Ročné zúčtovanie preddavkov na daň

Ročné zúčtovanie vykonáva zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, na žiadosť zamestnanca, najneskôr do 31.3. roka nasledujúceho po uplynutí zdaňovacieho obdobia, za predpokladu splnenia týchto podmienok:

 1. Žiadateľom je:
  • zamestnanec, ktorý v zdaňovacom období poberal zdaniteľné príjmy iba zo závislej činnosti podľa § 5 ZDP a nie je povinný zvýšiť ZD kvôli nesplneniu podmienok na uplatnenie nezdaniteľnej časti ZD na doplnkové dôchodkové sporenie, účelové investičné sporenie, životné poistenie,
  • zamestnanec, ktorý okrem príjmov zo závislej činnosti podľa § 5 ZDP, poberal príjmy, z ktorých sa vyberá daň zrážkou podľa § 43 ZDP a nerozhodne sa túto zrazenú daň odpočítať ako preddavok na daň a zároveň nie je povinný zvýšiť ZD kvôli nesplneniu podmienok na uplatnenie nezdaniteľnej časti ZD na doplnkové dôchodkové sporenie, účelové investičné sporenie, životné poistenie.
 2. Žiadateľ - zamestnanec nie je povinný podať daňové priznanie podľa § 32 ZDP.
 3. Zamestnanec podal písomnú žiadosť poslednému zamestnávateľovi, u ktorého si uplatňoval nezdaniteľnú časť ZD na daňovníka a daňový bonus. Ak zamestnanec neuplatňoval nezdaniteľnú časť ZD na daňovníka a daňový bonus v zdaňovacom období u žiadneho zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane, môže požiadať o vykonanie ročného zúčtovania ktoréhokoľvek z nich.
 4. Písomná žiadosť podľa bodu 3 bola podaná najneskôr do 15.2. roka nasledujúceho po uplynutí zdaňovacieho obdobia.
 5. Zamestnanec najneskôr do 15.2. roka nasledujúceho po uplynutí zdaňovacieho obdobia podpíše vyhlásenie, v ktorom uvedie informácie podľa § 36 ods. 6 ZDP.
 6. Zamestnanec je povinný predložiť zamestnávateľovi, ktorý je platiteľom dane, za uplynulé zdaňovacie obdobie doklady preukazujúce nárok na zníženie ZD a na daňový bonus, potvrdenia o úhrne zúčtovaných a vyplatených príjmov zo závislej činnosti a o zrazených preddavkoch na daň z týchto príjmov, o nedoplatku dane z nepeňažných zdaniteľných príjmov a o priznanom a vyplatenom daňovom bonuse od všetkých zamestnávateľov a to najneskôr do 15.2. roka nasledujúceho po uplynutí zdaňovacieho obdobia.

Zamestnanec je povinný namiesto vykonania ročného zúčtovania podať daňové priznanie podľa § 32 ZDP v prípadoch:

 • ak nepožiada o ročné zúčtovanie,
 • ak požiada zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane, o vykonanie ročného zúčtovania, ale nepredloží požadované doklady v ustanovenom termíne do 15.2. roka nasledujúceho po uplynutí zdaňovacieho obdobia,
 • ak nemôže požiadať o vykonanie ročného zúčtovania z dôvodu zániku zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane, bez právneho nástupcu.