Office Cam

Aktuality

Informujeme Vás o dôležitých zmenách v zákonoch a ich dôsledkoch

07.04, 2015 / Dane z príjmov

Informácia o niektorých sumách potrebných pre výpočet daňovej povinnosti fyzických osôb na rok 2015

V  súlade s ustanoveniami zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP") sa sumy nezdaniteľných častí základu dane, daňového bonusu a niektoré iné sumy uvedené v ZDP upravujú v nadväznosti na zvýšenie sumy životného minima alebo zvýšenie sumy minimálnej mzdy.

V  súvislosti so zmenou zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorá nadobudla účinnosť 30. 6. 2014, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky k 1. 7. 2014 neupravilo sumy životného minima (koeficient, ktorým by sa upravili uvedené sumy, sa rovná jednej alebo je nižší ako jedna) stanovené Opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 186/2013 Z. z. o úprave súm životného minima. To znamená, že suma životného minima k 1. 1. 2015 predstavuje 198, 09 € (ďalej len „platné životné minimum").

Na základe nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 297/2014 Z. z., ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2015, suma minimálnej mzdy od 1. 1. 2015 predstavuje 380,00 € (ďalej len „minimálna mzda").

Nezdaniteľnou časťou základu dane je do 31. 12. 2016 aj suma preukázateľne zaplatených dobrovoľných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie. Pri výpočte maximálnej sumy tejto nezdaniteľnej časti základu dane pre rok 2015 je potrebné vychádzať z priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok 2013, ktorá predstavuje 824 € (ďalej len „priemerná mesačná mzda za rok 2013").

07.04, 2015 / Ostatné

Spustenie virtuálnej registračnej pokladnice

Od 1. januára 2015 nadobudla účinnosť novela zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice, ktorou sa okrem iného rozširuje okruh služieb, na ktoré sa vzťahuje povinnosť evidencie tržieb v elektronickej registračnej pokladnici (ERP) alebo virtuálnej pokladnici (VRP). Podnikatelia, ktorým vznikla povinnosť používať na evidenciu tržieb ERP alebo VRP od 1. apríla 2015  sa mohli rozhodnúť, že  budú  na túto evidenciu  používať VRP.

Podnikateľom, ktorí požiadali o registráciu VRP, t.j. podali žiadosť o pridelenie kódu VRP ktorémukoľvek daňovému úradu, daňové úrady už zaslali  alebo v súčasnosti zasielajú prihlasovacie údaje na prístup do VRP. Podnikateľom, ktorí požiadali o registráciu VRP a kód VRP a prihlasovacie údaje im neboli do 31.marca 2015 doručené, finančná správa odporúča, aby v prípade ak im podľa zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice vznikne povinnosť evidovať tržbu vo VRP  od 1. apríla 2015,  pri evidencii tržieb postupovali podľa doterajších osobitných prepisov (napr. vydávali príjmové pokladničné doklady podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších prepisov) .

Podnikatelia môžu tento postup uplatniť iba do doby doručenia prihlasovacích  údajov na prístup do VRP a vykonania bezodkladných úkonov podmieňujúcich používanie VRP (údaje o predávaných tovaroch, poskytovaných službách a pod.),  najneskôr však do 15. apríla 2015.

Takýto postup, uplatnený v prechodnom období, nebudú orgány finančnej správy vykonávajúce kontrolu dodržiavania ustanovení zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice sankcionovať.   

 

2014 / Ostatné

Zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice (ERP) v znení nehorších predpisov

V rámci požiadaviek na elektronickú registračnú pokladnicu stanovených v § 4 ods. 2 písm. b) zákona o používaní ERP musí ERP zabezpečovať aj on-line pripojenie s informačnými systémami finančnej správy, pričom podmienky on-line pripojenia ustanoví všeobecne záväzný predpis, ktorý vydá ministerstvo financií SR.

Podnikateľovi pridelí kód ERP ktorýkoľvek daňový úrad. Doteraz kód ERP prideľoval tuzemským subjektom miestne príslušný daňový úrad a len zahraničným subjektom ktorýkoľvek daňový úrad.

Spresnilo sa ustanovenie týkajúce sa ukladania pokuty, kedy daňový úrad alebo colný úrad pri každom ďalšom zistení porušenia podľa § 16a písm. a) až d), am) a ap), pri ktorom došlo ku kráteniu prijatých tržieb, okrem pokuty uloženej podľa ods. 2 písm. a) alebo písm. d) podá návrh na zrušenie živnostenského oprávnenia. 

2014 / Ostatné

Zmeny v zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov

V súvislosti s možnosťou vrátenia časti nadmerného odpočtu pred ukončením daňovej kontroly sa zaviedol  nový § 47a – Čiastkový protokol, ktorý môže počas daňovej kontroly správca dane vyhotoviť, ak kontrolovaný daňový subjekt nie je zverejnený v zozname platiteľov dane z pridanej hodnoty podľa § 52 ods. 6 (zoznam platiteľov, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie) alebo ak sa daňová kontrola nevykonáva na základe požiadania orgánov činných v trestnom konaní.

V rámci § 52  - Zverejňovanie zoznamov sa ustanovenie dopĺňa o odsek 9, podľa ktorého Ministerstvo na základe údajov z verejnej časti registra účtovných závierok na svojom webovom sídle zverejňuje zoznam daňových subjektov s výškou ich splatnej dane usporiadaný podľa výšky dane zostupne. V zozname sa uvedie obchodné meno alebo názov právnickej osoby, jej sídlo, identifikačné číslo a výška splatnej dane.

Platiteľa dane z pridanej hodnoty, ktorý je zverejnený v zozname podľa ods. 6, finančné riaditeľstvo vymaže z tohto zoznamu, ak odpadli dôvody, na základe ktorých bol v tomto zozname zverejnený a súčasne v období šiestich (bolo 12) kalendárnych mesiacov platiteľ dane neporušil povinnosti pri daňovej kontrole, neporušil povinnosť podať daňové priznanie alebo kontrolný výkaz ani povinnosť zaplatiť vlastnú daňovú povinnosť a iné v súlade s § 52 ods. 7.

Upravilo sa znenie § 55 ods. 6 a 7 týkajúce sa poradia použitia neoznačenej platby daňového subjektu, kedy správca dane neoznačenú platbu daňového subjektu použije v tomto poradí:

a)      na úhradu daňovej pohľadávky na dani, na ktorú bola platba určená, s najstarším dátumom splatnosti v čase prijatia platby,

b)      na úhradu daňového nedoplatku na dani, na ktorú bola platba určená, s najstarším dátumom splatnosti v čase prijatia platby,

c)       na úhradu splatného preddavku na daň, na ktorú bola platba určená, s najstarším dátumom splatnosti v čase prijatia platby,

d)      na úhradu exekučných nákladov a hotových výdavkov, daňovej pohľadávky na inej dani, daňového nedoplatku na inej dani, splatného preddavku na daň na inej dani, nedoplatku na cle a nedoplatku na iných platbách s najstarším dátumom splatnosti v čase prijatia platby.

Podľa § 55 ods. 7, ak v čase prijatia platby dane existuje viacero daňových pohľadávok, daňových nedoplatkov, splatných preddavkov na daň, exekučných nákladov, hotových výdavkov a nedoplatkov na iných platbách s rovnakým dátumom splatnosti, prijatá platba sa použije na ich úhradu podľa ods. 6 v poradí podľa ich výšky vzostupne. Ak nemožno použiť platbu podľa ods. 6,možno túto platbu použiť na kompenzáciu daňového nedoplatku, splatného preddavku na daň, nedoplatku na cle a nedoplatku na iných platbách u iného správcu dane, ktorým je daňový úrad alebo colný úrad. 

2014 / Dph

Vrátenie časti nadmerného odpočtu pred skončením daňovej kontroly

V nadväznosti na zavedenie tzv. čiastkových protokolov daňový úrad vráti časť nadmerného odpočtu pred skončením daňovej kontroly vo výške uvedenej v čiastkovom protokole, a to do desiatich dní odo dňa odoslania čiastkového protokolu (§ 79 ods. 7). Po skončení daňovej kontroly nadmerného odpočtu, keď kontrola môže byť vo všeobecnosti podľa daňového poriadku najviac 1 rok, vráti daňový úrad rozdiel medzi nadmerným odpočtom vo výške zistenej kontrolou v protokole a nadmerným odpočtom už vráteným na základe čiastkového protokolu (§ 79 ods. 6).

Archív

26.03, 2015 | Ostatné Zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice (ERP) v znení nehorších predpisov
26.03, 2015 | Ostatné Zmeny v zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov
26.03, 2015 | Dph Vrátenie časti nadmerného odpočtu pred skončením daňovej kontroly
26.03, 2015 | Dph Zníženie hranice pre výnimku pri podávaní súhrnného výkazu v štvrťročných lehotách.
26.03, 2015 | Dph Úprava lehoty na podanie kontrolného výkazu
26.03, 2015 | Dph Zjednotenie lehoty na podávanie súhrnného výkazu aj pre daňového zástupcu
26.03, 2015 | Dph Doplnenie ustanovenia § 49 (odpočítanie dane platiteľom)
23.03, 2015 | Dph Ustanovenie § 68b upravuje osobitný režim zdaňovania telekomunikačných služieb, služieb rozhlasového a televízneho vysielania a elektronických služ
23.03, 2015 | Dph Ustanovenie § 68a upravuje osobitný režim zdaňovania telekomunikačných služieb, služieb rozhlasového a televízneho vysielania a elektronických služieb
23.03, 2015 | Dph Zavedenie osobitnej úpravy uplatňovania dane pre telekomunikačné služby, služby rozhlasového vysielania a televízneho vysielania a elektronické služby.
16.03, 2015 | Dph Zmeny v ustanoveniach týkajúcich sa určenia miesta dodania
16.03, 2015 | Dph Legislatívne zmeny v Zákone o DPH
16.03, 2015 | Dane z príjmov Ostatné legislatívne zmeny v zákone o dani z príjmov 2015
16.03, 2015 | Dane z príjmov Legislatívne zmeny na rok 2015 v oblasti odpisovania
16.03, 2015 | Dane z príjmov Legislatívna zmeny na rok 2015 - Kapitalizácia
16.03, 2015 | Dane z príjmov Nedaňové výdavky - zmena na rok 2015
16.03, 2015 | Dane z príjmov Legislatívne zmeny v oblasti na rok 2015 v oblasti rezerv
16.03, 2015 | Dane z príjmov Legislatívne zmeny na rok 2015 týkajúce sa daňových/nedaňových výdavkov
16.03, 2015 | Dane z príjmov Legislatívne zmeny na rok 2015 týkajúce sa úprav základu dane
16.03, 2015 | Dane z príjmov Novela prináša zmeny v oblasti medzinárodného zdaňovania na rok 2015
16.03, 2015 | Dane z príjmov Ostatné legislatívne zmeny v zdaňovaní FO na rok 2015
16.03, 2015 | Dane z príjmov Ostatné legislatívne zmeny pri zdaňovaní FO na rok 2015
16.03, 2015 | Dane z príjmov Legislatívne zmeny v oblasti oslobodenia príjmov FO na rok 2015
16.03, 2015 | Dane z príjmov Navrhované zmeny v oblasti zdaňovania fyzických osôb na rok 2015
16.03, 2015 | Dane z príjmov Zmeny v oblasti zdaňovania tzv. farmaceutických spoločností a vymedzených príjemcov plnení od týchto spoločností
16.03, 2015 | Dane z príjmov Zmeny vykonané úpravou v rámci finančného a operatívneho prenájmu (lízingu)
16.03, 2015 | Dane z príjmov Novela Zákona o dani z príjmov schválená v roku 2014
15.03, 2015 | Ostatné Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice - Služby podliehajúce evidencii
15.03, 2015 | Ostatné Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice - Konanie o certifikácii
15.03, 2015 | Ostatné Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice
15.03, 2015 | Účtovníctvo Navrhovaná Príloha č. 1 k zákonu č. 289/2008 Z.z.
15.03, 2015 | Účtovníctvo Novela Zákona o účtovníctva II.
15.03, 2015 | Účtovníctvo Novela Zákona o účtovníctva I.

Odborné publikovanie

Každoročne Vám prinášame Daňového sprievodcu,
v ktorom nájdete odborne spracované a prehľadne členené daňové zákony, postupy účtovania a veľa ďalšieho.

Objednať
Ďanový poradca 2015

Napíšte nám a my Vám pripravíme
nezáväznú cenovú ponuku

Adresa

Audit Tax Consulting, k.s.
Priemyselná 1/A
821 08 Bratislava
IČO: 35858907

Kontakt

ATC@ATC.SK
02 50 22 94 11
8:00 – 17:00