Aktuality

Informujeme Vás o dôležitých zmenách v zákonoch a ich dôsledkoch

Kategórie:
25.05.2015 / Dane z príjmov

Informácia k zmene spôsobu zdaňovania peňažných a nepeňažných plnení poskytnutých poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti s účinnosťou od 1.1. 2015

S účinnosťou od 1.1.2015 sa zavádza nový spôsob zdaňovania peňažných a nepeňažných plnení poskytnutých poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, jeho zamestnancovi alebo zdravotníckemu pracovníkovi od držiteľa, a to daňou vyberanou zrážkou podľ a § 43 zákona o dani z príjmov, okrem príjmov z vykonávania klinického skúšania (bez ohľadu na skutočnosť, či boli poskytnuté fyzickej osobe alebo právnickej osobe).

Poznámka: Podľa predchádzajúcej právnej úpravy (platnej do 31.12.2014) peňažné a nepeňažné plnenia, ktoré boli poskytnuté poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, jeho zamestnancovi alebo zdravotníckemu pracovníkovi od zákonom vymedzeného okruhu osôb, sa zahŕňali do základu dane (čiastkového základu dane) podľ a § 8 ods. 1 písm. l) zákona o dani z príjmov, resp. boli súčasťou základu dane podľa § 17 ods. 31 zákona o dani z príjmov a daňovník ich zdaňoval prostredníctvom podaného daňového priznania.

Za držiteľa sa pre účely zákona o dani z príjmov od 1.1.2015 považuje:

·         držiteľ registrácie lieku,

·         držiteľ povolenia na veľ kodistribúciu liekov,

·         držiteľ povolenia na výrobu liekov,

·         farmaceutická spoločnosť,

·         výrobca zdravotníckej pomôcky,

·         výrobca dietetickej potraviny,

·         tretia osoba prostredníctvom, ktorej uvedení držiteľ a poskytujú peňažné a nepeňažné plnenia.

Daň vyberaná zrážkou sa od 1.1.2015 vzťahuje na peňažné a nepeňažné plnenie, pričom:

• pri peňažnom plnení daň zrazí a odvedie platiteľ dane - držiteľ, ktorý vyplatil peňažné plnenie. Pri zrazení dane postupuje v súlade s § 43 ods. 10 až 12 zákona o dani z príjmov. Platiteľ dane je povinný zrazenú daň odviesť správcovi dane najneskôr do pätnásteho dňa každého mesiaca za predchádzajúci kalendárny mesiac. Súčasne je platiteľ dane v rovnakej lehote povinný predložiť správcovi dane oznámenie o zrazení a odvedení dane na tlačive, ktorého vzor určilo FR SR a uverejnilo na svojom webovom sídle (vzor oznámenia OZN43v14 - Oznámenie o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou platné od 1.3.2014). Peňažné plnenie zdaňuje držiteľ, ktorý plnenie vyplatil, bez ohľadu na skutočnosť, či sa toto plnenie vypláca fyzickej osobe alebo právnickej osobe;

 

pri nepeňažnom plnení daň zrazí a odvedie platiteľ dane, ktorým je príjemca nepeňažného plnenia (poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, jeho zamestnanec alebo zdravotnícky pracovník). Tento platiteľ dane je povinný daň odviesť správcovi dane do konca kalendárneho mesiaca po uplynutí kalendárneho štvrťroka, v ktorom bolo nepeňažné plnenie prijaté. V tej istej lehote je tento platiteľ dane povinný predložiť správcovi dane oznámenie o zrazení a odvedení dane, a to na tlačive, ktorého vzor určilo FR SR a uverejnilo na svojom webovom sídle (Oznámenie platiteľa dane podľa § 43 ods. 17 písm. a) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou z nepeňažného plnenia podľa § 43 ods. 3 písm. o) zákona o dani z príjmov - OZN43Av15).

Držiteľ, ktorý nepeňažné plnenie poskytol, je povinný oznámiť:

  • správcovi dane výšku nepeňažného plnenia, dátum jeho poskytnutia a identifikačné údaje prijímateľ a nepeňažného plnenia do pätnásteho dňa po uplynutí kalendárneho štvrťroka, v ktorom nepeňažné plnenie poskytol. Držiteľ je povinný toto oznámenie predložiť správcovi dane na tlačive, ktorého vzor určilo FR SR a uverejnilo na svojom webovom sídle (Oznámenie držiteľ a podľ a § 43 ods. 17 písm. b) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov o výške nepeňažného plnenia a dátume jeho poskytnutia - OZN43Bv15);
  • príjemcovi nepeňažného plnenia výšku nepeňažného plnenia v lehote do pätnásteho dňa po uplynutí kalendárneho štvrťroka, v ktorom nepeňažné plnenie poskytol. Pre tento druh oznámenia nie je predpísaný vzor tlačiva.

Výnimka z dane vyberanej zrážkou

Dani vyberanej zrážkou nepodliehajú peňažné alebo nepeňažné plnenia od držiteľa za vykonanie klinického skúšania poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, jeho zamestnancom alebo zdravotníckym pracovníkom vykonaným podľ a zákona č. 362/2001 Z. z. o liekoch v znení neskorších predpisov. Príjmy za vykonávanie klinického skúšania budú zdaňovať daňovníci, ktorí vykonávajú toto klinické skúšanie v rámci svojej činnosti, z ktorej dosahujú príjmy. V súvislosti so zmenou ustanovení § 8 ods. 3 písm. c) a § 21 ods. 2 písm. l) zákona o dani z príjmov tieto príjmy je možné znížiť len o výdavky preukázateľ ne vynaložené poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, jeho zamestnancom alebo zdravotníckym pracovníkom v súvislosti s vykonávaním klinického skúšania.

Oznamovacia povinnosť prijímateľa nepeňažného plnenia, ak nemá pridelené číslo účtu správcu dane

Ak sa daňovník (poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, jeho zamestnanec alebo zdravotnícky pracovník) stal platiteľom dane podľ a § 43 ods. 17 zákona o dani z príjmov z dôvodu prijatia nepeňažného plnenia od držiteľ a a nemá pridelené číslo účtu správcu dane vedeného pre daňovníka (OÚD), tento daňovník je začatie poberania nepeňažného plnenia povinný oznámiť správcovi dane do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom nepeňažné plnenie prijal. Pre tento druh oznámenia nie je určený predpísaný vzor oznámenia.

Platiteľ dane, ktorému do lehoty na podanie oznámenia o zrazení a odvedení dane (do konca kalendárneho mesiaca po uplynutí kalendárneho štvrťroka, v ktorom nepeňažné plnenie prijal) správca dane neoznámil toto číslo účtu, je povinný odviesť daň vyberanú zrážkou správcovi dane v lehote do ôsmich dní od doručenia tohto oznámenia o pridelení čísla účtu správcu dane, ak mu toto oznámenie bolo doručené po lehote na podanie oznámenia o zrazení a odvedení dane. V rovnakej lehote je tento platiteľ dane povinný predložiť správcovi dane aj oznámenie o zrazení a odvedení dane.

V prípade nepeňažných príjmov platiteľ dane (poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, zdravotnícky pracovník, zamestnanec poskytovateľ a zdravotnej starostlivosti) neodvedie zrážkovú daň, ak ich úhrnná suma za kalendárny štvrťrok od všetkých držiteľov nepresiahne sumu 10 eur (§ 46 zákona o dani z príjmov).

Na poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, jeho zamestnancov alebo zdravotníckych pracovníkov, ktorí od 1.1.2015 prijali nepeňažné plnenie od držiteľov a z tohto dôvodu sa stali platiteľmi dane podľ a § 43 ods. 17 zákona o dani z príjmov, sa nevzťahuje registračná a oznamovacia povinnosť (§ 49a ods. 3 zákona o dani z príjmov).

UPOZORNENIE:

Od dane z príjmov sa od 1.1.2015 oslobodzujú nepeňažné plnenia podľ a § 9 ods. 2 písm. y) zákona o dani z príjmov poskytnuté držiteľom vo forme účasti poskytovateľ a zdravotnej starostlivosti, jeho zamestnanca alebo zdravotníckeho pracovníka na sústavnom vzdelávaní podľa osobitného predpisu. Za účasť na sústavnom vzdelávaní sa nepovažuje hodnota stravy, ubytovania a dopravy, ktoré boli poskytnuté v súvislosti s týmto vzdelávaním, preto tieto nepeňažné plnenia sú zdaniteľným príjmom prijímateľ a nepeňažného plnenia.

Zdroj: Finančné riaditeľ stvo SR

05.05.2015 / Dane z príjmov

Informácia k zdaňovaniu nepeňažných plnení poskytnutých zamestnávateľom zamestnancovi v nadväznosti na krátenie výdavkov v súlade s § 19 ods. 2 písm. t) zákona o dani z príjmov

Podľa § 2 písm. c) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o dani z príjmov") príjmom je peňažné plnenie a nepeňažné plnenie dosiahnuté aj zámenou, ocenené cenami bežne používanými v mieste a v čase plnenia alebo spotreby, a to podľa druhu, kvality, prípadne miery opotrebenia predmetného plnenia, ak tento zákon neustanovuje inak.

Pod cenou bežne používanou sa rozumie cena trhová, za ktorú možno danú službu, tovar alebo iné plnenie obstarať.

Podľa § 5 ods. 2 zákona o dani z príjmov príjmami zo závislej činnosti sú bez ohľadu na ich právny dôvod pravidelné, nepravidelné alebo jednorazové príjmy, ktoré sa vyplácajú, poukazujú alebo pripisujú k dobru alebo spočívajú v inej forme plnenia daňovníkovi s týmito príjmami (zamestnanec) od platiteľa týchto príjmov (zamestnávateľ) alebo v súvislosti s výkonom závislej činnosti.

S účinnosťou od 1. januára 2015 zákon o dani z príjmov v § 19 ods. 2 písm. t) obmedzuje výdavky (náklady) na obstaranie, technické zhodnotenie, prevádzkovanie, opravy a udržiavanie majetku, okrem výdavkov na osobnú potrebu podľa § 21 ods. 1 písm. i), výdavkov súvisiacich s nehnuteľnosťami a zamestnávateľa, ktorý uplatňuje postup podľa § 5 ods. 3 písm. a), a to:

1.      vo forme paušálnych výdavkov vo výške 80 %, ak je tento majetok využívaný aj na súkromné účely, alebo

2.      v preukázateľnej výške v závislosti od pomeru používania tohto majetku na zabezpečenie zdaniteľného príjmu.

Nie je podstatné, akým spôsobom si uplatní daňové výdavky (náklady) zamestnávateľ, ktorým je fyzická alebo právnická osoba, zamestnancovi sa zdaní vždy výška skutočne poskytnutého plnenia.

Príklad:

Zamestnávateľ má v obchodnom majetku mobilný telefón, ktorý poskytne zamestnancovi aj na osobné účely. Zamestnanec používa mobilný telefón 50% na osobné účely. Zamestnávateľ si bude krátiť výdavky (náklady) na obstaranie majetku podľa § 19 ods. 2 písm. t) bod 1 zákona o dani z príjmov na 80% (zamestnávateľ si so zamestnancom nedohodol poskytnutie tohto nepeňažného plnenia v pracovnej zmluve, kolektívnej zmluve, v internom predpise zamestnávateľa alebo v inej zmluve).

Aj keď zamestnávateľ kráti výdavky (náklady) na 80%, nebude zdaňovať zamestnancovi paušálne 20% výdavkov, ktoré neboli uznané u zamestnávateľa do daňových výdavkov (nákladov). U zamestnanca sa zdaní konkrétna výška plnenia, poskytnutého zamestnancovi, t.j. 50% výdavkov súvisiacich s používaním mobilného telefónu na jeho osobné účely podľa § 35 zákona o dani z príjmov.

                                                Zdroj: Finančné riaditeľstvo SR

04.05.2015 / Dane z príjmov

Informacia k vypĺňaniu tlačiva „Oznámenie platiteľa dane o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou podľa § 43 ods. 11 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

Oznámenie platiteľa dane o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou podľa § 43 ods. 11 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov") vypĺňa platiteľ dane uvedený v § 2 písm. v) tohto zákona, ktorý vypláca, poukazuje alebo pripisuje úhrady zdaniteľných príjmov v prospech daňovníka a ktorý je povinný z týchto príjmov zraziť daň a zrazenú daň odviesť správcovi dane.

Oznámenie platiteľa dane o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou podľa § 43 ods. 11 zákona o dani z príjmov (ďalej len „oznámenie") je unifikované štrukturované tlačivo, vzor ktorého určilo Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky a zverejnilo na svojom webovom sídle www.financnasprava.sk v časti Daňové a colné tlačivá / Katalóg vzorov tlačív.

Platiteľ dane predkladá oznámenie správcovi dane najneskôr do pätnásteho dňa každého mesiaca za predchádzajúci kalendárny mesiac, ak správca dane na žiadosť platiteľa dane neurčí inak.

Aj s ohľadom na štruktúru oznámenia platiteľ dane predkladá len jedno oznámenie až po skončení príslušného kalendárneho mesiaca, v ktorom uvedie súhrnné údaje o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou za príslušný kalendárny mesiac, pričom:

na r. 01 v prvom stĺpci uvedie úhrnnú sumu dane zrazenej daňovníkom podľa § 2 písm. d) zákona o dani z príjmov s výnimkou daňovníkov nezmluvných štátov podľa § 2 písm. x) zákona o dani z príjmov v príslušnom mesiaci, za ktorý platiteľ dane podáva oznámenie. V druhom stĺpci uvedie úhrnnú sumu odvedenej dane zrazenej týmto daňovníkom v príslušnom mesiaci, za ktorý platiteľ dane podáva oznámenie,

na r. 02 v prvom stĺpci uvedie úhrnnú sumu dane zrazenej daňovníkom podľa § 2 písm. e) zákona o dani z príjmov s výnimkou daňovníkov nezmluvných štátov podľa § 2 písm. x) zákona o dani z príjmov v príslušnom mesiaci, za ktorý platiteľ dane podáva oznámenia. V druhom stĺpci uvedie úhrnnú sumu odvedenej dane zrazenej týmto daňovníkom v príslušnom mesiaci, za ktorý platiteľ dane podáva oznámenie,

na r. 03 v prvom stĺpci uvedie úhrnnú sumu dane zrazenej daňovníkom nezmluvných štátov podľa § 2 písm. x) zákona o dani z príjmov v príslušnom mesiaci, za ktorý platiteľ dane podáva oznámenie. V druhom stĺpci uvedie úhrnnú sumu odvedenej dane zrazenej týmto daňovníkom, v príslušnom mesiaci, za ktorý platiteľ dane podáva oznámenie.

Platiteľ dane vypĺňa PRÍLOHU - Údaje o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou v členení podľa jednotlivých daňovníkov podľa § 2 písm. e) a § 2 písm. x) zákona ak:

-  odvádza daň zrazenú daňovníkom podľa § 2 písm. e) zákona o dani z príjmov a títo daňovníci požiadajú správcu dane o vydanie potvrdenia o zaplatení dane z príjmu,

-  odvádza daň zrazenú daňovníkom podľa § 2 písm. x) zákona o dani z príjmov.

Ak platiteľ dane uhradí daňovníkovi podľa § 2 písm. e) alebo § 2 písm. x) zákona o dani z príjmov v mesiaci, za ktorý podáva oznámenie viac druhov zdaniteľných príjmov podľa § 16 ods. 1 zákona o dani z príjmov, resp. uhradí zdaniteľné príjmy v rôznych dňoch tohto mesiaca, každý príjem v prílohe uvádza osobitne.

Platiteľ dane uvádza v prílohe sadzbu dane podľa zákona o dani z príjmov alebo podľa príslušnej zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia.

Ak je potrebné v podanom oznámení vykonať opravu údajov, resp. doplniť ďalšie údaje, resp. opraviť alebo doplniť údaje do prílohy, odporúčame, aby platiteľ dane podal nové oznámenie za to isté obdobie, v ktorom uvedie súhrnné údaje za príslušný kalendárny mesiac, t.j. vyplní kompletne všetky údaje vrátane údajov uvedených v prílohe a nielen rozdiely oproti predchádzajúcemu oznámeniu.

Zdroj: Finančná správa

07.04.2015 / Dane z príjmov

Informácia o niektorých sumách potrebných pre výpočet daňovej povinnosti fyzických osôb na rok 2015

V  súlade s ustanoveniami zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP") sa sumy nezdaniteľných častí základu dane, daňového bonusu a niektoré iné sumy uvedené v ZDP upravujú v nadväznosti na zvýšenie sumy životného minima alebo zvýšenie sumy minimálnej mzdy.

V  súvislosti so zmenou zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorá nadobudla účinnosť 30. 6. 2014, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky k 1. 7. 2014 neupravilo sumy životného minima (koeficient, ktorým by sa upravili uvedené sumy, sa rovná jednej alebo je nižší ako jedna) stanovené Opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 186/2013 Z. z. o úprave súm životného minima. To znamená, že suma životného minima k 1. 1. 2015 predstavuje 198, 09 € (ďalej len „platné životné minimum").

Na základe nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 297/2014 Z. z., ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2015, suma minimálnej mzdy od 1. 1. 2015 predstavuje 380,00 € (ďalej len „minimálna mzda").

Nezdaniteľnou časťou základu dane je do 31. 12. 2016 aj suma preukázateľne zaplatených dobrovoľných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie. Pri výpočte maximálnej sumy tejto nezdaniteľnej časti základu dane pre rok 2015 je potrebné vychádzať z priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok 2013, ktorá predstavuje 824 € (ďalej len „priemerná mesačná mzda za rok 2013").

07.04.2015 / Ostatné

Spustenie virtuálnej registračnej pokladnice

Od 1. januára 2015 nadobudla účinnosť novela zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice, ktorou sa okrem iného rozširuje okruh služieb, na ktoré sa vzťahuje povinnosť evidencie tržieb v elektronickej registračnej pokladnici (ERP) alebo virtuálnej pokladnici (VRP). Podnikatelia, ktorým vznikla povinnosť používať na evidenciu tržieb ERP alebo VRP od 1. apríla 2015  sa mohli rozhodnúť, že  budú  na túto evidenciu  používať VRP.

Podnikateľom, ktorí požiadali o registráciu VRP, t.j. podali žiadosť o pridelenie kódu VRP ktorémukoľvek daňovému úradu, daňové úrady už zaslali  alebo v súčasnosti zasielajú prihlasovacie údaje na prístup do VRP. Podnikateľom, ktorí požiadali o registráciu VRP a kód VRP a prihlasovacie údaje im neboli do 31.marca 2015 doručené, finančná správa odporúča, aby v prípade ak im podľa zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice vznikne povinnosť evidovať tržbu vo VRP  od 1. apríla 2015,  pri evidencii tržieb postupovali podľa doterajších osobitných prepisov (napr. vydávali príjmové pokladničné doklady podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších prepisov) .

Podnikatelia môžu tento postup uplatniť iba do doby doručenia prihlasovacích  údajov na prístup do VRP a vykonania bezodkladných úkonov podmieňujúcich používanie VRP (údaje o predávaných tovaroch, poskytovaných službách a pod.),  najneskôr však do 15. apríla 2015.

Takýto postup, uplatnený v prechodnom období, nebudú orgány finančnej správy vykonávajúce kontrolu dodržiavania ustanovení zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice sankcionovať.   

 

Archív

26.03.2015 | Ostatné Zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice (ERP) v znení nehorších predpisov
26.03.2015 | Ostatné Zmeny v zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov
26.03.2015 | Dph Vrátenie časti nadmerného odpočtu pred skončením daňovej kontroly
26.03.2015 | Dph Zníženie hranice pre výnimku pri podávaní súhrnného výkazu v štvrťročných lehotách.
26.03.2015 | Dph Úprava lehoty na podanie kontrolného výkazu
26.03.2015 | Dph Zjednotenie lehoty na podávanie súhrnného výkazu aj pre daňového zástupcu
26.03.2015 | Dph Doplnenie ustanovenia § 49 (odpočítanie dane platiteľom)
23.03.2015 | Dph Ustanovenie § 68b upravuje osobitný režim zdaňovania telekomunikačných služieb, služieb rozhlasového a televízneho vysielania a elektronických služ
23.03.2015 | Dph Ustanovenie § 68a upravuje osobitný režim zdaňovania telekomunikačných služieb, služieb rozhlasového a televízneho vysielania a elektronických služieb
23.03.2015 | Dph Zavedenie osobitnej úpravy uplatňovania dane pre telekomunikačné služby, služby rozhlasového vysielania a televízneho vysielania a elektronické služby.
16.03.2015 | Dph Zmeny v ustanoveniach týkajúcich sa určenia miesta dodania
16.03.2015 | Dph Legislatívne zmeny v Zákone o DPH
16.03.2015 | Dane z príjmov Ostatné legislatívne zmeny v zákone o dani z príjmov 2015
16.03.2015 | Dane z príjmov Legislatívne zmeny na rok 2015 v oblasti odpisovania
16.03.2015 | Dane z príjmov Legislatívna zmeny na rok 2015 - Kapitalizácia
16.03.2015 | Dane z príjmov Nedaňové výdavky - zmena na rok 2015
16.03.2015 | Dane z príjmov Legislatívne zmeny v oblasti na rok 2015 v oblasti rezerv
16.03.2015 | Dane z príjmov Legislatívne zmeny na rok 2015 týkajúce sa daňových/nedaňových výdavkov
16.03.2015 | Dane z príjmov Legislatívne zmeny na rok 2015 týkajúce sa úprav základu dane
16.03.2015 | Dane z príjmov Novela prináša zmeny v oblasti medzinárodného zdaňovania na rok 2015
16.03.2015 | Dane z príjmov Ostatné legislatívne zmeny v zdaňovaní FO na rok 2015
16.03.2015 | Dane z príjmov Ostatné legislatívne zmeny pri zdaňovaní FO na rok 2015
16.03.2015 | Dane z príjmov Legislatívne zmeny v oblasti oslobodenia príjmov FO na rok 2015
16.03.2015 | Dane z príjmov Navrhované zmeny v oblasti zdaňovania fyzických osôb na rok 2015
16.03.2015 | Dane z príjmov Zmeny v oblasti zdaňovania tzv. farmaceutických spoločností a vymedzených príjemcov plnení od týchto spoločností
16.03.2015 | Dane z príjmov Zmeny vykonané úpravou v rámci finančného a operatívneho prenájmu (lízingu)
16.03.2015 | Dane z príjmov Novela Zákona o dani z príjmov schválená v roku 2014
15.03.2015 | Ostatné Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice - Služby podliehajúce evidencii
15.03.2015 | Ostatné Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice - Konanie o certifikácii
15.03.2015 | Ostatné Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice
15.03.2015 | Účtovníctvo Navrhovaná Príloha č. 1 k zákonu č. 289/2008 Z.z.
15.03.2015 | Účtovníctvo Novela Zákona o účtovníctva II.
15.03.2015 | Účtovníctvo Novela Zákona o účtovníctva I.

Odborné publikovanie

Každoročne Vám prinášame Daňového sprievodcu,v ktorom nájdete odborne spracované a prehľadne členené daňové zákony, postupy účtovania a veľa ďalšieho.

Objednať

Napíšte nám a my Vám pripravíme nezáväznú cenovú ponuku

Adresa

Audit Tax Consulting, k.s.
Priemyselná 1/A
821 08 Bratislava
IČO: 35858907

Kontakt

ATC@ATC.SK
02 50 22 94 11
8:00 – 17:00