Návrh novely Zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších - ATC

Návrh novely Zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších

/ Dph - ATC.sk

Národná rada SR  plánuje v mesiaci september prerokovať návrh novely Zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších . Nižšie Vám prinášame stručný prehľad navrhovaných zmien.

Osobitný režim uplatňovania DPH na základe prijatej platby

Zámerom predloženej novely má byť zlepšenie podmienok uplatňovania DPH pre malé a stredné podniky zavedením možnosti posunúť daňovú povinnosť za dodané tovary a služby až na moment prijatia platby od odberateľa. Takáto možnosť osobitnej úpravy uplatňovania dane sa má zatiaľ podľa návrhu posunutého do ďalšieho čítania týkať platiteľov dane s ročným obratom nižším ako 75 000 EUR, na ktorých nebol vyhlásený konkurz ani nevstúpili do likvidácie. Osobitná úprava uplatňovania dane nie je povinná, ale kto sa pre ňu rozhodne a spĺňa hranicu obratu do 75 000 EUR bude povinný toto uplatňovanie oznámiť daňovému úradu najneskôr do konca toho zdaňovacieho obdobia (mesiac alebo štvrťrok), v ktorom začne osobitnú úpravu uplatňovať. Je možné, že sa limit obratu ešte zmení, nakoľko sa pripustilo vyššie využitie §167a Smernice Rady 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty v aktuálnom znení, ktorá pre túto úpravu ustanovuje limit, ktorý nesmie byť vyšší ako 500 000 EUR. Tento limit môžu členské štáty zvýšiť až do výšky 2 000 000 EUR po konzultácii s Výborom pre DPH. Zatiaľ sa hovorí o zvýšení na 100 tis. EUR, čím by podľa premiéra stúpol počet firiem, ktoré by mohli tento režim využiť zhruba na tri štvrtiny.

Podstata osobitnej úpravy je tá, že týmto platiteľom bude vznikať daňová povinnosť z dodaných tovarov alebo služieb s miestom dodania v tuzemsku (s výnimkou dodania tovarov a služieb do iného členského štátu EÚ alebo mimo územia EÚ s oslobodením od dane) až dňom prijatia platby. Na druhej strane ich právo na odpočítanie dane z nakúpených tovarov a služieb vznikne až zaplatením protihodnoty ich dodávateľom. Navrhovaná novela zároveň uvádza, že platiteľ, ktorý sa rozhodne pre uplatňovanie uvedeného režimu bude povinný vo faktúre uvádzať informáciu o tom, že „daň sa uplatňuje na základe prijatia platby“, v opačnom prípade daňová povinnosť vznikne podľa § 19 zákona o DPH .

V prípade, že sa platitelia dane rozhodnú skončiť s uplatňovaním osobitnej úpravy uplatňovania dane, musia túto osobitnú úpravu uplatňovať do konca kalendárneho roka, v ktorom svoje rozhodnutie oznámili daňovému úradu. Návrh novely však vymedzuje aj skutočnosti, pri ktorých sú platitelia povinní skončiť uplatňovanie osobitnej úpravy. Navrhovaná novela zároveň definuje rozsah úprav, ktoré bude platiteľ povinný vykonať v prípade, ak skončí uplatňovanie osobitnej úpravy.

Vypustenie zábezpeky pri príprave na podnikanie a dobrovoľná registrácia

Medzi ďalšie navrhované zmeny podporujúce podnikateľské prostredie má patriť návrh vypustenia jedného zo zákonných dôvodov pre zloženie zábezpeky na DPH z dôvodu, že žiadateľ je zdaniteľnou osobou, ktorá sa zatiaľ len pripravuje na podnikanie. Rovnako sa navrhuje vypustenie dôvodu na zamietnutie žiadosti o dobrovoľnú registráciu pre daň z dôvodu, že žiadateľ nezložil zábezpeku na daň v stanovenej lehote a výške. Nezaplatenú zábezpeku bude správca dane vymáhať spôsobom podľa osobitného predpisu ako daňový nedoplatok.

Zjednodušenie v rámci tzv. MOSS

V nadväznosti na zavedenie zjednodušenej úpravy od 1. 1. 2015 tzv. MOSS (jedno kontaktné miesto) a s ňou spojenou povinnosťou podávať jedno daňové priznanie v členskom štáte identifikácie, v ktorom sa priznáva dodanie vybraných služieb do jednotlivých členských štátov a zároveň prostredníctvom členského štátu identifikácie platí aj DPH prislúchajúcu dodaniu vybraných služieb v jednotlivých členských štátoch sa zdaniteľná osoba, ktorá nie je usadená v tuzemsku a je identifikovaná pre zjednodušenú osobitnú úpravu pre vybrané služby v niektorom z členských štátov EÚ, zbavuje povinnosti registrovať sa pre DPH v tuzemsku z dôvodu dodania vybraných služieb nezdaniteľným osobám, ktoré majú sídlo, bydlisko alebo sa obvykle zdržiavajú v tuzemsku.

Späť dovážaný tovar

Navrhuje sa úprava postupu určenia základu dane v prípadoch, keď sa späť dovážaný tovar prepúšťa do colného režimu voľný obeh z režimu pasívneho zušľachťovacieho styku. Navrhuje sa, aby sa hodnota spracovateľských operácií nezahrnovala do základu dane, ak dovozca je zdaniteľnou osobou, ktorá je povinná platiť daň z týchto prijatých služieb s miestom dodania podľa § 15 ods. 1 na území SR (vylúčenie dvojitého zdanenia).

Kritériá pre určenie pomerného odpočítania dane

Navrhuje sa doplnenie kritérií, na základe ktorých platiteľ dane určí pomer použitia tovarov a služieb na podnikateľské účely a na iné účely ako na podnikanie (§49 ods. 5). Pomer použitia sa určí podľa výšky príjmu z podnikania a príjmu iného, ako je príjem z podnikania, doby používania hmotného majetku a služieb na podnikanie a na iný účel ako na podnikanie alebo podľa iného kritéria zvoleného platiteľom, ktorého použitie objektívne odráža rozsah používania hmotného majetku a služieb na podnikanie alebo na iný účel ako na podnikanie.

Odpočítanie dane pri registrácii

Navrhuje sa rozšírenie možnosti odpočítania dane v súvislosti s registráciou pre DPH tak, aby si platiteľ dane mohol po registrácii uplatniť odpočítanie dane aj zo služieb a rovnako aj z tovarov, ktoré nepredstavujú majetok (napr. elektrická  energia). Odpočítanie dane si však bude môcť platiteľ uplatniť len za podmienky, ak tieto prijaté služby a tovary použije na svoje zdaniteľné plnenia ako platiteľ dane.

Rozšírenie prenosu daňovej povinnosti

Návrh rozširuje prenos daňovej povinnosti podľa § 69 ods. 2 na všetky dodania tovarov v tuzemsku zdaniteľnou osobou, ktorá nie je usadená na území SR. Zdaniteľná osoba, ktorá má v tuzemsku sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň alebo bydlisko by podľa novely bola povinná platiť daň pri vybraných službách (§16 ods. 1 až 4, 10 a 11) a pri všetkom tovare okrem tovaru dodaného formou zásielkového predaja, ktoré jej dodala zahraničná osoba z iného členského štátu, tretieho štátu, ak miesto dodania služby alebo tovaru je v tuzemsku. (poznámka : v súčasnosti sa prenos daňovej povinnosti uplatňuje len na vymedzené služby v § 69 ods. 2 a na tovar s inštaláciou a montážou).

Dve lehoty pre vyhotovenie faktúry k prijatej platbe

Dodávateľ bude podľa novely zákona povinný vyhotoviť faktúru do 15 dní odo dňa prijatia platby pred dodaním tovaru alebo služby alebo do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bola platba prijatá.

Následný predaj tovaru bez nároku na odpočítanie DPH

Navrhuje sa uplatnenie oslobodenia od dane pri následnom predaji tovaru podľa § 42, pri obstaraní ktorého nevznikol nárok na odpočítanie DPH len v tom prípade, ak v kalendárnom roku dodania neexistuje možnosť úpravy odpočítanej dane podľa § 54. Ak bude teda existovať možnosť úpravy odpočítanej dane, platiteľ dane dodá tovar s DPH na výstupe a má právo na vrátenie zodpovedajúcej časti neodpočítanej DPH. Toto doplnenie sa však nevzťahuje na tovary, ktorých obstarávacia hodnota bola nižšia ako 3 319,39 EUR, teda majetku, ktorý nie je investičným majetkom podľa § 54.

Cestovné kancelárie a faktúry

Pri uplatňovaní osobitného režimu v prípade cestovných kancelárií a cestovných agentúr sa navrhuje, aby mal platiteľ dane zakázané uvádzať na faktúre osobitne DPH.

Lehota na vrátenie nadmerného odpočtu pri zrušení registrácie

Novelou sa zavádza lehota na vrátenie nadmerného odpočtu v prípadoch, ak dochádza k zrušeniu registrácie. Nadmerný odpočet by mal daňový úrad vrátiť do 30 dní od uplynutia lehoty na podanie daňového priznania za tzv. posledné zdaňovacie obdobie.

Skoršie vrátenie nadmerného odpočtu – zmiernenie kritérií

Novelou sa navrhujú zmierniť podmienky na skoršie vrátenie nadmerného odpočtu a to jednak skrátením posudzovanej lehoty pre nedoplatky z 12 na 6 mesiacov ako aj doplnením hranice do ktorej sa podmienka nedoplatkov nebude brať do úvahy (1000 eur).

Skrátenie lehoty zániku nároku na vrátenie NO pri neumožnení vykonania daňovej kontroly

Taktiež sa navrhuje skrátiť prekluzívna lehota zo šiestich mesiacov na tri mesiace na prípady, kedy platiteľ neumožní vykonanie daňovej kontroly.

Účinnosť novely sa navrhuje od 1. 1. 2016 pričom zmiernenie podmienok na vrátenie nadmerného odpočtu by sa malo uplatňovať už za zdaňovacie obdobie december 2015.


Chcete sa o téme dozvedieť viac? Napíšte nám.

Archív

05.12.2016 | Dph Zmeny v sociálnom poistení od 1.1.2017
02.12.2016 | Dph Novela zákona o DPH
02.12.2016 | Dph Elektronické schránky právnických osôb
13.10.2016 | Dph Záruky za colný dlh (UCC)
13.09.2016 | Dph Nárok na daňový bonus
13.09.2016 | Dph Zahraničný cestovný príkaz
08.09.2016 | Dph Zdaňovanie príležitostných príjmov
08.09.2016 | Dph Limity pre dovoz tovaru na osobnú spotrebu
17.08.2016 | Dph Povinná aktivácia schránok právnických osôb
09.08.2016 | Dph Výška životného minima a exekúcie
09.08.2016 | Dph Platenie odvodov v Sociálnej poisťovni SZČO od 1.7.2016
22.07.2016 | Dph Informácia k VYHLÁŠKE MF SR č. 188/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje počet vydaných pokladničných dokladov na účely používania virtuálnej registračnej pokladnice
22.07.2016 | Dph Informácia k uplatneniu odplaty (provízie) za sprostredkovanie do základu dane
22.07.2016 | Dph Finančná správa zriadila colnícku nonstop linku pre verejnosť
30.05.2016 | Dph Nový únijný colný kódex
30.05.2016 | Dph Zmeny v kontrolnom výkaze DPH
30.05.2016 | Dph Výmaz platiteľa dane zo zoznamu rizikových platiteľov DPH
30.05.2016 | Dph Postup správcu dane pri daňových nedoplatkoch
05.05.2016 | Dph Odpisovanie majetku po novom od 01.01.2016
05.05.2016 | Dph Nové podmienky pre vrátenie nadmerného odpočtu od 01.01.2016
21.03.2016 | Dph Registrácia zahraničnej osoby po 1.1.2016
21.03.2016 | Dph Odpisovanie majetku po novom
21.03.2016 | Dph Zmeny v poukázaní 2%
21.03.2016 | Dph Požiadajte zamestnávateľa o ročné zúčtovanie
21.03.2016 | Dph Nové podmienky pre vrátenie nadmerného odpočtu
21.03.2016 | Dph Ako uplatňovať osobitnú úpravu DPH?
21.03.2016 | Dph Dodatočné daňové priznanie po novom
21.03.2016 | Dph Zmeny a vyplnenie tlačiva daňového priznania k dani z právnických osôb za rok 2015
21.03.2016 | Dph Daňové priznanie právnických osôb za rok 2015
08.02.2016 | Dph Nový spôsob určenia výšky niektorých pokút pri správe daní od januára 2016
08.02.2016 | Dph Transferová dokumentácia aj pre tuzemské závislé osoby
25.01.2016 | Dph Uplatňovanie daňových výdavkov pri majetku, ktorý môže mať charakter osobnej potreby
25.01.2016 | Dph Nové nastavenie rozsahu oprávnení autorizovaných osôb pre užívateľov obojsmernej elektronickej komunikácie Portálu FS
07.01.2016 | Dph Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2015 - Platenie preddavkov na daň na rok 2016
07.01.2016 | Dph Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2015 - Výpočet pomernej časti dane a zaplatenie dane
07.01.2016 | Dph Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2015 - Podanie daňového priznania
05.01.2016 | Dph Uplatnenie tvorby opravnej položky a odpisu príslušenstva pohľadávky do daňových výdavkov
05.01.2016 | Dph Uplatňovanie výdavkov na reklamné predmety do daňových výdavkov v roku 2015
05.01.2016 | Dph Zaokrúhľovanie správneho poplatku podľa zákona o správnych poplatkoch
05.01.2016 | Dph Oznamovacia povinnosť podľa zákona o dani z motorových vozidiel
21.12.2015 | Dph Osobitná úprava uplatňovania DPH na základe prijatia platby za dodanie tovaru alebo služby od 01.01.2016
21.12.2015 | Dph Informácia k obojsmernej elektronickej komunikácii medzi správcom dane a daňovým subjektom
21.12.2015 | Dph Zánik daňovej povinnosti pri dani z motorových vozidiel
01.12.2015 | Dph Finančná správa zverejnila tlačivá daňových priznaní pre budúci rok
01.12.2015 | Dph Novinka vo virtuálnej registračnej pokladnici
01.12.2015 | Dph Overovanie identifikačných čísiel pre DPH pridelených v členských štátoch Európskej únie
01.12.2015 | Dph Novela zákona o dani z príjmov, ktorá bude účinná od 01.01.2016 – III. časť
01.12.2015 | Dph Novela zákona o dani z príjmov, ktorá bude účinná od 01.01.2016 – II. časť
21.10.2015 | Dph Novela zákona o dani z príjmov, ktorá bude účinná od 01.01.2016 – I. časť
21.10.2015 | Dph Rozšírenie skupiny výdavkov (nákladov), ktoré budú uznané za daňový výdavok až po ich zaplatení
21.10.2015 | Dph Novela zákona o dani z príjmov priniesla od 01.01.2015 zmeny v odpisoch, lízingu a uplatňovaní nákladov pre automobily zaradené do majetku firmy
21.10.2015 | Dph Návrh novely Zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších
20.10.2015 | Dph Informácia o druhom kole registrácie virtuálnej pokladnice
20.10.2015 | Dph Informácia o oznámení k povinnostiam nadobúdateľa nového dopravného prostriedku (neregistrovaného pre DPH) za protihodnotu v tuzemsku z iného členského štátu z pohľadu zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov
20.10.2015 | Dph Usmernenie k zahrnutiu inventarizačných prebytkov do základu dane z príjmov podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov od 01. 01. 2015
20.10.2015 | Dph Usmernenie k ukladaniu oznámenia o dátume schválenia účtovnej závierky do registra účtovných závierok
20.10.2015 | Dph Informácia k nároku na daňový bonus po ukončení vysokej školy
20.10.2015 | Dph Informácia k oslobodeniu nepeňažného príjmu zo závislej činnosti od 1.1.2015 dosiahnutého formou produktov vlastnej poľnohospodárskej výroby
20.10.2015 | Dph Informácia o novele zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov)
20.10.2015 | Dph Informácia k podávaniu daňového priznania pre zjednodušený režim jednotného kontaktného miesta - Mini One Stop Shop
19.10.2015 | Dph Usmernenie k možnosti účtovnej jednotky považovať sa za mikro účtovnú jednotku pre účtovné obdobie, ktoré začalo 1.1.2014 alebo v priebehu roka 2014
25.05.2015 | Dph Informácia k zmene spôsobu zdaňovania peňažných a nepeňažných plnení poskytnutých poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti s účinnosťou od 1.1. 2015
05.05.2015 | Dph Informácia k zdaňovaniu nepeňažných plnení poskytnutých zamestnávateľom zamestnancovi v nadväznosti na krátenie výdavkov v súlade s § 19 ods. 2 písm. t) zákona o dani z príjmov
04.05.2015 | Dph Informacia k vypĺňaniu tlačiva „Oznámenie platiteľa dane o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou podľa § 43 ods. 11 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
07.04.2015 | Dph Informácia o niektorých sumách potrebných pre výpočet daňovej povinnosti fyzických osôb na rok 2015
07.04.2015 | Dph Spustenie virtuálnej registračnej pokladnice
26.03.2015 | Dph Zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice (ERP) v znení nehorších predpisov
26.03.2015 | Dph Zmeny v zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov
26.03.2015 | Dph Vrátenie časti nadmerného odpočtu pred skončením daňovej kontroly
26.03.2015 | Dph Zníženie hranice pre výnimku pri podávaní súhrnného výkazu v štvrťročných lehotách.
26.03.2015 | Dph Úprava lehoty na podanie kontrolného výkazu
26.03.2015 | Dph Zjednotenie lehoty na podávanie súhrnného výkazu aj pre daňového zástupcu
26.03.2015 | Dph Doplnenie ustanovenia § 49 (odpočítanie dane platiteľom)
23.03.2015 | Dph Ustanovenie § 68b upravuje osobitný režim zdaňovania telekomunikačných služieb, služieb rozhlasového a televízneho vysielania a elektronických služ
23.03.2015 | Dph Ustanovenie § 68a upravuje osobitný režim zdaňovania telekomunikačných služieb, služieb rozhlasového a televízneho vysielania a elektronických služieb
23.03.2015 | Dph Zavedenie osobitnej úpravy uplatňovania dane pre telekomunikačné služby, služby rozhlasového vysielania a televízneho vysielania a elektronické služby.
16.03.2015 | Dph Navrhované zmeny v oblasti medzinárodného zdaňovania na rok 2014
16.03.2015 | Dph Zmeny v ustanoveniach týkajúcich sa určenia miesta dodania
16.03.2015 | Dph Legislatívne zmeny v Zákone o DPH
16.03.2015 | Dph Ostatné legislatívne zmeny v zákone o dani z príjmov 2015
16.03.2015 | Dph Legislatívne zmeny na rok 2015 v oblasti odpisovania
16.03.2015 | Dph Legislatívna zmeny na rok 2015 - Kapitalizácia
16.03.2015 | Dph Nedaňové výdavky - zmena na rok 2015
16.03.2015 | Dph Legislatívne zmeny v oblasti na rok 2015 v oblasti rezerv
16.03.2015 | Dph Legislatívne zmeny na rok 2015 týkajúce sa daňových/nedaňových výdavkov
16.03.2015 | Dph Legislatívne zmeny na rok 2015 týkajúce sa úprav základu dane
16.03.2015 | Dph Novela prináša zmeny v oblasti medzinárodného zdaňovania na rok 2015
16.03.2015 | Dph Ostatné legislatívne zmeny v zdaňovaní FO na rok 2015
16.03.2015 | Dph Ostatné legislatívne zmeny pri zdaňovaní FO na rok 2015
16.03.2015 | Dph Legislatívne zmeny v oblasti oslobodenia príjmov FO na rok 2015
16.03.2015 | Dph Navrhované zmeny v oblasti zdaňovania fyzických osôb na rok 2015
16.03.2015 | Dph Zmeny v oblasti zdaňovania tzv. farmaceutických spoločností a vymedzených príjemcov plnení od týchto spoločností
16.03.2015 | Dph Zmeny vykonané úpravou v rámci finančného a operatívneho prenájmu (lízingu)
16.03.2015 | Dph Novela Zákona o dani z príjmov schválená v roku 2014
15.03.2015 | Dph Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice - Služby podliehajúce evidencii
15.03.2015 | Dph Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice - Konanie o certifikácii
15.03.2015 | Dph Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice
15.03.2015 | Dph Navrhovaná Príloha č. 1 k zákonu č. 289/2008 Z.z.
15.03.2015 | Dph Novela Zákona o účtovníctva II.
15.03.2015 | Dph Novela Zákona o účtovníctva I.
13.03.2015 | Dph Navrhované ostatné opatrenia
13.03.2015 | Dph Navrhované opatrenia v oblasti použitia podielu zaplatenej dane
13.03.2015 | Dph Navrhované opatrenia v oblasti platenia preddavkov na daň a v oblasti podávania daňových priznaní
13.03.2015 | Dph Navrhované opatrenia v oblasti zníženia administratívnej náročnosti a oznamovacej povinnosti
13.03.2015 | Dph Uplatňovanie daňových výdavkov a úpravy základu dane
13.03.2015 | Dph Určovanie zdroja príjmov u daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou
13.03.2015 | Dph Navrhované zmeny v oblasti zdaňovania FO na rok 2014
13.03.2015 | Dph Navrhované zmeny v oblasti zdaňovania fyzických osôb

Napíšte nám a my Vám pripravíme nezáväznú cenovú ponuku

ÚčtovníctvoMzdyDaňové poradenstvoAudit

Adresa

Audit Tax Consulting, k.s.
Bajkalská 19B
832 15 Bratislava
IČO: 35858907

Kontakt

ATC@ATC.SK
+421 2 50 22 94 11
8:00 – 17:00