Daňové opravné položky

Názov opravnej položkyKto môže tvoriť opravnú položkuDaňovo uznatelná výška opravnej položkyUst. zákona
Opravná položka k nadobudnutému majetku Všetci daňovníci v PÚ už nové netvoria, doúčtovávajú sa opravné položky vytvorené do konca roku 2002 Vo výške rozdielu medzi kúpnou cenou alebo cenou dosiahnutou vydražením a hodnotou majetku, ktorou bol majetek ocenený v účtovníctve privatizovaného subjektu alebo predávajúceho -§20 ods.2 písm. a) a ods.13 ZDP
-§5 ods. 10 a 11 Postupov účtovania v JÚ
-§39 POstupov účtovania v PÚ
Opravná položka k nepremlčaným pohľadávkam Všetci daňovníci účtujúci v PÚ -najviac do 20% menovitej hodnoty pohľadávky bez jej príslušenstva, ak od splatnosti pohľadávky uplynula doba dlhšia ako 360 dní
-najviac do 50% menovitej hodnoty pohľadávky bez jej príslušenstva, ak od splatnosti pohľadávky uplynula doba dlhšia ako 720 dní
-do 100% menovitej hodnoty pohľadávky bez jej príslušenstva, ak od splatnosti pohľadávky uplynula doba dlhšia ako 1080 dní
-§20 ods.2 písm. b) a ods.14 ZDP
-§18 POstupov účtovania v PÚ
Opravná položka k pohľadávkam voči dlžníkom v konkurze a reštrukturalizácii Všetci daňovníci účtujúci v PÚ -najviac do výšky menovitej hodnoty pohľadávok alebo obstarávací ceny pohľadávok bez ich príslušenstva prihlásených v lehote určenej v uznesení o povolení reštrukturalizácie
-pri bankách sa uznávajú opravné položky voči dlžníkom v konkurznom konaní a reštrukturalizačnom konaní vo výške rozdielu medzi hodnotou pohľadávok prihlášených v lehote určenej v uznesení o vyhlásení konkurzu a ich hodnotou zahrnutou do výdavkou
-§20 ods.2 písm. c) a ods. 10 až 12 ZDP
-§18 Postupov účtovania v PÚ
Opravná položka k pohľadávkam z nesplatených úverov, ktoré nie sú kryté hodnotou zabezpečenia -banky a pobočky zahraničných bánk
-Exim banka SR
-na výšku pohľadávky, ktorej súčasťou nie je úrok z omeškania nezahrnutý do ZD a úrok nezahrnutý do príjmov, na vymedzenie výšky opravnej položky sa vztahuju postupy podľa IFRS, ak do splatnosti pohľadávky, na ktorú je tvorená opravná položka, uplynula doba dlhšia ako:
-360 dní, najviac do výšky 20% z nesplateného úveru, který nie je krytý hodnotou zabezpečenia,
-720dní, najviac do výšky 50% z nesplateného úveru, který nie je krytý hodnotou zabezpečenia,
-1080% dní, najviac do výšky 100% z nesplateného úveru, který nie je krytý hodnotou zabezpečenia
-§20 ods.2 písm. d) a ods. 4 až 7 ZDP