Aktuality

Informujeme Vás o dôležitých zmenách v zákonoch a ich dôsledkoch

Kategórie:
21.10.2015 / Dane z príjmov

Novela zákona o dani z príjmov, ktorá bude účinná od 01.01.2016 – I. časť

Ako každý rok aj tento rok NR SR dňa 22.09.2015 schválila Novelu Zákona o dani z príjmov, ktorá prinesie so sebou zmeny v zdaňovaní príjmov fyzických a právnických osôb. Účinnosť novely je od 01.01.2016, prinášame Vám však prvú časť zmien, ktoré majú byť už zohľadnené pri podávaní daňového priznania po 31.12.2015 to zn. aj za rok 2015:

1. Odpisy pri prenajímanom majetku

Pri uplatňovaní daňových odpisov prenajímaného hmotného majetku do daňových výdavkov podľa § 19 ods. 3 písm. a) Zákona o dani z príjmov sa bude zohľadňovať aj rozsah a doba prenájmu.

Príklad: Spoločnosť vlastní osobné auto, ktorého obstarávacia cena je 20 tisíc eur, jeho ročný odpis je 5 tisíc eur. Auto sa prenajíma iba 6 mesiacov. Pri zostavovaní daňového priznania sa bude porovnávať prepočítaná suma daňového odpisu vo výške 2.500 eur (5 000/12x 6) s príjmami z prenájmu.

Novela zároveň upravuje aj postup pri uplatnení zvyšnej časti odpisu do daňových výdavkov po ukončení prenájmu.

2. Daňové výdavky po zaplatení

Výdavky (náklady) na poradenské a právne služby sa zahŕňajú do základu dane až po zaplatení. Zo súčasného znenia zákona vyplýva, že ide o akékoľvek služby, ktoré majú charakter poradenstva. Dochádza k spresneniu definície poradenských služieb. Ide o služby, ktoré je možné zaradiť do kódu Klasifikácie produktov 69.1 a 69.2, t.j. služby finančného auditu, kontroly účtov, zostavovania účtovnej závierky, účtovnej evidencie, mzdové služby, ostatné účtovné služby, poradenstvo a príprava v oblasti daní právnických a fyzických osôb, služby v oblasti platobnej neschopnosti a konkurzné správcovstvo.

Zároveň sa zavádza peňažný limit pre výdavky (náklady) na získanie noriem a certifikátov. Ak ich cena nepresiahne 2.400 eur tak ich zahrňovanie do základu dane sa nebude časovo rozlišovať. Pre tie normy, certifikáty, ktoré presiahnu túto hodnotu, budú platiť súčasné ustanovenia zákona, t.j. že sa zahŕňajú do základu dane rovnomerne počas doby ich platnosti, najviac počas 36 mesiacov, počnúc mesiacom, v ktorom došlo k ich zaplateniu.

3. Záväzky po splatnosti

V prípade potvrdenia reštrukturalizačného plánu súdom si daňovník zníži základ dane o sumu záväzku, o ktorú v minulosti základ dane zvyšoval a to v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie, v ktorom došlo k potvrdeniu reštrukturalizačného plánu súdom. Pokiaľ ide o zahrňovanie neuhradených záväzkov do základu dane, tento postup sa neuplatní na záväzky, ktoré sú obsiahnuté v reštrukturalizačnom pláne potvrdenom súde. Podmienky úpravy základu dane pri ostatných záväzkoch zostali bez zmeny. Daňovníci, na ktorých bol vyhlásený konkurz budú znižovať základ dane o sumu záväzku o ktorý v minulosti zvyšovali základ dane a to v ukončenom zdaňovacom období, ktoré predchádza dňu účinnosti vyhlásenia konkurzu.

4. Výnimka z daňovej licencie

Z platenia daňovej licencie boli vylúčené:

a) Pozemkové spoločenstvá, ak dosahujú len príjmy z vykonávania poľnohospodárskej prvovýroby a s ňou súvisiaceho spracovania alebo úpravy poľnohospodárskych produktov alebo z hospodárenia v lesoch a na vodných plochách, pričom ich ročný obrat nemôže prevýšiť 10 tisíc Eur.

b) Spoločnosti (napr. s.r.o.) počnúc zdaňovacím obdobím, v ktorom bol podaný návrh na zrušenie spoločnosti bez likvidácie. Neplatí to však pre prípady, keď sa spoločnosť zrušuje bez likvidácie a imanie prechádza na právneho nástupcu alebo ak spoločnosť vezme späť návrh na zrušenie bez likvidácie alebo súd pred vydaním rozhodnutia o zrušení spoločnosti zistí, že spoločnosť má obchodný majetok a nariadi jej likvidáciu.

5. Tvorba opravnej položky a odpis príslušenstva pohľadávky ako daňový výdavok

K príslušenstvu pohľadávky (úroky, úroky z omeškania, poplatok z omeškania a náklady spojené s uplatnením pohľadávky) bude možné tvoriť opravnú položku v prípade ak boli zahrnuté do zdaniteľných príjmov, je riziko, že ich dlžník úplne alebo čiastočne nezaplatí a od splatnosti pohľadávky, ku ktorej sa príslušenstvo viaže uplynula doba dlhšia ako 1 080 dní. Opravnú položku bude možné vytvoriť do výšky 100 % hodnoty príslušenstva alebo jeho neuhradenej časti. Ak je možné k príslušenstvu pohľadávky tvoriť opravnú položku, bude ho možné aj odpísať. Obdobne sa bude postupovať aj pri odpise postúpenej pohľadávky a jej príslušenstva.

Pokračovanie Vám prinesieme v budúcom článku

21.10.2015 / Dane z príjmov

Rozšírenie skupiny výdavkov (nákladov), ktoré budú uznané za daňový výdavok až po ich zaplatení

Novela zákona o dani z príjmov od 1.1.2015 priniesla aj rozšírenie výdavkov (nákladov), ktoré sa stanú súčasťou základu dane daňovníka iba po zaplatení. Ide o:

· Kompenzačné platby u ich dlžníka,

· Výdavky (náklady) na nájomné za prenájom hmotného a nehmotného majetku, bez ohľadu na to, či je nájomné platené fyzickej alebo právnickej osobe, (ak sa platí nájomné fyzickej osobe, zaplatené nájomné za príslušné zdaňovacie obdobie sa uzná najviac do výšky časovo rozlíšenej sumy prislúchajúcej za zdaňovacie obdobie),

· Výdavky (náklady) na marketingové a iné štúdie a na prieskum trhu u dlžníka, u veriteľa sa takéto príjmy (výnosy) zahrnú do základu dane po prijatí úhrady,

·  Odplaty (provízie) za sprostredkovanie u prijímateľa služby (aj na základe mandátnych alebo obdobných zmlúv)  najviac do výšky 20 % z hodnoty sprostredkovaného obchodu (nie z hodnoty skutočne zrealizovaného obchodu). Vychádza sa z hodnoty obchodu, ktorá je zmluvne dohodnutá,

·  Výdavky (náklady) vzťahujúce sa k úhrade príjmov daňovníkovi s obmedzenou daňovou povinnosťou nezmluvného štátu (§ 16 ods. 1 zákona o dani z príjmov) ak si zároveň daňovník, ktorý príjem vypláca splnil povinnosti podľa § 43 ods.11 alebo § 44 ods. 3,

· Výdavky (náklady) na poradenské a právne služby,

· Výdavky (náklady) na získanie noriem a certifikátov, zahrňované do základu dane rovnomerne počas doby ich platnosti, najviac počas 36 mesiacov, a to počnúc mesiacom, v ktorom boli tieto výdavky (náklady) zaplatené.

V prípade ak si daňovníci chcú uplatniť tieto výdavky ako daňový výdavok v roku 2015, odporúčame aby ich zaplatili do konca roka 2015 (ak ich zdaňovacie obdobie je kalendárny rok).

Príklad č.1: Spoločnosť uzatvorila zmluvu o sprostredkovaní s fyzickou osobou na sprostredkovanie predaja svojich výrobkov. Provízia bola dohodnutá vo výške 10 tis. Eur. Hodnota zmluvne dohodnutého obchodu je 40 tis. Eur. Spoločnosť zaúčtovala províziu za rok 2015 na základe faktúry na účet 518, k úhrade faktúry do konca zdaňovacieho obdobia neprišlo.

Výška 20 % zo sprostredkovaného obchodu je 8 tis. Eur. V zdaňovacom období, v ktorom sa účtovalo o provízii si spoločnosť celú čiastku 10 tis. Eur pripočíta k základu dane, nakoľko nebola do konca zdaňovacieho obdobia uhradená. V zdaňovacom období, v ktorom sa provízia uhradí si spoločnosť zníži základ dane nie o 10 tis. Eur ale o 8 tis. Eur. Rozdiel 2 tis. Eur zostane ako výdavok (náklad), ktorý nebude súčasťou základu dane.

Príklad č.2: Spoločnosť ma uzatvorenú zmluvu s právnickou osobou na poskytovanie účtovných služieb. Účtovná firma vystavila faktúru za služby v mesiaci november so splatnosťou v decembri 2015 vo výške tisíc Eur. Spoločnosť uvedenú faktúru do konca zdaňovacieho obdobia nezaplatila.

Vzhľadom k tomu, že ide o výdavky na poradenské služby, ktoré sú uznané za daňový výdavok až po zaplatení, spoločnosť si uvedenú čiastku pripočíta k základu dane za rok 2015. V zdaňovacom období, v ktorom dôjde k úhrade faktúry napr. v roku 2016, si zníži základ dane o uhradenú čiastku.

21.10.2015 / Dane z príjmov

Novela zákona o dani z príjmov priniesla od 01.01.2015 zmeny v odpisoch, lízingu a uplatňovaní nákladov pre automobily zaradené do majetku firmy

Novela zákona o dani z príjmov priniesla od 01.01.2015 zmeny v odpisoch, lízingu a uplatňovaní nákladov pre automobily zaradené do majetku firmy

Novela zákona zaviedla limitovanú vstupnú cenu pre osobné autá vo výške 48 tisíc eur pri uplatňovaní daňových odpisov. V prípade, ak podnikateľ vlastní firemné osobné auto nad uvedenú cenu, pri kalkulácii dane z príjmov za rok 2015 sa bude musieť pozrieť či jeho základ dane je dostatočne vysoký na to, aby si mohol zahrnúť ročný daňový odpis z tohto auta v plnej výške do daňových výdavkov. Ak podnikateľ vykáže nižší základ dane ako je ročný odpis z limitovanej vstupnej ceny t.j. 12 tisíc eur (48 000 tisíc/4), bude musieť upraviť základ dane o rozdiel medzi skutočným ročným daňovým odpisom auta a odpisom vypočítaným z limitovanej vstupnej ceny. Znamená to, že do daňových výdavkov sa mu premietne odpis iba z limitovanej vstupnej ceny. Ak jeho základ dane bude vyšší ako 12 tisíc eur, úpravu základu dane nevykonáva, t.j. uplatní si ročný daňový odpis aj z ceny vyššej ako 48 tisíc eur, samozrejme iba v prípade, ak auto bude používať iba na podnikateľské účely.  Ak podnikateľ vlastní týchto áut viac, bude musieť prepočítať porovnávaný základ dane aj počtom týchto áut. Túto úpravu nebudú vykonávať prenajímatelia osobných áut formou operatívneho prenájmu.

Príklad:

Podnikateľ má v majetku firmy k 01.01.2015 osobné auto, ktorého vstupná cena je 100 tisíc eur, je zaradené v prvej odpisovej skupine, s dobou odpisovania 4 roky, t.j. ročný daňový odpis je vo výške 25 tisíc eur.

Pri zostavovaní daňového priznania za rok 2015 bude musieť podnikateľ posúdiť, či ročný daňový odpis vo výške 25 tisíc bude v plnej výške jeho daňovým výdavkom.

Ak vykáže základ dane vyšší ako 12 tisíc eur, nebude upravovať základ dane a ročný daňový odpis vo výške 25 tisíc bude jeho daňovým výdavkom.

V prípade, ak jeho daňový základ bude nižší ako 12 tisíc, tak rozdiel medzi skutočným ročným daňovým odpisom auta (25 tisíc) a ročným daňovým odpisom auta so vstupnou cenou 48 tisíc (12 tisíc eur), v našom prípade 13 tisíc eur, bude pripočítateľnou položkou k základu dane. Toto platí, v prípade, ak má podnikateľ iba jedno auto nad uvedenú hranicu. Ak ich má viac, musí prepočítať výšku porovnávaného základu dane.

Obdobná zmena sa týka aj operatívneho prenájmu. Ak podnikateľ používa osobné auto so vstupnou cenou vyššou ako 48 tisíc eur a má ho prenajaté formou operatívneho lízingu, limitovaná výška ročného nájomného je 14 400 eur. 

21.10.2015 / Dph

Návrh novely Zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších

Národná rada SR  plánuje v mesiaci september prerokovať návrh novely Zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších . Nižšie Vám prinášame stručný prehľad navrhovaných zmien.

Osobitný režim uplatňovania DPH na základe prijatej platby

Zámerom predloženej novely má byť zlepšenie podmienok uplatňovania DPH pre malé a stredné podniky zavedením možnosti posunúť daňovú povinnosť za dodané tovary a služby až na moment prijatia platby od odberateľa. Takáto možnosť osobitnej úpravy uplatňovania dane sa má zatiaľ podľa návrhu posunutého do ďalšieho čítania týkať platiteľov dane s ročným obratom nižším ako 75 000 EUR, na ktorých nebol vyhlásený konkurz ani nevstúpili do likvidácie. Osobitná úprava uplatňovania dane nie je povinná, ale kto sa pre ňu rozhodne a spĺňa hranicu obratu do 75 000 EUR bude povinný toto uplatňovanie oznámiť daňovému úradu najneskôr do konca toho zdaňovacieho obdobia (mesiac alebo štvrťrok), v ktorom začne osobitnú úpravu uplatňovať. Je možné, že sa limit obratu ešte zmení, nakoľko sa pripustilo vyššie využitie §167a Smernice Rady 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty v aktuálnom znení, ktorá pre túto úpravu ustanovuje limit, ktorý nesmie byť vyšší ako 500 000 EUR. Tento limit môžu členské štáty zvýšiť až do výšky 2 000 000 EUR po konzultácii s Výborom pre DPH. Zatiaľ sa hovorí o zvýšení na 100 tis. EUR, čím by podľa premiéra stúpol počet firiem, ktoré by mohli tento režim využiť zhruba na tri štvrtiny.

Podstata osobitnej úpravy je tá, že týmto platiteľom bude vznikať daňová povinnosť z dodaných tovarov alebo služieb s miestom dodania v tuzemsku (s výnimkou dodania tovarov a služieb do iného členského štátu EÚ alebo mimo územia EÚ s oslobodením od dane) až dňom prijatia platby. Na druhej strane ich právo na odpočítanie dane z nakúpených tovarov a služieb vznikne až zaplatením protihodnoty ich dodávateľom. Navrhovaná novela zároveň uvádza, že platiteľ, ktorý sa rozhodne pre uplatňovanie uvedeného režimu bude povinný vo faktúre uvádzať informáciu o tom, že „daň sa uplatňuje na základe prijatia platby“, v opačnom prípade daňová povinnosť vznikne podľa § 19 zákona o DPH .

V prípade, že sa platitelia dane rozhodnú skončiť s uplatňovaním osobitnej úpravy uplatňovania dane, musia túto osobitnú úpravu uplatňovať do konca kalendárneho roka, v ktorom svoje rozhodnutie oznámili daňovému úradu. Návrh novely však vymedzuje aj skutočnosti, pri ktorých sú platitelia povinní skončiť uplatňovanie osobitnej úpravy. Navrhovaná novela zároveň definuje rozsah úprav, ktoré bude platiteľ povinný vykonať v prípade, ak skončí uplatňovanie osobitnej úpravy.

Vypustenie zábezpeky pri príprave na podnikanie a dobrovoľná registrácia

Medzi ďalšie navrhované zmeny podporujúce podnikateľské prostredie má patriť návrh vypustenia jedného zo zákonných dôvodov pre zloženie zábezpeky na DPH z dôvodu, že žiadateľ je zdaniteľnou osobou, ktorá sa zatiaľ len pripravuje na podnikanie. Rovnako sa navrhuje vypustenie dôvodu na zamietnutie žiadosti o dobrovoľnú registráciu pre daň z dôvodu, že žiadateľ nezložil zábezpeku na daň v stanovenej lehote a výške. Nezaplatenú zábezpeku bude správca dane vymáhať spôsobom podľa osobitného predpisu ako daňový nedoplatok.

Zjednodušenie v rámci tzv. MOSS

V nadväznosti na zavedenie zjednodušenej úpravy od 1. 1. 2015 tzv. MOSS (jedno kontaktné miesto) a s ňou spojenou povinnosťou podávať jedno daňové priznanie v členskom štáte identifikácie, v ktorom sa priznáva dodanie vybraných služieb do jednotlivých členských štátov a zároveň prostredníctvom členského štátu identifikácie platí aj DPH prislúchajúcu dodaniu vybraných služieb v jednotlivých členských štátoch sa zdaniteľná osoba, ktorá nie je usadená v tuzemsku a je identifikovaná pre zjednodušenú osobitnú úpravu pre vybrané služby v niektorom z členských štátov EÚ, zbavuje povinnosti registrovať sa pre DPH v tuzemsku z dôvodu dodania vybraných služieb nezdaniteľným osobám, ktoré majú sídlo, bydlisko alebo sa obvykle zdržiavajú v tuzemsku.

Späť dovážaný tovar

Navrhuje sa úprava postupu určenia základu dane v prípadoch, keď sa späť dovážaný tovar prepúšťa do colného režimu voľný obeh z režimu pasívneho zušľachťovacieho styku. Navrhuje sa, aby sa hodnota spracovateľských operácií nezahrnovala do základu dane, ak dovozca je zdaniteľnou osobou, ktorá je povinná platiť daň z týchto prijatých služieb s miestom dodania podľa § 15 ods. 1 na území SR (vylúčenie dvojitého zdanenia).

Kritériá pre určenie pomerného odpočítania dane

Navrhuje sa doplnenie kritérií, na základe ktorých platiteľ dane určí pomer použitia tovarov a služieb na podnikateľské účely a na iné účely ako na podnikanie (§49 ods. 5). Pomer použitia sa určí podľa výšky príjmu z podnikania a príjmu iného, ako je príjem z podnikania, doby používania hmotného majetku a služieb na podnikanie a na iný účel ako na podnikanie alebo podľa iného kritéria zvoleného platiteľom, ktorého použitie objektívne odráža rozsah používania hmotného majetku a služieb na podnikanie alebo na iný účel ako na podnikanie.

Odpočítanie dane pri registrácii

Navrhuje sa rozšírenie možnosti odpočítania dane v súvislosti s registráciou pre DPH tak, aby si platiteľ dane mohol po registrácii uplatniť odpočítanie dane aj zo služieb a rovnako aj z tovarov, ktoré nepredstavujú majetok (napr. elektrická  energia). Odpočítanie dane si však bude môcť platiteľ uplatniť len za podmienky, ak tieto prijaté služby a tovary použije na svoje zdaniteľné plnenia ako platiteľ dane.

Rozšírenie prenosu daňovej povinnosti

Návrh rozširuje prenos daňovej povinnosti podľa § 69 ods. 2 na všetky dodania tovarov v tuzemsku zdaniteľnou osobou, ktorá nie je usadená na území SR. Zdaniteľná osoba, ktorá má v tuzemsku sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň alebo bydlisko by podľa novely bola povinná platiť daň pri vybraných službách (§16 ods. 1 až 4, 10 a 11) a pri všetkom tovare okrem tovaru dodaného formou zásielkového predaja, ktoré jej dodala zahraničná osoba z iného členského štátu, tretieho štátu, ak miesto dodania služby alebo tovaru je v tuzemsku. (poznámka : v súčasnosti sa prenos daňovej povinnosti uplatňuje len na vymedzené služby v § 69 ods. 2 a na tovar s inštaláciou a montážou).

Dve lehoty pre vyhotovenie faktúry k prijatej platbe

Dodávateľ bude podľa novely zákona povinný vyhotoviť faktúru do 15 dní odo dňa prijatia platby pred dodaním tovaru alebo služby alebo do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bola platba prijatá.

Následný predaj tovaru bez nároku na odpočítanie DPH

Navrhuje sa uplatnenie oslobodenia od dane pri následnom predaji tovaru podľa § 42, pri obstaraní ktorého nevznikol nárok na odpočítanie DPH len v tom prípade, ak v kalendárnom roku dodania neexistuje možnosť úpravy odpočítanej dane podľa § 54. Ak bude teda existovať možnosť úpravy odpočítanej dane, platiteľ dane dodá tovar s DPH na výstupe a má právo na vrátenie zodpovedajúcej časti neodpočítanej DPH. Toto doplnenie sa však nevzťahuje na tovary, ktorých obstarávacia hodnota bola nižšia ako 3 319,39 EUR, teda majetku, ktorý nie je investičným majetkom podľa § 54.

Cestovné kancelárie a faktúry

Pri uplatňovaní osobitného režimu v prípade cestovných kancelárií a cestovných agentúr sa navrhuje, aby mal platiteľ dane zakázané uvádzať na faktúre osobitne DPH.

Lehota na vrátenie nadmerného odpočtu pri zrušení registrácie

Novelou sa zavádza lehota na vrátenie nadmerného odpočtu v prípadoch, ak dochádza k zrušeniu registrácie. Nadmerný odpočet by mal daňový úrad vrátiť do 30 dní od uplynutia lehoty na podanie daňového priznania za tzv. posledné zdaňovacie obdobie.

Skoršie vrátenie nadmerného odpočtu – zmiernenie kritérií

Novelou sa navrhujú zmierniť podmienky na skoršie vrátenie nadmerného odpočtu a to jednak skrátením posudzovanej lehoty pre nedoplatky z 12 na 6 mesiacov ako aj doplnením hranice do ktorej sa podmienka nedoplatkov nebude brať do úvahy (1000 eur).

Skrátenie lehoty zániku nároku na vrátenie NO pri neumožnení vykonania daňovej kontroly

Taktiež sa navrhuje skrátiť prekluzívna lehota zo šiestich mesiacov na tri mesiace na prípady, kedy platiteľ neumožní vykonanie daňovej kontroly.

Účinnosť novely sa navrhuje od 1. 1. 2016 pričom zmiernenie podmienok na vrátenie nadmerného odpočtu by sa malo uplatňovať už za zdaňovacie obdobie december 2015.

20.10.2015 / Ostatné

Informácia o druhom kole registrácie virtuálnej pokladnice

Viac ako 150 000 podnikateľov, ktorí musia používať elektronickú registračnú pokladnicu (ERP), môže od 1. januára 2016 využívať bezplatnú aplikáciu finančnej správy - virtuálnu registračnú pokladnicu (VRP). Prístupná je cez počítač alebo smartphone, záujemcovia si musia podať žiadosť o pridelenie kódu VRP. Mali by tak urobiť čo najskôr.

Aplikáciu VRP spustila finančná správa do prevádzky 1. apríla tohto roku. Za polroka jej fungovania využilo túto službu viac ako 20 tisíc podnikateľov, ktorým vznikla povinnosť viesť evidenciu tržieb. Od 1. januára 2016 však môžu prejsť na VRP všetci podnikatelia s ERP. VRP je bezplatne prístupná online na portáli finančnej správy pre tých, ktorí mesačne nevydajú viac ako 1 000 pokladničných dokladov. Základným predpokladom je internetové pripojenie užívateľa. VRP je možné používať na klasickom stolovom počítači či notebooku, alebo prostredníctvom smartphonu cez mobilnú aplikáciu.

Aby sme koncom roka predišli hromadeniu sa žiadostí o pridelenie kódu VRP, vyzývame podnikateľov, aby ich podávali už v týchto dňoch. Môžu je podať prostredníctvom elektronického formulára alebo osobne na daňovom úrade. Po overení údajov uvedených v žiadosti pracovník daňového úradu podnikateľa zaregistruje a pridelí mu spomínaný kód. V bezpečnostnej obálke mu poštou prídu prihlasovacie údaje do aplikácie. Využívať ju však môže až od zákonom stanoveného termínu 1. januára budúceho roku.

Aj pri elektronickom vypĺňaní žiadosti ju treba podpísanú doručiť daňovému úradu. Žiadosť dostane svoj kód, zobrazí sa PDF súbor, ktorý si záujemca o VRP buď uloží alebo vytlačí. Ak ju subjekt len uloží, žiadosť sa neeviduje ako podaná. Vytlačenú a podpísanú žiadosť podnikateľ naskenuje a pošle elektronicky ako prílohu Všeobecného podania na portáli finančnej správy v časti register. Môže ju podať aj osobne na podateľni ktoréhokoľvek daňového úradu.

Všetky informácie nájdete na: https://www.financnasprava.sk/sk/podnikatelia/dane/virtualna-registracna-pokladni

Zdroj: Finančná správa SR

Archív

26.03.2015 | Ostatné Zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice (ERP) v znení nehorších predpisov
26.03.2015 | Ostatné Zmeny v zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov
26.03.2015 | Dph Vrátenie časti nadmerného odpočtu pred skončením daňovej kontroly
26.03.2015 | Dph Zníženie hranice pre výnimku pri podávaní súhrnného výkazu v štvrťročných lehotách.
26.03.2015 | Dph Úprava lehoty na podanie kontrolného výkazu
26.03.2015 | Dph Zjednotenie lehoty na podávanie súhrnného výkazu aj pre daňového zástupcu
26.03.2015 | Dph Doplnenie ustanovenia § 49 (odpočítanie dane platiteľom)
23.03.2015 | Dph Ustanovenie § 68b upravuje osobitný režim zdaňovania telekomunikačných služieb, služieb rozhlasového a televízneho vysielania a elektronických služ
23.03.2015 | Dph Ustanovenie § 68a upravuje osobitný režim zdaňovania telekomunikačných služieb, služieb rozhlasového a televízneho vysielania a elektronických služieb
23.03.2015 | Dph Zavedenie osobitnej úpravy uplatňovania dane pre telekomunikačné služby, služby rozhlasového vysielania a televízneho vysielania a elektronické služby.
16.03.2015 | Dph Zmeny v ustanoveniach týkajúcich sa určenia miesta dodania
16.03.2015 | Dph Legislatívne zmeny v Zákone o DPH
16.03.2015 | Dane z príjmov Ostatné legislatívne zmeny v zákone o dani z príjmov 2015
16.03.2015 | Dane z príjmov Legislatívne zmeny na rok 2015 v oblasti odpisovania
16.03.2015 | Dane z príjmov Legislatívna zmeny na rok 2015 - Kapitalizácia
16.03.2015 | Dane z príjmov Nedaňové výdavky - zmena na rok 2015
16.03.2015 | Dane z príjmov Legislatívne zmeny v oblasti na rok 2015 v oblasti rezerv
16.03.2015 | Dane z príjmov Legislatívne zmeny na rok 2015 týkajúce sa daňových/nedaňových výdavkov
16.03.2015 | Dane z príjmov Legislatívne zmeny na rok 2015 týkajúce sa úprav základu dane
16.03.2015 | Dane z príjmov Novela prináša zmeny v oblasti medzinárodného zdaňovania na rok 2015
16.03.2015 | Dane z príjmov Ostatné legislatívne zmeny v zdaňovaní FO na rok 2015
16.03.2015 | Dane z príjmov Ostatné legislatívne zmeny pri zdaňovaní FO na rok 2015
16.03.2015 | Dane z príjmov Legislatívne zmeny v oblasti oslobodenia príjmov FO na rok 2015
16.03.2015 | Dane z príjmov Navrhované zmeny v oblasti zdaňovania fyzických osôb na rok 2015
16.03.2015 | Dane z príjmov Zmeny v oblasti zdaňovania tzv. farmaceutických spoločností a vymedzených príjemcov plnení od týchto spoločností
16.03.2015 | Dane z príjmov Zmeny vykonané úpravou v rámci finančného a operatívneho prenájmu (lízingu)
16.03.2015 | Dane z príjmov Novela Zákona o dani z príjmov schválená v roku 2014
15.03.2015 | Ostatné Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice - Služby podliehajúce evidencii
15.03.2015 | Ostatné Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice - Konanie o certifikácii
15.03.2015 | Ostatné Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice
15.03.2015 | Účtovníctvo Navrhovaná Príloha č. 1 k zákonu č. 289/2008 Z.z.
15.03.2015 | Účtovníctvo Novela Zákona o účtovníctva II.
15.03.2015 | Účtovníctvo Novela Zákona o účtovníctva I.

Odborné publikovanie

Každoročne Vám prinášame Daňového sprievodcu,v ktorom nájdete odborne spracované a prehľadne členené daňové zákony, postupy účtovania a veľa ďalšieho.

Objednať

Napíšte nám a my Vám pripravíme nezáväznú cenovú ponuku

Adresa

Audit Tax Consulting, k.s.
Priemyselná 1/A
821 08 Bratislava
IČO: 35858907

Kontakt

ATC@ATC.SK
02 50 22 94 11
8:00 – 17:00