Návrh novely Zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších

/ Dph - ATC.sk

Národná rada SR  plánuje v mesiaci september prerokovať návrh novely Zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších . Nižšie Vám prinášame stručný prehľad navrhovaných zmien.

Osobitný režim uplatňovania DPH na základe prijatej platby

Zámerom predloženej novely má byť zlepšenie podmienok uplatňovania DPH pre malé a stredné podniky zavedením možnosti posunúť daňovú povinnosť za dodané tovary a služby až na moment prijatia platby od odberateľa. Takáto možnosť osobitnej úpravy uplatňovania dane sa má zatiaľ podľa návrhu posunutého do ďalšieho čítania týkať platiteľov dane s ročným obratom nižším ako 75 000 EUR, na ktorých nebol vyhlásený konkurz ani nevstúpili do likvidácie. Osobitná úprava uplatňovania dane nie je povinná, ale kto sa pre ňu rozhodne a spĺňa hranicu obratu do 75 000 EUR bude povinný toto uplatňovanie oznámiť daňovému úradu najneskôr do konca toho zdaňovacieho obdobia (mesiac alebo štvrťrok), v ktorom začne osobitnú úpravu uplatňovať. Je možné, že sa limit obratu ešte zmení, nakoľko sa pripustilo vyššie využitie §167a Smernice Rady 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty v aktuálnom znení, ktorá pre túto úpravu ustanovuje limit, ktorý nesmie byť vyšší ako 500 000 EUR. Tento limit môžu členské štáty zvýšiť až do výšky 2 000 000 EUR po konzultácii s Výborom pre DPH. Zatiaľ sa hovorí o zvýšení na 100 tis. EUR, čím by podľa premiéra stúpol počet firiem, ktoré by mohli tento režim využiť zhruba na tri štvrtiny.

Podstata osobitnej úpravy je tá, že týmto platiteľom bude vznikať daňová povinnosť z dodaných tovarov alebo služieb s miestom dodania v tuzemsku (s výnimkou dodania tovarov a služieb do iného členského štátu EÚ alebo mimo územia EÚ s oslobodením od dane) až dňom prijatia platby. Na druhej strane ich právo na odpočítanie dane z nakúpených tovarov a služieb vznikne až zaplatením protihodnoty ich dodávateľom. Navrhovaná novela zároveň uvádza, že platiteľ, ktorý sa rozhodne pre uplatňovanie uvedeného režimu bude povinný vo faktúre uvádzať informáciu o tom, že „daň sa uplatňuje na základe prijatia platby“, v opačnom prípade daňová povinnosť vznikne podľa § 19 zákona o DPH .

V prípade, že sa platitelia dane rozhodnú skončiť s uplatňovaním osobitnej úpravy uplatňovania dane, musia túto osobitnú úpravu uplatňovať do konca kalendárneho roka, v ktorom svoje rozhodnutie oznámili daňovému úradu. Návrh novely však vymedzuje aj skutočnosti, pri ktorých sú platitelia povinní skončiť uplatňovanie osobitnej úpravy. Navrhovaná novela zároveň definuje rozsah úprav, ktoré bude platiteľ povinný vykonať v prípade, ak skončí uplatňovanie osobitnej úpravy.

Vypustenie zábezpeky pri príprave na podnikanie a dobrovoľná registrácia

Medzi ďalšie navrhované zmeny podporujúce podnikateľské prostredie má patriť návrh vypustenia jedného zo zákonných dôvodov pre zloženie zábezpeky na DPH z dôvodu, že žiadateľ je zdaniteľnou osobou, ktorá sa zatiaľ len pripravuje na podnikanie. Rovnako sa navrhuje vypustenie dôvodu na zamietnutie žiadosti o dobrovoľnú registráciu pre daň z dôvodu, že žiadateľ nezložil zábezpeku na daň v stanovenej lehote a výške. Nezaplatenú zábezpeku bude správca dane vymáhať spôsobom podľa osobitného predpisu ako daňový nedoplatok.

Zjednodušenie v rámci tzv. MOSS

V nadväznosti na zavedenie zjednodušenej úpravy od 1. 1. 2015 tzv. MOSS (jedno kontaktné miesto) a s ňou spojenou povinnosťou podávať jedno daňové priznanie v členskom štáte identifikácie, v ktorom sa priznáva dodanie vybraných služieb do jednotlivých členských štátov a zároveň prostredníctvom členského štátu identifikácie platí aj DPH prislúchajúcu dodaniu vybraných služieb v jednotlivých členských štátoch sa zdaniteľná osoba, ktorá nie je usadená v tuzemsku a je identifikovaná pre zjednodušenú osobitnú úpravu pre vybrané služby v niektorom z členských štátov EÚ, zbavuje povinnosti registrovať sa pre DPH v tuzemsku z dôvodu dodania vybraných služieb nezdaniteľným osobám, ktoré majú sídlo, bydlisko alebo sa obvykle zdržiavajú v tuzemsku.

Späť dovážaný tovar

Navrhuje sa úprava postupu určenia základu dane v prípadoch, keď sa späť dovážaný tovar prepúšťa do colného režimu voľný obeh z režimu pasívneho zušľachťovacieho styku. Navrhuje sa, aby sa hodnota spracovateľských operácií nezahrnovala do základu dane, ak dovozca je zdaniteľnou osobou, ktorá je povinná platiť daň z týchto prijatých služieb s miestom dodania podľa § 15 ods. 1 na území SR (vylúčenie dvojitého zdanenia).

Kritériá pre určenie pomerného odpočítania dane

Navrhuje sa doplnenie kritérií, na základe ktorých platiteľ dane určí pomer použitia tovarov a služieb na podnikateľské účely a na iné účely ako na podnikanie (§49 ods. 5). Pomer použitia sa určí podľa výšky príjmu z podnikania a príjmu iného, ako je príjem z podnikania, doby používania hmotného majetku a služieb na podnikanie a na iný účel ako na podnikanie alebo podľa iného kritéria zvoleného platiteľom, ktorého použitie objektívne odráža rozsah používania hmotného majetku a služieb na podnikanie alebo na iný účel ako na podnikanie.

Odpočítanie dane pri registrácii

Navrhuje sa rozšírenie možnosti odpočítania dane v súvislosti s registráciou pre DPH tak, aby si platiteľ dane mohol po registrácii uplatniť odpočítanie dane aj zo služieb a rovnako aj z tovarov, ktoré nepredstavujú majetok (napr. elektrická  energia). Odpočítanie dane si však bude môcť platiteľ uplatniť len za podmienky, ak tieto prijaté služby a tovary použije na svoje zdaniteľné plnenia ako platiteľ dane.

Rozšírenie prenosu daňovej povinnosti

Návrh rozširuje prenos daňovej povinnosti podľa § 69 ods. 2 na všetky dodania tovarov v tuzemsku zdaniteľnou osobou, ktorá nie je usadená na území SR. Zdaniteľná osoba, ktorá má v tuzemsku sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň alebo bydlisko by podľa novely bola povinná platiť daň pri vybraných službách (§16 ods. 1 až 4, 10 a 11) a pri všetkom tovare okrem tovaru dodaného formou zásielkového predaja, ktoré jej dodala zahraničná osoba z iného členského štátu, tretieho štátu, ak miesto dodania služby alebo tovaru je v tuzemsku. (poznámka : v súčasnosti sa prenos daňovej povinnosti uplatňuje len na vymedzené služby v § 69 ods. 2 a na tovar s inštaláciou a montážou).

Dve lehoty pre vyhotovenie faktúry k prijatej platbe

Dodávateľ bude podľa novely zákona povinný vyhotoviť faktúru do 15 dní odo dňa prijatia platby pred dodaním tovaru alebo služby alebo do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bola platba prijatá.

Následný predaj tovaru bez nároku na odpočítanie DPH

Navrhuje sa uplatnenie oslobodenia od dane pri následnom predaji tovaru podľa § 42, pri obstaraní ktorého nevznikol nárok na odpočítanie DPH len v tom prípade, ak v kalendárnom roku dodania neexistuje možnosť úpravy odpočítanej dane podľa § 54. Ak bude teda existovať možnosť úpravy odpočítanej dane, platiteľ dane dodá tovar s DPH na výstupe a má právo na vrátenie zodpovedajúcej časti neodpočítanej DPH. Toto doplnenie sa však nevzťahuje na tovary, ktorých obstarávacia hodnota bola nižšia ako 3 319,39 EUR, teda majetku, ktorý nie je investičným majetkom podľa § 54.

Cestovné kancelárie a faktúry

Pri uplatňovaní osobitného režimu v prípade cestovných kancelárií a cestovných agentúr sa navrhuje, aby mal platiteľ dane zakázané uvádzať na faktúre osobitne DPH.

Lehota na vrátenie nadmerného odpočtu pri zrušení registrácie

Novelou sa zavádza lehota na vrátenie nadmerného odpočtu v prípadoch, ak dochádza k zrušeniu registrácie. Nadmerný odpočet by mal daňový úrad vrátiť do 30 dní od uplynutia lehoty na podanie daňového priznania za tzv. posledné zdaňovacie obdobie.

Skoršie vrátenie nadmerného odpočtu – zmiernenie kritérií

Novelou sa navrhujú zmierniť podmienky na skoršie vrátenie nadmerného odpočtu a to jednak skrátením posudzovanej lehoty pre nedoplatky z 12 na 6 mesiacov ako aj doplnením hranice do ktorej sa podmienka nedoplatkov nebude brať do úvahy (1000 eur).

Skrátenie lehoty zániku nároku na vrátenie NO pri neumožnení vykonania daňovej kontroly

Taktiež sa navrhuje skrátiť prekluzívna lehota zo šiestich mesiacov na tri mesiace na prípady, kedy platiteľ neumožní vykonanie daňovej kontroly.

Účinnosť novely sa navrhuje od 1. 1. 2016 pričom zmiernenie podmienok na vrátenie nadmerného odpočtu by sa malo uplatňovať už za zdaňovacie obdobie december 2015.


Chcete sa o téme dozvedieť viac? Napíšte nám.

  Archív

  27.12.2023 | Dph Daňové dopady konsolidačného balíčka
  27.12.2023 | Dph Opatrenia zamerané na zlepšenie stavu verejných financií
  23.11.2023 | Dph Vyplatenie 13. dôchodkov penzistom v roku 2023
  23.11.2023 | Dph Informácia k úhrade správneho poplatku pre subjekty komunikujúce elektronicky
  10.10.2023 | Dph Zníženie odvodov zamestnávateľom v poľnohospodárstve a potravinárskom priemysle
  10.10.2023 | Dph Zvýšenie sumy stravného od 01. 10. 2023
  18.09.2023 | Dph Zvýšenie minimálnych odvodov SZČO od 01. januára 2024
  18.09.2023 | Dph Zvýšenie minimálnej mzdy od 01. januára 2024
  08.08.2023 | Dph Zvýšenie sumy životného minima od 01. júla 2023 do 30. júna 2024
  08.08.2023 | Dph Ukončenie vyplácania pandemického ošetrovného od 1. septembra 2023
  08.08.2023 | Dph Príjmy z prenájmu nehnuteľnosti z pohľadu zákona o dani z príjmov
  08.08.2023 | Dph Technické zhodnotenie prenajatej nehnuteľnosti z pohľadu zákona o dani z príjmov
  02.07.2023 | Dph Mimoriadne zvýšenie dôchodkov od 01. 07. 2023
  02.07.2023 | Dph Zvýšenie sumy stravného od 01. 06. 2023
  02.07.2023 | Dph Platenie preddavkov na daň v preddavkovom období od 01.04.2023 do 02.04.2024
  02.07.2023 | Dph Zvýšenie náhrady za používanie súkromného motorového vozidla pri pracovnej ceste od 1. apríla 2023
  11.04.2023 | Dph Daňový aspekt postúpenej pohľadávky u fyzickej osoby s príjmami podľa § 6 Zákona o dani z príjmov
  06.04.2023 | Dph Poukázanie podielu zaplatenej dane u fyzickej osoby za rok 2022
  13.03.2023 | Dph Povinnosti pre poskytovateľov platobných služieb vyplývajúce zo zákona o dani z pridanej hodnoty
  13.03.2023 | Dph Odpočítanie daňovej straty v daňovom priznaní k dani z príjmov právnickej osoby a dani z príjmov fyzickej osoby typ B za rok 2022
  06.02.2023 | Dph Minimálny preddavok na zdravotné poistenie od januára 2023
  06.02.2023 | Dph Nová povinnosť zamestnávateľov voči Sociálnej poisťovni od 1. januára 2023
  31.01.2023 | Dph Oprava odpočítanej dane pri úplnom alebo čiastočnom nezaplatení protihodnoty za tovar alebo službu podľa §53b zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
  31.01.2023 | Dph Zmeny v registračných ustanoveniach v zákone č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
  27.01.2023 | Dph Komentár k zákonu o dani z príjmov k 1.1.2023
  27.11.2020 | Dph Daňové výdavky 2020 - Kedy a za akých podmienok si uplatniť daňové výdavky – časť 3/3
  27.11.2020 | Dph Daňové výdavky 2020 - Kedy a za akých podmienok si uplatniť daňové výdavky – časť 2/3
  27.11.2020 | Dph Daňové výdavky 2020 - Kedy a za akých podmienok si uplatniť daňové výdavky - časť 1/3
  12.10.2020 | Dph Dôležité termíny pre opatrenia v oblasti dane z príjmov
  12.10.2020 | Dph Povinné a nadštandardné lekárske preventívne prehliadky
  12.10.2020 | Dph Dávka tehotenské a tehotenské štipendium od roku 2021
  07.10.2020 | Dph Čo prinesie koniec prechodného obdobia pre tzv. „Brexit“
  07.10.2020 | Dph Zmeny v podmienkach pre overenie účtovnej závierky audítorom
  07.10.2020 | Dph Príspevky na športovú činnosť dieťaťa
  11.08.2020 | Dph Vplyv koronakrízy na vyrovnanie preddavkov na DPPO
  11.08.2020 | Dph Možnosť zvýšenia výdavkov na spotrebu PHL o 20 %
  11.06.2020 | Dph KORONAVÍRUS - vykázanie daňovej straty v daňovom priznaní za rok 2019
  11.06.2020 | Dph KORONAVÍRUS - pandemické ošetrovné od 1. júna 2020
  29.04.2020 | Dph KORONAVÍRUS - špeciálna úprava odpočtu daňovej straty
  24.04.2020 | Dph KORONAVÍRUS - poskytovanie finančného príspevku v rámci projektu „PRVÁ POMOC“
  26.03.2020 | Dph KORONAVÍRUS - úprava podmienok nároku na nemocenské a ošetrovné
  24.03.2020 | Dph KORONAVÍRUS - opatrenia v oblasti dane z príjmov
  11.02.2020 | Dph Zmena v odpisovaní elektromobilov už aj za zdaňovacie obdobie 2019
  06.02.2020 | Dph Zásielkový predaj z pohľadu dane z pridanej hodnoty
  21.01.2020 | Dph Zmeny a doplnenia zákona o účtovníctva pre rok 2020
  16.01.2020 | Dph Daň z motorových vozidiel za rok 2019
  01.01.2020 | Dph Zmeny zákona o DPH od 1. januára 2020
  05.12.2016 | Dph Zmeny v sociálnom poistení od 1.1.2017
  02.12.2016 | Dph Novela zákona o DPH
  02.12.2016 | Dph Elektronické schránky právnických osôb
  13.10.2016 | Dph Záruky za colný dlh (UCC)
  13.09.2016 | Dph Nárok na daňový bonus
  13.09.2016 | Dph Zahraničný cestovný príkaz
  08.09.2016 | Dph Zdaňovanie príležitostných príjmov
  08.09.2016 | Dph Limity pre dovoz tovaru na osobnú spotrebu
  17.08.2016 | Dph Povinná aktivácia schránok právnických osôb
  09.08.2016 | Dph Výška životného minima a exekúcie
  09.08.2016 | Dph Platenie odvodov v Sociálnej poisťovni SZČO od 1.7.2016
  22.07.2016 | Dph Informácia k VYHLÁŠKE MF SR č. 188/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje počet vydaných pokladničných dokladov na účely používania virtuálnej registračnej pokladnice
  22.07.2016 | Dph Informácia k uplatneniu odplaty (provízie) za sprostredkovanie do základu dane
  22.07.2016 | Dph Finančná správa zriadila colnícku nonstop linku pre verejnosť
  30.05.2016 | Dph Nový únijný colný kódex
  30.05.2016 | Dph Zmeny v kontrolnom výkaze DPH
  30.05.2016 | Dph Výmaz platiteľa dane zo zoznamu rizikových platiteľov DPH
  30.05.2016 | Dph Postup správcu dane pri daňových nedoplatkoch
  05.05.2016 | Dph Odpisovanie majetku po novom od 01.01.2016
  05.05.2016 | Dph Nové podmienky pre vrátenie nadmerného odpočtu od 01.01.2016
  21.03.2016 | Dph Registrácia zahraničnej osoby po 1.1.2016
  21.03.2016 | Dph Odpisovanie majetku po novom
  21.03.2016 | Dph Zmeny v poukázaní 2%
  21.03.2016 | Dph Požiadajte zamestnávateľa o ročné zúčtovanie
  21.03.2016 | Dph Nové podmienky pre vrátenie nadmerného odpočtu
  21.03.2016 | Dph Ako uplatňovať osobitnú úpravu DPH?
  21.03.2016 | Dph Dodatočné daňové priznanie po novom
  21.03.2016 | Dph Zmeny a vyplnenie tlačiva daňového priznania k dani z právnických osôb za rok 2015
  21.03.2016 | Dph Daňové priznanie právnických osôb za rok 2015
  08.02.2016 | Dph Nový spôsob určenia výšky niektorých pokút pri správe daní od januára 2016
  08.02.2016 | Dph Transferová dokumentácia aj pre tuzemské závislé osoby
  25.01.2016 | Dph Uplatňovanie daňových výdavkov pri majetku, ktorý môže mať charakter osobnej potreby
  25.01.2016 | Dph Nové nastavenie rozsahu oprávnení autorizovaných osôb pre užívateľov obojsmernej elektronickej komunikácie Portálu FS
  07.01.2016 | Dph Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2015 - Platenie preddavkov na daň na rok 2016
  07.01.2016 | Dph Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2015 - Výpočet pomernej časti dane a zaplatenie dane
  07.01.2016 | Dph Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2015 - Podanie daňového priznania
  05.01.2016 | Dph Uplatnenie tvorby opravnej položky a odpisu príslušenstva pohľadávky do daňových výdavkov
  05.01.2016 | Dph Uplatňovanie výdavkov na reklamné predmety do daňových výdavkov v roku 2015
  05.01.2016 | Dph Zaokrúhľovanie správneho poplatku podľa zákona o správnych poplatkoch
  05.01.2016 | Dph Oznamovacia povinnosť podľa zákona o dani z motorových vozidiel
  21.12.2015 | Dph Osobitná úprava uplatňovania DPH na základe prijatia platby za dodanie tovaru alebo služby od 01.01.2016
  21.12.2015 | Dph Informácia k obojsmernej elektronickej komunikácii medzi správcom dane a daňovým subjektom
  21.12.2015 | Dph Zánik daňovej povinnosti pri dani z motorových vozidiel
  01.12.2015 | Dph Finančná správa zverejnila tlačivá daňových priznaní pre budúci rok
  01.12.2015 | Dph Novinka vo virtuálnej registračnej pokladnici
  01.12.2015 | Dph Overovanie identifikačných čísiel pre DPH pridelených v členských štátoch Európskej únie
  01.12.2015 | Dph Novela zákona o dani z príjmov, ktorá bude účinná od 01.01.2016 – III. časť
  01.12.2015 | Dph Novela zákona o dani z príjmov, ktorá bude účinná od 01.01.2016 – II. časť
  21.10.2015 | Dph Novela zákona o dani z príjmov, ktorá bude účinná od 01.01.2016 – I. časť
  21.10.2015 | Dph Rozšírenie skupiny výdavkov (nákladov), ktoré budú uznané za daňový výdavok až po ich zaplatení
  21.10.2015 | Dph Novela zákona o dani z príjmov priniesla od 01.01.2015 zmeny v odpisoch, lízingu a uplatňovaní nákladov pre automobily zaradené do majetku firmy
  21.10.2015 | Dph Návrh novely Zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších
  20.10.2015 | Dph Informácia o druhom kole registrácie virtuálnej pokladnice
  20.10.2015 | Dph Informácia o oznámení k povinnostiam nadobúdateľa nového dopravného prostriedku (neregistrovaného pre DPH) za protihodnotu v tuzemsku z iného členského štátu z pohľadu zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov
  20.10.2015 | Dph Usmernenie k zahrnutiu inventarizačných prebytkov do základu dane z príjmov podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov od 01. 01. 2015
  20.10.2015 | Dph Usmernenie k ukladaniu oznámenia o dátume schválenia účtovnej závierky do registra účtovných závierok
  20.10.2015 | Dph Informácia k nároku na daňový bonus po ukončení vysokej školy
  20.10.2015 | Dph Informácia k oslobodeniu nepeňažného príjmu zo závislej činnosti od 1.1.2015 dosiahnutého formou produktov vlastnej poľnohospodárskej výroby
  20.10.2015 | Dph Informácia o novele zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov)
  20.10.2015 | Dph Informácia k podávaniu daňového priznania pre zjednodušený režim jednotného kontaktného miesta - Mini One Stop Shop
  19.10.2015 | Dph Usmernenie k možnosti účtovnej jednotky považovať sa za mikro účtovnú jednotku pre účtovné obdobie, ktoré začalo 1.1.2014 alebo v priebehu roka 2014
  25.05.2015 | Dph Informácia k zmene spôsobu zdaňovania peňažných a nepeňažných plnení poskytnutých poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti s účinnosťou od 1.1. 2015
  05.05.2015 | Dph Informácia k zdaňovaniu nepeňažných plnení poskytnutých zamestnávateľom zamestnancovi v nadväznosti na krátenie výdavkov v súlade s § 19 ods. 2 písm. t) zákona o dani z príjmov
  04.05.2015 | Dph Informacia k vypĺňaniu tlačiva „Oznámenie platiteľa dane o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou podľa § 43 ods. 11 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
  07.04.2015 | Dph Informácia o niektorých sumách potrebných pre výpočet daňovej povinnosti fyzických osôb na rok 2015
  07.04.2015 | Dph Spustenie virtuálnej registračnej pokladnice
  26.03.2015 | Dph Zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice (ERP) v znení nehorších predpisov
  26.03.2015 | Dph Zmeny v zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov
  26.03.2015 | Dph Vrátenie časti nadmerného odpočtu pred skončením daňovej kontroly
  26.03.2015 | Dph Zníženie hranice pre výnimku pri podávaní súhrnného výkazu v štvrťročných lehotách.
  26.03.2015 | Dph Úprava lehoty na podanie kontrolného výkazu
  26.03.2015 | Dph Zjednotenie lehoty na podávanie súhrnného výkazu aj pre daňového zástupcu
  26.03.2015 | Dph Doplnenie ustanovenia § 49 (odpočítanie dane platiteľom)
  23.03.2015 | Dph Ustanovenie § 68b upravuje osobitný režim zdaňovania telekomunikačných služieb, služieb rozhlasového a televízneho vysielania a elektronických služ
  23.03.2015 | Dph Ustanovenie § 68a upravuje osobitný režim zdaňovania telekomunikačných služieb, služieb rozhlasového a televízneho vysielania a elektronických služieb
  23.03.2015 | Dph Zavedenie osobitnej úpravy uplatňovania dane pre telekomunikačné služby, služby rozhlasového vysielania a televízneho vysielania a elektronické služby.
  16.03.2015 | Dph Navrhované zmeny v oblasti medzinárodného zdaňovania na rok 2014
  16.03.2015 | Dph Zmeny v ustanoveniach týkajúcich sa určenia miesta dodania
  16.03.2015 | Dph Legislatívne zmeny v Zákone o DPH
  16.03.2015 | Dph Ostatné legislatívne zmeny v zákone o dani z príjmov 2015
  16.03.2015 | Dph Legislatívne zmeny na rok 2015 v oblasti odpisovania
  16.03.2015 | Dph Legislatívna zmeny na rok 2015 - Kapitalizácia
  16.03.2015 | Dph Nedaňové výdavky - zmena na rok 2015
  16.03.2015 | Dph Legislatívne zmeny v oblasti na rok 2015 v oblasti rezerv
  16.03.2015 | Dph Legislatívne zmeny na rok 2015 týkajúce sa daňových/nedaňových výdavkov
  16.03.2015 | Dph Legislatívne zmeny na rok 2015 týkajúce sa úprav základu dane
  16.03.2015 | Dph Novela prináša zmeny v oblasti medzinárodného zdaňovania na rok 2015
  16.03.2015 | Dph Ostatné legislatívne zmeny v zdaňovaní FO na rok 2015
  16.03.2015 | Dph Ostatné legislatívne zmeny pri zdaňovaní FO na rok 2015
  16.03.2015 | Dph Legislatívne zmeny v oblasti oslobodenia príjmov FO na rok 2015
  16.03.2015 | Dph Navrhované zmeny v oblasti zdaňovania fyzických osôb na rok 2015
  16.03.2015 | Dph Zmeny v oblasti zdaňovania tzv. farmaceutických spoločností a vymedzených príjemcov plnení od týchto spoločností
  16.03.2015 | Dph Zmeny vykonané úpravou v rámci finančného a operatívneho prenájmu (lízingu)
  16.03.2015 | Dph Novela Zákona o dani z príjmov schválená v roku 2014
  15.03.2015 | Dph Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice - Služby podliehajúce evidencii
  15.03.2015 | Dph Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice - Konanie o certifikácii
  15.03.2015 | Dph Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice
  15.03.2015 | Dph Navrhovaná Príloha č. 1 k zákonu č. 289/2008 Z.z.
  15.03.2015 | Dph Novela Zákona o účtovníctva II.
  15.03.2015 | Dph Novela Zákona o účtovníctva I.
  13.03.2015 | Dph Navrhované ostatné opatrenia
  13.03.2015 | Dph Navrhované opatrenia v oblasti použitia podielu zaplatenej dane
  13.03.2015 | Dph Navrhované opatrenia v oblasti platenia preddavkov na daň a v oblasti podávania daňových priznaní
  13.03.2015 | Dph Navrhované opatrenia v oblasti zníženia administratívnej náročnosti a oznamovacej povinnosti
  13.03.2015 | Dph Uplatňovanie daňových výdavkov a úpravy základu dane
  13.03.2015 | Dph Určovanie zdroja príjmov u daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou
  13.03.2015 | Dph Navrhované zmeny v oblasti zdaňovania FO na rok 2014
  13.03.2015 | Dph Navrhované zmeny v oblasti zdaňovania fyzických osôb

  Napíšte nám a my Vám pripravíme nezáväznú cenovú ponuku

   ÚčtovníctvoMzdyDaňové poradenstvoAudit

   Adresa

   Audit Tax Consulting, k.s.
   Bajkalská 19B
   832 15 Bratislava
   IČO: 35858907

   Kontakt

   ATC@ATC.SK
   +421 903 414 881
   8:00 – 17:00