Novely zákona o dani z príjmov schválené v roku 2018

/ Dane z príjmov, Účtovníctvo - ATC.sk

V priebehu roka 2018 schválila Národná rada Slovenskej republiky viacero zákonov, ktoré novelizovali aj jednotlivé ustanovenia zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“). Nižšie uvádzame prehľad zmien zákona o dani z príjmov, ktorých účinnosť nastala už v priebehu roka 2018 alebo nastane v roku 2019.

 

1)  Nový spôsob výpočtu úľavy na dani pre prijímateľov investičnej pomoci

2)  Oslobodenie 13. a 14. mzdy od dane

3)  Spresnenie daňových výdavkov v súvislosti s praktickým vyučovaním

4)  Nový zákon o dani z poistenia

5)  Virtuálna mena

6)  Oslobodenie príjmov športovcov za výsledok na významnej súťaži

7)  Oslobodenie ubytovania poskytnutého zamestnancom

8)  Zmeny IFRS účtované do vlastného imania

9)  Nová úľava na dani pre registrované sociálne podniky

10) Energetická efektívnosť zhodnoteného majetku

11) Príspevok na rekreáciu zamestnancov

12) Dvojnásobný daňový bonus na dieťa

13) Osobitný odvod obchodných reťazcov

14) Nové usmernenie o určení obsahu transferovej dokumentácie

 

1) Nový spôsob výpočtu úľavy na dani pre prijímateľov investičnej pomoci

V nadväznosti na prijatie nového zákona o regionálnej investičnej pomoci sa mení spôsob výpočtu úľavy na dani z príjmov pre prijímateľov investičnej pomoci. Výpočet nároku na úľavu na dani podľa § 30a ods. 2 zákona o dani z príjmov sa po prvýkrát použije u daňovníka, ktorému bolo vydané rozhodnutie o poskytnutí investičnej pomoci od 1. apríla 2018 na základe nového zákona o regionálnej investičnej pomoci.

 

2) Oslobodenie 13. a 14. mzdy od dane

S účinnosťou od 1. mája 2018 sa rozširuje okruh príjmov zo závislej činnosti oslobodených od dane o príjmy podľa § 5 ods. 7 písm. n) a o), t. j. o tzv. 13. mzdutzv. 14. mzdu.

13. mzda

V súlade s § 5 ods. 7 písm. n) zákona o dani z príjmov je od dane z príjmov fyzickej osoby oslobodená suma peňažného plnenia za prácu alebo za plnenie služobných úloh, poskytnutá pri príležitosti obdobia letných dovoleniek (ďalej len „tzv. 13. mzda“), vyplatená v mesiaci jún príslušného kalendárneho roka najviac 500 eur v úhrne od všetkých zamestnávateľov.

Podmienky oslobodenia tzv. 13. mzdy

Tzv. 13. mzda, ktorá je vyplatená v mesiaci jún príslušného kalendárneho roka najviac 500 eur v úhrne od všetkých zamestnávateľov, je oslobodená od dane len vtedy, ak sú súčasne splnené dve podmienky:

 1. 13. mzda musí byť vyplatená najmenej vo výške priemerného mesačného zárobku zamestnanca,
 2. zamestnanec má k 30. aprílu príslušného roka, u rovnakého zamestnávateľa, nepretržite odpracovaných aspoň 24 mesiacov.

Ak by tzv. 13. mzda bola vyplácaná jednému zamestnancovi od viacerých zamestnávateľov, od dane je oslobodená suma najviac 500 eur v úhrne od všetkých zamestnávateľov a na sumu presahujúcu v úhrne 500 eur sa oslobodenie nevzťahuje.

Oslobodenie od dane sa v súlade s prechodným ustanovením zákona o dani z príjmov prvýkrát použije na tzv. 13. mzdu vyplatenú v mesiaci jún 2019.

14. mzda

V súlade s § 5 ods. 7 písm. o) zákona o dani z príjmov je od dane oslobodená suma peňažného plnenia za prácu alebo za plnenie služobných úloh, poskytnutá pri príležitosti vianočných sviatkov (ďalej len „tzv. 14. mzda“) vyplatená v mesiaci december príslušného kalendárneho roka najviac 500 eur v úhrne od všetkých zamestnávateľov.

Podmienky oslobodenia tzv. 14. mzdy

Na uplatnenie oslobodenia od dane tzv. 14. mzdy, ktorá je vyplatená v mesiaci december príslušného kalendárneho roka najviac 500 eur v úhrne od všetkých zamestnávateľov, musia byť splnené tri podmienky:

 1. 14. mzda musí byť vyplatená najmenej vo výške priemerného mesačného zárobku zamestnanca,
 2. zamestnanec má k 31. októbru príslušného roka u rovnakého zamestnávateľa nepretržite odpracovaných aspoň 48 mesiacov,
 3. zamestnancovi bola vyplatená tzv. 13. mzda spĺňajúca podmienky oslobodenia.

Ak by tzv. 14. mzda bola vyplácaná jednému zamestnancovi od viacerých zamestnávateľov, od dane je oslobodená suma najviac 500 eur v úhrne od všetkých zamestnávateľov a na sumu presahujúcu v úhrne 500 eur sa oslobodenie nevzťahuje.

Oslobodenie od dane sa v súlade s prechodným ustanovením zákona o dani z príjmov prvýkrát použije na tzv. 14. mzdu vyplatenú v mesiaci december 2018 za predpokladu, že v mesiaci jún 2018 bola zamestnancovi vyplatená aj tzv. 13. mzda, najmenej vo výške priemerného mesačného zárobku zamestnanca.

 

3) Spresnenie daňových výdavkov v súvislosti s praktickým vyučovaním

S účinnosťou od 1. septembra 2018 dochádza novelou zákona o odbornom vzdelávaní a príprave k úprave a spresneniu ustanovení zákona o dani z príjmov, ktoré umožňujú zahrnúť do daňových výdavkov také výdavky, ktoré súvisia s poskytovaním praktického vyučovania žiakov.

Konkrétne za daňové výdavky považujú odmenu za produktívnu prácu najviac do výšky 100 % z hodinovej minimálnej mzdy, podnikové štipendium, hmotné zabezpečenie žiaka, výdavky na poskytovanie praktického vyučovania a na prevádzku strednej odbornej školy nad rámec poskytnutých normatívnych finančných prostriedkov a tiež odpisy pri majetku, ktorý slúži na poskytovanie praktického vyučovania žiakov alebo slúži na činnosť podnikovej strednej odbornej školy.

 

4) Nový zákon o dani z poistenia

Jednotlivé ustanovenia zákona o dani z poistenia uvedené v článku I, ktorých predmetom úpravy je daň z poistenia, nadobúdajú účinnosť 1. januára 2019.

Cieľom novej právnej úpravy je zavedenie dane z poistenia, ktorej bude podliehať poistenie v odvetviach neživotného poistenia. Daň z poistenia má charakter nepriamej dane. Zákonom o dani z poistenia sa nahradí v súčasnosti platný 8 %-ný odvod z prijatého poistného z neživotného poistenia podľa zákona o poisťovníctve, ktorý upravuje podnikanie v poisťovníctve v Slovenskej republike.

Do konca roku 2018 podľa § 68a zákona o poisťovníctve poisťovne povinne platia odvod z prijatého neživotného poistenia zavedený od 1. januára 2017. Dôvodom zavedenia dane z poistenia sú doterajšie poznatky, ktoré ukazujú, že odvod z prijatého poistného z neživotného poistenia zavedený od 1. januára 2017 je nesystémovým a neefektívnym opatrením, ktoré spôsobuje aplikačné problémy poisťovniam a rozdielne zaobchádzanie v súvislosti s odvodom z prijatého poistenia na základe poistných zmlúv uzatvorených pred 1. januárom 2017 a po tomto dátume.

Novou právnou úpravou sa ruší platenie odvodu z prijatého poistného z neživotného poistenia k 1. januáru 2019. Nová daň z poistenia sa dotkne všetkých produktov neživotného poistenia, s výnimkou povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (PZP), ktoré zostáva zachované a pri ktorom zostane aj naďalej 8 %-ný odvod v súlade s § 68 zákona o poisťovníctve.

Platiteľom dane z poisteniapoisťovatelia, ktorí podnikajú v poisťovníctve, to znamená poisťovne so sídlom v tuzemsku, poisťovne z iných členských štátov a pobočky zahraničných poisťovní.

Výnimkou sú 2 situácie, kedy bude platiteľom dane iná osoba ako poisťovateľ. Ide o prípady, kedy bude poistenie poskytnuté zahraničnou poisťovňou, ktorá si nezriadila pobočku v tuzemsku a ktorá poskytla poistenie s umiestnením rizika v tuzemsku. V týchto prípadoch je osobou povinnou zaplatiť daň správcovi dane:

 1. poistník, ktorý zaplatil poistné zahraničnej poisťovni,
 2. alebo právnická osoba v rozsahu, v akom sú jej preúčtované náklady poistenia, ktoré sa vzťahujú na poistné riziko umiestnené v tuzemsku.

V uvedených 2 prípadoch dochádza k prenosu daňovej povinnosti na príjemcu služby.

Zdaňovacím obdobím je kalendárny štvrťrok. Osoba povinná platiť daň z poistenia (t. j. platiteľ dane) je povinná podať daňové priznanie k dani z poistenia do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení kalendárneho štvrťroka a v rovnakej lehote je povinná aj daň zaplatiť. Daňové priznanie môže byť podané len elektronickými prostriedkami.

Povinnosť požiadať o registráciu pre daň z poistenia budú mať len platitelia, ktorí pri vzniku daňovej povinnosti nemajú pridelené daňové identifikačné číslo. Pre platiteľa nevyplýva povinnosť zaregistrovať sa pre daň, ak má pridelené daňové identifikačné číslo, avšak týmto nie je dotknutá povinnosť oznámiť správcovi dane zmenu skutočnosti uvedených pri registrácii a rozšíriť registráciu o daň z poistenia (podľa § 67 ods. 9 zákona o správe daní). Povinnosť registrovať sa pre daň nemajú ani poisťovatelia, ktorí platia odvod z prijatého poistného z neživotného poistenia (podľa ustanovenia § 68a zákona o poisťovníctve, platného do 31. decembra 2018), pretože sa stávajú odo dňa účinnosti zákona o dani z poistenia registrovanými platiteľmi priamo zo zákona (§ 13 ods. 3 zákona o dani z poistenia).

V zmysle prechodných a záverečných ustanovení zákona o dani z poistenia sa daň uplatní, ak poistné obdobie začne plynúť po 31. decembri 2018. Poistným obdobím sa rozumie obdobie, na ktoré sa platba poistného alebo jeho časti vzťahuje.

V súvislosti so zavedením dane z poistenia sa s účinnosťou od 1. januára 2019 dopĺňa ustanovenie § 17 ods. 19 zákona o dani z príjmov písmenom j), podľa ktorého daňovým výdavkom daňovníka len po zaplatení sú daň z poistenia, ak osobou povinnou platiť daň je sám daňovník v postavení poistníka pri platení poistného zahraničnej poisťovni, a tiež daň z poistenia, ktorá sa vzťahuje na preúčtované náklady poistenia. Jedná sa o osobitné prípady dane z poistenia, kedy osobou povinnou platiť daň nie je poisťovateľ.

 

5) Virtuálna mena

Niektoré články nového zákona o dani z poistenia sa týkajú aj novelizácie iných právnych predpisov, ktorých účinnosť nastala 1. októbra 2018. Išlo aj o novelizáciu zákona o účtovníctve a zákona o dani z príjmov.

Virtuálna mena je digitálny nositeľ hodnoty, ktorý nie je vydaný ani garantovaný centrálnou bankou ani orgánom verejnej moci, ani nie je nevyhnutne naviazaný na zákonné platidlo, nemá právny status meny alebo peňazí, ale je akceptovaný niektorými fyzickými alebo právnickými osobami ako platobný prostriedok a ktorý možno, prevádzať, uchovávať alebo s ním elektronicky obchodovať.

Odplatne nadobudnutá virtuálna mena sa považuje za krátkodobý finančný majetok iný ako peňažné prostriedky.

Zákon o účtovníctve sa s účinnosťou od 1. októbra 2018 dopĺňa o spôsob oceňovania virtuálnej meny reálnou hodnotou vrátane majetku a služieb nadobudnutých výmenou za virtuálnu menu.

Pri stanovení ocenenia úbytku virtuálnej meny sa umožňuje použitie váženého aritmetického priemeru alebo metódy FIFO. Za reálnu hodnotu pre virtuálnu menu sa považuje cena zistená na verejnom trhu spôsobom, ktorý si účtovná jednotka pre danú virtuálnu menu zvolila.

Podľa prechodných ustanovení sa ocenenie virtuálnej meny reálnou hodnotou použije prvýkrát pri zostavovaní účtovnej závierky za účtovné obdobie, ktoré sa končí k 1. októbru 2018.

Zákon o dani z príjmov sa s účinnosťou od 1. októbra 2018 upravuje o spôsob zdaňovania príjmov nadobudnutých predajom virtuálnej meny.

Príjmom z predaja virtuálnej meny je výmena virtuálnej meny za majetok, výmena virtuálnej meny za inú virtuálnu menu, výmena virtuálnej meny za poskytnutie služby alebo odplatný prevod virtuálnej meny.

Virtuálne meny nie sú predmetom zdanenia v momente ťažby alebo ich obstarania ale až v čase ich predaja. Zdaniteľným príjmom plynúcich z virtuálnych mien je príjem z ich predaja znížený o preukázateľne vynaložené výdavky na ich dosiahnutie, ak sú však výdavky vyššie ako dosiahnuté príjmy, na rozdiel sa neprihliada.

Upravuje sa tiež spôsob ocenenia virtuálnej meny v nadväznosti na spôsob jej nadobudnutia ako aj ocenenia majetku a služieb nadobudnutých výmenou za virtuálnu menu.

Ustanovenia spresňujúce postup zdanenia príjmov nadobudnutých predajom virtuálnej meny sa prvýkrát použijú pri podaní daňového priznania po 30. septembri 2018.

 

6) Oslobodenie príjmov športovcov za výsledok na významnej súťaži

Do zákona o dani z príjmov sa dopĺňa oslobodenie peňažných a nepeňažných plnení poskytnutých z prostriedkov štátneho rozpočtu pri príležitosti udeľovania odmien športových reprezentantov za dosiahnutý výsledok na významnej súťaži.

Oslobodenie sa prvýkrát použije už za zdaňovacie obdobie roka 2018.

 

7) Oslobodenie ubytovania poskytnutého zamestnancom

Do zákona o dani z príjmov sa dopĺňa nepeňažné plnenie poskytnuté zamestnancovi v pracovnom pomere od zamestnávateľa, ktorého prevažujúca činnosť je výroba vykonávaná vo viaczmennej prevádzke, za účelom zabezpečenia ubytovania zamestnanca v úhrnnej sume najviac 60 eur mesačne, ktoré sa určí v pomernej výške podľa počtu dní, v ktorých bolo zabezpečené ubytovanie v príslušnom kalendárnom mesiaci.

Ak takto určené plnenie presiahne sumu 60 eur alebo jej pomernú časť zodpovedajúcu výške podľa počtu dní ubytovania v príslušnom kalendárnom mesiaci, do zdaniteľných príjmov zamestnanca sa zahrnie len plnenie nad takto ustanovenú sumu.

Suma výdavkov zamestnávateľa na ubytovanie pre zamestnancov v pracovnom pomere v budovách zatriedených do kódov Klasifikácie stavieb 112 a 113 sa zahŕňa do daňových výdavkov, ak prevažujúca činnosť zamestnávateľa je výroba vykonávaná vo viaczmennej prevádzke.

Nové ustanovenia sa prvýkrát použijú už pri vykonaní ročného zúčtovania za zdaňovacie obdobie roku 2018 alebo pri podaní daňového priznania po 31. decembri 2018.

 

8) Zmeny IFRS účtované do vlastného imania

Ak príde u daňovníkov vykazujúcich výsledok hospodárenia podľa IFRS a upravujúcich tento výsledok hospodárenia pri zisťovaní základu dane podľa tzv. prevodového mostíka k zemne účtovnej metódy účtovanej do vlastných zdrojov, základ dane sa v zdaňovacom období účtovania tejto zmeny:

 1. zvýši o sumu tejto zmeny, ak táto zmena zvýšila vlastné zdroje a ovplyvnila by zdaniteľné príjmy a daňové výdavky,
 2. zníži o sumu tejto zmeny, ak táto zmena znížila vlastné zdroje a ovplyvnila by zdaniteľné príjmy a daňové výdavky.

Prvýkrát sa táto úprava použije pri podaní daňového priznania po 31. decembri 2018.

 

9) Nová úľava na dani pre registrované sociálne podniky

Hlavným cieľom nového zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch je legislatívne upraviť sektor sociálnej ekonomiky, ktorá bude prínosom pre zvyšovanie zamestnanosti a tiež upraviť systém podpory, ktorý bude plne dodržiavať pravidlá štátnej pomoci. Tento zákon nadobudol účinnosť 1. mája 2018, okrem článku, ktorý zavádza do zákona o dani z príjmov novú úľavu na dani pre registrované sociálne podniky s účinnosťou od 1. januára 2019.

Nová úľava na dani sa bude vzťahovať iba na daňovníka, ktorý je právnickou osobou a ktorý je verejnoprospešným podnikom za zdaňovacie obdobie, v ktorom má k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia priznaný štatút registrovaného sociálneho podniku.

Túto úľavu si bude môcť uplatniť daňovník, ktorý si nebude uplatňovať iné úľavy na dani (úľavu na dani pre príjemcov investičnej pomoci, úľavu na dani pre prijímateľa stimulov, ani odpočet výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj), a takisto ktorý nebude prijímateľom prostriedkov z daňovej asignácie (nebude prijímateľom 2 % dane).

 

10) Energetická efektívnosť zhodnoteného majetku

S účinnosťou od 1. februára 2019 dochádza novelou zákona o energetickej efektívnosti k doplneniu definície technického zhodnotenia v zákone o dani z príjmov.

Hodnota zrealizovaného energetického zhodnotenia majetku, a to vrátane nákladov charakteru opráv, je u verejného subjektu považovaná za technické zhodnotenie hmotného majetku, ktoré je súčasťou ocenenia majetku. Ide o technické zhodnotenie, ktoré pre verejný subjekt zrealizuje poskytovateľ energetickej služby s garantovanou úsporou energie na základe osobitného zmluvného vzťahu – zmluvy o energetickej efektívnosti pre verejný sektor podľa zákona o energetickej efektívnosti.

 

11) Príspevok na rekreáciu zamestnancov

Novela zákona o podpore cestovného ruchu zavádza do zákona o dani s príjmov s účinnosťou od 1. januára 2019 oslobodenie príspevku na rekreáciu poskytnutého zamestnávateľom zamestnancovi za podmienok podľa § 152a zákonníka práce.

Suma tohto príspevku na rekreáciu zamestnancov sa zahŕňa do daňových výdavkov zamestnávateľa.

Samostatne zárobkovo činné osoby si rovnako môžu zahrnúť sumu príspevku na rekreáciu do daňových výdavkov, a to za podmienky, že vykonávajú podnikateľskú činnosť nepretržite aspoň 24 mesiacov.

V zmysle prechodného ustanovenia bude možné zmeny zákona uplatniť na rekreácie, ktoré začínajú po 31. decembri 2018.

Nárok na poskytnutie príspevku na rekreáciu majú  zamestnanci, na ktorých sa vzťahuje zákonník práce, a tiež policajti, železniční policajti, príslušníci SIS, príslušníci väzenskej a justičnej stráže, vojaci, hasiči, zamestnanci v štátnej službe.

Príspevok na rekreáciu nad zákonom stanovený rozsah je možné uhradiť aj zo sociálneho fondu, ale v danom prípade nebude pre zamestnanca príjmom oslobodeným od dane, t. j. bude podliehať daňovej odvodovej povinnosti.

Zamestnávateľ je povinný poskytnúť príspevok na rekreáciu:

 • ak zamestnáva viac ako 49 zamestnancov,
 • na žiadosť zamestnanca, ktorého pracovný pomer u zamestnávateľa trvá nepretržite najmenej 24 mesiacov,
 • v sume 55 % oprávnených výdavkov, najviac však v sume 275 eur za kalendárny rok.

Splnenie podmienok na poskytnutie príspevku na rekreáciu sa posudzuje ku dňu začatia rekreácie alebo ku dňu poskytnutia rekreačného poukazu.

Počet zamestnávaných zamestnancov je priemerný evidenčný počet zamestnancov za predchádzajúci kalendárny rok.

Príspevok na rekreáciu môže za rovnakých podmienok a v rovnakom rozsahu poskytnúť zamestnancovi aj zamestnávateľ, ktorý zamestnáva menej ako 50 zamestnancov.

Zamestnanec môže za kalendárny rok požiadať o príspevok na rekreáciu len u jedného zamestnávateľa. Zamestnanca, ktorý požiada o príspevok na rekreáciu nemožno žiadnym spôsobom znevýhodniť v porovnaní so zamestnancom, ktorý o tento príspevok nepožiada.

Zamestnávateľ má možnosť poskytnúť príspevok na rekreáciu zamestnanca aj vo forme rekreačného poukazu. Navrhovaný systém je riešený podobným spôsobom, akým je riešený systém podpory stravovania prostredníctvom stravovacích poukazov.

Rekreačný poukaz je osobitný platobný prostriedok alebo obdobný technický prostriedok uchovávajúci majetkovú hodnotu elektronicky, vydávaný limitovaným poskytovateľom podľa osobitného predpisu.

Rekreačný poukaz je možné použiť výlučne v Slovenskej republike, u poskytovateľov služieb, ktorí majú zmluvný vzťah s limitovaným poskytovateľom podľa osobitného predpisu vydávajúcim rekreačný poukaz.

Rekreačný poukaz sa vydáva pre fyzickú osobu a je neprenosný. Rekreačný poukaz slúži výlučne na úhradu oprávnených výdavkov podľa osobitného predpisu a je platný do konca kalendárneho roka, v ktorom bol vydaný.

Ak nebude príspevok na rekreáciu poskytnutý prostredníctvom rekreačného poukazu, zamestnanec preukáže zamestnávateľovi oprávnené výdavky najneskôr do 30 dní odo dňa skončenia rekreácie predložením účtovných dokladov, ktorých súčasťou musí byť označenie zamestnanca. Príspevok na rekreáciu, ktorá začala v jednom kalendárnom roku a nepretržite trvá v nasledujúcom kalendárnom roku, sa bude považovať za príspevok na rekreáciu za kalendárny rok, v ktorom rekreácia začala.

 

12) Dvojnásobný daňový bonus na dieťa

Od 1. januára 2019 je mesačná výška daňového bonusu na dieťa 22,17 eur na každé jedno vyživované a nezaopatrené dieťa alebo ročná výška 266,04 eur (22,17 eur x 12 mesiacov) na každé jedno vyživované a nezaopatrené dieťa.

Novela zákona o dani z príjmov s účinnosťou od 1. apríla 2019 zvyšuje sumu daňového bonusu na dieťa, a to na dvojnásobok sumy, t. j. na sumu 44,34 eur mesačne, ak vyživované dieťa nedovŕšilo šesť rokov veku. Poslednýkrát sa daňový bonus uplatní za kalendárny mesiac, v ktorom vyživované dieťa dovŕši šesť rokov veku.

Dvojnásobnú sumu daňového bonusu na dieťa si môže daňovník uplatniť prvýkrát za kalendárny mesiac apríl 2019.

 

 13) Osobitný odvod obchodných reťazcov

Novým zákonom o osobitnom odvode obchodných reťazcov dochádza k doplneniu zákona o dani z príjmov s účinnosťou od 1. januára 2019.

Obchodný reťazec je povinný platiť správcovi dane osobitný odvod za odvodové obdobie, ktorým sú tri po sebe nasledujúce kalendárne mesiace príslušného účtovného obdobia.

Základom odvodu je čistý obrat obchodného reťazca za príslušné odvodové obdobie. Pojem čistý obrat vyplýva zo zákona o účtovníctve. Na účely zákona o účtovníctve sa do čistého obratu zahŕňajú výnosy dosahované z predaja výrobkov, tovarov a služieb po odpočítaní zliav.

Sadzba odvodu je 2,5 %.

Obchodný reťazec je povinný doručiť správcovi odvodu do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po odvodovom období písomné oznámenie o výške odvodu, ktoré sa predkladá na tlačive, ktorého vzor určí Finančné riaditeľstvo SR a v rovnakej lehote je obchodný reťazec povinný odvod zaplatiť.

Obchodný reťazec odvod neplatí, ak výška odvodu za príslušné odvodové obdobie nepresiahne sumu 5 000 eur.

Zároveň sa ustanovenie § 17 ods. 19 zákona o dani z príjmov dopĺňa písmenom k), podľa ktorého daňovým výdavkom daňovníka len po zaplatení je osobitný odvod obchodných reťazcov podľa zákona o osobitnom odvode obchodných reťazcov. Uvedené ustanovenie v znení účinnom od 1. januára 2019 sa prvýkrát použije na osobitný odvod obchodných reťazcov zaplatený po 31. decembri 2018.

 

14) Nové usmernenie o určení obsahu transferovej dokumentácie

Na zabezpečenie jednotného postupu vydáva Ministerstvo financií SR (podľa § 18 ods. 1 zákona o dani z príjmov a § 160 ods. 2 zákona o správe daní) nové usmernenie, ktorým určuje obsah dokumentácie o použitej metóde na účely zistenia rozdielu cien alebo podmienok v kontrolovaných transakciách, ktoré by sa použili medzi nezávislými osobami v porovnateľných vzťahoch.

Toto usmernenie nahrádza usmernenie Ministerstva financií SR k transferovej dokumentácii z roku 2016.

Nové usmernenie sa prvýkrát použije pri predložení dokumentácie za zdaňovacie obdobie začínajúce po 31. decembri 2017, pričom daňovníci majú možnosť postupovať podľa dosiaľ uplatňovaného usmernenia Ministerstva financií SR najneskôr do 30. júna 2019.

 

Zoznam uvádzaných zákonov

 • Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce
 • Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve
 • Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov
 • Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu
 • Zákon č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon č. 57/2018 Z. z. o regionálnej investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon č. 213/2018 Z. z. o dani z poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon č. 385/2018 Z. z. o osobitnom odvode obchodných reťazcov a o doplnení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov

Chcete sa o téme dozvedieť viac? Napíšte nám.

  Archív

  27.12.2023 | Dane z príjmov, Účtovníctvo Daňové dopady konsolidačného balíčka
  27.12.2023 | Dane z príjmov, Účtovníctvo Opatrenia zamerané na zlepšenie stavu verejných financií
  23.11.2023 | Dane z príjmov, Účtovníctvo Vyplatenie 13. dôchodkov penzistom v roku 2023
  23.11.2023 | Dane z príjmov, Účtovníctvo Informácia k úhrade správneho poplatku pre subjekty komunikujúce elektronicky
  10.10.2023 | Dane z príjmov, Účtovníctvo Zníženie odvodov zamestnávateľom v poľnohospodárstve a potravinárskom priemysle
  10.10.2023 | Dane z príjmov, Účtovníctvo Zvýšenie sumy stravného od 01. 10. 2023
  18.09.2023 | Dane z príjmov, Účtovníctvo Zvýšenie minimálnych odvodov SZČO od 01. januára 2024
  18.09.2023 | Dane z príjmov, Účtovníctvo Zvýšenie minimálnej mzdy od 01. januára 2024
  08.08.2023 | Dane z príjmov, Účtovníctvo Zvýšenie sumy životného minima od 01. júla 2023 do 30. júna 2024
  08.08.2023 | Dane z príjmov, Účtovníctvo Ukončenie vyplácania pandemického ošetrovného od 1. septembra 2023
  08.08.2023 | Dane z príjmov, Účtovníctvo Príjmy z prenájmu nehnuteľnosti z pohľadu zákona o dani z príjmov
  08.08.2023 | Dane z príjmov, Účtovníctvo Technické zhodnotenie prenajatej nehnuteľnosti z pohľadu zákona o dani z príjmov
  02.07.2023 | Dane z príjmov, Účtovníctvo Mimoriadne zvýšenie dôchodkov od 01. 07. 2023
  02.07.2023 | Dane z príjmov, Účtovníctvo Zvýšenie sumy stravného od 01. 06. 2023
  02.07.2023 | Dane z príjmov, Účtovníctvo Platenie preddavkov na daň v preddavkovom období od 01.04.2023 do 02.04.2024
  02.07.2023 | Dane z príjmov, Účtovníctvo Zvýšenie náhrady za používanie súkromného motorového vozidla pri pracovnej ceste od 1. apríla 2023
  11.04.2023 | Dane z príjmov, Účtovníctvo Daňový aspekt postúpenej pohľadávky u fyzickej osoby s príjmami podľa § 6 Zákona o dani z príjmov
  06.04.2023 | Dane z príjmov, Účtovníctvo Poukázanie podielu zaplatenej dane u fyzickej osoby za rok 2022
  13.03.2023 | Dane z príjmov, Účtovníctvo Povinnosti pre poskytovateľov platobných služieb vyplývajúce zo zákona o dani z pridanej hodnoty
  13.03.2023 | Dane z príjmov, Účtovníctvo Odpočítanie daňovej straty v daňovom priznaní k dani z príjmov právnickej osoby a dani z príjmov fyzickej osoby typ B za rok 2022
  06.02.2023 | Dane z príjmov, Účtovníctvo Minimálny preddavok na zdravotné poistenie od januára 2023
  06.02.2023 | Dane z príjmov, Účtovníctvo Nová povinnosť zamestnávateľov voči Sociálnej poisťovni od 1. januára 2023
  31.01.2023 | Dane z príjmov, Účtovníctvo Oprava odpočítanej dane pri úplnom alebo čiastočnom nezaplatení protihodnoty za tovar alebo službu podľa §53b zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
  31.01.2023 | Dane z príjmov, Účtovníctvo Zmeny v registračných ustanoveniach v zákone č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
  27.01.2023 | Dane z príjmov, Účtovníctvo Komentár k zákonu o dani z príjmov k 1.1.2023
  21.12.2022 | Dane z príjmov, Účtovníctvo Zvýšenie sumy stravného od 01. 01. 2023
  21.12.2022 | Dane z príjmov, Účtovníctvo Zvýšenie minimálnej mzdy od 01.01.2023
  15.08.2022 | Dane z príjmov, Účtovníctvo Nové pravidlá pre výpočet indexu daňovej spoľahlivosti
  15.08.2022 | Dane z príjmov, Účtovníctvo Účtovné a daňové dopady zaokrúhľovania cien platených v hotovosti
  15.08.2022 | Dane z príjmov, Účtovníctvo Zvýšenie sumy stravného a sumy za každý 1 km jazdy od 1. septembra 2022
  15.08.2022 | Dane z príjmov, Účtovníctvo Znížená sadzba DPH vo výške 5 % od 1. januára 2023
  08.02.2022 | Dane z príjmov, Účtovníctvo Zákon o dani z príjmov - 2. časť
  08.02.2022 | Dane z príjmov, Účtovníctvo Zákon o dani z príjmov - 1. časť
  13.01.2022 | Dane z príjmov, Účtovníctvo Výhody uplatnenia statusu mikrodaňovníka od roku 2021
  13.01.2022 | Dane z príjmov, Účtovníctvo Daňové aspekty testovania zamestnancov na ochorenie COVID-19
  23.11.2021 | Dane z príjmov, Účtovníctvo Sumy daňového bonusu na vyživované dieťa za rok 2021 a 2022
  23.11.2021 | Dane z príjmov, Účtovníctvo Oslobodenie príjmov z predaja akcií a obchodných podielov u právnických osôb
  09.11.2021 | Dane z príjmov, Účtovníctvo Dočkali sme sa? Obojstranná elektronická komunikácia od 1. januára 2022
  09.11.2021 | Dane z príjmov, Účtovníctvo Účtovné a daňové odpisy v jednoduchom účtovníctve
  09.11.2021 | Dane z príjmov, Účtovníctvo Jednotný spôsob oslobodenia od dane z príjmov pri zabezpečení stravovania od 1.1.2022
  09.11.2021 | Dane z príjmov, Účtovníctvo Osobitné oznamovanie bankových účtov platiteľmi DPH
  19.10.2021 | Dane z príjmov, Účtovníctvo Novela zákona o DPH a Daňového poriadku
  25.02.2021 | Dane z príjmov, Účtovníctvo Gastrolístky áno či nie po novom od 1.3.2021
  27.11.2020 | Dane z príjmov, Účtovníctvo Daňové výdavky 2020 - Kedy a za akých podmienok si uplatniť daňové výdavky – časť 3/3
  27.11.2020 | Dane z príjmov, Účtovníctvo Daňové výdavky 2020 - Kedy a za akých podmienok si uplatniť daňové výdavky – časť 2/3
  27.11.2020 | Dane z príjmov, Účtovníctvo Daňové výdavky 2020 - Kedy a za akých podmienok si uplatniť daňové výdavky - časť 1/3
  12.10.2020 | Dane z príjmov, Účtovníctvo Dôležité termíny pre opatrenia v oblasti dane z príjmov
  12.10.2020 | Dane z príjmov, Účtovníctvo Povinné a nadštandardné lekárske preventívne prehliadky
  12.10.2020 | Dane z príjmov, Účtovníctvo Dávka tehotenské a tehotenské štipendium od roku 2021
  07.10.2020 | Dane z príjmov, Účtovníctvo Čo prinesie koniec prechodného obdobia pre tzv. „Brexit“
  07.10.2020 | Dane z príjmov, Účtovníctvo Zmeny v podmienkach pre overenie účtovnej závierky audítorom
  07.10.2020 | Dane z príjmov, Účtovníctvo Príspevky na športovú činnosť dieťaťa
  11.08.2020 | Dane z príjmov, Účtovníctvo Vplyv koronakrízy na vyrovnanie preddavkov na DPPO
  11.08.2020 | Dane z príjmov, Účtovníctvo Možnosť zvýšenia výdavkov na spotrebu PHL o 20 %
  11.06.2020 | Dane z príjmov, Účtovníctvo KORONAVÍRUS - vykázanie daňovej straty v daňovom priznaní za rok 2019
  11.06.2020 | Dane z príjmov, Účtovníctvo KORONAVÍRUS - pandemické ošetrovné od 1. júna 2020
  29.04.2020 | Dane z príjmov, Účtovníctvo KORONAVÍRUS - špeciálna úprava odpočtu daňovej straty
  24.04.2020 | Dane z príjmov, Účtovníctvo KORONAVÍRUS - poskytovanie finančného príspevku v rámci projektu „PRVÁ POMOC“
  26.03.2020 | Dane z príjmov, Účtovníctvo KORONAVÍRUS - úprava podmienok nároku na nemocenské a ošetrovné
  24.03.2020 | Dane z príjmov, Účtovníctvo KORONAVÍRUS - opatrenia v oblasti dane z príjmov
  11.02.2020 | Dane z príjmov, Účtovníctvo Zmena v odpisovaní elektromobilov už aj za zdaňovacie obdobie 2019
  06.02.2020 | Dane z príjmov, Účtovníctvo Zásielkový predaj z pohľadu dane z pridanej hodnoty
  21.01.2020 | Dane z príjmov, Účtovníctvo Zmeny a doplnenia zákona o účtovníctva pre rok 2020
  16.01.2020 | Dane z príjmov, Účtovníctvo Daň z motorových vozidiel za rok 2019
  01.01.2020 | Dane z príjmov, Účtovníctvo Zmeny zákona o DPH od 1. januára 2020
  07.10.2019 | Dane z príjmov, Účtovníctvo Zníženie sadzby DPH na 10 % na vybrané druhy tovarov
  16.09.2019 | Dane z príjmov, Účtovníctvo Nové pravidlá uplatňovania DPH pri poukazoch (s účinnosťou od 1.10.2019)
  28.08.2019 | Dane z príjmov, Účtovníctvo Vzor pokladničného dokladu na predajnom mieste
  28.08.2019 | Dane z príjmov, Účtovníctvo Paušalizácia cestovných náhrad
  15.07.2019 | Dane z príjmov, Účtovníctvo Pokladnica e-kasa klient po 1. júli 2019
  19.06.2019 | Dane z príjmov, Účtovníctvo Zvýšenie sumy stravného od 1.7.2019
  15.06.2019 | Dane z príjmov, Účtovníctvo Zvýšenie základnej náhrady za každý 1 km jazdy
  30.05.2019 | Dane z príjmov, Účtovníctvo Lehoty uchovávania účtovných záznamov (zmeny v archivácii od 1.1.2018)
  30.05.2019 | Dane z príjmov, Účtovníctvo Účtovné záznamy a ich formy
  23.05.2019 | Dane z príjmov, Účtovníctvo Výdavky na reklamné predmety
  20.05.2019 | Dane z príjmov, Účtovníctvo Odpočítanie dane z kúpy hnuteľného investičného majetku
  13.05.2019 | Dane z príjmov, Účtovníctvo Náležitosti faktúry ako účtovného a daňového dokladu
  09.05.2019 | Dane z príjmov, Účtovníctvo Poskytovanie príspevkov na rekreáciu zamestnancov
  12.03.2019 | Dane z príjmov, Účtovníctvo Sadzby DPH v členských štátoch EÚ podľa stavu z 1.1.2019
  23.02.2019 | Dane z príjmov, Účtovníctvo Znížená sadzba DPH od januára 2019 nielen na ubytovacie služby
  22.12.2018 | Dane z príjmov, Účtovníctvo Novely zákona o dani z príjmov schválené v roku 2018
  14.12.2018 | Dane z príjmov, Účtovníctvo Zmeny zákona o DPH od 1. januára 2019
  19.11.2018 | Dane z príjmov, Účtovníctvo Toto za vás účtovníčka neurobí
  09.01.2018 | Dane z príjmov, Účtovníctvo Maximálny mesačný vymeriavací základ pre sociálne poistenie
  09.01.2018 | Dane z príjmov, Účtovníctvo S účinnosťou od 1.1.2018 sa nariadením vlády upravila výška minimálnej mzdy
  29.10.2017 | Dane z príjmov, Účtovníctvo Toto za Vás účtovníčka nespraví (2017)
  09.07.2017 | Dane z príjmov, Účtovníctvo Zmena výšky životného minima od 1. júla 2017
  09.07.2017 | Dane z príjmov, Účtovníctvo Schválenie účtovnej závierky a uloženie oznámenia do registra účtovných závierok po jej schválení
  09.07.2017 | Dane z príjmov, Účtovníctvo Odpustenie zmeškanej lehoty – inštitút v prípade ak sa daňové priznanie nepodá načas
  12.06.2017 | Dane z príjmov, Účtovníctvo Prerušenie daňovej kontroly
  12.06.2017 | Dane z príjmov, Účtovníctvo Prerušenie daňového odpisovania hmotného majetku
  12.06.2017 | Dane z príjmov, Účtovníctvo Registrácia podľa § 7a Zákona o DPH a povinnosť platiť DPH podľa § 69 ods. 3 Zákona o DPH
  21.02.2017 | Dane z príjmov, Účtovníctvo Vyúčtovacia faktúra za opakované dodávky energií v DPH priznaní a kontrolnom výkaze k DPH
  21.02.2017 | Dane z príjmov, Účtovníctvo Príjem z predaja nehnuteľností v roku 2016 v daňovom priznaní fyzickej osoby
  21.02.2017 | Dane z príjmov, Účtovníctvo Uplatnenie daňovej straty z predchádzajúcich zdaňovacích období v daňovom priznaní právnickej osoby za rok 2016
  10.01.2017 | Dane z príjmov, Účtovníctvo Zoznam noviel daňových zákonov prijatých v roku 2016
  10.01.2017 | Dane z príjmov, Účtovníctvo Zmeny pre firmy, ktoré priniesla novela zákona o dani z prímov
  10.01.2017 | Dane z príjmov, Účtovníctvo Daň z motorových vozidiel
  05.12.2016 | Dane z príjmov, Účtovníctvo Zmeny v sociálnom poistení od 1.1.2017
  02.12.2016 | Dane z príjmov, Účtovníctvo Novela zákona o DPH
  02.12.2016 | Dane z príjmov, Účtovníctvo Elektronické schránky právnických osôb
  13.10.2016 | Dane z príjmov, Účtovníctvo Záruky za colný dlh (UCC)
  13.09.2016 | Dane z príjmov, Účtovníctvo Nárok na daňový bonus
  13.09.2016 | Dane z príjmov, Účtovníctvo Zahraničný cestovný príkaz
  08.09.2016 | Dane z príjmov, Účtovníctvo Zdaňovanie príležitostných príjmov
  08.09.2016 | Dane z príjmov, Účtovníctvo Limity pre dovoz tovaru na osobnú spotrebu
  17.08.2016 | Dane z príjmov, Účtovníctvo Povinná aktivácia schránok právnických osôb
  09.08.2016 | Dane z príjmov, Účtovníctvo Výška životného minima a exekúcie
  09.08.2016 | Dane z príjmov, Účtovníctvo Platenie odvodov v Sociálnej poisťovni SZČO od 1.7.2016
  22.07.2016 | Dane z príjmov, Účtovníctvo Informácia k VYHLÁŠKE MF SR č. 188/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje počet vydaných pokladničných dokladov na účely používania virtuálnej registračnej pokladnice
  22.07.2016 | Dane z príjmov, Účtovníctvo Informácia k uplatneniu odplaty (provízie) za sprostredkovanie do základu dane
  22.07.2016 | Dane z príjmov, Účtovníctvo Finančná správa zriadila colnícku nonstop linku pre verejnosť
  30.05.2016 | Dane z príjmov, Účtovníctvo Nový únijný colný kódex
  30.05.2016 | Dane z príjmov, Účtovníctvo Zmeny v kontrolnom výkaze DPH
  30.05.2016 | Dane z príjmov, Účtovníctvo Výmaz platiteľa dane zo zoznamu rizikových platiteľov DPH
  30.05.2016 | Dane z príjmov, Účtovníctvo Postup správcu dane pri daňových nedoplatkoch
  05.05.2016 | Dane z príjmov, Účtovníctvo Odpisovanie majetku po novom od 01.01.2016
  05.05.2016 | Dane z príjmov, Účtovníctvo Nové podmienky pre vrátenie nadmerného odpočtu od 01.01.2016
  21.03.2016 | Dane z príjmov, Účtovníctvo Registrácia zahraničnej osoby po 1.1.2016
  21.03.2016 | Dane z príjmov, Účtovníctvo Odpisovanie majetku po novom
  21.03.2016 | Dane z príjmov, Účtovníctvo Zmeny v poukázaní 2%
  21.03.2016 | Dane z príjmov, Účtovníctvo Požiadajte zamestnávateľa o ročné zúčtovanie
  21.03.2016 | Dane z príjmov, Účtovníctvo Nové podmienky pre vrátenie nadmerného odpočtu
  21.03.2016 | Dane z príjmov, Účtovníctvo Ako uplatňovať osobitnú úpravu DPH?
  21.03.2016 | Dane z príjmov, Účtovníctvo Dodatočné daňové priznanie po novom
  21.03.2016 | Dane z príjmov, Účtovníctvo Zmeny a vyplnenie tlačiva daňového priznania k dani z právnických osôb za rok 2015
  21.03.2016 | Dane z príjmov, Účtovníctvo Daňové priznanie právnických osôb za rok 2015
  08.02.2016 | Dane z príjmov, Účtovníctvo Nový spôsob určenia výšky niektorých pokút pri správe daní od januára 2016
  08.02.2016 | Dane z príjmov, Účtovníctvo Transferová dokumentácia aj pre tuzemské závislé osoby
  25.01.2016 | Dane z príjmov, Účtovníctvo Uplatňovanie daňových výdavkov pri majetku, ktorý môže mať charakter osobnej potreby
  25.01.2016 | Dane z príjmov, Účtovníctvo Nové nastavenie rozsahu oprávnení autorizovaných osôb pre užívateľov obojsmernej elektronickej komunikácie Portálu FS
  07.01.2016 | Dane z príjmov, Účtovníctvo Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2015 - Platenie preddavkov na daň na rok 2016
  07.01.2016 | Dane z príjmov, Účtovníctvo Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2015 - Výpočet pomernej časti dane a zaplatenie dane
  07.01.2016 | Dane z príjmov, Účtovníctvo Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2015 - Podanie daňového priznania
  05.01.2016 | Dane z príjmov, Účtovníctvo Uplatnenie tvorby opravnej položky a odpisu príslušenstva pohľadávky do daňových výdavkov
  05.01.2016 | Dane z príjmov, Účtovníctvo Uplatňovanie výdavkov na reklamné predmety do daňových výdavkov v roku 2015
  05.01.2016 | Dane z príjmov, Účtovníctvo Zaokrúhľovanie správneho poplatku podľa zákona o správnych poplatkoch
  05.01.2016 | Dane z príjmov, Účtovníctvo Oznamovacia povinnosť podľa zákona o dani z motorových vozidiel
  21.12.2015 | Dane z príjmov, Účtovníctvo Osobitná úprava uplatňovania DPH na základe prijatia platby za dodanie tovaru alebo služby od 01.01.2016
  21.12.2015 | Dane z príjmov, Účtovníctvo Informácia k obojsmernej elektronickej komunikácii medzi správcom dane a daňovým subjektom
  21.12.2015 | Dane z príjmov, Účtovníctvo Zánik daňovej povinnosti pri dani z motorových vozidiel
  01.12.2015 | Dane z príjmov, Účtovníctvo Finančná správa zverejnila tlačivá daňových priznaní pre budúci rok
  01.12.2015 | Dane z príjmov, Účtovníctvo Novinka vo virtuálnej registračnej pokladnici
  01.12.2015 | Dane z príjmov, Účtovníctvo Overovanie identifikačných čísiel pre DPH pridelených v členských štátoch Európskej únie
  01.12.2015 | Dane z príjmov, Účtovníctvo Novela zákona o dani z príjmov, ktorá bude účinná od 01.01.2016 – III. časť
  01.12.2015 | Dane z príjmov, Účtovníctvo Novela zákona o dani z príjmov, ktorá bude účinná od 01.01.2016 – II. časť
  21.10.2015 | Dane z príjmov, Účtovníctvo Novela zákona o dani z príjmov, ktorá bude účinná od 01.01.2016 – I. časť
  21.10.2015 | Dane z príjmov, Účtovníctvo Rozšírenie skupiny výdavkov (nákladov), ktoré budú uznané za daňový výdavok až po ich zaplatení
  21.10.2015 | Dane z príjmov, Účtovníctvo Novela zákona o dani z príjmov priniesla od 01.01.2015 zmeny v odpisoch, lízingu a uplatňovaní nákladov pre automobily zaradené do majetku firmy
  21.10.2015 | Dane z príjmov, Účtovníctvo Návrh novely Zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších
  20.10.2015 | Dane z príjmov, Účtovníctvo Informácia o druhom kole registrácie virtuálnej pokladnice
  20.10.2015 | Dane z príjmov, Účtovníctvo Informácia o oznámení k povinnostiam nadobúdateľa nového dopravného prostriedku (neregistrovaného pre DPH) za protihodnotu v tuzemsku z iného členského štátu z pohľadu zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov
  20.10.2015 | Dane z príjmov, Účtovníctvo Usmernenie k zahrnutiu inventarizačných prebytkov do základu dane z príjmov podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov od 01. 01. 2015
  20.10.2015 | Dane z príjmov, Účtovníctvo Usmernenie k ukladaniu oznámenia o dátume schválenia účtovnej závierky do registra účtovných závierok
  20.10.2015 | Dane z príjmov, Účtovníctvo Informácia k nároku na daňový bonus po ukončení vysokej školy
  20.10.2015 | Dane z príjmov, Účtovníctvo Informácia k oslobodeniu nepeňažného príjmu zo závislej činnosti od 1.1.2015 dosiahnutého formou produktov vlastnej poľnohospodárskej výroby
  20.10.2015 | Dane z príjmov, Účtovníctvo Informácia o novele zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov)
  20.10.2015 | Dane z príjmov, Účtovníctvo Informácia k podávaniu daňového priznania pre zjednodušený režim jednotného kontaktného miesta - Mini One Stop Shop
  19.10.2015 | Dane z príjmov, Účtovníctvo Usmernenie k možnosti účtovnej jednotky považovať sa za mikro účtovnú jednotku pre účtovné obdobie, ktoré začalo 1.1.2014 alebo v priebehu roka 2014
  25.05.2015 | Dane z príjmov, Účtovníctvo Informácia k zmene spôsobu zdaňovania peňažných a nepeňažných plnení poskytnutých poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti s účinnosťou od 1.1. 2015
  05.05.2015 | Dane z príjmov, Účtovníctvo Informácia k zdaňovaniu nepeňažných plnení poskytnutých zamestnávateľom zamestnancovi v nadväznosti na krátenie výdavkov v súlade s § 19 ods. 2 písm. t) zákona o dani z príjmov
  04.05.2015 | Dane z príjmov, Účtovníctvo Informacia k vypĺňaniu tlačiva „Oznámenie platiteľa dane o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou podľa § 43 ods. 11 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
  07.04.2015 | Dane z príjmov, Účtovníctvo Informácia o niektorých sumách potrebných pre výpočet daňovej povinnosti fyzických osôb na rok 2015
  07.04.2015 | Dane z príjmov, Účtovníctvo Spustenie virtuálnej registračnej pokladnice
  26.03.2015 | Dane z príjmov, Účtovníctvo Zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice (ERP) v znení nehorších predpisov
  26.03.2015 | Dane z príjmov, Účtovníctvo Zmeny v zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov
  26.03.2015 | Dane z príjmov, Účtovníctvo Vrátenie časti nadmerného odpočtu pred skončením daňovej kontroly
  26.03.2015 | Dane z príjmov, Účtovníctvo Zníženie hranice pre výnimku pri podávaní súhrnného výkazu v štvrťročných lehotách.
  26.03.2015 | Dane z príjmov, Účtovníctvo Úprava lehoty na podanie kontrolného výkazu
  26.03.2015 | Dane z príjmov, Účtovníctvo Zjednotenie lehoty na podávanie súhrnného výkazu aj pre daňového zástupcu
  26.03.2015 | Dane z príjmov, Účtovníctvo Doplnenie ustanovenia § 49 (odpočítanie dane platiteľom)
  23.03.2015 | Dane z príjmov, Účtovníctvo Ustanovenie § 68b upravuje osobitný režim zdaňovania telekomunikačných služieb, služieb rozhlasového a televízneho vysielania a elektronických služ
  23.03.2015 | Dane z príjmov, Účtovníctvo Ustanovenie § 68a upravuje osobitný režim zdaňovania telekomunikačných služieb, služieb rozhlasového a televízneho vysielania a elektronických služieb
  23.03.2015 | Dane z príjmov, Účtovníctvo Zavedenie osobitnej úpravy uplatňovania dane pre telekomunikačné služby, služby rozhlasového vysielania a televízneho vysielania a elektronické služby.
  16.03.2015 | Dane z príjmov, Účtovníctvo Navrhované zmeny v oblasti medzinárodného zdaňovania na rok 2014
  16.03.2015 | Dane z príjmov, Účtovníctvo Zmeny v ustanoveniach týkajúcich sa určenia miesta dodania
  16.03.2015 | Dane z príjmov, Účtovníctvo Legislatívne zmeny v Zákone o DPH
  16.03.2015 | Dane z príjmov, Účtovníctvo Ostatné legislatívne zmeny v zákone o dani z príjmov 2015
  16.03.2015 | Dane z príjmov, Účtovníctvo Legislatívne zmeny na rok 2015 v oblasti odpisovania
  16.03.2015 | Dane z príjmov, Účtovníctvo Legislatívna zmeny na rok 2015 - Kapitalizácia
  16.03.2015 | Dane z príjmov, Účtovníctvo Nedaňové výdavky - zmena na rok 2015
  16.03.2015 | Dane z príjmov, Účtovníctvo Legislatívne zmeny v oblasti na rok 2015 v oblasti rezerv
  16.03.2015 | Dane z príjmov, Účtovníctvo Legislatívne zmeny na rok 2015 týkajúce sa daňových/nedaňových výdavkov
  16.03.2015 | Dane z príjmov, Účtovníctvo Legislatívne zmeny na rok 2015 týkajúce sa úprav základu dane
  16.03.2015 | Dane z príjmov, Účtovníctvo Novela prináša zmeny v oblasti medzinárodného zdaňovania na rok 2015
  16.03.2015 | Dane z príjmov, Účtovníctvo Ostatné legislatívne zmeny v zdaňovaní FO na rok 2015
  16.03.2015 | Dane z príjmov, Účtovníctvo Ostatné legislatívne zmeny pri zdaňovaní FO na rok 2015
  16.03.2015 | Dane z príjmov, Účtovníctvo Legislatívne zmeny v oblasti oslobodenia príjmov FO na rok 2015
  16.03.2015 | Dane z príjmov, Účtovníctvo Navrhované zmeny v oblasti zdaňovania fyzických osôb na rok 2015
  16.03.2015 | Dane z príjmov, Účtovníctvo Zmeny v oblasti zdaňovania tzv. farmaceutických spoločností a vymedzených príjemcov plnení od týchto spoločností
  16.03.2015 | Dane z príjmov, Účtovníctvo Zmeny vykonané úpravou v rámci finančného a operatívneho prenájmu (lízingu)
  16.03.2015 | Dane z príjmov, Účtovníctvo Novela Zákona o dani z príjmov schválená v roku 2014
  15.03.2015 | Dane z príjmov, Účtovníctvo Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice - Služby podliehajúce evidencii
  15.03.2015 | Dane z príjmov, Účtovníctvo Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice - Konanie o certifikácii
  15.03.2015 | Dane z príjmov, Účtovníctvo Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice
  15.03.2015 | Dane z príjmov, Účtovníctvo Navrhovaná Príloha č. 1 k zákonu č. 289/2008 Z.z.
  15.03.2015 | Dane z príjmov, Účtovníctvo Novela Zákona o účtovníctva II.
  15.03.2015 | Dane z príjmov, Účtovníctvo Novela Zákona o účtovníctva I.
  13.03.2015 | Dane z príjmov, Účtovníctvo Navrhované ostatné opatrenia
  13.03.2015 | Dane z príjmov, Účtovníctvo Navrhované opatrenia v oblasti použitia podielu zaplatenej dane
  13.03.2015 | Dane z príjmov, Účtovníctvo Navrhované opatrenia v oblasti platenia preddavkov na daň a v oblasti podávania daňových priznaní
  13.03.2015 | Dane z príjmov, Účtovníctvo Navrhované opatrenia v oblasti zníženia administratívnej náročnosti a oznamovacej povinnosti
  13.03.2015 | Dane z príjmov, Účtovníctvo Uplatňovanie daňových výdavkov a úpravy základu dane
  13.03.2015 | Dane z príjmov, Účtovníctvo Určovanie zdroja príjmov u daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou
  13.03.2015 | Dane z príjmov, Účtovníctvo Navrhované zmeny v oblasti zdaňovania FO na rok 2014
  13.03.2015 | Dane z príjmov, Účtovníctvo Navrhované zmeny v oblasti zdaňovania fyzických osôb

  Napíšte nám a my Vám pripravíme nezáväznú cenovú ponuku

   ÚčtovníctvoMzdyDaňové poradenstvoAudit

   Adresa

   Audit Tax Consulting, k.s.
   Bajkalská 19B
   832 15 Bratislava
   IČO: 35858907

   Kontakt

   ATC@ATC.SK
   +421 903 414 881
   8:00 – 17:00