Osobitná úprava uplatňovania DPH na základe prijatia platby za dodanie tovaru alebo služby od 01.01.2016

/ Dph - ATC.sk

Novela zákona o DPH zavádza možnosť uplatňovania DPH na základe prijatia platby za dodanie tovaru alebo služby podľa osobitnej úpravy. V nasledujúcom článku Vám prinášame základné informácie týkajúce sa tejto osobitnej úpravy.

Základné princípy osobitnej úpravy:

•             Je založená na zásade dobrovoľnosti

•             Platiteľ bude platiť DPH z vystavenej faktúry štátu vtedy, keď jemu zaplatí jeho obchodný partner, nie dňom dodania tovaru/služby

•             Zároveň si platiteľ bude uplatňovať odpočítanie dane na vstupe až momentom, kedy jeho dodávateľ príjme platbu faktúry od neho, tento princíp uplatňovania odpočítania DPH platí aj štandardných platiteľov, ktorí dostanú faktúru od platiteľa, ktorý uplatňuje osobitnú úpravu

•             Princíp sa uplatňuje iba na dodania tovarov a služieb, ktoré sú realizované v tuzemsku so slovenskou DPH

•             Princíp nie je možné uplatniť ak platiteľ dodá tovar alebo službu bezodplatne, ak nadobudne alebo dodá tovar z iného štátu EU, ak dovezie alebo vyvezie tovar, ak prijme alebo poskytne službu, pri ktorej sa uplatňuje prenos daňovej povinnosti

Kto ju môže uplatňovať:

•             Platiteľ DPH, ktorý ma ročný obrat (výnosy) nižší ako 100 tisíc eur,

•             Zároveň predpokladá, že aj v prebiehajúcom kalendárnom roku nedosiahne obrat vyšší ako 100 tisíc eur,

•             nie je na neho vyhlásený konkurz a ani nevstúpil do likvidácie.

Aké sú povinnosti ak sa rozhodne platiteľ pre osobitnú úpravu:

1)            Podať oznámenie na daňový úrad najneskôr do konca toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom začne uplatňovať osobitnú úpravu, napr. platiteľ je mesačným platiteľom DPH, rozhodne sa uplatňovať osobitnú úpravu od 01.02.2016, najneskôr do konca februára musí toto svoje rozhodnutie oznámiť daňovému úradu na predpísanom tlačive, ktoré bude zverejnené na portáli finančnej správy.

2)            Je ju povinný uplatňovať vždy od prvého dňa príslušného zdaňovacieho obdobia, nie je možné začať s uplatňovaním počas mesiaca.

3)            Každá faktúra vyhotovená v režime osobitnej úpravy musí obsahovať zreteľnú a čitateľnú slovnú informáciu „daň sa uplatňuje na základe prijatia platby“. Túto informáciu nie je možné dodatočne doplniť na faktúru. Nemusí to byť uvedené na zjednodušených faktúrach, ktoré sú vyhotovené oproti prijatiu platby (doklady z ERP, diaľničná nálepka, doklad o dodaní, ak cena vrátane dane nie je viac ako 100 eur). Táto informácia je dôležitá hlavne pre štandardného platiteľa, ktorý je príjemcom plnenia, lebo na základe toho bude vedieť, že DPH si môže odpočítať až úhradou faktúry

Aké sú možnosti skončenia uplatňovania osobitnej úpravy:

Môže ísť o povinné alebo dobrovoľné skončenie uplatňovania osobitnej úpravy.

Dobrovoľné skončenie:

•             Na základe rozhodnutia platiteľa dane,

•             Povinnosť platiteľa dane oznámiť svoje rozhodnutie Daňovému úradu na predpísanom tlačive

•             Povinnosť uplatňovať osobitnú úpravu do konca kalendárneho roka (31.12.), v ktorom bola oznámenie zaslané daňovému úradu

Povinné skončenie:

Platiteľ je povinný skončiť uplatňovanie osobitnej úpravy ak:

•             v prebiehajúcom kalendárnom roku dosiahne obrat viac ako 100 tisíc eur – ukončenie uplatňovania osobitnej úpravy je povinný vykonať posledným dňom zdaňovacieho obdobia, v ktorom dosiahol obrat,

•             sa platiteľ stane členom skupiny – uplatňovanie je povinný skončiť dňom, ktorý predchádza dňu, keď sa stal členom skupiny,

•             bol na platiteľa vyhlásený konkurz alebo vstúpil do likvidácie – uplatňovanie je povinný skončiť dňom, ktorý predchádza vyhláseniu konkurzu alebo vstupu do likvidácie,

•             sa platiteľ zrušuje bez likvidácie – uplatňovanie je povinný skončiť dňom, ktorý predchádza dňu zániku platiteľa,

•             je platiteľ dane fyzickou osobou, ktorá pokračuje v živnosti po úmrtí platiteľa – ukončenie uplatňovania osobitnej úpravy je platiteľ povinný vykonať posledným dňom zdaňovacieho obdobia,

•             nastane skutočnosť na zmenu registrácie platiteľa z klasického platiteľa na registráciu zahraničného subjektu – uplatňovanie je povinné skončiť dňom, ktorý predchádza dňu vzniku skutočnosti.

Povinnosti platiteľa pri povinnom skončení:

–              Poslať písomné oznámenie správcovi dane, v ktorom uvedie dátum skončenia uplatňovania osobitnej úpravy a to do 5 dní od skončenia zdaňovacieho obdobia, v ktorom sa skončilo jej uplatňovanie.

Upozornenie:

Platiteľovi vzniká daňová povinnosť posledným dňom zdaňovacieho obdobia, v ktorom skončil uplatňovanie osobitnej úpravy  z dodania tovarov a služieb za obdobie uplatňovania osobitnej úpravy, ktorá by bola vznikla, ak by neuplatňoval osobitnú úpravu. Rovnako si môže uplatniť odpočet dane z prijatých tovarov a služieb za toto obdobie bez toho, aby sa toto právo viazalo na zaplatenie. Znamená to, že je povinný vysporiadať DPH podľa štandardných pravidiel – má povinnosť odviesť DPH aj z nezaplatených ním vystavených faktúr a zároveň si môže odpočítať DPH z prijatých faktúr, ktoré zatiaľ neboli ním zaplatené.

Oprava základu dane:

V prípade ak platiteľ uplatňujúci osobitnú úpravu dane zníži základ dane po vzniku daňovej povinnosti, uvedie toto zníženie v daňovom priznaní za obdobie, v ktorom vrátil svojmu odberateľovi platbu resp. jej časť. Obdobne sa bude postupovať pri zvýšení základu dane. Ak dodávateľ platiteľa uplatňujúceho osobitnú úpravu dane zvýši základ dane po vzniku daňovej povinnosti, bude si môcť tento platiteľ opraviť pôvodne vykonaný odpočet len vo výške, ktorú zaplatí, čiže postup je rovnaký ako pri uplatňovaní odpočítania dane.

Uplatňovanie osobitnej úpravy bude mať praktický dopad aj na postupy pri zmene účelu použitia investičného majetku a pri odpočítaní dane pri registrácii za platiteľa dane. Bude napr. dochádzať k situáciám, kedy nárok na odpočet dane vznikne v neskoršom roku ako začne plynúť obdobie na úpravu odpočítanej dane a bude treba zohľadňovať účel použitia počas celého obdobia od začatia plynutia obdobia na úpravu až do odpočítania dane. V súvislosti s tým sa zmenil popis dane na vstupe „DV“ v prílohe č. 1 Zákona o DPH.

Pokuty:

V súvislosti s touto zmenou boli zavedené aj nové druhy pokút:

•             Správca dane uloží pokutu, ak platiteľ začal uplatňovať osobitnú úpravu hoci nespĺňal podmienky na jej uplatňovanie a ak neskončil uplatňovanie osobitnej úpravy, hoci prestal spĺňať podmienky pre jej uplatňovanie.

•             Správca dane uloží pokutu platiteľovi, ktorý neuvedie na faktúre informáciu o uplatňovaní osobitnej úpravy, resp. neuvedie ju dostatočne zreteľne a čitateľne.

Pokuta môže byť uložená do výšky 10 tisíc eur.

Zoznamy:

Finančné riaditeľstvo SR na portáli finančnej správy bude zverejňovať informatívny zoznam platiteľov:

•             ktorí písomne oznámili začatie uplatňovania osobitnej úpravy,

•             ktorí písomne oznámili skončenie uplatňovania,

•             ktorí uplatňovali osobitnú úpravu a ich registrácia pre daň bola zrušená.

Výhody a nevýhody uplatňovania osobitnej úpravy:

Rozhodnutie o tom, či využiť možnosť uplatňovania osobitnej úpravy závisí od konkrétnych podmienok a situácie platiteľa, pričom musí pri svojom rozhodovaní zvážiť všetky vyššie uvedené skutočnosti.

Výhody:

Jednoznačnou výhodou je odvádzanie DPH až na základe prijatej platby, t.j. ak odberateľ nezaplatí platiteľovi, nie je povinný v čase dodania tovaru (služby) odviesť DPH štátu. Odvedie ju až vtedy, ak mu bude uhradená celá faktúra resp. jej časť. Zvážiť túto skutočnosť by mal platiteľ, ktorý má väčšinou daňovú povinnosť za zdaňovacie obdobie a má nastavené dlhšie splatnosti jeho faktúr s odberateľmi, prípadne má vo svojom portfóliu aj „rizikových odberateľov“, to zn., neplatia v dohodnutej dobe splatnosti.

Nevýhody resp. problémy, ktoré sa môžu vyskytnúť v praxi:

Aplikačné problémy v praxi budú u štandardného platiteľa DPH, ktorý nebude uplatňovať osobitnú úpravu ale bude mať dodávateľov – platiteľov, ktorí sa ju rozhodnú uplatňovať. Nakoľko odpočítanie DPH z prijatých faktúr si bude môcť štandardný platiteľ uplatniť v deň kedy vznikne dodávateľovi daňová povinnosť t.j. v deň kedy dodávateľ skutočne príjme úhradu od neho. Rozdiel môže byť 1-2 dni od vtedy čo peniaze odídu z jeho bankového účtu a prídu na účet dodávateľa.  Znamená to, že štandardný platiteľ sa bude musieť informovať u svojho dodávateľa, kedy skutočne prijal uvedenú platbu, keďže sa už žiadny doklad – faktúra s dátum skutočného vzniku daňovej povinnosti nebude vystavovať. Ústupok má byť iba pri platbe platobnou kartou, kedy bude možný odpočet už dátumom použitia platobnej karty. Tento ústupok má byť potvrdený v metodickom pokyne, ktorý pripravuje Finančná správa. Na základe vyššie uvedeného si bude štandardný platiteľ DPH uplatňovať odpočítanie DPH na základe dvoch spôsobov – raz na základe dátum dodania uvedeného na faktúre ak bude mať faktúru od iného štandardného platiteľa DPH. Druhý spôsob je uplatňovanie odpočtu na základe dátumu prijatia platby dodávateľom, ku ktorému bude mať síce faktúru s dátumom skutočného dodania ale nie s dátumom vzniku daňovej povinnosti. Zistenie presného dňa pre určenie odpočtu pri faktúrach od platiteľov uplatňujúcich osobitnú úpravu a zároveň dvojité sledovanie odpočítania DPH bude časovo a administratívne náročný proces a preto je možné, že niektorí štandardní platitelia DPH sa rozhodnú, že nebudú spolupracovať s takýmito dodávateľmi a nahradia ich inými štandardnými platiteľmi DPH.

Zákon priamo nerieši, ako sa má so vznikom daňovej povinnosti vysporiadať platiteľ v prípade ak nedôjde k fyzickej platbe, ale faktúra bude zaplatená zápočtom alebo dôjde k postúpeniu pohľadávky. Veríme, že finančná správa usmerní platiteľov v metodickom pokyne ako postupovať v týchto prípadoch.

Používanie osobitnej úpravy bude zvyšovať administratívnu náročnosť aj pri vypĺňaní kontrolného výkazu a samotného daňového priznania, hlavne v tých prípadoch, ak faktúra bude zaplatená na viac krát, napr. trikrát. Faktúra bude vystavená iba jedna, ale či už dodávateľ aj odberateľ budú musieť túto faktúru uviesť do daňového priznania aj kontrolného výkazu trikrát na základe dátumu prijatia úhrady dodávateľom.

Osobitné problémy sa javia aj pri skončení uplatňovania osobitnej úpravy. Ak platiteľ zistí, že uplatňovanie osobitnej úpravy nie je pre neho až také výhodné a chce dobrovoľne ukončiť jej používanie, môže tak urobiť iba k 31.12., pričom to musí aj daňovému úradu oznámiť. Ak túto lehotu nestihne, bude môcť skončiť uplatňovanie až ku koncu ďalšieho kalendárneho roka.

Ak sa platiteľ pohybuje s obratom na hranici 100 tisíc eur, alebo predpokladá, že ju blízkej dobe prekročí, tak odporúčame aby osobitnú úpravu ani na to krátke obdobie nepoužíval. Nakoľko je povinný oznámiť daňovému úradu skončenie uplatňovania z dôvodu prekročenia obratu najneskôr do 5 dní od konca zdaňovacieho obdobia, v ktorom prekročil obrat.

Príklad: Ak podnikateľ má mesačné zdaňovacie obdobie a prekročí obrat napr. v auguste 2016, tak od 1.septembra 2016 už nemôže uplatňovať osobitnú úpravu. Túto informáciu musí mať už 1.septembra, nakoľko už musí vystavovať faktúry bez slovnej informácie „daň sa uplatňuje na základe prijatej platby“ a do 5. septembra musí zaslať oznámenie na daňový úrad. Problematické sú tie situácie, ak podnikateľ má účtovníctvo spracovávané externe a doklady odovzdáva iba raz za mesiac po skončení aktuálneho mesiaca napr. 10. Dňa nasledujúceho mesiaca, nakoľko faktúry za predchádzajúci mesiac môže vystavovať ešte do 15. dňa nasledujúceho mesiaca. Znamená to, že buď si podnikateľ bude musieť sledovať obrat sám alebo odovzdávať a vystavovať faktúry najneskôr prvý deň v mesiaci za predchádzajúci mesiac.

Skončenie osobitnej úpravy má opäť značný vplyv aj na odberateľov – štandardných platiteľov DPH. Dodávateľ, ktorý končí s osobitnou úpravou má povinnosť vysporiadať daňovú povinnosť aj odpočet dane, tak ako keby ju neuplatňoval. Keďže on bude dodaňovať zdaniteľné obchody, vznikne mu daňová povinnosť a odberateľovi, ktorí ide štandardným režimom vznikne právo na odpočet DPH. Ako sa to však odberateľ dozvie – buď mu to dodávateľ oznámi, hoci nemá tú povinnosť, alebo odberateľ bude klikať na začiatku každého mesiaca na stránku Finančnej správy, či náhodou v zozname nenájde svojho dodávateľa ako platiteľa, ktorý prestal úpravu uplatňovať.

 


Chcete sa o téme dozvedieť viac? Napíšte nám.

  Archív

  27.12.2023 | Dph Daňové dopady konsolidačného balíčka
  27.12.2023 | Dph Opatrenia zamerané na zlepšenie stavu verejných financií
  23.11.2023 | Dph Vyplatenie 13. dôchodkov penzistom v roku 2023
  23.11.2023 | Dph Informácia k úhrade správneho poplatku pre subjekty komunikujúce elektronicky
  10.10.2023 | Dph Zníženie odvodov zamestnávateľom v poľnohospodárstve a potravinárskom priemysle
  10.10.2023 | Dph Zvýšenie sumy stravného od 01. 10. 2023
  18.09.2023 | Dph Zvýšenie minimálnych odvodov SZČO od 01. januára 2024
  18.09.2023 | Dph Zvýšenie minimálnej mzdy od 01. januára 2024
  08.08.2023 | Dph Zvýšenie sumy životného minima od 01. júla 2023 do 30. júna 2024
  08.08.2023 | Dph Ukončenie vyplácania pandemického ošetrovného od 1. septembra 2023
  08.08.2023 | Dph Príjmy z prenájmu nehnuteľnosti z pohľadu zákona o dani z príjmov
  08.08.2023 | Dph Technické zhodnotenie prenajatej nehnuteľnosti z pohľadu zákona o dani z príjmov
  02.07.2023 | Dph Mimoriadne zvýšenie dôchodkov od 01. 07. 2023
  02.07.2023 | Dph Zvýšenie sumy stravného od 01. 06. 2023
  02.07.2023 | Dph Platenie preddavkov na daň v preddavkovom období od 01.04.2023 do 02.04.2024
  02.07.2023 | Dph Zvýšenie náhrady za používanie súkromného motorového vozidla pri pracovnej ceste od 1. apríla 2023
  11.04.2023 | Dph Daňový aspekt postúpenej pohľadávky u fyzickej osoby s príjmami podľa § 6 Zákona o dani z príjmov
  06.04.2023 | Dph Poukázanie podielu zaplatenej dane u fyzickej osoby za rok 2022
  13.03.2023 | Dph Povinnosti pre poskytovateľov platobných služieb vyplývajúce zo zákona o dani z pridanej hodnoty
  13.03.2023 | Dph Odpočítanie daňovej straty v daňovom priznaní k dani z príjmov právnickej osoby a dani z príjmov fyzickej osoby typ B za rok 2022
  06.02.2023 | Dph Minimálny preddavok na zdravotné poistenie od januára 2023
  06.02.2023 | Dph Nová povinnosť zamestnávateľov voči Sociálnej poisťovni od 1. januára 2023
  31.01.2023 | Dph Oprava odpočítanej dane pri úplnom alebo čiastočnom nezaplatení protihodnoty za tovar alebo službu podľa §53b zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
  31.01.2023 | Dph Zmeny v registračných ustanoveniach v zákone č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
  27.01.2023 | Dph Komentár k zákonu o dani z príjmov k 1.1.2023
  27.11.2020 | Dph Daňové výdavky 2020 - Kedy a za akých podmienok si uplatniť daňové výdavky – časť 3/3
  27.11.2020 | Dph Daňové výdavky 2020 - Kedy a za akých podmienok si uplatniť daňové výdavky – časť 2/3
  27.11.2020 | Dph Daňové výdavky 2020 - Kedy a za akých podmienok si uplatniť daňové výdavky - časť 1/3
  12.10.2020 | Dph Dôležité termíny pre opatrenia v oblasti dane z príjmov
  12.10.2020 | Dph Povinné a nadštandardné lekárske preventívne prehliadky
  12.10.2020 | Dph Dávka tehotenské a tehotenské štipendium od roku 2021
  07.10.2020 | Dph Čo prinesie koniec prechodného obdobia pre tzv. „Brexit“
  07.10.2020 | Dph Zmeny v podmienkach pre overenie účtovnej závierky audítorom
  07.10.2020 | Dph Príspevky na športovú činnosť dieťaťa
  11.08.2020 | Dph Vplyv koronakrízy na vyrovnanie preddavkov na DPPO
  11.08.2020 | Dph Možnosť zvýšenia výdavkov na spotrebu PHL o 20 %
  11.06.2020 | Dph KORONAVÍRUS - vykázanie daňovej straty v daňovom priznaní za rok 2019
  11.06.2020 | Dph KORONAVÍRUS - pandemické ošetrovné od 1. júna 2020
  29.04.2020 | Dph KORONAVÍRUS - špeciálna úprava odpočtu daňovej straty
  24.04.2020 | Dph KORONAVÍRUS - poskytovanie finančného príspevku v rámci projektu „PRVÁ POMOC“
  26.03.2020 | Dph KORONAVÍRUS - úprava podmienok nároku na nemocenské a ošetrovné
  24.03.2020 | Dph KORONAVÍRUS - opatrenia v oblasti dane z príjmov
  11.02.2020 | Dph Zmena v odpisovaní elektromobilov už aj za zdaňovacie obdobie 2019
  06.02.2020 | Dph Zásielkový predaj z pohľadu dane z pridanej hodnoty
  21.01.2020 | Dph Zmeny a doplnenia zákona o účtovníctva pre rok 2020
  16.01.2020 | Dph Daň z motorových vozidiel za rok 2019
  01.01.2020 | Dph Zmeny zákona o DPH od 1. januára 2020
  05.12.2016 | Dph Zmeny v sociálnom poistení od 1.1.2017
  02.12.2016 | Dph Novela zákona o DPH
  02.12.2016 | Dph Elektronické schránky právnických osôb
  13.10.2016 | Dph Záruky za colný dlh (UCC)
  13.09.2016 | Dph Nárok na daňový bonus
  13.09.2016 | Dph Zahraničný cestovný príkaz
  08.09.2016 | Dph Zdaňovanie príležitostných príjmov
  08.09.2016 | Dph Limity pre dovoz tovaru na osobnú spotrebu
  17.08.2016 | Dph Povinná aktivácia schránok právnických osôb
  09.08.2016 | Dph Výška životného minima a exekúcie
  09.08.2016 | Dph Platenie odvodov v Sociálnej poisťovni SZČO od 1.7.2016
  22.07.2016 | Dph Informácia k VYHLÁŠKE MF SR č. 188/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje počet vydaných pokladničných dokladov na účely používania virtuálnej registračnej pokladnice
  22.07.2016 | Dph Informácia k uplatneniu odplaty (provízie) za sprostredkovanie do základu dane
  22.07.2016 | Dph Finančná správa zriadila colnícku nonstop linku pre verejnosť
  30.05.2016 | Dph Nový únijný colný kódex
  30.05.2016 | Dph Zmeny v kontrolnom výkaze DPH
  30.05.2016 | Dph Výmaz platiteľa dane zo zoznamu rizikových platiteľov DPH
  30.05.2016 | Dph Postup správcu dane pri daňových nedoplatkoch
  05.05.2016 | Dph Odpisovanie majetku po novom od 01.01.2016
  05.05.2016 | Dph Nové podmienky pre vrátenie nadmerného odpočtu od 01.01.2016
  21.03.2016 | Dph Registrácia zahraničnej osoby po 1.1.2016
  21.03.2016 | Dph Odpisovanie majetku po novom
  21.03.2016 | Dph Zmeny v poukázaní 2%
  21.03.2016 | Dph Požiadajte zamestnávateľa o ročné zúčtovanie
  21.03.2016 | Dph Nové podmienky pre vrátenie nadmerného odpočtu
  21.03.2016 | Dph Ako uplatňovať osobitnú úpravu DPH?
  21.03.2016 | Dph Dodatočné daňové priznanie po novom
  21.03.2016 | Dph Zmeny a vyplnenie tlačiva daňového priznania k dani z právnických osôb za rok 2015
  21.03.2016 | Dph Daňové priznanie právnických osôb za rok 2015
  08.02.2016 | Dph Nový spôsob určenia výšky niektorých pokút pri správe daní od januára 2016
  08.02.2016 | Dph Transferová dokumentácia aj pre tuzemské závislé osoby
  25.01.2016 | Dph Uplatňovanie daňových výdavkov pri majetku, ktorý môže mať charakter osobnej potreby
  25.01.2016 | Dph Nové nastavenie rozsahu oprávnení autorizovaných osôb pre užívateľov obojsmernej elektronickej komunikácie Portálu FS
  07.01.2016 | Dph Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2015 - Platenie preddavkov na daň na rok 2016
  07.01.2016 | Dph Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2015 - Výpočet pomernej časti dane a zaplatenie dane
  07.01.2016 | Dph Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2015 - Podanie daňového priznania
  05.01.2016 | Dph Uplatnenie tvorby opravnej položky a odpisu príslušenstva pohľadávky do daňových výdavkov
  05.01.2016 | Dph Uplatňovanie výdavkov na reklamné predmety do daňových výdavkov v roku 2015
  05.01.2016 | Dph Zaokrúhľovanie správneho poplatku podľa zákona o správnych poplatkoch
  05.01.2016 | Dph Oznamovacia povinnosť podľa zákona o dani z motorových vozidiel
  21.12.2015 | Dph Osobitná úprava uplatňovania DPH na základe prijatia platby za dodanie tovaru alebo služby od 01.01.2016
  21.12.2015 | Dph Informácia k obojsmernej elektronickej komunikácii medzi správcom dane a daňovým subjektom
  21.12.2015 | Dph Zánik daňovej povinnosti pri dani z motorových vozidiel
  01.12.2015 | Dph Finančná správa zverejnila tlačivá daňových priznaní pre budúci rok
  01.12.2015 | Dph Novinka vo virtuálnej registračnej pokladnici
  01.12.2015 | Dph Overovanie identifikačných čísiel pre DPH pridelených v členských štátoch Európskej únie
  01.12.2015 | Dph Novela zákona o dani z príjmov, ktorá bude účinná od 01.01.2016 – III. časť
  01.12.2015 | Dph Novela zákona o dani z príjmov, ktorá bude účinná od 01.01.2016 – II. časť
  21.10.2015 | Dph Novela zákona o dani z príjmov, ktorá bude účinná od 01.01.2016 – I. časť
  21.10.2015 | Dph Rozšírenie skupiny výdavkov (nákladov), ktoré budú uznané za daňový výdavok až po ich zaplatení
  21.10.2015 | Dph Novela zákona o dani z príjmov priniesla od 01.01.2015 zmeny v odpisoch, lízingu a uplatňovaní nákladov pre automobily zaradené do majetku firmy
  21.10.2015 | Dph Návrh novely Zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších
  20.10.2015 | Dph Informácia o druhom kole registrácie virtuálnej pokladnice
  20.10.2015 | Dph Informácia o oznámení k povinnostiam nadobúdateľa nového dopravného prostriedku (neregistrovaného pre DPH) za protihodnotu v tuzemsku z iného členského štátu z pohľadu zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov
  20.10.2015 | Dph Usmernenie k zahrnutiu inventarizačných prebytkov do základu dane z príjmov podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov od 01. 01. 2015
  20.10.2015 | Dph Usmernenie k ukladaniu oznámenia o dátume schválenia účtovnej závierky do registra účtovných závierok
  20.10.2015 | Dph Informácia k nároku na daňový bonus po ukončení vysokej školy
  20.10.2015 | Dph Informácia k oslobodeniu nepeňažného príjmu zo závislej činnosti od 1.1.2015 dosiahnutého formou produktov vlastnej poľnohospodárskej výroby
  20.10.2015 | Dph Informácia o novele zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov)
  20.10.2015 | Dph Informácia k podávaniu daňového priznania pre zjednodušený režim jednotného kontaktného miesta - Mini One Stop Shop
  19.10.2015 | Dph Usmernenie k možnosti účtovnej jednotky považovať sa za mikro účtovnú jednotku pre účtovné obdobie, ktoré začalo 1.1.2014 alebo v priebehu roka 2014
  25.05.2015 | Dph Informácia k zmene spôsobu zdaňovania peňažných a nepeňažných plnení poskytnutých poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti s účinnosťou od 1.1. 2015
  05.05.2015 | Dph Informácia k zdaňovaniu nepeňažných plnení poskytnutých zamestnávateľom zamestnancovi v nadväznosti na krátenie výdavkov v súlade s § 19 ods. 2 písm. t) zákona o dani z príjmov
  04.05.2015 | Dph Informacia k vypĺňaniu tlačiva „Oznámenie platiteľa dane o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou podľa § 43 ods. 11 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
  07.04.2015 | Dph Informácia o niektorých sumách potrebných pre výpočet daňovej povinnosti fyzických osôb na rok 2015
  07.04.2015 | Dph Spustenie virtuálnej registračnej pokladnice
  26.03.2015 | Dph Zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice (ERP) v znení nehorších predpisov
  26.03.2015 | Dph Zmeny v zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov
  26.03.2015 | Dph Vrátenie časti nadmerného odpočtu pred skončením daňovej kontroly
  26.03.2015 | Dph Zníženie hranice pre výnimku pri podávaní súhrnného výkazu v štvrťročných lehotách.
  26.03.2015 | Dph Úprava lehoty na podanie kontrolného výkazu
  26.03.2015 | Dph Zjednotenie lehoty na podávanie súhrnného výkazu aj pre daňového zástupcu
  26.03.2015 | Dph Doplnenie ustanovenia § 49 (odpočítanie dane platiteľom)
  23.03.2015 | Dph Ustanovenie § 68b upravuje osobitný režim zdaňovania telekomunikačných služieb, služieb rozhlasového a televízneho vysielania a elektronických služ
  23.03.2015 | Dph Ustanovenie § 68a upravuje osobitný režim zdaňovania telekomunikačných služieb, služieb rozhlasového a televízneho vysielania a elektronických služieb
  23.03.2015 | Dph Zavedenie osobitnej úpravy uplatňovania dane pre telekomunikačné služby, služby rozhlasového vysielania a televízneho vysielania a elektronické služby.
  16.03.2015 | Dph Navrhované zmeny v oblasti medzinárodného zdaňovania na rok 2014
  16.03.2015 | Dph Zmeny v ustanoveniach týkajúcich sa určenia miesta dodania
  16.03.2015 | Dph Legislatívne zmeny v Zákone o DPH
  16.03.2015 | Dph Ostatné legislatívne zmeny v zákone o dani z príjmov 2015
  16.03.2015 | Dph Legislatívne zmeny na rok 2015 v oblasti odpisovania
  16.03.2015 | Dph Legislatívna zmeny na rok 2015 - Kapitalizácia
  16.03.2015 | Dph Nedaňové výdavky - zmena na rok 2015
  16.03.2015 | Dph Legislatívne zmeny v oblasti na rok 2015 v oblasti rezerv
  16.03.2015 | Dph Legislatívne zmeny na rok 2015 týkajúce sa daňových/nedaňových výdavkov
  16.03.2015 | Dph Legislatívne zmeny na rok 2015 týkajúce sa úprav základu dane
  16.03.2015 | Dph Novela prináša zmeny v oblasti medzinárodného zdaňovania na rok 2015
  16.03.2015 | Dph Ostatné legislatívne zmeny v zdaňovaní FO na rok 2015
  16.03.2015 | Dph Ostatné legislatívne zmeny pri zdaňovaní FO na rok 2015
  16.03.2015 | Dph Legislatívne zmeny v oblasti oslobodenia príjmov FO na rok 2015
  16.03.2015 | Dph Navrhované zmeny v oblasti zdaňovania fyzických osôb na rok 2015
  16.03.2015 | Dph Zmeny v oblasti zdaňovania tzv. farmaceutických spoločností a vymedzených príjemcov plnení od týchto spoločností
  16.03.2015 | Dph Zmeny vykonané úpravou v rámci finančného a operatívneho prenájmu (lízingu)
  16.03.2015 | Dph Novela Zákona o dani z príjmov schválená v roku 2014
  15.03.2015 | Dph Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice - Služby podliehajúce evidencii
  15.03.2015 | Dph Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice - Konanie o certifikácii
  15.03.2015 | Dph Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice
  15.03.2015 | Dph Navrhovaná Príloha č. 1 k zákonu č. 289/2008 Z.z.
  15.03.2015 | Dph Novela Zákona o účtovníctva II.
  15.03.2015 | Dph Novela Zákona o účtovníctva I.
  13.03.2015 | Dph Navrhované ostatné opatrenia
  13.03.2015 | Dph Navrhované opatrenia v oblasti použitia podielu zaplatenej dane
  13.03.2015 | Dph Navrhované opatrenia v oblasti platenia preddavkov na daň a v oblasti podávania daňových priznaní
  13.03.2015 | Dph Navrhované opatrenia v oblasti zníženia administratívnej náročnosti a oznamovacej povinnosti
  13.03.2015 | Dph Uplatňovanie daňových výdavkov a úpravy základu dane
  13.03.2015 | Dph Určovanie zdroja príjmov u daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou
  13.03.2015 | Dph Navrhované zmeny v oblasti zdaňovania FO na rok 2014
  13.03.2015 | Dph Navrhované zmeny v oblasti zdaňovania fyzických osôb

  Napíšte nám a my Vám pripravíme nezáväznú cenovú ponuku

   ÚčtovníctvoMzdyDaňové poradenstvoAudit

   Adresa

   Audit Tax Consulting, s.r.o.
   Bajkalská 19B
   821 01 Bratislava
   IČO: 35858907

   Kontakt

   ATC@ATC.SK
   +421 903 414 881
   8:00 – 17:00