Zatriedenie hmotného majetku do odpisových skupín (platné od 1.3.2009)

Odpisová skupina 1

PoložkaKlasifikácia produkcieNázov
1-1 01.41.10 Dojnice živé
1-2 01.42.11 Ostatný hovädzí dobytok a byvoly okrem teliat živé
1-3 01.43.10 Len: ostatné koňovité zvieratá živé
1-4 01.45.1 Ovce a kozy živé
1-5 01.46.10 Ošípané živé
1-6 01.47.13 Husi živé
1-7 13.92.22 Nepremokavé plachty, ochranné a tieniace plachty., lodné plachty a člny, na dosky na plachtenie na vode alebo na súši, stany a kempingový tovar
1-8 22.29 Ostatné výrobky z plastov
1-9 23.19.2 Technické a ostatné sklo
1-10 23.44 Ostatné keramické výrobky na technické účely
1-11 23.9 Ostatné nekovové minerálne výrobky
1-12 25.73 Nástroje okrem:
-25.73.5- Formy, formovacie rámy pre zlievarne kovov.,formovacie základne.,modely na formy
- 25.73.6- Ostatné nástroje
1-13 26.2 Počítače a periférne zariadenia
1-14 26.3 Komunikační zariadenia
1-15 26.4 Spotrebná elektronika
1-16 26.51 Meracie, testovacie a navigačné zariadenia
1-17 26.7 Optické a fotografické prístroje a zariadenia
1-18 28.23 Kancelárske stroje a zariadenia okrem počítačov a periférnych zariadení
1-19 28.24 Ručné nástroje
1-20 28.29.3 Technické a domáce váhy a ostatné prístroje a zariadenia na váženie a meranie
1-21 28.3 Stroje pre poľnohospodárstvo a lesníctvo
1-22 28.93 Stroje na výrobu potravín, nápojov a na spracovanie tabaku
1-23 28.94 Stroje pre textilný, odevný a kožiarsky priemysel
1-24 29.10.2 Osobné automobily
1-25 29.10.3 Motorové vozidlá na prepravu 10 a viac osôb (autobusy) okrem trolejbusov a elektrobusov
1-26 29.10.4 Motorové vozidlá na prepravu nákladu
1-27 30.92 Bicykle a vozíky pre invalidov
1-28 32.40 Hry a hračky okrem: -32.40.4-Ostatné hry
1-29 32.9 Výrobky inde nezaradené

Odpisová skupina 2

PoložkaKlasifikácia produkcieNázov
2-1 01.43.10 Len: kone – živé
2-2 13.9 Ostatné textílie okrem: 13.92.22-Nepremokavé plachty,ochranné a tieniace plachty., lodné plachty na člny, na dosky na plachtenie na vode alebo na súši., stany a kempingový tovar
2-3 15 Usne a výrobky z usní
2-4 16.23.2 Montované stavby z dreva., ak nie sú samostatnými stavebnými objektmi pripojenými na inžinierske siete
2-5 22.23.2 Montované stavby z plastov, ak nie sú samostatnými stavebnými objektmi objektmi pripojenými na inžinierske siete
2-6 25.21 Radiátory a kotly ústredného kúrenia
2-7 25.7 Nožiarske výrobky, nástroje a železiarsky tovar okrem:
-25.71.15-Meče,tesáky,bodáky,kopije a podobné zbrane a ich časti
-25.73-Nástroje
2-8 25.9 Ostatné hotové kovové výrobky okrem:
-25.99.2-Ostatné výrobky zo základných kovov
2-9 26.52 Hodiny a hodinky
2-10 26.6 Prístroje na ožarovanie, elektromedicínske a elektroterapeutické prístroje
2-11 27.11.31 Generátorové agregáty s piestovým vznetovým motorom s vnútorným spaľovaním
2-12 27.2 Batérie a akumulátory
2-13 27.3 Drôty a elektroinštalačné zariadenia
2-14 27.4 Elektrické svietidlá
2-15 27.5 Prístroje pre domácnosť
2-16 27.9 Ostatné elektrické zariadenia
2-17 28.11.11 Závesné lodné motory
2-18 28.12 Zariadenia na kvapalný pohon
2-19 28.13 Ostatné čerpadlá a kompresory
2-20 28.22 Zdvíhacie a manipulačné zariadenia
2-21 28.25.13 Chladiace a mraziace zariadenia a tepelné čerpadlá okrem typov pre domácnosti
2-22 28.29 Ostatné stroje a zariadenia na všeobecné účely inde neuvedené okrem:
-28.29.1-Plynové generátory, destilačné a filtračné prístroje
-28.29.3-Technické a domáce váhy a ostatné prístroje a zariadenia na váženie a meranie
2-23 28.4 Stroje na tvarovanie kovov a obrábanie
2-24 28.92 Stroje pre hlbinnú a povrchovú ťažbu a pre stavebníctvo
2-25 28.95 Stroje a prístroje na výrobu papiera a lepenky
2-26 28.96 Stroje na výrobu plastov a gumy
2-27 28.99 Ostatné stroje a prístroje na špeciálne účely inde neuvedené
2-28 29.10.3 Len: trolejbusy a elektrobusy
2-29 29.10.5 Motorové vozidlá na špeciálne účely
2-29 29.2 Karosérie motorových vozidiel., prívesy a návesy
2-30 30.12 Rekreačné a športové člny
2-31 30.20.33 Len: vozidlá koľajové banské a lokálky (železnice osobitného určenia)
2-32 30.3 Lietadlá a kozmické lode a podobné zariadenia
2-33 30.91.1 Motocykle a prívesné vozíky
2-34 30.99 Ostatné dopravné zariadenia inde neuvedené
2-35 31.0 Nábytok
2-36 32.2 Hudobné nástroje
2-37 32.3 Športové výrobky
2-38 32.40.4 Ostatné hry
2-39 32.5 Lekárske a stomatologické nástroje a potreby
2-40 Technické zhodnotenie nehnuteľnej kultúrnej pamiatky
2-41 Jednotlive oddeliteľné súčasti zabudované v stavbách určené na samostatné odpisovanie (§22 ods. 15):
-rozvody počítačových sietí

Odpisová skupina 3

PoložkaKlasifikácia produkcieNázov
3-1 23.61.20 Montované budovy z betónu, ak nie sú samostatnými stavebnými objektmi pripojenými na inžinierske siete
3-2 25.11.10 Montované budovy z kovov, ak nie sú samostatnými stavebnými objektmi pripojenými na inžinierske siete
3-3 25.29 Ostatné nádrže, zásobníky a kontajnery z kovov
3-4 25.3 Parné kotly okrem kotlov na centrálny ohrev teplej vody
3-5 25.4 Zbrane a munícia
3-6 25.71.15 Meče, tesáky, bodáky, kopije a podobné zbrane a ich časti
3-7 25.99.2 Ostatné výrobky zo základných kovov
3-8 27.1 Elektrické motory, generátory a transformátory a elektrické rozvodné a ovládacie zariadenia okrem:
-27.11.31-Generátorové agregáty s piestovým vznetovým motorom s vnútorným spaľovaním
3-9 28.11.12 Zážihové spaľovacie lodné motory, ostatné motory
3-10 28.11.13 Ostatné piestové vznetové motory s vnútorným spaľovaním
3-11 28.11.2 Turbíny
3-12 28.21.1 Pece, horáky a ich časti
3-13 28.25 Chladiace a vetracie zariadenia okrem zariadení pre domácnosť a okrem:
-28.25.13-Chladiace a mraziace zariadenia a tepelné čerpadlá okrem typov pre domácnosti
3-14 28.29.1 Plynové generátory, destilačné a filtračné prístroje
3-15 28.91 Stroje pre metalurgiu
3-16 30.11 Lode a plavidlá
3-17 30.2 Železničné lokomotívy a vozový park okrem:
-30.20.33-Vozidlá koľajové banské a lokálky (železnice osobitného určenia)
3-18 30.4 Vojenské bojové vozidlá
3-19 Pestovateľské celky trvalých porastov s časom plodnosti dlhším jako 3roky
3-20 2213KS – Diaľkové telekomunikačné siete a vedenia
3-21 2224KS – Miestne elektrické a telekomunikačné rozvody a vedenia
3-22 Drobné stavby vymedzené osobitným predpisom okrem §22 ods. 2 písm. b) druhého bodu
3-23 Jednotlivé oddeliteľné súčasti zabudované v stavbách určené na samostatné odpisovanie (§22 ods. 15):
-klimatizačné zariadenia
-osobné a nákladné výťahy
-eskalátory a pohyblivé chodníky

Odpisová skupina 4

PoložkaKlasifikácia staviebNázov
4-1 1 Budovy
4-2 2 Inžinierske stavby okrem kódov uvedených v odpisovej skupine 3 a okrem jednotlivých oddeliteľných súčastí uvedených v odpisových skupinách 2 a 3