Dane z príjmov Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice - Konanie o certifikácii
15.03.2015 | Dane z príjmov Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice
15.03.2015 | Dane z príjmov Navrhovaná Príloha č. 1 k zákonu č. 289/2008 Z.z.
15.03.2015 | Dane z príjmov Novela Zákona o účtovníctva II.
15.03.2015 | Dane z príjmov Novela Zákona o účtovníctva I.
13.03.2015 | Dane z príjmov Navrhované ostatné opatrenia
13.03.2015 | Dane z príjmov Navrhované opatrenia v oblasti použitia podielu zaplatenej dane
13.03.2015 | Dane z príjmov Navrhované opatrenia v oblasti platenia preddavkov na daň a v oblasti podávania daňových priznaní
13.03.2015 | Dane z príjmov Navrhované opatrenia v oblasti zníženia administratívnej náročnosti a oznamovacej povinnosti
13.03.2015 | Dane z príjmov Uplatňovanie daňových výdavkov a úpravy základu dane
13.03.2015 | Dane z príjmov Určovanie zdroja príjmov u daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou
13.03.2015 | Dane z príjmov Navrhované zmeny v oblasti zdaňovania FO na rok 2014
13.03.2015 | Dane z príjmov Navrhované zmeny v oblasti zdaňovania fyzických osôb

Napíšte nám a my Vám pripravíme nezáväznú cenovú ponuku

ÚčtovníctvoMzdyDaňové poradenstvoAudit

Adresa

Audit Tax Consulting, k.s.
Bajkalská 19B
832 15 Bratislava
IČO: 35858907

Kontakt

ATC@ATC.SK
+421 2 50 22 94 11
8:00 – 17:00