Office Cam

Aktuality

Informujeme Vás o dôležitých zmenách v zákonoch a ich dôsledkoch

2014 / Ostatné

Zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice (ERP) v znení nehorších predpisov

V rámci požiadaviek na elektronickú registračnú pokladnicu stanovených v § 4 ods. 2 písm. b) zákona o používaní ERP musí ERP zabezpečovať aj on-line pripojenie s informačnými systémami finančnej správy, pričom podmienky on-line pripojenia ustanoví všeobecne záväzný predpis, ktorý vydá ministerstvo financií SR.

Podnikateľovi pridelí kód ERP ktorýkoľvek daňový úrad. Doteraz kód ERP prideľoval tuzemským subjektom miestne príslušný daňový úrad a len zahraničným subjektom ktorýkoľvek daňový úrad.

Spresnilo sa ustanovenie týkajúce sa ukladania pokuty, kedy daňový úrad alebo colný úrad pri každom ďalšom zistení porušenia podľa § 16a písm. a) až d), am) a ap), pri ktorom došlo ku kráteniu prijatých tržieb, okrem pokuty uloženej podľa ods. 2 písm. a) alebo písm. d) podá návrh na zrušenie živnostenského oprávnenia. 

2014 / Ostatné

Zmeny v zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov

V súvislosti s možnosťou vrátenia časti nadmerného odpočtu pred ukončením daňovej kontroly sa zaviedol  nový § 47a – Čiastkový protokol, ktorý môže počas daňovej kontroly správca dane vyhotoviť, ak kontrolovaný daňový subjekt nie je zverejnený v zozname platiteľov dane z pridanej hodnoty podľa § 52 ods. 6 (zoznam platiteľov, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie) alebo ak sa daňová kontrola nevykonáva na základe požiadania orgánov činných v trestnom konaní.

V rámci § 52  - Zverejňovanie zoznamov sa ustanovenie dopĺňa o odsek 9, podľa ktorého Ministerstvo na základe údajov z verejnej časti registra účtovných závierok na svojom webovom sídle zverejňuje zoznam daňových subjektov s výškou ich splatnej dane usporiadaný podľa výšky dane zostupne. V zozname sa uvedie obchodné meno alebo názov právnickej osoby, jej sídlo, identifikačné číslo a výška splatnej dane.

Platiteľa dane z pridanej hodnoty, ktorý je zverejnený v zozname podľa ods. 6, finančné riaditeľstvo vymaže z tohto zoznamu, ak odpadli dôvody, na základe ktorých bol v tomto zozname zverejnený a súčasne v období šiestich (bolo 12) kalendárnych mesiacov platiteľ dane neporušil povinnosti pri daňovej kontrole, neporušil povinnosť podať daňové priznanie alebo kontrolný výkaz ani povinnosť zaplatiť vlastnú daňovú povinnosť a iné v súlade s § 52 ods. 7.

Upravilo sa znenie § 55 ods. 6 a 7 týkajúce sa poradia použitia neoznačenej platby daňového subjektu, kedy správca dane neoznačenú platbu daňového subjektu použije v tomto poradí:

a)      na úhradu daňovej pohľadávky na dani, na ktorú bola platba určená, s najstarším dátumom splatnosti v čase prijatia platby,

b)      na úhradu daňového nedoplatku na dani, na ktorú bola platba určená, s najstarším dátumom splatnosti v čase prijatia platby,

c)       na úhradu splatného preddavku na daň, na ktorú bola platba určená, s najstarším dátumom splatnosti v čase prijatia platby,

d)      na úhradu exekučných nákladov a hotových výdavkov, daňovej pohľadávky na inej dani, daňového nedoplatku na inej dani, splatného preddavku na daň na inej dani, nedoplatku na cle a nedoplatku na iných platbách s najstarším dátumom splatnosti v čase prijatia platby.

Podľa § 55 ods. 7, ak v čase prijatia platby dane existuje viacero daňových pohľadávok, daňových nedoplatkov, splatných preddavkov na daň, exekučných nákladov, hotových výdavkov a nedoplatkov na iných platbách s rovnakým dátumom splatnosti, prijatá platba sa použije na ich úhradu podľa ods. 6 v poradí podľa ich výšky vzostupne. Ak nemožno použiť platbu podľa ods. 6,možno túto platbu použiť na kompenzáciu daňového nedoplatku, splatného preddavku na daň, nedoplatku na cle a nedoplatku na iných platbách u iného správcu dane, ktorým je daňový úrad alebo colný úrad. 

2014 / Dph

Vrátenie časti nadmerného odpočtu pred skončením daňovej kontroly

V nadväznosti na zavedenie tzv. čiastkových protokolov daňový úrad vráti časť nadmerného odpočtu pred skončením daňovej kontroly vo výške uvedenej v čiastkovom protokole, a to do desiatich dní odo dňa odoslania čiastkového protokolu (§ 79 ods. 7). Po skončení daňovej kontroly nadmerného odpočtu, keď kontrola môže byť vo všeobecnosti podľa daňového poriadku najviac 1 rok, vráti daňový úrad rozdiel medzi nadmerným odpočtom vo výške zistenej kontrolou v protokole a nadmerným odpočtom už vráteným na základe čiastkového protokolu (§ 79 ods. 6).

2014 / Dph

Zníženie hranice pre výnimku pri podávaní súhrnného výkazu v štvrťročných lehotách.

Súhrnný výkaz sa podáva za každý kalendárny mesiac, okrem výnimky, keď platiteľ môže podať súhrnný výkaz za kalendárny štvrťrok, ak hodnota dodaných tovarov nepresiahne v príslušnom kalendárnom štvrťroku a súčasne v predchádzajúcich štyroch kalendárnych štvrťrokoch hodnotovú hranicu nad 100 000 € – táto suma sa zníži na 50.000 €  z dôvodu zosúladenia s európskou smernicou o DPH (§ 80 ods. 2).

2014 / Dph

Úprava lehoty na podanie kontrolného výkazu

V súčasnosti sa kontrolný výkaz podáva v rovnaký deň ako daňové priznanie DPH. Ak je priznanie DPH podané skôr ako 25. deň po skončení zdaňovacieho obdobia, musel sa kontrolný výkaz podať v deň podania daňového priznania. Toto pravidlo  sa novelou zrušilo. Kontrolný výkaz bude platiteľ povinný podať najneskôr do 25 dní po skončení zdaňovacieho obdobia nezávisle na prípadnom skoršom podaní daňového priznania DPH (§ 78a ods. 1).

Archív

26.03, 2015 | Ostatné Zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice (ERP) v znení nehorších predpisov
26.03, 2015 | Ostatné Zmeny v zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov
26.03, 2015 | Dph Vrátenie časti nadmerného odpočtu pred skončením daňovej kontroly
26.03, 2015 | Dph Zníženie hranice pre výnimku pri podávaní súhrnného výkazu v štvrťročných lehotách.
26.03, 2015 | Dph Úprava lehoty na podanie kontrolného výkazu
26.03, 2015 | Dph Zjednotenie lehoty na podávanie súhrnného výkazu aj pre daňového zástupcu
26.03, 2015 | Dph Doplnenie ustanovenia § 49 (odpočítanie dane platiteľom)
23.03, 2015 | Dph Ustanovenie § 68b upravuje osobitný režim zdaňovania telekomunikačných služieb, služieb rozhlasového a televízneho vysielania a elektronických služ
23.03, 2015 | Dph Ustanovenie § 68a upravuje osobitný režim zdaňovania telekomunikačných služieb, služieb rozhlasového a televízneho vysielania a elektronických služieb
23.03, 2015 | Dph Zavedenie osobitnej úpravy uplatňovania dane pre telekomunikačné služby, služby rozhlasového vysielania a televízneho vysielania a elektronické služby.
16.03, 2015 | Dph Zmeny v ustanoveniach týkajúcich sa určenia miesta dodania
16.03, 2015 | Dph Legislatívne zmeny v Zákone o DPH
16.03, 2015 | Dane z príjmov Ostatné legislatívne zmeny v zákone o dani z príjmov 2015
16.03, 2015 | Dane z príjmov Legislatívne zmeny na rok 2015 v oblasti odpisovania
16.03, 2015 | Dane z príjmov Legislatívna zmeny na rok 2015 - Kapitalizácia
16.03, 2015 | Dane z príjmov Nedaňové výdavky - zmena na rok 2015
16.03, 2015 | Dane z príjmov Legislatívne zmeny v oblasti na rok 2015 v oblasti rezerv
16.03, 2015 | Dane z príjmov Legislatívne zmeny na rok 2015 týkajúce sa daňových/nedaňových výdavkov
16.03, 2015 | Dane z príjmov Legislatívne zmeny na rok 2015 týkajúce sa úprav základu dane
16.03, 2015 | Dane z príjmov Novela prináša zmeny v oblasti medzinárodného zdaňovania na rok 2015
16.03, 2015 | Dane z príjmov Ostatné legislatívne zmeny v zdaňovaní FO na rok 2015
16.03, 2015 | Dane z príjmov Ostatné legislatívne zmeny pri zdaňovaní FO na rok 2015
16.03, 2015 | Dane z príjmov Legislatívne zmeny v oblasti oslobodenia príjmov FO na rok 2015
16.03, 2015 | Dane z príjmov Navrhované zmeny v oblasti zdaňovania fyzických osôb na rok 2015
16.03, 2015 | Dane z príjmov Zmeny v oblasti zdaňovania tzv. farmaceutických spoločností a vymedzených príjemcov plnení od týchto spoločností
16.03, 2015 | Dane z príjmov Zmeny vykonané úpravou v rámci finančného a operatívneho prenájmu (lízingu)
16.03, 2015 | Dane z príjmov Novela Zákona o dani z príjmov schválená v roku 2014
15.03, 2015 | Ostatné Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice - Služby podliehajúce evidencii
15.03, 2015 | Ostatné Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice - Konanie o certifikácii
15.03, 2015 | Ostatné Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice
15.03, 2015 | Účtovníctvo Navrhovaná Príloha č. 1 k zákonu č. 289/2008 Z.z.
15.03, 2015 | Účtovníctvo Novela Zákona o účtovníctva II.
15.03, 2015 | Účtovníctvo Novela Zákona o účtovníctva I.

Odborné publikovanie

Každoročne Vám prinášame Daňového sprievodcu,
v ktorom nájdete odborne spracované a prehľadne členené daňové zákony, postupy účtovania a veľa ďalšieho.

Objednať
Ďanový poradca 2015

Napíšte nám a my Vám pripravíme
nezáväznú cenovú ponuku

Adresa

Audit Tax Consulting, k.s.
Priemyselná 1/A
821 08 Bratislava
IČO: 35858907

Kontakt

ATC@ATC.SK
02 50 22 94 11
8:00 – 17:00