Zákon o cestovných náhradách

  • Novela č. 151/2010 Z. z. predstavovala rozsiahlu novelu zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách. Uvedenou novelou sa doplnila do zákona o cestovných náhradách štvrtá časť, ktorá upravuje náhrady pri výkone práce v zahraničí. Uvedená novela nadobúda účinnosť od 1.7.2010 a 1.1.2011.
  • Základné sadzby stravného pri tuzemskej pracovných cestách boli upravené novelou č. 533/2010 Z. z., ktorá nadobudla účinnosť od 29.12.2010.

Prehľad sadzieb náhrad stravného

Právny predpis Stravné

dĺžka trvania pracovnej cesty v hodinách

od 5 do 12 nad 12 do 18 nad 18
č.533/2010 Z. z. 29.12.2010 3,80 eur 5,70 eur 8,80 eur

Zo zmenou sumy stravného sa upravuje aj minimálna hodnota stravovacej poukážky, v prípadoch, ak zamestnávateľ zabezpečuje pre svojich zamestnancov stravovanie poskytovaním stravovacích poukážok. Minimálna hodnota stravovacej poukážky musí predstavovať najmenej 75 % stravného poskytovaného pri tuzemskej pracovnej ceste v trvaní od 5 do 12 hodín, t.j. 75 % z 3,80 eura. Od 1. januára 2011 je zamestnávateľ povinný poskytovať svojim zamestnancom stravovacie poukážky najmenej v hodnote 2,85 eura.

  • Novelou č. 548/2010 Z. z. s účinnosťou od 1.1.2011 sa mení ustanovenie § 14, ktoré sa týka vreckového. Zrušila sa povinnosť poskytnúť zamestnancovi pri zahraničnej pracovnej ceste vreckové. Zamestnancovi môže zamestnávateľ poskytnúť pri zahraničnej pracovnej ceste popri náhrade preukázaných potrebných vedľajších výdavkov vreckové v eurách alebo v cudzej mene vo výške do 40 % stravného ustanoveného podľa § 13 ods. 4 a 5.

Tak ako sme už uvádzali v časti týkajúcej sa zákona o dani z príjmov, vreckové poskytované zamestnancom pri zahraničnej pracovnej ceste bude aj naďalej u zamestnávateľov daňovým výdavkom v rozsahu, v akom môže byť podľa zákona o cestovných náhradách poskytnuté. Vreckové poskytované pri zahraničnej pracovnej ceste sa však bude považovať za zdaniteľný príjem zo závislej činnosti.