Aktuality

Informujeme Vás o dôležitých zmenách v zákonoch a ich dôsledkoch

Kategórie:
08.02.2016 / Ostatné

Nový spôsob určenia výšky niektorých pokút pri správe daní od januára 2016

V daňovom poriadku nastalo niekoľko zmien s účinnosťou od 01.01.2016.  Prinášame Vám prehľad troch najdôležitejších:

1.      Možnosť podať dodatočné daňové priznanie aj po začatí daňovej kontroly

 

Správa daní umožňuje podať dodatočné daňové priznanie aj do 15 dní odo dňa:

·         spísania zápisnice o začatí daňovej kontroly,

·         doručenia oznámenia o daňovej kontrole,

·         doručenia oznámenia o rozšírení daňovej kontroly na iné zdaňovacie obdobie,             ktorého by sa dodatočné daňové priznanie týkalo,

·         doručenia oznámenia o rozšírení daňovej kontroly o inú daň, ktorej by sa                       dodatočné daňové priznanie týkalo.

 

Tento štatút je výhodné použiť nakoľko to má vplyv na výšku pokuty, ak by bola vyrubená.

 

2.      Zmena v spôsobe určenia výšky niektorých pokút

 

Výšku pokuty, ktoré sa vzťahujú priamo na sumu dane (napr. na daň z príjmov právnickej osoby) alebo uplatneného nároku (napr. na nadmerný odpočet) ovplyvňujú po novom dva faktory a to do doba trvania protiprávneho stavu a okolnosti, ktoré vedú k uloženiu pokuty. Zároveň platí, že pokuta nemôže byť nižšia ako 1 % z vyrubenej sumy a vyššia ako vyrubená suma príslušnej dane.

Pokuta sa počíta za každý deň odo dňa nasledujúceho po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania alebo po dni splatnosti dane až do dňa podania dodatočného daňového priznania alebo do uplynutia 15-dňovej lehoty na podanie dodatočného daňového priznania po „začatí daňovej kontroly“ alebo do dňa doručenia oznámenia o určovaní dane podľa pomôcok.

Týmto spôsobom chce správca dane motivovať daňové subjekty k tomu, aby dodatočné daňové priznanie podali ihneď resp. v kratšom termíne, nakoľko tým je aj výška pokuty nižšia – buď je pokuta vo výške základnej alebo dvojnásobku základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky ročne, najmenej vo výške 3 % alebo 7 % ročne.

V prípade, ak protiprávny stav odstráni správca dane daňovou kontrolou alebo určením dane podľa pomôcok tak sadzba pre určenia pokuty je vo výške trojnásobku základnej sadzby Európskej centrálnej banky ročne, najmenej však 10 % ročne.

 

Príklad:

Spoločnosti A uplynie lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby 31.03.2016. Následne zistí, že daň v daňovom priznaní má byť vyššia o 1.000 eur. Dátum zistenia:

a)      15.05.2016 a dodatočné daňové priznanie podá dňa 02.06.2016 alebo

b)      15.11.2016 a dodatočné daňové priznanie podá dňa 04.12.2016.

 

Akú vysokú pokutu dostane spoločnosť A?

Vzhľadom k tomu, že spoločnosť A podá samostatne dodatočné daňové priznanie pred daňovou kontrolou tak výška pokuty sa určí podľa počtu dní trvania „protiprávneho stavu“ (od nasledujúceho dňa po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania až po podanie dodatočného daňového priznania). Výška pokuty je základná úroková sadzba ECB, ktorá je však v súčasnosti nižšia ako 3 %, tak sa uplatní výška 3 % ročne.

 

Výpočet pokuty:

a)      Počet dní x suma x sadzba = 63 x 1 000 x 3 % ročne = 5,16 Eur

b)      Počet dní x suma x sadzba = 248 x 1 000 x 3 % ročne = 20,32 Eur

Z uvedeného vyplýva, že čím neskôr daňovník podá dodatočné daňové priznanie, tak tým je výška pokuty vyššia, napr. ak by podal dodatočné daňové priznanie až 30.04.2019, tak pokuta by bola vo výške 92,40 Eur.

V prípade ak by bola pokuta uložená ešte podľa znenia zákona účinného do 31.12.2015, tak jej výška by bola 5 % zo sumy 1 000 Eur t.j. 50 Eur bez ohľadu na to, či by daňovník podal dodatočné daňové priznanie 02.06.2016, 04.12.2016 alebo 30.04.2019.

 

3.      Úhrnná pokuta

 

Zavádza sa štatút úhrnnej pokuty, ktorú správca dane uloží (ak to bude účelné a možné) daňovému subjektu za dva a viac správnych deliktov, za ktoré sa ukladá pokuta v rámci ustanoveného rozpätia (napr. od 60 do 20 000 Eur, do výšky 1,3 % zo sumy a pod.)

 

Úhrnná pokuta sa uloží najmenej vo výške najvyššej dolnej hranice sadzby pokuty ustanovenej za správny delikt z tých správnych deliktov, ktorých sa daňovník dopustil, zároveň najviac vo výške najvyššej hornej hranice sadzby pokuty za správny delikt, ktorých sa dopustil.  Ak nastane situácia, že sú za viaceré správne delikty horné hranice sadzieb pokút rovnaké, úhrnná pokuta sa uloží podľa toho ustanovenia (o pokute), ktoré sa vzťahuje na jeden zo správnych deliktov.

 

Úhrnnú pokutu uloží ten správca dane (napr. daňový úrad), ktorý je oprávnený pokutu uložiť.

 

Úhrnnú pokutu možno uložiť nie len za správne delikty ustanovené daňovým poriadkom, ale aj za správne delikty ustanovené v osobitných právnych predpisoch, ktorými sú napríklad:

·         zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,

·         zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov,

·         zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov,

·         zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice v                   znení neskorších predpisov.

 

Platí však, že úhrnná pokuta sa môže uložiť len za správne delikty ustanovené jedným právnym predpisom. Nie je možné uložiť úhrnnú pokutu za správny delikt podľa zákona o účtovníctve a správny delikt podľa daňového poriadku, lebo nejde o správne delikty v rámci jedného právneho predpisu. Platí to aj v prípade, ak je na uloženie pokuty príslušný ten istý správca dane.

 

Príklad:

Daňový subjekt nepodal daňové priznanie v ustanovenej lehote, dopustil sa správneho deliktu podľa § 154 ods. 1 písm. a) prvého bodu daňového poriadku. Za tento správny delikt uloží správca dane pokutu od 30 do 16 000 Eur. Zároveň si nesplní aj registračnú povinnosť v ustanovenej lehote, čím sa dopustil správneho deliktu podľa § 154 ods. 1 písm. b) daňového poriadku. Správca dane je oprávnený uložiť pokutu od 60 do 20 000 Eur. Správca dane môže vyhodnotiť, že uloženie súhrnnej pokuty je účelné a možné a určí ju najmenej vo výške 60 a najviac vo výške 20 000 Eur pre obidva správne delikty. 

 

Autor: Ing. Martina Zabáková, daňový poradca, ATC

08.02.2016 / Dane z príjmov

Transferová dokumentácia aj pre tuzemské závislé osoby

S účinnosťou od 01.01.2015 je ustanovená  v Zákone o dani z príjmov povinnosť  aj pre tuzemské závislé osoby upraviť základ dane o rozdiel, o ktorý sa ceny pri vzájomných obchodných vzťahoch závislých osôb vrátane cien za poskytnuté služby, pôžičky a úvery (tzv. kontrolované transakcie) líšia od cien používaných medzi nezávislými osobami v porovnateľných obchodných vzťahoch, ak tento rozdiel znížil základ dane alebo zvýšil daňovú stratu. Znamená to, že ak závislé osoby obchodujú medzi sebou za ceny, ktoré nie sú trhové, tak majú povinnosť upraviť základ dane o rozdiel medzi skutočne používanými cenami a cenami, ktoré sú stanovené na základe princípu nezávislého vzťahu podľa metódy, ktorá je určená zákonom alebo inej porovnateľnej metódy.  Za účelom vyčíslenia tohto rozdielu je závislá osoba povinná vypracovať dokumentáciu. Správnosť použitia metódy a vyčíslenia rozdielu preveruje správca dane alebo Finančné riaditeľstvo SR. Správca dane alebo Finančné riaditeľstvo je oprávnené vyzvať daňovníka na predloženie tejto dokumentácie, najskôr však po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania za predchádzajúce zdaňovacie obdobie. Daňovník je povinný v tomto prípade predložiť dokumentáciu v lehote do 15 dní odo dňa doručenia výzvy správcu dane alebo finančného riaditeľstva. Dokumentáciu daňovník predkladá v štátnom jazyku, na základe žiadosti daňovníka môže správca dane alebo finančné riaditeľstvo povoliť predloženie dokumentácie aj v inom ako v štátnom jazyku. Tuzemské závislé osoby majú prvýkrát povinnosť posúdiť tieto transakcie a vypracovať dokumentáciu za zdaňovacie obdobie roku 2015 t.j. v daňovom priznaní za rok 2015 zohľadniť aj zistené rozdiely.

 

Na základe vyššie uvedeného vydalo Ministerstvo financií SR Usmernenie na obsah tejto dokumentácie.

 

Usmernenie rozlišuje tieto typy dokumentácie:

 

1.    Skrátená dokumentácia – vedú ju nasledovné subjekty:

 

Daňovníci, ktorí sú fyzickou osobou alebo mikro účtovnou jednotkou,

 

- Daňovníci, ktorí uskutočňujú tuzemské kontrolované transakcie t.j. iba so závislými osobami, ktorí sú daňovníkmi s neobmedzenou daňovou povinnosťou, okrem transakcií vo vzťahu k stálym prevádzkarňam týchto daňovníkov umiestnených v zahraničí,

 

- Daňovníci, ktorý zostavujú konsolidovanú účtovnú závierku účtovnej jednotky verejnej správy, ústrednej správy pre transakcie s inými osobami,

 

 

Obsah dokumentácie:

 

a)    Identifikácia a právna forma jednotlivých členov skupiny, popis organizačnej a vlastníckej štruktúry skupiny,

b)   Zoznam kontrolovaných transakcií, ich popis – identifikácia zmluvných strán, peňažné vyjadrenie hodnoty transakcie a ďalšie informácie – obchodné podmienky a iné skutočnosti, ktoré ich ovplyvnili,

c)    Informácie o peňažnom a nepeňažnom plnení, ktoré boli za daňovníka poskytnuté poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, jeho zamestnancovi alebo zdravotníckemu pracovníkovi od zahraničnej závislej osoby, ak ich príjemcovia sú daňovníkmi s neobmedzenou daňovou povinnosťou na území Slovenskej republiky, okrem týchto plnení vyplácaných za klinické skúšanie.

 

    2.  Základná dokumentácia – vedú ju všetci tí, ktorí nevedú skrátenú alebo úplnú dokumentáciu,

 

Obsah dokumentácie:

 

Pozostáva zo všeobecnej a špecifickej dokumentácie.

 

Všeobecná dokumentácia obsahuje:

a)    Identifikáciu a právna formu jednotlivých členov skupiny, popis organizačnej a vlastníckej štruktúry skupiny,

b)   Všeobecný popis funkcií, ktoré vykonávajú jednotliví členovia skupiny a ich predpokladané riziká.

 

Špecifická dokumentácia obsahuje body, ktoré sú súčasťou skrátenej dokumentácie a zároveň aj:

a)    Popis podnikateľskej činnosti a obchodnej stratégie daňovníka, identifikáciu hospodárskeho odvetvia, obchodné vzťahy a aktivity daňovníka v hospodárskom odvetví,

b)   Všeobecný popis funkcií, ktoré vykonáva daňovník, majetok, ktorý využíva a jeho predpokladané riziká,

c)    Popis systému transferového oceňovania daňovníka, obsahujúci informácie týkajúce sa výberu, spôsobu uplatňovania metód(y) transferového oceňovania a určenia ceny kontrolovaných transakcií,

 

   3.    Úplná dokumentácia – vedú ju nasledovné subjekty:

 

- Daňovníci, ktorí vykazujú výsledok hospodárenia v individuálnej účtovnej závierke podľa medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo, ak nevedú skrátenú dokumentáciu,

 

- Daňovníci, ktorí uskutočňujú transakcie so závislými osobami, ktorí sú daňovníkmi nezmluvného štátu, okrem daňovníkov ktorí sú fyzickými osobami alebo mikro-účtovnou jednotkou,

 

- Daňovníci, ktorí žiadajú správcu dane o vydanie rozhodnutia o odsúhlasení metódy ocenenia,

 

- Daňovníci, ktorí žiadajú o úpravu základu dane okrem tých ktorí žiadajú úpravu základu dane vo vzťahu ku tuzemským kontrolovaným transakciám,

 

- Daňovníci, ktorí v zdaňovacom období od základu dane odpočítavajú daňovú stratu vyššiu ako 300.000 eur a tiež daňovníci, ktorí za dve po sebe nasledujúce zdaňovacie obdobia od základu dane odpočítavajú daňovú stratu prevyšujúcu sumu 400.000 eur,

 

- Daňovníci, ktorí v zdaňovacom období uplatňujú úľavu na dani.

 

 

Táto dokumentácia obsahuje všeobecnú a špecifickú časť.

 

Všeobecná časť okrem uvedeného pri základnej dokumentácii obsahuje aj porovnanie jednotlivých bodov s predchádzajúcim zdaňovacím obdobím a tiež aj plánovanú obchodnú stratégiu, predpokladané aktivity v budúcnosti, projekty a ciele skupiny a iné informácie, ktoré prispejú k preukázaniu súladu použitých cien s princípom nezávislého vzťahu.

 

Špecifická časť obsahuje všetky vyššie uvedené body s porovnaním s predchádzajúcim zdaňovacím obdobím a zároveň aj:

a)      Plánovanú obchodnú stratégiu a podnikateľský zámer, predpokladané aktivity v budúcnosti, projekty a ciele daňovníka,

b)      Prehľad o nehmotnom majetku, ktorý vlastní a využíva daňovník (patenty, ochranné známky, obchodné mená, know-how atď.), spôsob a rozsah jeho využívania,

c)       Zoznam opatrení predchádzajúcich oceneniu, ktoré má odsúhlasené daňovník, napr. odsúhlasenie metódy ocenenia,

d)      Zoznam dohôd o príspevkoch na náklady, na ktorých sa podieľa daňovník a akékoľvek iné rozhodnutia ovplyvňujúce oblasť transferového oceňovania,

e)      Informácie o vnútro-skupinových finančných transakciách (priame alebo nepriame úverové vzťahy), garancie a tiež využitie derivatívnych a iných finančných nástrojov,

f)       Interné a/alebo externé porovnateľné údaje nezávislých osôb, analýza porovnateľnosti.

 

Autor: Ing. Martina Zabáková, daňový poradca, ATC

25.01.2016 / Dane z príjmov

Uplatňovanie daňových výdavkov pri majetku, ktorý môže mať charakter osobnej potreby

Zákonom č. 333/2014 Z. z., ktorým sa novelizoval zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov"), bolo s účinnosťou od 1.1.2015 novelizované ustanovenie § 2 písm. i), v ktorom sú definované daňové výdavky a tiež bolo doplnené nové ustanovenie § 19 ods. 2 písm. t), ktoré stanovuje výšku daňových výdavkov, ktorú si môže daňovník uplatniť pri majetku využívanom aj na súkromné účely.

 

Pri využívaní majetku, ktorý môže mať charakter osobnej potreby a s ním súvisiacich výdavkov, je daňový výdavok od 1.1.2015 uznaný len v pomernej časti podľa § 19 ods. 2 písm. t) zákona o dani z príjmov, v akej sa používa na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov.

 

Ak sa jedná o majetok, ktorý môže mať charakter osobnej potreby, okrem výnimiek ustanovených v § 19 ods. 2 písm. t) zákona o dani z príjmov, potom sa do daňových výdavkov zahrňujú výdavky na tento majetok v pomernej časti, v akej sa majetok používa v súvislosti so zdaniteľnými príjmami, a to nielen výdavky na obstaranie majetku, ale aj na jeho technické zhodnotenie, prevádzkovanie, opravy a udržiavanie. Uvedené sa vzťahuje nielen na odpisovaný hmotný majetok, ale na každý majetok a výdavky súvisiace s jeho používaním. Teda aj na počítače a internet, telefóny, mobily a ich paušály, kamery, fotoaparáty, kosačky, vozíky, bicykle a pod.

 

Výdavky (náklady) na obstaranie majetku, technické zhodnotenie, prevádzkovanie, opravy a udržiavanie majetku využívaného aj na súkromné účely môže daňovník uplatniť v daňových výdavkoch buď

> vo forme paušálnych výdavkov vo výške 80 %, alebo

> v preukázateľnej výške v závislosti od pomeru používania tohto majetku na zabezpečenie zdaniteľného príjmu.

 

Ak sa daňovník rozhodne pre uplatňovanie výdavkov pri majetku, ktorý používa aj na súkromné účely, vo forme paušálnych výdavkov, potom si môže do daňových výdavkov zahrňovať 80 % výdavkov (nákladov) bez ohľadu na skutočnosť, v akom pomere tento majetok skutočne využíva na súkromné účely. V prípade uplatňovania paušálnych výdavkov vo výške 80 % môže byť majetok využívaný na súkromné účely aj v inom pomere, napr. 70 %, 50 % a pod.

 

Upozornenie: Uplatňovanie výdavkov podľa § 19 ods. 2 písm. t) zákona o dani z príjmov sa nevzťahuje na:

- výdavky na osobnú potrebu daňovníka, ktoré nikdy nie sú daňovými výdavkami podľa § 21 ods. 1 písm. i) zákona o dani z príjmov (napr. výdavky na nákup dioptrických okuliarov daňovníka, spoločenských odevov, na stomatologické výkony, plastické operácie a pod.),

- výdavky súvisiace s nehnuteľnosťami, ktoré daňovník uplatňuje od 1.1.2015 rovnako ako pred novelou zákona, t. j. ak daňovník využíva nehnuteľnosť na zabezpečenie zdaniteľného príjmu iba sčasti, do daňových výdavkov zahrňuje iba pomernú časť odpisu tejto nehnuteľnosti zodpovedajúcu pomeru jej využívania v súvislosti so zdaniteľnými príjmami; uvedené sa vzťahuje aj na ostatné výdavky súvisiace s touto nehnuteľnosťou, ako sú výdavky na technické zhodnotenie, opravy, údržbu a ostatné výdavky vynaložené v súvislosti s nehnuteľnosťou,

- výdavky zamestnávateľa v súvislosti s motorovým vozidlom zamestnávateľa poskytnutého zamestnancovi na používanie na služobné aj súkromné účely, ktorý uplatňuje postup podľa § 5 ods. 3 písm. a) zákona o dani z príjmov; ak sa však bude jednať o poskytnutie motorového vozidla zamestnancovi v 9. roku a v ďalších rokoch od jeho zaradenia do užívania, keď sa už ustanovenie § 5 ods. 3 písm. a) zákona o dani z príjmov neaplikuje, zamestnávateľ je povinný postupovať v súlade s § 19 ods. 2 písm. t) zákona o dani z príjmov účinného od 1.1.2015 a všetky výdavky súvisiace s týmto motorovým vozidlom a jeho prevádzkou uplatňovať v daňových výdavkoch v pomernej časti,

- výdavky zamestnávateľa na majetok poskytnutý zamestnancovi ako zamestnanecký benefit dohodnutý v pracovnej zmluve, v kolektívnej zmluve, v internom predpise zamestnávateľa alebo v inej zmluve, ak je zamestnancovi tento benefit zdanený ako príjem zo závislej činnosti a zamestnávateľ uplatňuje daňové výdavky podľa § 19 ods. 1 zákona o dani z príjmov,

- výdavky na spotrebované pohonné látky, ktoré sú daňovými výdavkami podľa § 19 ods. 2 písm. l) zákona o dani z príjmov bez ohľadu na to, či sa ostatné výdavky (náklady) súvisiace s predmetným motorovým vozidlom uplatňujú vo forme paušálnych výdavkov alebo v preukázateľnej výške podľa § 19 ods. 2 písm. t) zákona o dani z príjmov,

- daň z motorových vozidiel, ktorá je daňovým výdavkom podľa § 19 ods. 3 písm. j) zákona o dani z príjmov bez ohľadu na rozsah použitia motorového vozidla na podnikateľské a na súkromné účely.

 

Daňovník, ktorý je fyzickou osobou a účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva, upravuje výdavky súvisiace s majetkom, ktorý používa aj na súkromné účely, v peňažnom denníku v rámci uzávierkových účtovných operácií pri uzavretí účtovných kníh. Ak účtuje v sústave podvojného účtovníctva, upravuje výsledok hospodárenia v daňovom priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby cez položky zvyšujúce základ dane (znižujúce stratu). Daňovník, ktorý je právnickou osobou, upravuje výsledok hospodárenia alebo rozdiel medzi príjmami a výdavkami v daňovom priznaní k dani z príjmov právnickej osoby cez položky zvyšujúce výsledok hospodárenia alebo rozdiel medzi príjmami a výdavkami na r. 15 tabuľky A, ktorý je súčasťou r. 130 daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby.

 

Upozornenie: Ak sa jedná o osobný automobil zatriedený do kódu Klasifikácie produktov 29.10.2 (t.j. osobné automobily) so vstupnou cenou 48 000 eur a viac, ktorý daňovník používa aj na súkromné účely, potom je povinný krátiť všetky výdavky súvisiace s obstaraním a prevádzkovaním tohto osobného automobilu podľa § 19 ods. 2 písm. t) zákona o dani z príjmov a zároveň je povinný aj upravovať základ dane (čiastkový základ dane) v závislosti od vykázaného základu dane (čiastkového základu dane) podľa § 17 ods. 34 zákona o dani z príjmov.

 

Uplatňovanie pomernej časti výdavkov súvisiacich s majetkom, ktorý môže mať charakter osobnej potreby, sa vzťahuje aj na odpisy tohto majetku. Pri odpisovaní majetku sa podľa § 24 ods. 8 zákona o dani z príjmov do daňových výdavkov (nákladov) zahŕňa ročný odpis v rovnakej percentuálnej výške, v akej uplatňuje daňovník výdavky (náklady) podľa § 19 ods. 2 písm. t) zákona o dani z príjmov. V súvislosti s uplatňovaním odpisov majetku v pomernej časti podľa § 19 ods. 2 písm. t) zákona o dani z príjmov bolo doplnené aj ustanovenie § 25 ods. 3 zákona o dani z príjmov, ktoré definuje zostatkovú cenu majetku. Zostatkovou cenou majetku na účely dane z príjmov je rozdiel medzi vstupnou cenou majetku a celkovou výškou odpisov z tohto majetku zahrnutých do daňových výdavkov, pričom v zdaňovacích obdobiach, v ktorých daňovník postupuje podľa § 19 ods. 2 písm. t) zákona o dani z príjmov sa za výšku odpisu zahrnutého do daňových výdavkov považuje celý ročný odpis bez akéhokoľvek limitovania vypočítaný podľa § 27 alebo § 28 zákona o dani z príjmov.

 

Vypracovalo: Finančné riaditeľstvo SR

25.01.2016 / Ostatné

Nové nastavenie rozsahu oprávnení autorizovaných osôb pre užívateľov obojsmernej elektronickej komunikácie Portálu FS

Od 1.1. 2016 boli pre všetkých používateľov Portálu FS vyžívajúcich služby obojsmernej elektronickej komunikácie v osobnej internetovej zóne (OIZ)   implementované nové oprávnenia, ktoré umožnia nastavenie a spravovanie požadovaných služieb obojsmernej komunikácie.

 

Automatické pridelenie všetkých oprávnení v plnom rozsahu

Používateľom s právnym titulom konania Štatutár / Osobné konanie / Zákonný zástupca budú automaticky pridelené všetky oprávnenia na konanie v plnom rozsahu, t.j. systém im nastaví tieto oprávnenia:

- Podávanie všeobecne

- Prijímanie písomností doručovaných elektronickými prostriedkami

- Spis subjektu - úplný prístup

- Spis subjektu - vytváranie výstupov

- Osobný účet - prístup k údajom

- Osobný účet - vytváranie výstupov

Tento variant sa taktiež vykoná pre používateľa, ktorý bude mať priradený právny titul konania Splnomocnená osoba a to v prípade, že bude mať zároveň zaškrtnutú voľbu „Neobmedzený prístup k službám PFS" v záložke „Základné údaje".

Oprávnenie na ďalšie udeľovanie oprávnení na podávanie elektronickými prostriedkami sa automaticky nastaví iba pre používateľa s právnym titulov konania Štatutár / Osobné konanie / Zákonný zástupca.

Pre používateľa s právnym titulom konania Splnomocnená osoba bude potrebné oprávnenie na ďalšie udeľovanie oprávnení na podávanie elektronickými prostriedkami nastaviť manuálne, pokiaľ to priamo vyplýva z textu udelenej plnej moci.

Rozsah vyššie uvedených oprávnení vyznačením neobmedzeného prístupu k službám PFS bude môcť inej autorizovanej osobe s právnym titulom Splnomocnená osoba prideliť používateľ s právnym titulom Štatutár / Osobné konanie / Zákonný zástupca vo svojej OIZ -Správa autorizácií subjektu.

 

Upozornenie:   V prípade,   ak  k subjektu   nie   je   autorizovaný  žiadny používateľ s neobmedzeným prístupom k službám PFS, je nutné zo strany subjektu pre prístup k uvedeným službám zabezpečiť registráciu a autorizáciu oprávnenej osoby (používateľ s právnym titulom Štatutár / Osobné konanie /Zákonný zástupca) na PFS. Následne v prípade, že sa tento tak rozhodne, manuálne pridelí ním požadované oprávnenia inej autorizovanej osobe pomocou zaškrtávacích položiek na jednotlivých záložkách spravujúcich oprávnenia.

 

V opačnom prípade totiž nebude k subjektu priradený žiaden užívateľ s oprávnením na prijímanie písomností FS SR doručovaných elektronickými prostriedkami (na prístup k spisu subjektu) na prístup k osobnému účtu daňového subjektu (saldo- kontu).

Ak z akéhokoľvek dôvodu nie je možné zo strany daňového subjektu pridelenie oprávnení pre používateľa prostredníctvom funkčností OIZ v rámci PFS, tak je možné požiadať o realizáciu týchto nastavení správcu dane tak, že pre existujúcu autorizovanú osobu (Splnomocnená osoba / Poverená osoba) doručí subjekt správcovi dane rozšírené plnomocenstvo /poverenie a príslušné nastavenie nových oprávnení tak vykoná registrátor CÚ/DÚ.

 

Manuálne pridelenie vybraných oprávnení oprávnenou osobou

Tento variant sa bude používať pre všetkých používateľov, ktorí budú mať priradený jeden z právnych titulov konania:

- Splnomocnená osoba (a súčasne nebude mať zaškrtnutú voľbu „Neobmedzený prístup k službám PFS" v záložke „Základné údaje")

- Poverená osoba

  

Oprávnený používateľ (používateľ s právnym titulom Štatutár / Osobné konanie / Zákonný zástupca) manuálne pridelí ním požadované oprávnenia inej autorizovanej osobe pomocou zaškrtávacích položiek na jednotlivých záložkách spravujúcich oprávnenia.

Pri manuálnom prideľovaní oprávnení môže byť využitá nová doplnená funkčnosť zaškrtávacej položky „Neobmedzený prístup k službám PFS".

Po zaškrtnutí tejto zaškrtávacej položky automaticky pridelí autorizovanej osobe všetky oprávnenia v rozsahu uvedenom v časti Automatické pridelenie všetkých oprávnení v plnom rozsahu.

Túto funkčnosť môže byť využitá v tom prípade, ak oprávnený používateľ chce udeliť autorizovanej osobe všetky oprávnenia v plnom rozsahu a teda nemusí pridávať každé oprávnenie samostatne.

 

Poznámka: Podrobnejšie informácie nájdete v používateľskej príručke OIZ

 

Zdroj: Finančné riaditeľstvo SR

 

07.01.2016 / Ostatné

Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2015 - Platenie preddavkov na daň na rok 2016

Ak Vaša predpokladaná daň presiahne 700 eur a nepresiahne 8 300 eur, ste povinný platiť štvrťročné preddavky na daň, a to vo výške jednej štvrtiny predpokladanej dane. Štvrťročné preddavky na daň sú splatné do konca príslušného kalendárneho štvrťroka.

Ak Vaša predpokladaná daň presiahne 8 300 eur, ste povinný platiť mesačné preddavky na daň, a to vo výške jednej dvanástiny predpokladanej dane. Mesačné preddavky na daň sú splatné do konca príslušného kalendárneho mesiaca.

Ak Vaša predpokladaná daň nepresiahne 700 eur, preddavky na daň neplatíte.

Výšku predpokladanej dane uveďte na riadku č. 40 daňového priznania, bez ohľadu na jej výšku.

Upozornenie: Predpokladaná daň je súčet ročnej sadzby dane upravenej podľa § 7 zákona o dani z motorových vozidiel, a to za každé vozidlo, ktoré je predmetom dane k 1. 1.2016.

Ak Vám vznikla povinnosť platiť preddavky na daň, zaplaťte ich na číslo účtu:

501163 + základné číslo účtu označujúce daňový subjekt (OÚD) / 8180 (validované do tvaru IBAN)

Prehľad variabilných symbolov na platenie mesačných preddavkov na daň:

mesiac                             variabilný symbol

január 2016                     1100012016

február 2016                   1100022016

marec 2016                     1100032016

apríl 2016                         1100042016

máj 2016                          1100052016

jún 2016                           1100062016

júl 2016                            1100072016

august 2016                     1100082016

september 2016              1100092016

október 2016                   1100102016

november 2016               1100112016

december 2016               1100122016

alebo                                1100002016 v každom mesiaci

Prehľad variabilných symbolov na platenie štvrťročných preddavkov na daň:

štvrťrok               variabilný symbol

I. štvrťrok 2016               1100412016

II. štvrťrok 2016                1100422016

III. štvrťrok 2016              1100432016

IV. štvrťrok 2016              1100442016

alebo 1100002016 v každom štvrťroku

Poznámka: S účinnosťou od 1.1.2015 bola doplnená vyhláška č. 378/2011 Z. z. o variabilný symbol pre pravidelne sa opakujúce platby preddavkov, výška ktorých sa nemení. Daňové subjekty tak môžu v bezhotovostnom platobnom styku zadať trvalý príkaz na úhradu preddavkov a vo variabilnom symbole označiť platbu 110000+príslušné zdaňovacie obdobie.

To znamená, že pri zadaní trvalého príkazu na úhradu štvrťročných ako aj mesačných preddavkov na daň z motorových vozidiel na r. 2016 môžete označiť platbu vo variabilnom symbole údajom: 1100002016.

Daň, preddavky na daň z motorových vozidiel ako aj pomernú časť dane zaokrúhlite na eurocenty nadol.

Zdroj: Finančné riaditeľstvo SR

Archív

05.01.2016 | Dane z príjmov Uplatnenie tvorby opravnej položky a odpisu príslušenstva pohľadávky do daňových výdavkov
05.01.2016 | Dane z príjmov Uplatňovanie výdavkov na reklamné predmety do daňových výdavkov v roku 2015
05.01.2016 | Ostatné Zaokrúhľovanie správneho poplatku podľa zákona o správnych poplatkoch
05.01.2016 | Ostatné Oznamovacia povinnosť podľa zákona o dani z motorových vozidiel
21.12.2015 | Dph Osobitná úprava uplatňovania DPH na základe prijatia platby za dodanie tovaru alebo služby od 01.01.2016
21.12.2015 | Ostatné Informácia k obojsmernej elektronickej komunikácii medzi správcom dane a daňovým subjektom
21.12.2015 | Ostatné Zánik daňovej povinnosti pri dani z motorových vozidiel
01.12.2015 | Dane z príjmov Finančná správa zverejnila tlačivá daňových priznaní pre budúci rok
01.12.2015 | Ostatné Novinka vo virtuálnej registračnej pokladnici
01.12.2015 | Dph Overovanie identifikačných čísiel pre DPH pridelených v členských štátoch Európskej únie
01.12.2015 | Dane z príjmov Novela zákona o dani z príjmov, ktorá bude účinná od 01.01.2016 – III. časť
01.12.2015 | Dane z príjmov Novela zákona o dani z príjmov, ktorá bude účinná od 01.01.2016 – II. časť
21.10.2015 | Dane z príjmov Novela zákona o dani z príjmov, ktorá bude účinná od 01.01.2016 – I. časť
21.10.2015 | Dane z príjmov Rozšírenie skupiny výdavkov (nákladov), ktoré budú uznané za daňový výdavok až po ich zaplatení
21.10.2015 | Dane z príjmov Novela zákona o dani z príjmov priniesla od 01.01.2015 zmeny v odpisoch, lízingu a uplatňovaní nákladov pre automobily zaradené do majetku firmy
21.10.2015 | Dph Návrh novely Zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších
20.10.2015 | Ostatné Informácia o druhom kole registrácie virtuálnej pokladnice
20.10.2015 | Dph Informácia o oznámení k povinnostiam nadobúdateľa nového dopravného prostriedku (neregistrovaného pre DPH) za protihodnotu v tuzemsku z iného členského štátu z pohľadu zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov
20.10.2015 | Dane z príjmov Usmernenie k zahrnutiu inventarizačných prebytkov do základu dane z príjmov podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov od 01. 01. 2015
20.10.2015 | Účtovníctvo Usmernenie k ukladaniu oznámenia o dátume schválenia účtovnej závierky do registra účtovných závierok
20.10.2015 | Dane z príjmov Informácia k nároku na daňový bonus po ukončení vysokej školy
20.10.2015 | Dane z príjmov Informácia k oslobodeniu nepeňažného príjmu zo závislej činnosti od 1.1.2015 dosiahnutého formou produktov vlastnej poľnohospodárskej výroby
20.10.2015 | Ostatné Informácia o novele zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov)
20.10.2015 | Dph Informácia k podávaniu daňového priznania pre zjednodušený režim jednotného kontaktného miesta - Mini One Stop Shop
19.10.2015 | Účtovníctvo Usmernenie k možnosti účtovnej jednotky považovať sa za mikro účtovnú jednotku pre účtovné obdobie, ktoré začalo 1.1.2014 alebo v priebehu roka 2014
25.05.2015 | Dane z príjmov Informácia k zmene spôsobu zdaňovania peňažných a nepeňažných plnení poskytnutých poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti s účinnosťou od 1.1. 2015
05.05.2015 | Dane z príjmov Informácia k zdaňovaniu nepeňažných plnení poskytnutých zamestnávateľom zamestnancovi v nadväznosti na krátenie výdavkov v súlade s § 19 ods. 2 písm. t) zákona o dani z príjmov
04.05.2015 | Dane z príjmov Informacia k vypĺňaniu tlačiva „Oznámenie platiteľa dane o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou podľa § 43 ods. 11 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
07.04.2015 | Dane z príjmov Informácia o niektorých sumách potrebných pre výpočet daňovej povinnosti fyzických osôb na rok 2015
07.04.2015 | Ostatné Spustenie virtuálnej registračnej pokladnice
26.03.2015 | Ostatné Zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice (ERP) v znení nehorších predpisov
26.03.2015 | Ostatné Zmeny v zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov
26.03.2015 | Dph Vrátenie časti nadmerného odpočtu pred skončením daňovej kontroly
26.03.2015 | Dph Zníženie hranice pre výnimku pri podávaní súhrnného výkazu v štvrťročných lehotách.
26.03.2015 | Dph Úprava lehoty na podanie kontrolného výkazu
26.03.2015 | Dph Zjednotenie lehoty na podávanie súhrnného výkazu aj pre daňového zástupcu
26.03.2015 | Dph Doplnenie ustanovenia § 49 (odpočítanie dane platiteľom)
23.03.2015 | Dph Ustanovenie § 68b upravuje osobitný režim zdaňovania telekomunikačných služieb, služieb rozhlasového a televízneho vysielania a elektronických služ
23.03.2015 | Dph Ustanovenie § 68a upravuje osobitný režim zdaňovania telekomunikačných služieb, služieb rozhlasového a televízneho vysielania a elektronických služieb
23.03.2015 | Dph Zavedenie osobitnej úpravy uplatňovania dane pre telekomunikačné služby, služby rozhlasového vysielania a televízneho vysielania a elektronické služby.
16.03.2015 | Dph Zmeny v ustanoveniach týkajúcich sa určenia miesta dodania
16.03.2015 | Dph Legislatívne zmeny v Zákone o DPH
16.03.2015 | Dane z príjmov Ostatné legislatívne zmeny v zákone o dani z príjmov 2015
16.03.2015 | Dane z príjmov Legislatívne zmeny na rok 2015 v oblasti odpisovania
16.03.2015 | Dane z príjmov Legislatívna zmeny na rok 2015 - Kapitalizácia
16.03.2015 | Dane z príjmov Nedaňové výdavky - zmena na rok 2015
16.03.2015 | Dane z príjmov Legislatívne zmeny v oblasti na rok 2015 v oblasti rezerv
16.03.2015 | Dane z príjmov Legislatívne zmeny na rok 2015 týkajúce sa daňových/nedaňových výdavkov
16.03.2015 | Dane z príjmov Legislatívne zmeny na rok 2015 týkajúce sa úprav základu dane
16.03.2015 | Dane z príjmov Novela prináša zmeny v oblasti medzinárodného zdaňovania na rok 2015
16.03.2015 | Dane z príjmov Ostatné legislatívne zmeny v zdaňovaní FO na rok 2015
16.03.2015 | Dane z príjmov Ostatné legislatívne zmeny pri zdaňovaní FO na rok 2015
16.03.2015 | Dane z príjmov Legislatívne zmeny v oblasti oslobodenia príjmov FO na rok 2015
16.03.2015 | Dane z príjmov Navrhované zmeny v oblasti zdaňovania fyzických osôb na rok 2015
16.03.2015 | Dane z príjmov Zmeny v oblasti zdaňovania tzv. farmaceutických spoločností a vymedzených príjemcov plnení od týchto spoločností
16.03.2015 | Dane z príjmov Zmeny vykonané úpravou v rámci finančného a operatívneho prenájmu (lízingu)
16.03.2015 | Dane z príjmov Novela Zákona o dani z príjmov schválená v roku 2014
15.03.2015 | Ostatné Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice - Služby podliehajúce evidencii
15.03.2015 | Ostatné Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice - Konanie o certifikácii
15.03.2015 | Ostatné Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice
15.03.2015 | Účtovníctvo Navrhovaná Príloha č. 1 k zákonu č. 289/2008 Z.z.
15.03.2015 | Účtovníctvo Novela Zákona o účtovníctva II.
15.03.2015 | Účtovníctvo Novela Zákona o účtovníctva I.

Odborné publikovanie

Každoročne Vám prinášame Daňového sprievodcu,v ktorom nájdete odborne spracované a prehľadne členené daňové zákony, postupy účtovania a veľa ďalšieho.

Objednať

Napíšte nám a my Vám pripravíme nezáväznú cenovú ponuku

Adresa

Audit Tax Consulting, k.s.
Priemyselná 1/A
821 08 Bratislava
IČO: 35858907

Kontakt

ATC@ATC.SK
02 50 22 94 11
8:00 – 17:00